Fredningsbestemmelser for Kanalerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredningsbestemmelser for Kanalerne"

Transkript

1 Økonomiforvaltningen NOTAT Fredningsbestemmelser for Kanalerne Som opfølgning på fremkomne synspunkter på det offentlige møde om fredningen, brev af 21. april 2010 fra By- og Landskabsstyrelsen samt de øvrige fremsatte bemærkninger fra andre parter skal Københavns Kommune forslå en række ændringer i formuleringen af bestemmelserne i forslaget til ny fredning. By- og Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen) har særligt anmodet om, at der stilles krav om en dispositionsplan for anvendelsen af kanalerne til husbåde, som kan danne udgangspunkt for fredningstilsynets bedømmelse af, om en husbåd er umiddelbart tilladt i forhold til fredningen eller afviger fra det tilladte og dermed kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Birthe Bertelsen Københavns Kommune kan tilslutte sig en sådan ændring, forudsat at denne dispositionsplan er forholdsvis overordnet og vedrører omfang, størrelse, type (ombygget fartøj eller nybygget husbåd) og anvendelse af husbåde, men ikke detaljeret fastlægger udformningen af husbådene og deres følgeanlæg. Det vurderes, at en detaljeret dispositionsplan vil medføre, at små og i realiteten uvæsentlige konkrete afvigelser vil føre til, at mange enkeltsager alligevel vil skulle behandles i Fredningsnævnet, hvorved en del af målet med fredningsforlaget (en forenkling af administrationen) ikke vil blive nået. Dersom Fredningsnævnet anser dette for at være en hensigtsmæssig løsning, vil Københavns Kommune fremsende forslag til dispositionsplan med henblik på, at denne kan godkendes af Fredningsnævnet samtidig med afgørelsen af fredningssagen. Københavns Kommune skal anmode om en tilkendegivelse fra Fredningsnævnet herom. Det bemærkes, at opdelingen af kanalerne i områder, hvor der kun kan være husbåde i form af ombyggede fartøjer, henholdsvis områder, hvor der tillades nybyggede husbåde (Trangraven og Børsgraven) dermed udgår af selve fredningsbestemmelserne og i stedet fastlægges i dispositionsplanen. Områderne er derfor heller ikke som ønsket i referat af Fredningsnævnets besigtigelse af kanalerne den 20. maj 2010 vist på fredningskortet (se vedlagte kort). I forhold til de fremkomne bemærkninger fra Rambøll angående fredningens afgrænsning er dette særskilt besvaret ved brev af 19. marts 2010, som er tilsendt Fredningsnævnet i kopi, men fremgår også af de vedlagte reviderede fredningskort. Til bemærkninger fra Eskil Trolle af 1. marts 2010 skal bemærkes, at Økonomiforvaltningen ikke har modtaget det omtalte brev af 3. december Center for Byudvikling Rådhuset, 3. Sal, København V Telefon Telefax EAN nummer

2 I forhold til referatet fra Fredningsnævnets besigtigelse af kanalerne den 20. maj 2010 kan det oplyses, at Københavns Kommune planlægger at forbedre vandudskiftning i Trangraven ved at åbne dæmningen mellem Trangraven og Arsenalgraven og/eller Trangraven og Laboratoriegraven. Projektet er endnu på forundersøgelsesstadiet. Københavns Kommunes forslag til ændringer De nye formuleringer i forslaget til fredningsbestemmelser er markeret med understregning. Siden fremsættelsen af forslag om ny fredning er et par ændringer i ejerforholdene kommet til Københavns Kommunes kendskab. De er rettet i matrikel- og ejerfortegnelsen. Forslag til fredningsbestemmelser 1 Fredningens formål Det er fredningens formål: At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet, at beskytte og muliggøre en forbedring af de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kanalerne, at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af deres anvendelse til skibe, husbåde mv., og at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 2 Arealernes tilstand Der må ikke foretages ændringer af bolværkerne (inklusive deres forankring), af kanalernes udstrækning, bund- og vegetationsforhold eller lignende tilstandsændringer, med mindre de er tilladt i de efterfølgende bestemmelser. De langs Christianshavns Kanal (langs Hammershøis Kaj, Overgaden oven vandet og Overgaden neden vandet), Frederiksholms Kanal (langs sydsiden) og Slotsholmskanalen (langs Ved Stranden) voksende træer omfattes også af fredningen og må ikke fjernes, med mindre træernes sygdom eller alder eller hensynet til bolværkernes vedligeholdelse eller renovering nødvendiggør dette. De skal i så fald erstattes af tilsvarende ny beplantning. Fredningen er ikke til hinder for, at der kan plantes flere træer langs kanalerne, så længe det sikres, at der ikke derved opstår skader på bolværkerne. Selvsåede træer mv., der ved deres vækst volder skade på bolværkerne, skal fjernes. Stk. 2 Fredningen er ikke til hinder for, at der ved vedligeholdelse og periodisk fornyelse af bolværker, brofæster og broer kan ske mindre ændringer af deres udformning, herunder mindre niveauændringer (løft eller sænkninger) som led i arbejder i de tilstødende gader eller til imødegåelse af oversvømmelse. Der må til bolværkernes synlige dele alene anvendes naturmaterialer (natursten, træ), og disse skal fremstå ubehandlede uden bemaling eller anden synlig overfladebehandling. Egnede materialer fra de Side 2 af 10

3 bestående bolværker skal så vidt dette er teknisk muligt genanvendes ved renovering. Sammenhængende bolværksstrækninger skal have et harmonisk udtryk med ensartet materialevalg og sammenhængende forløb uden unødige knæk, med mindre der er en historisk begrundelse for forskelle mellem dele af bolværket. Hvor sammenhængende bolværker har mistet det harmoniske udtryk i forbindelse med renoveringer og lign., skal sammenhængen genoprettes ved en fremtidig renovering. Bolværkernes forløb (inkl. brofæster) kan ved renovering undtagelsesvis, hvor kanalens bredde tillader det, fremrykkes indtil maksimalt 0,5 meter fra den eksisterende bolværkskant. Der skal i så fald tinglyses en forpligtelse på ejendommen til at rykke bolværket tilbage til den oprindelige bolværkskant i forbindelse med den førstkommende renovering. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) tinglyses som påtaleberettiget. Muligheden for fremrykning gælder ikke for de bolværksstrækninger, der allerede er fremrykket på baggrund af en dispensation fra Fredningsnævnet efter reglerne i Naturbeskyttelseslovens 50. Fredningen er ikke til hinder for, at disse bolværker ved renovering rykkes tilbage til deres oprindelige forløb. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) påser, at vedligeholdelse og periodisk fornyelse af bolværker sker i overensstemmelse med fredningen og at omfanget af evt. ændringer er uvæsentligt. Større ændringer kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Stk. 3 Fredningen er ikke til hinder for optagning af affald og andre genstande fra kanalerne eller for oprensning af kanalernes bund med henblik på at opretholde den for sejladsen nødvendige dybde og en miljømæssigt acceptabel tilstand. Stk. 4 Fredningen er ikke til hinder for bevarelse, drift, vedligeholdelse, renovering og etablering af ledningsanlæg under og i kanalerne, herunder for regnvandsudløb og udløb fra overløbsbygværker til kanalerne. Fredningen er heller ikke til hinder for opretholdelse og etablering af tunneler eller andre underjordiske anlæg under kanalerne til trafikformål, fjernvarme og lign. Ved etableringen af sådanne anlæg kan der ske midlertidig spærring og tørlægning af dele af kanalerne. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) påser, at omfanget af ændringer som led i vedligeholdelsen er uvæsentlige. Større ændringer, herunder anlægsarbejder der kræver tørlægning af kanalerne, kræver dispensation fra Fredningsnævnet. 3 Anvendelse af vandarealer Kanalerne kan som hidtil udnyttes til såvel lyst- som erhvervssejlads, så længe dette kan ske uden skade på bolværker mv. ud over Side 3 af 10

4 almindelig slitage og uden væsentlig negativ påvirkning af vandmiljø, bundvegetation og lignende. Vandarealerne kan endvidere udnyttes til placering af fartøjer og husbåde (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse). Omfanget heraf skal respektere besejlingen af kanalerne, således at denne kan ske uden sikkerhedsproblemer. Stk. 2 Husbåde kan placeres i kanalerne ud fra en overordnet dispositionsplan. Denne plan skal respektere fredningens formål og øvrige bestemmelser. Dispositionsplanen fastlægger omfanget af husbåde, husbådenes type (ombyggede fartøjer eller husbåde bygget til formålet), størrelse, anvendelse mv. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) påser, at placering af husbåde sker i overensstemmelse med dispositionsplanen. Placering af husbåde, der afviger fra dispositionsplanen, kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Dispositionsplanen udarbejdes af Københavns Kommune og kan af kommunen forslås revideret, når der skønnes behov for det. Godkendelse af dispositionsplanen samt godkendelse af evt. senere ændringer heraf sker i form af dispensation fra Fredningsnævnet. 4 Pleje og vedligeholdelse Fredningen regulerer ikke ansvaret for det fredede områdes drift. Bolværkernes vedligeholdelse, renholdelse og oprensning af kanalerne, pleje af de af fredningen omfattede træer mv. påhviler ejerne af de pågældende områder, herunder de i lovgivningen udpegede ansvarlige myndigheder (bl.a. havnemyndigheden). 5 Almenhedens adgang Der må ikke opsættes hegn eller andre former for afspærringer langs fredningsgrænsen (på bolværkerne) eller indenfor fredningsområdet. De fredede mure mellem Marmorbroen og Christiansborg Ridebane, hvor der ikke er adgang langs bolværket, kan dog opretholdes. Ligeledes må de eksisterende rækværk langs Slotsholmskanalen og Frederiksholms Kanal bibeholdes og renoveres. Øvrige eksisterende hegn og afspærringer må ikke fornyes. Eksisterende låger til bådklubbernes bådebroer kan fortsat holdes aflåst. Landgangsbroer direkte til private fartøjer mv. kan ligeledes undtages for offentlig adgang. Der må ikke opsættes skilte, der begrænser almenhedens ret til adgang og ophold i fredningsområdet. 6 Veje, stier og tekniske anlæg De eksisterende broer inden for fredningsområdet kan opretholdes, vedligeholdes og renoveres. Uanset 2 må der foretages udvidelser af de offentlige veje, der krydser kanalerne, med deraf følgende udvidelse af bredden af vejbroer, når vejmyndigheden anser det for nødvendigt. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) påser, at vedligeholdelse, renovering og udvidelse af eksisterende broer kun Side 4 af 10

5 medfører uvæsentlige ændringer. Større ændringer af broernes udseende, funktion mv. kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Stk. 2 Uanset 2 kan der være behov for etablering af nye broer over kanalerne, når de ansvarlige myndigheder anser det for nødvendigt for at tilvejebringe et sammenhængende vej- og stinet, og når de fastlægges i planer for vej- og stisystemet i Københavns Kommune. Nye broer skal være oplukkelige, således at sejladsen på kanalerne ikke begrænses væsentligt, med mindre nye broer etableres inden for eksisterende broer, der ikke er oplukkelige. Nye broer må ikke have mindre frihøjde end de eksisterende broer over samme kanal. Nye broer kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Stk. 3 Uanset 2 må der etableres nye trapper og forsænkede bolværksstrækninger for at skabe bedre adgang for offentligheden til og fra vandet, herunder for kajakker og lignende små både. Trapper og sænkede bolværksarealer skal i udformning og materialevalg tilpasses det tilstødende bolværk og overholde fredningens bestemmelser herom i 2, stk. 2. Trapper og forsænkede bolværker, der holdes under en bredde fra det eksisterende bolværk på 1 meter og under 10 meters længde målt langs bolværkshammeren, er umiddelbart tilladt. De eksisterende anløbspladser for afsætning og påstigning af passagerer inden for fredningsområdet kan opretholdes, vedligeholdes og om fornødent renoveres. Uanset 2 kan der ske flytning eller nyanlæg af anløbspladser, når hensynet til sejladsen på kanalerne kræver det, eller når det nødvendiggøres af andre ændringer i fredningsområdet. Den eksisterende platform til brug for bådudlejning i Christianshavns Kanal kan opretholdes, vedligeholdes og om fornødent renoveres. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) påser, at kravene til materiale, omfang mv. for trapper og forsænkede bolværker overholdes samt at vedligeholdelse, renovering og udvidelse af eksisterende anlæg kun medfører uvæsentlige ændringer. Trapper og forsænkede bolværker, der oversiger det ovennævnte omfang, samt større nye anløbspladser kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Stk. 4 Den eksisterende belysning i fredningsområdet kan opretholdes. Fredningen er ikke til hinder for yderligere belysning, hvor hensynet til trafiksikkerheden og offentlighedens færdsel og tryghed kræver det. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) påser, at etablering af belysning kun medfører uvæsentlige ændringer. Ny belysning af væsentlig betydning for fredningsområdets karakter kræver dispensation fra Fredningsnævnet Stk. 5 Uanset 2 må der opsættes redningsudstyr, tove, trin mv. på bolværkerne i det omfang, det skønnes nødvendigt for at forebygge drukneulykker, og udstyrets placering må tydeliggøres ved belysning og skiltning i fornødent omfang. Tilsynsmyndigheden (Københavns Side 5 af 10

6 Kommune) påser, at etablering af redningsudstyr kun medfører uvæsentlige ændringer. Stk. 6 Uanset 2 må der etableres forsyningsledninger på bolværkerne til skibe, husbåde mv. i det omfang, lovgivningen og øvrige regler for forsyning kræver det. Ledningerne skal udformes, herunder med hensyn til farve, og placeres, så de ikke i væsentlig grad påvirker bolværkets udseende. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) påser, at etablering af forsyningsanlæg kun medfører uvæsentlige ændringer. Forsyningsanlæg, der påvirker fredningsområdet i væsentlig grad, kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Stk. 7 Der må ikke anbringes reklameskilte eller andre skilte, der ikke tjener den nødvendige færdselsregulering, bortset fra skilte i umiddelbar tilknytning til servicefunktioner for offentligheden (anløbspladser for turbåde, havnefaciliteter, serveringssteder mv.). Der må endvidere anbringes midlertidige skilte ved særlige begivenheder. 7 Tilsyn Tilsynet med overholdelse af fredningsbestemmelserne tillægges Københavns Kommune. 8 Forholdet til Naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelser Foranstaltninger, der tillades eller udføres i medfør af de foranstående fredningsbestemmelser, kan foretages uden særskilt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 18 (fortidsmindebeskyttelseslinjen), jf. samme lovs 38, stk. 6 og 7. 9 Ophævelse af ældre fredning Bestemmelserne i fredningsdeklarationen for Kanalerne, tinglyst den 6. august 1966, ophæves, når nærværende fredning er gennemført. 10 Dispensationer Fredningsnævnet kan meddele dispensationer fra fredningsbestemmelserne efter reglerne i Naturbeskyttelseslovens 50, når det ansøgte ikke vurderes at stride mod fredningens formål. Matrikelnummerfortegnelse Nyhavn Matrikel nr. Østre Østre Østre Ejer Kulturministeriet, Nybrogade 12, 1203 By & Havn I/S, Nordre Toldbod 7, 1013 Københavns Kommune, Teknik & Side 6 af 10

7 Miljø Kanalerne omkring Slotsholmen Matrikel nr. Ejer Østre Københavns Kommune, Teknik & Miljø 265, Østre Holmens Kirkes Menighedsråd, Holmens Kanal, 1060 København K 293, Østre Holmens Kirkes Menighedsråd, Holmens Kanal, 1060 København K Strand Københavns Kommune, Teknik & Miljø Strand By & Havn I/S, Nordre Toldbod 7, Strand 1013 Slots- og Ejendomsstyrelsen, 89, Strand Slots- og Ejendomsstyrelsen, 113, Strand Kulturministeriet, Nybrogade 12, 1203 Strand Strand Strand Strand Martin A. Heise, Ny Vestergade 1, 4., 1471 Ejendomsselskabet Frederiksholms Kanal 16 A/S, Vestergade 15E, 4930 Maribo Helle Gøtzsche-Larsen, Lindenstrasse 4, D Appen Overretssagfører Aage Rold Lundbyes Fond, c/o Advokatfirmaet Egemar, Clausen, Nørregade 7A, 2. tv., 1165 Strand Bendt T. H. Wedell, Wedellsborg, Tybrindvej 2, 5592 Ejby 297, Vester Realea A/S, Nørregade 29, 1165 Vester Københavns Kommune, Teknik & Miljø 299, Vester Realea A/S, Nørregade 29, 5000 Odense C Kanalerne på Christianshavn Side 7 af 10

8 575, Danisco A/S, Langebrogade 1, , Ejerforeningen Applebys Plads 5-7, Applebys Plads 5, 1411 København K 572, Finanssektorens Pensionskasse, Amaliegade 27, , By & Havn I/S, Nordre Toldbod 7, 1013 Københavns Kommune, Teknik & Miljø 22, ATP, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød 624, Ejerforeningen Elefantens Gård v/ Jens K. Christiansen, Johan Semps Gade 9, 3. tv., , Ejerforeningen Løvens Gård v/ Peter Westrup, Johan Semps Gade 5, 4., , Ejerforeningen Enhjørningens Gård v/ Torben Vorstrup, Overgaden neden Vandet 1C, 2. th., 1415 A/B Ved Kajen, c/o Grubbe Ejendomsadministration, Åbenrå 31, 1124 By & Havn I/S, Nordre Toldbod 7, 1013 Ejerforeningen Christianshavnergården, c/o Sven Westergaard Ejendomsadministration, Store Kongensgade 24B, , By & Havn I/S, Nordre Toldbod 7, , Boligselskabet Lejerbo afdeling 204, c/o Boligselskabet Lejerbo, Gammel Køge Landevej 26, 2500 Valby 581, Ejerforeningen Wildersgade 6A-C, c/o C. W. Obel Ejendomme A/S, Vestergade 2C, 1456 og c/c MP Pension, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø 580, C. W. Obel Ejendomme A/S, Vestergade 2C, 1456 Nordea-Fonden, Overgaden neden Vandet 11, 1415 Side 8 af 10

9 Ejerforeningen Overgaden neden Vandet 19A-D, c/o Advokataktieselskabet af 1. januar, Svanemøllevej 34, 2100 København Ø og Jens Jensen, Overgaden neden Vandet 19D, 1415 Birgitte P. Douglas, Overgaden neden Vandet 21, 1., 1415 Steen O. Toftebjerg, Rødehusvej 2, 4700 Næstved Ejerforeningen Overgaden neden Vandet 33, Overgaden neden Vandet 33, 1414 Elvio Milleri og Edelvita Santos da Silva, Overgaden neden Vandet 33B, 1414 og Alessandro Jacoponi, Wildersgade 44, 1408 Elvio Milleri og Edelvita Santos da Silva, Overgaden neden Vandet 33B, 1414, Alessandro Jacoponi, Wildersgade 44, 1408 og Fabio Donadoni, Galionsvej 25, 3.th., 1437 Ejerforeningen Snorrebroens Pakhus, c/o AB boligadministration, Amagerbrogade 40, København S Ejerforeningen matrikel nr. 80, c/o Drachmann Ejendomsadministration, Nordhavnsvej 1, 2. Postboks 199, 3000 Helsingør Christianshavns Kanal 4 Aps., c/o Global Finans A/S, Sankt Annæ Plads 13, , Slots- og Ejendomsstyrelsen, 555, Boligselskabet Lejerbo afdeling 218, c/o Boligselskabet Lejerbo, Gammel Køge Landevej 26, 2500 Valby 32, Wilders Plads Ejendomme A/S, Strandgade 54, , Boligselskabet Lejerbo afdeling 218-1, c/o Boligselskabet Lejerbo, Side 9 af 10

10 Gammel Køge Landevej 26, 2500 Valby 33, Slots- og Ejendomsstyrelsen, 659, Slots- og Ejendomsstyrelsen, og Fonden den Nordatlantiske Brygge, Strandgade 91, , Slots- og Ejendomsstyrelsen, 410, By & Havn I/S, Nordre Toldbod 7, 1013 Fredningskort Se vedlagte kort. Matrikelnumrene fremgår af de til bolværkerne hørende landarealer, idet det bemærkes, at disse arealer kan være adskilt fra bolværkerne af umatrikuleret vejareal mv. Side 10 af 9

Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV

Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk NKN-121-00245 - Klage over Fredningsnævnet

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby. Ansøgning om opsætning af badebro i Lodsparken

Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby. Ansøgning om opsætning af badebro i Lodsparken Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kongens Lyngby Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Høvedstensvej 19-21 2650 Hvidovre Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Paula Meldgaard E-mail:

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Forbrugsudvikling af varmeforbruget i Bygningsstyrelsens ejendomme

Forbrugsudvikling af varmeforbruget i Bygningsstyrelsens ejendomme Tendens Tendens Energistyring Besparelse Areal Frd. holms Kanal 21 K 1220 København K 147 112 106 37.000 1.636 m2 Frd. holms Kanal 21-23 1250 København K 182 174 159 99 55.000 4.350 Frd. holms Kanal 25-27

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 53 For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 56 For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse nr. 160 af 9. maj 1962)

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Larsens Plads. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Larsens Plads. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 25 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Larsens Plads ndre By Anlæg af park Offentlige formål KONGSBAK NFORMATK Maj 1981 1 LOKALPLAN NR. 25 D D.

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ. Afgørelse om badebrosdelen af et badebrosanlæg ved Badevej ud fra matr.nr. 311a Vejlby By, Risskov

TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ. Afgørelse om badebrosdelen af et badebrosanlæg ved Badevej ud fra matr.nr. 311a Vejlby By, Risskov TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Risskov Badebro Att: Formand Per Lykke Jacobsen Skrænten 5 8240 Risskov Mail:perlykke@oncable.dk og Digital Post Side 1 af 12 Afgørelse om badebrosdelen af et badebrosanlæg

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 44, stk. 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 44, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. maj 2013 J.nr.: NMK-520-00023 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om fredning af Saltbæk Vig i Kalundborg Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

ORIENTERING Ansøgning om at flytte restaurationsbåden Viva fra Langebrogade til Nyhavn

ORIENTERING Ansøgning om at flytte restaurationsbåden Viva fra Langebrogade til Nyhavn Teknik- og Miljøforvaltningen ORIENTERING Ansøgning om at flytte restaurationsbåden Viva fra Langebrogade til Nyhavn PROBLEMSTILLING Direktør Buster Schmidt fra restaurant Viva har ansøgt om at få flyttet

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Miljøministeriets afgørelse Afgørelse i sag om klage over Kystdirektoratets afgørelse om tilladelse til bevarelse

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

BYPLAN. Nr. 74. For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 74. For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 74 For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. I medfm af byplanloven (lovbekendtg~relse nr. 63 af 20. februar 1970) pålægges området

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa. Stiforløb 1. Indledning Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 25. maj 2015 Journalnr.: 205828 Advokat: Mads Kobberø Sekretær: Lene Fjord Hocksdahl/MKO lfh@codexlaw.dk Direkte: +45

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: 5652 8868 * 4019 2991 Mail: randrup@rotboell.dk Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403

Læs mere

Flere by-træer til Københavnerne. Borgernes og Miljøpunkt Indre by Christianshavns forslag til plantning af flere by-træer i København

Flere by-træer til Københavnerne. Borgernes og Miljøpunkt Indre by Christianshavns forslag til plantning af flere by-træer i København Flere by-træer til Københavnerne Borgernes og Miljøpunkt Indre by Christianshavns forslag til plantning af flere by-træer i København Indledning Med baggrund i Københavns Kommunes kampagne 100.000 træer

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Produktion / Lager / Kontor

Produktion / Lager / Kontor Lejeopstilling Produktion / Lager / Kontor Sag 7658-1 Østre Havnevej 25, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Mulighed for individuel opdeling og indretning Etageareal fra 400 til 7.100 m 2 Årlig

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbunds kommentarer til Fredningsforslag for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser, FRS nr.40/08

Danmarks Idræts-Forbunds kommentarer til Fredningsforslag for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser, FRS nr.40/08 DIF Sekretariat Den 9. oktober 2008 N-CLH/doa Fredningsnævnet for København Retten i Lyngby Hummeltoftevej 10 2830 Virum Danmarks Idræts-Forbunds kommentarer til Fredningsforslag for Bagsværd Sø og Lyngby

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Rådgivende ingeniør og tømrermester Erik Echkardt Hansen Brunkær 13, Uhre 6064 Jordrup Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til socialpædagogisk opholdssted Kolding Kommune har den 16. marts

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten

Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen Direktionssekretariatet 20.01.2000 Administrationsgrundlag for Slots- og Ejendomsstyrelsens relationer til civillisten Slots- og Ejendomsstyrelsen fastsætter hermed følgende

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere