Antal af fødesteder og befolkningsunderlag pr. fødested i regionerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antal af fødesteder og befolkningsunderlag pr. fødested i regionerne"

Transkript

1 1. Forslag nr.: Spareforslag overskrift: Samle fødslerne i regionen på fem matrikler og omlægning af pædiatrien i den østlige del af Midtjylland 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter for forslaget): Hovedpunkter - Nedlæggelse af gynækologi/obstetrik i Silkeborg og fødeafdelingen i Holstebro - Samling af de nuværende to pædiatriske døgnberedskaber i den østlige del af regionen i Skejby, hvilket indebærer, at der ikke længere er selvstændig pædiatrisk afdeling i Randers - Skejby betjener herefter Horsens og Randers med ensartet pædiatrisk dækning, så mest mulig pædiatrisk betjening foregår lokalt samtidig med et udvidet backup til fødslerne - Opjustering af den neonatale transport- og assistanceordning Besparelse på gynækologi og obstetrik Det foreslås at lukke fødeafdelingen på RH Holstebro og gynækologisk-obstetrisk afdeling på RH Silkeborg og samle fødslerne på fem matrikler i regionen. Gennemførslen af dette forslag vil sikre høj faglighed og en mere rentabel drift af det gynækologiske-obstetriske område ved en bedre udnyttelse af døgnberedskaberne og den tilgængelige kapacitet. Forslaget skal ses i kombination med en omlægning af pædiatrien i den østlige del af Midtjylland, der bl.a. indebærer en opjustering af den neonatale transport- og assistanceordning, der behandler syge nyfødte. Denne omlægning beskrives yderligere senere i dette besparelsesforslag. Der er i dag fødsler på syv matrikler i Midtjylland. Sundhedsstyrelsen har i et brev pr. 9. oktober 2007 vedrørende Midtjyllands akutplan opfordret til at sammenlægge fødesteder i Midtjylland. Det er således anført, at: Sundhedsstyrelsen vurderer ikke, at Midtjyllands geografi umiddelbart tilsiger syv fødesteder i regionen og vil derfor opfordre til, at enkelte af regionens fødesteder sammenlægges. Antal af fødesteder og befolkningsunderlag pr. fødested i regionerne Befolkningsunderlag (pr. 1. oktober 2010) Antal fødesteder ( ) Befolkningsunderlag pr. fødested Antal fødesteder med dette forslag og forventet udvikling Befolkningsunderlag med dette forslag og forventet udvikling Midtjylland Hovedstaden * Syddanmark Sjælland Nordjylland Total Kilde: Danmarks Statistik, * Syddanmark forventes at samle fødslerne fra Haderslev og Sønderborg i Aabenraa inden for 2-3 år. Med forslaget vil Midtjyllands struktur på det obstetriske område være sammenlignelig med Syddanmarks planer, hvad angår antallet af fødesteder og befolkningsunderlag. Forslaget sigter også mod at sikre en bedre udnyttelse af døgnberedskaberne og den tilrådeværende kapacitet. En benchmarking-rapport for det gynækologisk-obstetriske område fra august 2010 viser, at der er stor variation i produktiviteten for de gynækologiske-obstetriske afdelinger i regionen. Det vurderes således, at Midtjylland har overkapacitet på det gynækologiske område. Dette er først og fremmest betinget af, at der er mange fødesteder, hvilket kræver mange speciallæger til dækning af døgnberedskabet

2 med henblik på varetagelse af fødslerne. Det medfører for mange læger i dagtid i forhold til den elektive gynækologiske aktivitet. Af samme grund vurderes det, at den gynækologiske aktivitet fra Silkeborg kan overtages af de øvrige gynækologiske afdelinger i regionen efter nærmere aftaler om optageområder og efter præcisering af Sundhedsstyrelsens specialeplan. I perioden 2007 til 2009 har de gynækologiske/obstetriske afdelinger ved RH Silkeborg og Hospitalsenheden Vest oplevet et fald på mere end 10 % i den samlede DRG-værdi, hvor det især er det stationære område, der giver anledning til den negative ændring. De øvrige gynækologiske/obstetriske afdelinger i regionen har haft en værdistigning mellem 0,3 % og 8 %. Målt på værdien af aktiviteten i forhold til de forbrugte lønkroner har de gynækologiske/obstetriske afdelinger på RH Silkeborg og de to afdelinger på Hospitalsenheden Vest en produktivitet på henholdsvis 81 og 84, hvor gennemsnittet for hele regionen er 100. Og udtræk fra Sundhedsstyrelsens Omkostningsdatabase viser, at det for de tre pågældende fødesteder koster 100 kr. i omkostninger at producere en DRG-værdi på henholdsvis 95,8 i Silkeborg, 93,7 i Herning og 83,1 i Holstebro. I princippet betyder det, at det rent omkostningsmæssigt vil være billigere at få produceret ydelserne på andre hospitaler til 100 % af DRG-værdien. I de sidste tre år har der ca. været fødsler årligt i Midtjylland. Der foreslås som udgangspunkt følgende konkrete fordeling til overtagelse af den aktivitet, som hidtil har været varetaget i Holstebro og Silkeborg: Alle gravide fra Skanderborg Kommune visiteres til fødsel i Horsens Alle gravide i Favrskov Kommune visiteres til fødsel i Randers Alle gravide i Silkeborg kommune visiteres til Viborg Alle fødsler fra Holstebro visiteres til Herning Antal fødsler 2009 Anslået antal fødsler i 2012 med dette forslag (afrundet) Skejby Randers Herning Viborg Horsens Silkeborg Holstebro I alt De komplicerede fødsler fra Horsens er hidtil gået til Randers. Det drejer sig om først og fremmest gravide/fødende, hvor barnet er mellem 28 og 35 uger samt gravide med såkaldt monochorisk tvillingegraviditet. Fremover skal Skejby modtage disse både fra Horsens og Randers. De samme typer gravide fra Silkeborg er hidtil gået til Skejby. Antalsmæssigt er der tale om få (ca ) gravide. Ved reduktion i antallet af fødesteder vil der være fødende, der får længere afstand til et hospital med fødeafdeling, og det kan føre til en større udbredelse af alternative fødselsmuligheder, herunder særligt hjemmefødsler. I dag har kvinder ret til vederlagsfri jordemoderhjælp ved fødsel i hjemmet. Der er ingen DRG-takst for hjemmefødsler. Det skal bemærkes, at generelt er der forholdsmæssigt få hjemmefødsler i Danmark. På landsplan føder % af de gravide på hospitalerne, og til sammenligning føder omkring hver tredje gravide i Holland i hjemmet. Jordemoderkonsultationerne vil fremover blive betjent af de hospitaler, der overtager aktiviteten i det pågældende område. Fordelingen af de gynækologiske patienter følger den samme overordnede fordelingsplan. Med hensyn til det pædiatriske back-up i forhold til obstetrikken henvises til nedenstående.

3 Besparelser på pædiatrien Ud over samlingen af fødsler på fem matrikler foreslås det, at de nuværende to pædiatriske døgnberedskaber på RH Randers og AUH Skejby samles på AUH Skejby. I Randers, hvor beredskabet fjernes, bevares de resterende dagtilbud og den neonatale service til de øvrige fødesteder styrkes væsentligt med døgndækkende neonatal transportordning med kortere responstid. Blandt argumenter for samlingen er, at udviklingen inden for pædiatrien er, og har i de seneste 25 år været, præget af en udtalt specialisering, der forventes at blive forstærket med hastigt voksende muligheder for diagnostik og behandling. En opdeling af pædiatrien i fagområder skal sikre høj faglig kvalitet og gør det samtidig nødvendigt at samle pædiatrien på få afdelinger i regionen. En samling af de pædiatriske afdelinger vil imødekomme en række udfordringer ved den nuværende organisering. Blandt andet at der ikke er speciallæger tilstede i vagten, at særlige fagområder hviler på enkeltpersoner på regionshospitalerne, og på AUH Skejby er der relativt få speciallæger inden for visse højt kvalificerede fagområder. Ved at samle de to østjyske børneafdelinger på universitetshospitalet i Skejby vil der være ensartethed i indretningen på området mellem akuthospitalerne i Randers og Horsens, og fremover vil den østlige, vestlige og midterste del af Midtjylland således hver være dækket af én pædiatrisk afdeling. En samling på AUH Skejby, med en placering nogenlunde midt imellem regionshospitalerne i Randers og Horsens, vil medføre de mindste transportgéner for patienterne. Tilmed vurderes det, at både den gennemsnitlige og maksimale transporttid i Østjylland vil falde. En del af forklaringen er, at børn fra Horsens og Hedensted i øjeblikket visiteres til indlæggelse på RH Randers, og undervejs køres derfor de forbi den nærmeste børneafdeling i regionen (AUH Skejby). Denne udfordring omkring visitationen i Østjylland vil dette forslag således også tage hånd om. Aktuel organisering af pædiatrien i Midtjylland. Ud over den højt specialiserede børneafdeling i Skejby er der en børneafdeling med neonatalafsnit på regionshospitalerne i Herning, Viborg og Randers. Antallet af sengepladser, det nuværende patientunderlag og patientunderlaget ved gennemførsel af dette forslag fremgår nedenfor. Disponible senge i børneafdelingen Nuværende patientunderlag (0-15-årige) Patientunderlag ved tre pædiatriske afdelinger AUH Skejby 89,1 Ca RH Randers 36,6 Ca RH Herning 43,3 Ca RH Viborg 55,3 Ca Kilde: inform disponible senge på børneafdelinger, 2009 RH Randers har et patientgrundlag på størrelse med AUH Skejby, da hospitalet også har Horsens og Hedensted som optageområde. Der er satellitfunktion inkluderende ambulatorium og neonataltilsyn i Horsens. Den relativt høje sengeandel i Skejby er betinget af, at hospitalet varetager en række højt specialiserede funktioner, der kun udføres få steder i landet. Siden 1. januar 2009 har Midtjylland desuden haft en neonatal transportordning, der har til opgave at transportere svært syge børn til afdelinger, der kan yde mere specialiseret behandling. I 2009 blev der udført 151 transporter mellem sygehus, hvor barnet har haft behov for mere specialiseret behandling. Når transportholdet når frem, overtager det behandlingen, der så udføres i samarbejde med det lokale personale, og afgangen sker først når barnet er stabiliseret. Indtil 1. november 2009 var ordningen midlertidig, hvorefter ordningen har haft egen baby-ambulance og transporthold. Det har givet et betydeligt kvalitetsløft i form af kortere responstid, hvilket har betydet forbedring af den service, der kan tilbydes. Alle tre regionsbørneafdelinger har bagvagt med rådighedsvagt fra bolig og en forvagt i tilstedeværelsesvagt. Tiden for at tilkalde vagten er inden for 30 minutter. I Skejby er der neonatal tilstedeværelsesvagt på speciallægeniveau, en almen pædiatrisk bagvagt med rådighed fra hjemmet, en tilstedeværende mellemvagt (HU-læge) og tilstedeværende forvagt. Pædiatrien er blevet meget subspecialiseret i fagområder (neonatologi, endokrinologi, onkologi gastroenterologi etc). Speciallægerne i pædiatri er udover speciallægeuddannelse uddannet til et fagområde. Til varetagelsen af de højt specialiserede funktioner inden for hvert fagområde kræver

4 Sundhedsstyrelsen 3 speciallæger med de nødvendige kompetencer. På de regionale børneafdelinger bæres subspecialerne på hovedfunktionsniveau af enkeltpersoner, som ofte må varetage flere subspecialer. Det betyder, at visse subspecialer må varetages af overlæger med uddannelse og kompetencer inden for et andet subspeciale. Overordnet set viser den seneste vakancetælling, at der mangler 5 speciallæger på regionshospitalernes børneafdelinger. Dette er et begrænset antal, og der er samtidig stor søgning til uddannelsesforløb i specialet. Sundhedsstyrelsens udbudsprognose varsler en stigning med ca. 20 % i antallet af pædiatere de kommende år med nuværende uddannelseskapacitet. Der foreligger ikke præcise opgørelser over rekrutteringsforhold inden for fagområder, da der er tale om selviværksat (ofte fra afdelinger, men kan også være fra yngre læger) efteruddannelse og ikke om formaliseret videreuddannelse. Generelt om pædiatrien Pædiatri er et speciale fordelt på mange enheder og med en meget stor spredning af sygdomsgrupperne. Den tiltagende subspecialisering har derfor været en udfordring for specialet, idet de lokale lægefaglige miljøer som konsekvens er meget små. Specialet har derfor et stort fagligt behov for at samle sig på færre enheder. Med specialeplanen er der lagt op til en yderligere specialisering inden for specialet, idet en række regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner fremover udelukkende kan varetages på AUH Skejby. I specialeplanen for pædiatri anføres det bl.a., at der inden for pædiatri stilles store krav til kvalificeret vagtberedskab på speciallægeniveau i forbindelse med vurdering af akut syge børn, hvorfor der bør være adgang til speciallæger med ekspertise inden for flere af områderne i pædiatri". Den del af pædiatrien, som varetager behandling af syge nyfødte, neonatalogi, er imidlertid tæt knyttet til obstetrikken. I princippet betyder dette, at der bør være neonatalafdeling på alle fødesteder, dog er der ikke direkte krav om tilstedeværelse af uddannede neonatologer. Den aktuelle praksis er, at kun på AUH Skejby er der døgndækket tilstedeværelse af speciallæge på neonatalafsnittet, mens tilstedeværelsen på de øvrige pædiatriske afdelinger dækkes af yngre ikke-speciallæger med mulighed for tilkald af pædiatriske speciallæger fra hjemmet, hvoraf kun enkelte har særlige kompetencer inden for neonatologi. Da antallet af fødesteder overstiger antallet af børneafdelinger, er der en grundlæggende modsætning mellem pædiatriens og obstetrikkens faglige behov mht. mulighederne for at opretholde bæredygtige faglige enheder inden for de to specialer. Denne diskrepans forventes at blive forstærket. Udfordringer ved den nuværende organisering De største udfordringer ved den nuværende organisering af regionens pædiatri kan sammenfattes til: shospitalernes børneafdelinger: Ingen speciallæge til stede i vagten Subspecialist-funktioner hviler på enkeltpersoner Vanskeligt at fastholde tre ligeværdige bæredygtige børneafdelinger AUH Skejby: For få speciallæger inden for visse højt kvalificerede fagområder Mangel på fagområdeekspertuddannelses-stillinger. Generelt: Fødestederne i Silkeborg, Holstebro og Horsens er uden børneafdeling og dermed neonatalafdeling. Børn fra den sydøstlige del af regionen kører forbi den nærmeste børneafdeling i regionen (Skejby) på vej til indlæggelse i Randers. Børneafdelingerne i Randers og Skejby ligger meget tæt på hinanden. Forslag til den fremtidige organisering af pædiatrien i Østjylland De pædiatriske døgnberedskaber på RH Randers og AUH Skejby samles på AUH Skejby I Randers bevares de resterende dagtilbud, så der vil være: o Et ambulant tilbud med udgangspunkt i det nuværende ambulante tilbud. o Et dagafsnit, som evt. kan have åbent til først på aftenen. o En akutklinik mandag-fredag, som kan vurdere akut syge børn med en god chance for ikke at have behov for indlæggelse. Også dette tilbud kan have længere åbningstid f.eks Erfaringerne fra børneafdelingernes akutmodtagelser er, at % af de akut henviste

5 børn kan sendes hjem efter en vurdering og nogle timers observation. Børn som kræver indlæggelse sendes med ambulance eller forældre til børneafdelingen i Skejby. o Dagligt pædiatrisk barselstilsyn. o AUH Skejby leverer lægefaglig dækning med kompetencer både inden for basispædiatri samt i fornødent omfang inden for subspecialerne. I Horsens etableres et lignende tilbud Den neonatale service til fødesteder uden neonatalafdeling skal bestå af: o Dagligt pædiatrisk barselstilsyn, som nævnt ovenfor. o Mulighed for pædiatrisk bistand til barsels-/fødegang i dagtid (evt. forlænget). o I vagten mulighed for umiddelbar assistance fra neonatallæge telefonisk, pr. videokonference eller ved akut tilkald inden for en halv time. Vurderes overflytning til neonatalafdeling at være nødvendig, afhenter neonatallægen barnet via den specialiserede neonatale transportordning, der er tilgængelig døgnet rundt. o Den neonatale transportordning vil få betydelig kortere responstid, idet der sker en opgradering af beredskabet, således at neonatalogerne er i tilstedeværelse frem for i tilkald som i dag. o Obligatorisk tilbagevendende Hjerte-lunge-redning (HLR)-undervisning inkl. scenarietræning af anæstesilæger, obstetrikere og jordemødre forestået af neonatologerne i Skejby. Transport af syge børn (tre typer) o Fra hjemmet til sygehus. De fleste børn bringes af deres forældre. Resten transporteres i ambulance af Præhospitalet under brug af det almindelige beredskab, som også bruges til voksne patienter. Antallet af disse transporter må antages at forblive uændret. Den gennemsnitlige transporttid må forventes at falde lidt i øst (60 % af Randers' optageområde har kortere eller lige så langt til Skejby). o Neonatale børn (< 3 mdr.) mellem sygehusene. Varetages uændret af den neonatale transportordning, men med kortere responstid end nu. o Alvorligt syge større (ikke-neonatale) børn mellem sygehusene. Varetages i øjeblikket af alm. anæstesilæger uden særlig erfaring med børn. Opgaven bør ideelt set løses ved at neonataltransportordningen/børneanæstesiologer overtager transport af børn op til 1-2 år, mens de væsentlig færre transporter af større børn bør varetages af børneanæstesiologer med særlig uddannelse heri. Dette er ikke nogen ny problemstilling, men bliver accentueret som følge af de foreslåede strukturændringer inden for pædiatrien. Lægelig videreuddannelse Stillinger til den lægelige videreuddannelse i Almen medicin skal flyttes fra RH Randers til afdelingen på AUH Skejby, hvilket vil øge presset på uddannelseskapaciteten på denne afdeling. Omvendt kan antallet af hoveduddannelsesstillinger i pædiatri samt gynækologi og obstetrik på lidt længere sigt reduceres, da et mindre antal afdelinger vil reducere behovet for speciallæger. Særlige bemærkninger (Gen-) oprettelsen af et udgående børneteam dækkende det nye optageområde i Østjylland er nødvendig for at kunne rumme de flere børn i Skejby på færre senge end de nuværende i Randers. Det vil typisk dreje sig om børn med behov for IV-antibiotika, intensiveret inhalationsbehandling og lignende. Muligheden for at oprette en fælles kommuneklyngegruppe for hele Østjylland undersøges. Sammenlægning af børneafdelingerne vil afhjælpe regionens udfordringer i at leve op til den pædiatriske specialeplan i forhold til tilstedeværelse af speciallæger. Denne organiseringsmodel vil samtidig indebære en betydelig styrkelse af de faglige miljøer inden for pædiatrien i regionen. Det vurderes, at ændringen af Skejbys optageområde til også at omfatte Horsens og Hedensted potentielt kan øge hjemtrækningen af børn, som behandles i Kolding, idet Skejby har et godt omdømme i befolkningen. (DRG-værdi: 9 mio. kr. i 2009). Det vurderes, at RH Randers kan overtage planlagte kejsersnit fra Skejby (ca. 200 årligt). Der er endnu ikke taget højde for denne økonomioverførsel i nærværende spareforslag.

6 4. Forudsætter forslaget ændringer i akutplanen, hospitalsplanen, psykiatriplanen, og/eller sundhedsberedskabs- og præhospitalplanen? Der er tale om en afvigelse fra Hospitalsplanen, da det fremgår, at der er fire pædiatriske afdelinger i regionen, ligesom det flere steder er anført, at der er pædiatri på matriklen i Randers, og at der er pædiatrisk samarbejde mellem RH Randers og RH Horsens. Samtidig er det i forhold til RH Randers fremhævet, at: Hospitalet har en særlig opgave i at udvikle funktioner inden for kvinde-barn specialerne gynækologi/obstetrik og pædiatri, Medfører forslaget behov for lokalemæssige ændringer eller andre ændringer i de fysiske rammer? hvis ja, beskriv hvilke Der vil være anslåede anlægsudgifter 4-5 mio. kr. på RH Herning for at kunne varetage fødslerne fra RH Holstebro. Herudover kan der forventes engangsudgifter på AUH Skejby på 3-4 mio. kr. til udbygning af den fysiske kapacitet på den pædiatriske afdeling. 6. Medfører forslaget ændringer i den service, borgere eller samarbejdspartnere hidtil har modtaget, herunder justering af politisk godkendte servicemål? Gennemførsel af forslaget vil betyde større afstande for patienterne til de gynækologiske/obstetriske afdelingerne. For knap 60 % af Randers' optageområde vil transporttiden til børneafdelingen på Skejby i stedet for i Randers være uændret eller mindre. Hovedparten af de resterende 40 % vil max. få 50 minutters transporttid. Den maximale transporttid i Østjylland vil blive afkortet med ca. 20 % (ca. 60 minutter mod ca. 75 minutter i dag mellem Juelsminde - Randers). 7. Har forslaget personalemæssige konsekvenser? hvis ja, beskriv hvilke Der vil skulle flyttes personale i mellem de hospitaler, der skal afgive aktivitet til de hospitaler, der skal modtage. Der henvises i øvrigt til de personalepolitiske spilleregler. 8. Har forslaget direkte eller indirekte økonomisk betydning for andre specialer, områder eller lign. i 2011 og/eller 2012 og frem? hvis ja, beskriv hvilke Nej. 9. Beskriv tidsplanen for implementeringen af spareforslaget Det vurderes, at spareforslaget kan være fuldt implementeret pr. 1. oktober Beskriv forslagets aktivitetsmæssige konsekvenser i DRG-værdi DRG-værdi, mio. kr Varigt (2011-P/L) Ændring aktivitet, - 15,0-37,6-37,6 budgetansvarlig RH Holstebro (Gyn/Obs) a Ændring aktivitet, - 27,1-67,7-67,7 budgetansvarlig RH Silkeborg (Gyn/Obs) b Ændring aktivitet, - 31,2-78,1-78,1 budgetansvarlig RH Randers, PÆD c Ændring aktivitet, Fra Rh 15,0 37,6 37,6 Holstebro til RH Herning (Gyn/Obs) a Silkeborg til RH Viborg 20,2 50,4 50,4

7 (Gyn/Obs) b 2,1 5,4 5,4 Silkeborg til RH Randers (Gyn/Obs) b 4,8 12,0 12,0 Silkeborg til RH Horsens (Gyn/Obs) b Randers, PÆD til Skejby SGH c 31,2 78,1 78,1 Aktivitetsændringer i alt 0 0 0,0 (Bogstav efter enhed henviser til, hvordan ændringerne hører sammen) 11. Beskriv forslagets brutto- og nettoøkonomi for 2011, 2012 og varigt Mio. kr. (2011-P/L) Varigt Bruttobesparelse, RH -11,3-28,2-28,2 Holstebro (Gyn/Obs) a Bruttobesparelse, RH -20,3-50,8-50,8 Silkeborg (Gyn/Obs) b Bruttobesparelse, RH -22,2-55,5-55,5 Randers, PÆD c 7,8 18,8 18,8 enhed, Skejby Sygehus fra RH Randers, PÆD c 3,8 9,4 9,4 enhed, Til RH Herning fra RH Holstebro (Gyn/Obs) a 5,0 12,6 12,6 enhed, Til RH Viborg Fra RH Silkeborg (Gyn/obs) b 0,5 1,3 1,3 enhed, Til RH Randers Fra RH Silkeborg (Gyn/obs) b 0,5 3,6 3,6 enhed, Til RH Horsens Fra RH Silkeborg (Gyn/obs) b Afledte merudgifter - 2,6 opjustering af den neonatale transport og assistanceordning (AUH Skejby) 2,6 2,6 Intern sparerunde vest 2010/2011 1,8 4,5 4,5 Nettobesparelse i alt -31,8-81,7-81,7 (Bogstav efter enhed henviser til, hvordan ændringerne hører sammen) 12. Øvrige bemærkninger Ingen.

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret:

På de fem hospitaler med fælles akutmodtagelse er følgende specialer repræsenteret: !"#!$$% & '#(& Der er 7 fødesteder i regionen: Regionshospitalet Holstebro, Regionshospitalet Herning, Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Impax, AGFA Kører på Impax vest

Impax, AGFA Kører på Impax vest 1. Forslag nr.: 4.4 2. Spareforslag overskrift: Det billeddiagnostiske område, radiologi 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter for forslaget): Spareforslaget indleder

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til strukturplan

Region Nordjyllands udkast til strukturplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til strukturplan Region Nordjylland har den 26. februar 2007 sendt Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret:

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret: !!" # $ # % &$ Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem hospitaler med urologisk funktion i Region Midtjylland, herunder Århus Universitetshospital, der varetager

Læs mere

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested:

Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: Dato: 6. marts 2012 Brevid: 1621031 Bilag 1: Beregninger for etablering af fødeklinikker Fødetilbud: Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 beskrives der 3 følgende muligheder for fødested: 1.

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen Fælles HMU og AL-møde Mandag den 10. januar 2011 www.regionmidtjylland.dk Baggrund for arbejdet med omstillingsplanen Regionsrådet besluttede den 17. november 2010,

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, !!" # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark. Region udbyder: Vedr. speciale: Pædiatri. Dato: Den 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark. Region udbyder: Vedr. speciale: Pædiatri. Dato: Den 29. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Pædiatri Dato: Den 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale pædiatri 1 1. Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet.

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan 2015-2019 Styregruppen har

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 47

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 47 Introduktion... 2 1.1 Produktivitet og effektivitet... 6 2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt... 10 2.2 Omlægning af voksenpsykiatriske senge på AUH Risskov... 13 2.3 Samling akutmodtagelse og lukning;

Læs mere

Regionernes budgetter for 2016

Regionernes budgetter for 2016 Notat vedrørende tendenser i regionernes budgetter for 2016 20. maj 2016 Regionernes budgetter for 2016 FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser,

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Rammer og udfordringer for omstillingsplanen 2.5. Beskrivelse af økonomiske og aktivitetsmæssige forhold

Indholdsfortegnelse. 2. Rammer og udfordringer for omstillingsplanen 2.5. Beskrivelse af økonomiske og aktivitetsmæssige forhold Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Koncernledelsens oplæg 10. januar 2011 Bilag 1 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg 2 Indholdsfortegnelse 2. Rammer og udfordringer

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskab

Dansk Neurologisk Selskab Danish Neurological Society Sekr. Eva Rahbek Fællessekretariatet Kristianiagade 12. 2100 København Ø Tlf. 35 44 82 29 E-mail: er@dadl.dk www.neuro.dk 15.10.2016 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Endokrinologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. endokrinologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Læs mere

Udrulning af kendt jordemoderordning

Udrulning af kendt jordemoderordning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Udrulning af kendt jordemoderordning 1. Resume Kendt jordemoderordning er indført ved fire ud af regionens

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland.

bl.a. de overordnede linjer for beslutninger om samling af funktioner og udvikling af stærke faglige miljøer i Region Midtjylland. !!" # $ # %& '$ Jf. hospitalsplanen for Region Midtjylland modtages der nefrologiske patienter på fem hospitaler i regionen. Det nefrologiske speciale er således repræsenteret på følgende matrikler: Regionshospitalet

Læs mere

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 43

Tema 4: Psykiatrien. Side 1 af 43 Oversigt over besparelsesforslag 2015 2019... 2 1.1 Produktivitet og effektivitet... 3 2.1 Etablering af Regionspsykiatrien Midt... 6 2.2 Omlægning af voksenpsykiatriske senge på AUH Risskov... 9 2.3 Omlægning

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi

Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Forslag til fremtidig organisering af behandling af apopleksi Der har i foråret været kørt en proces med deltagelse cheflæger/lægelige direktører omkring en model for den fremtidige behandling af akut

Læs mere

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område

Tema 1: Akutområdet og det præhospitale område Oversigt over besparelsesforslag 2015 2019... 2 1. Omlæg. til subakutte tider og udvikling af tværsektorielle indsatser... 3 3.-4. Den medicinske kapacitet... 6 5. Ændring af intensiv kapacitet i Hospitalsenhed

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Tema 2: Planlagte patientforløb

Tema 2: Planlagte patientforløb Oversigt over besparelsesforslag 2015 2019... 2 1. Reducere antallet af fertilitetsklinikker i Region Midtjylland... 3 2. Urologi - Samling af nyrecancerkirurgi i RM... 8 3. Urologi - decentralisering

Læs mere

Tema 2: Planlagte patientforløb

Tema 2: Planlagte patientforløb Introduktion... 2 1. Reducere antallet af fertilitetsklinikker i Region Midtjylland... 4 2. Urologi - Samling af nyrecancerkirurgi i RM... 9 3. Urologi - decentralisering af budgetansvar... 13 4. Kirurgi

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands fremsendte spareplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands fremsendte spareplan Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Midtjyllands fremsendte spareplan 2015-19 Region Midtjylland har den 27. april 2015 sendt Spareplan 2015-2019 i høring.

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

STATUS VEDRØRENDE DEN MIDLERTIDIGE DRIFTSMO- DEL VED REGIONSHOSPITAL NORDJYLLAND, THISTED

STATUS VEDRØRENDE DEN MIDLERTIDIGE DRIFTSMO- DEL VED REGIONSHOSPITAL NORDJYLLAND, THISTED Patientforløb AC-Fuldmægtig Rikke Sandorff Nielsen-Man Direkte +4529629768 rsnm@rn.dk 2. september 2016 STATUS VEDRØRENDE DEN MIDLERTIDIGE DRIFTSMO- DEL VED REGIONSHOSPITAL NORDJYLLAND, THISTED Den 13.

Læs mere

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning

Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning N O T A T Region Sjællands oplæg til specialeplanlægning Region Sjælland har den 19. februar 2007 sendt administrationens Oplæg til principper og hovedlinjer for specialeplanlægningen i Region Sjælland

Læs mere

Aktiviteten i akutklinikkerne

Aktiviteten i akutklinikkerne Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Aktiviteten i akutklinikkerne Spareplanens spor 1: Akutområdet, forslag nr.2 om omlægning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Thomas Gjørup Klinikchef, Steno Diabetes Center Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin Overlægeforeningens Årsmøde Frede-ricia

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Intern Medicin: Dato: Den 26. maj 2009 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over den planlagte

Læs mere

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland.

Der er i et vist omfang mulighed for afholdelse af genetiske konsultationstimer på de øvrige regionshospitaler i Region Midtjylland. !""# $ %!&$ Klinisk genetik varetager ambulante forløb i form af genetisk rådgivning, og laboratoriediagnostik. Fraset diagnostik og behandling af medfødte stofskiftesygdomme hos nyfødte børn, der er centraliseret

Læs mere

Regionshospital Nordjylland, Thisted - Regionsrådets temadag den 26. oktober v/ Hospitalsdirektør Henrik Larsen og koncerndirektør Anne Bukh

Regionshospital Nordjylland, Thisted - Regionsrådets temadag den 26. oktober v/ Hospitalsdirektør Henrik Larsen og koncerndirektør Anne Bukh Regionshospital Nordjylland, Thisted - Regionsrådets temadag den 26. oktober 2016 v/ Hospitalsdirektør Henrik Larsen og koncerndirektør Anne Bukh Dagens oplæg Baggrund Status for rekrutteringsindsatser

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat.

På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi DRG -kontoret Bilag 2.5 Beskrivelse af økonomiske og aktivitetsmæssige forhold Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Omstillingen

Læs mere

anbefalinger for svangreomsorgen

anbefalinger for svangreomsorgen anbefalinger for svangreomsorgen 2009 Sundhedsplejerskens besøg i hjemmet tilbydes vederlagsfrit til alle familier, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens anbefalinger Forebyggende sundhedsydelser til børn

Læs mere

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007.

Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. NOTAT Dato: 9. maj 2007 Profiler for sygehusene i Region Sjælland ved gennemførelse af sigtelinierne i Sygehusplan 2007. En gennemførelse af de principper og sigtelinjer, der er indeholdt i sygehusplan

Læs mere

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. gastroenterologi og hepatologi 1

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

" # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau:

 # Der vil være to afdelinger i Region Midtjylland, som varetager hovedfunktionsniveau: ! " # " $%&# Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandlingen på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Bærende principper for organisering af det neurologiske område i Region Midtjylland

Bærende principper for organisering af det neurologiske område i Region Midtjylland Regionshuset Viborg NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 87 82 44 33 www.regionmidtjylland.dk Bærende principper for organisering af det neurologiske område i Region Midtjylland Med

Læs mere

Region Midtjylland har i forbindelse med høringen af Sundhedsstyrelsens rapport gennemført en proces, der har involveret specialerådene og %!&!$ +!

Region Midtjylland har i forbindelse med høringen af Sundhedsstyrelsens rapport gennemført en proces, der har involveret specialerådene og %!&!$ +! %!&!$ '&!()* +!,$ -.&/! """!#$!! Regionsrådet skal påpege, at anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen vil betyde, at der er borgere, der vil få langt til akutmodtagelse. I den forbindelse er det nødvendigt,

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø

Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 11/28913 Dato: 16. januar 2012 Notat Notat vedr. fødselsbetjening på Ærø Baggrund: Notatet: Forslag til fremtidig sygehusvirksomhed

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark

Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark Høringssvar vedrørende Fremtidens Sygehuse i Region Syddanmark Specialerådet i Anæstesiologi i Region Syddanmark Akutberedskabet omfatter både det præhospitale beredskab og den akutte modtagelse på sygehuset.

Læs mere

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010

Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark. FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 Fælles Akutmodtagelser (FAM) i Region Syddanmark FAM-status 2010 Udvalgsorientering den 8. juni 2010 1 Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed (Gennemførelsesplan) - vedtaget september 2008 Hvorfor

Læs mere

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet

Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Oplæg om styringsmuligheder på sundhedsområdet Regionsrådets temakonference Den 29.-30. januar 2008 v/ Leif Vestergaard Pedersen www.regionmidtjylland.dk Den økonomiske situation Økonomiopgaven for sundhedsområdet

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

1. Indledning... 5 1.1. Baggrund... 6 1.2. Resumé... 7

1. Indledning... 5 1.1. Baggrund... 6 1.2. Resumé... 7 Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Februar 2011 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund... 6 1.2. Resumé... 7 2. Rammer

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til spareplan 2009 for Hospitalsenheden Silkeborg

Region Midtjylland. Forslag til spareplan 2009 for Hospitalsenheden Silkeborg Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter Skanderborg Sundhedscenter Region Midtjylland Falkevej 1-3 DK-8600 Silkeborg Tel. 8722 2100 Fax 8680 2376 www.regionshospitaletsilkeborg.dk Forslag til spareplan

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F.

SCENARIE 3: RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. : RINGSTED, ROSKILDE OG NYKØBING F. Scenarie 3 består af en sygehusstruktur med 3 akutsygehuse i Ringsted, Roskilde og Nykøbing F. - hvoraf Ringsted også er hovedsygehus - samt 4 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere