Fredningsbestemmelser for Kanalerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredningsbestemmelser for Kanalerne"

Transkript

1 Økonomiforvaltningen NOTAT Fredningsbestemmelser for Kanalerne Som opfølgning på fremkomne synspunkter på det offentlige møde om fredningen, brev af 21. april 2010 fra By- og Landskabsstyrelsen samt de øvrige fremsatte bemærkninger fra andre parter skal Københavns Kommune forslå en række ændringer i formuleringen af bestemmelserne i forslaget til ny fredning. By- og Landskabsstyrelsen (nu Naturstyrelsen) har særligt anmodet om, at der stilles krav om en dispositionsplan for anvendelsen af kanalerne til husbåde, som kan danne udgangspunkt for fredningstilsynets bedømmelse af, om en husbåd er umiddelbart tilladt i forhold til fredningen eller afviger fra det tilladte og dermed kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Birthe Bertelsen Københavns Kommune kan tilslutte sig en sådan ændring, forudsat at denne dispositionsplan er forholdsvis overordnet og vedrører omfang, størrelse, type (ombygget fartøj eller nybygget husbåd) og anvendelse af husbåde, men ikke detaljeret fastlægger udformningen af husbådene og deres følgeanlæg. Det vurderes, at en detaljeret dispositionsplan vil medføre, at små og i realiteten uvæsentlige konkrete afvigelser vil føre til, at mange enkeltsager alligevel vil skulle behandles i Fredningsnævnet, hvorved en del af målet med fredningsforlaget (en forenkling af administrationen) ikke vil blive nået. Dersom Fredningsnævnet anser dette for at være en hensigtsmæssig løsning, vil Københavns Kommune fremsende forslag til dispositionsplan med henblik på, at denne kan godkendes af Fredningsnævnet samtidig med afgørelsen af fredningssagen. Københavns Kommune skal anmode om en tilkendegivelse fra Fredningsnævnet herom. Det bemærkes, at opdelingen af kanalerne i områder, hvor der kun kan være husbåde i form af ombyggede fartøjer, henholdsvis områder, hvor der tillades nybyggede husbåde (Trangraven og Børsgraven) dermed udgår af selve fredningsbestemmelserne og i stedet fastlægges i dispositionsplanen. Områderne er derfor heller ikke som ønsket i referat af Fredningsnævnets besigtigelse af kanalerne den 20. maj 2010 vist på fredningskortet (se vedlagte kort). I forhold til de fremkomne bemærkninger fra Rambøll angående fredningens afgrænsning er dette særskilt besvaret ved brev af 19. marts 2010, som er tilsendt Fredningsnævnet i kopi, men fremgår også af de vedlagte reviderede fredningskort. Til bemærkninger fra Eskil Trolle af 1. marts 2010 skal bemærkes, at Økonomiforvaltningen ikke har modtaget det omtalte brev af 3. december Center for Byudvikling Rådhuset, 3. Sal, København V Telefon Telefax EAN nummer

2 I forhold til referatet fra Fredningsnævnets besigtigelse af kanalerne den 20. maj 2010 kan det oplyses, at Københavns Kommune planlægger at forbedre vandudskiftning i Trangraven ved at åbne dæmningen mellem Trangraven og Arsenalgraven og/eller Trangraven og Laboratoriegraven. Projektet er endnu på forundersøgelsesstadiet. Københavns Kommunes forslag til ændringer De nye formuleringer i forslaget til fredningsbestemmelser er markeret med understregning. Siden fremsættelsen af forslag om ny fredning er et par ændringer i ejerforholdene kommet til Københavns Kommunes kendskab. De er rettet i matrikel- og ejerfortegnelsen. Forslag til fredningsbestemmelser 1 Fredningens formål Det er fredningens formål: At sikre kanalerne, bolværkerne og den dertil knyttede beplantning som elementer i bymiljøet, at beskytte og muliggøre en forbedring af de kulturhistoriske, rekreative og naturmæssige værdier, der knytter sig til kanalerne, at beskytte kanalerne som levende kulturmiljøer og sikre rammer for en aktiv videreførelse af deres anvendelse til skibe, husbåde mv., og at sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel og aktiviteter i områderne. 2 Arealernes tilstand Der må ikke foretages ændringer af bolværkerne (inklusive deres forankring), af kanalernes udstrækning, bund- og vegetationsforhold eller lignende tilstandsændringer, med mindre de er tilladt i de efterfølgende bestemmelser. De langs Christianshavns Kanal (langs Hammershøis Kaj, Overgaden oven vandet og Overgaden neden vandet), Frederiksholms Kanal (langs sydsiden) og Slotsholmskanalen (langs Ved Stranden) voksende træer omfattes også af fredningen og må ikke fjernes, med mindre træernes sygdom eller alder eller hensynet til bolværkernes vedligeholdelse eller renovering nødvendiggør dette. De skal i så fald erstattes af tilsvarende ny beplantning. Fredningen er ikke til hinder for, at der kan plantes flere træer langs kanalerne, så længe det sikres, at der ikke derved opstår skader på bolværkerne. Selvsåede træer mv., der ved deres vækst volder skade på bolværkerne, skal fjernes. Stk. 2 Fredningen er ikke til hinder for, at der ved vedligeholdelse og periodisk fornyelse af bolværker, brofæster og broer kan ske mindre ændringer af deres udformning, herunder mindre niveauændringer (løft eller sænkninger) som led i arbejder i de tilstødende gader eller til imødegåelse af oversvømmelse. Der må til bolværkernes synlige dele alene anvendes naturmaterialer (natursten, træ), og disse skal fremstå ubehandlede uden bemaling eller anden synlig overfladebehandling. Egnede materialer fra de Side 2 af 10

3 bestående bolværker skal så vidt dette er teknisk muligt genanvendes ved renovering. Sammenhængende bolværksstrækninger skal have et harmonisk udtryk med ensartet materialevalg og sammenhængende forløb uden unødige knæk, med mindre der er en historisk begrundelse for forskelle mellem dele af bolværket. Hvor sammenhængende bolværker har mistet det harmoniske udtryk i forbindelse med renoveringer og lign., skal sammenhængen genoprettes ved en fremtidig renovering. Bolværkernes forløb (inkl. brofæster) kan ved renovering undtagelsesvis, hvor kanalens bredde tillader det, fremrykkes indtil maksimalt 0,5 meter fra den eksisterende bolværkskant. Der skal i så fald tinglyses en forpligtelse på ejendommen til at rykke bolværket tilbage til den oprindelige bolværkskant i forbindelse med den førstkommende renovering. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) tinglyses som påtaleberettiget. Muligheden for fremrykning gælder ikke for de bolværksstrækninger, der allerede er fremrykket på baggrund af en dispensation fra Fredningsnævnet efter reglerne i Naturbeskyttelseslovens 50. Fredningen er ikke til hinder for, at disse bolværker ved renovering rykkes tilbage til deres oprindelige forløb. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) påser, at vedligeholdelse og periodisk fornyelse af bolværker sker i overensstemmelse med fredningen og at omfanget af evt. ændringer er uvæsentligt. Større ændringer kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Stk. 3 Fredningen er ikke til hinder for optagning af affald og andre genstande fra kanalerne eller for oprensning af kanalernes bund med henblik på at opretholde den for sejladsen nødvendige dybde og en miljømæssigt acceptabel tilstand. Stk. 4 Fredningen er ikke til hinder for bevarelse, drift, vedligeholdelse, renovering og etablering af ledningsanlæg under og i kanalerne, herunder for regnvandsudløb og udløb fra overløbsbygværker til kanalerne. Fredningen er heller ikke til hinder for opretholdelse og etablering af tunneler eller andre underjordiske anlæg under kanalerne til trafikformål, fjernvarme og lign. Ved etableringen af sådanne anlæg kan der ske midlertidig spærring og tørlægning af dele af kanalerne. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) påser, at omfanget af ændringer som led i vedligeholdelsen er uvæsentlige. Større ændringer, herunder anlægsarbejder der kræver tørlægning af kanalerne, kræver dispensation fra Fredningsnævnet. 3 Anvendelse af vandarealer Kanalerne kan som hidtil udnyttes til såvel lyst- som erhvervssejlads, så længe dette kan ske uden skade på bolværker mv. ud over Side 3 af 10

4 almindelig slitage og uden væsentlig negativ påvirkning af vandmiljø, bundvegetation og lignende. Vandarealerne kan endvidere udnyttes til placering af fartøjer og husbåde (fartøjer og andre flydende konstruktioner med en bygningsmæssig anvendelse). Omfanget heraf skal respektere besejlingen af kanalerne, således at denne kan ske uden sikkerhedsproblemer. Stk. 2 Husbåde kan placeres i kanalerne ud fra en overordnet dispositionsplan. Denne plan skal respektere fredningens formål og øvrige bestemmelser. Dispositionsplanen fastlægger omfanget af husbåde, husbådenes type (ombyggede fartøjer eller husbåde bygget til formålet), størrelse, anvendelse mv. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) påser, at placering af husbåde sker i overensstemmelse med dispositionsplanen. Placering af husbåde, der afviger fra dispositionsplanen, kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Dispositionsplanen udarbejdes af Københavns Kommune og kan af kommunen forslås revideret, når der skønnes behov for det. Godkendelse af dispositionsplanen samt godkendelse af evt. senere ændringer heraf sker i form af dispensation fra Fredningsnævnet. 4 Pleje og vedligeholdelse Fredningen regulerer ikke ansvaret for det fredede områdes drift. Bolværkernes vedligeholdelse, renholdelse og oprensning af kanalerne, pleje af de af fredningen omfattede træer mv. påhviler ejerne af de pågældende områder, herunder de i lovgivningen udpegede ansvarlige myndigheder (bl.a. havnemyndigheden). 5 Almenhedens adgang Der må ikke opsættes hegn eller andre former for afspærringer langs fredningsgrænsen (på bolværkerne) eller indenfor fredningsområdet. De fredede mure mellem Marmorbroen og Christiansborg Ridebane, hvor der ikke er adgang langs bolværket, kan dog opretholdes. Ligeledes må de eksisterende rækværk langs Slotsholmskanalen og Frederiksholms Kanal bibeholdes og renoveres. Øvrige eksisterende hegn og afspærringer må ikke fornyes. Eksisterende låger til bådklubbernes bådebroer kan fortsat holdes aflåst. Landgangsbroer direkte til private fartøjer mv. kan ligeledes undtages for offentlig adgang. Der må ikke opsættes skilte, der begrænser almenhedens ret til adgang og ophold i fredningsområdet. 6 Veje, stier og tekniske anlæg De eksisterende broer inden for fredningsområdet kan opretholdes, vedligeholdes og renoveres. Uanset 2 må der foretages udvidelser af de offentlige veje, der krydser kanalerne, med deraf følgende udvidelse af bredden af vejbroer, når vejmyndigheden anser det for nødvendigt. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) påser, at vedligeholdelse, renovering og udvidelse af eksisterende broer kun Side 4 af 10

5 medfører uvæsentlige ændringer. Større ændringer af broernes udseende, funktion mv. kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Stk. 2 Uanset 2 kan der være behov for etablering af nye broer over kanalerne, når de ansvarlige myndigheder anser det for nødvendigt for at tilvejebringe et sammenhængende vej- og stinet, og når de fastlægges i planer for vej- og stisystemet i Københavns Kommune. Nye broer skal være oplukkelige, således at sejladsen på kanalerne ikke begrænses væsentligt, med mindre nye broer etableres inden for eksisterende broer, der ikke er oplukkelige. Nye broer må ikke have mindre frihøjde end de eksisterende broer over samme kanal. Nye broer kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Stk. 3 Uanset 2 må der etableres nye trapper og forsænkede bolværksstrækninger for at skabe bedre adgang for offentligheden til og fra vandet, herunder for kajakker og lignende små både. Trapper og sænkede bolværksarealer skal i udformning og materialevalg tilpasses det tilstødende bolværk og overholde fredningens bestemmelser herom i 2, stk. 2. Trapper og forsænkede bolværker, der holdes under en bredde fra det eksisterende bolværk på 1 meter og under 10 meters længde målt langs bolværkshammeren, er umiddelbart tilladt. De eksisterende anløbspladser for afsætning og påstigning af passagerer inden for fredningsområdet kan opretholdes, vedligeholdes og om fornødent renoveres. Uanset 2 kan der ske flytning eller nyanlæg af anløbspladser, når hensynet til sejladsen på kanalerne kræver det, eller når det nødvendiggøres af andre ændringer i fredningsområdet. Den eksisterende platform til brug for bådudlejning i Christianshavns Kanal kan opretholdes, vedligeholdes og om fornødent renoveres. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) påser, at kravene til materiale, omfang mv. for trapper og forsænkede bolværker overholdes samt at vedligeholdelse, renovering og udvidelse af eksisterende anlæg kun medfører uvæsentlige ændringer. Trapper og forsænkede bolværker, der oversiger det ovennævnte omfang, samt større nye anløbspladser kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Stk. 4 Den eksisterende belysning i fredningsområdet kan opretholdes. Fredningen er ikke til hinder for yderligere belysning, hvor hensynet til trafiksikkerheden og offentlighedens færdsel og tryghed kræver det. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) påser, at etablering af belysning kun medfører uvæsentlige ændringer. Ny belysning af væsentlig betydning for fredningsområdets karakter kræver dispensation fra Fredningsnævnet Stk. 5 Uanset 2 må der opsættes redningsudstyr, tove, trin mv. på bolværkerne i det omfang, det skønnes nødvendigt for at forebygge drukneulykker, og udstyrets placering må tydeliggøres ved belysning og skiltning i fornødent omfang. Tilsynsmyndigheden (Københavns Side 5 af 10

6 Kommune) påser, at etablering af redningsudstyr kun medfører uvæsentlige ændringer. Stk. 6 Uanset 2 må der etableres forsyningsledninger på bolværkerne til skibe, husbåde mv. i det omfang, lovgivningen og øvrige regler for forsyning kræver det. Ledningerne skal udformes, herunder med hensyn til farve, og placeres, så de ikke i væsentlig grad påvirker bolværkets udseende. Tilsynsmyndigheden (Københavns Kommune) påser, at etablering af forsyningsanlæg kun medfører uvæsentlige ændringer. Forsyningsanlæg, der påvirker fredningsområdet i væsentlig grad, kræver dispensation fra Fredningsnævnet. Stk. 7 Der må ikke anbringes reklameskilte eller andre skilte, der ikke tjener den nødvendige færdselsregulering, bortset fra skilte i umiddelbar tilknytning til servicefunktioner for offentligheden (anløbspladser for turbåde, havnefaciliteter, serveringssteder mv.). Der må endvidere anbringes midlertidige skilte ved særlige begivenheder. 7 Tilsyn Tilsynet med overholdelse af fredningsbestemmelserne tillægges Københavns Kommune. 8 Forholdet til Naturbeskyttelseslovens generelle beskyttelsesbestemmelser Foranstaltninger, der tillades eller udføres i medfør af de foranstående fredningsbestemmelser, kan foretages uden særskilt dispensation efter Naturbeskyttelseslovens 18 (fortidsmindebeskyttelseslinjen), jf. samme lovs 38, stk. 6 og 7. 9 Ophævelse af ældre fredning Bestemmelserne i fredningsdeklarationen for Kanalerne, tinglyst den 6. august 1966, ophæves, når nærværende fredning er gennemført. 10 Dispensationer Fredningsnævnet kan meddele dispensationer fra fredningsbestemmelserne efter reglerne i Naturbeskyttelseslovens 50, når det ansøgte ikke vurderes at stride mod fredningens formål. Matrikelnummerfortegnelse Nyhavn Matrikel nr. Østre Østre Østre Ejer Kulturministeriet, Nybrogade 12, 1203 By & Havn I/S, Nordre Toldbod 7, 1013 Københavns Kommune, Teknik & Side 6 af 10

7 Miljø Kanalerne omkring Slotsholmen Matrikel nr. Ejer Østre Københavns Kommune, Teknik & Miljø 265, Østre Holmens Kirkes Menighedsråd, Holmens Kanal, 1060 København K 293, Østre Holmens Kirkes Menighedsråd, Holmens Kanal, 1060 København K Strand Københavns Kommune, Teknik & Miljø Strand By & Havn I/S, Nordre Toldbod 7, Strand 1013 Slots- og Ejendomsstyrelsen, 89, Strand Slots- og Ejendomsstyrelsen, 113, Strand Kulturministeriet, Nybrogade 12, 1203 Strand Strand Strand Strand Martin A. Heise, Ny Vestergade 1, 4., 1471 Ejendomsselskabet Frederiksholms Kanal 16 A/S, Vestergade 15E, 4930 Maribo Helle Gøtzsche-Larsen, Lindenstrasse 4, D Appen Overretssagfører Aage Rold Lundbyes Fond, c/o Advokatfirmaet Egemar, Clausen, Nørregade 7A, 2. tv., 1165 Strand Bendt T. H. Wedell, Wedellsborg, Tybrindvej 2, 5592 Ejby 297, Vester Realea A/S, Nørregade 29, 1165 Vester Københavns Kommune, Teknik & Miljø 299, Vester Realea A/S, Nørregade 29, 5000 Odense C Kanalerne på Christianshavn Side 7 af 10

8 575, Danisco A/S, Langebrogade 1, , Ejerforeningen Applebys Plads 5-7, Applebys Plads 5, 1411 København K 572, Finanssektorens Pensionskasse, Amaliegade 27, , By & Havn I/S, Nordre Toldbod 7, 1013 Københavns Kommune, Teknik & Miljø 22, ATP, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød 624, Ejerforeningen Elefantens Gård v/ Jens K. Christiansen, Johan Semps Gade 9, 3. tv., , Ejerforeningen Løvens Gård v/ Peter Westrup, Johan Semps Gade 5, 4., , Ejerforeningen Enhjørningens Gård v/ Torben Vorstrup, Overgaden neden Vandet 1C, 2. th., 1415 A/B Ved Kajen, c/o Grubbe Ejendomsadministration, Åbenrå 31, 1124 By & Havn I/S, Nordre Toldbod 7, 1013 Ejerforeningen Christianshavnergården, c/o Sven Westergaard Ejendomsadministration, Store Kongensgade 24B, , By & Havn I/S, Nordre Toldbod 7, , Boligselskabet Lejerbo afdeling 204, c/o Boligselskabet Lejerbo, Gammel Køge Landevej 26, 2500 Valby 581, Ejerforeningen Wildersgade 6A-C, c/o C. W. Obel Ejendomme A/S, Vestergade 2C, 1456 og c/c MP Pension, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø 580, C. W. Obel Ejendomme A/S, Vestergade 2C, 1456 Nordea-Fonden, Overgaden neden Vandet 11, 1415 Side 8 af 10

9 Ejerforeningen Overgaden neden Vandet 19A-D, c/o Advokataktieselskabet af 1. januar, Svanemøllevej 34, 2100 København Ø og Jens Jensen, Overgaden neden Vandet 19D, 1415 Birgitte P. Douglas, Overgaden neden Vandet 21, 1., 1415 Steen O. Toftebjerg, Rødehusvej 2, 4700 Næstved Ejerforeningen Overgaden neden Vandet 33, Overgaden neden Vandet 33, 1414 Elvio Milleri og Edelvita Santos da Silva, Overgaden neden Vandet 33B, 1414 og Alessandro Jacoponi, Wildersgade 44, 1408 Elvio Milleri og Edelvita Santos da Silva, Overgaden neden Vandet 33B, 1414, Alessandro Jacoponi, Wildersgade 44, 1408 og Fabio Donadoni, Galionsvej 25, 3.th., 1437 Ejerforeningen Snorrebroens Pakhus, c/o AB boligadministration, Amagerbrogade 40, København S Ejerforeningen matrikel nr. 80, c/o Drachmann Ejendomsadministration, Nordhavnsvej 1, 2. Postboks 199, 3000 Helsingør Christianshavns Kanal 4 Aps., c/o Global Finans A/S, Sankt Annæ Plads 13, , Slots- og Ejendomsstyrelsen, 555, Boligselskabet Lejerbo afdeling 218, c/o Boligselskabet Lejerbo, Gammel Køge Landevej 26, 2500 Valby 32, Wilders Plads Ejendomme A/S, Strandgade 54, , Boligselskabet Lejerbo afdeling 218-1, c/o Boligselskabet Lejerbo, Side 9 af 10

10 Gammel Køge Landevej 26, 2500 Valby 33, Slots- og Ejendomsstyrelsen, 659, Slots- og Ejendomsstyrelsen, og Fonden den Nordatlantiske Brygge, Strandgade 91, , Slots- og Ejendomsstyrelsen, 410, By & Havn I/S, Nordre Toldbod 7, 1013 Fredningskort Se vedlagte kort. Matrikelnumrene fremgår af de til bolværkerne hørende landarealer, idet det bemærkes, at disse arealer kan være adskilt fra bolværkerne af umatrikuleret vejareal mv. Side 10 af 9

Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV

Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk NKN-121-00245 - Klage over Fredningsnævnet

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold Naturklagenævnets afgørelse af 21. december 2007 om fredning af Langsødalen og Kedelsødalen med omgivelser i Allerød og Frederikssund Kommuner (sag nr. NKN-111-00024) Fredningsnævnet for Frederiksborg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn

Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Lokalplan nr. B.12.02.01 For feriehusbebyggelsen Skipperbyen og et boligområde i Hårbølle Havn Vordingborg februar 2013 Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

04761.01. Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01. Fredningen vedrører: Dalumgård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 04761.01 Afgørelser - Reg. nr.: 04761.01 Fredningen vedrører: Dalumgård Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-06-1982 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere