Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb."

Transkript

1 Dermatlgisk ambulatrium, Medicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Dermatlgisk ambulatrium, er en del af medicinsk afdeling på Hspitalsenhed Midt. Den daglige sygeplejefaglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske, sm gså er afdelingssygeplejerske fr reumatlgisk ambulatrium. Sygeplejerskerne på dermatlgisk ambulatrium indgår gså i et tæt samarbejde med sygeplejerskerne på reumatlgisk ambulatrium. Medicinsk afdeling har specialfunktin i nefrlgi, gastrenterlgi, endkrinlgi, infektinsmedicin, lungemedicin, dermatlgi, reumatlgi g palliatin. Medicinsk afdeling ledes af en ledende verlæge g en versygeplejerske. De verrdnede rganisatriske rammer er fastsat af hspitalsledelsen. Se Hspitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling g dermatlgisk amb. Samarbejdsrelatiner, herunder bl.a. tværfaglige g tværsektrielle Den tværfaglige persnalegruppe i afsnittet består af: Sygeplejersker, sekretærer, rengøringsassistenter g sygeplejestuderende. Dermatlgisk ambulatrium samarbejder med dermatlgisk afdeling, Århus Sygehus, privatpraktiserende dermatlger i g udenfr reginen, alle sengeafdelinger på Reginshspitalet, bikemisk afdeling, Patienthtellet g hjemmeplejen. Udredning, behandling g pleje af hudpatienter kræver samarbejde mellem faggrupper g afdelinger. I ambulatriet pleves tværfagligt samarbejde mkring: Udredning g behandling sker ved et samarbejde mellem patient g sygeplejerske i dermatlgisk ambulatrium g dermatlgerne på Århus Sygehus ved indsamling af data i frm af anamnese, symptmer, kliniske bservatiner g digitale fts. Evt. gså hudbipsi, svampeskrab, pdning, bldprøver m.m. efter rdinatin fra dermatlgen. Den henvisende læge frestår den endelige rdinatin af behandlingen efter frslag fra dermatlgerne, g plejepersnalet fra henvisende afdeling bliver evt. medinddraget i den videre pleje. Sundheds- g sygeplejen i dermatlgisk ambulatrium varetages af sygeplejersker g sygeplejestuderende herfra. Sekretæren tager sig af frsendelse af prøver sm bipsier, skrab g pdninger. Bikemisk afdeling frestår bldprøvetagningerne. De privatpraktiserende dermatlger i Regin Midtjylland henviser hudpatienter til standardbehandlinger i henhld til instrukser i E-Dk fr sygeplejebehandlinger. Se gså hjemmesiden: Samarbejdspartnere (henvisninger). Persnalet på Patienthtellet, inddrages når en hudpatient har brug fr indlæggelse her i frhld til intensiv pleje g behandling af hudsygdmmen i ambulatriet. Persnalet er behjælpelig med behandling m søndagen. Se gså hjemmesiden: Ved htelphld. Pårørende medinddrages i behandlingen såfremt det er ønsket eller der er behv derfr. Side 1 af 9

2 Dermatlgisk ambulatrium, Medicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Patienterne kan have behv fr hjælp til behandling af deres hudsygdm hjemme, hvr vi så samarbejder med primær sektr. Patientkategrier/brgerkategrier I dermatlgisk ambulatrium mdtager vi patienter i alle aldersgrupper med akutte eller krniske hudsygdmme. Det kan være indlagte patienter fra Reginshspitalet Vibrg g Skive med akut pstået hudprblemer til dermatlgisk tilsyn via telemedicin til dermatlgerne på Århus Sygehus. Derudver kmmer patienterne til ambulant pleje g behandling af frskellige hudsygdmme. Ngle af disse patienter er indlagt på patienthtellet. Hvedkategrierne er: Patienter til udredning fr hudprblemer Patienter med psriasis Patienter med atpisk dermatitis Patienter med eksem/kløe Patienter med prurig ndularis, ekskuratines neurtica Patienter med sclerdermi/mrphea Beskrivelse af sygeplejefaglige frhld Centrale kliniske sygeplejefaglige prblemstillinger Den studerende arbejder med de centrale sygeplejefaglige prblemstillinger, der retter sig md mdulets læringsudbytte. Se nedenstående: Typiske kliniske sygeplejepgaver. Patienterne kmmer med alle frmer fr prblemstillinger i frhld til at have en akut eller krnisk hudsygdm. Ngle af de centrale kliniske prblemstillinger er sygepleje til patienter i frhld til: Smerter, svien g/eller brænden i hud, led eller sår. Kløe eller anden frm fr ur i huden. Sår, blæner eller revner i huden. Eksem g tør eller væskende hud. Skællende g/eller frtykket hud. Hårbundsprblemer i frm af kløe, sår g/eller skæl. Evt. hårtab. Psykiske g sciale prblemstillinger i frhld til at leve med en krnisk hudsygdm, f.eks. i dagliglivet, den daglige håndtering af sygdmmen, prblemstillinger i frhld til jb, fritidsaktiviteter, sciale relatiner g ikke mindst håndtering af stress. Desuden lider mange af disse patienter af andre sygdmme, g ngle har gså misbrugsprblemer. Undervisning g vejledning i hudsygdmmen samt relaterede prblemstillinger hertil Typiske kliniske sygeplejepgaver Mdul 12 er rettet md selvstændig prfessinsudøvelse rettet md patienter med kmplekse, akutte g krniske sygdmme g samspil mellem patient, pårørende g sygeplejerske. Heri indgår såvel et patientperspektiv sm et sygeplejeperspektiv. Der er fkus på sygeplejerskens krdinerende g ledende funktiner, herunder Side 2 af 9

3 Dermatlgisk ambulatrium, Medicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted dkumentatin, evaluering, kvalitetsudvikling g sundhedsinfrmatik. Sygeplejen planlægges, gennemføres g evalueres i et samspil med patienten/brgeren g dennes pårørende. Det faglige indhld retter sig md sygeplejerskens virksmhedsmråde sm helhed. Ud ver at udføre g frmidle sygepleje er der særlig fkus på at lede g udvikle sygepleje. Herunder er de sygeplejepgaver du skal arbejde med på afsnittet fr at pnå viden, færdigheder g kmpetencer i frhld til læringsudbyttet fr mdul 12: Sygeplejefaget Målet er, at den studerende: Kan selvstændigt planlægge, udføre, lede g evaluere sygepleje g sikre sammenhængende patientfrløb til udvalgte patienter Ud fra dataindsamling g relevante bservatiner planlægges plejen til udvalgte patienter Mdtage nye patienter Planlægge udskrivelse Planlægge/tilrettelægge patientfrløb herunder sygeplejefaglige pgaver g behandlingsfrløb Udføre g/eller uddelegere den planlagte pleje Evaluere den udførte pleje g planlægge nye handlinger Kan deltage i planlægning, evaluering g udvikling af generelle patientfrløb F.eks. pleje g behandlingsfrløbet til patienter med psriasis F.eks. pleje g behandling til den krnisk hudsyge patient Se endvidere patientfrløb. Kan tage hensyn til patientsikkerhed under udøvelse af sygepleje Patientidentifikatin Ved behandling med de frskellige lyskilder Ved medicin administratin - cremer Har kendskab til indberetning af utilsigtede hændelser Tavshedspligt g aktindsigt Kan under udøvelsen af sygepleje samarbejde med patient g pårørende Infrmatin, undervisning g vejledning Telefnkntakt Vurdere behvet fr inddragelse af pårørende i samarbejde med patienten Kan inddrage relevante mn- g tværfaglige samarbejdspartnere i frhld til tilrettelæggelse af patientfrløb Se tværfaglige g tværsektrielle frhld Kan beherske gældende dkumentatinspraksis, samt frhlde sig kritisk til kvaliteten af den udførte sygepleje Skrive i EPJ ved tildelte patienter Udfærdige sygeplejeepikriser/statusrapprter Diverse bservatinsskemaer Registrering i AS400 Vurdere kvaliteten af egen g andres udførte sygepleje Side 3 af 9

4 Dermatlgisk ambulatrium, Medicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Kan beherske relevante administrative prcedurer Bestille bldprøver via EPJ Faxe statusrapprter Evt. frsendelse af stansebipsier Bke behandlinger i bkingsystemet Kan tage kritisk stilling til den udførte sygepleje g argumentere fr faglige synspunkter Sammen med vejleder g andre sygeplejersker i afsnittet Til fagknferencer g mrgentræf Refleksin sammen med andre studerende Skriftligt f.eks. via eprtfli Kan redegøre fr muligheder g barrierer knyttet til kvalitets- g udviklingsarbejde F.eks. drøfte muligheder g barrierer fr en knkret kliniske retningslinie/instruks eller udviklingsarbejde Vurdere betydningen af denne i frhld til plejen g patienten Kan deltage i implementering af resultater fra udviklings- g frskningsarbejde i sygeplejevirksmhed Udvælg et udviklingsmråde i afsnittet g vær med i implementering Implementering af nye instrukser jævnfør e-dk Implementering af visiner fr medicinske afdelinger Kan selvstændigt inddrage g anvende sygeplejefagets metder i tilrettelæggelse af pleje g behandling, herunder Specialiserede dataindsamlingsmetder g analyse af indsamlede data ud fra frskellige teretiske perspektiver, f.eks.: Skema til hudtypebestemmelse Evt. telemedicin / tilsynspatienter Udvalgte analysemetder i bearbejdning af sygeplejefaglige prblemstillinger Anvende sygeplejeprcessen Refleksin med kllegaer g samarbejdspartner Drøftelse g analyse af udvalgt patientsituatin ved knference Lkale instrukser g retningslinjer Anvende E-Dk Arbejdspladsbrugsanvisninger Kliniske retningslinjer Lkale g natinale standarder DDKM (referenceprgrammer) Krnikerfrløb/mdellen Udviklings- g frskningsarbejde Deltage i igangværende udviklingstiltag Kan selvstændigt udøve msrg fr patienter/brgere g deres pårørende med respekt fr Menneskers frskellige værdier g kultur Menneskers pfattelser g reaktiner i frbindelse med sundhed/sygdm Side 4 af 9

5 Dermatlgisk ambulatrium, Medicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Menneskers selvbestemmelsesret Menneskers pfattelse af deres livskvalitet Sundhedsinfrmatik Målet med undervisningen er, at den studerende: Kan selvstændigt søge, srtere g vurdere praksis- udviklings- g frskningsbaseret viden med relevans fr prfessinsmrådet Søge dkumentatin fr sygeplejefaglige prblemstillinger g iværksatte sygeplejeinterventiner g argumentere / frhlde sig kritisk vurderende Kan beherske udvalgte elektrniske dkumentatins- g kmmunikatinssystemer med relevans fr sygeplejen på uddannelsesstedet Kan anvende EPJ, herunder plejeplanen, sygeplejerapprt, bestille prøver g undersøgelser g hente svar På Reginshspitalets intranet På Reginshspitalets hjemmeside På E-Dk i Regin Midtjylland Telemedicinsk dermatlgi Bkingsystemet Organisatin g ledelse, herunder sundhedsøknmi Målet med undervisningen er, at den studerende: Kan selvstændigt priritere g lede sygeplejen til en mindre gruppe patienter Være kntaktpersn fr flere patienter Selvstændigt tilrettelægge g rganisere pleje-, behandlingsfrløb fr flere patienter Plejefrmens betydning fr sygeplejen g fr den enkelte patient Bke behandlingsfrløb i bkingsystemet Kan uddelegere sygeplejemæssige pgaver til gruppen af tildelte patienter under hensyn til patientens behv g plevelse af kntinuitet medarbejdernes kmpetencer samt behv fr faglig g persnlig udvikling tid fysiske rammer nrmering øknmiske ressurcer plejefrm Har kendskab til rganisatinens pbygning g plitikker Organisatinsplanen fr Reginshspitalet Ledelses frhld på Reginshspitalet fra afsnitsniveau til hspitalsledelsen Afdelingssygeplejerskens ledelsesmæssige vervejelser i frhld til f.eks. den daglige arbejdstilrettelæggelsesplanen, arbejdsplanen, plejefrm, øknmi g ansvarsmråder Persnaleplitik Rygeplitik Kan beherske administrative pgaver knyttet til patientfrløb Side 5 af 9

6 Dermatlgisk ambulatrium, Medicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Typiske patientfrløb/brgerfrløb Vre patientfrløb er: Tilsynspatienter: Patienter indlagt på Reginshspitalet Vibrg, Skive kan i tilfælde af akut pstået hudprblemer, evt. i sammenhæng med anden sygdm (udredning), henvises til et dermatlgisk tilsyn. Henvisning, uddybende data samt fts indsamles af sygeplejersken i derm. amb. g sendes via Telemedicin til en dermatlg på Århus Sygehus. Her vurderes patientens hudprblematik, g dermatlgen melder tilbage vedrørende diagnse/uddybende undersøgelser f.eks. hudbipsi, svampeskrab g bldprøver, frslag til behandling g evt. kntrl hs dermatlgerne på Århus Sygehus. Ved behv frtsætter tilsynspatienten den videre pleje g behandling i derm. amb. Akutte g krniske hudpatienter: Hudpatienter henvises akut, subakut eller efter nrmal venteliste princip fra privat praktiserende dermatlger eller dermatlgerne på Århus Sygehus til standardbehandlinger, så sm badebehandling, lysterapi, hårbundsbehandliger, smøring m.m. Dertil kmmer vejledning g undervisning samt psykisk pleje. Vi yder sygepleje, hvr patientens mestring af egen sygdm vægtes højt. Patienten har et ambulant frløb eller er indlagt på patienthtellet. Reumatlgiske patienter: Patienterne kmmer til udredning, kntrl hs reumatlgerne eller knsultatin hs de reumatlgiske sygeplejersker. Patienterne kmmer gså til bilgisk behandling sm kræver tæt bservatin af en sygeplejerske. Sygeplejemetder Sygeplejeprcessen, herunder dataindsamling, vurdering, identifikatin af behv fr sygepleje, mål, plan fr sygepleje, handlinger g evaluering Kliniske metder til vurdering af patienters fysilgiske tilstand, f.eks. registrering af vitale værdier, ernæringsscreening g smertevurdering f.eks. hudtypebestemmelse, vurdering af kløe, rødme, tørhed g infiltratin i huden, udfyldelse af lysskemaer, lysbehandling efter vejledninger. Kliniske metder til vurdering af patienters/brgeres psyklgiske tilstand g sciale vilkår Hygiejniske principper, herunder analyse af samspil mellem patient/brger, mikrrganismer g miljø Didaktisk metde, herunder vurdering af patienters/brgeres læringsbehv, frudsætninger g mtivatin samt metder til planlægning, udførelse g evaluering af undervisning Mdel fr praktisk færdighedsudøvelse med kategrierne indhld, rækkefølge, nøjagtighed, lethed, integratin g msrgsfuld væremåde ( Kllegial mn- g tværfaglig refleksin Elektrniske systemer til dkumentatin af patient-/brgerfrløb Kliniske retningslinjer, e-dkumentatin g sundhedsaftaler Patientsikkerhed g registrering af utilsigtede hændelser Infrmatinssøgning knyttet til aktuelle sygeplejefaglige prblemstillinger Den Danske Kvalitetsmdel Implementeringsstrategier Side 6 af 9

7 Dermatlgisk ambulatrium, Medicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- g frskningsmråder På hspitalsenhed Midt arbejdes kntinuerligt med at udvikle patientfrløbene såvel mnsm tværfagligt. Der udarbejdes således løbende nye instrukser, sm pdateres på e-dk. Til stadighed arbejdes der med dkumentatin g den danske kvalitets mdel. Speciale ansvarlig sygeplejerske, sm deltager i en landsdækkende SIG-gruppe indenfr lysbehandling, sm udarbejder ensartede retningslinjer fr lysbehandling i Danmark Deltagelse i landskursus i dermatlgi 1 gang årligt Udarbejdelse g redigering af standardbehandlingerne g instrukser i dermatlgisk ambulatrium Studiebesøg i dermatlgien på Århus Sygehus Intern undervisning af relevante emner. patienttilfredshedsundersøgelser Beskrivelse af uddannelsesmæssige frhld Undervisningens rganisering, herunder vejlednings- g evalueringstilbud I afsnittet har vi et læringsmiljø, der inviterer den studerende til at blive en del af praksisfællesskabet g deltage i afsnittets fælles pgaver g rutiner. Vi anerkender g tager hensyn til den studerendes læreprces g inddrager den studerendes faglige viden g undren i sygeplejefaglige drøftelser g i patientplejen. Klinisk undervisning fregår på alle tidspunkter, indenfr ambulatriets åbningstid dvs. fra kl på hverdage samt 8 14 på lørdage. Den studerende skal deltage i klinisk undervisning gennemsnitlig 30 timer m ugen. Klinisk vejleder planlægger g krdinerer den kliniske undervisning i samarbejde med den studerende. Afsnittet har en medvejleder. Sygeplejestuderende på mdul 11 skal tilbringe ca. 1 uge af deres studiepraktik i reumatlgisk ambulatrium med særligt fkus på sygdmslære g farmaklgi. Alle sygeplejersker kan indgå sm daglig vejledere. På hspitalsenheden er der ansat en uddannelseskrdinatr g uddannelsesansvarlige til at varetage pgaverne mkring klinisk undervisning i samarbejde med de kliniske vejledere. Se hspitalets hjemmeside, vælg uddannelse g find sygeplejerskeuddannelsen. Her findes bl.a. navne på de kliniske vejledere g uddannelsesansvarlige. Den studerende mdtager en velkmstmail senest 14 dage før mdulet starter, sm bl.a. indehlder navn på klinisk vejleder, mødetider g frventninger. Fælles intrduktin til mdulet varetages af de uddannelsesansvarlige den første dag i frløbet g indehlder bl.a. intrduktin til mdulets læringsudbytte g rientering m praktiske frhld sm unifrmer g mklædningsrum. Intrduktin til afsnittet varetages af klinisk vejleder eller daglig vejleder ifølge afsnittets intrduktinsprgram. Klinisk vejleder tilrettelægger den daglige vejledning, så den fregår i autentiske Side 7 af 9

8 Dermatlgisk ambulatrium, Medicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted patientsituatiner i relatin til patientfrløb g tværfagligt samarbejde, evt. suppleret med fælles undervisning i færdighedscenter tilrettelagt af de uddannelsesansvarlige. Klinisk vejleder tilrettelægger vejledning g undervisning, der lever p til Visin g strategi fr klinisk undervisning i sygepleje fr Regin Midtjylland g samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutinen. Sidstnævnte i frm af: Vejlednings- g evalueringsmøder: Indledende planlægningsmøde mellem den kliniske vejleder g den studerende inden fr de første t uger med gensidig frventningsafklaring g drøftelse af den individuelle kliniske studieplan. Fælles elektrnisk evalueringsskema præsenteres fr den studerende Ugentlige vejlednings- g evalueringssamtaler mellem den kliniske vejleder g den studerende eller refleksinsseancer. Efter intern klinisk prøve afvikles afsluttende evalueringssamtale mellem den kliniske vejleder g den studerende. Den studerende medbringer et print af det udfyldte evalueringsskema Før-, under- g eftervejledning: Daglig drøftelse g refleksin med den kliniske vejleder eller andre daglige vejledere m plan fr sygepleje g evaluering af udført sygepleje Vejledning i knkrete sygeplejesituatiner af den kliniske vejleder g den daglige vejleder. Planlagte studieaktiviteter: Planlagt studieaktivitet i frm af seminar fregår frud fr den fastlagte studieaktivitet g er med til at kvalificere den studerendes læreprces i frhld til den fastlagte studieaktivitet. Planlagt studieaktivitet i frm af seminar (se bilag 2 i mdulbeskrivelsen) Planlagt studieaktivitet, sm retter sig md udviklingsaspektet i sygeplejerskens virksmhedsmråde (se bilag 3 i mdulbeskrivelsen) Frventninger til den studerende Vi frventer, at den studerende: er studieaktiv jf. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet g bedømmelser tager ansvar fr egen uddannelse g læring har sat sig ind i mdulbeskrivelsen g generel klinisk studieplan anvender g ajurfører eprtfli, herunder uddannelsesmæssig præsentatin, individuel klinisk studieplan g ugeplaner verhlder aftaler g møder velfrberedt til diverse vejledningssamtaler g studieaktiviteter deltager aktivt i sygeplejen udviser initiativ ved behv fr vejledning er nysgerrig, psøgende, kritisk, analyserende g reflekterende reflekterer mundtligt g skriftligt ift. den udførte pleje læser litteratur pgivet af det kliniske undervisningssted finder, pgiver g frmidler viden fra selvvalgt litteratur repeterer relevant litteratur fra de fregående mduler Side 8 af 9

9 Dermatlgisk ambulatrium, Medicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Kliniske vejlederes sygeplejefaglige g pædaggiske kvalifikatiner Klinisk vejleder: Har pædaggiske kvalifikatiner svarende til minimum 10 ECTS-pint Har erfaring inden fr det kliniske felt Har et indgående kendskab til sygeplejerskeuddannelsen Indgår i løbende kmpetenceudvikling i frbindelse med temadage, møder g supervisin med bl.a. uddannelsesansvarlige sygeplejersker Krav vedrørende klinisk pensum Pensum består af pgivet litteratur fra det kliniske undervisningssted g den studerendes selvvalgte litteratur. Det samlede pensum er på sider pr. ECTS-pint, svarende til sider. Pensum består af praksis-, udviklings- g frskningsbaseret viden. Pensum pgivet af det kliniske undervisningssted er på sider. Den studerende pgiver selvvalgt pensum svarende til sider. Den kliniske vejleder gdkender den studerendes selvvalgte pensum. Pensum knyttet til klinisk undervisning fremgår af pensumlisten, sm det kliniske undervisningssted sender til den studerende sammen med velkmstbrevet. Selvvalgt pensum indskrives frtløbende i eprtfli g færdiggøres senest en uge før intern klinisk prøve. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet g bedømmelser At være studieaktiv er en frudsætning fr at deltage i den interne kliniske prøve. Den kliniske vejleder vurderer, m den studerende har været studieaktiv. At være studieaktiv indbefatter, at den studerende: deltager aktivt i sygeplejepgaver beskrevet i uddannelsesstedets generelle kliniske studieplan udarbejder individuel klinisk studieplan samt følger p på g ajurfører denne deltager aktivt i andre studieaktiviteter beskrevet i den generelle kliniske studieplan g i den individuelle kliniske studieplan gennemfører planlagt studieaktivitet med fkus på udviklingsaspektet i sygeplejens virksmhedsmråde i frm af seminardeltagelse gennemfører planlagt studieaktivitet med fkus på udviklingsaspektet i sygeplejens virksmhedsmråde ved brug af relevant metde fra værktøjskassen pgiver g får gdkendt selvvalgt litteratur, sm er indskrevet i eprtfli anvender g ajurfører de relevante elementer i eprtfli Intern klinisk prøve Mdulet afsluttes med en intern klinisk prøve, sm består af t delprøver (se bilag 1) Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlige g kliniske vejledere på dermatlgisk amb. Ledelsesansvarlig: Afdelingssygeplejerske Lene Würtz August 2014 Gdkendt af: Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted August 2014 Side 9 af 9

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på. Hjertemedicinsk afdeling har specialfunktin i kardilgi

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Neurlgisk ambulatrium er en del af neurlgisk afdeling på. Neurlgisk ambulatrium rummer 11 neurlgiske klinikker g har derfr en

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Nenatalafsnit B56 er et specialafsnit fr fr tidligt fødte g syge nyfødte børn g er en del af børneafdelingen på Hspitalsenhed

Læs mere

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk ambulatorium er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk ambulatorium er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Hjertemedicinsk ambulatrium, Hjertemedicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Mdul 12: Sygepleje g selvstændig prfessinsudøvelse Beskrivelse af rganisatriske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Medicinsk sengeafsnit M12 er en del af medicinsk afdeling på. Den daglige sygeplejefaglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Mdul 11: Kmpleks klinisk virksmhed Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Hjertemedicinsk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginspsykiatri Hrsens, afsnit O2 Mdul 11 Sygeplejerskeuddannelsen i Hrsens: Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Reginspsykiatri Hrsens Sundvej 30 8700 Hrsens Afsnit

Læs mere

Der uddannes foruden sygeplejestuderende også social- og sundhedsassistent elever, og Sekretærelever i afsnittet.

Der uddannes foruden sygeplejestuderende også social- og sundhedsassistent elever, og Sekretærelever i afsnittet. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Ortpædkirurgisk afsnit T10-3 mdtager akutte g elektive patienter med rtpædkirurgiske lidelser g er en del af rtpædkirurgisk

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk ambulatorium er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk ambulatorium er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Hjertemedicinsk ambulatrium er en del af hjertemedicinsk afdeling på. Hjertemedicinsk afdeling har specialfunktin i kardilgi

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Ambulatrium fr bldsygdmme er en del af Hspitalsenhed Midt. Den daglige sygeplejefaglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske.

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Sundhedsfaglige Højskle Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Afdeling Vibrg Juli 2011 Generel Klinisk Studieplan Mdul 12 Selvstændig prfessinsudøvelse Lungemedicinsk afsnit M13-2 Reginshspitalet Vibrg

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginshspital Vibrg Hspitalsenhed Midt Mdul 11: Kmpleks klinisk virksmhed Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering V-08 er et

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Generel klinisk studieplan Afsnit: K2 Afd.: Center for planlagt kirurgi - CPK Regionshospital Silkeborg Hospitalsenhed Midt.

Generel klinisk studieplan Afsnit: K2 Afd.: Center for planlagt kirurgi - CPK Regionshospital Silkeborg Hospitalsenhed Midt. Afd.: Center fr planlagt kirurgi - CPK Reginshspital Silkebrg Hspitalsenhed Midt Mdul: 4 Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Afsnit K2 Er et selvstændigt sengeafsnit

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Dermatologisk ambulatorium, RH Viborg, HE Midt Sidst revideret: August 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Regin Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Klinik Valbyvej 71, 1.sal 4200 Slagelse Tlf. 57 66 55 55 Udarbejdet g pdateret

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Modul 12: Selvstændig professionsudøvelse Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Modul 12: Selvstændig professionsudøvelse Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Reginshspitalet Hammel Neurcenter (RHN) er et højtspecialiseret neurrehabiliteringshspital g har ansvaret fr rehabilitering

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Klinisk studieplan for 6. semester

Klinisk studieplan for 6. semester Klinisk studieplan fr 6. semester på afsnit H1, H3, H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter www.neurcenter.dk Hej Velkmmen til afsnit H1,H3,H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter i 6. semester. Jeg

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 6 Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation

Læs mere

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb.

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk amb. Dermatlgisk ambulatrium, Medicinsk afdeling Reginshspitalet Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering

Læs mere

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk ambulatorium.

Se Hospitalsenhed Midts hjemmeside, under afdelinger, medicinsk afdeling og dermatologisk ambulatorium. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dermatologisk ambulatorium, er en del af medicinsk afdeling på. Den daglige sygeplejefaglige ledelse varetages af en afdelingssygeplejerske,

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Specialevejledning for arbejdsmedicin

Specialevejledning for arbejdsmedicin j.nr. 7-203-01-90/14 Specialevejledning fr arbejdsmedicin Specialevejledningen indehlder en krt beskrivelse af hvedpgaverne i specialet samt den faglige g rganisatriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold P6 Medicinsk afsnit

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold P6 Medicinsk afsnit Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld P6 Medicinsk afsnit Organisatrisk placering er akuthspitalet i den sydlige del af Regin Midt. Hspitalsenheden består af Skanderbrg Sundhedscenter g

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid.

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid. Prtfli 1 Sygeplejerskeuddannelsen Regin Hvedstaden Målpfyldelse Tilfredshed g stlthed Succes Målsætning Større selvtillid 1 Kilde: Ellmin, Rger: Prtflimdellen, side 94 Gdkendt i Reginalt Klinisk Udvalg

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Karkirurgisk Afsnit, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Akutafdelingen har tillige et tæt samarbejde med lægevagten som er placeret i såvel Skive, Silkeborg og Viborg.

Akutafdelingen har tillige et tæt samarbejde med lægevagten som er placeret i såvel Skive, Silkeborg og Viborg. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Akutafdelingen, mfatter følgende afsnit: Skadestuen Akutafsnit 1 (akutstuer til ambulant behandling af akutte patienter) Akutafsnit

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Afsnitsprofil Medicinsk Sengeafsnit A120/A220 Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Medicinsk Sengeafsnit A120/A220 Vejle Sygehus Afsnitsprfil Medicinsk Sengeafsnit A120/A220 Vejle Sygehus Redigeret 16.12.14 af Pernille Abildsten 1 Ledelse & rganisatin: Afdelingsledelse: Den verrdnede ledelse i Medicinsk Afdeling varetages af afdelingsledelsen:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Den daglige ledelse i Fertilitetsklinikken varetages af en lægefaglig Klinikchef og en Afdelingsbioanalytiker.

Den daglige ledelse i Fertilitetsklinikken varetages af en lægefaglig Klinikchef og en Afdelingsbioanalytiker. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering : er en del af Kvindesygdmme g Fødsler. Afsnittet er beliggende på, sm er en del af. Den daglige ledelse i varetages af en lægefaglig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 Undersøgelse, diagnstik g differentialdiagnstik Fysiterapeutuddannelsen UCN Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Modul 11: Kompleks klinisk virksomhed Afsnit Y07 Barselsgruppen Regionshospital Viborg

Modul 11: Kompleks klinisk virksomhed Afsnit Y07 Barselsgruppen Regionshospital Viborg Sundhedsfaglig Højskle Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Afdeling Vibrg Generel Klinisk Studieplan Mdul 11: Kmpleks klinisk virksmhed Afsnit Y07 Barselsgruppen Reginshspital Vibrg Beskrivelse af rganisatriske

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan Mdul 4: Grundlæggende klinisk sygepleje Karkirurgisk afsnit V 08 Reginshspitalet Vibrg Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering V 08 er et

Læs mere

fælles afsæt for udøvelse af ledelse som understøtter de politiske og organisatoriske mål

fælles afsæt for udøvelse af ledelse som understøtter de politiske og organisatoriske mål Sundhedsfaglig højskle Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Generel Klinisk Studieplan Fr mdul 11 Kmpleks klinisk virksmhed Thisted kmmune Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

I det daglige arbejde vægtes det tværfaglige samarbejde højt med patienten i centrum.

I det daglige arbejde vægtes det tværfaglige samarbejde højt med patienten i centrum. Afsnit: Vestdansk Center fr Rygmarvsskade N21/N22, Neurlgisk afdeling Reginshspital Vibrg Hspitalsenhed Midt Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Mdul 11: Kmpleks klinisk virksmhed Beskrivelse af rganisatriske

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 8 Tema: Sygepleje, psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulet retter sig mod individuelle patientforløb og sygeplejevirksomhed af relationel, kommunikativ og vejledende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Studieordningens nationale del

Studieordningens nationale del Studierdningens natinale del Pædagguddannelsen 2014- bekendtgørelsen Indhldsfrtegnelse Afsluttende prøver i Fællesdelen... 2 Udprøvning af grundfagligheden... 2 Prøvefrm: Grundfagligheden K1... 2 Prøvefrm:

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Kontaktdermatitis Klinik

Kontaktdermatitis Klinik Kntaktdermatitis Klinik Patientfrløbsbeskrivelse Målsætning Kntaktdermatitis klinikken på Dermat-allerglgisk afdeling K, varetager undersøgelse, behandling, patientinfrmatin, kvalitetssikring g frskning

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Ansøgning sendes, elektronisk eller pr. post, med personlig underskrift til: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne

Ansøgning sendes, elektronisk eller pr. post, med personlig underskrift til: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Ansøgningsskema fr kmmunal gdkendelse af private alkhlbehandlingssteder g indberetning til tilbudsprtalen af private g kmmunale alkhlbehandlingssteder. Ansøgning sendes, elektrnisk eller pr. pst, med persnlig

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 11: Kompleks klinisk virksomhed Afsnit Y18 Kvindeambulatorium Regionshospital Viborg

Modul 11: Kompleks klinisk virksomhed Afsnit Y18 Kvindeambulatorium Regionshospital Viborg Sundhedsfaglig Højskle Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Afdeling Vibrg Generel Klinisk Studieplan Mdul 11: Kmpleks klinisk virksmhed Afsnit Y18 Kvindeambulatrium Reginshspital Vibrg Beskrivelse af

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere