Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0."

Transkript

1 Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi Resume Dette punkt er sat på Kulturudvalgets, fordi der i forbindelse med udvalgsmedlemmernes forslag til temapunkter var et ønske om at den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0 blev temadrøftet. Notatet indeholder en status på, Aarhus Kommunes arbejde med implementeringen af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Danskernes vej til fremtidens velfærd fokusområde: Effektiv digital kommunikation med borgerne. Strategien er tidligere vedtaget som en del af økonomiftalen mellem KL og regeringen og er løbende understøttet af lovgivning, der på udvalgte kommunale og statslige områder som udgangspunkt anviser, at borger- og virksomhedsservice obligatorisk skal ske digitalt. Derudover gives en indledende status på implementeringen af Aarhus Kommunes kanalstrategi 2.0., som er vedtaget af Aarhus Byråd den 8. oktober Kanalstrategien angår bl.a. andet, men ikke alene, digitalisering. Afslutningsvist er der tre spørgsmål som udvalget foreslås at drøfte. 2. Status på Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Den fællesoffentlige Digitaliserings Strategi har som hovedfokusområde at optimere og digitaliserer kommunikationen mellem den offentlige forvaltning og borgerne. Dette er sket gennem to hovedspor - obligatorisk selvbetjening og obligatorisk Digital Post. Side 1 af 8 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Borgerservice og Biblioteker. Fællessekretariatet Dokk1, Hack Kampmanns Plads Aarhus C Direkte telefon: Direkte Sagsbehandler: Mads Nymann Rasmussen Obligatorisk selvbetjening dækker over, at der i bølger over årene, er blevet udvalgt 33 kommunale og 55 statslige opgaveområder (I bilag 1 er der en oversigt over disse 33 kommunale og 55 statslige opgaveområder, og hvilken bølge de blev iværksat under), hvor det har været forudsat, at opgavefeltet har haft en sådan karakter, at det vil give mening, at gøre det obligatorisk for borgerne at betjene sig selv gennem en selvbetjeningsløsning. Det er i forlængelse heraf forudsat, at 80 % af alle transaktioner skal foregå gennem selvbetjening. D. 1. november 2014 blev det obligatorisk for borgerne at have en Digital Postkasse. Det betyder, at al post fra det offentlige til borgerne sendes til den digitale postkasse og har juridisk status som et klassisk brev. For både obligatorisk selvbetjening og obligatorisk Digital Post, har det været muligt for de borgere, der ikke selv har været i stand til at håndtere

2 obligatorisk digitalisering, at få en fritagelse. Fritagelse skal efter gældende lovgivning ske for hvert område for sig og forudsætter som udgangspunkt fysisk fremmøde i Borgerservice. Side 2 af 8 Organisering af arbejdet i Aarhus Kommune Arbejdet med implementeringen af effektiv digital kommunikation med borgerne er forankret i Styregruppen for Borgerservice under Direktørgruppen. Her bliver det løbende monitoreret og fulgt på, hvorledes det går på de enkelte tiltag, desuden bliver Direktørgruppen halvårligt orienteret om fremdriften. Forud for overgangen til digital post har der i regi af Borgerservice og styregruppen for Borgerservice været et særligt og koordineret samarbejde for at sikre, de borgere, der måtte forventes at skulle på digital post, også var opmærksomme der på, ligesom der har været gjort en lang række særlige indsatser og samarbejder for at sikre, at de borgere, der måtte forventes ikke at skulle være på Digital Post, også blev fritaget i god tid inden den 1. november Digitaliseringsstrategien har to hovedformål. Strategien skal dels sikre økonomisk effektivisering, dels bidrage til at sikre velfærd. Borgmesterens Afdeling udarbejde i 2011 en postanalyse, der viste, at der ville være en betydelig besparelser ved at omlægge den fysiske post til Digital Post. Således blev det vurderet, at der fra 2015 ville kunne opnås en besparelse på 29 mio. kr. årligt i Aarhus Kommune. Der er ikke foretaget en opgørelse over, hvor meget Digital Post faktisk har bidraget med til økonomisk effektivisering i Aarhus eller i kommunerne som helhed, men den aftalte årlige besparelse mellem KL og Staten ved Digital Post er på 547 mio. kr. for kommunerne som helhed i På de obligatoriske opgaveområder er den økonomiske effektivisering som udgangspunkt gennemført som en decentral rammebesparelse i strategiperioden på de enkelte opgaveområder, herunder også i Borgerservice. Nye fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier er under udarbejdelse og forventes vedtaget i efteråret 2015 med virkning for perioden Status på Digital Post i Aarhus Kommune Digitaliseringsstyrelsen har gennem Epinion gennemført en undersøgelse, hvoraf det fremgår, at der generelt er en relativt stor tilfredshed med Digital Post. 76 % af borgerne i Danmark er tilfredse eller meget tilfredse med Digital Post, hvilket er en stigning på 15 % sammenlignet med en lignende

3 undersøgelse foretaget i juni Kommune tal fra undersøgelsen. Der er ikke specifikke Aarhus Side 3 af 8 Antal tilmeldte og fritagne borgere i Aarhus Kommune Det var forventet, at ca. 20 % af befolkningen skulle fritages fra Digital Post, men Digitaliseringsstyrelsens status fra august 2015 viser, at der i Aarhus Kommune kun er blevet fritaget 8,3 %. Sammenligningen med 6-byerne ses i nedenstående tabel: By Midlertidigt Permanent I alt fritaget fritaget fritaget Aarhus 0,8 % 7,5 % 8,3 % København 1,9 % 6,4 % 8,3 % Odense 3,4 % 5,1 % 8,5 % Aalborg 0,6 % 9,4 % 10,0 % Esbjerg 2,8 % 9,2 % 12,0 % Randers 6,1 % 6,7 % 12,8 % Læser/åbner borgerne deres Digitale post? Der er i foråret 2015 blevet gennemført en analyse i Aarhus Kommune af tal fra Danmarks Statistik ift. borgernes anvendelse af Digital Post (Bilag 1). Der blev undersøgt tilmeldte borgere, som har modtaget Digital Post indenfor de seneste 6 måneder, men som ikke har logget ind i perioden eller har besøgt via en læseadgang. Analysen viser, at der i gennemsnit er 5,2 % af befolkningen i Aarhus Kommune, der ikke har læst den Digitale Post, der er sendt til dem, hvilket svarer til landsgennemsnittet. Derudover viser analysen, at de borgere, der har de største udfordring med at få læst Digitale Post i Aarhus Kommune er unge mellem 15 og 17 (9%), modtagere af førtidspension (12 %) og kontanthjælp(10%) samt indvandrere og efterkommere (11%). De grupper af borgere, hvor der er flest, der har læst deres Digitale Post er borgere mellem 55 og 84 år (4%) og modtagere af SU (4%). Sammenligningen med 6-byerne ses i nedenstående: By Andel af tilmeldte, der ikke har åbnet sin post Aarhus 5,2 % 1 en/2015/danskerne-er-glade-for-digital-post d. 30. september 2015

4 København 6,4 % Odense 5,1 % Aalborg 4,9 % Esbjerg 4,9 % Randers 4,7 % Side 4 af 8 Der er internt i Aarhus Kommune et tværgående fokus på at hjælpe disse målgrupper endnu bedre på vej. Der er således planlagt eller allerede iværsat en række forskellige intiativer i samarbejde mellem Kultur og Borgerservice, Sociale forhold og Beskæftigelse, Borgmesterens Afdeling og magistratsafdelingen for Børn og unge. 2.2 Status på udvalgte obligatoriske selvbetjeningsområder: Generelt set er der i Aarhus Kommune god fremdrift på de kommunale obligatoriske selvbetjeningsområder (bilag 2 viser de obligatoriske selvbetjeningsområder). Et udvalg af områder, der klarer sig særligt godt fremgår af følgende oversigt. Opgave Selvbetjeningsgrad Flytning 86 % Sundhedskort 90 % Skoleindskrivning 85 % SFO indskrivning 79 % Lån til indbetaling af ejendomsskat 95 % P-licens 90 % Der er imidlertid borgerrettede opgaveområder, hvor der arbejdes fokuseret på at få optimeret graden af selvbetjening, bl.a. ansøgning om kropsbårne hjælpemidler. Derudover er der kke alene i Aarhus Kommune, men også på landsplan er udfordringer forbundet med, hvorledes der faktisk skal måles på selvbetjeningsgraderne på de enkelte områder Der er fortsat et stort behov medbetjening i den daglige kontakt med borgerne. Medbetjening i Borgerservice og Biblioteker er en løbende og daglig indsats og hjælp til fremmødte borgere. Derudover gennemføres løbende indsatser med henblik på at understøtte forskellige typer af borgeres mestring af det digitale Danmark, jfr. nærmere nedenfor

5 Endelig må det erkendes, at der er grupper af borgere, der af forskellige grunde ikke har forudsætninger for at mestre den digitale kontakt til det offentlige. Disse serviceres som hidtil ved personligt fremmøde ikke mindst i Borgerservice. Side 5 af Udvalgte særlige indsatser i Aarhus Kommune i forhold til Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og Kanalstrategi Nedenstående er tænkt som eksempler til illustration og er ikke en udtømmende opregning af igangværende eller påtænkte indsatser i Borgerservice eller i Aarhus Kommune. Digital Inklusion Borgerservice har i samarbejde med interne og eksterne partnere og netværk iværksat en række projekter og initiativer under overskriften Digital Inklusion. Med Digital Inklusion forstås kompetenceudvikling af såkaldte itsvage borgergrupper til inklusion i det moderne digitale samfund ift. Den offentlige digitale sektor. Indtil videre har der f.eks. både været initiativer målrettet nydanskere samt prøveløsladte. Digitale Ambassadører I flere år er der i Aarhus Kommune både internt blandt medarbejderne og blandt borgerne blevet uddannet digitale ambassadører En del af borgerservice og bibliotekernes borgerrettede vejlednings og læringsaktiviteter vedrører forskellige facetter på det at være en digital borger. Mobil borgerservice I Borgerservice er der to mobile borgerserviceenheder i form af ladcykler. Disse er gearet til at kunne varetage bl.a. udstedelse af NemID samt fritagelse for Digital Post, vejledning om digitalisering mm. på gaden, på arbejdspladsen etc. Konceptet for cyklerne er, at de kommer ud - der hvor borgerne er. Cyklerne er hyppigt benyttet og betjent af medarbejderne. Partnerskab med Ældresagen og Ældrerådet Borgerservice i Aarhus Kommune har gennem årene opbyget et solidt partnerskab med hhv. Ældresagen og Ældrerådet. Partnerskabet bygger i særdeleshed på gensidig hjælp ift. digitaliseringsspørgsmål hos de ældre medborgere, herunder i høj grad i forhold til Digital Post. Bl.a. og obligatorisk digitalisering har der været iværksat undervisning af de ældre i digitalisering foruden de løbende møder om diverse udfordringer og muligheder omkring seniorer og digitalisering. Medbetjening

6 Medbetjening er et koncept der er udbredt i hele Aarhus Kommune. Det dækker over, at når borgeren vælger at møde op for at få en fysisk betjening, så guider en medarbejder borgeren igennem en selvbetjeningsløsning. På denne måde gør man, så at sige, borgerne i stand til at betjene sig selv. For de borgere der slet ikke kan betjene sig selv, er der altid hjælp at hente i Borgerservice eller på visse lokalbiblioteker. Side 6 af 8 Den Digitale Hotline fælleskommunalt kontaktcenter Aarhus Kommune deltager og er initiativtager til det fælleskommunale samarbejde i Den Digitale Hotline (DDH). Ukomplicerede henvendelser håndteres i DDH med en åbningstid for borgerne på 60 timer om ugen: I samarbejdet indgår nu 30 kommuner. Samarbejdet forventes snarest udvidet med kommunerne i Region Syddanmark. Der er således et samspil mellem kommunens kontaktcenter og det fælleskommunale virtuelle kontaktcenter DDH, hvor telefoniopgaver, der er mindre komplekse, håndteres i DDH. Initiativet er samtidig et kanalstrategisk tiltag, da der borgere, der får hjælp over telefonen, typisk ikke har behov for efterfølgende fysisk fremmøde for at få besvaret deres henvendelse. 3. Status på Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategi 2.0, som blev vedtaget i Byrådet den 8. oktober 2014 omhandler alle kanaler for henvendelser til og fra borgere, virksomheder og foreninger. Digitale henvendelseskanaler vil for nogle henvendelsestyper være den foretrukne henvendelseskanal, men andre kanaler, som f.eks. personlig betjening, fortsat vil være de foretrukne og mest hensigtsmæssige henvendelseskanaler på en række fagområder og i forskellige situationer. Kanalstrategi 2.0 medvirker til at: Effektivisere kommunens betjening af borgere, virksomheder og foreninger Implementere nationale og fælleskommunale digitaliseringsstrategier Give nemmere adgang til kommunale serviceydelser for flere borgere, virksomheder og foreninger Inkludere flere borgere i den digitale udvikling og dermed medvirke til at gøre flere borgere selvhjulpne Give flere borgere større kontrol over eget liv, bl.a. gennem adgang til egne data, selvbetjeningsløsninger samt yderligere fokus på inddragelse og dialog. Kanalstrategi 2.0 indeholder 11 mål og hensigter. Strategien er mere ambitiøs end den første kanalstrategi fra januar 2011, der i højere grad var vejledende. Erfaringen fra den første kanalstrategi er bl.a., at en fælles

7 kanalstrategi er en organisatorisk løftestang for alle magistratsafdelinger. I Kanalstrategi 2.0 er der i sammenligning med den første kanalstrategi i højere grad fokus på følgende indsatser: Side 7 af 8 Uønskede henvendelseskanaler skal lukkes Motivation de kanaler vi ønsker, borgerne skal bruge, skal også være de nemmeste for borgerne Mobilitet og mobile løsninger Brug af sociale medier Telefonservice (effektiv telefonbetjening, straksafklaring og stemmestyring) Større fokus på anvendelse af business cases og ledelsesinformation (f.eks. dokumentation af, i hvor høj grad borgerne bruger de forskellige kanaler) Inklusion (digitalisering er kommet for at blive: Borgere, der kan lære det, skal ikke nødvendigvis skånes, men i stedet have hjælp på forskellig vis) God service bl.a. gennem større tydelighed om kanaler og fokus på servicekultur Dialog og inddragelse af borgere, foreninger og virksomheder i forandringsprocesser etc. Organisering af implementering af Kanalstrategien Den konkrete implementering af Kanalstrategien er forankret i de enkelte magistratsafdelinger og borgmesterens Afdeling. Til overordnet opfølgning på kanalstrategien er arbejdet forankret i Styregruppen for Borgerservice under Direktørgruppen. Her bliver det løbende monitoreret og fulgt på hvorledes det går på de enkelte tiltag, desuden bliver Direktørgruppen halvårligt orienteret om fremdriften. Eksempel på implementering udmøntning: Kultur og Borgerservice I Kultur og Borgerservice er implementeringen af Kanalstrategien forankret i Magistratsafdelingens Chefgruppe. Borgerservice understøtter arbejdet med kanalstrategi i Kultur og Borgerservices organisatoriske enheder. Der er i den forbindelse tilrettelagt en proces, hvor der løbende afholdes møder med de enkelte enheder for at bistå og drøfte hvilke områder, der egner sig til et særligt kanalstrategisk fokus. Den kanalstrategiske tankegang indarbejdes i de enkelte enheders tilgang til løsning af kerneopgaven. F.eks. arbejdes der lige nu med følgende overvejelser Lukning for adgangen til at sende almindelig mail til visse enheder, hvor mail til afdelingspostkassen ikke er en ønsket eller hensigtsmæssig henvendelseskanal. Hvis borgeren vil sende mail, kan det så ske som Digital Post.

8 Telefonopkald til visse forvaltninger/enheder kan formentlig håndteres mere effektivt i Borgerservices Kontaktcenter, i det omfang henvendelserne er informationshenvendelser. Henvendelserne kan evt. håndteres af Den Digitale Hotline Visse enhedens selvbetjeningsløsninger kan, med visse modifikationer, eventuelt udbredes til andre enheder i MKB, da opgaveløsning på visse områder ligner hinanden Selvbetjeningsløsninger søges tilpasset mobile enheder. Track and trace/min Side gennemføres så vidt muligt på de områder, hvor det er relevant, og hvor der i dag ikke er denne mulighed. Side 8 af 8 Chefgruppen i MKB holdes opdateret om fremdriften med opfølgningslister med konkrete initiativer. Aktuelt er der fokus på et kanalstrategisk eftersyn af hele magistratsafdelingen i forhold til at komme effektivt i mål med de budgetreduktioner, der er forudsat i Budget Kanalstrategien bruges i Kultur og Borgerservice som et aktivt redskab til at udvikle organisationen og kontakten til borgere, virksomheder og foreninger i en hensigtsmæssig retning. 4. Diskussionsemner til temadrøftelsen Kulturudvalget opfordres til at tage en drøftelse med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål: 1. Er det de rette indsatser, der er gjort? 2. Hvad er de vigtigste kommende indsatser der bør prioriteres for at fremme og understøtte digitalisering? 3. Er der områder vi bør have mindre fokus på?

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget

Notat. Aarhus Kommune. Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger. Kulturudvalget Notat Emne: Til: Kopi til: Plan for implementering af kanalstrategien i Aarhus Kommunes Magistratsafdelinger Kulturudvalget Styregruppen for Borgerservice Den 24. oktober 2011 Aarhus Kommune Kultur og

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser Dagsordenpunkt Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser 2013-2015 Åbent - 2013/084911 SAGSRESUMÉ Selvom Odense Kommune har halveret forsendelsesomkostningerne fra 2011

Læs mere

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE 2012-2015 1 INDHOLD Indhold...2 Hvad er en kanalstrategi?...3 Hvorfor skal Dragør Kommune have en kanalstrategi?...3 Vision...3 Principper...4 Mål...5 Tværgående

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Borgere hjælper Borgere med IT

Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med IT Borgere hjælper Borgere med it Kommunens møde med borgeren har ændret sig og vil fortsætte med at gøre det de kommende år. Uanset borgerens baggrund og henvendelsens type,

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Inkludere flere borgere i den digitale udvikling, og dermed medvirke til, at gøre flere borgerne selvhjulpne.

Inkludere flere borgere i den digitale udvikling, og dermed medvirke til, at gøre flere borgerne selvhjulpne. Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Svar på Esben L. Kullbergs forespørgsel vedr. digitalisering og udsatte borgere Spørgsmål 1: Hvilke initiativer er der sat i gang i hhv. socialforvaltningen

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE DIREKTIONSKONFERENCE, 8. DECEMBER 2015 SESSION BORGERNÆR DIGITAL SERVICE BORGERNÆR DIGITAL SERVICE Oplæg ved: Rikke Würtz, Vicekommunaldirektør, Morsø Kommune Helle Linnet, Social- og Arbejdsmarkedsdirektør,

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger

Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger Temamøde: Obligatorisk digital selvbetjening for borgere og for erhvervslivet Odenses erfaringer med at få borgere og erhvervsliv til at bruge selvbetjeningsløsninger v/ adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen,

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune

Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune Notat Emne Status på det kanalstrategiske arbejde i Socialforvaltningen Til Socialudvalget Kopi til Erik Kaastrup-Hansen Aarhus Kommune Den 2. april 2013 Resumé Dette notat gør status på Socialforvaltningens

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

Staten Kommunerne Samlet set. 0,4 mio. 0,5 mio. 0,9 mio.

Staten Kommunerne Samlet set. 0,4 mio. 0,5 mio. 0,9 mio. Notat Indledning Som led i opfølgningen på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 offentliggjorde Digitaliseringsstyrelsen i maj 2016 en redegørelse om resultaterne for overgangen til digital

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen)

Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) Besvarelse af forespørgsel på byrådsmødet den 8. oktober 2014 i forbindelse med behandlingen af Kanalstrategi 2.0 (punkt 2 på dagsordenen) På byrådsmødet den 8.10. 2014 efterspurgte rådmand Thomas Meedom

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i f.t. i Hvidovre Kommunes første Kvalitetskontrakt gældende

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Kommunens kontakt med borgerne

Kommunens kontakt med borgerne Kommunens kontakt med borgerne Kanalstrategi for Gribskov Kommune 2016-2019 Personlig Papirbrev @ e-mail Telefon Digital Post Kommunen Selvbetjening Borgere Virksomheder Foreninger Push-medier Hjemmeside

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Organisatorisk forankring og proces

Organisatorisk forankring og proces Organisatorisk forankring og proces Effektivisering gennem digitalisering E2012-projektet Odense Kommune 4 strategi forretning teknik Vandfaldsmodel udrulning S P O R Parallelspor strategisk spor forretningsspor

Læs mere

Indstilling. Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS)

Indstilling. Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. marts 2016 Aarhus Kommunes tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) 1. Resume Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem

Læs mere

Det digitale samfund et demensvenligt samfund?

Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Symposium 2: Det digitale samfund et demensvenligt samfund? Paneldebat med: Kirsten Dyrborg, Ældre Sagen Else Hansen, Alzheimerforeningen Ingrid Stokholm Lauridsen, Ældresagen Sarah E. Hvidberg, Nationalt

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark

Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark Kommunaludvalget 2011-12 KOU Alm.del Bilag 61 Offentligt Offentlig digitalisering Udbetaling Danmark KOU høring om offentlig digitalisering og kommunal IT 29. februar 2012 ATP Koncerndirektør for Kunder

Læs mere

Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011

Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011 Bornholms Regionskommune Kanal- og servicestrategi 2011-2015 1 Indhold 1. FORBEDRET KOMMUNIKATION MED BORGERNE... 3 2. PRIORITERING AF KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 3. STRATEGIEN ER EN DEL AF EN STØRRE SAMMENHÆNG...

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde IT & Digitalisering Det handler om at anvende digitalisering til at styrke borgernes muligheder for at komme i kontakt med kommunen gennem brug af digitale løsninger. Temamødets indhold Digitalisering

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Kanalstrategi 2015-2017

Kanalstrategi 2015-2017 Kanalstrategi 2015-2017 -Effektiv, helhedsorienteret og borgernær service Introduktion til strategien I forbindelse med vedtagelsen af kommunens digitaliseringspolitik 2014-2017 er det besluttet at udvikle

Læs mere

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab Nemt på Nettet - strategi og partnerskab - i kurser for borger og ansatte i digital selvbetjening / Vibeke Mygind, Horsens Kommunes Biblioteker 14. juni 2012 Agenda Strategi Partnerskaber Kort om kurserne

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune Version 21.2.2012 Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune 2012 2015 Hvorfor skal vi have en strategi for henvendelser? Næstved Kommune har i de seneste år haft fokus på, hvordan den administrative borgerbetjening

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Ny digitaliserings- og ITstrategi. Økonomiudvalget d. 17. maj 2017

Ny digitaliserings- og ITstrategi. Økonomiudvalget d. 17. maj 2017 Ny digitaliserings- og ITstrategi Økonomiudvalget d. 17. maj 2017 Digitalisering i et borgerperspektiv Som borger i Skanderborg Kommune får strategien betydning på tre forskellige måder: 1. Direkte betydning

Læs mere

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område 2011-2013 Glostrup Kommune 13. april 2011 Nærværende strategi er udarbejdet i samarbejde mellem KMD og Glostrup Kommune. Samarbejdet har dels bestået

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning

Digital selvbetjening. 2 cases. Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Digital selvbetjening 2 cases Opskrivning i Dagtilbud og Flytning Baggrund Lov om Obligatorisk Digital Selvbetjening i 4 bølger 2012-2015 Obligatorisk for kommunerne at stille digitale løsninger til rådighed

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune

ISHØJ KOMMUNE. Kanalstrategi for Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE Kanalstrategi for Ishøj Kommune Oktober 2012 Indhold Indledning... 3 Vision for kanalstrategien... 4 Service og henvendelseskanaler... 5 Priser for forskellige henvendelseskanaler... 5 Henvendelsesmønstre

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den kl. 12:30

Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den kl. 12:30 Udskrift af protokol Lukket Direktørkredsen Tirsdag den 13.09.2016 kl. 12:30 Punkt nr: 1 Fremtidig borgerservicebetjening i Gladsaxe Kommune Beslutning Morten Just og Mark Korshøj Jensen orienterede om

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere