Fortegnelse over Oldsager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fortegnelse over Oldsager"

Transkript

1 AARSBERETNING I STAVANGER MUSEUM, ARG. 5(1894), S Fortegnelse over Oldsager indkomne til ~tavanger museum i Af konservator Helliesen. 1. Spyclspicls af flint, raat tilhugget. Siderne er temmelig flade og noget slebne. Den ene ende el' spidst til dannet, men spidsen er afbrukket, den anden ende el' but. Længden er nu 14,5 cm. Nær den butte ende er den 4,7 cm. bred og 1,5 cm. tyk. Fundet ved Bryne mølle i Time pgd., J æderen. (1846.) 2. Pe1'le af mv af regelmæssig form, 2 cm. i tvffirmaal og 1,3 cm. tyk, hullet er 0,4 cm. i tværmaal. Fundet i Fister, Ryfylke. Gave af gaardbruger Peder Iversen Fistel'. (1847.) 3. Brynesten af brun skite1" med et hul i den ene ende, lig N. O. 425, 7,5 cm. lang. Fundet i Fister, Ryfylke. Gave af gaardbruger Tormod Poulsen Fister. (1848.) 4. Brynesten af lcvattsit, 42 cm. lang, 3 cm. bred og 2,2 cm. tyk. Den ene ende har en 4 cm. bred, temmelig skarp, eg. Stenen har været benyttet som mærkesten, da den blev funden staaende lodret ned i jorden med et ca. 10 cm. langt stykke ragende op over samme. Fundet i Fister, Ryfylke. Gave af kand. mag. Johannes Hansen. 5. Urne af ler (pl. l, fig. l) af form som N. O. 37 7, men anderledes ornamenteret. Langs randen, et stykke under denne, løber to paralleie snorlignende baand. Under disse er siden delt i ligestore lodrette felter, vexelvis furet paa-

2 54 langs og pac. tvæl's. 10,5 cm. høj, 14,5 cm. i tværmaal over randen og 9,8 cm. ved bunden. Funden i en haug paa gam'den Espedal i Høgsfjord, Ryfylke. (1850.) 6. Stykke af en brynesten af kvurtsit, 11,5 cm. lang og 5,5 cm. bred. Fundet paa gam'den Øglænde, rrime pgd., J æ del'en. (1851.) 7. Finge1'ring af bronce, 2,2 cm. i tværmaal og ca. 0,4 cm. bred. Fundet paa Tjelde i Sole, Haaland pgd., J æderen. Gave af grosserer Knud Bertelsen. (1852.) 8. Fingerring af guld, ydre tværmaal 2,5 cm., bredden 0,4 cm. og tykkelsen ca. 0,2 cm. Fundet paa gaarden Grødem, Hctland pgc1., Jæderen. (1853.) 9. B1'ynesten af kvct1,tsit, 26 cm. lang med et 14 cm. langt, tync1t og trindt haandtag. Fundet paa Rennesø, Ryfylke. (1854.) 10. Øse af lclæbel'sten, meget plumpt og raat arbejdet. Øsen indvendig 11 cm. i tværmaal og 2,5 cm. tyk. Skaftet 12 cm. langt og 6 cm. tykt. Fundet ved Njaa i Time, Jædel'en. (1855.) 11. Spydspids af je1'?'t fm yngre jel'l1alder, 40 cm. lang og 5 cm. brcd, lig N. O. 522, men bladet er fiadere og noget mere langstrakt. Fundet i udkanten af en haug paa gaarden Kolstø, Avaldsnæs, Karmøen i Ryfylke. (1856.) 12. a. Bl'uc1stykker af et sammenbøjet, enegget sværd af jern. Bladet er 5,15 cm. bredt. (1857.) b. Nyreformet kniv af je1'?'t, 8,5 cm. lang, 3,2 cm. bred og l cm. tyk langs ryggen. (1858.) c. StyH:e af en hank af jern, 9 cm. langt og l cm. tykt. (1859.) cl. Spydspids af jern fra yngre jernalder, 13 cm. lang og 3 cm. bred. (1860.) e. Fyrstual (pl. l, fig. 2), 6 cm. langt og ca. l cm. tykt med kvadratisk tværsnit., Paa den ene side er der to tapper, ca. 4 cm. fra hverandre, sandsynlig til fæste

3 I bver tap sidder en tvær for et haandtag af træ. stift. (1861.) f. Flint til fyrstaalet. Langs den ene kant er en række mæl,ker efter slag, saa stykket sel' ogsaa ud som en liden skraber. Stykket er ca. 3 cm. langt og næsten lige bredt. (1862.) g. Et stykke flint sandsynligvis ogsaa hørende til fyrsta alet, ca. 6 cm. langt og 5 cm. bredt. Langs den skarpeste kant er der en række fine mærker efter :;;lag. (1863.) h. En del stykker af en bl'ændbar og meget let substands, der formodentlig er benyttet til at fænge ild (knusk?) (1864.) No. 12 a- h er fundne under en liden helle paa den sydvestre side af samme haug paa ga~ll'c1en Kolstø, hvor no. Il H ev fundet. 13. a. Ornamentbeslag (pl. 1, fig. 3) af forgyldt bronce i irsk stil fra yngre jel'l1alder. Beslaget er cirkelrundt, 2,7 cm. i tværmaal. I det ophøjede midtparti sidder levninger efter en rød perle af rav. Omhing midtpartiet er et felt med baandslyng, og omkring dette gaar en ophøjet kant prydet med en perlestav. Paa undersiden er der levnin ~er efter 4 stifter. (18 65.) b. Bidselmundbicl (pl. l, fig. 4) fra yngre jernalder, med ringe af forgyldt bronce, eler el' 3,4 cm. i tværmaal. Hver ring er indelelt i tre dele ved tre dyrehoveder, mellem hvis munde el' fæstet en tredelt bøjle. Til den ene del er det stærkt forrustede og sammenbøjede bid af jern fæstet og til de andre to bøjler af jern til sæletøjet. (1866.) c. To firkantede syle af jern, 4 cm. lange og 0,4 cm. tykke, samt et lidet stykke af et træskaft med et firkantet hul, 0,3 cm. i firkant. (1867.) No. 13 a-c er fund ne paa gaarden Refve, Klep l)gd., J æderen.

4 a. Synaal af bronce, 5,2 cm. lang, øjet 0,5 cm. langt. (l868.) b. '1'0 1nalje1' af bronce, lig N. O. 271, 2,1 cm. bred. (1869.) c. SlangC1'ing af vronce, 1,8 cm. i tværmaal og 0,2 cm. bred. (1870.) d. Hempe af bronce (pl. l, fig. 5) med udstaaende bulede flige, over disse 2 cm. br~d; hempen er 0,8 cm. bred. (1871.) e. Halvdelen af en fingerring af sølv, 1,8 cm. i tværmaal og lielt over 0,6 cm. bred. (1872). f. Liden lcrog af b,'once (pl. l, fig. 6), 0,9 cm. lang, siddende i et 0,7 cm. langt stykke af et træskaft, eler er forsynet med et beslag af bronce. (1873.) g. Lielen ringformet spænde af b1'once. Rin gen er knyttet samlllen med en spiralformet knude. Y dre tvæl'lllftal el' 3,1 cm., ringen cn. 2 mm. tyk. Naalen el' lielt flad og afslidt i spidsen, 2,5 cm. lang. (1874.) h. Et stykke af bøjlen til en liden bøjlespæncle af ln'once, 2,1 cm. langt. (1875.) l. Naal af vronce, 4 cm. lang, afbrukket, saa det ikke kan sees, om det er en synaal eller spændenaal. (1876.) Jo Sex ringformede perler af glas, hvoraf 4 grønne og 2 blaa. Ydre b'[x)l'mn;ll 1,3 cm. En af de grønne el' tredelt, og i hullet!:iiclder et lidet stykke af en stift af bronce ) le '1'retten runde perler af ntv fra 0,9 cm. til 1,7 cm. i tværmaal. (1878.) L En ca. 68 cm. lang, fin guldtnwd, opkveilet i 8 omgange til en ring paa 2,7 em. i tværmaal. (1879.) No. 14 a-l el' fundne i en haug paa gaarden Rcfve i Kleps pgc1., Jædcren. 15. To lu1'e af støbt vl'once fra broncealderen (pl. 2, fig. l). Begge er ganske lige hin anden og hal' form som en nid S. Hver lur bestaar af to stykker. Det første og tync1este stykke er 68,5 cm. langt, og det tykkeste stykke, endestykket, er 96,5 cm. langt, altsaa hele luren 165 cm. lang. Lige bag mulldstykket el' røret 0,9 cm. i ydre tværmaal"

5 57 ved endesldven er det 5,5 cm. i tværmaal. Godstykkelsen 0,2 cm. Røret tiltager jævnt i tykkelse fra den smale ende mod den vide. Den første, tynde c1el er næsten krummet som en halvcirkel med radius ca. 20 cm. Buens col'de er ca. 37 cm. Den tykke del er ikke saa stærkt krummet og danner ikke nogen fuldstændi g halvcil'kel. Buens corde er ca. 66 cm. Begge deles krumningspinner staar omtrent lodret paa hinanden. Røret er indvendig, saa langt man lmn se ind ad den vide ende, besat med smaa længdelister, der er ca. 2 a 3 mm. lange og l mm. høje og som tilsyneladende staar uden orden. lviundstykket (pl. 2, fig. 2) er 1,3 cm. langt eller dybt og ved munclingen forsynet med en 0,5 cm. bred krave, hvis ydre tværmaal er 3,5 cm. Lige bag mundstykket er røret prydet med en i røret støbt virre, der er l cm. bred. Lige bag denne sidder der 4 smaa hemper efter hinanden paa rørets indre bøjning, ordnede to og to. Det fø rste stykke af luren er prydet med to med rør et sammenstøbte baanc1, 2 cm. brede, der deler røret i 3 ligelange dele. Det tync1e stykke af luren stikker omtrent 2 cm. ind i el et tykke. Begges rande er forsynet med en hempe, der clækker hinanden (pl. 2, fig. 3). Det tynde stykke er tillige forsynet mecl en smal trekantet forhøjning, der passer incl i en tilsvarende udskjæring paa det tykke stykke. Det tykke endestykke el' med 5 baand inddelt i 6 lige lange partier. Baandene, del' er 1,3 cm. brede, el' afvexlende concave og convexe. I ca. 3 cm. afstand fra den vide aabning el' del' en 0,9 cm. høj broncehempe. Denn e tilligemed lurens øvrige hemper el' stillet parallei med dens akse. læren endel' med en flad cirkelrund skive, del' el' 14,5 cm. i tværmaal. Denne el' paa forsiden prydet med 7 ligestore næsten halvkuglefol'mede ophøjninger, 2,2 cm. i tværmaal, ordnede i en ring med ligestor afstand fra hverandre. Langs randen er eler en ophøjet kant. Paa

6 58 bagsiden af skiven el' del' 3 sldaa hemper, stillecle i en afstand af 3,2 cm. fra skivens rand og parall elt med denne. Lurene blev func1ne i Revemsmyren pna gaardbrugel' GabJ'iel Børresen Revems ejemlom i Haalands pgd. paa østsiden af Hafrsfjord ikke langt fra fjorden. Myren hal' en st Ol' url strælming med svag held mod R ~tfr sfjord og el' omgivet af lave højdedrag. Dens tykkelse paa find estedet til den flade bund af fin lysegraa sand el' 1,35 m. Det øverste lag af myr en, ca cm. dybt, er gl'æstol'v og myrtorv. Fra. denne dybde til bunden et ensartet lag brændtol'v opfyldt af rødder, del' almindelig el' 2-3 cm. tykke, men enkelte el' indtil 8 cm. tykke. I dette lag tl'æffes ogsa.a. enkelte træstubber sandsynligvis af eg. Rødderne antages tilhøre hassel og eg. Hasselnøc1der findes. Det underste lag af torven er opblandet med fin hvidgraa sand. Lurenes dele laa skilt fra hinanden. Det store stykke samt de to smaa la a. i samme nivaa omtrent parall el meel hremndre, ca. ] 3 cm. over sandbunden. Paa sirma, over disse ba det andet store stykke med enderne nede, den virle ende omtrent 8 cm. over sandbunden. Omtrent ] 7 cm. ud fra denne ende fandtes clen ene skive, staaende ljaa kant. (1 880,)

7 ~. '" ~ ~ f :" 1:J l/, L

8 'Z 'Id...~.

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer

Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer Hardanger Fartøyvernsenter Skibsbevaringsfonden N 5601 Norheimsund Skovhusevej 35 4720 Præstø Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer

Læs mere

Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end

Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end 78 NORGES GEOLOGISKE UNBERSØGELSE. Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end IBti6sN". Ai Hans Reusch. wmkring den indre del afvarangerfjorden i Finmarken er H'6IH6H6

Læs mere

Profiler gennem Flydejord i Jylland.

Profiler gennem Flydejord i Jylland. Profiler gennem Flydejord i Jylland. Af AKSEL NØRVANG. I den danske Litteratur finder man en Del Beskrivelser af Moser, som er dækket af Aflejringer, der ikke kan være afsat af Isen eller af Smeltevandet

Læs mere

Hørrens rejse fra mark til mand. Forsøg på Ribe VikingeCenter

Hørrens rejse fra mark til mand. Forsøg på Ribe VikingeCenter Hørrens rejse fra mark til mand Forsøg på Ribe VikingeCenter Birgit Thomsen og Bo Ejstrud Ribe VikingeCenter/Syddansk Universitet 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Et fælles projekt...5 Hør og hørdyrkning...

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++

Sæt mineraluld uden på huset og få isolering i klasse A ++ LeT Sværhedsgrad: Produkterne er nok lettere at arbejde med end traditionel puds, men begyndere med et pudsebræt har meget at lære. tidsforbrug: -4 uger, hvis du ikke laver andet og ikke løber tør for

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

AASE NILSSON. Ozu!j!lojqmjoh! Begynderknipling For børn og voksne. FORLAGET NYT I KNIPLING

AASE NILSSON. Ozu!j!lojqmjoh! Begynderknipling For børn og voksne. FORLAGET NYT I KNIPLING AASE NILSSON Ozu!j!lojqmjoh! Begynderknipling For børn og voksne. FORLAGET NYT I KNIPLING AASE NILSSON NYT I KNIPLING Begynderknipling For børn og voksne. FORLAGET NYT I KNIPLING. - 1 - NYT I KNIPLING

Læs mere

SBM1003 Skovsgårde del 1

SBM1003 Skovsgårde del 1 SBM1003 Skovsgårde del 1 Kulturhistorisk rapport Hørning (Sønder) sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.05. Sb.nr. 41. Kulturhistorisk rapport for den systematiske udgravning af

Læs mere

Sedimenterne på bunden af inderfjorden

Sedimenterne på bunden af inderfjorden M A R I A G E R F J O R D - E N F J O R D D A L S I S T O R I E græs brækkede af lige over bunden. svindet fortsatte i to uger indtil en frisk kuling atter blandede ilt fra luften ned i vandet som det

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK RUNDETAARN 1637 1937 GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 WWW.RUNDETAARN.DK LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 RUNDETAARN 1637-1937 RUNDETAARN ET MINDESKRIFT UDGIVET AF KØBENHAVNS MAGISTRATS lste

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

A. Bøg springer ud. 88

A. Bøg springer ud. 88 A. Bøg springer ud. 88 B. Bøg springer ud. Knopskællene falder af, mens bladene folder sig ud. 7.Træer og buske Træer er de største levende væsener på Jorden. Deres ældste dele findes i veddet. Hvert år

Læs mere

INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7

INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7 EN VIKINGEFEST INDHOLD INDLEDNING 2 INVITATIONER 2-7 FORBEREDELSER OPSKRIFTER Tørrede æbler 8 Honningslik 8 Figurboller 9 FESTLIG UDSMYKNING Pyntedug 10 En guirlande af vikinger 11 Vikingeskjolde til bordet

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

det er nemt at lodde se her hvordan Andie Nordgren Jeff Keyzer JESPER HAFFGAARd af: Mitch Altman (lodningsvisdom) (tegneserietilpasning)

det er nemt at lodde se her hvordan Andie Nordgren Jeff Keyzer JESPER HAFFGAARd af: Mitch Altman (lodningsvisdom) (tegneserietilpasning) det er nemt at lodde se her hvordan af: Mitch Altman (lodningsvisdom) Andie Nordgren (tegneserietilpasning) Jeff Keyzer (Layout og redigering) JESPER HAFFGAARd (oversættelse) Distribute widely! lodning

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN THOROLF VOGT GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN DENmeget GEOLOGISKE arbeide i det UNDERSØKELSE nordlige Norge i de har senere nedlagt aar. Dette arbeide er gaat

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

denne, rede til at hage sig fast i den lokkede Fig. 64. En Medestang med Hjul.

denne, rede til at hage sig fast i den lokkede Fig. 64. En Medestang med Hjul. DEN DANSKE STAT Slang, helst til at skille i mindre Dele, en fin og stærk Fiskeline, helst oprullet paa et»hjul«(fig. 64), saa at den kan løbe frit ud langs Stangen og atter let oprulles ved Dreining paa

Læs mere

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse

Matematik på VUC. Modul 3c geometri. Indholdsfortegnelse Matematik på VUC Modul 3c geometri Indholdsfortegnelse Længdemål...1 Omkreds og areal af rektangler og kvadrater...3 Omkreds og areal af andre figurer...7 Arbejdstegninger og sammensatte figurer...11 Symmetrier

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Hvede, havre, byg og rug

Hvede, havre, byg og rug Planter er også mad Grøntsager, frugt og korn PLANTER er også din mad Tema om Korn Hvede, havre, byg og rug INDSKOLINGen: 1.-3. klasse PLANTER er også mad Tema om korn INDSKOLINGEN: 1.-3. klasse 1 Delemne

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

Fra det indre af Finmarken

Fra det indre af Finmarken Fra det indre af Finmarken Af Hans Reusch Norges geologiske undersøgelses aarbog for 1903. No. II Christiania I kommission hos H. Aschehoug & Co. A. W. Brøggers bogtrykkeri 1902 Fra det indre af Finmarken.

Læs mere