Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr G00 1 Sag: 2014/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001"

Transkript

1 Begrænset EU-udbud Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme J. nr G00 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Udbudsbetingelser Udbyder: Den udbudte ydelse Udvælgelseskriterier Evalueringskriterier under tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud Krav til tilbuddets indhold og opbygning Generelt om tilbudsmaterialet Sprog og format Afleveringsadresse, eksemplarer og mærkning Honorar Ejendomsret til modtagne tilbud Systematik og formkrav Priser og prisregulering Forbehold Konditionsmæssighed Foreskrevet tilbudsdokumentation Kontrakten mellem kommunen og tilbudsgiverne Individuelle spørgsmål til kommunen Tilbudsfrist Vedståelsesfrist Tidsplan for udbuddets gennemførelse Annullationsforbehold Kravspecifikation i forbindelse med administrationen af Gladsaxe Kommunes private beboelsesejendomme Opgavens omfang Sekretariatsvirksomhed og virksomhed i forbindelse med beboerdemokratiet Ansvarsfordeling mellem administrator og kommunen Krav til dokumenthåndtering Generelle procedurer for Gladsaxe Kommunes udlejning af private ejendomme Udlejning, tildeling af lejligheder, opkrævning af boligafgifter, opsigelse, fraflytning Rykkerprocedure Lejeforhøjelser Indvendig vedligeholdelse og regnskab herfor El- og varmeregnskab Lejerhenvendelser og lejerklager Beboerrepræsentation Retssager Krav til administrators regnskabsaflæggelse overfor Gladsaxe Kommune Budgettering og årsregnskabsaflæggelse Kravspecifikation i forbindelse med administration af Gladsaxe Kommunes almene ældre- og plejeboliger samt botilbud Opgavens omfang og udførelse...17 J. nr G00 2

3 4.1.1 Oversigt over boliger Overdragelse af administrationen af kommunens almene boligafdelinger ansvarsfordeling mellem administrator og kommunen Krav til dokumenthåndtering Generelle procedurer for Gladsaxe Kommunes udlejning af ejendomme Visitation og udlejning Opsigelse Fraflytning, istandsættelse og flytteafregning Indflytning Rykkerprocedure Lejeforhøjelser El- og varmeregnskab Beboerhenvendelser og beboerklager Beboerdemokrati Opstart af boligafdelinger Retssager Krav til administrators regnskabsaflæggelse over for Gladsaxe Kommune Møder med Gladsaxe Kommune Tilbudslister Tilbudsliste A nuværende portefølje: Tilbudsliste B timepris for ekstra ydelser Kontrakt J. nr G00 3

4 1. Indledning Dette udbudsmateriale omfatter samtlige punkter, som fremgår af indholdsfortegnelsen til nærværende udbudsmateriale. Udbudsmaterialets kravspecifikation er opdelt i to for henholdsvis de private beboelsesejendomme (punkt 3) og de almene beboelsesejendomme (punkt 4). J. nr G00 4

5 2. Udbudsbetingelser 2.1 Udbyder: Gladsaxe Kommune Byrådssekretariatet Rådhuset 2860 Søborg Udbuddets kontaktpersoner: Fuldmægtig Benjamin Svendsen Telefon (+45) vedrørende udbuddet: 2.2 Den udbudte ydelse Den udbudte ydelse angår administrationen af Gladsaxe Kommunes 797 beboelsesejendomme, fordelt på 110 lejemål, reguleret af den private lejelov, samt 687 almene ældre og plejeboliger, der reguleres af almenboliglovgivningen. Kontraktperioden er fastsat til 1. januar december 2019, med option på forlængelse i 1 gange 12 måneder. Den nærmere beskrivelse af Gladsaxe Kommunes krav til varetagelse af ejendomsadministrationsopgaven fremgår af kravspecifikationen under afsnit 3 vedrørende de private lejemål og afsnit 4 vedrørende de almene lejemål Udvælgelseskriterier Kommunen følger proceduren for tildeling af tjenesteydelseskontrakter ved begrænset udbud i henhold til RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Kommunen anvender tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af de indkomne tilbud. Tilbuddene bliver behandlet fortroligt af kommunen. Det er et krav fra kommunen, at tilbudsgiverne iagttager ubetinget tavshed over for tredjemand vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med udbudsforretningen. J. nr G00 5

6 Kommunen forbeholder sig ret til - uden yderligere henvendelse til tilbudsgiver at indhente oplysninger om tilbudsgiver gennem pengeinstitut, kreditvurderingsbureau mv Evalueringskriterier under tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud Foreskrevet dokumentation, se punkt Erfaring med ejendomsadministration af almene ældreboliger med servicearealer (vægt 40) 2. Pris (vægt 20) 3. Erfaring med ejendomsadministration af ejendomme reguleret efter den private lejelov (vægt 10) 4. Kendskab til beboerdemokrati (vægt 10) 5. Fleksibilitet i forbindelse med den kommunalpolitiske beslutningsproces (vægt 5) 6. Erfaring med udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner (vægt 5) 7. Fleksibilitet i forbindelse med ind- og fraflytning (vægt 5) 8. Effektiv opfølgning på lejerestancer og flytteafregninger (vægt 5) 2.3 Krav til tilbuddets indhold og opbygning Generelt om tilbudsmaterialet Udbudsmaterialet forefindes kun på dansk. Tilbuddet skal belyse alle forhold vedrørende samtlige krav, ønsker og bestemmelser, opstillet i udbudsmaterialet. Byder flere i forening, skal det af tilbuddet fremgå, med hvem kommunen kan føre afklarende forhandlinger med bindende virkning for den/de øvrige. Hvis tilbudsgiver er bosat i udlandet, skal han opgive en person med bopæl eller hjemsted i Danmark, der kan foretage økonomisk bindende dispositioner på hans vegne, og til hvem alle meddelelser, herunder meddelelser vedrørende retssager, syn og skøn m.v. gives med bindende virkning for ham. J. nr G00 6

7 2.3.2 Sprog og format Tilbud skal være udarbejdet på dansk og skal afleveres både i papirform og elektronisk, jf. pkt Afleveringsadresse, eksemplarer og mærkning Tilbud skal stiles til Gladsaxe Kommune, Byrådssekretariatet, Rådhuset, 2860 Søborg. Tilbud skal afleveres som 4 eksemplarer i papirform, samt 1 enslydende elektronisk eksemplar i pdf-format på USB-stick eller cd-rom. Kuverten mærkes tydeligt Tilbud på Ejendomsadministration Honorar Tilbudsgiver modtager intet honorar i forbindelse med deltagelse i denne udbudsforretning, herunder honorar for udarbejdelse af tilbud Ejendomsret til modtagne tilbud Modtagne tilbud er kommunens ejendom Systematik og formkrav Tilbuddets opbygning skal følge udbudsmaterialets systematik, dvs. at dokumentation skal vedlægges i overensstemmelse med forskrifterne i udbudsmaterialets punkt nedenfor Priser og prisregulering Tilbuddet skal indeholde priser i danske kroner. Hvor beløbet er momsbelagt, skal det angives. Prisregulering fastsættes i overensstemmelse med nettoprisindekset, jf. kontraktens Forbehold Tilbudsgivers eventuelle forbehold for kravene i udbudsmaterialet skal fremgå tydeligt Konditionsmæssighed Tilbud, der ikke omfatter hele administrationsporteføljen, og som ikke er skrevet på dansk, anses for ikke-konditionsmæssigt og afvises derfor. J. nr G00 7

8 Kommunen forbeholder sig ret til at afvise tilbud, der ikke kan sandsynliggøre, at kommunikation med tilbudsgiver i hele aftalens løbetid kan ske på dansk. Tilsvarende vil tilbuddets manglende overensstemmelse med helt grundlæggende betingelser i udbudsmaterialet resultere i manglende konditionsmæssighed og efterfølgende afvisning af tilbuddet. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes i den forbindelse på, at kommunen, i særdeleshed i forhold til tilbudsgivernes forbehold, er forpligtet til at påse overholdelsen af det generelle ligebehandlingsprincip Foreskrevet tilbudsdokumentation Følgende dokumenter og oplysninger skal fremsendes som et samlet tilbud. Nedenstående dokumentation, som vedrører tilbuddet, skal i papirudgaven vedlægges i en separat brevordner med nummererede faneblade i overensstemmelse med nedenstående nummering: 1) Tilbudsbrev. 2) Udfyldt tilbudsliste. 3) Angivelse af, hvilke medarbejdere tilbudsgiver påtænker at anvende til opgavens udførelse og deres erfaring herfor. 4) Tilbudt overdragelsesforretning tilbage til kommunen eller ny administrator. 5) Beskrivelse af, hvordan samarbejdet mellem tilbudsgiver og kommunen påtænkes at blive organiseret mht. opfyldelse af kommunens krav til visitation, opsigelse, fraflytning, fremsendelse af varmeregnskabsdata og bygningsvedligeholdelse, jf. kravspecifikationen. 6) Beskrivelse af påtænkt kvalitetssikring af økonomisk mellemværende mellem kommunen og tilbudsgiver, herunder tilbudsgivers forretningsgange i forbindelse med bilagshåndtering samt det pengeflow, der følger heraf samt relevant opfølgningsdokumentation af økonomisk art. Tilbudsgiver skal sandsynliggøre, at der ikke er risiko for sammenblanding af kommunens aktiviteter med tilbudsgivers øvrige aktiviteter. 7) Beskrivelse af ejendomsdriftens organisering, som indeholder kommunens krav til opgaven, jf. kravspecifikationen. 8) Beskrivelse af ejendomsadministrationens organisering, som indeholder kommunens krav til opgaven, jf. kravspecifikationen. 9) Elektroniske systemer, som påtænkes anvendt til udførelse af den udbudte opgave. 10) Beskrivelse af tilbudsgivers erfaring med varetagelse af beboerdemokrati, ejendomsadministration, herunder administration af ejerlejlighedsejendomme, samt udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner. 11) Forslag fra tilbudsgiver på lejekontrakter og standardkorrespondance med lejere og afdelingsbestyrelser. J. nr G00 8

9 2.4 Kontrakten mellem kommunen og tilbudsgiverne Forhandling kan ikke finde sted. Kun præciseringer af tilbud kan accepteres Individuelle spørgsmål til kommunen Tilbudsgivernes spørgsmål til udbudsmaterialet skal rettes skriftligt til kommunen via . Spørgsmålene skal es til Spørgsmål til udbudsmaterialet skal være kommunen i hænde senest 29. september 2014, kl Spørgsmål som modtages efter denne frist, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 2. oktober Det påhviler tilbudsgiver at sikre sig, at spørgsmålene er nået frem. Alle tilbudsgivere vil senest 2. oktober 2014 modtage de stillede spørgsmål i anonymiseret form samt kommunens skriftlige svar herpå. 2.5 Tilbudsfrist Tilbud skal være Kommunen i hænde onsdag 8. oktober 2014, kl på adressen for udbuddet. Se punkt 2.1. Tilbudsgiverne vil ikke få adgang til at overvære åbning af indkomne tilbud. Tilbudsgiverne kan efter fristens udløb rekvirere en navneliste over alle tilbudsgiverne. 2.6 Vedståelsesfrist Tilbud skal være bindende til 31. december Tidsplan for udbuddets gennemførelse Frist for tilbudsgivernes individuelle spørgsmål: 29. september 2014, kl Frist for kommunens anonymiserede svar: 2. oktober 2014 Tilbudsfrist: 8. oktober 2014 Tilbudsevaluering: medio oktober Tidspunktet er alene en målsætning for kommunen. Politisk behandling: Ultimo oktober Tidspunktet er alene en målsætning for kommunen. Ordretildeling: November Perioden er alene en målsætning for kommunen. Tidspunkt for kontraktens ikrafttrædelse: 1. januar 2015 J. nr G00 9

10 2.8 Annullationsforbehold Kommunen tillægger det helt afgørende betydning, at kommunens beslutning om ordretildeling opnår politisk tilslutning. Kommunen anser det for sagligt begrundet at annullere udbudsproceduren, såfremt politisk tilslutning ikke opnås, eller at der med de indkomne tilbud ikke skabes en konkurrencesituation. J. nr G00 10

11 3. Kravspecifikation i forbindelse med administrationen af Gladsaxe Kommunes private beboelsesejendomme 3.1 Opgavens omfang Opgaven omfatter: Administration af 110 private beboelseslejemål i 14 ejendomme, der administreres efter reglerne i lejeloven. Oversigt over boligerne fremgår af bilag Sekretariatsvirksomhed og virksomhed i forbindelse med beboerdemokratiet Udformning og revision af husorden. Deltagelse i minimum 2 årlige beboermøder i ejendomme med beboerrepræsentation Ansvarsfordeling mellem administrator og kommunen Bygningsvedligeholdelse Administrator har ansvaret for drift af ejendommene, herunder al vedligeholdelse (ind- og udvendig bygning og installationer). Administrator forelægger årligt sin plan for årets vedligeholdelsesaktiviteter samt ajourføring af den flerårige vedligeholdelsesplan. Administrator skal udarbejde 1- og 10-årige vedligeholdelsesplaner. Administrator har ansvaret for: Ejendommenes vedligeholdelsesstand. Rekvirering af håndværkere til vedligeholdelsesarbejder, kontrol med udførelse heraf samt efterfølgende regningskontrol. Kontakt til offentlige myndigheder i forbindelse med ejendommens drift. Kontrol med forbruget på vedligeholdelseskonti. Kontrol med og godkendelse af ombygninger/ændringer i de enkelte lejemål. Vedligeholdelse og kontrol af bygningsdata, f.eks. BBR m.fl. Teknisk rådgivning i forbindelse med almindelige vedligeholdelsesplaner og mindre renoveringer. Rådgivning og oplæg til kommunen i forbindelse med forbedringsarbejder og større tekniske ændringer, herunder finansieringsmuligheder Viceværtydelsen J. nr G00 11

12 Administrator er ansvarlig for udførelse af viceværtsfunktionerne. Dette omfatter bl.a. den daglige vedligeholdelse, rengøring, gartnerisk vedligeholdelse og snerydning, affaldshåndtering, beboerservice, pasning og tilsyn og ind- og udflytninger. Viceværten skal passe ejendommens centralvarmeanlæg og varmtvandsanlæg. Viceværten skal påse en optimal drift af anlægget med henblik på at minimere omkostningerne til opvarmning. Kommunen er indforstået med, at viceværtfunktionen udføres af et af administrator valgt ejendomsservicefirma. Administrator er dog ansvarlig for, at viceværtfunktionerne udføres på en for beboerne og kommunen hensigtsmæssig og ordentlig måde Gartnerisk vedligeholdelse og snerydning Administrator er ansvarlig for opgavens udførelse. Gartnerisk vedligeholdelse og snerydning leveres af kommunen på ejendommen Til Jernbanen 8. På de øvrige 13 private beboelsesejendomme er kommunen indforstået med, at administrator indgår aftale med en entreprenør om opgaven Rengøring af trapper og beboervaskerier Administrator er ansvarlig for opgavens udførelse. Rengøring varetages på entreprenørbasis af Inter Service Gladsaxe (ISG). ISG fremsender faktura for det udførte arbejde til administrator Forsikringer Kommunen har tegnet bygningsbrand og bygningskasko for ejendommene. Kommunens forsikringspolitik oplyses ved kontraktindgåelse. Administrator skal administrere forsikringerne i henhold til almenboliglovgivningens bestemmelser, herunder betale præmier, anmelde skader og hjemtage erstatninger. Administrator skal stå til rådighed for kommunen i forbindelse med oplysninger i form af forebyggelsestiltag og lignende samt generelle faktiske oplysninger om ejendommene Krav til dokumenthåndtering Har administrator oprettet en sag i elektronisk format for hver enkelt lejemål, skal lejekontrakt tillige foreligge i papirform. Administrator skal sørge for, at sagsforløb, herunder lejekonkrakt, korrespondance og lignende vedrørende de enkelte lejemål nemt kan identificeres, og at hele sagen eller uddrag heraf hurtigt og nemt kan fremsendes elektronisk eller i papir til kommunen på dennes anmodning. J. nr G00 12

13 Administrator skal sørge for, at hver enkelt af kommunens lejemål nemt og hurtigt kan tilbageføre opgaven til Gladsaxe Kommune eller en anden tjenesteyder, når kontrakt om ejendomsadministrationen udløber, såfremt opgaven hjemtages i kontraktperioden, eller den videreoverdrages til ny administrator ved fornyet udbud af opgaven. Administrator skal oprette en generel sag for hver ejendom, bl.a. indeholdende ejendommens vedtægter, korrespondance med bestyrelsen, referater, budget og regnskab, forbrugsregnskaber og andre relevante oplysninger. I henhold til bestemmelserne i arkivloven er kommunen forpligtet til at opbevare al korrespondance m.v. i 5 år, hvorfor korrespondancen i de enkelte sager skal returneres til kommunen. Sager, der er endeligt afsluttet, returneres løbende. 3.2 Generelle procedurer for Gladsaxe Kommunes udlejning af private ejendomme Nedenfor beskrives den almindelige procedure for administration af kommunens beboelseslejemål, der reguleres af den private lejelov. I den forbindelse kan der være specielle forhold, som gør sig gældende i Gladsaxe Kommune, som vil blive anført i beskrivelsen Udlejning, tildeling af lejligheder, opkrævning af boligafgifter, opsigelse, fraflytning Tildeling af lejligheder foretages af Social- og Sundhedsforvaltningen, Gladsaxe Kommune. Udlejningsfrekvensen ligger på ca. 12 % årligt. Social- og Sundhedsforvaltningen sender meddelelse om ny lejer til administrator, vedlagt underskrevet boligtilbud, med oplysning om, hvorvidt Gladsaxe Kommune yder depositum eller om depositum skal betales af lejer. Administrator skal: sende tilbud til ansøger om adgang til besigtigelse af boliger. udfærdige lejekontrakter. opkræve leje, varmebidrag og andre pligtige ydelser i lejeforholdet. når opsigelse modtages fra lejer, orientere Social- og Sundhedsforvaltningen. Orienteringen skal indeholde oplysninger om fraflyttende lejers data, fraflytningstidspunkt samt dato for, hvornår lejemålet er klar til indflytning. Istandsættelsesperiodens husleje betales af lejer. Administrator afholder flyttesyn efter lejers fraflytning og fremsætter eventuelt fraflytningskrav mod lejer inden 2 uger efter fraflytningsdagen, jf. lejelovens 98, stk. 2. Hvis istandsættelsesbeløbet overstiger kr. efter fradrag af depositum, skal Byrådssekretariatet, Gladsaxe Kommune orienteres. J. nr G00 13

14 3.2.2 Rykkerprocedure Ved manglende betaling af leje, varmebidrag og andre pligtige ydelser, skal administrator iværksætte rykkerprocedure i henhold til bestemmelserne i lejeloven. Gebyr opkræves ligeledes i henhold til bestemmelserne i lejeloven og tilfalder administrator Lejeforhøjelser Samtlige lejeforhøjelser skal ske i henhold til lejelovens bestemmelser. Administrator skal løbende overfor lejer (mindst en gang årligt) beregne og varsle samtlige stigninger/nedsættelser i henhold til lejelovens bestemmelser. Administrator skal uden ugrundet ophold, ved ændring af lejen, fremsende oversigter til kommunen over ny leje pr. ejendom, hvor hvert lejemål er særskilt specificeret således, at både ny og gammel leje tydeligt fremgår. Oversigterne kan leveres elektronisk til kommunen Indvendig vedligeholdelse og regnskab herfor Der henlægges til indvendig vedligeholdelse på ejendommen Til Jernbanen 8. Der skal udarbejdes saldoopgørelse til lejerne, jf. bestemmelserne i lejeloven. På de øvrige ejendomme er der ikke indvendig vedligeholdelseskonti El- og varmeregnskab Der udarbejdes el- og varmeregnskab i henhold til lejelovens bestemmelser. Administrator er ansvarlig for, at varmeregnskabet kan udarbejdes inden for den i lejeloven fastsatte frist (det fremgår af bilag 1, hvilke ejendomme der skal udarbejdes forbrugsregnskaber for) Lejerhenvendelser og lejerklager Beboerhenvendelser og beboerklager administreres i henhold til lejelovgivningens bestemmelser. Henvendelser fra lejere vedrørende generelle spørgsmål, klager m.v. skal rettes til administrator Beboerrepræsentation Beboerrepræsentation administreres i henhold til lejelovgivningen. J. nr G00 14

15 Der er valgt beboerrepræsentation i ejendommen Til Jernbanen 8. Administrator opkræver kontingent for beboerrepræsentationen over huslejen samt afregner til beboerrepræsentationen kvartalsvist forud. 3.3 Retssager Sager, der indbringes for huslejenævnet i henhold til lejelovgivningen, sagsbehandles af administrator. Retssager mod lejere føres i henhold til lejelovgivningen. Det aftales i hvert enkelt tilfælde, om en retssag skal varetages af administrator efter afklaring med Byrådssekretariatet, om sagens omfang. Ved sager, der kræver advokatbistand, skal valg af advokat aftales forudgående med Byrådssekretariatet. Udgifter hertil afholdes over ejendommen. 3.4 Krav til administrators regnskabsaflæggelse overfor Gladsaxe Kommune Alle udgifter vedrørende drift af kommunens private beboelsesejendomme betales løbende af administrator. Alle indtægter (primært huslejeindbetalinger) bogføres løbende af Administrator. De løbende udgifter/indtægter til drift af ejendommene posteres i det kommunale økonomisystem 4 gange om året. Administrator fremsender i et regneark senest den 16. i april, juli og oktober måned en kvartalsopgørelse. Endeligt årsregnskab (som også indeholder 4. kvartals regnskab) fremsendes inden 31. januar. Formatet af denne kvartalsopgørelse fastlægges af kommunens kasse- og regnskabsafdeling, således at den hænger sammen med den kommunale kontoplan. Regnskabsåret følger kalenderåret. Niveauet for registrering af indtægter og udgifter, dvs. kontoplansstruktur på de enkelte ejendomme, aftales mellem administrator og kommunen Budgettering og årsregnskabsaflæggelse Budgettering J. nr G00 15

16 Administrator udarbejder budgetforslag for det kommende år til kommunen. Budgettet udarbejdes pr. ejendom, og detaljeringsniveauet skal som minimum svare til det niveau, som årsregnskabet skal aflægges i. Udkast til budget forelægges for kommunen i juni måned forud for budgetåret. Er der en beboerrepræsentation tilknyttet ejendommen, skal administrator ligeledes indhente budgetgodkendelse hos denne. Kommunen skal godkende budgettet Daglig økonomistyring og bogføring samt årsregnskabsaflæggelse Administrator skal foretage kontering, anvisning, bogføring og betaling af driftsudgifter vedrørende ejendommene samt en betryggende indtægts- og formueforvaltning. Administrator udarbejder og opstiller årsregnskab for den enkelte boligafdeling indeholdende de i bilag 2 anførte oplysninger. Regnskab skal tillige aflægges for porteføljen som helhed, og regnskabsaflæggelsen skal indeholde bemærkninger til regnskabet. Regnskabet ledsages af en specificeret opgørelse over lejerestancer. De af kommunen afholdte drifts- og anlægsudgifter konteres på ejendomsniveau og skal indgå i årsregnskaberne for de enkelte ejendomme. Visse udgifter skal medregnes i forbindelse med huslejefastsættelsen. Administrator og kommunen aftaler nærmere forretningsprocedure herfor. Kommunens nuværende regnskabspraksis kræver, at regnskabet forklares i forhold til oprindeligt budget. Såfremt praksis herfor ændres, meddeler kommunen dette til administrator. Kommunen og dennes revision kan til enhver tid og med rimelig frist indkalde bilagsmateriale fra administrator. Årsregnskabet skal være revisorpåtegnet. Alle renter og indtægter, herunder gebyrindtægter og forrentning af nettodriften tilfalder kommuen. Administrator skal sikre, at der ikke sker sammenblanding af kommunens aktiviteter og midler med administrators øvrige aktiviteter. Den nærmere forretningsgang for dette pengeflow, herunder fuldmagtsprocedure, aftales skriftligt mellem administrator og kommunen. Indtægter og udgifter skal fremgå særskilt af ejendomsregnskabet for de enkelte ejendomme. J. nr G00 16

17 4. Kravspecifikation i forbindelse med administration af Gladsaxe Kommunes almene ældre- og plejeboliger samt botilbud Vedlagt dette udbudsmateriale er følgende bilag: 1. Oversigt over boliger og kontaktpersoner 2. Regnskab for private ejendomme 3. Bogføring, regnskab og budget 4. Ejendomsservice 5. Ansvarsfordeling vedr. bygningsvedligeholdelse 6. Fordeling af udgifter mellem kommunen og de almene boligafdelinger 7. Ansvar og principper for forbrugsregnskaber 8. Understøttelse af beboerdemokrati i nye og eksisterende afdelinger 9. Ansvar og principper i forbindelse med opstart af nye afdelinger 4.1 Opgavens omfang og udførelse Oversigt over boliger Opgaven omfatter: Boliger tilknyttet botilbud 98 boliger Boliger tilknyttet omsorgscentre 491 plejeboliger 98 ældreboliger I kontraktperioden kan ejendomsporteføljen blive udvidet med boliger i forbindelse med nybygning og omdannelse af botilbud til almene boliger. Oversigt over boligerne fremgår af bilag 1. Lovgivningsmæssigt benævnes samtlige boliger som ældreboliger. Såvel i boliger, knyttet til botilbud, som i boliger, tilknyttet seniorcentre, er der tale om brugergrupper, der kræver særlig opmærksomhed for administrator. Botilbud anvendes primært til yngre handicappede og psykisk syge. Plejeboliger anvendes primært til ældre syge og handicappede borgere, som har et betydeligt behov for pleje og omsorg. Ældreboliger anvendes primært til svage ældre, som har vanskeligt ved at komme rundt, og som har et vist behov for pleje og omsorg. J. nr G00 17

18 I tilknytning til ældre- og plejeboligerne samt til botilbuddene er der i større eller mindre omfang etableret kommunale servicearealer og centerafsnit. Der skal være økonomisk adskillelse mellem boligarealernes og servicearealernes drift. Snitflader omkring ansvarsfordeling og udgifter til fælles drift fremgår af det følgende og af bilagsmaterialet Overdragelse af administrationen af kommunens almene boligafdelinger ansvarsfordeling mellem administrator og kommunen Bygningsvedligeholdelse Administration af bygningsvedligeholdelsen skal ske i henhold til almenlejelovens bestemmelser. Ansvarsfordelingen mellem kommunen og administrator i forhold til de kommunale servicearealer og boligafdelingerne fremgår af bilag 5. Fordeling og opkrævning af udgifterne mellem boligafdelingerne og de kommunale servicearealer sker efter fordelingsnøglerne, anført i bilag 6. Administrator har ansvaret for drift af boligafdelingerne, herunder al vedligeholdelse af ind- og udvendig bygning og installationer. Bygningsfaglig supervision, herunder godkendelse af udvendig vedligeholdelse varetages af Ejendomsafdelingen i Gladsaxe Kommune i henhold til bilag 5. Administrator fremsender godkendt plan for årets vedligeholdelsesaktiviteter samt ajourføring af den flerårige vedligeholdelsesplan Langsigtet bygningsvedligeholdelse Administrator skal udarbejde 1- og 10-årige vedligeholdelsesplaner. Ejendomsafdelingen i Gladsaxe Kommune følger arbejdet for at sikre en passende vedligeholdelsesstandard og for at sikre, at større fælles vedligeholdelsesarbejder på henholdsvis service- og boligareal koordineres. Administrator skal medvirke til at sikre, at den økonomiske og bygningsmæssige koordination af fælles vedligeholdelsesarbejder på henholdsvis service- og boligareal finder sted. Ansvarsfordelingen mellem kommunen og administrator i forhold til de kommunale servicearealer og boligafdelingerne fremgår af bilag 5. Ved etablering af nye almene boligafdelinger sikrer administrator, at der udarbejdes en vedligeholdelsesplan, herunder at tilbud på bygningsgennemgang til formålet hjemtages Viceværtsydelsen Til ældre- og plejeboligerne samt til Cathrinegården leveres ejendomsservice af kommunen via omsorgscentrene som beskrevet i bilag 4. Distriktslederen er ansvarlig for udførelse af viceværtsfunktionerne. Distriktslederen er samtidig administrators kontaktperson og samarbejdspartner på boligerne i forhold til den daglige vedligeholdelse, gartnerisk vedligeholdelse og snerydning, affaldshåndtering, beboerservice, pasning og tilsyn, ud- og indflytning mv.. Til øvrige botilbud er administrator ansvarlig for at levere viceværtsydelser i henhold til bilag 4. Udgifter til daglig vedligeholdelse i boligafdelingerne afholdes af administrator og fordeles i henhold til fordelingsnøglerne i bilag 6. J. nr G00 18

19 Gartnerisk vedligeholdelse og snerydning I ældre- og plejeboligerne samt på botilbuddet Cathrinegården leveres gartnerisk vedligeholdelse og snerydning pt. af kommunens driftsafdeling. På botilbuddet Kellersvej 6 varetages opgaven pt. af kommunens Serviceardeling og på botilbuddet Nybrogård, af kommunens servicefunktion Kildehuset. Gartnerisk vedligeholdelse og snerydning til øvrige botilbud leveres af administrator. Kommunen er indforstået med, at administrator indgår aftale med en entreprenør om opgaven. Ydelserne betales af administrator og fordeles i henhold til fordelingsnøglerne i bilag 6. En nærmere beskrivelse af gartnerisk vedligeholdelse fremgår af bilag 4. Administrator har ansvaret for, at opgaverne udføres i henhold hertil Forsikringer Kommunen har tegnet bygningsbrand og bygningskasko for ejendommene. I ejendomme med fælles boligarealer er der tillige tegnet løsøreforsikring. Kommunens forsikringspolitik oplyses ved kontraktindgåelse. Administrator skal administrere forsikringerne i henhold til almenboliglovgivningens bestemmelser, herunder betale præmier, anmelde skader og hjemtage erstatninger. Administrator skal stå til rådighed for kommunen i forbindelse med oplysninger i form af forebyggelsestiltag og lignende, samt generelle faktiske oplysninger om ejendommene Energimærkning Administrator er ansvarlig for at sikre, at der foretages energimærkning af de almene bebyggelser i henhold til gældende lovgivning Krav til dokumenthåndtering Såfremt administrator har oprettet en sag i elektronisk format for hvert enkelt lejemål, skal lejekontrakt tillige foreligge i papirform. Administrator skal sørge for, at sagsforløb, herunder lejekontrakt, korrespondance og lignende vedr. de enkelte lejemål nemt kan identificeres, og at hele sagen eller uddrag heraf hurtigt og nemt kan fremsendes elektronisk eller i papir til kommunen på dennes anmodning. Administrator skal sørge for, at hvert enkelt af kommunens lejemål nemt og hurtigt kan tilbageføres til kommunen eller overføres til en anden tjenesteyder, når kontrakt om ejendomsadministration udløber, eller såfremt opgaven i kontraktperioden hjemtages eller videreoverdrages til en ny administrator ved fornyet udbud. Administrator skal oprette en generel sag for hver boligafdeling, bl.a. indeholdende, afdelingens vedtægter, korrespondance med bestyrelsen, referater, budget og regnskab, forbrugsregnskaber og andre relevante oplysninger. J. nr G00 19

20 I henhold til bestemmelserne i arkivloven er kommunen forpligtet til at opbevare al korrespondance m.v. i minimum 5 år, hvorfor korrespondancen skal returneres til kommunen/ny administrator ved kontraktperiodens udløb. Sager, der er endelig afsluttet returneres løbende til kommunen. 4.2 Generelle procedurer for Gladsaxe Kommunes udlejning af ejendomme Nedenfor beskrives den almindelige procedure for administration af Kommunens almene boligafdelinger. I den forbindelse kan der være specielle forhold som gør sig gældende i Gladsaxe Kommune, hvilket vil blive anført i beskrivelsen Visitation og udlejning Visitation foretages i Social- og Sundhedsforvaltningen af henholdsvis Trænings- og Plejeafdelingen (pleje- og ældreboliger) og af Psykiatri- og Handicapafdelingen (botilbud). Udlejningsfrekvensen ligger på ca. 50 % årligt for plejeboliger og på ca. 10 % årligt for ældreboliger. For botilbuddene forventes en udlejningsfrekvens på ca. 10 % Opsigelse Når administrator får kendskab til at et lejemål ophører, skal kommunen orienteres samme dag, ligesom kommunen orienterer administrator samme dag ved kendskab til ophør af lejemål. Administrator fremsender efterfølgende en orientering, som skal indeholde oplysninger om fraflyttede lejers data, fraflytningstidspunkt samt dato for hvornår lejemålet er klar til indflytning. Det kan forekomme, at ledelsen på omsorgscentrene må kontaktes i forbindelse med lejers fraflytning, såfremt boligen ikke er blevet opsagt Fraflytning, istandsættelse og flytteafregning Istandsættelsesperiodens husleje betales af fraflyttende lejer. Ved opgørelse i forbindelse med fraflytning afregner administrator et eventuelt indskudslån til kommunen og fremsender slutregnskab til lejer/skifteretten/boet. Dersom indskuddet som følge af tvungen genhusning er betalt af kommunen, afregnes indskud med kommunen efter eventuelt fradrag. Administrator varetager istandsættelse af boligerne. Det er kommunens målsætning, at den enkelte plejebolig maksimalt står tom 5 hverdage, hvorfor administrator, inden for 5 hverdage fra et lejemål er fraflyttet, er forpligtet til at sætte det i stand. Det er kommunens politik, at de øvrige boliger udlejes hurtigst muligt uagtet opsigelsesperioden. Såfremt lejemålet er så misligholdt, at der er behov for mere end 5 hverdages istandsættelse, skal kommunen orienteres herom med angivelse af, hvilket lejemål der er tale om samt forventet nyt indflytningstidspunkt. J. nr G00 20

Spørgsmål og svar. til. Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes. private og almene beboelsesejendomme

Spørgsmål og svar. til. Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes. private og almene beboelsesejendomme Spørgsmål og svar til Udbud af Administrationen af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme Spørgsmål 1. Vedr. udbudsmaterialets punkt 4.1.2.6: Kan det forudsættes, at Gladsaxe Kommune som

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Servicearealerne tilknyttet boligafdelingern ved Byrådet ved Social- og Sundhedsforvaltningen

Servicearealerne tilknyttet boligafdelingern ved Byrådet ved Social- og Sundhedsforvaltningen GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Anlæg og Regnskab Bilag 4 Ejendomsservice Hvert seniorcenter samt botilbuddene Cathrinegården, Kellersvej 6 og Nybrogård varetager under institutionsledelsens

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Administrationsaftale Ejerforening

Administrationsaftale Ejerforening Administrationsaftale Ejerforening Mellem undertegnede administrator NME Ejendomsadministration ApS Søren Nymarks Vej 15 Postboks 1959 8270 Højbjerg Tlf./fax: 86281799 / 86288550 E-mail: mail@nmejendom.dk

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: xx. november 2014 Anlægsnummer: 90 10 39 Jour. nr. NST-5232-00493 Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen, Sønderjylland Felstedvej 14, 6300 Gråsten tlf. 72 54 30 00 Mail: sdj@nst.dk

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme J.nr.: 8914829 JAV/KRM BILAG 2.2 Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme Mellem Professionshøjskolen UCC CVR nr. 30 78 79 86 Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg (i det følgende kaldet UCC)

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere