Søren Thomsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søren Thomsen 080801"

Transkript

1 C B S Facility Management Strategisk Taktisk Operativ Facility Management på CBS Af: Martin Jensen Søren Thomsen Ingeniørhøjskolen Ballerup

2 1. Forord Denne bacheloropgave er skrevet af Martin Jensen og Søren Thomsen, ingeniørstuderende på Ingeniørhøjskolen i Ballerup, afleveret den 3/ Opgaven er skrevet i samarbejde med Copenhagen Business School på Frederiksberg, der omhandler bestyrelens fremtidige visioner for CBS. Kontakten til CBS blev stiften igennem Jakob Hermansen fra Byggeweb, der på daværende tidspunkt digitaliserede tegninger for CBS, og havde enkelte undervisningstimer i CORE-FM på IHK. Henvendelsen til Jakob skete på 6 semester, hvor der blev udarbejdet forundersøgelser til afgangsprojektet, og derefter blev der aftalt møde med plan- og projektchef Lisbeth Røgind fra CBS, hvor mulige emner til bachelorprojektet blev diskuteret. Hensigten med opgaven er, at finde den optimale løsning på den valgte vision fra CBS. Opgaven vil derfor blive udarbejdet som et rådgivningsarbejde for CBS, der har udbudt at løse den konkrete vision, der bliver beskrevet i opgaven. Der vil i de næste punkter komme en introduktion og læsevejledning, hvor der vil blive gennemgået kort, hvad projektet omhandler, dens opbygning og struktur, samt en problemformulering. Der skal til sidst sendes en stor tak til Lisbeth Lindbo Larsen IHK (vejleder), Per Anker Jensen DTU (eksternvejleder) og Lisbeth Røgind CBS (kontaktperson CBS), for at være behjælpelige og støttende i udarbejdningen af denne bacheloropgave. 1.1 Resume Projektet omhandler udarbejdelse og realisering af ejendomsstrategi for ejendomsporteføljen, så den støtter op omkring udviklingen af CBS kerneaktiviteter frem til CBS oplever et stigende antal studerende og ændring i undervisningsformen, hvilket gør den nuværende ejendomsportefølje ikke er tilstrækkelig. Projektet er opdelt i 3 faser. Strategisk fase: Under denne fase analyseres CBS visioner og strategier, og der udarbejdes behovsanalyse på ejendomsporteføljen og løsninger hertil. Taktisk fase: Under denne fase realiseres ændringen i ejendomsporteføljen, så den støtter op omkring kerneaktiviteterne. Der udarbejdes totaløkonomi for energitiltag og materiale valg. Operativ fase: Under denne fase udarbejdes planer for implementeringen af udvalgte dele af løsningen. Side 2 af 72

3 2. Indholdsfortegnelse 1. Forord Resume Indholdsfortegnelse Indledning Læsevejledning... 7 Forkortelser... 7 Rapportopbygning Problemformulering Afgrænsning Metode Metode teoretisk fase CREM analyse Generelt CREM benchmarking Generelt om CBS Kerne produktion Kerneaktiviteter Sekundær produktion Ejendoms portefølje Antal studerende på CBS Antal udenlandske studerende Antal ansatte på CBS Opsummering af generelafsnit Strategisk fase CBS visioner strategi Undervisningsformer IT - eksamen Bæredygtighed Optagelse Befolkningsudvikling Fremtidig prognose for København FM strategi Side 3 af 72

4 8.2.1 FM strategi generelt CREM analyse Lokaleudnyttelse Anvendelse af de store lokaler > 80 per Udnyttelsen af IT lokaler Mindre lokaler (<80 pladser) IT-støttet undervisning Kvadratmeter i forhold til ansatte og antal studerende Fremtidsstuderende på CBS Arealfremskrivning Konklusion af strategisk fase Taktisk fase Beliggenhed Krav til beliggenhed af faciliteter Screening af lokalisationer for nybyggeri Udbygnings muligheder ved Solbjerg Plads Delkonklusion Økonomisk model CBS ejer byggeriet CBS lejer gennem UBST CBS lejer gennem privat aktør Økonomi for byggeri Delkonklusion Forudsætninger for nybyggeri Undervisningsareal Kontorer til videnskabeligt personale Byggeprogram Indledning Byggesagens organisation Forudsætninger Krav og ønsker til byggeriet Byggearbejdets organisation Økonomi Side 4 af 72

5 9.4.7 Drift og vedligeholdelse Materialer Vedligehold Bæredygtighed Pris Arkitektonisk udtryk Mulighed for branding Total Del konklusion Total økonomi Solcelle Vurdering Konklusion taktisk fase Operativ fase Drift plan Trafik Rengøringstype Rengøringsplan Vedligeholdelse Core-FM Operativ konklusion Samlet konklusion Appendiks Litteratur Links Bilagsliste Side 5 af 72

6 3. Indledning I afgangsprojektet Facility management på CBS skrevet af Martin Jensen og Søren Thomsen, gennemgås der i tre faser den nuværende situation, fremtidige situation og fremtidige strategier, på baggrund af CBS visioner. Dette er et afgangsprojekt, der bliver lavet udelukkende inden for Facility Management, på den nye retning ledelse og styring, da der i den nye studieordning er åbnet op for specialisering inden for dette område. Dette ledelsesfag er samtidig også en fagdisciplin, der bliver anvendt til at analysere og udarbejde strategier inden for Facility Management. I den indledende fase i DIP-A, der er lavet på foregående semester, er der sammen med Lisbeth Røgind fra CBS, blevet afholdt møde omkring CBS s strategier og visioner. Dette udmundede i en konklusion på DIP-A projektet, der kommer med flere problemstillinger, som analyseres og bearbejdes i dette projekt. Projektet er opdelt i tre faser, strategisk, taktisk og operationel. I de tre faser vil der blive gennemgået den strategi og vision CBS har i forhold til ejendomsstrategien, en analyse af behov og muligheder, planlægning af løsninger og fremtidige planer. I den strategiske fase, gennemgås de visioner bestyrelsen for CBS har, samtidig med at forudsætningerne for fremtiden kortlægges, så der også kan udarbejdes en målsætning på FM plan. I dette projekt arbejdes der med et tidsperspektiv på 10 år frem. I den taktiske fase kombineres FM-strategien og visionen, med de fremtidige forudsætninger og FM målsætning, således at det ender ud i forskellige mulige løsninger, der til sidste ender ud med en løsning, der støtter op omkring FM-strategien. I den operative fase planlægges og struktureres de valgte løsninger, således at der ligger en drift plan tilgængelig for CBS. De kilder der hovedsageligt vil blive anvendt, er statistik fra forskellige databaser, møder med CBS, undervisning fra DTU (kandidat fag Facility Management af Per Anker Jensen) lærebøger omkring FM og vejledning fra ekstern vejleder Per Anker Jensen. Side 6 af 72

7 4. Læsevejledning Forkortelser I rapporten er der brugt en række forkortelser og udtryk, der vil blive beskrevet her: Figur 1 Forklaring af forkortelser Forkortelse LLL PAJ LR FM CREM SEA Forklaring Lisbeth Lindbo Larsen (IHK-vejleder) Per Anker Jensen (eksternvejleder DTU) Lisbeth Røgind (kontaktperson på CBS) Facility Management Corporate Real Estate Management Statens Ejendomsadministration Rapportopbygning 3. Indledning. I dette afsnit er der beskrevet en kort introduktion til projektet. 5. Problemformulering. En beskrivelse af hvilke problemstillinger der vil blive gennemgået, samt en afgrænsning af projektet. 6. Metode Her vil metoder og teori der bliver anvendt, blive gennemgået. 7. Generelt om CBS En gennemgang af CBS der omhandler kerneproduktion, ejendomsportefølje og studerende/ansatte. 8. Strategisk fase Under den strategiske fase vil der blive gennemgået, hvilke fremtidige planer CBS har, samtidig med at der vil blive udarbejdet forudsætninger ud fra beskrevne data. Dette vil til sidst munde ud i en FMstrategi. 9. Taktisk fase FM-strategien bliver i dette afsnit struktureret, gennemgået og planlagt, således at den er klar til at blive ført ud i livet. 10. Operativ fase Side 7 af 72

8 I den sidste fase vil der blive udarbejdet en drift og vedligeholdelsesplan, der har til formål at opretholde FM-strategien. 11. Samlet konklusion Der vil til slut blive lavet en opsamling af rapporten og problemformuleringen. 12. Appendiks Litteraturliste og links der er anvendt til dette projekt. 13. Bilagsliste Bilagslise 5. Problemformulering I DIP-A blev der fundet frem til følgende problemstillinger: Overbookning af lokaler Mere face-2-face undervisning Implementering af Core-FM Øget tilgang af studerende På baggrund af disse problemstillinger kan der opstilles en problemformulering for DIP-B: Hovedproblemformulering Hvordan skal ejendomsstrategien udformes så CBS kan takle de ovennævnte problemer? Synopser Da rapporten bliver underopdelt i tre dele, kan der dermed også formuleres et spørgsmål, til hvert underemne: Strategisk fase: Vil ejendomsporteføljen være tilstrækkelig i 2021 i forhold til CBS visioner og strategi? Taktisk fase: Hvordan skal FM-løsningen udføres, så den støtter optimalt op omkring FM-strategien? Operativ fase: Side 8 af 72

9 Hvordan implementeres FM-løsningen i den daglige drift? 5.1 Afgrænsning I denne opgave fokuseres der kun på ejendomsporteføljen og ejendomsstrategien, som CBS ejer og lejer, samt de visioner og strategier der omhandler dette. 6. Metode På det danske marked er der endnu ikke udarbejdet tilstrækkelig-/relevant materiale, der kan anvendes til dette projekt. Derfor er der i rapporten taget udgangspunkt i Managing the university campus af Alexandre den Heijer 2011 hvor nogle af de samme metoder og teorier, vil blive brugt. 6.1 Metode teoretisk fase I den første del af projektet, vil der tages udgangspunkt i modellen Framework matching supply and demand, now and in the future (Alexandre den Heijer 2011) Denne model er valgt til analyse af den strategiske fase, da den beskæftiger sig med områder, der ønskes belyst. Modellen er opdelt i fire faser. 1. vurdere det nuværende campus 2. undersøg ændrede krav 3. fremstille fremtidige modeller 4. definere projekter til ændring Side 9 af 72

10 Figur 2 Model til strategisk fase Inden for de fire faser, skal der tilstræbes at komme frem til fire værdier, som er nuværende forsyning, nuværende krav, fremtidige krav og fremtidige forsyninger. Denne metode kan anvendes til den strategiske fase, hvor analyser indsættes i skemaet, så strategien overordnet illustreres. Figur 3 viser skemaet der er blevet tilpasset FM-analysen, der skal udarbejdes i den Strategiske fase. Side 10 af 72

11 Figur 3 Tilrettet model De fire faser i modellen er nu erstattet af projektets mål, i den strategiske fase. I de fire bokse er der vist de fire mål, der skal belyse hvordan FM-strategien skal udformes. De fire mål er: 1. Nuværende ejendomsportefølje (CBS ejendomme belyses, som de ser ud i dag) 2. Nuværende studerende (niveauet for antallet af de studerende i dag og historisk) 3. Fremtidige studerende (niveauet for antallet af studerende fastlægges) 4. Fremtidig ejendomsportefølje (antallet af kvadratmeter, som CBS skal bruge i fremtiden) FM strategien vil i slutningen af den strategiske fase, være overgangen fra nuværende ejendomsportefølje til fremtidig ejendomsportefølje, som vist i figur 3. Side 11 af 72

12 6.2 CREM analyse Generelt Som hjælpeværktøj til ejendomsmanagement, kan der anvendes CREM analyse (Corporate Real Estate Management). Analysen hjælper til at belyse interessenter inden for forskellige kategorier. Facility-manager på campusser kan bruge dette værktøj, til at få et overblik over, hvilken retning organisationen skal fokusere på, for at få den optimale øget værdi. CREM skemaet er opdelt i fire kategorier, der repræsenterer fire interessenter, der hver har deres eget fokusområde på campus. De er følgende: Strategisk (bestyrelsen der varetager politiske beslutninger) Finansiel (økonomiafdeling, der regner på investering og risikoanalyse) Funktionel (Facility managers sørger for optimal udnyttelse og funktionalitet) Fysisk (Pedeller og betjente, der vedligeholder de fysiske rammer) En undersøgelse af alle hollandske universiteter viser, at alle campus-mamangers er enige om, at disse typer af interessenter, alle indgår i deres beslutningsproces (Alexandre den Heijer 2011) Figur 4 CREM analyse På figur 4 vises en grafisk afbildning af CREM skemaet, hvor de fire interessenter til sammen udgør CREM, den endelige løsning/strategi, der skal give en forhøjet værdi for campus. Side 12 af 72

13 Selvom CREM analysen i dette tilfælde virker forholdsvis simpel, kan den dog udbygges til mere specifikke tilfælde, hvor flere interessenter kan tilføjes i beslutningsprocessen, og dermed giver flere variabler. Dette kan derfor gøre campus-management mere komplekst og dybtgående, men som litteratur om campusmanagement konfirmerer: Dem der er påvirket af (campus) planlægning, skal være involveret i (campus) planlægnings processen (Richard Dober 1963/1996) Når der er flere interessenter involveret i processen, kræver det en vis klarhed i beslutningstagningen, samtidig med at den samlede ydeevne for universitetet, bliver underopdelt i flere fraktioner, der så skal tages hensyn til. I CREM analysen er det derfor også vigtigt, at de forskellige interessenter går på kompromis, og ikke maksimerer deres egne interesseområder og variabler. Det er derfor nødvendigt at de forskellige interessenter, har et indblik i de finansielle aspekter, og at de finansielle resurser alternativt kunne blive investeret andre steder. CREM analysen skal derfor munde ud i en balanceret cost/benefit strategi, der støtter op om den samlede produktion, i stedet for en maksimal løsning for enkelte interesser CREM benchmarking For uarbejde en vurdering af campus, kan CREM analysen også anvendes som benchmarking, hvor universitetet bliver sammenlignet med tilsvarende institutioner, der har lavet en CREM analyse. Til benchmarking vil de hollandske 14 universiteter blive brugt, hvor alle Facility-managerne har deltaget i en undersøgelse, der skulle belyse deres forventninger om fremtidens campus. De 14 managere har givet et bud på, hvilke mål der ville blive brugt i fremtidens campus, og hvordan de ville være prioriteret. På figur 5 1 vises de samlede karakterer, som de 14 managere har givet. Hver manager har givet en karakter fra 9 til 1, hvor øverst prioriterede får karakteren 9, nummer to prioritet får karakteren 8 osv. 1 Managing the campus, Alexandre den Heijer 2011, side 179 Side 13 af 72

14 Figur 5 CREM analyse på hollandske universiteter De 12 emner, der er vist inde i skemaet, er alle vedtaget af de 14 managere, og er inddelt i de fire forskellige interessenter. Emnerne kan nu stilles op efter prioritering: 1. Support af brugeraktivitet & Forøge brugertilfredshed 2. Forøge fleksibilitet 3. Support af image 4. Nedskære omkostninger 5. Stimulering af samarbejde & stimulering af innovation 6. Risikokontrol 7. Reducere CO2 aftryk 8. Support af kultur 9. Forøge ejendomsværdien Sammenligningen af de 14 manageres viser, at der er forholdsvis stor enighed om, i hvilken retning fremtidens universiteter vil udvikle sig, når det kommer til forøgelsen af værdi. Der er hovedsageligt fokus Side 14 af 72

15 på funktionelle- og strategiske planer, hvor der satses på at tilpasse universiteterne til brugerne, samtidig med at der bruges ressourcer til at forbedre universitetets image udadtil, via innovation og samarbejde. Disse benchmarkings vil blive brugt i rapporten, til at sammenligne værdierne fra CBS i den strategiske fase. 7. Generelt om CBS CBS er en forkortelse for Copenhagen Business School. Det er et tørt business universitet, hvilket vil sige at de ikke råder over laboratorier. I dette afsnit vil CBS blive gennemgået overrodnet, for at få et indblik i universitetets nuværende situation. 7.1 Kerne produktion En organisation består af kerneaktiviteter og supportfunktioner. Ved at dele organisationen op kan det anskueliggøres, hvordan organisationen ser ud i forhold til et Facility Management syn. Dette skal være med til at give overblik over organisationen, ved at dele den op i kerneaktiviteter og support funktionerne. Side 15 af 72

16 Figur 6 kerneproduktion og sekundær produktion Kerneaktiviteter CBS kerneaktivitet er at uddanne befolkningen og skabe ny viden for samfundet. Det vil sige at undervisning og forskning er deres kerneaktiviteter, samt ansættelse af videnskabeligt personale. Det er vigtigt for CBS at support funktionerne støtter maksimalt op omkring kerneaktiviteterne, så det skaber mere værdi for organisationen. Videnskabeligt personale Her er der tale om det videnskabelige personale, som skal forske og videregive den information, som de er i besiddelse af. Det er vigtigt at have kvalificeret personale, så de studerende for mest muligt ud af deres uddannelse. Det er vigtigt at den enkelte forsker har den nødvendige viden, så de studerende får en tilstrækkelig høj kvalitet af undervisning. Studerende I undervisning indgår de studerende, så det er derfor vigtigt at have deres ønsker og krav i fokus. Høj kvalitet af undervisning vil medføre at fagligheden af de studerende vil stige, og på den måde gavne organisationen. Side 16 af 72

17 7.1.2 Sekundær produktion Den sekundære produktion er de services/aktiviteter der støtter op omkring CBS kerneaktivitet. Ved at optimere supportfunktionerne vil det gavne organisationen. Drift af ejendomme Driften skal være med til at sikre, at bygningerne forbliver af høj kvalitet, da en forringelse af kvalitet kan medføre ringere aktiviteter i faciliteterne. Ydermere skal driften sikre et ordentligt indeklima, vedligeholdelse af ude arealer m.m. Arealforvaltning Denne del er vigtig i forhold til at udnytte bygninger på den bedst mulige måde. For at undervisningen skal kunne forløbe på en tilfredsstillende måde, skal der være stillet lokaler til rådighed. Det er dog ikke kun undervisningen der har brug for lokaler. Der skal også være sat plads af til, at de studerende kan sætte sig i grupper og lave gruppearbejde og lignende. Denne del af organisationen skal også sikre, at der er ordentligt inventar, som passer til brugernes ønsker, samtidig med at personalet har tiltrækkende omgivelser. Service forvaltning Der findes mange forskellige services som påvirker en organisation. Ved CBS er de største serviceses, og dem man ligger mest mærke til, kantine drift og IT. Kantinen er med til at sikre de studerende og ansatte kan få mad i pausen og lign. IT er med til at sikre et bedre studie. De studerende bruger i højere grad mere og mere IT, og dette medføre at dette område ikke kan negligeres. Internettet skal være stabilt, så de studerendes arbejde ikke bliver afbrudt. IT udgør også en del af undervisningen, da opgaver og litteratur ligger tilgængeligt på nettet. Side 17 af 72

18 7.2 Ejendoms portefølje Her er en oversigt over nøgletallene for CBS nuværende ejendomsportefølje. For at se det detaljerede skema, se bilag 1 Figur 7 - Hovedarealer Placering Brutto-etageareal total (m^2) Solbjerg Campus Dalgas Have Campus Porcelænshaven øvrige ejendomme 410 Total Der er overordnet set tre hovedområder på CBS, der tilsammen udgør m^2. Disse tre områder er den nuværende ejendomsportefølje, der støtter op om både den primære og sekundære produktion. 7.3 Antal studerende på CBS På CBS er der fire overordnede uddannelsesretninger, de studerende kan gå på, Bachelor, Kandidat, Diplom og Executive Masters. Antallet af de studerende på de fire uddannelsesretninger i året 2010 er: Figur 8 Antal studerende Uddannelse Antal studerende (år 2010) Bachelor Kandidat Diplom Executive Masters 809 Total Side 18 af 72

19 7.4 Antal udenlandske studerende CBS modtager hvert år flere udenlandske studerende, fra andre universiteter i verdenen, på uddannelsesretningerne Bachelor og Kandidat. Disse tal er allerede indregnet i figur 8, men er vist isoleret set i figur 9. Figur 9 udenlandske studerende Uddannelse Antal studerende (år 2010) Bachelor 756 Kandidat Total CBS har også aftaler med andre universiteter der omhandler udvekslingsstuderende, dog er forskellen imellem indgående og udgående studerende minimal, og der vil derfor ikke tages stilling til dette i denne opgave. 7.5 Antal ansatte på CBS På CBS er der forskellige typer af personale, der henholdsvis kan deles op i primær- og sekundær produktion. Videnskabeligt personale og deltidsundervisere hører ind under den primære produktion, da disse er med til at skabe- og formidle viden. Administrativt personale, studentermedhjælp og eksamenstilsyn hører under den sekundære produktion, da disse bakker op om den forskning og vidensdeling der foregår på CBS. For at få det detaljerede overblik, se bilag 2 figur 6. Figur 10 Personale Personale Antal personale (år 2010) Videnskabeligt personale (VIP) 594 Deltidsundervisere (DVIP) 797 Administrativt personale (TAP) 628 Studentermedhjælp/eksamenstilsyn 366 Total Side 19 af 72

20 CBS er en bestillerorganisation, dette betyder at de bestiller services udefra, i stedet for at have det nødvendige personale ansat, der ville kunne varetage alle de sekundære funktioner på campus. Det illustreres også ved at 58,7 % af det totale antal personale, illustreret på figur 10, er videnskabeligt/deltidsundervisere (VIP/DVIP), mens det administrative personale og pedeller udgør 26,5 %. 7.6 Opsummering af generelafsnit Til at afslutte det generelle afsnit af CBS, vil der blive lavet en opsummering af de mest relevante data: Figur 11 - Opsummering Antal studerende Antal m^ Disse to værdier er henholdsvis den nuværende forsyning og det nuværende krav, beskrevet i afsnit 6.1 og illustreret på figur 2. disse værdier vil blive brugt i senere afsnit. 8. Strategisk fase Til udarbejdning af FM-strategien, skal CBS visioner og strategier klarlægges, samtidig med at der skal foretages en analyse af nuværende og fremtidige forudsætninger. Der vil i denne fase blive gennemgået de relevante forudsætninger, der skal tages i betragtning i forhold til ejendomsporteføljen, samtidig med at der bliver analyseret frem til de fremtidige forudsætninger og fremtidige krav, der bliver sammenfattet med de nuværende forsyninger og krav, der er vist i figur 11, i en FM-strategi. 8.1 CBS visioner strategi I fremtiden vil CBS have et ændret antal studerende, antal ansatte, samt undervisningsformen vil være omstruktureret. Der kan i de kommende år være flere faktorer, der kan variere og ændre sig, det er derfor nødvendigt at udarbejde en fremtidsperspektivering for at indkredse, hvilke ændringer og udfordringer CBS vil møde, og udforme en langsigtet strategi, for at forebygge og dermed forhindre eventuelle mulige udfordringer. Side 20 af 72

21 8.1.1 Undervisningsformer Udformningen af universitetet er afhængig af, hvilke undervisningsformer der bliver anvendt på campus. Det er derfor vigtigt at få fastsat, hvordan CBS strukturere undervisningen, samt hvordan den vil være i fremtiden. CBS anvender 4 forskellige undervisningsformer 2 : Forelæsninger Ved forelæsninger er kommunikationen envejs, og derfor vil der ikke være den store interaktion mellem underviser og de studerende. Holdtimer Holdundervisning ligger op til en dialog mellem underviser og de studerende og de studerende imellem. Øvelses timer Her bliver der diskuteret og gennemgået opgaver/tekster, som så kan give en dybere indsigt i stoffet. Denne undervisningsform er til de hold med mindre antal studerende. Projektarbejde Denne undervisningsform er tværfaglig, som skal være med til at udruste de studerende til at arbejde problemorienteret. Her har de studerende ansvar for din egen læring, dog er der tilknyttet en vejleder. Undervisningsformerne ændrer sig meget i forhold til hvilket studie der er tale om. I takt med de studerende kommer længere i studieforløbet, vil den studerende blive mere og mere selvstændig. Dette betyder i praksis at de studerende, som er sidst i forløbet vil have mindre læredækning end dem som lige er startet på studie. 2 https://e-campus.dk/studie-og-laering/studieguide---faa-overblikket/undervisningsformer Side 21 af 72

22 Undervisningen i fremtiden CBS har fået forøget taxametertilskuddet til 5000 kroner per bestået student frem mod , så beløbet nu hedder ca kroner. Dette ekstra tilskud skal være med til at sikre mere individuel talentudvikling. Politikerne og offentligheden har en berettiget forventning om, at flere midler giver mulighed for at give de studerende flere timer, mere interaktion (fx mindre hold og mere vejledning) samt flere professorer (fastlærertimer). 4 Det betyder at der i fremtiden vil være større behov for det mere traditionelle klasseværelse. Og da CBS allerede er presset med hensyn til plads, kan det blive et problem at opfylde kravet om mere face to face undervisning i fremtiden. Face to face undervisning kræver mindre hold og mere lærerdækning, som vil medføre mere tid til de enkelte studerende. Dette vil medføre at behovet for antallet af m^2 vil ændre sig IT - eksamen I dag er CBS ved at leje 2 store lokaler på Amager til 700 studerende, hvor der skal opstilles permanent IT udstyr, så der kan afholdes IT eksamen. Dette kræver dog at eksamensperioderne spredes ud over hele semesteret, da belastningen ellers bliver for stor på disse lokaler. CBS har hørt politiske røster om at IT - eksamen vil være procedure i fremtiden 5, så dette skal der tages højde for i fremtiden. Da CBS har erfaringer med at de studerende kan snyde med deres egne Pc er, har de valgt at gennemføre en strategi, hvor den studerende udelukkende kun kan anvende de opstillede Pc er til eksamen. Dette kræver dog en omstrukturering af de eksisterende lokale, eller at der skal lejes/bygges flere lokaler, da CBS på nuværende tidspunkt ikke selv kan støtte op om dette Bæredygtighed CBS har en vision om at de skal arbejde mere målrettet mod at blive mere bæredygtige, både i forhold til drift og fleksibilitet. Bestyrelsen har ikke beskrevet dette yderligere. Begrebet bæredygtighed vil CBS gerne have indarbejdet i fremtidige projekter Allokering af forhøjet taxameter tilskud Allokering af forhøjet taxameter tilskud 5 Lisbeth Røgind, Campus Manager CBS Side 22 af 72

23 8.1.4 Optagelse Dette afsnit omhandler optagelsen og afvisninger på CBS uddannelser. Dette skal give et indblik i, hvordan niveauet har været historisk, samtidig med at optagelsen/afvisningen vises Bachelor uddannelserne I sommeren 2011 er der ansøgere på CBS bacheloruddannelser, hvor af ansøgerne er 1. prioriteringsansøgninger. Dette svarer til en stigning på 14 % i forhold til året før. Enkelte linjer oplever stigninger mellem %. Selvom CBS har øget antal studiepladser, så er det kun knap halvdelen der er blevet tilbudt studieplads på CBS. Figur 12 viser en samlet oversigt over optagelse på bacheloruddannelser 6 : Figur 12 Samlet oversigt over optagelse på bacheloruddannelserne Antal ansøgere Stigning i % Antal pladser Afvist % (49,5 %) Figur 12 viser, at antallet af studiepladser ligger langt under antal ansøgere. Hvis alle ansøgere blev optaget, ville det faglige niveau iblandt de studerende falde. Dette vil kunne resultere i et mindre attraktivt studie. For at få at detaljeret overblik over alle linjer under Bacheloruddannelsen, se bilag 2 figur Kandidat uddannelserne Her gør det samme sig gældende, som på bachelor uddannelserne, nemlig for få studiepladser. CBS bestyrelse har dog drøftet, om det ville være den korrekte strategi, at hæve antallet af studerende på forskellige linjer, da bestyrelsen endnu ikke har klarlagt en vision om, hvorvidt CBS skal være et Eliteuniversitet, hvor kun de bedste går, eller om de skal være et alment universitet, hvor de fleste kan komme ind. Dette vil have en effekt på antallet af studerende, da et højere adgangskrav vil betyde, at færre studerende har mulighed for at komme ind. Her er en oversigt over antal accepteret/afviste ansøgere: 6 Side 23 af 72

24 Figur 13 Optagelse kandidat uddannelserne Antal ansøgere Stigning i % Accepteret Afvist % 3903 (70,6 %) 1619 (29,4 %) Figur 13 viser, at man har været nødsaget til at afvise kvalificeret ansøgere. For et detaljeret overblik over alle linjerne under kandidat, se bilag 2 figur Sammenlagt optagelse Figur 14 viser den samlede optagelse, på hele CBS over en 7årig periode. Figur 14 Samlet optagelse på CBS Total antal optagede på CBS Antal studerende Studerende År Det illustreres på figur 14, at der er en stigning af studerende overordnet, men mere præcist så er optagelsestallet for 2004 på 5799 studerende, mens der i år 2010 var en optagelse på 7517 studerende. Dette er en stigning på 718 studerende over 7 år, der samtidig giver en stigning på 4,5 % årligt. For den detaljerede redegørelse af optagelsesstatistikken, se bilag Befolkningsudvikling For at få et indblik i, hvilke udfordringer CBS kan møde i fremtiden, skal der dannes et overblik hvordan befolkningsudviklingen vil være i fremtiden. Dette skal bruges til at underbygge den udarbejdede strategi. Side 24 af 72

25 Befolkningsudvikling nationalt Der har i de seneste par årtier, været en støt befolkningsstigning i Danmark. Fra 1970 til 2010, er befolkningstallet steget fra 5,0 millioner til 5,5 millioner. En stigning på ca over 40 år, selvom der faktisk var et lille fald i befolkningstallet i 80erne, grundet lav fødselstal. Udviklingen i befolkningstallet er vist på figur 15 7 : Figur 15 Befolkningsudviklingen Det meste tyder på, at Danmark i den nærmeste fremtid, vil opleve en fremgang i befolkningstallet. Nogle kommuner vil opleve fremgang, mens andre vil opleve en tilbagegang. Fremgangen er især fokuseret i de kommuner, der har større byer beliggende i dem, så som København, Aarhus, Odense, Randers, Silkeborg, Horsens, Vejle, Roskilde, Køge m.m. Nogle af hovedårsager til at flere flytter til storbyerne er, at disse har job- og uddannelsesmuligheder, der ikke er i mindre byer. For en dybere gennemgang af befolkningsudviklingen nationalt, se bilag 3 7 Side 25 af 72

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Ballerup 12. maj 2014 v. Økonomi- og administrationschef Uffe Gebauer Thomsen

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Ejendomsstrategier og porteføljestyring

Ejendomsstrategier og porteføljestyring Ejendomsstrategier og porteføljestyring Per Anker Jensen Professor 31. marts 2014 Hvad er en strategi? Strategos - hærleder? Strategi er et spørgsmål om at vinde krigen og overleve! Niveauer i tilpasning

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Luiss Guido Carli Land: Italien Periode: Fra: September 2012 Til: December 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse

Bilag 2. 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen. 2. Undervisningsformer. Spørgeskema - Den pædagogiske diplomuddannelse Bilag 2 1. Budgetterede nøgleoplysninger for uddannelsen 1.a) Angiv det budgetterede forbrug af lærerarbejdstimer/tap-timer for 1998 ved den pædagogiske diplomuddannelse (inklusiv forberedelse). Arbejdstimer

Læs mere

CAS Service Leverance Aftale

CAS Service Leverance Aftale CAS Service Leverance Aftale INDHOLDSFORTEGNELSE CAS SERVICE LEVERANCE AFTALE...3 1.0 DEFINITIONER...3 1.1 AFTALEN...3 1.1.1 AFTALEGRUNDLAG...3 1.1.2 AFTALENS FORMÅL...3 1.1.3 AFTALEN...4 1.1.4 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT...4

Læs mere

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser. 27. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 7. august 5 Unge bliver hurtigere færdige med deres lange videregående uddannelser Af Kristian Thor Jakobsen Med indførelsen af fremdriftsreformen på de lange videregående uddannelser er det tydeliggjort,

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Program 09.30: Velkomst og introduktion til projektets resultater

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING

INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING INDSAMLINGSORGANISATIONERNES EGENFINANSIERING - En analyse af væksten af indtægtsstrømme fra 2011 versus 2012 Indholdsfortegnelse Indhold: 1. Baggrunden for analysen.... 4 2. Hovedkonklusionerne fra analysen...

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 77 TILFREDSHED STUDERENDE 2013 Svarprocent: 30% SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 214 28 Kandidat 44 41 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen (hæftes sammen med forsideblanketten) Nedenstående spørgsmål besvares for at give din personlige beskrivelse af dine mål med uddannelsen, de studieaktiviteter

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE VEJDIREKTORATET PÅ VEJ MOD 2017 NYE STRATEGISKE TEMAER Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem o Bedre vej

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Nye bekendtgørelser om adgang til bachelor-, og kandidatuddannelser

Nye bekendtgørelser om adgang til bachelor-, og kandidatuddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidatuddannelsesområdet Nye bekendtgørelser om adgang til bachelor-, og kandidatuddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få en større sprogforståelse og opleve en fremme kultur på nær hånd

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at få en større sprogforståelse og opleve en fremme kultur på nær hånd US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Universidad de La Laguna, Tenerife Land: Spanien Periode:

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Optimeret ejendomsdrift

Optimeret ejendomsdrift Optimeret ejendomsdrift Hvad er fordelene ved optimeret ejendomsdrift? Optimeret ejendomsdrift er: Skarp planlægning. Konstruktiv dialog med fagfolk. Gode relationer mellem ejer, brugere, håndværkere og

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0

ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 ESCO hvordan gribes det bedst an? KMO 205 Ver. 3.0 27.05.2013 Hvem er Kuben Management? En del af NRGi et af Danmarks største energiselskaber Markedsledende indenfor bygherrerådgivning Førende på rådgivning

Læs mere

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav

Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Lejernes prioriteringer og ønsker - vær forberedt på nye krav Ved Claus Asger Olsen, afdelingsdirektør Investeringsejendomme 1 / 28. maj 2015 28. Maj 2015 Hvad skal jeg tale om? Kort om DEAS Hvad fortæller

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse Facilities Management - State-of-the-art civilingeniør, driftschef

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5.

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. DUA seminar 5. oktober 2010 1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. Spørgsmål Bygherrerådgiver Erik Krøll, NNE Pharmaplan

Læs mere