Fredningsbestemmelser for Kanalerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredningsbestemmelser for Kanalerne"

Transkript

1 Økonomiforvaltningen NOTAT Fredningsbestemmelser for Kanalerne Som opfølgning på fremkomne synspunkter på det offentlige møde om fredningen, brev af 21. april 2010 fra By- og Landskabsstyrelsen samt de øvrige fremsatte bemærkninger fra andre parter skal Københavns Kommune forslå en række ændringer i formuleringen af bestemmelserne i forslaget til ny fredning. By- og Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen) har særligt anmodet om, at der stilles krav om en dispositionsplan for anvendelsen af kanalerne til husbåde, som kan danne udgangspunkt for fredningstilsynets bedømmelse af, om en husbåd er umiddelbart tilladt i forhold til fredningen eller afviger fra det tilladte og dermed kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Birthe Bertelsen Københavns Kommune kan tilslutte sig en sådan ændring, forudsat at denne dispositionsplan er forholdsvis overordnet og vedrører omfang, størrelse, type (ombygget fartøj eller nybygget husbåd) og anvendelse af husbåde, men ikke detaljeret fastlægger udformningen af husbådene og deres følgeanlæg. Det vurderes, at en detaljeret dispositionsplan vil medføre, at små og i realiteten uvæsentlige konkrete afvigelser vil føre til, at mange enkeltsager alligevel vil skulle behandles i Fredningsnævnet, hvorved en del af målet med fredningsforlaget (en forenkling af administrationen) ikke vil blive nået. Dersom Fredningsnævnet anser dette for at være en hensigtsmæssig løsning, vil Københavns Kommune fremsende forslag til dispositionsplan med henblik på, at denne kan godkendes af Fredningsnævnet samtidig med afgørelsen af fredningssagen. Københavns Kommune skal anmode om en tilkendegivelse fra Fredningsnævnet herom. Det bemærkes, at opdelingen af kanalerne i områder, hvor der kun kan være husbåde i form af ombyggede fartøjer, henholdsvis områder, hvor der tillades nybyggede husbåde (Trangraven og Børsgraven) dermed udgår af selve fredningsbestemmelserne og i stedet fastlægges i dispositionsplanen. Områderne er derfor heller ikke som ønsket i referat af Fredningsnævnets besigtigelse af kanalerne den 20. maj 2010 vist på fredningskortet (se vedlagte kort). I forhold til de fremkomne bemærkninger fra Rambøll angående fredningens afgrænsning er dette særskilt besvaret ved brev af 19. marts 2010, som er tilsendt Fredningsnævnet i kopi, men fremgår også af de vedlagte reviderede fredningskort. Til bemærkninger fra Eskil Trolle af 1. marts 2010 skal bemærkes, at Økonomiforvaltningen ikke har modtaget det omtalte brev af 3. december Center for Byudvikling Rådhuset, 3. Sal, København V Telefon Telefax EAN nummer

2 I forhold til referatet fra Fredningsnævnets besigtigelse af kanalerne den 20. maj 2010 kan det oplyses, at Københavns Kommune planlægger at forbedre vandudskiftning i Trangraven ved at åbne dæmningen mellem Trangraven og Arsenalgraven og/eller Trangraven og Laboratoriegraven. Projektet er endnu på forundersøgelsesstadiet. Københavns Kommunes forslag til ændringer De nye formuleringer i forslaget til fredningsbestemmelser er markeret med understregning. Siden fremsættelsen af forslag om ny fredning er et par ændringer i ejerforholdene kommet til Københavns Kommunes kendskab. De er rettet i matrikel- og ejerfortegnelsen. Forslag til fredningsbestemmelser 1 Fredningens formål Det er fredningens formål: At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet, at beskytte og muliggøre en forbedring af de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kanalerne, at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af deres anvendelse til skibe, husbåde mv., og at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 2 Arealernes tilstand Der må ikke foretages ændringer af bolværkerne (inklusive deres forankring), af kanalernes udstrækning, bund- og vegetationsforhold eller lignende tilstandsændringer, med mindre de er tilladt i de efterfølgende bestemmelser. De langs Christianshavns Kanal (langs Hammershøis Kaj, Overgaden oven vandet og Overgaden neden vandet), Frederiksholms Kanal (langs sydsiden) og Slotsholmskanalen (langs Ved Stranden) voksende træer omfattes også af fredningen og må ikke fjernes, med mindre træernes sygdom eller alder eller hensynet til bolværkernes vedligeholdelse eller renovering nødvendiggør dette. De skal i så fald erstattes af tilsvarende ny beplantning. Fredningen er ikke til hinder for, at der kan plantes flere træer langs kanalerne, så længe det sikres, at der ikke derved opstår skader på bolværkerne. Selvsåede træer mv., der ved deres vækst volder skade på bolværkerne, skal fjernes. Stk. 2 Fredningen er ikke til hinder for, at der ved vedligeholdelse og periodisk fornyelse af bolværker, brofæster og broer kan ske mindre ændringer af deres udformning, herunder mindre niveauændringer (løft eller sænkninger) som led i arbejder i de tilstødende gader eller til imødegåelse af oversvømmelse. Der må til bolværkernes synlige dele alene anvendes naturmaterialer (natursten, træ), og disse skal fremstå ubehandlede uden bemaling eller anden synlig overfladebehandling. Egnede materialer fra de Side 2 af 10

3 bestående bolværker skal så vidt dette er teknisk muligt genanvendes ved renovering. Sammenhængende bolværksstrækninger skal have et harmonisk udtryk med ensartet materialevalg og sammenhængende forløb uden unødige knæk, med mindre der er en historisk begrundelse for forskelle mellem dele af bolværket. Hvor sammenhængende bolværker har mistet det harmoniske udtryk i forbindelse med renoveringer og lign., skal sammenhængen genoprettes ved en fremtidig renovering. Bolværkernes forløb (inkl. brofæster) kan ved renovering undtagelsesvis, hvor kanalens bredde tillader det, fremrykkes indtil maksimalt 0,5 meter fra den eksisterende bolværkskant. Der skal i så fald tinglyses en forpligtelse på ejendommen til at rykke bolværket tilbage til den oprindelige bolværkskant i forbindelse med den førstkommende renovering. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) tinglyses som påtaleberettiget. Muligheden for fremrykning gælder ikke for de bolværksstrækninger, der allerede er fremrykket på baggrund af en dispensation fra Fredningsnævnet efter reglerne i Naturbeskyttelseslovens 50. Fredningen er ikke til hinder for, at disse bolværker ved renovering rykkes tilbage til deres oprindelige forløb. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) påser, at vedligeholdelse og periodisk fornyelse af bolværker sker i overensstemmelse med fredningen og at omfanget af evt. ændringer er uvæsentligt. Større ændringer kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Stk. 3 Fredningen er ikke til hinder for optagning af affald og andre genstande fra kanalerne eller for oprensning af kanalernes bund med henblik på at opretholde den for sejladsen nødvendige dybde og en miljømæssigt acceptabel tilstand. Stk. 4 Fredningen er ikke til hinder for bevarelse, drift, vedligeholdelse, renovering og etablering af ledningsanlæg under og i kanalerne, herunder for regnvandsudløb og udløb fra overløbsbygværker til kanalerne. Fredningen er heller ikke til hinder for opretholdelse og etablering af tunneler eller andre underjordiske anlæg under kanalerne til trafikformål, fjernvarme og lign. Ved etableringen af sådanne anlæg kan der ske midlertidig spærring og tørlægning af dele af kanalerne. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) påser, at omfanget af ændringer som led i vedligeholdelsen er uvæsentlige. Større ændringer, herunder anlægsarbejder der kræver tørlægning af kanalerne, kræver dispensation fra Fredningsnævnet. 3 Anvendelse af vandarealer Kanalerne kan som hidtil udnyttes til såvel lyst- som erhvervssejlads, så længe dette kan ske uden skade på bolværker mv. ud over Side 3 af 10

4 almindelig slitage og uden væsentlig negativ påvirkning af vandmiljø, bundvegetation og lignende. Vandarealerne kan endvidere udnyttes til placering af fartøjer og husbåde (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse). Omfanget heraf skal respektere besejlingen af kanalerne, således at denne kan ske uden sikkerhedsproblemer. Stk. 2 Husbåde kan placeres i kanalerne ud fra en overordnet dispositionsplan. Denne plan skal respektere fredningens formål og øvrige bestemmelser. Dispositionsplanen fastlægger omfanget af husbåde, husbådenes type (ombyggede fartøjer eller husbåde bygget til formålet), størrelse, anvendelse mv. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) påser, at placering af husbåde sker i overensstemmelse med dispositionsplanen. Placering af husbåde, der afviger fra dispositionsplanen, kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Dispositionsplanen udarbejdes af Københavns Kommune og kan af kommunen forslås revideret, når der skønnes behov for det. Godkendelse af dispositionsplanen samt godkendelse af evt. senere ændringer heraf sker i form af dispensation fra Fredningsnævnet. 4 Pleje og vedligeholdelse Fredningen regulerer ikke ansvaret for det fredede områdes drift. Bolværkernes vedligeholdelse, renholdelse og oprensning af kanalerne, pleje af de af fredningen omfattede træer mv. påhviler ejerne af de pågældende områder, herunder de i lovgivningen udpegede ansvarlige myndigheder (bl.a. havnemyndigheden). 5 Almenhedens adgang Der må ikke opsættes hegn eller andre former for afspærringer langs fredningsgrænsen (på bolværkerne) eller indenfor fredningsområdet. De fredede mure mellem Marmorbroen og Christiansborg Ridebane, hvor der ikke er adgang langs bolværket, kan dog opretholdes. Ligeledes må de eksisterende rækværk langs Slotsholmskanalen og Frederiksholms Kanal bibeholdes og renoveres. Øvrige eksisterende hegn og afspærringer må ikke fornyes. Eksisterende låger til bådklubbernes bådebroer kan fortsat holdes aflåst. Landgangsbroer direkte til private fartøjer mv. kan ligeledes undtages for offentlig adgang. Der må ikke opsættes skilte, der begrænser almenhedens ret til adgang og ophold i fredningsområdet. 6 Veje, stier og tekniske anlæg De eksisterende broer inden for fredningsområdet kan opretholdes, vedligeholdes og renoveres. Uanset 2 må der foretages udvidelser af de offentlige veje, der krydser kanalerne, med deraf følgende udvidelse af bredden af vejbroer, når vejmyndigheden anser det for nødvendigt. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) påser, at vedligeholdelse, renovering og udvidelse af eksisterende broer kun Side 4 af 10

5 medfører uvæsentlige ændringer. Større ændringer af broernes udseende, funktion mv. kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Stk. 2 Uanset 2 kan der være behov for etablering af nye broer over kanalerne, når de ansvarlige myndigheder anser det for nødvendigt for at tilvejebringe et sammenhængende vej- og stinet, og når de fastlægges i planer for vej- og stisystemet i Københavns Kommune. Nye broer skal være oplukkelige, således at sejladsen på kanalerne ikke begrænses væsentligt, med mindre nye broer etableres inden for eksisterende broer, der ikke er oplukkelige. Nye broer må ikke have mindre frihøjde end de eksisterende broer over samme kanal. Nye broer kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Stk. 3 Uanset 2 må der etableres nye trapper og forsænkede bolværksstrækninger for at skabe bedre adgang for offentligheden til og fra vandet, herunder for kajakker og lignende små både. Trapper og sænkede bolværksarealer skal i udformning og materialevalg tilpasses det tilstødende bolværk og overholde fredningens bestemmelser herom i 2, stk. 2. Trapper og forsænkede bolværker, der holdes under en bredde fra det eksisterende bolværk på 1 meter og under 10 meters længde målt langs bolværkshammeren, er umiddelbart tilladt. De eksisterende anløbspladser for afsætning og påstigning af passagerer inden for fredningsområdet kan opretholdes, vedligeholdes og om fornødent renoveres. Uanset 2 kan der ske flytning eller nyanlæg af anløbspladser, når hensynet til sejladsen på kanalerne kræver det, eller når det nødvendiggøres af andre ændringer i fredningsområdet. Den eksisterende platform til brug for bådudlejning i Christianshavns Kanal kan opretholdes, vedligeholdes og om fornødent renoveres. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) påser, at kravene til materiale, omfang mv. for trapper og forsænkede bolværker overholdes samt at vedligeholdelse, renovering og udvidelse af eksisterende anlæg kun medfører uvæsentlige ændringer. Trapper og forsænkede bolværker, der oversiger det ovennævnte omfang, samt større nye anløbspladser kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Stk. 4 Den eksisterende belysning i fredningsområdet kan opretholdes. Fredningen er ikke til hinder for yderligere belysning, hvor hensynet til trafiksikkerheden og offentlighedens færdsel og tryghed kræver det. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) påser, at etablering af belysning kun medfører uvæsentlige ændringer. Ny belysning af væsentlig betydning for fredningsområdets karakter kræver dispensation fra Fredningsnævnet Stk. 5 Uanset 2 må der opsættes redningsudstyr, tove, trin mv. på bolværkerne i det omfang, det skønnes nødvendigt for at forebygge drukneulykker, og udstyrets placering må tydeliggøres ved belysning og skiltning i fornødent omfang. Tilsynsmyndigheden (Københavns Side 5 af 10

6 Kommune) påser, at etablering af redningsudstyr kun medfører uvæsentlige ændringer. Stk. 6 Uanset 2 må der etableres forsyningsledninger på bolværkerne til skibe, husbåde mv. i det omfang, lovgivningen og øvrige regler for forsyning kræver det. Ledningerne skal udformes, herunder med hensyn til farve, og placeres, så de ikke i væsentlig grad påvirker bolværkets udseende. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) påser, at etablering af forsyningsanlæg kun medfører uvæsentlige ændringer. Forsyningsanlæg, der påvirker fredningsområdet i væsentlig grad, kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Stk. 7 Der må ikke anbringes reklameskilte eller andre skilte, der ikke tjener den nødvendige færdselsregulering, bortset fra skilte i umiddelbar tilknytning til servicefunktioner for offentligheden (anløbspladser for turbåde, havnefaciliteter, serveringssteder mv.). Der må endvidere anbringes midlertidige skilte ved særlige begivenheder. 7 Tilsyn Tilsynet med overholdelse af fredningsbestemmelserne tillægges Københavns Kommune. 8 Forholdet til Naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelser Foranstaltninger, der tillades eller udføres i medfør af de foranstående fredningsbestemmelser, kan foretages uden særskilt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 18 (fortidsmindebeskyttelseslinjen), jf. samme lovs 38, stk. 6 og 7. 9 Ophævelse af ældre fredning Bestemmelserne i fredningsdeklarationen for Kanalerne, tinglyst den 6. august 1966, ophæves, når nærværende fredning er gennemført. 10 Dispensationer Fredningsnævnet kan meddele dispensationer fra fredningsbestemmelserne efter reglerne i Naturbeskyttelseslovens 50, når det ansøgte ikke vurderes at stride mod fredningens formål. Matrikelnummerfortegnelse Nyhavn Matrikel nr. Østre Østre Østre Ejer Kulturministeriet, Nybrogade 12, 1203 By & Havn I/S, Nordre Toldbod 7, 1013 Københavns Kommune, Teknik & Side 6 af 10

7 Miljø Kanalerne omkring Slotsholmen Matrikel nr. Ejer Østre Københavns Kommune, Teknik & Miljø 265, Østre Holmens Kirkes Menighedsråd, Holmens Kanal, 1060 København K 293, Østre Holmens Kirkes Menighedsråd, Holmens Kanal, 1060 København K Strand Københavns Kommune, Teknik & Miljø Strand By & Havn I/S, Nordre Toldbod 7, Strand 1013 Slots- og Ejendomsstyrelsen, 89, Strand Slots- og Ejendomsstyrelsen, 113, Strand Kulturministeriet, Nybrogade 12, 1203 Strand Strand Strand Strand Martin A. Heise, Ny Vestergade 1, 4., 1471 Ejendomsselskabet Frederiksholms Kanal 16 A/S, Vestergade 15E, 4930 Maribo Helle Gøtzsche-Larsen, Lindenstrasse 4, D Appen Overretssagfører Aage Rold Lundbyes Fond, c/o Advokatfirmaet Egemar, Clausen, Nørregade 7A, 2. tv., 1165 Strand Bendt T. H. Wedell, Wedellsborg, Tybrindvej 2, 5592 Ejby 297, Vester Realea A/S, Nørregade 29, 1165 Vester Københavns Kommune, Teknik & Miljø 299, Vester Realea A/S, Nørregade 29, 5000 Odense C Kanalerne på Christianshavn Side 7 af 10

8 575, Danisco A/S, Langebrogade 1, , Ejerforeningen Applebys Plads 5-7, Applebys Plads 5, 1411 København K 572, Finanssektorens Pensionskasse, Amaliegade 27, , By & Havn I/S, Nordre Toldbod 7, 1013 Københavns Kommune, Teknik & Miljø 22, ATP, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød 624, Ejerforeningen Elefantens Gård v/ Jens K. Christiansen, Johan Semps Gade 9, 3. tv., , Ejerforeningen Løvens Gård v/ Peter Westrup, Johan Semps Gade 5, 4., , Ejerforeningen Enhjørningens Gård v/ Torben Vorstrup, Overgaden neden Vandet 1C, 2. th., 1415 A/B Ved Kajen, c/o Grubbe Ejendomsadministration, Åbenrå 31, 1124 By & Havn I/S, Nordre Toldbod 7, 1013 Ejerforeningen Christianshavnergården, c/o Sven Westergaard Ejendomsadministration, Store Kongensgade 24B, , By & Havn I/S, Nordre Toldbod 7, , Boligselskabet Lejerbo afdeling 204, c/o Boligselskabet Lejerbo, Gammel Køge Landevej 26, 2500 Valby 581, Ejerforeningen Wildersgade 6A-C, c/o C. W. Obel Ejendomme A/S, Vestergade 2C, 1456 og c/c MP Pension, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø 580, C. W. Obel Ejendomme A/S, Vestergade 2C, 1456 Nordea-Fonden, Overgaden neden Vandet 11, 1415 Side 8 af 10

9 Ejerforeningen Overgaden neden Vandet 19A-D, c/o Advokataktieselskabet af 1. januar, Svanemøllevej 34, 2100 København Ø og Jens Jensen, Overgaden neden Vandet 19D, 1415 Birgitte P. Douglas, Overgaden neden Vandet 21, 1., 1415 Steen O. Toftebjerg, Rødehusvej 2, 4700 Næstved Ejerforeningen Overgaden neden Vandet 33, Overgaden neden Vandet 33, 1414 Elvio Milleri og Edelvita Santos da Silva, Overgaden neden Vandet 33B, 1414 og Alessandro Jacoponi, Wildersgade 44, 1408 Elvio Milleri og Edelvita Santos da Silva, Overgaden neden Vandet 33B, 1414, Alessandro Jacoponi, Wildersgade 44, 1408 og Fabio Donadoni, Galionsvej 25, 3.th., 1437 Ejerforeningen Snorrebroens Pakhus, c/o AB boligadministration, Amagerbrogade 40, København S Ejerforeningen matrikel nr. 80, c/o Drachmann Ejendomsadministration, Nordhavnsvej 1, 2. Postboks 199, 3000 Helsingør Christianshavns Kanal 4 Aps., c/o Global Finans A/S, Sankt Annæ Plads 13, , Slots- og Ejendomsstyrelsen, 555, Boligselskabet Lejerbo afdeling 218, c/o Boligselskabet Lejerbo, Gammel Køge Landevej 26, 2500 Valby 32, Wilders Plads Ejendomme A/S, Strandgade 54, , Boligselskabet Lejerbo afdeling 218-1, c/o Boligselskabet Lejerbo, Side 9 af 10

10 Gammel Køge Landevej 26, 2500 Valby 33, Slots- og Ejendomsstyrelsen, 659, Slots- og Ejendomsstyrelsen, og Fonden den Nordatlantiske Brygge, Strandgade 91, , Slots- og Ejendomsstyrelsen, 410, By & Havn I/S, Nordre Toldbod 7, 1013 Fredningskort Se vedlagte kort. Matrikelnumrene fremgår af de til bolværkerne hørende landarealer, idet det bemærkes, at disse arealer kan være adskilt fra bolværkerne af umatrikuleret vejareal mv. Side 10 af 9

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 1, JUNI LUIL. 4. Sagens behandling i Fredningsnævnet 5. Fredningsnævnets afgørelse og fredningsbestemmelser

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 1, JUNI LUIL. 4. Sagens behandling i Fredningsnævnet 5. Fredningsnævnets afgørelse og fredningsbestemmelser 1. Indledning Indhoidsfortegnelse fly fredning af Kanalerne i København afgørelse i sagen om Fredningsnævnet for Københavns Telefax: 99 68 48 99 6. Fredningskort. 7. Matrikelnummerfortegnelse FREDNINGSNÆVNET

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til

Læs mere

Christianshavns Lokalråd

Christianshavns Lokalråd Beboerhuset Dronningensgade 34 1420 København K www.christianshavnslokalraad.dk Fredningsnævnet for København Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby 26. april 2010 Klage over Fredningenævnets

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Notat. Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning

Notat. Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning Notat Til: Vedrørende: Miljø- og Planlægningsudvalget Bilag 3, Juridisk vurdering af mulighederne for at ændre/ophæve en fredning Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning I forbindelse med den påbegyndte

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation Lokalplan nr. 96 for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation September 1997 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af kommunalt

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence.

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. 2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. Resumé: Udtalt at statsamtet ikke har kompetence til at behandle klager over anlæggelse af sti om en sø og om stiudlæget er i strid med fredningsbestemmelser,

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> .' 1,./#7'" r 1a tr.nr.: 5052 Kvarter:

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag

Bilag 2. Sagsnr Dokumentnr Udkast til Administrationsgrundlag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 2 Udkast til Administrationsgrundlag Formål Dette notat beskriver administrationsgrundlaget for afgørelser om dispensation til

Læs mere

Kystdirektoratet. Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten

Kystdirektoratet. Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten Kystdirektoratet Trafikministeriet Fonden Snekkersten Havn Strandvejen 71 D 3070 Snekkersten Dato: 3. december 2004 J.nr.: 4331-217-211-30 Sagsbehandler: Fuldm. cand. jur. Jøm Bisgaard Deres ref: Principiel

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet.

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 99 68 48 00 Telefax: 99 68 48 99 Den 1.D"SEP. 2013 FRS nr. 22/2013 Dok 22-2013A Rudersdal Kommune Byplan Plan

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV

Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk NKN-121-00245 - Klage over Fredningsnævnet

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst Tårnby

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

ORIENTERING VEDRØRENDE PLACERING AF HUSBÅD ARNO II VED LANGEBROGADE 1

ORIENTERING VEDRØRENDE PLACERING AF HUSBÅD ARNO II VED LANGEBROGADE 1 Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse ORIENTERING VEDRØRENDE PLACERING AF HUSBÅD ARNO II VED LANGEBROGADE 1 Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at lægge husbåd Arno

Læs mere

Vi vedlægger tegningsmateriale, som hører til den oprindelige ansøgning og til den nye ansøgning.

Vi vedlægger tegningsmateriale, som hører til den oprindelige ansøgning og til den nye ansøgning. Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Til ejere, lejere, erhverv og interesseorganisationer 2. september 2014 Sagsnummer: 474874~005 edoc: 2013-0179424 Orientering Center for Byudvikling har den

Læs mere

Lokalplan Ishøj Kirke

Lokalplan Ishøj Kirke Lokalplan 1.09 Ishøj Kirke Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.09 Lokalplanens indhold I mange landsbyer præger kirken og dens omgivelser bybilledet, dels i kraft af kirkens monumentale placering

Læs mere

l. Aftalens parter 7. Teglholm Park P/S, Cvr-nr. 16935735, Teglholmsgade l, 2450 København SV, som ejer af matr. nr. 456 Kongens Enghave, København

l. Aftalens parter 7. Teglholm Park P/S, Cvr-nr. 16935735, Teglholmsgade l, 2450 København SV, som ejer af matr. nr. 456 Kongens Enghave, København Mellem de i l nævnte parter er der dags dato indgået aftale om etablering af en oplukkelig vejbro over Frederiksholmsløbet mellem Teglholmen og Enghave Brygge l. Aftalens parter Aftalens parter (herefter

Læs mere

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej)

Lokalplan nr. 101. for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) Lokalplan nr. 101 for et område ved Emil Chr. Hansens Vej (Skolen på La Cours Vej) September 1998 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området (Skolen på La Cours Vej) til offentlige

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 26. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14034-28 Side 1/7 Klage over istandsættelse af Saronvej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. oktober

Læs mere

Høringssvar fra Aarhus Kommune angående Fredningsforslag for Botanisk Have

Høringssvar fra Aarhus Kommune angående Fredningsforslag for Botanisk Have Byens Anvendelse Drift og Myndighed Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C UDKAST Side 1 af 7 Høringssvar fra Aarhus Kommune angående Fredningsforslag for Botanisk Have Fremsat af Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Envidan Att.: Thomas Rolf Jensen Fuglebækvej 1A 2770 Kastrup Den 28. januar 2016. J.nr. 01.03.06-G01-5-15 Ref. hpo Direkte telefon: 56182325 LANDZONETILLADELSE Til etablering

Læs mere

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune

Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune Standard for bådebroer og lignende anlæg i Skanderborg Kommune herunder private broer, platforme, bolværk, fortøjningspæle og lignende. 1. Formål Standarden skal angive en administrationspraksis, der sikrer

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Orientering i henhold til planloven

Orientering i henhold til planloven Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 3. juli 2015 Sagsnummer: 512948~001 edoc: 2015-0143522 Matrikelnummer: 1640 UV, Kbh. Ejendomsadresse: Kalvebod Brygge 35 Ejendomsnummer: 20100 Orientering

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet.

2. Jorden, der kan mellemdeponeres, må ikke ved lugt eller visuelt være forurenet. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København 31-03-2014 Sagsnr. 2014-0064211 Dokumentnr. 2014-0064211-1 IKO/JAN Tilladelse

Læs mere

LOKALPLAN 5. For Folkeparken i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 5. For Folkeparken i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 5 For Folkeparken i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af ny gangbro over Sneum Å i station 9735 ved det nedlagte Endrup Mølle Dambrug i Endrup

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af ny gangbro over Sneum Å i station 9735 ved det nedlagte Endrup Mølle Dambrug i Endrup Esbjerg Kommune Vej & Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Att.: Anne Christine Bang Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 23. april 2014 Sags id 14/11589 Sagsbehandler Tine

Læs mere

Tilladelse til etablering af ponton ved Hovedvagten på Refshalvøen, Christianshavns Kvarter, Københavns Havn (revideret)

Tilladelse til etablering af ponton ved Hovedvagten på Refshalvøen, Christianshavns Kvarter, Københavns Havn (revideret) Refshalvøens Ejendomsselskab A/S Refshalevej 151, Hovedvagten 1432 København K Fremsendes kun elektronisk til Claus Hovmøller Jensen; cho@refshaleoen.dk og Lars Anker Angantyr; lanker@tmf.kk.dk Tilladelse

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 02.12.2016-1007852341 : Dokument type: Senest påtegnet: Adresse: Gernersgade 42 Hovedejendom opdelt i ejerlejligheder Adresse: Gernersgade 44 Nummer:

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 07902.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07902.00 Fredningen vedrører: Taarbæk Strandvej Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 01-06-1954

Læs mere

Advokaterne Foldschack & Forchhammer har på vegne af Fonden Fristaden Christiania anmodet om byggetilladelse til tilbygningen.

Advokaterne Foldschack & Forchhammer har på vegne af Fonden Fristaden Christiania anmodet om byggetilladelse til tilbygningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign 26-11-2013 Til ejere, lejere og brugere Ulla Månsson, Mælkebøtten 119 Jesper Lindkvist Haun, Mælkebøtten 117 Camilla J. Strøm, Mælkebøtten

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag til udvalgsindstilling. Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti. 28. februar 2008. Sagsnr.

Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag til udvalgsindstilling. Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti. 28. februar 2008. Sagsnr. Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag til udvalgsindstilling Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti Dette notat har baggrund i, at Borgerrepræsentationen den 29. marts 2007 tiltrådte et medlemsforslag stillet

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 53 For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x FJERNELSE AF JORDVOLD I e-mails af 29. oktober og 5. november 2012 har du klaget over Kommunens afslag af 26. oktober 2012 på at

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Kort og data er kun vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. Matrikelkort og Topografisk Kortværk Kort & Matrikelstyrelsen, Ortofotos BlomInfo, COWI & Scankort. JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsordenkort

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H29. for et område ved Torpenvej i Humlebæk FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H29 for et område ved Torpenvej i Humlebæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet og formål side 3 Baggrunden for lokalplanen Indholdet i lokalp lanen side

Læs mere

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej Dato 28. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/07286-9 Side 1/6 Afgørelse af klage over påbud om at istandsætte vejareal og fjerne genstande ud for Kjærstrupvej

Læs mere

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 56 For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse nr. 160 af 9. maj 1962)

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 17. oktober 2016 Sagsnr. 06.02.03-P19-2-16 NATUR OG MILJØ Høring om reguleringsprojekt Frederikssund Kommune har den 7. oktober 2016 modtaget en ansøgning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/01595-4 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 VEJLOVGIVNINGENS EJENDOMSBEGREB Kommunen har i brev af 23. januar 2013 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY)

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS. FOR EJENDOMMEN XX/PROJEKT YY) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Bilag 1: Vedtægter for P-fonde i København 09-10-2014 Sagsnr. 2014-0097954 Dokumentnr. 2014-0097954-24 VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFONDEN (F.EKS.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX:

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX: Lokalplan 5.11 Lild - Bjerget Efterskole Endelig godkendt: 01.07.04 Offentlighedsfase: 11.02.04-07.04.04 HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: 9655 7730, FAX: 9655 7700 Indholdsfortegnelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110

2. Brev af 28. november 2011 fra Dan-Ejendomme as, administrator af ejendommen Christians Brygge 24-28/Vester Voldgade 108-110 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Bilag 1 Henvendelser i forbindelse med naboorientering om dispensation fra lokalplan nr. 437 Bryghusgrunden til midlertidig placering

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nybyggeri ved Islands Brygge Syd KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 30-03-2016 Sagsnr. 2016-0037941 Dokumentnr. 2016-0037941-6 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 410-1 i forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT E 4 GLOSTRUP KOMMUNE

BYPLANVEDTÆGT E 4 GLOSTRUP KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT E 4 TILLÆG NR. 5 GLOSTRUP KOMMUNE DEL AF EJBY LANDSBY TILLÆG NR. 5 TIL BYPLANVEDTÆGT NR. E 4 FOR DEL AF EJBY LANDSBY. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 3 Tillæg

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Hovedargumenter fra ansøger:

Hovedargumenter fra ansøger: Hovedargumenter fra ansøger: 1) Projektet vil (i tråd med Overfredningsnævnets kendelse af 20/8 1973) forskønne området, fordi det nye byggeri er bedre tilpasset den omgivende natur (arkitektur, materialevalg,

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL Side 1-4 Københavns Kommune, Center for Anlæg og Udbud, påtænker etablere en stibro over Inderhavnen fra Havnegade til Grønlandske Handels Plads. Der blev derfor afholdt åstedsforretning,

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13

Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri Følager 13 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 25-08-2016 Sagsnr. 2016-0277288 Naboorientering vedrørende dispensation fra lokalplan nr. 448-1 i forbindelse med nyt plejeboligbyggeri

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård

Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens formål...6 3 - Områdets status...6

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere