Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr G00 1 Sag: 2014/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001"

Transkript

1 Begrænset EU-udbud Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme J. nr G00 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Udbudsbetingelser Udbyder: Den udbudte ydelse Udvælgelseskriterier Evalueringskriterier under tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud Krav til tilbuddets indhold og opbygning Generelt om tilbudsmaterialet Sprog og format Afleveringsadresse, eksemplarer og mærkning Honorar Ejendomsret til modtagne tilbud Systematik og formkrav Priser og prisregulering Forbehold Konditionsmæssighed Foreskrevet tilbudsdokumentation Kontrakten mellem kommunen og tilbudsgiverne Individuelle spørgsmål til kommunen Tilbudsfrist Vedståelsesfrist Tidsplan for udbuddets gennemførelse Annullationsforbehold Kravspecifikation i forbindelse med administrationen af Gladsaxe Kommunes private beboelsesejendomme Opgavens omfang Sekretariatsvirksomhed og virksomhed i forbindelse med beboerdemokratiet Ansvarsfordeling mellem administrator og kommunen Krav til dokumenthåndtering Generelle procedurer for Gladsaxe Kommunes udlejning af private ejendomme Udlejning, tildeling af lejligheder, opkrævning af boligafgifter, opsigelse, fraflytning Rykkerprocedure Lejeforhøjelser Indvendig vedligeholdelse og regnskab herfor El- og varmeregnskab Lejerhenvendelser og lejerklager Beboerrepræsentation Retssager Krav til administrators regnskabsaflæggelse overfor Gladsaxe Kommune Budgettering og årsregnskabsaflæggelse Kravspecifikation i forbindelse med administration af Gladsaxe Kommunes almene ældre- og plejeboliger samt botilbud Opgavens omfang og udførelse...17 J. nr G00 2

3 4.1.1 Oversigt over boliger Overdragelse af administrationen af kommunens almene boligafdelinger ansvarsfordeling mellem administrator og kommunen Krav til dokumenthåndtering Generelle procedurer for Gladsaxe Kommunes udlejning af ejendomme Visitation og udlejning Opsigelse Fraflytning, istandsættelse og flytteafregning Indflytning Rykkerprocedure Lejeforhøjelser El- og varmeregnskab Beboerhenvendelser og beboerklager Beboerdemokrati Opstart af boligafdelinger Retssager Krav til administrators regnskabsaflæggelse over for Gladsaxe Kommune Møder med Gladsaxe Kommune Tilbudslister Tilbudsliste A nuværende portefølje: Tilbudsliste B timepris for ekstra ydelser Kontrakt J. nr G00 3

4 1. Indledning Dette udbudsmateriale omfatter samtlige punkter, som fremgår af indholdsfortegnelsen til nærværende udbudsmateriale. Udbudsmaterialets kravspecifikation er opdelt i to for henholdsvis de private beboelsesejendomme (punkt 3) og de almene beboelsesejendomme (punkt 4). J. nr G00 4

5 2. Udbudsbetingelser 2.1 Udbyder: Gladsaxe Kommune Byrådssekretariatet Rådhuset 2860 Søborg Udbuddets kontaktpersoner: Fuldmægtig Benjamin Svendsen Telefon (+45) vedrørende udbuddet: 2.2 Den udbudte ydelse Den udbudte ydelse angår administrationen af Gladsaxe Kommunes 797 beboelsesejendomme, fordelt på 110 lejemål, reguleret af den private lejelov, samt 687 almene ældre og plejeboliger, der reguleres af almenboliglovgivningen. Kontraktperioden er fastsat til 1. januar december 2019, med option på forlængelse i 1 gange 12 måneder. Den nærmere beskrivelse af Gladsaxe Kommunes krav til varetagelse af ejendomsadministrationsopgaven fremgår af kravspecifikationen under afsnit 3 vedrørende de private lejemål og afsnit 4 vedrørende de almene lejemål Udvælgelseskriterier Kommunen følger proceduren for tildeling af tjenesteydelseskontrakter ved begrænset udbud i henhold til RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Kommunen anvender tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af de indkomne tilbud. Tilbuddene bliver behandlet fortroligt af kommunen. Det er et krav fra kommunen, at tilbudsgiverne iagttager ubetinget tavshed over for tredjemand vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med udbudsforretningen. J. nr G00 5

6 Kommunen forbeholder sig ret til - uden yderligere henvendelse til tilbudsgiver at indhente oplysninger om tilbudsgiver gennem pengeinstitut, kreditvurderingsbureau mv Evalueringskriterier under tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud Foreskrevet dokumentation, se punkt Erfaring med ejendomsadministration af almene ældreboliger med servicearealer (vægt 40) 2. Pris (vægt 20) 3. Erfaring med ejendomsadministration af ejendomme reguleret efter den private lejelov (vægt 10) 4. Kendskab til beboerdemokrati (vægt 10) 5. Fleksibilitet i forbindelse med den kommunalpolitiske beslutningsproces (vægt 5) 6. Erfaring med udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner (vægt 5) 7. Fleksibilitet i forbindelse med ind- og fraflytning (vægt 5) 8. Effektiv opfølgning på lejerestancer og flytteafregninger (vægt 5) 2.3 Krav til tilbuddets indhold og opbygning Generelt om tilbudsmaterialet Udbudsmaterialet forefindes kun på dansk. Tilbuddet skal belyse alle forhold vedrørende samtlige krav, ønsker og bestemmelser, opstillet i udbudsmaterialet. Byder flere i forening, skal det af tilbuddet fremgå, med hvem kommunen kan føre afklarende forhandlinger med bindende virkning for den/de øvrige. Hvis tilbudsgiver er bosat i udlandet, skal han opgive en person med bopæl eller hjemsted i Danmark, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på hans vegne, og til hvem alle meddelelser, herunder meddelelser vedrørende retssager, syn og skøn m.v. gives med bindende virkning for ham. J. nr G00 6

7 2.3.2 Sprog og format Tilbud skal være udarbejdet på dansk og skal afleveres både i papirform og elektronisk, jf. pkt Afleveringsadresse, eksemplarer og mærkning Tilbud skal stiles til Gladsaxe Kommune, Byrådssekretariatet, Rådhuset, 2860 Søborg. Tilbud skal afleveres som 4 eksemplarer i papirform, samt 1 enslydende elektronisk eksemplar i pdf-format på USB-stick eller cd-rom. Kuverten mærkes tydeligt Tilbud på Ejendomsadministration Honorar Tilbudsgiver modtager intet honorar i forbindelse med deltagelse i denne udbudsforretning, herunder honorar for udarbejdelse af tilbud Ejendomsret til modtagne tilbud Modtagne tilbud er kommunens ejendom Systematik og formkrav Tilbuddets opbygning skal følge udbudsmaterialets systematik, dvs. at dokumentation skal vedlægges i overensstemmelse med forskrifterne i udbudsmaterialets punkt nedenfor Priser og prisregulering Tilbuddet skal indeholde priser i danske kroner. Hvor beløbet er momsbelagt, skal det angives. Prisregulering fastsættes i overensstemmelse med nettoprisindekset, jf. kontraktens Forbehold Tilbudsgivers eventuelle forbehold for kravene i udbudsmaterialet skal fremgå tydeligt Konditionsmæssighed Tilbud, der ikke omfatter hele administrationsporteføljen, og som ikke er skrevet på dansk, anses for ikke-konditionsmæssigt og afvises derfor. J. nr G00 7

8 Kommunen forbeholder sig ret til at afvise tilbud, der ikke kan sandsynliggøre, at kommunikation med tilbudsgiver i hele aftalens løbetid kan ske på dansk. Tilsvarende vil tilbuddets manglende overensstemmelse med helt grundlæggende betingelser i udbudsmaterialet resultere i manglende konditionsmæssighed og efterfølgende afvisning af tilbuddet. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes i den forbindelse på, at kommunen, i særdeleshed i forhold til tilbudsgivernes forbehold, er forpligtet til at påse overholdelsen af det generelle ligebehandlingsprincip Foreskrevet tilbudsdokumentation Følgende dokumenter og oplysninger skal fremsendes som et samlet tilbud. Nedenstående dokumentation, som vedrører tilbuddet, skal i papirudgaven vedlægges i en separat brevordner med nummererede faneblade i overensstemmelse med nedenstående nummering: 1) Tilbudsbrev. 2) Udfyldt tilbudsliste. 3) Angivelse af, hvilke medarbejdere tilbudsgiver påtænker at anvende til opgavens udførelse og deres erfaring herfor. 4) Tilbudt overdragelsesforretning tilbage til kommunen eller ny administrator. 5) Beskrivelse af, hvordan samarbejdet mellem tilbudsgiver og kommunen påtænkes at blive organiseret mht. opfyldelse af kommunens krav til visitation, opsigelse, fraflytning, fremsendelse af varmeregnskabsdata og bygningsvedligeholdelse, jf. kravspecifikationen. 6) Beskrivelse af påtænkt kvalitetssikring af økonomisk mellemværende mellem kommunen og tilbudsgiver, herunder tilbudsgivers forretningsgange i forbindelse med bilagshåndtering samt det pengeflow, der følger heraf samt relevant opfølgningsdokumentation af økonomisk art. Tilbudsgiver skal sandsynliggøre, at der ikke er risiko for sammenblanding af kommunens aktiviteter med tilbudsgivers øvrige aktiviteter. 7) Beskrivelse af ejendomsdriftens organisering, som indeholder kommunens krav til opgaven, jf. kravspecifikationen. 8) Beskrivelse af ejendomsadministrationens organisering, som indeholder kommunens krav til opgaven, jf. kravspecifikationen. 9) Elektroniske systemer, som påtænkes anvendt til udførelse af den udbudte opgave. 10) Beskrivelse af tilbudsgivers erfaring med varetagelse af beboerdemokrati, ejendomsadministration, herunder administration af ejerlejlighedsejendomme, samt udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner. 11) Forslag fra tilbudsgiver på lejekontrakter og standardkorrespondance med lejere og afdelingsbestyrelser. J. nr G00 8

9 2.4 Kontrakten mellem kommunen og tilbudsgiverne Forhandling kan ikke finde sted. Kun præciseringer af tilbud kan accepteres Individuelle spørgsmål til kommunen Tilbudsgivernes spørgsmål til udbudsmaterialet skal rettes skriftligt til kommunen via . Spørgsmålene skal es til Spørgsmål til udbudsmaterialet skal være kommunen i hænde senest 29. september 2014, kl Spørgsmål som modtages efter denne frist, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 2. oktober Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at spørgsmålene er nået frem. Alle tilbudsgivere vil senest 2. oktober 2014 modtage de stillede spørgsmål i anonymiseret form samt kommunens skriftlige svar herpå. 2.5 Tilbudsfrist Tilbud skal være Kommunen i hænde onsdag 8. oktober 2014, kl på adressen for udbuddet. Se punkt 2.1. Tilbudsgiverne vil ikke få adgang til at overvære åbning af indkomne tilbud. Tilbudsgiverne kan efter fristens udløb rekvirere en navneliste over alle tilbudsgiverne. 2.6 Vedståelsesfrist Tilbud skal være bindende til 31. december Tidsplan for udbuddets gennemførelse Frist for tilbudsgivernes individuelle spørgsmål: 29. september 2014, kl Frist for kommunens anonymiserede svar: 2. oktober 2014 Tilbudsfrist: 8. oktober 2014 Tilbudsevaluering: medio oktober Tidspunktet er alene en målsætning for kommunen. Politisk behandling: Ultimo oktober Tidspunktet er alene en målsætning for kommunen. Ordretildeling: November Perioden er alene en målsætning for kommunen. Tidspunkt for kontraktens ikrafttrædelse: 1. januar 2015 J. nr G00 9

10 2.8 Annullationsforbehold Kommunen tillægger det helt afgørende betydning, at kommunens beslutning om ordretildeling opnår politisk tilslutning. Kommunen anser det for sagligt begrundet at annullere udbudsproceduren, såfremt politisk tilslutning ikke opnås, eller at der med de indkomne tilbud ikke skabes en konkurrencesituation. J. nr G00 10

11 3. Kravspecifikation i forbindelse med administrationen af Gladsaxe Kommunes private beboelsesejendomme 3.1 Opgavens omfang Opgaven omfatter: Administration af 110 private beboelseslejemål i 14 ejendomme, der administreres efter reglerne i lejeloven. Oversigt over boligerne fremgår af bilag Sekretariatsvirksomhed og virksomhed i forbindelse med beboerdemokratiet Udformning og revision af husorden. Deltagelse i minimum 2 årlige beboermøder i ejendomme med beboerrepræsentation Ansvarsfordeling mellem administrator og kommunen Bygningsvedligeholdelse Administrator har ansvaret for drift af ejendommene, herunder al vedligeholdelse (ind- og udvendig bygning og installationer). Administrator forelægger årligt sin plan for årets vedligeholdelsesaktiviteter samt ajourføring af den flerårige vedligeholdelsesplan. Administrator skal udarbejde 1- og 10-årige vedligeholdelsesplaner. Administrator har ansvaret for: Ejendommenes vedligeholdelsesstand. Rekvirering af håndværkere til vedligeholdelsesarbejder, kontrol med udførelse heraf samt efterfølgende regningskontrol. Kontakt til offentlige myndigheder i forbindelse med ejendommens drift. Kontrol med forbruget på vedligeholdelseskonti. Kontrol med og godkendelse af ombygninger/ændringer i de enkelte lejemål. Vedligeholdelse og kontrol af bygningsdata, f.eks. BBR m.fl. Teknisk rådgivning i forbindelse med almindelige vedligeholdelsesplaner og mindre renoveringer. Rådgivning og oplæg til kommunen i forbindelse med forbedringsarbejder og større tekniske ændringer, herunder finansieringsmuligheder Viceværtydelsen J. nr G00 11

12 Administrator er ansvarlig for udførelse af viceværtsfunktionerne. Dette omfatter bl.a. den daglige vedligeholdelse, rengøring, gartnerisk vedligeholdelse og snerydning, affaldshåndtering, beboerservice, pasning og tilsyn og ind- og udflytninger. Viceværten skal passe ejendommens centralvarmeanlæg og varmtvandsanlæg. Viceværten skal påse en optimal drift af anlægget med henblik på at minimere omkostningerne til opvarmning. Kommunen er indforstået med, at viceværtfunktionen udføres af et af administrator valgt ejendomsservicefirma. Administrator er dog ansvarlig for, at viceværtfunktionerne udføres på en for beboerne og kommunen hensigtsmæssig og ordentlig måde Gartnerisk vedligeholdelse og snerydning Administrator er ansvarlig for opgavens udførelse. Gartnerisk vedligeholdelse og snerydning leveres af kommunen på ejendommen Til Jernbanen 8. På de øvrige 13 private beboelsesejendomme er kommunen indforstået med, at administrator indgår aftale med en entreprenør om opgaven Rengøring af trapper og beboervaskerier Administrator er ansvarlig for opgavens udførelse. Rengøring varetages på entreprenørbasis af Inter Service Gladsaxe (ISG). ISG fremsender faktura for det udførte arbejde til administrator Forsikringer Kommunen har tegnet bygningsbrand og bygningskasko for ejendommene. Kommunens forsikringspolitik oplyses ved kontraktindgåelse. Administrator skal administrere forsikringerne i henhold til almenboliglovgivningens bestemmelser, herunder betale præmier, anmelde skader og hjemtage erstatninger. Administrator skal stå til rådighed for kommunen i forbindelse med oplysninger i form af forebyggelsestiltag og lignende samt generelle faktiske oplysninger om ejendommene Krav til dokumenthåndtering Har administrator oprettet en sag i elektronisk format for hver enkelt lejemål, skal lejekontrakt tillige foreligge i papirform. Administrator skal sørge for, at sagsforløb, herunder lejekonkrakt, korrespondance og lignende vedrørende de enkelte lejemål nemt kan identificeres, og at hele sagen eller uddrag heraf hurtigt og nemt kan fremsendes elektronisk eller i papir til kommunen på dennes anmodning. J. nr G00 12

13 Administrator skal sørge for, at hver enkelt af kommunens lejemål nemt og hurtigt kan tilbageføre opgaven til Gladsaxe Kommune eller en anden tjenesteyder, når kontrakt om ejendomsadministrationen udløber, såfremt opgaven hjemtages i kontraktperioden, eller den videreoverdrages til ny administrator ved fornyet udbud af opgaven. Administrator skal oprette en generel sag for hver ejendom, bl.a. indeholdende ejendommens vedtægter, korrespondance med bestyrelsen, referater, budget og regnskab, forbrugsregnskaber og andre relevante oplysninger. I henhold til bestemmelserne i arkivloven er kommunen forpligtet til at opbevare al korrespondance m.v. i 5 år, hvorfor korrespondancen i de enkelte sager skal returneres til kommunen. Sager, der er endeligt afsluttet, returneres løbende. 3.2 Generelle procedurer for Gladsaxe Kommunes udlejning af private ejendomme Nedenfor beskrives den almindelige procedure for administration af kommunens beboelseslejemål, der reguleres af den private lejelov. I den forbindelse kan der være specielle forhold, som gør sig gældende i Gladsaxe Kommune, som vil blive anført i beskrivelsen Udlejning, tildeling af lejligheder, opkrævning af boligafgifter, opsigelse, fraflytning Tildeling af lejligheder foretages af Social- og Sundhedsforvaltningen, Gladsaxe Kommune. Udlejningsfrekvensen ligger på ca. 12 % årligt. Social- og Sundhedsforvaltningen sender meddelelse om ny lejer til administrator, vedlagt underskrevet boligtilbud, med oplysning om, hvorvidt Gladsaxe Kommune yder depositum eller om depositum skal betales af lejer. Administrator skal: sende tilbud til ansøger om adgang til besigtigelse af boliger. udfærdige lejekontrakter. opkræve leje, varmebidrag og andre pligtige ydelser i lejeforholdet. når opsigelse modtages fra lejer, orientere Social- og Sundhedsforvaltningen. Orienteringen skal indeholde oplysninger om fraflyttende lejers data, fraflytningstidspunkt samt dato for, hvornår lejemålet er klar til indflytning. Istandsættelsesperiodens husleje betales af lejer. Administrator afholder flyttesyn efter lejers fraflytning og fremsætter eventuelt fraflytningskrav mod lejer inden 2 uger efter fraflytningsdagen, jf. lejelovens 98, stk. 2. Hvis istandsættelsesbeløbet overstiger kr. efter fradrag af depositum, skal Byrådssekretariatet, Gladsaxe Kommune orienteres. J. nr G00 13

14 3.2.2 Rykkerprocedure Ved manglende betaling af leje, varmebidrag og andre pligtige ydelser, skal administrator iværksætte rykkerprocedure i henhold til bestemmelserne i lejeloven. Gebyr opkræves ligeledes i henhold til bestemmelserne i lejeloven og tilfalder administrator Lejeforhøjelser Samtlige lejeforhøjelser skal ske i henhold til lejelovens bestemmelser. Administrator skal løbende overfor lejer (mindst en gang årligt) beregne og varsle samtlige stigninger/nedsættelser i henhold til lejelovens bestemmelser. Administrator skal uden ugrundet ophold, ved ændring af lejen, fremsende oversigter til kommunen over ny leje pr. ejendom, hvor hvert lejemål er særskilt specificeret således, at både ny og gammel leje tydeligt fremgår. Oversigterne kan leveres elektronisk til kommunen Indvendig vedligeholdelse og regnskab herfor Der henlægges til indvendig vedligeholdelse på ejendommen Til Jernbanen 8. Der skal udarbejdes saldoopgørelse til lejerne, jf. bestemmelserne i lejeloven. På de øvrige ejendomme er der ikke indvendig vedligeholdelseskonti El- og varmeregnskab Der udarbejdes el- og varmeregnskab i henhold til lejelovens bestemmelser. Administrator er ansvarlig for, at varmeregnskabet kan udarbejdes inden for den i lejeloven fastsatte frist (det fremgår af bilag 1, hvilke ejendomme der skal udarbejdes forbrugsregnskaber for) Lejerhenvendelser og lejerklager Beboerhenvendelser og beboerklager administreres i henhold til lejelovgivningens bestemmelser. Henvendelser fra lejere vedrørende generelle spørgsmål, klager m.v. skal rettes til administrator Beboerrepræsentation Beboerrepræsentation administreres i henhold til lejelovgivningen. J. nr G00 14

15 Der er valgt beboerrepræsentation i ejendommen Til Jernbanen 8. Administrator opkræver kontingent for beboerrepræsentationen over huslejen samt afregner til beboerrepræsentationen kvartalsvist forud. 3.3 Retssager Sager, der indbringes for huslejenævnet i henhold til lejelovgivningen, sagsbehandles af administrator. Retssager mod lejere føres i henhold til lejelovgivningen. Det aftales i hvert enkelt tilfælde, om en retssag skal varetages af administrator efter afklaring med Byrådssekretariatet, om sagens omfang. Ved sager, der kræver advokatbistand, skal valg af advokat aftales forudgående med Byrådssekretariatet. Udgifter hertil afholdes over ejendommen. 3.4 Krav til administrators regnskabsaflæggelse overfor Gladsaxe Kommune Alle udgifter vedrørende drift af kommunens private beboelsesejendomme betales løbende af administrator. Alle indtægter (primært huslejeindbetalinger) bogføres løbende af Administrator. De løbende udgifter/indtægter til drift af ejendommene posteres i det kommunale økonomisystem 4 gange om året. Administrator fremsender i et regneark senest den 16. i april, juli og oktober måned en kvartalsopgørelse. Endeligt årsregnskab (som også indeholder 4. kvartals regnskab) fremsendes inden 31. januar. Formatet af denne kvartalsopgørelse fastlægges af kommunens kasse- og regnskabsafdeling, således at den hænger sammen med den kommunale kontoplan. Regnskabsåret følger kalenderåret. Niveauet for registrering af indtægter og udgifter, dvs. kontoplansstruktur på de enkelte ejendomme, aftales mellem administrator og kommunen Budgettering og årsregnskabsaflæggelse Budgettering J. nr G00 15

16 Administrator udarbejder budgetforslag for det kommende år til kommunen. Budgettet udarbejdes pr. ejendom, og detaljeringsniveauet skal som minimum svare til det niveau, som årsregnskabet skal aflægges i. Udkast til budget forelægges for kommunen i juni måned forud for budgetåret. Er der en beboerrepræsentation tilknyttet ejendommen, skal administrator ligeledes indhente budgetgodkendelse hos denne. Kommunen skal godkende budgettet Daglig økonomistyring og bogføring samt årsregnskabsaflæggelse Administrator skal foretage kontering, anvisning, bogføring og betaling af driftsudgifter vedrørende ejendommene samt en betryggende indtægts- og formueforvaltning. Administrator udarbejder og opstiller årsregnskab for den enkelte boligafdeling indeholdende de i bilag 2 anførte oplysninger. Regnskab skal tillige aflægges for porteføljen som helhed, og regnskabsaflæggelsen skal indeholde bemærkninger til regnskabet. Regnskabet ledsages af en specificeret opgørelse over lejerestancer. De af kommunen afholdte drifts- og anlægsudgifter konteres på ejendomsniveau og skal indgå i årsregnskaberne for de enkelte ejendomme. Visse udgifter skal medregnes i forbindelse med huslejefastsættelsen. Administrator og kommunen aftaler nærmere forretningsprocedure herfor. Kommunens nuværende regnskabspraksis kræver, at regnskabet forklares i forhold til oprindeligt budget. Såfremt praksis herfor ændres, meddeler kommunen dette til administrator. Kommunen og dennes revision kan til enhver tid og med rimelig frist indkalde bilagsmateriale fra administrator. Årsregnskabet skal være revisorpåtegnet. Alle renter og indtægter, herunder gebyrindtægter og forrentning af nettodriften tilfalder kommuen. Administrator skal sikre, at der ikke sker sammenblanding af kommunens aktiviteter og midler med administrators øvrige aktiviteter. Den nærmere forretningsgang for dette pengeflow, herunder fuldmagtsprocedure, aftales skriftligt mellem administrator og kommunen. Indtægter og udgifter skal fremgå særskilt af ejendomsregnskabet for de enkelte ejendomme. J. nr G00 16

17 4. Kravspecifikation i forbindelse med administration af Gladsaxe Kommunes almene ældre- og plejeboliger samt botilbud Vedlagt dette udbudsmateriale er følgende bilag: 1. Oversigt over boliger og kontaktpersoner 2. Regnskab for private ejendomme 3. Bogføring, regnskab og budget 4. Ejendomsservice 5. Ansvarsfordeling vedr. bygningsvedligeholdelse 6. Fordeling af udgifter mellem kommunen og de almene boligafdelinger 7. Ansvar og principper for forbrugsregnskaber 8. Understøttelse af beboerdemokrati i nye og eksisterende afdelinger 9. Ansvar og principper i forbindelse med opstart af nye afdelinger 4.1 Opgavens omfang og udførelse Oversigt over boliger Opgaven omfatter: Boliger tilknyttet botilbud 98 boliger Boliger tilknyttet omsorgscentre 491 plejeboliger 98 ældreboliger I kontraktperioden kan ejendomsporteføljen blive udvidet med boliger i forbindelse med nybygning og omdannelse af botilbud til almene boliger. Oversigt over boligerne fremgår af bilag 1. Lovgivningsmæssigt benævnes samtlige boliger som ældreboliger. Såvel i boliger, knyttet til botilbud, som i boliger, tilknyttet seniorcentre, er der tale om brugergrupper, der kræver særlig opmærksomhed for administrator. Botilbud anvendes primært til yngre handicappede og psykisk syge. Plejeboliger anvendes primært til ældre syge og handicappede borgere, som har et betydeligt behov for pleje og omsorg. Ældreboliger anvendes primært til svage ældre, som har vanskeligt ved at komme rundt, og som har et vist behov for pleje og omsorg. J. nr G00 17

18 I tilknytning til ældre- og plejeboligerne samt til botilbuddene er der i større eller mindre omfang etableret kommunale servicearealer og centerafsnit. Der skal være økonomisk adskillelse mellem boligarealernes og servicearealernes drift. Snitflader omkring ansvarsfordeling og udgifter til fælles drift fremgår af det følgende og af bilagsmaterialet Overdragelse af administrationen af kommunens almene boligafdelinger ansvarsfordeling mellem administrator og kommunen Bygningsvedligeholdelse Administration af bygningsvedligeholdelsen skal ske i henhold til almenlejelovens bestemmelser. Ansvarsfordelingen mellem kommunen og administrator i forhold til de kommunale servicearealer og boligafdelingerne fremgår af bilag 5. Fordeling og opkrævning af udgifterne mellem boligafdelingerne og de kommunale servicearealer sker efter fordelingsnøglerne, anført i bilag 6. Administrator har ansvaret for drift af boligafdelingerne, herunder al vedligeholdelse af ind- og udvendig bygning og installationer. Bygningsfaglig supervision, herunder godkendelse af udvendig vedligeholdelse varetages af Ejendomsafdelingen i Gladsaxe Kommune i henhold til bilag 5. Administrator fremsender godkendt plan for årets vedligeholdelsesaktiviteter samt ajourføring af den flerårige vedligeholdelsesplan Langsigtet bygningsvedligeholdelse Administrator skal udarbejde 1- og 10-årige vedligeholdelsesplaner. Ejendomsafdelingen i Gladsaxe Kommune følger arbejdet for at sikre en passende vedligeholdelsesstandard og for at sikre, at større fælles vedligeholdelsesarbejder på henholdsvis service- og boligareal koordineres. Administrator skal medvirke til at sikre, at den økonomiske og bygningsmæssige koordination af fælles vedligeholdelsesarbejder på henholdsvis service- og boligareal finder sted. Ansvarsfordelingen mellem kommunen og administrator i forhold til de kommunale servicearealer og boligafdelingerne fremgår af bilag 5. Ved etablering af nye almene boligafdelinger sikrer administrator, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan, herunder at tilbud på bygningsgennemgang til formålet hjemtages Viceværtsydelsen Til ældre- og plejeboligerne samt til Cathrinegården leveres ejendomsservice af kommunen via omsorgscentrene som beskrevet i bilag 4. Distriktslederen er ansvarlig for udførelse af viceværtsfunktionerne. Distriktslederen er samtidig administrators kontaktperson og samarbejdspartner på boligerne i forhold til den daglige vedligeholdelse, gartnerisk vedligeholdelse og snerydning, affaldshåndtering, beboerservice, pasning og tilsyn, ud- og indflytning mv.. Til øvrige botilbud er administrator ansvarlig for at levere viceværtsydelser i henhold til bilag 4. Udgifter til daglig vedligeholdelse i boligafdelingerne afholdes af administrator og fordeles i henhold til fordelingsnøglerne i bilag 6. J. nr G00 18

19 Gartnerisk vedligeholdelse og snerydning I ældre- og plejeboligerne samt på botilbuddet Cathrinegården leveres gartnerisk vedligeholdelse og snerydning pt. af kommunens driftsafdeling. På botilbuddet Kellersvej 6 varetages opgaven pt. af kommunens Serviceardeling og på botilbuddet Nybrogård, af kommunens servicefunktion Kildehuset. Gartnerisk vedligeholdelse og snerydning til øvrige botilbud leveres af administrator. Kommunen er indforstået med, at administrator indgår aftale med en entreprenør om opgaven. Ydelserne betales af administrator og fordeles i henhold til fordelingsnøglerne i bilag 6. En nærmere beskrivelse af gartnerisk vedligeholdelse fremgår af bilag 4. Administrator har ansvaret for, at opgaverne udføres i henhold hertil Forsikringer Kommunen har tegnet bygningsbrand og bygningskasko for ejendommene. I ejendomme med fælles boligarealer er der tillige tegnet løsøreforsikring. Kommunens forsikringspolitik oplyses ved kontraktindgåelse. Administrator skal administrere forsikringerne i henhold til almenboliglovgivningens bestemmelser, herunder betale præmier, anmelde skader og hjemtage erstatninger. Administrator skal stå til rådighed for kommunen i forbindelse med oplysninger i form af forebyggelsestiltag og lignende, samt generelle faktiske oplysninger om ejendommene Energimærkning Administrator er ansvarlig for at sikre, at der foretages energimærkning af de almene bebyggelser i henhold til gældende lovgivning Krav til dokumenthåndtering Såfremt administrator har oprettet en sag i elektronisk format for hvert enkelt lejemål, skal lejekontrakt tillige foreligge i papirform. Administrator skal sørge for, at sagsforløb, herunder lejekontrakt, korrespondance og lignende vedr. de enkelte lejemål nemt kan identificeres, og at hele sagen eller uddrag heraf hurtigt og nemt kan fremsendes elektronisk eller i papir til kommunen på dennes anmodning. Administrator skal sørge for, at hvert enkelt af kommunens lejemål nemt og hurtigt kan tilbageføres til kommunen eller overføres til en anden tjenesteyder, når kontrakt om ejendomsadministration udløber, eller såfremt opgaven i kontraktperioden hjemtages eller videreoverdrages til en ny administrator ved fornyet udbud. Administrator skal oprette en generel sag for hver boligafdeling, bl.a. indeholdende, afdelingens vedtægter, korrespondance med bestyrelsen, referater, budget og regnskab, forbrugsregnskaber og andre relevante oplysninger. J. nr G00 19

20 I henhold til bestemmelserne i arkivloven er kommunen forpligtet til at opbevare al korrespondance m.v. i minimum 5 år, hvorfor korrespondancen skal returneres til kommunen/ny administrator ved kontraktperiodens udløb. Sager, der er endelig afsluttet returneres løbende til kommunen. 4.2 Generelle procedurer for Gladsaxe Kommunes udlejning af ejendomme Nedenfor beskrives den almindelige procedure for administration af Kommunens almene boligafdelinger. I den forbindelse kan der være specielle forhold som gør sig gældende i Gladsaxe Kommune, hvilket vil blive anført i beskrivelsen Visitation og udlejning Visitation foretages i Social- og Sundhedsforvaltningen af henholdsvis Trænings- og Plejeafdelingen (pleje- og ældreboliger) og af Psykiatri- og Handicapafdelingen (botilbud). Udlejningsfrekvensen ligger på ca. 50 % årligt for plejeboliger og på ca. 10 % årligt for ældreboliger. For botilbuddene forventes en udlejningsfrekvens på ca. 10 % Opsigelse Når administrator får kendskab til at et lejemål ophører, skal kommunen orienteres samme dag, ligesom kommunen orienterer administrator samme dag ved kendskab til ophør af lejemål. Administrator fremsender efterfølgende en orientering, som skal indeholde oplysninger om fraflyttede lejers data, fraflytningstidspunkt samt dato for hvornår lejemålet er klar til indflytning. Det kan forekomme, at ledelsen på omsorgscentrene må kontaktes i forbindelse med lejers fraflytning, såfremt boligen ikke er blevet opsagt Fraflytning, istandsættelse og flytteafregning Istandsættelsesperiodens husleje betales af fraflyttende lejer. Ved opgørelse i forbindelse med fraflytning afregner administrator et eventuelt indskudslån til kommunen og fremsender slutregnskab til lejer/skifteretten/boet. Dersom indskuddet som følge af tvungen genhusning er betalt af kommunen, afregnes indskud med kommunen efter eventuelt fradrag. Administrator varetager istandsættelse af boligerne. Det er kommunens målsætning, at den enkelte plejebolig maksimalt står tom 5 hverdage, hvorfor administrator, inden for 5 hverdage fra et lejemål er fraflyttet, er forpligtet til at sætte det i stand. Det er kommunens politik, at de øvrige boliger udlejes hurtigst muligt uagtet opsigelsesperioden. Såfremt lejemålet er så misligholdt, at der er behov for mere end 5 hverdages istandsættelse, skal kommunen orienteres herom med angivelse af, hvilket lejemål der er tale om samt forventet nyt indflytningstidspunkt. J. nr G00 20

Spørgsmål og svar. til. Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes. private og almene beboelsesejendomme

Spørgsmål og svar. til. Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes. private og almene beboelsesejendomme Spørgsmål og svar til Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme Spørgsmål 1. Vedr. udbudsmaterialets punkt 4.1.2.6: Kan det forudsættes, at Gladsaxe Kommune som

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet.

Flertallet af lejere skal vælge en talsmand, som udøver den kompetence, der er tillagt lejerflertallet. Om beboerrepræsentation fra boligministeriet. Revideret pr. 4. maj 2017. Beboerrepræsentation Lejelovgivningen opererer med to former for beboerdemokrati i private udlejningsejendomme: talsmandsordningen

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for ejendomsadministration. Ringsted Kommune

Bilag B. Kravspecifikation for ejendomsadministration. Ringsted Kommune Bilag B Kravspecifikation for ejendomsadministration Ringsted Kommune 1. Indledning Der er fire boligtyper: Almindelige boliger Husvildeboliger Pensionistboliger Handicapvenlige boliger (ældreboliger)

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bilag til soc. udv. møde den 7 / pkt. 07_04. KB , pkt 27

Bilag til soc. udv. møde den 7 / pkt. 07_04. KB , pkt 27 Aftale om kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet mellem Albertslund kommune, Brøndby kommune, Glostrup kommune, Hvidovre kommune, Ishøj kommune, Tårnby kommune og Vallensbæk kommune kaldet Tandreguleringsklinikken

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Servicearealerne tilknyttet boligafdelingern ved Byrådet ved Social- og Sundhedsforvaltningen

Servicearealerne tilknyttet boligafdelingern ved Byrådet ved Social- og Sundhedsforvaltningen GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Anlæg og Regnskab Bilag 4 Ejendomsservice Hvert seniorcenter samt botilbuddene Cathrinegården, Kellersvej 6 og Nybrogård varetager under institutionsledelsens

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af indkøb af administration af pleje- og ældreboliger. Udbudsmateriale. Dragør Kommune

Konkurrenceudsættelse af indkøb af administration af pleje- og ældreboliger. Udbudsmateriale. Dragør Kommune Konkurrenceudsættelse af indkøb af administration af pleje- og ældreboliger Udbudsmateriale Dragør Kommune Dragør Kommune ǀ Borgmestersekretariat, IT og Personale ǀ Marts 2017 1 1. OPGAVENS OMFANG OG YDELSER...3

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere

EU-UDBUD På administration af Pleje- og ældreboliger under Center for Sundhed og Omsorg og Center for Socialområdet

EU-UDBUD På administration af Pleje- og ældreboliger under Center for Sundhed og Omsorg og Center for Socialområdet EU-UDBUD På administration af Pleje- og ældreboliger under Center for Sundhed og Omsorg og Center for Socialområdet - 1 - Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbyders

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere