københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL"

Transkript

1 københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL

2

3 Indhold Formål KU Strategi 2016 bygningsområdet på ku og CAS' hovedopgave Analyser: interessent, swot og boston Strategiske fremadrettede aktiviteter Kommunikation & timing

4 4 Københavns Universitet Campus Service

5 Formål Formålet med denne analysedel er at sikre en forankring af det fælles arbejde og udviklingsområde for Campus Service (CAS) i forhold til medarbejdere og relevante interessenter. Notatet beskriver Campus Services nuværende forretningsområde samt de tiltag, som vi arbejder med at få fastlagt og implementeret i fremtiden. Bygningsområdet på KU står over for en række udfordringer og muligheder, der kun kan løses ved at rette opmærksomheden på yderligere samarbejde, forandringsvillighed og klare ansvarsområder. I udviklingen af strategiske aktiviteter hos Campus Service tages der udgangspunkt i bl.a. KU's strategi 2016, arbejdsgrupper i CAS, arbejdsgrupper til forbedring af samarbejdsrelationer både internt på KU og eksternt i forhold til for eksempel BYGST (Bygningsstyrelsen). Notatet har således to primære sigter: 1. Beskrive og dokumentere de aktuelle indsatser, som CAS udfører i dag på KU. 2. Analysere den aktuelle situation og muligheder med henblik på at udstikke retningslinjerne for CAS' kommende års strategiske indsatser. Nærværende notat skal ses i sammenhæng med de hovedpunkter, som er ridset op i den kortere præsentation af CAS' kommende strategiske indsatser; Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016, centrale pointer. Argumentationen for de konkrete valg af kommende strategiske indsatser indeholdes i nærværende notat. Der er flere målgrupper for nærværende notat, og centrale eksempler herpå er: 1. Medarbejdere i CAS, hvor notatet gerne skal medvirke til at skabe en fælles identitet og forankring. Herunder skabe samling på bygningsområdet og sikre, udvikle og understøtte den rette og relevante faglighed. 2. Direktionen på KU, hvor notatet gerne skal redegøre for, hvad CAS gør for at optimere arbejdet med de fysiske rammer på KU. 3. Fakulteterne på KU, der gerne skal have et helt klart billede af CAS' legitimitet og naturlige rolle på KU, som ansvarlig for bygningsområdet. 4. BYGST, som gerne skal se, at CAS ser sig selv som en naturlig samarbejdspartner i forhold til BYGST med veldefinerede ansvarsområder, der ikke er overlappende. Herudover kan fremhæves yderligere interessenter, og det vil fremgå af den videre analyse i notatet. At arbejde med at udarbejde og udrulle en ny strategi på et omfattende område, som KU's bygningsområde, tager tid. I sektionslederkredsen (SL-kredsen) for CAS vægter vi fælles forankring højt, og det betyder, at vi prioriterer forankringen højere end hvornår er strategien færdig?. Vores mål med strategien er, at den samtidig med at være et levende dokument også udstikker en retning og giver mening i vores daglige arbejde. Forankring skal ske hos alle primære interessenter. I arbejdet med strategien vil vi lægge op til grundige drøftelser i CAS, sek tionerne og med interessenterne. Vi vil ligeså sikre, at vi undervejs i forløbet vedvarende arbejder med de gode eksempler fra vores nuværende opgaveportefølje og med nye tiltag: Vi har ikke har tænkt os at vente på, at strategien ligger i færdigtrykt form med at gå i gang. Vi er allerede i gang med flere tiltag. Vi ser bygningsområdet på KU som et centralt element, der understøtter KU og spiller sammen med KU's strategiske initiativer: forbedret uddannelse, styrket samspil med omverdenen og stimuleret internt samarbejde. God fornøjelse med vores fælles strategiprojekt! Strategiske aktiviteter 5

6 KU Strategi 2016 Overordnede mål i KU strategi 2016 Københavns Universitet skal have endnu bedre uddannelser. Københavns Universitet skal styrke samarbejdet med omverdenen både internationalt og nationalt. Københavns Universitet skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet. Hermed vil Københavns Universitet arbejde i retning af at blive et mere markant og væsentligt universitet i Europa. Der er påbegyndt en markant fornyelse og modernisering af KU s bygninger og campusområder, som vil fortsætte frem til , hvor flere nye bygninger vil være taget i brug. CAS har en væsentlig rolle i at sikre, at KU s aktiviteter på bygningsområdet bidrager konkret til at opfylde målene i KU s strategi Forventningen til bygningsområdets betydning for strategien fremgår flere steder i KU's strategi Eksempler: For at forbedre uddannelserne skal det sikres, at der er fysiske rum til øget samarbejde mellem forskere og uddannelsessøgende, og der skal være fysiske rum til forøget projektarbejde. CAS har en opgave i at sikre et tidssvarende og konkurrencedygtigt studiemiljø. Fælles mål er faglighed, rationalitet og arbejdsmiljø Vedr. stimulering af samarbejdet er der større krav til, at de administrative enheder giver støtte til aktiviteter på fakulteterne. FA FAK skal samarbejde om at nå de fælles mål. Fælles mål er faglighed, rationalitet og arbejdsmiljø. CAS har hermed en legal rolle i at understøtte og facilitere byggeprocesserne på KU, og sikre at FAK CAS udadtil står som en enhed på KU. CAS har en opgave i at sikre arbejdsmiljøet i de fysiske rum, hvor der bygges/renoveres. Samarbejdet mellem FA FAK skal sikres med dialog og medindflydelse. CAS skal arbejde med at sikre et endnu bedre og dokumenteret brugerforløb i byggesagerne. KU skal bidrage til bæredygtige anvendelser af samfundsressourcerne ved grøn miljøadfærd og ved at være ressourcebevidst overalt på universitet. CAS skal have endnu mere fokus på optimal udnyttelse af alle ressourcer på KU. CAS skal indgå endnu mere i internationale og nationale samarbejder om grønne campus og omverdensbevidsthed. I forbindelse med yderligere bevidsthed om ressourceanvendelsen på KU vil CAS også samarbejde med de relevante interessenter for at forøge effektiviteten af lokaleanvendelsen. Fortsat udvikling af IT for at effektivisere alle administrative processer. CAS skal arbejde på at digitalisere bygningsområdet for dermed at effektivisere ressourceanvendelsen og opnå større transparens og repeterbarhed i opgaveløsningen. Herunder vil CAS arbejde med en større grad af procestankegang; bl.a. i form af en projektfasemodel. For at styrke samarbejdet nationalt som internationalt lægges der i KU's strategi vægt på benchmarking og forpligtigende gensidigt samarbejdsmodeller med erhvervslivet og andre offentlige sektorer. Dette arbejde tilgår CAS ud fra et princip om stor åbenhed, idet det er en afgørende forudsætning for relevant benchmarking. I benchmarking er en forståelse af forskellighederne kilden til at forbedre praksis. 6 Københavns Universitet Campus Service

7 bygningsområdet på ku og CAS' HOVEDOPGAVE Hovedopgaven for bygningsområdet på KU Hovedopgaven er at tilvejebringe bygninger, faciliteter og campusområder, der først og fremmest er egnet til forskning og undervisning på internationalt niveau, som fremmer samarbejder med omverdenen, og som er identitetsskabende for en vidensinstitution samt bidrager til at udvikle byen og bylivet i København og på Frederiksberg. Hovedopgaven for CAS Hovedopgaven for CAS er at varetage, at berørte parter/brugere på KU indgår, og medvirker på relevante måder i projektforløb på bygningsområdet. I hovedopgaven indgår at varetage forvaltningsopgaver på bygningsområdet og samarbejde med brugerne, bygningsejere, myndigheder m.fl. CAS varetager og videreudvikler hovedopgaven på KU. Et centralt element i det strategiske arbejde med hovedopgaven for CAS er, at alle berørte medarbejdere, ledelse og interessen ter skal kunne se mening med det daglige arbejde omkring bygningsområdet under udrulning af strategien og i den daglige eksekvering af opgaver. CAS har på kort og lang sigt fokus på Legaliteten af bygningsmassen er i orden. Anvendelsen og fornyelsen af bygningsmassen er økonomisk uangribelig. Nye behov er dokumenterede og transparente. Indarbejdelse og udvikling af nye teknologier, funktionalitet mv. foregår i samspil med de berørte brugere fra kerneforretningen. Driften foregår ud fra bedste praksis, hvor videndeling på tværs af KU's driftsområder er et bærende element. International benchmarking, hvor målet er at sikre, at best practice fra hele verden tages med i overvejelserne om at videreudvikle og drive bygningsområdet på KU. De aktuelle opgaver, som CAS udfører spænder bredt over hele bygningsområdet. Neden for er opdelt i hovedaktiviteterne inden for de enkelte sektioner og ledelsen i CAS. Strategiske aktiviteter 7

8 Campus Service ledelses hovedopgave Sikre motiverende og udviklende rammer om det daglige arbejde. Sætte retning og formidle, positionere og skabe image. Skabe samling, sammenhængskraft og mening. Sikre sammenhængende processer og relationer samt helhed i opgaveløsningen. Campus Udviklings (CU) hovedopgave CU varetager at udvikle og planlægge løsninger og beslutningsgrundlag for de fornyelser og ændringer, som fakulteter og KU's ledelse efterspørger vedrørende campusområder, infrastruktur og bygningsløsninger. Opgaverne er i hovedtræk: Fysisk planlægning: Campusplanlægning (for eksempel Campusplan 2012 med samlet overblik over KU's fysiske behov og fornyelse af bygninger og campusområder). Fysiske arealplaner (for eksempel fysisk helhedsplan for Søndre Campus) og temaplanlægning (for eksempel løsning til at forbedre det fysiske studiemiljø). Tilvejebringe bygninger og lokaler til enheder og funktioner (nye enheder og flytning af eksisterende) og afklare behov for afgang/tilgang af lejemål og bygninger. Koncepter for nybyggerier (for eksempel nyt Statens Naturhistoriske Museum (SNM) og udvidelsen af Panum Komplekset (UPK), programoplæg for byggeopgaver, projektkonkurrencer. Omverdensrelationer: Vidensbydelprojekter (aktuelt Nørre Campus, Søndre Campus og Frederiksberg). Læringsrum og kloge kvadratmetre (for eksempel pilotprojekt med Bygningstyrelsen). Optimering af brug af bygninger og faciliteter (aktuelt projekt med HUM og SAMF). Beredskab/værktøj til brug for fondsfinansiering på bygningsområdet. Campusloven, for eksempel fremme at eksterne aktører vil tilvejebringe flere kollegieboliger og gæsteforskerboliger nær ved KU's campusområder. Bæredygtighed og teknologier: Vurdere trends og drivere sammen med Team Grøn Campus inden for ny forsknings- og undervisningsteknologi og omsætte dette til konkrete bygningsløsninger sammen med kerneforretningen. Campus Byggeris (CB) hovedopgave CB er ansvarlig for KU's leverancer og ydelser i forbindelse med tilrettelæggelse og udførelse af byggeprojekter ved at levere bygningsfaglige og procestekniske kompetencer til brugerne på KU. Hovedopgaven er at være bindeleddet mellem bygningsejeren og brugerne og stå som garant for KU's samlede bidrag til beslutninger og løsninger. Sektionen faciliterer brugerstyringen i forbindelse med byggeopgaver. Brugerne leverer den efterspørgsel og de ønsker, de har med afsæt i behov til bygning- og lokaleforsyningen. CB har rollen med at lede projekterne på KU's vegne. CB modtager typisk bygningskoncepter udviklet ved medvirken af CU og oversætter disse til bygbare projekter sammen med bygningsejerne og brugerne. Sektionen leverer processervicering og styring af: Granskning ved faseskift for at sikre kvaliteten. Sikring af projektets kvalitet, økonomi og tid i forhold til aftalegrundlaget. Sikring af KU's fokusområder ved screeninger af bl.a.: Arbejdsmiljø Studiemiljø Materialevalg Tilgængelighed Energi Tele og it Endvidere sikrer CB ibrugtagning ved at facilitere og deltage i commissioning under projekteringen og ved ibrugtagelse. CB leverer endvidere konceptudvikling af centrale bygningsdele- og metoder ud fra erfaringer på tværs af universitet og ud fra et samlet overblik over rådgivernes leverancer og ydelser. I mindre byggesager og i alle vedligeholdelsessager har CB endvidere bygherrerollen og har hermed ansvaret for styring af rådgiverne og sikring af kvalitet, økonomi og fremdrift. Campus Supports (CS) hovedopgave Hovedopgaverne består i tværfagligt at etablere og koordinere et udvidet samarbejde med de lokale driftsorganisationer på KU; CS-områderne. Heri etableres et kompetencecenter, der kan garantere, at de bedste løsninger og mest omkostningseffektive løsninger anvendes bredt på KU i den daglige drift. Endvidere omfatter hovedopgaverne commissioning-aktiviteter og herunder bistand og ressourceplanlægning i forhold til driftsorganisationernes etablering af nye organisationer til ibrugtagning af de nye byggerier. 8 Københavns Universitet Campus Service

9 At sikre motiverende og udviklende rammer om det daglige arbejde Strategiske aktiviteter 9

10 Konceptudvikling af forretningsmodeller til brug for fakulteter og CS-områder 10 Københavns Universitet Campus Service

11 Campus Support har følgende hovedopgaver: Videndeling vedrørende best practice på bygningsdriftsområdet, konceptudvikling vedrørende driftsoptimering og faglig rådgivning i samarbejde med driftsorganisationen. Planlægning og koordinering, udarbejdelse af driftsredegørelser, nøgletal og projektledelse af vedligeholdelsesopgaver. Udarbejdelse og implementering af sikkerheds- og beredskabsplaner. Vedligeholdelse af bygninger, installationer og terrænanlæg planlægges efter faglige og kvalitative vurderinger for KU og bygningsejerne. KU har som mål at reducere energiforbruget i 2013 med 20 % i forhold til forbruget i Dette skal blandt andet nås ved energistyring, energiinvesteringer på de af KU anvendte ejendomme, energispareprojekter samt grønne indkøb. Grøn Campus (KU s projekt for bl.a. at spare energi og reducere CO2). Registrering af den bygningsmasse, KU forvalter. Herunder registrering af arealer, lokalekategori, anvendelse og brugere. Desuden registrering af PCB, asbestforekomst mv. KU's samling af kunstværker (både egne og lånte) registreres i kunstregister. Indarbejdelse af forbedret teknologi i laboratorier og infrastruktur (for eksempel stinkskabe, fjernkøling og udrulning af laboratorieinvesteringsplan). Campus Økonomis (CØ) hovedopgave CØ's hovedopgave er at sikre den overordnede økonomiske styring af KU s bygningsområde gennem forelæggelse af rettidig og præcis ledelsesinformation. CØ inddrager interessenter i opgaveløsningen og skaber værdi for universitetets fakulteter og driftsområder ved at identificere nye behov og løsninger herpå. CØ arbejder med udvikling af: Bygningsøkonomi, optimering og harmonisering af processerne. Konceptudvikling af forretningsmodeller til brug for fakulteter og CS-områder. Business cases for energiinvesteringer. Amortiseringsmodeller for fakulteters lejefinansiering af mindre byggearbejder. Ny styringsmodel for KU s bygningsøkonomi. Ejendomsforvaltning, lejeindgåelse og fremleje. Personaleadministration. Legalitetskontrol, dvs. sikring af at alle aktiviteter gennemføres inden for reglerne. Systemejeropgaver vedrørende it-systemer i CAS. Generelle sekretariatsfunktioner for CAS. Strategiske aktiviteter 11

12 ANALYSER: interessent, swot og boston For at kunne udstikke den strategiske retning for CAS er der gennemført en analyse for at finde vores konkrete interessenter, konkrete hovedopgaver og udviklingsmuligheder i afdelingen. Der har været bred repræsentation af medarbejdere og ledere, samt input fra samarbejdspartnere og brugere. Følgende analyser er udarbejdet: Interessentanalyse SWOT-analyse (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) Bostonmatrice Interessentanalysen er valgt for at give CAS et overblik over de samarbejdspartnere, der er interessenter i forbindelse med KU's byggeri, samt at gøre det muligt at igangsætte tiltag til en hensigtsmæssig videreudvikling af relationerne til disse interessenter. Sammenfattende er interessentanalysen gennemført for at: Sikre, at CAS' formål, leverancer, succeskriterier samt fremgangsmåde er attraktive for de væsentligste interessenter. Identificere ressourcepartnere. Identificere og håndtere eventuelle modstridende interesser og foregribe optræk til konflikter. Planlægge beslutningsprocesserne. Planlægge en hensigtsmæssig kommunikation og involvering af interessenterne. Planlægge en hensigtsmæssig kommunikation og involvering af interessenterne SWOT-analysen er valgt, fordi den beskriver CAS' interne og eksterne forhold, således at vi efterfølgende kan vurdere og analysere disse samt opstille initiativer, der bedst muligt håndterer forholdene. Under interne forhold stilles CAS' stærke sider over for CAS' svage sider. Her vurderes også CAS' tekniske og økonomiske forhold samt vigtigst: det bliver drøftet, hvor der er udviklingsmuligheder i forbindelse med medarbejdere og ledere i CAS. Under eksterne forhold vurderes mulighederne og truslerne i CAS' omverden. Her vurderes virksomhedens kunder, konkurrenter, leverandører, finansielle forhold og samfundsforhold. De eksterne forhold er de faktorer, som påvirker CAS, men som CAS ikke har direkte indflydelse på. SWOT-analysen giver dermed et samlet overblik over CAS' situation. Bostonmatricen er en porteføljemodel, hvor forretningsområdet: bygningsområdet analyseres og vurderes i forhold til om vores opgavehåndtering medvirker relevant til fortsat vækst for KU. Ligeså synliggør Bostonmatricen, hvilke typer af aktiviteter, som CAS varetager og vurderer potentialet i aktiviteterne. Interessentanalyse Interessentbilledet på side 13 skal bruges til, at CAS overvejer vores succeskriterier, vores fremgangsmåder og hvordan vi arbejder med interessenterne. Endvidere skal analysen bruges i forhold til kommunikationen med interessenterne. Hvor kan den forbedres? Og hvor skal vi fastholde den nuværende form? I analysefasen er alle interessenterne derefter vurderet i forhold til, hvor CAS har et godt og ukompliceret samarbejde, hvor vi oplever der er fælles interesser og fælles forståelse for, at vi arbejder godt sammen om de aktuelle sager. Det er ligeledes vurderet, hvor vi i forhold til interessenterne kan have et mere udfordrende forhold, og hvor vi måske har modstridende interesser i forhold til sagsforløbene. I disse situationer skal CAS være særlig opmærksom på præcis kommunikation og afstemning af aftaler for at sikre gode forløb i projekterne. 12 Københavns Universitet Campus Service

13 NUAS EGNATON EKSTERNE INTERESSENTER REGION HOVEDSTADEN BORGERE POLITI PET IARU MYNDIGHEDER KULTURSTYRELSEN BESTYRELSEN INSTITUTTER KOMMUNER MEDARBEJDERE EKSTERNE FORSKNINGSENHEDER SLUTBRUGER INTERNE INTERESSENTER EKSTERN REVISION FAGSPECIALISTER CAS CB SL CS CU CØ CS-OMRÅDE PRIVATE UDLEJERE STUDERENDE KU-DIREKTION FAKULTETSLEDELSE FAKULTETSADM. FÆLLESADMINI- STRATIONEN FREMLEJETAGERE DANSKE UNIVERSITETER MINISTERIER FONDE RÅDGIVERE BYGST Strategiske aktiviteter 13

14 positiv synergi imellem interessenter og cas Organisation Begrundelse KU's Direktion CAS oplever stor opbakning og tillid fra KU's Direktion. Dette er medvirkende til, at CAS på bygningsområdet kan arbejde effektivt i retning af at levere bygningsydelser i det tempo, som kerneforretningen efterspørger. Fonde KU har en lang historie for at have et godt samarbejde med fonde om forskellige typer af projekter. Det gælder både i forbindelse med donationer til KU's kerneforretning og donationer til de fysiske rammer; sidstnævnte er CAS' naturlige interesseområde. Adskillige fonde har doneret til KU i flere omgange, hvilket vidner om tillid til KU's håndtering af donationerne. Eksempler herpå er auditorium på Biocenteret, renovering af Botanisk Have, bolig til international forsker og realiseringen af Panum tårnet. I alle tilfælde er der undervejs i projektet et samarbejde imellem KU / CAS og repræsentanter fra fondene. Danske Universiteter DK-UNI arbejder med at forbedre forholdene på bygningsområdet på vegne af alle otte universiteter i Danmark. KU er det største universitet i kredsen og indgår hermed som en vægtig spiller i samarbejdet. DK-UNI er effektive med hensyn til at samle synspunkterne imellem universiteterne og agere som talerør i forbindelse med udvidede samarbejder med for eksempel BYGST og ministeriet for Forskning, Innovation & Videregående uddannelser. private udlejere KU er en interessant kunde for eksterne udlejere, og det skyldes primært den store volumen og det lange tidsperspektiv. Begge forhold er nøgleparametre for udlejere. Det muliggør, at de eksterne udlejere ofte har interesse i at udvikle og designe særlige bygningstyper sammen med KU. Kommuner KU anvender ca kvadratmeter bygningsareal primært fordelt på fire campusområder i København og på Frederiksberg. Kommunerne medvirker i de forskellige projektgrupper, der arbejder med udvikling af ejendommene. Det er CAS' oplevelse, at kommunerne medvirker aktivt og dynamisk sammen med CAS for at udvikle og nytænke campusområderne og nærmiljøerne. Ekstern revision CAS / CØ betragtes som en professionel aktør og forvalter af bygningsøkonomien. Internationale interesseorganisationer Universitetsbyggerier er specialdesignede bygningsanlæg, der har helt særlige karakteristika. CAS har stor interesse i at videndele med øvrige universiteter både i Danmark og internationalt. I forbindelse med det internationale perspektiv samarbejder CAS via for eksempel NUAS og IARU med andre erfarne bygningsafdelinger på universiteter. Det er indtrykket, at dette er til gensidig glæde og inspiration. Fællesadministrationen KU er opbygget søjlevist som ofte set i private virksomheder også. Bygningsområdet indgår som en af fire administrative søjler forankret hos universitetsdirektøren. Der er et effektivt samarbejde imellem søjlerne, og der er en god forståelse for de udfordringer, som naturligt er en del af det daglige arbejde. 14 Københavns Universitet Campus Service

15 Institutter og driftsområder I arbejdet med at indhente og strukturere brugerønsker og input foregår et tæt samarbejde med repræsentanter fra institutterne og driftområderne. CAS oplever et stort engagement hos brugerne, og det er ikke vanskeligt at motivere deltagelsen. Et centralt forhold i arbejdet er gennemsigtig dokumentation af de aftaler, der gennemføres undervejs i forløbene. Dette så den videre kommunikation via oftest BYGST til de udførende arkitekter og entreprenører kan foregå på et præcist grundlag og sikre, at ibrugtagningen og driften af bygningerne foregår mest muligt smidigt. FAKultetsADM. Medio 2011 blev der igangsat et arbejde omkring bygningsområdet i forummet Campus Service Styregruppen (CSSG). Formålet er at etablere et forum, hvor overordnede retningslinjer, tværfaglige tiltag og opfølgning vedrørende bygningsområdet kan fastlægges. CSSG etablerer hermed en ledelsesmæssig og administrativ forbindelse imellem de to veletablerede fora: ledelsesteam (LT) og driftsteknisk koordinering (DTK) på KU. Stadet for arbejdet i CSSG er, at arbejdsplaner er lagt fast, og delmål er fastlagt. interessenter med særligt behov for afstemning I nedenstående tabel har vi angivet de interessenter, hvor CAS oplever udfordringer i samarbejdet, der påkalder en særlig opmærksomhed. Ligeså er angivet forhold, hvor vi organisatorisk har forskellige og nogle gange modsatrettede interesser. I nogle tilfælde er samarbejdet omkring forbedring af forholdene godt, og i andre tilfælde mere anstrengt. En fælles udfordring er, at det ofte kan være vanskeligt at afse tilstrækkelig tid til at håndtere evt. uoverensstemmelser, og herved kommer en sag til at blive eskaleret måske oftere end den burde have været eskaleret. I øvrigt er det karakteristisk for samarbejdet, at det varierer fra sag til sag og er personafhængigt. Organisation Begrundelse Rådgivere KU's anvendelse af rådgivere er præget af sådan plejer vi at gøre, og det er der behov for at arbejde med i den kommende periode. Det er indtrykket, at det på visse sager har betydning for den kvalitet, som KU modtager. Ligeså er der eksempler, hvor rådgiverne glemmer, at der er tale om et leverandørforhold. I forbindelse med at CAS påpeger dette, giver det indimellem anledning til, at rådgiverne bliver usikre og reagerer defensivt i stedet for at reagere positivt og se nye muligheder. Herudover kan der være en tendens til, at rådgiverne har for meget opmærksomhed på arkitektur og design frem for den funktionalitet, som KU's brugere efterspørger. BYGST I forbindelse med regeringsskiftet i 2011 blev der foretaget en ressortomlægning, der rykkede rundt på ansvarsforholdene i ministerierne vedrørende ejerskabet til bygninger. Den største del af KU's ejendomme blev herved overflyttet fra det gamle UBST til BYGST. Herudover blev kontordelen af det gamle SES's ejendomme overflyttet til BYGST. BYGST er således dedikeret ejendomsudlejer og udvikler til bl.a. universiteterne. CAS ser muligheder i dette nye set up på ejendomsområdet, idet tidligere tiders diskussioner og uklarheder vedrørende ejendommene nu kan løses med opmærksomheden rettet alene på ejendomsdelen. Der er således også allerede en forbedret dialog med det nye set up i BYGST. Ligeledes vil det give mulighed for mere opmærksomhed på energiforbedringer af ejendommene, hvor der kigges på de samlede forhold af betydning for energiforbruget. Strategiske aktiviteter 15

16 Projektledelse; klarhed i ansvarsforhold og synlig styring SWOT Der er endvidere lavet en analyse, der sammenholder de muligheder og trusler, som vi oplever i forhold til omverdenen, og de styrker og svagheder, som vi har internt. I denne analyse har vi betragtet andre afdelinger på KU som eksterne; dvs. SWOT-analysen retter opmærksomheden på CAS. Resultatet er vist i figuren på side 17. Ud af dette billede fremkommer relevante indsatsområder for CAS. Ligeledes giver resultatet indblik i forhold som: Hvordan vi anvender vores styrker til at imødekomme trusler? Hvordan vi anvender vores muligheder? Hvordan vi arbejder med vores svagheder, når vi kender mulighederne? På baggrund af figuren kan det konkluderes, at der er en række områder, som CAS med fordel kan arbejde med. Dette kommer primært frem ved at sammenholde stærke sider og muligheder i forhold til svagheder og imødekommelse af truslerne. I det følgende er angivet de forhold, som vi har valgt at arbejde videre med: Konklusion på interessentanalysen Observationerne og drøftelserne vedrørende interessenterne har ikke overraskende vist, at der er en lang række positive forhold, der skal fastholdes. Ligeså er der en række centrale interessenter, hvor forholdene skal forbedres. CAS vil arbejde på dette ved at sikre transparens og en bevægelse i retning af bedre afstemning af forventninger via dokumentation. Bygningsområdet har den generelle fordel, at omdrejningspunktet drejer sig om fysiske forhold og materialer. Dette er en lettelse i forbindelse med dokumentation, og det efterlader større mulighed for at rette opmærksomheden på de centrale menneskelige forhold og relationer. Der er ingen tvivl om, at der bygges teknisk komplekst i forbindelse med universitetsbyggeri; særligt i forbindelse med laboratorier. Men på trods af dette vurderer CAS, at den tekniske kompleksitet p.t. overstiges af de organisatoriske og relationelle kompleksiteter i arbejdet med bygningsområdet på KU. Dette skyldes både interne forhold på KU, hvor der er mange interessenter, samt eksterne forhold, hvor ansvarsområderne p.t. ikke er 100 % bredt forankrede. I arbejdet med disse forhold vil CAS rette opmærksomheden på klarhed i ansvarsforholdene samt projektledelse og synlig styring. Øget opmærksomhed på servicering af FAK, herunder at blive bedre til at dokumentere og opsamle viden for at anvende denne ved gentagelser i løsningsprocesserne. Ved servicering menes bl.a. at lytte efter behov og forstå årsagen, synligt løse udfordringen ved inddragelse og derefter melde aktivt og dokumenteret tilbage. CAS påtager sig nye opgaver, som der efterspørges på FAK og/ eller effektiviserer bygningsdriften. Tilføjelse af ressourcer til at forstærke og effektivisere bygningsdriften på KU; konkret it-procesunderstøttelse og energieffektivisering/grøn Campus. CAS' mandat på bygningsområdet fra direktionen forankres synligt hos administrativ ledelse. Effektivisere og forenkle arbejdsgange og processer i CAS. Øget opmærksomhed på samarbejdet mellem henholdsvis CAS BYGST og CAS FAK. Roller og forventninger afstemmes. Større bevidsthed om at vi skal fortælle om CAS' mange succeshistorier både internt og eksternt. Muligheder for at vi påtager os nye opgaver, da vi i CAS bestrider stor erfaring og har gode, engagerede medarbejdere. Af ressourcemæssige årsager kan dette også være ved at anvende eksterne rådgivere og konsulenter mere hensigtsmæssigt. Intern fokus på organisering, kommunikation og hovedopgaven samt afstemning af aktiviteter sektionerne imellem. Videreudvikling og efteruddannelse af medarbejderne. Mere fokus på procesrollen i forhold til specialistrollen. Gennemsigtig prioritering og optimering af opgaveløsningen samt kommunikation om dette til relevante interessenter. I det følgende indarbejdes ovennævnte forhold i konkrete strategiske initiativer, som CAS vil rette opmærksomheden på. 16 Københavns Universitet Campus Service

17 Interne forhold stærke sider svage sider Samlet overblik og høj faglighed med hensyn til undervisningsog forskningsbyggeri Fleksible og dynamiske medarbejdere med mange faglige kompetencer Kompetencer i processtyring Faglig og institutionel erfaring Selvstændige medarbejdere Central placering i forhold til organisation og opgaver Opbakning fra direktionen Stærke tværfaglige team Specialistkompetencer Professionel planlægning af generationsskifte Tager lang tid af få samlet overblik Begrænset backup viden hos enkeltpersoner CAS kan være nåleøje eller flaskehals CAS' roller, ansvar og mission er ikke klare Dokumentation er utilstrækkelig Kommunikation på tværs internt bør øges Samarbejdet med BYGST uklare roller Bureaukrati Relevante opgaver må prioriteres fra på grund af ressourcesituationen og løsningsmodellerne Primær opmærksomhed på specialistrolle Gentagelser og processer anvendes ikke generelt hvor muligt EKSterne forhold muligheder trusler Mere fokus på brugersituationen og brugerdialog FAK vil have styrket overblik over byggesager Bedre samarbejde med BYGST Selveje på bygningsområdet Konceptudvikling / rightsourcing Managementopgaver Fleksibel bemanding via ressourcepersoner Tidssvarende it-understøttelse Professionelle business cases Medarbejdernes opgaveløsning bevæger sig fra en specialisttilgang i retning af en procestilgang FAK styrker egen organisation uden at afdække potentialet i samarbejde med CAS (dobbeltadministration) Dobbeltadministration i forhold til BYGST Samarbejde med BYGST forværres Politiske forhold Færre midler til vedligehold og øget efterslæb Aktivitetsnedgang på nybyggeri BYGST udfører vedligehold Sparekrav på bygningsområdet Dårlige projektforløb Individuel håndtering af sager Utilstrækkelig tværfaglighed Strategiske aktiviteter 17

18 Bostonmatricen Vi har valgt at lave den sidste analyse ved hjælp af Bostonmatricen. Bostonmatricen er oprindeligt udviklet til en markedsorienteret branche, hvor der leveres produkter og serviceleverancer. Udgangspunktet heri er logisk eftersom bygningsområdet på KU har en størrelse, der bevirker, at gentagelser af projekttyper og udfordringer ofte forekommer. Ud over denne proceslogik vil Bostonmatricen også medvirke til at skabe klarhed over modenheden af de forskellige aktiviteter, som CAS varetager. Herved afdækkes yderligere vækstpotentiale og forbedringsmuligheder i CAS' hovedleverancer. Vækst og forbedring kan være andet end økonomiske parametre, idet for eksempel mere tilfredse studerende og medarbejdere, bedre brand, mere sikker projektgennemførelse også er relevante forhold. Endvidere afdækkes, hvilke ydelser CAS leverer som den eneste på KU, samt hvilke leverancer CAS leverer, som også leveres af andre afdelinger. Ydelser sorteres i fire kategorier i form af to parametre: Tilvækst og andel, der begge opdeles i henholdsvis høj og lav. Tilvækst består i en vurdering af, om de aktuelle aktiviteter indeholder muligheder for at øge CAS' aktivitetsniveau eller engagement i den aktuelle aktivitet. Andel angiver en vurdering af, hvor stor CAS' del af aktiviteten på KU er i dag. Kategoriseringen giver anledning til fire kategorier: spørgsmålstegn, stjerne, malkeko og hunden: Stjerne Produkter, CAS bruger ressourcer på at markedsføre og videreudvikle. Stjernerne har høj tilvækst og en stor andel. En ydelse fra CAS, som har betydning for KU, og som der er vækstmuligheder i. CAS har en stor andel i ydelsen i forhold til KU. Ydelsen er begyndt at give afkast på KU. Stjerneydelser kan med fordel fremmes via investeringer. Spørgsmålstegn Er de produkter, som er nye på et vækstmarked, og som skal udvikles for at blive til stjerner. Det er spørgsmålstegnene, der skal sikre CAS' produktfornyelse og fremtid. Spørgsmålstegn indeholder en høj vækstmulighed, men de udgør i dag en lav andel. Ydelser her kan tolkes som ydelser, der er ved at udvikles, og som på sigt må forventes at kunne give stor værdi for KU. Andelen er lille i forhold til den samlede værdi fra CAS for denne ydelse. Malkeko Tidligere stjerner, der er godt indarbejdet. Lav tilvækst, men stor andel. En ydelse fra CAS hvor vi dækker en relativt stor del af behovet på KU. I denne ydelse leverer CAS noget, der har stor værdi for KU. Ydelser her giver arbejde i CAS, men er afhængig af, at ydelsen udvikles og fornyes strategisk for ikke at udvandes. Hunden Lav tilvækst og lille andel. En ydelse fra KU, som der ikke længere er den største efterspørgsel efter. Ydelsen dækker en lille andel på KU. KU CAS skal overveje i samarbejde med relevante interessenter, om vi skal stoppe med denne ydelse. Det er klart, at en opdeling af CAS' aktiviteter i fire kategorier rummer en forenkling. I resultatskemaet kan det således diskuteres, hvor hver enkelt leverance skal stå, for eksempel er skillelinjen mellem malkeko og stjerne ikke entydig; men det er vores vurdering, at kategoriseringen er meningsfuld for CAS' aktiviteter, da den giver et overblik. Ved at gå ind i disse drøftelser bl.a. om grænsefladerne kan muligheder afdækkes yderligere. Opgaverne er ikke prioriteret inden for hver enkelt kategori. Det fremgår, at nogle forhold som for eksempel benchmarking og it-understøttelse kan kategoriseres i flere felter, eftersom anvendelsen er bred. Herudover er der eksempler på, at KU endnu har et stort potentiale inden for benchmarking. 18 Københavns Universitet Campus Service

19 høj Tilvækst på KU lav Tilvækst på KU Stjerne Grøn Campus (formidling, benchmarking) Fælles KU, by- og erhvervsudvikling Udvikling af koncepter for fremtidens byggerier og deres fysiske rammer Perspektiv- og investeringsplaner Vidensbydel Nørre Campus (omverdenssamarbejde) It-understøtning af bygningsområdet Energiprojekter og energistyring Kloge kvadratmetre (lokaleanvendelse) Selveje (SEA-reformering) Driftsteknisk service Commisioning aktiviteter Specialiseret faglig rådgivning Vidensdeling vedrørende best practice Erfaringsarbejde nationalt og internationalt Screeninger for KU-specifikke ydelser i byggerierne Malkeko Helhedsplaner for campusområder Programmering af byggeopgaver og projektkonkurrencer Byggeopgaver og vedligeholdelsesopgaver Huslejeadministration Økonomioverblik i forhold til bygningsområdet Kvalitetssikring (screening af byggesager med hensyn til tilgængelighed, commissioning, energi mv.) Arkitektfaglig og teknisk kvalitetssikring Brugerinddragelse Planlægningsoptimering og lokaleudnyttelse Ansvar for overholdelse af arealbehov og arealkrav ved byggeprojekter Bygningsbudgetter, nøgletal for bygningsdrift, bevillingsadministration og huslejeøkonomi Administration af sager (business cases, projektøkonomi mv.) Driftsteknisk service Bygningsdriftskoordinering og -udførelse Kunstregistrant Spørgsmålstegn Benchmarkprojekter ESCO / OPP Digitalisering, it og drift Effektivisering via konceptudvikling af facilities Management ydelser Fundraising Vidensby Frederiksberg SNM-projekt Projektfasemodel Ansvar for udvendigt vedligehold KU-investeringer i særinstallationer Funktionsaftaler med leverandører Energi: Demonstrationsprojekter vedr. bygningsanvendelse Udvide lånepuljen til energiprojekter Grøn Campus og bæredygtighed, herunder klimapartneraftaler Hunden SEA-ordning i nuværende skikkelse Styring af vedligeholdelsesopgaver, der er normal drift og service. Varetagelse af visse udvendige vedligeholdelser for udlejer Høj KU-andel Lav KU-andel Strategiske aktiviteter 19

20 Konklusion på Boston-analysen CAS har mange leverancer, som i dag udgør vores kerneforretning, og som fremover ligeledes vil være vores hovedbeskæftigelse. Disse leverancer giver stor værdi for KU, og vil i fremtiden også være områder hvor CAS byder ind og sikrer optimering af byggeområdet. Disse leverancer står primært i skemaet som malkeko eller stjerne. Hele denne række af aktiviteter udgør den basis, som CAS' aktiviteter og berettigelse står på. Boston-analysen viser, at CAS har mange stjerneaktiviteter, der pt. er ved at videreudvikles, og som skal prioriteres. Fremadrettet er der et stort potentiale for KU i form af større værdimæssigt afkast fra stjernerne. Det har betydning, at CAS i prioriteringen sikrer, at der ikke alene foregår fravalg, men at der også foregår en tidsmæssig prioritering, så det tydeliggøres, hvornår CAS tager fat på et nyt område. Analysen viser endvidere, at CAS arbejder innovativt, og at CAS har muligheder for at videreudvikle projekter og opgaver, der i fremtiden vil være med til at sikre gevinstoptimeringen på KU. Analysen viser også, at CAS udfører et par opgaver, som ikke giver relevant udbytte for KU, og derfor skal det overvejes, om disse opgaver skal udelades eller ligge andre steder i organisationen. Disse opgaver står i skemaet som hunden. Konklusion på analyserne CAS' interessenter er blevet fastlagt. Vi har sammenholdt de muligheder og trusler, som vi oplever i forhold til omverdenen og de styrker og svagheder, som vi har internt. Vi har set på porteføljen af CAS-opgaver i forhold til, hvilke produkter og leverancer CAS har, der på kort og langt sigt giver værdi for KU. CAS har et godt samarbejde med den ydre omverden og med direktionen på KU. Vi skal derfor fastholde vores gode netværk og gode kontakter eksternt. Der er behov for, at CAS' legalitet fastlægges og forankres internt på KU. Samarbejdet med BYGST er centralt, men desværre historisk ofte problemfyldt og ineffektivt. Byggesagerne er komplekse, og KU oplever ind imellem manglende styring af de involverede rådgivere fra BYGST's side. Der er også eksempler på, at CAS mangler input fra rådgiverne for at CAS kan varetage ansvaret acceptabelt med hensyn til den interne sikring af brugerønsker. Det virker i visse sammenhænge som om, at der er en regel, der udstikker, at brugerønsker har en uendelig udstrækning. Dette fordrer præcis dokumenteret styring og opfølgning baseret på et fagligt begrundet forhold. Rollerne er veldefinerede, men i praksis opleves og udleves rollerne flydende. Boston-analysen viser, at der er opgaver, der med fordel for KU burde ligge hos KU. CAS' profil og samarbejdsflader i forhold til FAK skal diskuteres og defineres, og der skal tages hensyn til hvor opgaverne ligger bedst. CAS bør have øget fokus på servicering af FAK, herunder at blive bedre til at dokumentere og opsamle viden, samt afdække evt. områder, hvor forventningerne til CAS' ydelser ikke indfries af CAS. CAS skal løfte de opgaver og udfordringer, FAK har på bygningsområdet i forhold til CAS' hovedopgave. Samtidig skal CAS have organisatorisk mulighed for at løfte den opgave direktionen har givet os og vi skal have plads til dette. Analyserne viser, at CAS magter denne opgave vi har dygtige og engagerede medarbejdere, der er i stand til at påtage sig nye udfordringer, samtidig med at de aktuelle opgaver håndteres. CAS er godt i gang og har mange produkter og leverancer, der understøtter denne udvikling, der dels efterspørges, og dels vil effektivisere bygningsområdet samt give tilvækst på KU. CAS' aktiviteter er ofte karakteriseret ved bl.a. gentagelser, hvilket betyder, at en mere markant procestankegang formodentlig vil styrke modtagernes oplevelse af service. Herudover vil det medvirke til, at CAS' løsning af opgaverne vil blive mere transparent. CAS' opsamling af fremdrift og planlægning er ofte håndstyret i forskellige databaser, og her ligger en mulighed for mere systematisk at arbejde med it-understøttelse af processerne. Analysen viser endvidere, at CAS skal arbejde med den interne organisation og kommunikation. CAS skal have fokus på personalepolitik, personaleudvikling og medarbejdertilfredshed. Herudover skal CAS fortsat have opmærksomheden rettet imod de indre kommunikationslinjer i CAS for at sikre, at brugerne oplever én logisk indgang i CAS. CAS har mange opgaver, og der er travlt og meget enkeltmandsviden. Analysen peger på områder, hvor procedurerne kan forenkles eller måske helt skæres væk, således at der bliver tid til nye opgaver. Det har også vist sig, at der er et stort behov for at samle og effektivisere oplysninger om bygninger og deres drift. Hermed kunne CAS også få et system, hvor viden bliver mere tilgængelig for flere, både internt og eksternt. I dette arbejde kan der være fordele ved, at CAS i større omfang uddelegerer den faktiske udførelse af aktiviteter til rådgivere, imens CAS' egne medarbejdere i højere grad varetager styringen og projektledelsen samt fremdriftsrapporteringen til brugerne. På baggrund af analyserne gennemgås neden for forslag til fem strategiske indsatsområder, som CAS særligt foreslår at rette opmærksomheden mod. I forbindelse med arbejdet med disse indsatsområder vil en logisk konsekvens være, at nogle af de aktuelle aktiviteter nedprioriteres for at skabe rum til nye aktiviteter. Det har betydning, at dette foregår i et åbent forløb, hvor brugerne og interessenterne kan følge med og ikke overraskes. 20 Københavns Universitet Campus Service

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Hovedprocesser og effektivisering

Hovedprocesser og effektivisering Sommerstatus/midtvejsstatus for hovedprocesser og effektivisering 25. juni 2008 Dias 1 Baggrund: Organisationsanalysen viste i 2006 generelt et behov for en mere klar og gennemsigtig struktur på de administrative

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. Maj 2009 Notat Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger 1. Indledning Projektet Styrket

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere