Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr G00 1 Sag: 2014/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001"

Transkript

1 Begrænset EU-udbud Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme J. nr G00 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Udbudsbetingelser Udbyder: Den udbudte ydelse Udvælgelseskriterier Evalueringskriterier under tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud Krav til tilbuddets indhold og opbygning Generelt om tilbudsmaterialet Sprog og format Afleveringsadresse, eksemplarer og mærkning Honorar Ejendomsret til modtagne tilbud Systematik og formkrav Priser og prisregulering Forbehold Konditionsmæssighed Foreskrevet tilbudsdokumentation Kontrakten mellem kommunen og tilbudsgiverne Individuelle spørgsmål til kommunen Tilbudsfrist Vedståelsesfrist Tidsplan for udbuddets gennemførelse Annullationsforbehold Kravspecifikation i forbindelse med administrationen af Gladsaxe Kommunes private beboelsesejendomme Opgavens omfang Sekretariatsvirksomhed og virksomhed i forbindelse med beboerdemokratiet Ansvarsfordeling mellem administrator og kommunen Krav til dokumenthåndtering Generelle procedurer for Gladsaxe Kommunes udlejning af private ejendomme Udlejning, tildeling af lejligheder, opkrævning af boligafgifter, opsigelse, fraflytning Rykkerprocedure Lejeforhøjelser Indvendig vedligeholdelse og regnskab herfor El- og varmeregnskab Lejerhenvendelser og lejerklager Beboerrepræsentation Retssager Krav til administrators regnskabsaflæggelse overfor Gladsaxe Kommune Budgettering og årsregnskabsaflæggelse Kravspecifikation i forbindelse med administration af Gladsaxe Kommunes almene ældre- og plejeboliger samt botilbud Opgavens omfang og udførelse...17 J. nr G00 2

3 4.1.1 Oversigt over boliger Overdragelse af administrationen af kommunens almene boligafdelinger ansvarsfordeling mellem administrator og kommunen Krav til dokumenthåndtering Generelle procedurer for Gladsaxe Kommunes udlejning af ejendomme Visitation og udlejning Opsigelse Fraflytning, istandsættelse og flytteafregning Indflytning Rykkerprocedure Lejeforhøjelser El- og varmeregnskab Beboerhenvendelser og beboerklager Beboerdemokrati Opstart af boligafdelinger Retssager Krav til administrators regnskabsaflæggelse over for Gladsaxe Kommune Møder med Gladsaxe Kommune Tilbudslister Tilbudsliste A nuværende portefølje: Tilbudsliste B timepris for ekstra ydelser Kontrakt J. nr G00 3

4 1. Indledning Dette udbudsmateriale omfatter samtlige punkter, som fremgår af indholdsfortegnelsen til nærværende udbudsmateriale. Udbudsmaterialets kravspecifikation er opdelt i to for henholdsvis de private beboelsesejendomme (punkt 3) og de almene beboelsesejendomme (punkt 4). J. nr G00 4

5 2. Udbudsbetingelser 2.1 Udbyder: Gladsaxe Kommune Byrådssekretariatet Rådhuset 2860 Søborg Udbuddets kontaktpersoner: Fuldmægtig Benjamin Svendsen Telefon (+45) vedrørende udbuddet: 2.2 Den udbudte ydelse Den udbudte ydelse angår administrationen af Gladsaxe Kommunes 797 beboelsesejendomme, fordelt på 110 lejemål, reguleret af den private lejelov, samt 687 almene ældre og plejeboliger, der reguleres af almenboliglovgivningen. Kontraktperioden er fastsat til 1. januar december 2019, med option på forlængelse i 1 gange 12 måneder. Den nærmere beskrivelse af Gladsaxe Kommunes krav til varetagelse af ejendomsadministrationsopgaven fremgår af kravspecifikationen under afsnit 3 vedrørende de private lejemål og afsnit 4 vedrørende de almene lejemål Udvælgelseskriterier Kommunen følger proceduren for tildeling af tjenesteydelseskontrakter ved begrænset udbud i henhold til RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Kommunen anvender tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af de indkomne tilbud. Tilbuddene bliver behandlet fortroligt af kommunen. Det er et krav fra kommunen, at tilbudsgiverne iagttager ubetinget tavshed over for tredjemand vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med udbudsforretningen. J. nr G00 5

6 Kommunen forbeholder sig ret til - uden yderligere henvendelse til tilbudsgiver at indhente oplysninger om tilbudsgiver gennem pengeinstitut, kreditvurderingsbureau mv Evalueringskriterier under tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud Foreskrevet dokumentation, se punkt Erfaring med ejendomsadministration af almene ældreboliger med servicearealer (vægt 40) 2. Pris (vægt 20) 3. Erfaring med ejendomsadministration af ejendomme reguleret efter den private lejelov (vægt 10) 4. Kendskab til beboerdemokrati (vægt 10) 5. Fleksibilitet i forbindelse med den kommunalpolitiske beslutningsproces (vægt 5) 6. Erfaring med udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner (vægt 5) 7. Fleksibilitet i forbindelse med ind- og fraflytning (vægt 5) 8. Effektiv opfølgning på lejerestancer og flytteafregninger (vægt 5) 2.3 Krav til tilbuddets indhold og opbygning Generelt om tilbudsmaterialet Udbudsmaterialet forefindes kun på dansk. Tilbuddet skal belyse alle forhold vedrørende samtlige krav, ønsker og bestemmelser, opstillet i udbudsmaterialet. Byder flere i forening, skal det af tilbuddet fremgå, med hvem kommunen kan føre afklarende forhandlinger med bindende virkning for den/de øvrige. Hvis tilbudsgiver er bosat i udlandet, skal han opgive en person med bopæl eller hjemsted i Danmark, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på hans vegne, og til hvem alle meddelelser, herunder meddelelser vedrørende retssager, syn og skøn m.v. gives med bindende virkning for ham. J. nr G00 6

7 2.3.2 Sprog og format Tilbud skal være udarbejdet på dansk og skal afleveres både i papirform og elektronisk, jf. pkt Afleveringsadresse, eksemplarer og mærkning Tilbud skal stiles til Gladsaxe Kommune, Byrådssekretariatet, Rådhuset, 2860 Søborg. Tilbud skal afleveres som 4 eksemplarer i papirform, samt 1 enslydende elektronisk eksemplar i pdf-format på USB-stick eller cd-rom. Kuverten mærkes tydeligt Tilbud på Ejendomsadministration Honorar Tilbudsgiver modtager intet honorar i forbindelse med deltagelse i denne udbudsforretning, herunder honorar for udarbejdelse af tilbud Ejendomsret til modtagne tilbud Modtagne tilbud er kommunens ejendom Systematik og formkrav Tilbuddets opbygning skal følge udbudsmaterialets systematik, dvs. at dokumentation skal vedlægges i overensstemmelse med forskrifterne i udbudsmaterialets punkt nedenfor Priser og prisregulering Tilbuddet skal indeholde priser i danske kroner. Hvor beløbet er momsbelagt, skal det angives. Prisregulering fastsættes i overensstemmelse med nettoprisindekset, jf. kontraktens Forbehold Tilbudsgivers eventuelle forbehold for kravene i udbudsmaterialet skal fremgå tydeligt Konditionsmæssighed Tilbud, der ikke omfatter hele administrationsporteføljen, og som ikke er skrevet på dansk, anses for ikke-konditionsmæssigt og afvises derfor. J. nr G00 7

8 Kommunen forbeholder sig ret til at afvise tilbud, der ikke kan sandsynliggøre, at kommunikation med tilbudsgiver i hele aftalens løbetid kan ske på dansk. Tilsvarende vil tilbuddets manglende overensstemmelse med helt grundlæggende betingelser i udbudsmaterialet resultere i manglende konditionsmæssighed og efterfølgende afvisning af tilbuddet. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes i den forbindelse på, at kommunen, i særdeleshed i forhold til tilbudsgivernes forbehold, er forpligtet til at påse overholdelsen af det generelle ligebehandlingsprincip Foreskrevet tilbudsdokumentation Følgende dokumenter og oplysninger skal fremsendes som et samlet tilbud. Nedenstående dokumentation, som vedrører tilbuddet, skal i papirudgaven vedlægges i en separat brevordner med nummererede faneblade i overensstemmelse med nedenstående nummering: 1) Tilbudsbrev. 2) Udfyldt tilbudsliste. 3) Angivelse af, hvilke medarbejdere tilbudsgiver påtænker at anvende til opgavens udførelse og deres erfaring herfor. 4) Tilbudt overdragelsesforretning tilbage til kommunen eller ny administrator. 5) Beskrivelse af, hvordan samarbejdet mellem tilbudsgiver og kommunen påtænkes at blive organiseret mht. opfyldelse af kommunens krav til visitation, opsigelse, fraflytning, fremsendelse af varmeregnskabsdata og bygningsvedligeholdelse, jf. kravspecifikationen. 6) Beskrivelse af påtænkt kvalitetssikring af økonomisk mellemværende mellem kommunen og tilbudsgiver, herunder tilbudsgivers forretningsgange i forbindelse med bilagshåndtering samt det pengeflow, der følger heraf samt relevant opfølgningsdokumentation af økonomisk art. Tilbudsgiver skal sandsynliggøre, at der ikke er risiko for sammenblanding af kommunens aktiviteter med tilbudsgivers øvrige aktiviteter. 7) Beskrivelse af ejendomsdriftens organisering, som indeholder kommunens krav til opgaven, jf. kravspecifikationen. 8) Beskrivelse af ejendomsadministrationens organisering, som indeholder kommunens krav til opgaven, jf. kravspecifikationen. 9) Elektroniske systemer, som påtænkes anvendt til udførelse af den udbudte opgave. 10) Beskrivelse af tilbudsgivers erfaring med varetagelse af beboerdemokrati, ejendomsadministration, herunder administration af ejerlejlighedsejendomme, samt udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner. 11) Forslag fra tilbudsgiver på lejekontrakter og standardkorrespondance med lejere og afdelingsbestyrelser. J. nr G00 8

9 2.4 Kontrakten mellem kommunen og tilbudsgiverne Forhandling kan ikke finde sted. Kun præciseringer af tilbud kan accepteres Individuelle spørgsmål til kommunen Tilbudsgivernes spørgsmål til udbudsmaterialet skal rettes skriftligt til kommunen via . Spørgsmålene skal es til Spørgsmål til udbudsmaterialet skal være kommunen i hænde senest 29. september 2014, kl Spørgsmål som modtages efter denne frist, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 2. oktober Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at spørgsmålene er nået frem. Alle tilbudsgivere vil senest 2. oktober 2014 modtage de stillede spørgsmål i anonymiseret form samt kommunens skriftlige svar herpå. 2.5 Tilbudsfrist Tilbud skal være Kommunen i hænde onsdag 8. oktober 2014, kl på adressen for udbuddet. Se punkt 2.1. Tilbudsgiverne vil ikke få adgang til at overvære åbning af indkomne tilbud. Tilbudsgiverne kan efter fristens udløb rekvirere en navneliste over alle tilbudsgiverne. 2.6 Vedståelsesfrist Tilbud skal være bindende til 31. december Tidsplan for udbuddets gennemførelse Frist for tilbudsgivernes individuelle spørgsmål: 29. september 2014, kl Frist for kommunens anonymiserede svar: 2. oktober 2014 Tilbudsfrist: 8. oktober 2014 Tilbudsevaluering: medio oktober Tidspunktet er alene en målsætning for kommunen. Politisk behandling: Ultimo oktober Tidspunktet er alene en målsætning for kommunen. Ordretildeling: November Perioden er alene en målsætning for kommunen. Tidspunkt for kontraktens ikrafttrædelse: 1. januar 2015 J. nr G00 9

10 2.8 Annullationsforbehold Kommunen tillægger det helt afgørende betydning, at kommunens beslutning om ordretildeling opnår politisk tilslutning. Kommunen anser det for sagligt begrundet at annullere udbudsproceduren, såfremt politisk tilslutning ikke opnås, eller at der med de indkomne tilbud ikke skabes en konkurrencesituation. J. nr G00 10

11 3. Kravspecifikation i forbindelse med administrationen af Gladsaxe Kommunes private beboelsesejendomme 3.1 Opgavens omfang Opgaven omfatter: Administration af 110 private beboelseslejemål i 14 ejendomme, der administreres efter reglerne i lejeloven. Oversigt over boligerne fremgår af bilag Sekretariatsvirksomhed og virksomhed i forbindelse med beboerdemokratiet Udformning og revision af husorden. Deltagelse i minimum 2 årlige beboermøder i ejendomme med beboerrepræsentation Ansvarsfordeling mellem administrator og kommunen Bygningsvedligeholdelse Administrator har ansvaret for drift af ejendommene, herunder al vedligeholdelse (ind- og udvendig bygning og installationer). Administrator forelægger årligt sin plan for årets vedligeholdelsesaktiviteter samt ajourføring af den flerårige vedligeholdelsesplan. Administrator skal udarbejde 1- og 10-årige vedligeholdelsesplaner. Administrator har ansvaret for: Ejendommenes vedligeholdelsesstand. Rekvirering af håndværkere til vedligeholdelsesarbejder, kontrol med udførelse heraf samt efterfølgende regningskontrol. Kontakt til offentlige myndigheder i forbindelse med ejendommens drift. Kontrol med forbruget på vedligeholdelseskonti. Kontrol med og godkendelse af ombygninger/ændringer i de enkelte lejemål. Vedligeholdelse og kontrol af bygningsdata, f.eks. BBR m.fl. Teknisk rådgivning i forbindelse med almindelige vedligeholdelsesplaner og mindre renoveringer. Rådgivning og oplæg til kommunen i forbindelse med forbedringsarbejder og større tekniske ændringer, herunder finansieringsmuligheder Viceværtydelsen J. nr G00 11

12 Administrator er ansvarlig for udførelse af viceværtsfunktionerne. Dette omfatter bl.a. den daglige vedligeholdelse, rengøring, gartnerisk vedligeholdelse og snerydning, affaldshåndtering, beboerservice, pasning og tilsyn og ind- og udflytninger. Viceværten skal passe ejendommens centralvarmeanlæg og varmtvandsanlæg. Viceværten skal påse en optimal drift af anlægget med henblik på at minimere omkostningerne til opvarmning. Kommunen er indforstået med, at viceværtfunktionen udføres af et af administrator valgt ejendomsservicefirma. Administrator er dog ansvarlig for, at viceværtfunktionerne udføres på en for beboerne og kommunen hensigtsmæssig og ordentlig måde Gartnerisk vedligeholdelse og snerydning Administrator er ansvarlig for opgavens udførelse. Gartnerisk vedligeholdelse og snerydning leveres af kommunen på ejendommen Til Jernbanen 8. På de øvrige 13 private beboelsesejendomme er kommunen indforstået med, at administrator indgår aftale med en entreprenør om opgaven Rengøring af trapper og beboervaskerier Administrator er ansvarlig for opgavens udførelse. Rengøring varetages på entreprenørbasis af Inter Service Gladsaxe (ISG). ISG fremsender faktura for det udførte arbejde til administrator Forsikringer Kommunen har tegnet bygningsbrand og bygningskasko for ejendommene. Kommunens forsikringspolitik oplyses ved kontraktindgåelse. Administrator skal administrere forsikringerne i henhold til almenboliglovgivningens bestemmelser, herunder betale præmier, anmelde skader og hjemtage erstatninger. Administrator skal stå til rådighed for kommunen i forbindelse med oplysninger i form af forebyggelsestiltag og lignende samt generelle faktiske oplysninger om ejendommene Krav til dokumenthåndtering Har administrator oprettet en sag i elektronisk format for hver enkelt lejemål, skal lejekontrakt tillige foreligge i papirform. Administrator skal sørge for, at sagsforløb, herunder lejekonkrakt, korrespondance og lignende vedrørende de enkelte lejemål nemt kan identificeres, og at hele sagen eller uddrag heraf hurtigt og nemt kan fremsendes elektronisk eller i papir til kommunen på dennes anmodning. J. nr G00 12

13 Administrator skal sørge for, at hver enkelt af kommunens lejemål nemt og hurtigt kan tilbageføre opgaven til Gladsaxe Kommune eller en anden tjenesteyder, når kontrakt om ejendomsadministrationen udløber, såfremt opgaven hjemtages i kontraktperioden, eller den videreoverdrages til ny administrator ved fornyet udbud af opgaven. Administrator skal oprette en generel sag for hver ejendom, bl.a. indeholdende ejendommens vedtægter, korrespondance med bestyrelsen, referater, budget og regnskab, forbrugsregnskaber og andre relevante oplysninger. I henhold til bestemmelserne i arkivloven er kommunen forpligtet til at opbevare al korrespondance m.v. i 5 år, hvorfor korrespondancen i de enkelte sager skal returneres til kommunen. Sager, der er endeligt afsluttet, returneres løbende. 3.2 Generelle procedurer for Gladsaxe Kommunes udlejning af private ejendomme Nedenfor beskrives den almindelige procedure for administration af kommunens beboelseslejemål, der reguleres af den private lejelov. I den forbindelse kan der være specielle forhold, som gør sig gældende i Gladsaxe Kommune, som vil blive anført i beskrivelsen Udlejning, tildeling af lejligheder, opkrævning af boligafgifter, opsigelse, fraflytning Tildeling af lejligheder foretages af Social- og Sundhedsforvaltningen, Gladsaxe Kommune. Udlejningsfrekvensen ligger på ca. 12 % årligt. Social- og Sundhedsforvaltningen sender meddelelse om ny lejer til administrator, vedlagt underskrevet boligtilbud, med oplysning om, hvorvidt Gladsaxe Kommune yder depositum eller om depositum skal betales af lejer. Administrator skal: sende tilbud til ansøger om adgang til besigtigelse af boliger. udfærdige lejekontrakter. opkræve leje, varmebidrag og andre pligtige ydelser i lejeforholdet. når opsigelse modtages fra lejer, orientere Social- og Sundhedsforvaltningen. Orienteringen skal indeholde oplysninger om fraflyttende lejers data, fraflytningstidspunkt samt dato for, hvornår lejemålet er klar til indflytning. Istandsættelsesperiodens husleje betales af lejer. Administrator afholder flyttesyn efter lejers fraflytning og fremsætter eventuelt fraflytningskrav mod lejer inden 2 uger efter fraflytningsdagen, jf. lejelovens 98, stk. 2. Hvis istandsættelsesbeløbet overstiger kr. efter fradrag af depositum, skal Byrådssekretariatet, Gladsaxe Kommune orienteres. J. nr G00 13

14 3.2.2 Rykkerprocedure Ved manglende betaling af leje, varmebidrag og andre pligtige ydelser, skal administrator iværksætte rykkerprocedure i henhold til bestemmelserne i lejeloven. Gebyr opkræves ligeledes i henhold til bestemmelserne i lejeloven og tilfalder administrator Lejeforhøjelser Samtlige lejeforhøjelser skal ske i henhold til lejelovens bestemmelser. Administrator skal løbende overfor lejer (mindst en gang årligt) beregne og varsle samtlige stigninger/nedsættelser i henhold til lejelovens bestemmelser. Administrator skal uden ugrundet ophold, ved ændring af lejen, fremsende oversigter til kommunen over ny leje pr. ejendom, hvor hvert lejemål er særskilt specificeret således, at både ny og gammel leje tydeligt fremgår. Oversigterne kan leveres elektronisk til kommunen Indvendig vedligeholdelse og regnskab herfor Der henlægges til indvendig vedligeholdelse på ejendommen Til Jernbanen 8. Der skal udarbejdes saldoopgørelse til lejerne, jf. bestemmelserne i lejeloven. På de øvrige ejendomme er der ikke indvendig vedligeholdelseskonti El- og varmeregnskab Der udarbejdes el- og varmeregnskab i henhold til lejelovens bestemmelser. Administrator er ansvarlig for, at varmeregnskabet kan udarbejdes inden for den i lejeloven fastsatte frist (det fremgår af bilag 1, hvilke ejendomme der skal udarbejdes forbrugsregnskaber for) Lejerhenvendelser og lejerklager Beboerhenvendelser og beboerklager administreres i henhold til lejelovgivningens bestemmelser. Henvendelser fra lejere vedrørende generelle spørgsmål, klager m.v. skal rettes til administrator Beboerrepræsentation Beboerrepræsentation administreres i henhold til lejelovgivningen. J. nr G00 14

15 Der er valgt beboerrepræsentation i ejendommen Til Jernbanen 8. Administrator opkræver kontingent for beboerrepræsentationen over huslejen samt afregner til beboerrepræsentationen kvartalsvist forud. 3.3 Retssager Sager, der indbringes for huslejenævnet i henhold til lejelovgivningen, sagsbehandles af administrator. Retssager mod lejere føres i henhold til lejelovgivningen. Det aftales i hvert enkelt tilfælde, om en retssag skal varetages af administrator efter afklaring med Byrådssekretariatet, om sagens omfang. Ved sager, der kræver advokatbistand, skal valg af advokat aftales forudgående med Byrådssekretariatet. Udgifter hertil afholdes over ejendommen. 3.4 Krav til administrators regnskabsaflæggelse overfor Gladsaxe Kommune Alle udgifter vedrørende drift af kommunens private beboelsesejendomme betales løbende af administrator. Alle indtægter (primært huslejeindbetalinger) bogføres løbende af Administrator. De løbende udgifter/indtægter til drift af ejendommene posteres i det kommunale økonomisystem 4 gange om året. Administrator fremsender i et regneark senest den 16. i april, juli og oktober måned en kvartalsopgørelse. Endeligt årsregnskab (som også indeholder 4. kvartals regnskab) fremsendes inden 31. januar. Formatet af denne kvartalsopgørelse fastlægges af kommunens kasse- og regnskabsafdeling, således at den hænger sammen med den kommunale kontoplan. Regnskabsåret følger kalenderåret. Niveauet for registrering af indtægter og udgifter, dvs. kontoplansstruktur på de enkelte ejendomme, aftales mellem administrator og kommunen Budgettering og årsregnskabsaflæggelse Budgettering J. nr G00 15

16 Administrator udarbejder budgetforslag for det kommende år til kommunen. Budgettet udarbejdes pr. ejendom, og detaljeringsniveauet skal som minimum svare til det niveau, som årsregnskabet skal aflægges i. Udkast til budget forelægges for kommunen i juni måned forud for budgetåret. Er der en beboerrepræsentation tilknyttet ejendommen, skal administrator ligeledes indhente budgetgodkendelse hos denne. Kommunen skal godkende budgettet Daglig økonomistyring og bogføring samt årsregnskabsaflæggelse Administrator skal foretage kontering, anvisning, bogføring og betaling af driftsudgifter vedrørende ejendommene samt en betryggende indtægts- og formueforvaltning. Administrator udarbejder og opstiller årsregnskab for den enkelte boligafdeling indeholdende de i bilag 2 anførte oplysninger. Regnskab skal tillige aflægges for porteføljen som helhed, og regnskabsaflæggelsen skal indeholde bemærkninger til regnskabet. Regnskabet ledsages af en specificeret opgørelse over lejerestancer. De af kommunen afholdte drifts- og anlægsudgifter konteres på ejendomsniveau og skal indgå i årsregnskaberne for de enkelte ejendomme. Visse udgifter skal medregnes i forbindelse med huslejefastsættelsen. Administrator og kommunen aftaler nærmere forretningsprocedure herfor. Kommunens nuværende regnskabspraksis kræver, at regnskabet forklares i forhold til oprindeligt budget. Såfremt praksis herfor ændres, meddeler kommunen dette til administrator. Kommunen og dennes revision kan til enhver tid og med rimelig frist indkalde bilagsmateriale fra administrator. Årsregnskabet skal være revisorpåtegnet. Alle renter og indtægter, herunder gebyrindtægter og forrentning af nettodriften tilfalder kommuen. Administrator skal sikre, at der ikke sker sammenblanding af kommunens aktiviteter og midler med administrators øvrige aktiviteter. Den nærmere forretningsgang for dette pengeflow, herunder fuldmagtsprocedure, aftales skriftligt mellem administrator og kommunen. Indtægter og udgifter skal fremgå særskilt af ejendomsregnskabet for de enkelte ejendomme. J. nr G00 16

17 4. Kravspecifikation i forbindelse med administration af Gladsaxe Kommunes almene ældre- og plejeboliger samt botilbud Vedlagt dette udbudsmateriale er følgende bilag: 1. Oversigt over boliger og kontaktpersoner 2. Regnskab for private ejendomme 3. Bogføring, regnskab og budget 4. Ejendomsservice 5. Ansvarsfordeling vedr. bygningsvedligeholdelse 6. Fordeling af udgifter mellem kommunen og de almene boligafdelinger 7. Ansvar og principper for forbrugsregnskaber 8. Understøttelse af beboerdemokrati i nye og eksisterende afdelinger 9. Ansvar og principper i forbindelse med opstart af nye afdelinger 4.1 Opgavens omfang og udførelse Oversigt over boliger Opgaven omfatter: Boliger tilknyttet botilbud 98 boliger Boliger tilknyttet omsorgscentre 491 plejeboliger 98 ældreboliger I kontraktperioden kan ejendomsporteføljen blive udvidet med boliger i forbindelse med nybygning og omdannelse af botilbud til almene boliger. Oversigt over boligerne fremgår af bilag 1. Lovgivningsmæssigt benævnes samtlige boliger som ældreboliger. Såvel i boliger, knyttet til botilbud, som i boliger, tilknyttet seniorcentre, er der tale om brugergrupper, der kræver særlig opmærksomhed for administrator. Botilbud anvendes primært til yngre handicappede og psykisk syge. Plejeboliger anvendes primært til ældre syge og handicappede borgere, som har et betydeligt behov for pleje og omsorg. Ældreboliger anvendes primært til svage ældre, som har vanskeligt ved at komme rundt, og som har et vist behov for pleje og omsorg. J. nr G00 17

18 I tilknytning til ældre- og plejeboligerne samt til botilbuddene er der i større eller mindre omfang etableret kommunale servicearealer og centerafsnit. Der skal være økonomisk adskillelse mellem boligarealernes og servicearealernes drift. Snitflader omkring ansvarsfordeling og udgifter til fælles drift fremgår af det følgende og af bilagsmaterialet Overdragelse af administrationen af kommunens almene boligafdelinger ansvarsfordeling mellem administrator og kommunen Bygningsvedligeholdelse Administration af bygningsvedligeholdelsen skal ske i henhold til almenlejelovens bestemmelser. Ansvarsfordelingen mellem kommunen og administrator i forhold til de kommunale servicearealer og boligafdelingerne fremgår af bilag 5. Fordeling og opkrævning af udgifterne mellem boligafdelingerne og de kommunale servicearealer sker efter fordelingsnøglerne, anført i bilag 6. Administrator har ansvaret for drift af boligafdelingerne, herunder al vedligeholdelse af ind- og udvendig bygning og installationer. Bygningsfaglig supervision, herunder godkendelse af udvendig vedligeholdelse varetages af Ejendomsafdelingen i Gladsaxe Kommune i henhold til bilag 5. Administrator fremsender godkendt plan for årets vedligeholdelsesaktiviteter samt ajourføring af den flerårige vedligeholdelsesplan Langsigtet bygningsvedligeholdelse Administrator skal udarbejde 1- og 10-årige vedligeholdelsesplaner. Ejendomsafdelingen i Gladsaxe Kommune følger arbejdet for at sikre en passende vedligeholdelsesstandard og for at sikre, at større fælles vedligeholdelsesarbejder på henholdsvis service- og boligareal koordineres. Administrator skal medvirke til at sikre, at den økonomiske og bygningsmæssige koordination af fælles vedligeholdelsesarbejder på henholdsvis service- og boligareal finder sted. Ansvarsfordelingen mellem kommunen og administrator i forhold til de kommunale servicearealer og boligafdelingerne fremgår af bilag 5. Ved etablering af nye almene boligafdelinger sikrer administrator, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan, herunder at tilbud på bygningsgennemgang til formålet hjemtages Viceværtsydelsen Til ældre- og plejeboligerne samt til Cathrinegården leveres ejendomsservice af kommunen via omsorgscentrene som beskrevet i bilag 4. Distriktslederen er ansvarlig for udførelse af viceværtsfunktionerne. Distriktslederen er samtidig administrators kontaktperson og samarbejdspartner på boligerne i forhold til den daglige vedligeholdelse, gartnerisk vedligeholdelse og snerydning, affaldshåndtering, beboerservice, pasning og tilsyn, ud- og indflytning mv.. Til øvrige botilbud er administrator ansvarlig for at levere viceværtsydelser i henhold til bilag 4. Udgifter til daglig vedligeholdelse i boligafdelingerne afholdes af administrator og fordeles i henhold til fordelingsnøglerne i bilag 6. J. nr G00 18

19 Gartnerisk vedligeholdelse og snerydning I ældre- og plejeboligerne samt på botilbuddet Cathrinegården leveres gartnerisk vedligeholdelse og snerydning pt. af kommunens driftsafdeling. På botilbuddet Kellersvej 6 varetages opgaven pt. af kommunens Serviceardeling og på botilbuddet Nybrogård, af kommunens servicefunktion Kildehuset. Gartnerisk vedligeholdelse og snerydning til øvrige botilbud leveres af administrator. Kommunen er indforstået med, at administrator indgår aftale med en entreprenør om opgaven. Ydelserne betales af administrator og fordeles i henhold til fordelingsnøglerne i bilag 6. En nærmere beskrivelse af gartnerisk vedligeholdelse fremgår af bilag 4. Administrator har ansvaret for, at opgaverne udføres i henhold hertil Forsikringer Kommunen har tegnet bygningsbrand og bygningskasko for ejendommene. I ejendomme med fælles boligarealer er der tillige tegnet løsøreforsikring. Kommunens forsikringspolitik oplyses ved kontraktindgåelse. Administrator skal administrere forsikringerne i henhold til almenboliglovgivningens bestemmelser, herunder betale præmier, anmelde skader og hjemtage erstatninger. Administrator skal stå til rådighed for kommunen i forbindelse med oplysninger i form af forebyggelsestiltag og lignende, samt generelle faktiske oplysninger om ejendommene Energimærkning Administrator er ansvarlig for at sikre, at der foretages energimærkning af de almene bebyggelser i henhold til gældende lovgivning Krav til dokumenthåndtering Såfremt administrator har oprettet en sag i elektronisk format for hvert enkelt lejemål, skal lejekontrakt tillige foreligge i papirform. Administrator skal sørge for, at sagsforløb, herunder lejekontrakt, korrespondance og lignende vedr. de enkelte lejemål nemt kan identificeres, og at hele sagen eller uddrag heraf hurtigt og nemt kan fremsendes elektronisk eller i papir til kommunen på dennes anmodning. Administrator skal sørge for, at hvert enkelt af kommunens lejemål nemt og hurtigt kan tilbageføres til kommunen eller overføres til en anden tjenesteyder, når kontrakt om ejendomsadministration udløber, eller såfremt opgaven i kontraktperioden hjemtages eller videreoverdrages til en ny administrator ved fornyet udbud. Administrator skal oprette en generel sag for hver boligafdeling, bl.a. indeholdende, afdelingens vedtægter, korrespondance med bestyrelsen, referater, budget og regnskab, forbrugsregnskaber og andre relevante oplysninger. J. nr G00 19

20 I henhold til bestemmelserne i arkivloven er kommunen forpligtet til at opbevare al korrespondance m.v. i minimum 5 år, hvorfor korrespondancen skal returneres til kommunen/ny administrator ved kontraktperiodens udløb. Sager, der er endelig afsluttet returneres løbende til kommunen. 4.2 Generelle procedurer for Gladsaxe Kommunes udlejning af ejendomme Nedenfor beskrives den almindelige procedure for administration af Kommunens almene boligafdelinger. I den forbindelse kan der være specielle forhold som gør sig gældende i Gladsaxe Kommune, hvilket vil blive anført i beskrivelsen Visitation og udlejning Visitation foretages i Social- og Sundhedsforvaltningen af henholdsvis Trænings- og Plejeafdelingen (pleje- og ældreboliger) og af Psykiatri- og Handicapafdelingen (botilbud). Udlejningsfrekvensen ligger på ca. 50 % årligt for plejeboliger og på ca. 10 % årligt for ældreboliger. For botilbuddene forventes en udlejningsfrekvens på ca. 10 % Opsigelse Når administrator får kendskab til at et lejemål ophører, skal kommunen orienteres samme dag, ligesom kommunen orienterer administrator samme dag ved kendskab til ophør af lejemål. Administrator fremsender efterfølgende en orientering, som skal indeholde oplysninger om fraflyttede lejers data, fraflytningstidspunkt samt dato for hvornår lejemålet er klar til indflytning. Det kan forekomme, at ledelsen på omsorgscentrene må kontaktes i forbindelse med lejers fraflytning, såfremt boligen ikke er blevet opsagt Fraflytning, istandsættelse og flytteafregning Istandsættelsesperiodens husleje betales af fraflyttende lejer. Ved opgørelse i forbindelse med fraflytning afregner administrator et eventuelt indskudslån til kommunen og fremsender slutregnskab til lejer/skifteretten/boet. Dersom indskuddet som følge af tvungen genhusning er betalt af kommunen, afregnes indskud med kommunen efter eventuelt fradrag. Administrator varetager istandsættelse af boligerne. Det er kommunens målsætning, at den enkelte plejebolig maksimalt står tom 5 hverdage, hvorfor administrator, inden for 5 hverdage fra et lejemål er fraflyttet, er forpligtet til at sætte det i stand. Det er kommunens politik, at de øvrige boliger udlejes hurtigst muligt uagtet opsigelsesperioden. Såfremt lejemålet er så misligholdt, at der er behov for mere end 5 hverdages istandsættelse, skal kommunen orienteres herom med angivelse af, hvilket lejemål der er tale om samt forventet nyt indflytningstidspunkt. J. nr G00 20

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE

NY FREDERIKSSUND KOMMUNE NY FREDERIKSSUND KOMMUNE BEGRÆNSET UDBUD UDBUDSMATERIALE Vedr. Udbud af REVISIONSYDELSEN TILBUDSFRIST: 16. august 2006 kl. 12.00 1. Udbudsmateriale 2. Årsberetning/ regnskab 2004 3. Årsbudget 2006 4. Kasse-

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen VIBEVÆNGET 1 Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Formål Stk. 1 Foreningens formål

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere