Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid"

Transkript

1 Sektorplan Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Islands formandskabsprogram for Nordisk Ministerråds samarbejde om forskning, kultur og uddannelse

2 Uddannelse, kreativitet og entreprenørskab i globaliseringens tid Sektorplan Islands formandskabsprogram for Nordisk Ministerråds samarbejde om forskning, kultur og uddannelse ANP 2008:753 Nordisk Ministerråd, København 2008 ISBN Layout og omslag Ágústa Ragnarsdóttir. Tryk GuðjónÓ ehf. Foto Morgunblaðið. Oplag Trykt på miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljø-svanemærkeordning. Nærmere oplysninger om formandskabsprogrammet på

3 Indholdsfortegnelse Forord Forskning og kundskabernes drivkraft Kultur og kreativitet Uddannelse og kompetence

4 Forord Det nordiske kompas er overskriften for Islands formandskabsprogram for det nordiske regeringssamarbejde i I programmet beskrives i fire undertemaer de udfordringer, som nordboere står overfor i en globaliseret verden: Nordisk drivkraft, Nordisk styrke, Nordens klimasvar og Et globaliseret Norden. Styrken i det nordiske samarbejde begrundes bl.a. i fleksibiliteten i det tværsektorielle samarbejde. Derfor har undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet besluttet at fremlægge et fælles formandskabsprogram for områderne forskning, kultur og uddannelse under mottoet Uddannelse, kreativitiet og entreprenørskab i globaliseringens tid. Der lægges vægt på, at der samarbejdes på tværs af ministeriets tre områder såvel som andre sektorer for at nå vores mål. Det islandske formandskabs fokus på områderne forskning, kultur og uddannelse tager udgangspunkt i de nordiske statsministres erklæring i Punkaharju i 2007 og Riksgränsen i 2008 om reaktionen på globaliseringen og klimaændringer og hvordan disse påvirker konkurrenceevnen og levevilkårene i de nordiske lande. I deres erklæringer understreger statsministrene betydningen som menneskelige ressourcer, uddannelse, videnskabelig forskning og innovation har i forhold til de nye udfordringer som globaliseringen medfører. Der fokuseres endvidere på erhvervslivet som en vigtig samarbejdspartner og aktør i det nordiske samarbejde på dette område. En strategi for bæredygtig udvikling i det nordiske samarbejde i perioden er nu under udarbejdelse. Strategien omfatter mange samarbejdsområder og danner således også et grundlag for det islandske formandskabsprogram for forskning, kultur og uddannelse og vil blive fulgt op af et tværfagligt samarbejde med andre sektorer. De nordiske landes omstillingsevne, innovationskraft og initiativ til at møde ændringer, har klare kulturelle rødder. Derudover spiller tværfagligt samarbejde og koblingen mellem kunstnerisk kreativitet, kultur og erhvervsliv en central rolle for nordisk innovation. Nordens fællesskabsfølelse og årtiers erfaring af et fremgangsrigt samarbejde bygger på fælles værdier og et kulturelt grundlag som det er vigtige at værne om. I lyset heraf vil Island arbejde på at samle sine prioriteringer inden for forskning, kultur og uddannelse under parolerne uddannelse, kreativitet og kulturel kompetence til innovation og initiativ. Island vil derudover følge op på nordisk sprogpolitik og fremme en kampagne for at skabe interesse for landenes interkulturelle og sproglige forståelse med henblik på at styrke deres samfølelse. I Nordisk ministerråds arbejde vil der blive lagt vægt på koordinering og kontinuitet. Derfor vil det islandske formandskab tage hensyn til Sveriges prioriteringer under formandskabet i 2008, samtidigt med at Island fremlægger sine egne prioriteringer og forslag til nye opgaver. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir minister for undervisning, forskning og kultur 4

5 Forskning og kundskabernes drivkraft Samarbejde mellem universiteter i Norden De nordiske lande har alle en lignende uddannelsespolitik og mange steder arbejdes der på en revurdering af universiteternes organisationsformer og andre anliggender. Der lægges vægt på Norden som en foregangsregion i et globaliseret videnssamfund med videregående uddannelser af højeste kvalitet. Det kræver en forøgelse af de højere uddannelsesinstitutioners selvstændighed, sammenlægninger af institutioner, styrket forskning, opbygning af innovationssystemer, samt en kvalitetsstyring der til en vis grad påvirker fordelingen af økonomiske midler til undervisning og forskning. Den tanke er også fremme at Norden optræder samlet som en stærk international universitetsregion og markedsfører sin særstilling og styrker på forskellige områder inden for videnskab og teknologi med det for øje at tiltrække folk fra andre verdensdele. Det er vigtigt at samtlige nordiske lande arbejder mod dette mål ved at stimulere et øget samarbejde mellem universiteter, institutter og andre højere uddannelsesinstitutioner for at styrke det nordiske universitetssystem i sin helhed. Universiteterne vil således blive bedre rustet til at samarbejde og konkurrere på det globale uddannelsesmarked. De nordiske lande arbejder nu i Bologna-processens ånd på at samordne de metoder der bruges for akkreditering af universiteter og for kvalitetskontrol af undervisningen for derved at øge transparens og troværdighed. Derudover arbejdes der fortsat på en gensidig anerkendelse af universitetsuddannelser mellem de nordiske lande. De nordiske lande vil prioritere universiteternes rolle som forskningsinstitutioner og stimulere initiativ til fremme af innovation og videnoverførsel fra universiteterne til erhvervslivet og til samfundet generelt. Globalisering, klimaændringer og en bæredygtig udvikling skal prioriteres i det nordiske samarbejde. Der lægges vægt på samarbejde mellem universiteterne og erhvervslivet. Der fokuseres på samspillet mellem kunstuddannelserne og andre universitetsuddannelser med henblik på at stimulere kreativ tænkning og skabe en kultur der er modtagelig og inciterende for kreativitet, innovation og initiativ på alle samfundsområder. Definition af de nordiske universiteters styrkeområder Der foretages en kortlægning af de særlige egenskaber og den faglige styrke der kendetegner universiteter og højere læreanstalter i Norden. Universiteter og deres samarbejdsudvalg i de enkelte lande inviteres til at præsentere deres respektive styrker hvorefter de nationale resultater sammenlignes med henblik på at finde fællestræk. Herved dannes der et grundlag for profilering og en international markedsføring af Nordens universiteter. Udvikling og kvalitet på universitetsniveau Island vil arrangere en konference om kvalitet i de højere uddannelser i efteråret Konferencens mål er at samle viden og erfaring fra de højere uddannelser i de nordiske lande, bl.a. for at styrke samarbejde om forskeruddannelser og undersøge, hvordan man kan styrke Nordens konkurrenceevne som en international region for uddannelse og forskning. Dette arbejde bygger på en evaluering af Nordic Master programmet, der bliver fremlagt i efteråret 2008 på svensk initiativ. Forskning, kultur og uddannelse 5

6 Nordic Master programmet og Nordic Centres of Excellence Island vil følge op på Sveriges prioriteringer ved at undersøge hvordan Nordic Master programmet bedre kan kobles til Nordic Centres of Excellence for dermed at øge den nordiske universitetssektors gennemslagskraft. Innovation og entreprenørskab Der arrangeres en konference om undervisning i innovation og entreprenørskab som en integreret del af forsker- og teknikeruddannelser. Blandt udfordringerne er universiteternes politik om ophavsret, patenter og fremme af innovation. Samspil mellem kunstuddannelser og videnskab I efteråret 2009 arrangeres der en konference om samspillet mellem kunstuddannelserne og andre universitetsuddannelser, herunder kunstakademiernes rolle i at stimulere kreativ tænkning og udforme en kultur der er modtagelig og inciterende for kreativitet, innovation og initiativ på alle samfundsområder. 6

7 Nordisk forsknings- og innovationsregion Samarbejdet mellem de nordiske institutioner inden for uddannelse, forskning og innovation (NordForsk, NICe og NEF) bør styrkes såvel som deres kobling til deres nationale søsterinstitutioner. Idéen om Norden som en stærk, attraktiv og integreret foregangsregion for videnskabelig forskning og innovation under betegnelsen NORIA, d.v.s. en nordisk forsknings- og innovationsregion, står nu højt på agendaen. Man bør se på forbindelsen mellem de nationale og de nordiske støtteordninger for forskning og innovation. Det kræver et tæt samspil mellem universiteter, forskningsinstitutioner og erhvervslivet med aktiv støtte fra myndighederne. Topforskningsprogrammet bliver lanceret i februar 2009 hvilket kræver samme slags koblinger som i NORIAs grundidé, mens programmet omfatter projekter inden for energi-, miljø- og klimaområdet. Med programmet tilstræber man en kobling mellem grundforskning og innovation i erhvervslivet. Den første del af Topforskningsprogrammet bliver lanceret offentligt på de nordiske statsministres møde i Island i slutningen af februar Denne del af programmet fokuserer på specialiserede projekter indenfor energi-, miljø- og klimaområdet. Der forberedes en udvidelse af Topforskningsprogrammet til også at omfatte forskning og innovation på sundheds- og velfærdsområdet. Projektet udformes i samråd med ministerråderne for velfærd-, sundhed og erhverv og med faglig støtte fra NordForsk, NICe og nationale institutioner, der støtter forskning på disse områder. Der satses på tværfagligt samarbejde om iværksættelsen af visionen om et nordisk forsknings- og innovationsområde (NORIA). Island vil arbejde for et forstærket samarbejde mellem NordForsk, NICe, NEF og andre samarbejdsinstitutioner. Der afholdes et seminar om hvordan man kan styrke deres samarbejde med nationale institutioner og gøre de nationale forskningsprogrammer tilgængelige for forskere fra de øvrige nordiske lande. Der bliver arbejdet på at styrke regionalt samarbejde og samråd om de nordiske landes medvirken i EU s rammeprogrammer inden for det europæiske forskningsområde, ERA. Resultaterne fra dette arbejde samt Topforskningsprogrammet inden for energi, miljø og klimaspørgsmål vil blive forelagt EU-kommissionen i efteråret Forskning, kultur og uddannelse 7

8 Kultur og kreativitet Kulturen skal kobles til innovation og initiativ Skaberkraft, initiativ og innovation er nøglebegreber og fundamentale værdier i den nordiske kultur. Kunstens og kulturens rolle for den nationale identitet og som en del i kulturproduktionen for internationale markeder er hævet over enhver tvivl. En kulturindustri der integrerer teknologi, udøvende kunst, industri og markedsføring er blevet et vigtigt erhverv, hvor produktionen udgør en international handelsvare. Island vil lægge vægt på tværfaglige projekter der handler om kreativ kobling mellem kultur, videnskabelig forskning og innovation som et vigtigt modspil til globaliseringen, øget konkurrence og krav om omstillingsevne. I den forbindelse bør man fremhæve det nordiske computerspilprogram som kulturministrene tog initiativ til og blev søsat som et kulturprojekt men er nu blevet til et erhvervsrelateret projekt der bør videreudvikles. På grundlag heraf er der skabt en fælles platform for dem der er beskæftiget med at fremstille computerspil hvor man er blevet bevidst om de muligheder og den styrke, som et nordisk samarbejde på dette område indebærer. Island vil følge op på projektet Ny nordisk mad, der startede under det norske formandskab i 2006, og som har fået international opmærksomhed. Ligeledes vil Island følge op på Sveriges fokus på innovation. Der er behov for at synliggøre og intensivere det mangfoldige nordiske kultursamarbejde internationalt. Norden har ikke planer om en fælles platform på verdensudstillingen i Shanghai i 2010, men de kunne gå sammen om en udstilling af nordisk design og arkitektur på verdensudstillingen. Island er interesseret i at iværksætte nordisk samarbejde om hvordan man kan styrke kreativ tænkning, innovation og entreprenørskab i skolerne og integrere dette i den offentlige forvaltning. Der satses på et tværfagligt samarbejde der forbinder kreativt samspil mellem kulturvirksomhed og udviklingen af forskellige brancher. Der arbejdes på at holde en fællesnordisk udstilling i forbindelse med verdensudstillingen EXPO i Shanghai 2010 med særlig vægt på design og arkitektur. Der vil blive arbejdet på forberedelserne af denne udstilling. Der fokuseres på nordisk madkultur og køkkenkunst i forbindelse med projektet Ny nordisk mad i et samarbejde med ministerierne for fiskeri, landbrug og erhverv. Island vil stå i spidsen for de nordiske landes fællesprogram i forbindelse med projektet Det europæiske år for kreativitet og innovation 2009 med særlig fokus på unge. 8

9 Forskning, kultur og uddannelse 9

10 Kultur uden grænser Det er en styrke for demokratiet at gøre det muligt for de fleste mennesker at vise skaberglæde og nyde kultur og kunst. Island vil fokusere på de grupper der traditionelt ikke har nem adgang til kunst og kultur eller en aktiv kunstnerisk udfoldelse. Der bliver taget udgangspunkt i FN s standardregler om lige adgang for handicappede der blev vedtaget af FN s Generalforsamling den 20. december I paragraf 10, der omfatter kulturelle aktiviteter, lægges der vægt på at sikre, at mennesker med handicap får mulighed for at udnytte deres kreative, kunstneriske og intellektuelle evner, ikke kun til gavn for sig selv, men også til at berige det samfund, de lever i. De handicappedes kulturelle aktiviteter og kunstneriske kreativitet bør synliggøres og gives større opmærksomhed. Der stræbes mod at skabe samfundsmæssige og økonomiske forudsætninger, som sikrer og styrker folkehelsen for alle nordboere. Det er af stor betydning at folk kan leve et sundt liv og tage fornuftige beslutninger om deres helse og sundhed. Kunst og kultur kan hjælpe at nå vigtige mål for folkehelsen, opfordre folk til at udøve idræt og styrke det forebyggende arbejde, bl.a. til gavn for mennesker med handicap. Kulturen må være tilgængelig for så mange som muligt hvorved begrebet kultur for alle bliver et vigtigt synspunkt. Der satses på at arbejde med tværfaglige, sundhedsfremmende og forebyggende projekter på disse områder under overskriften Sundhed og kultur i samarbejde med sunhedssektoren. Island vil arbejde for at ideen bag kunst- og kulturfestivalen Kunst uden grænser bliver præsenteret i de øvrige nordiske lande og tilpasset lokale forhold. For at bidrage til dette vil Reykjavik Art Festival i Island i 2009 have et nordisk islæt. Der satses på at støtte en nordisk turné af fotoudstillingen Underbørn om handicappede børns forhold. Der arrangeres en konference om de små sprogområder og tegnsprog i samarbejde med den nordiske uddannelsessektor. Der vil man bl.a. diskutere de nordiske sprog i globaliseringens tid, ordbøgers rolle og vægten af at oversætte terminologi og navne. Der arrangeres et nordisk stævne om skolesundhed. Projektets formål er at vække børn og unges interesse for sund træning, f.eks. i kampen mod stigende overvægt. Der satses på at præsentere idéen bag projektet i de øvrige nordiske lande. 10

11 Unge i Norden Undervisnings-, forksnings- og kultursministeriet i Island har siden år 2000 udført tre komparative undersøgelser af studerendes holdninger til uddannelse, kultur, fritid og idræt for at få frem deres egen fremtidsvision. Disse undersøgelser giver et interessant indblik i unges tankegang, adfærd og livsstil i en tid der er præget af hastige omvæltninger. Fortolkningen af resultaterne spiller en rolle for den offenlige politik, bl.a. inden for uddannelse, kultur, ungdomspolitik og folkehelse, og har en omfattende betydning på tværs af ministeriernes ansvarsområder. Island vil initiere et tværfagligt nordisk samarbejde på dette område med fokus på komparative undersøgelser. Det undersøges hvordan man kan øge børn og unges interesse for de nordiske nabolandes kultur og sprog og fremme nordisk sprogforståelse i landenes kultursamarbejde, i tilknytning til undervisningsministrenes kampagne på dette område. Under Islands ledelse bliver der samarbejdet om komparative undersøgelser af nordiske unges forhold til idræt og fritidsaktiviteter, uddannelse og forventninger til fremtiden. Der bliver fokuseret på nordisk idrætssamarbejde og hvordan dette kan fremmes af Nordisk ministerråd. Der satses på at holde et seminar om børnekulturens status i Norden og kunstnerisk kreativitet blandt børn. Forskning, kultur og uddannelse 11

12 Et mere mangfoldigt kultursamarbejde De nordiske lande har flere årtiers erfaring med kultursamarbejde, både inden for Norden og internationalt. Der er behov for at koble nordisk samarbejde til UNESCOs internationale konventioner om kulturel mangfoldighed, kulturminder og kulturarv. Der foregår allerede et intensivt nordisk samarbejde om kulturarv, bl.a. mellem faginstitutioner og ministerierne. Der bør ses på de nordiske landes samarbejde i forbindelse med UNESCOs konvention om kulturminder, Nordic World Heritage Foundation i Oslo og Sveriges deltagelse i UNESCOs verdensarvkomité. Det islandske formandskab vil fokusere på den nye struktur for nordisk kultursamarbejde hvor man bl.a. vil bidrage til en revision af den stilling samerne har. Da kultursamarbejdet blev omorganiseret for nylig, besluttede man bl.a. at der blev udarbejdet en handlingsplan for kulturministre for tre år ad gangen, hvoraf den første udløber i Under Islands ledelse bliver der arbejdet på en ny handlingsplan for det nordiske kultursamarbejde Der bliver fokuseret på mulighederne for en fællesnordisk kulturrepræsentation uden for Norden, hvilket udgjorde en væsentlig del af kultursamarbejdet før omorganiseringen. Der bliver satset på et nordisk samarbejde om national opfølgning af UNESCOs konvention om kulturel mangfoldighed og undersøgt hvorvidt der kan iværksættes fællesprojekter med kobling til konventionen. Island vil gå i spidsen for at vikingeminder bliver nomineret til UNESCOs verdensarvsliste. Der arrangeres en konference med fokus på kulturforbindelser mellem Norden og de britiske øer, især ude for den skotske kyst. 12

13 Uddannelse og kompetence En forudsætning for individets liv og arbejde i et moderne demokrati under hastig forandring er, at have mulighed for og evner til at uddanne sig hele livet igennem. Livslang læring handler om at betragte uddannelsessystemet som en helhed fra børnehave til universitet, til videreuddannelse eller voksenundervisning og til uformel uddannelse, der foregår uden for skolesystemet, foruden den evne og kompetence som individet tilegner sig i leg og arbejde. Kundskaber, viden og kompetence skal ikke blot ses ud fra skolesystemets præmisser men også ud fra erhvervslivets og det enkelte menneskes ønsker. Uddannelsessystemets svar på de store ændringer i vores samfund er at give folk mulighed for og adgang til uddannelse hele livet. Internationalt har der været stor diskussion om hvad der er vigtigst i det enkelte menneskes uddannelse. UNESCO, EU, OECD og andre internationale instanser har diskuteret de nøglekompetencer, der er nødvendige, hvis det enkelte menneske skal kunne deltage aktivt i det moderne arbejdsliv og demokrati. I højere grad end ofte tidligere lægges der nu vægt på faktorer der vedrører det enkelte menneskes personlige udvikling og samfundsdeltagelse. Der kan nævnes civil bevidsthed, udfoldelse, kommunikativ kompetence, kulturel forståelse, initiativ og innovation. Dette udgør den kompetence som alle bør tilegne sig i større eller mindre grad, samt det at kunne udtrykke sig på sit eget modersmål eller på et fremmedsprog og råde over matematiske kundskaber og have kunden om videnskab og teknologi. Der bør søges en balance mellem disse nøglebegreber samt veje til at styrke dem i uddannelsessystemet. Disse betragtninger vil udgøre en ledetråd under det islandske formandskab. Uddannelse i bæredygtig udvikling FN har udnævnt perioden til årtiet for uddannelse til bæredygtig udvikling, og en nordisk strategi for bæredygtig udvikling for perioden er under udarbejdelse. Den islandske regering har gjort rede for sin politik for uddannelse for bæredygtig udvikling i brochuren Fremtidens velfærd. Bevidstheden om, hvor vigtig bæredygtig udvikling er, bør øges i alle unges uddannelse og træning. Island vil videreføre Sveriges prioriteringer i forbindelse med dette tema. I forbindelse med FN s klimatopmøde i København i efteråret 2009 vil de nordiske lande præsentere en samlet initiativspakke for uddannelsens bidrag til bæredygtig udvikling med særlig fokus på klima. Der bliver lavet en oversigt over hvordan man nationalt varetager disse temaer i uddannelsesystemet og hvordan bevidsthedsgørelsen foregår inden for skolesystemet. Der bliver fortsat arbejdet på fællesnordiske prioriteringer inden for området. Forskning, kultur og uddannelse 13

14 14

15 Kunstuddannelser, kreative fag og innovation Kultur og kunst er en grundlæggende faktor i en alsidig uddannelse der tager sigte på at styrke og udvikle individet optimalt. Dette fremgår bl.a. af en vejledning om kunstuddannelse udgivet af UNESCO i kølvandet på en verdenskonference i Lissabon Vejledningen er baseret på konferencens vedtagelser om kunstuddannelse, og der udforskes de muligheder, som kunstundervisningen giver for at møde det 21. århundredes krav om kreatitiviet og kultur. Det fremgår at det 21. århundredes samfund har et stigende behov for kreativ, fleksibel, tilpasningsdygtig og løsningsorienteret arbejds-kraft. Kunstundervisning udvikler disse egenskaber, giver de studerende mulighed for at udtrykke sig, vurdere deres omgivelser med kritiske øjne og tage fat på tilværelsens forskellige aspekter. Kunstundervisning kan også kobles til innovations- og entreprenørskab. Dette behandles i samarbejdet inden for forskning og højere uddannelse. Island vil arbejde for at der laves en oversigt om kunstundervisningens rolle i de nordiske skolesystemer, med fokus på kunstens stilling både i den almendannende del og kunstuddannelserne. Oversigten kan udgøre et vigtigt fundament for forbedring af læseplaner og skolearbejde på alle alderstrin. Oversigten laves i forbindelse med de ideer der er fremkommet i UNESCO-regi inden for rammerne af projektet The Cultural Greenhouse (Kulturens drivhus) og har til formål at udvikle kvaliteten i både kunstundervisning for alle, på musik- og kunstskoler såvel som i skolesystemet generelt. Voksenundervisning og indvandreruddannelse Det voksende antal indvandrere i Norden giver såvel nye muligheder som nye udfordringer. Det er vigtigt at tage imod indvandrere på en sådan måde at de hurtigt kan tilpasse sig de nye landes sprog og kultur, og at de kan bruge deres uddannelse og praktiske færdigheder samtidigt med at deres livskvalitet vokser. I 2009 arrangerer Island et nordisk seminar om indvandrernes uddannelse og integration i samfundet. Der vil man diskutere sprogundervisning, almen uddannelse, faglige uddannelser og meritoverføring af uddannelse og kompetence når folk bosætter sig i Norden. Forskning, kultur og uddannelse 15

16 En helheldsorienteret politik for livslang læring Norden er førende når det gælder implementering af en integreret politik for livslang læring. Der lægges vægt på at uddannelse opfattes som livslange studier. Det er vigtigt at have varierede uddannelsestilbud, fleksibel overgang mellem uddannelsesniveauerne, og åbent studievalg for voksne der har afbrudt deres studier uden en formel eksamen fra ungdomsuddannelser således at de let kan genoptage deres skolegang. Island vil følge op på rapporten Från skola till arbetsliv med særlig vægt på at øge antallet af dem der afslutter en formel eksamen på ungdomsuddannelserne. En del af dette arbejde vil blive fulgt op gennem globaliseringsprojektet En god oplæring for ungdom og voksne. Et af projektets mål er at få flere unge til at gennemføre en uddannelse efter grundskolen. Gennem projektet skal der arrangeres forskellige lære- og dialogfora med det formål at lægge til rette for erfarings- og idéudveksling, samt skabe opmærksomhed om de temaer som diskuteres. Som et af Lære- og dialogforaene i 2009, vil Island arrangere en nordisk konfererence, muligvis i samarbejde med EU eller OECD, hvor man diskuterer kriterier for kvalifikatkioner (qualification framework) og deres kobling til livslang læring. Førskole Førskolens rolle bliver stadig vigtigere for at forberede det enkelte menneske for et liv i et samfund som kendetegnes af hurtige ændringer. Her lægges grunden for de fleste børns skolegang i Norden. Førskolen har derimod forskellige administrative stillinger i de enkelte lande. Der arrangeres en konference i Island om førskolen som det første skoletrin. 16

17 Digital informationsteknologi i skolearbejdet Digital informationsteknologi blev oprindeligt ikke udviklet med tanke på uddannelsessystemets behov og arbejdsmetoder men snarere for finanssektoren og administration. I næsten 20 år har man dog forsøgt sig med at bruge informationsteknologien inden for uddannelsessystemet. Norden har stået i første række på dette område, især når det gælder centrale servere, udvikling af undervisningsmetoder og opbygning af fjernundervisning. Derudover er der foretaget et vigtigt nordisk samarbejde om udvikling af digitale undervisningsmidler. OECDs Centre for Educational Research and Innovation (CERI) er nu igang med en omfattende undersøgelse af hvordan digitale undervisningsmaterialer anvendes i uddannelsessystemet. I den forbindelse blev der foretaget en forundersøgelse i de fem nordiske lande i De foreløbige resultater bliver offentliggjort i begyndelsen af De vil udgøre et grundlag for det fortsatte arbejde hos OECD, mens de fem deltagende lande allerede nu kan bruge undersøgelsens resultater til at fortsætte med det nordiske samarbejde på området. Der arrangeres et seminar om nordisk samarbejde omkring udviklingen af digitale undervisningsmidler og fordelene ved brug af informationsteknologi i undervisning og læring. Ligestillingsundervisning i skolen Der arbejdes på ligestillingsundervisning i skoler over hele Norden. Det islandske undervisningsministerium arbejder sammen med social- og forsikringsministeriet på at arrangere i fællesskab en nordisk konference i efteråret 2009 hvor projekternes resultater samt gode eksempler i ligestillingsundervisningen vil blive præsenteret. Projektet bliver præsenteret nærmere i social- og forsikringsministeriets sektorplan. Forskning, kultur og uddannelse 17

18 Bedre sproglig forståelse i Norden I det nordiske samarbejde lægges der stor vægt på at følge op på nordisk sprogpolitik som dels indebærer indsatser for at øge kundskaber og færdigheder i de nordiske sprog og dels støtter samarbejdet mellem landenes sprognævn om sprogenes stilling og sprogteknologiens udvikling. Island vil arbejde for dette med særlig fokus på tegnsprog. Man har vedtaget at anmode styringsgruppen for nordisk skolesamarbejde om at implementere undervisningsministrenes politik om at forbedre folks kundskaber og færdigheder i de nordiske sprog, eftersom alt nordisk samarbejde baseres på dette. Målet er endvidere at initiere en kampagne på dette område i samarbejde med kultur-ministrene for at styrke gensidig interesse for landenes kulturer og dermed sprog, samt stimulere borgernes evner til at kommunikere med hinanden på et af de tre skandinaviske sprog. Island vil tage initiativ til en kampagne som har til formål at styrke nordiske skolefolks gensidige kulturelle interesse for og kundskaber om sprog i Norden. Island vil initiere et samarbejde mellem kulturministrene og undervisningsministrene om dette projekt. 18

19 Forskning, kultur og uddannelse 19

20 Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er en af verdens mest omfattende regionale samarbejdsformer. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt de selvstyrende områder Færøerne, Grønland og Åland. Det nordiske samarbejde er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret, og er en vigtig medspiller i det europæiske og internationale samarbejde. Det nordiske fællesskab arbejder for et stærkt Norden i et stærkt Europa. Det nordiske samarbejde sigter mod at styrke nordiske og regionale interesser og værdier i en global omverden. Fælles værdier landene imellem er med til at styrke Nordens position som en af verdens mest innovative og konkurrencedygtige regioner. Nordisk Ministerråd Store Strandstræde København K Telefon (+45) Fax (+45) Udgiver: Undervisnings-, forskningsog kulturministeriet Sölvhólsgata 4 IS 150 Reykjavík ISLAND Tel Fax

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004

Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Islands formandskabsprogram í nordisk samarbejde 2004 Indholdsfortegnelse Indledning................................. 3 Prioriteringer i Islands formandskabsprogram..... 4 Fly og anden transport i Vestnorden............

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Mandat Biophilia- programmet 2014-2016

Mandat Biophilia- programmet 2014-2016 Mandat Biophilia- programmet 2014-2016 Baggrund Efter at have været bedst i klassen i mange år tyder de sidste PISA resultater på at også i Norden behøver vi tænke på hvordan vi bedst formidler kundskab

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Marts 2008. Indholdsfortegnelse

Marts 2008. Indholdsfortegnelse KVALITET I VOKSNES LÆRING I ISLAND Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1 Udviklingen af kvalitetsindikatorer... 2 2 Vejledning for intern evaluering... 3 3 Kvalitetsstandarden ISO 9001... 5

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

sektorprogram Social- og sundhedspolitik

sektorprogram Social- og sundhedspolitik sektorprogram Social- og sundhedspolitik Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for social- og sundhedspolitik Danmarks formandsskab i Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3924-7

Læs mere

sektorprogram Ligestilling

sektorprogram Ligestilling sektorprogram Ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Sektorprogram for ligestilling Dansk formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 ISBN 978-92-893-3864-6 (PRINT) ISBN 978-92-893-3865-3

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Annika Olsen, samarbejdsminister

Annika Olsen, samarbejdsminister Annika Olsen, samarbejdsminister Tale ved konference om den nordiske model I anledning af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd den 25. februar 2015 om evnet: Norden og de selvstyrende lande Kære

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Videregående visioner - Politikpapir godkendt oktober 2007

Videregående visioner - Politikpapir godkendt oktober 2007 Videregående visioner - Politikpapir godkendt oktober 2007 - de studerendes bud på fremtidens uddannelser Vi er som studerende på vej mod en ny verden. En verden, hvor information, viden og uddannelse

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor

LIFE SKILLS Læring og Innovation gennem fremmedsprog og entreprenørskab. LIFE SKILLS- Projektet er godkendt af det franske nationalkontor Issue 1 September 2014 Dette projekt er finansieret med støtte fra Europakommissionen. Denne udgivelse afspejler kun forfatterens synspunkter, og Kommissionen kan ikke blive holdt ansvarlig for brug af

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Bilag om OECDs evaluering af danske universiteter 1

Bilag om OECDs evaluering af danske universiteter 1 14. oktober 2005 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om OECDs evaluering af danske

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne

Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Fælles udfordringer for pædagog- og læreruddannelserne Potentialer i et nordisk samarbejde Footer indsættes via: 'Indsæt' / 'Sidehoved og sidefod' / Indsæt teksten i Sidefodfeltet / 'OK' 1 Kort om os Nordisk

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter

Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter Nordisk sprogforståelse i skolen erfaringer fra projektet Nordiske sprogpiloter Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter, programchef for Læreruddannelsen i Professionshøjskolen UCC Skolen og lærerne

Læs mere

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver

Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Miljø og sundhed for børn i nordiske børnehaver Udvalgte emner inden for Forurening Fysisk aktivitet og natur Kost Kemikalier 11. juli 2007 Inspiration til handling! Nuværende og kommende generationer

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Undervisning og forskning, kultur, børn og unge

Undervisning og forskning, kultur, børn og unge sektorprogram Undervisning og forskning, kultur, børn og unge Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2014 undervisning og forskning, kultur, børn og unge islands formandskab 2014 1 Undervisning og forskning,

Læs mere

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament

Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Hjerneforsker: Musik er den faglige udviklings fundament Musik er idræt for hjernen. Grundlaget for al faglig udvikling er to fag, og det er musik og idræt. Det kan dokumenteres, så det brager", sagde

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere