Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. GENERALFORSAMLINGSREFERAT"

Transkript

1 Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage Telefax Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax Giro CVR Nr GENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2010, mandag den 12. april kl afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Sølvgade Generalforsamlingen afholdtes på administrator, advokat Nicolai Giødesens kontor, Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K. Tilstede var: Endvidere deltog: 21 ejerlejlighedsejere repræsenteret, heraf 8 ved fuldmagt, svarende til 2792/2792 eller 100,00 %. Advokatfuldmægtig Anders Nørgaard Sørensen og Tina Hald fra administrationen. Der foretoges følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab og påtegning af revisor, herunder årsregnskab for evt. oprettet grundfond. 4. Evt. indkomne forslag. S. F ore1æggelse af budget. 6. Valg af formand. 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 8. Valg af 1.,2. og evt. 3. suppleant. 9. Valg af administrator. 10. Valg af revisor og suppleant for denne. 11. Eventuelt. Ad dagsordenens punkt 1 - valg af dirigent og referent. Anders Nørgaard Sørensen (ANS) bød forsamlingen velkommen. Til dirigent valgtes enstemmigt ANS, der på forespørgsel konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet. Samtidig valgtes enstemmigt Tina Hald til referent.

2 NICOLAI GIØDESEN Side 2 Ad dagsordenens punkt 2 - formandens beretning. Bestyrelsens fratrådte formand, Søren Kragh (SK) gennemgik følgende beretning: Formandens beretning 2010 Når man ser på dagordenen og de indkomne forslag, er det ikke svært at se, hvad bestyrelsen har brugt meget af sin tid på, Men før jeg kommer ind på retssagen, vil jeg nævne nogle af de mere hverdags relaterede ting, vi også har arbejdet med. Vi har fået nye låse til fællesarealerne. Det virker meget fint samtidig med, at vi også kan benytte nøglerne til vores postkasser, som jo alligevel skulle sættes op. Vi har udvidet ejendommens forsikring således, at følgende nu også er dækket: Stikledninger. (udvendige skjulte rør) kr. Udvidet rørskade (indvendige skjulte rør) kr. Retshjælpsdækning. 405 kr. Grønne Gårde er opløst, og der er nu dannet et gårdlaug i karreen. Prismæssigt er det en smule dyrere end, hvad vi hidtil har betalt. Michael Gleerup er repræsenteret i gårdlauget. Vi har haft en utæthed omkring fatningen til vores antenne, som vi har fået repareret. Endvidere har vi opsagt tv-abonnementerne, da systemet er ustabilt, og det var uforholdsmæssigt dyrt at have adgang til filmkanalerne. Og til sidst har ejendommen fået en ny vandmåler. Udgiften til denne er afholdt af Københavnskommune. Der har verseret en retssag i syv år, som blandt andet har involveret ejerforeningen. Jeg vil kun kommentere de punkter, som vedrører ejerforeningen. Hans-Ole Vagtborg har sagsøgt ejerforeningen for at tilsikre adgang til den fælles klemkasse, som indeholder 400V kablet. Den er kun fremført til 1. sal i højre side i 104, hvor Per-Hugo Kristensen og Hans Vagtborg bor. Dernæst har ejerforeningen nedlagt påstand om reetablering af etageadskillelsen mellem Per-Hugo Kristensen, Hans Vagtborg og Hans-Ole Vagtborg. Foreningen fik ikke medhold i disse påstande og har valgt ikke at anke dommen. Ejerforeningen har betalt dkk til modpartens advokat og dkk til egen advokat i 2010, og dkk da sagen startede. Ejerforeningen har efterlevet dommen, idet ejerforeningen har forsøgt at foranledige adgang til klemkassen efter henvendelse til Per-Hugo Kristensen og Hans Vagtborg. Per-Hugo Kristensen og Hans Vagtborg har nægtet at åbne op, og da der verserer andre spørgsmål i landsretten i denne sag udelukkende mellem Per-Hugo Kristensen, Hans Vagtborg og Hans-Ole Vagtborg, vil en fogedforretning kunne trække ud og blive bekostelig for foreningen. Derfor er der trukket et kabel horisontalt således, at Hans-Ole Vagtborg har adgang til 400V i dag. Foreningen har ingen udgift haft hertil. Derudover sikrer dette også, at ejerforeningen ikke bliver mødt af et potentielt søgsmål fra Hans-Ole Vagtborg for ikke at have gjort nok for at foranledige adgang.

3 NICOLAI GIØDESEN Side 3 Denne sag er et uheldigt eksempel på et simpelt problem, som let kunne løses med sund fornuft, men som desværre er eskaleret til en lang og omkostningsfyldt retssag grundet personlige interesser i en nabostrid. Dette var også motivationen for at vælge en ny formand til ejerforeningen i januar. Da mine arbejdsforhold har ændret sig markant, trak jeg mig som formand for en måned siden, men jeg håber, at der en anden, som har mulighed for at tage vare om de daglige anliggender, som vedrører vores forening. Det er i hvert fald ikke en farbar vej, at vi ender i en situation, hvor sund fornuft bliver sat over styr til fordel for søgsmål. Hans Vagtborg Beck-Kristensen (HVBK), ville ikke godkende formandens beretning. Som grund herfor anførtes det, at valget af formanden, SK på den ekstraordinære generalforsamling afholdt d. 20. januar 2010 ikke var gyldigt, da referatet fra den pågældende generalforsamling endnu ikke var underskrevet af alle påkrævede tegningsberettigede. ANS afviste denne påstand og oplyste, at den materielle beslutning truffet af generalforsamlingen om at indsætte SK som ny formand ikke blev ugyldig af, at der endnu ikke forelå et underskrevet generalforsamlingsreferat. Herefter blev årsberetningen enstemmigt godkendt på nær af HVBK, der stemte imod. Ad dagsordenens punkt 3 - forelæggelse af årsregnskab og påtegning af revisor, herunder årsregnskab for evt. oprettet grundfond. ANS gennemgik årsregnskabet for 2009 i hovedposter, og det udviste et underskud på kr , som overføres til egenkapitalen. ANS oplyste, at underskuddet primært skyldtes advokatsalærer/omkostninger i forbindelse med den nu afsluttede retssag samt store udgifter til vedligeholdelse. HVBK ville ikke godkende årsregnskabet, da han anførte, at bilagene for advokatudgifter på kr ,00 ikke var attesteret. Han krævede derfor en ny revision af regnskabet. Dette blev afvist af bestyrelsen. Bente ørum (BØ), orienterede HVBK om, at der fandtes to bilag vedr. denne post på henholdsvis kr og kr Disse var begge godkendt og attesteret af bestyrelsen. Herefter blev årsregnskabet for 2009 enstemmigt godkendt på nær HVBK, der stemte imod.

4 NICOLAI GlØDESEN Side 4 Ad dagsordenens punkt 4 - Evt. indkomne forslag. Forslag fra bestyrelsen: - 400V fremføres til 4. sal i Sølvgade 102 og hvor det ikke allerede findes - via foreningens klemkasser, når foreningens økonomi tillader det. Bestyrelsen redegjorde at forslaget. Det blev fremsat med henblik på at undgå yderligere retssager vedr. foreningens strøm- og kabelforing, ligesom man ved forslaget ønskede at forøge kapaciteten i foreningens elektriske kredsløb. Bestyrelsen oplyste, at udgifter forbundet hermed ville andrage ca. kr Forslaget blev enstemmigt vedtaget undtagen HVBK, der stemte blankt. Forslag 4A - 4E fremsat af HVBK: På baggrund af mængden samt omfanget af de fremsatte punkter indledte ANS med at indskærpe overfor HVBK, at han kun ganske kort fik lejlighed til at redegøre for sine fremsatte forslag, da de fremsatte forslag (alle vedlagt indkaldelsen) var meget udtømmende og præcist angav hans synspunkter. De øvrige medlemmer havde således haft rigelig mulighed for at orientere sig om de fremsatte punkter inden generalforsamlingen. Denne linje blev nødvendigt lagt for at fremme afviklingen af generalforsamlingen indenfor en rimelig tidsmæssig ramme. Dog påpegede ANS, at HVBK naturligvis var velkommen til at komme med eventuelle supplerende kommentarer, udover hvad der måtte fremgå af teksten i de fremsatte forslag, ligesom de øvrige medlemmer uden begrænsning kunne stille alle ønskelige spørgsmål til de enkelte punkter. Forslag 4A: Den efter generalforsamling nedsatte bestyrelse forpligtes til at overholde vedtægterne, herunder udsende dagsordener og referater til medlemmerne af Ejerforeningen Sølvgade , som vedtægterne foreskriver. Den administrator der skal være bestyrelsen behjælpelig med at administrere ejendommene Sølvgade skal overholde vedtægterne ellers skal vedkommende straks indstilles til afsked. Bestyrelsen indskærpes forpligtigelsen til at holde tilsyn med administrators virke. HVBK redegjorde for sine synspunkter. ANS måtte gentagne gange bede HVBK om ikke at læse ordret op fra det fremsatte forslag og henviste til de indledende anførte synspunkter om at fremme generalforsamlingen indenfor en rimelig tidsmæssig ramme.

5 NICOLAI GlØDESEN Side 5 Bestyrelsen anerkendte, at denne ikke i alle tilfælde havde overholdt alle formelle regler, som fremgik af forretningsordenen i vedtægterne. Dette beklagede bestyrelsen naturligvis. Dog anførte bestyrelsen også, at flere af de påståede vedtægtsstridige forhold var i strid med sandheden. For eksempel var en række bestyrelsesmødereferater retmæssigt lagt ud på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen indstillede, at forslaget blev afvist, men lovede i forlængelse heraf at bestræbe sig meget på, at alle formelle regler fremover ville blive overholdt. Generalforsamlingen stemte herefter enstemmigt imod forslaget på nær HVBK, der stemte for. Forslag 4B: Generalforsamlingen kan konstatere, at der er sket uregelmæssigheder ved at bestyrelsen og administrator har tilsidesat en generalforsamlingsbeslutning af 2004, og handlet på egen hånd uden den forhåndsgodkendelse som beslutningen af 2004 pålagde bestyrelsen. Da beslutninger har økonomiske konsekvenser for de øvrige medlemmer af ejerforeningen i Sølvgade pålægges den nye bestyrelse inden for 4 måneder i samarbejde med en helt uvildig advokat, at fremkomme med et juridisk responsum på en ekstraordinær generalforsamling. Det responsum som den uvildige advokat skal afklare er de juridiske aspekter af at både bestyrelse og administrator har handlet i strid med ejerforeningens vedtægter og generalforsamlingens beslutning. HVBK redegjorde for sine synspunkter. ANS måtte atter gentagne gange bede HVBK om ikke at læse det fremsatte forslag ordret op og henviste igen til de indledte anførte synspunkter om at fremme generalforsamlingen indenfor en rimelig tidsmæssig ramme. HVBK nægtede at efterkomme dirigentens påbud og fortsatte sin oplæsning. ANS gjorde herefter opmærksom på, at HVBK kunne blive forvist fra generalforsamlingen, hvis han ikke ville efterkomme retningslinjerne for god skik og orden ved afholdelsen af generalforsamlingen. Bestyrelsen indstillede herefter til generalforsamlingen, at en uvildig advokatundersøgelse ansås for ubegrundet og uønskeligt. Man havde netop bl.a. valgt en ny formand for at løse de verserende sager udemetligt og pragmatisk i samarbejde med administrator. Flertallet i generalforsamlingen var af samme opfattelse som bestyrelsen. Generalforsamlingen stemte herefter enstemmigt imod forslaget på nær HVBK, der stemte for.

6 NICOLAI GIØDESEN Side 6 Forslag 4C: HVBK anførte sine synspunkter. Nogle øvrige medlemmer erklærede sig tillige forundret over, at Nicolai Giødesen (NG) ikke selv havde ført sagen i retten. ANS anførte i forlængelse heraf, at HVBK påstand skulle afvises, da det ingenlunde kunne dokumenteres, at sagens udfald havde været anderledes, såfremt NG selv havde forestået hovedforhandlingen. Endvidere var det bestemt ikke var unormalt, at en fuldmægtig forestod hovedforhandlingen i en sag som denne. I forlængelse heraf blev det af bestyrelsen om den pågældende retssag oplyst, at den tidligere formand, Per Hugo Beck-Kristensen, herefter PHBK, gentagne gange havde handlet på bestyrelsens vegne uden bemyndigelse fra den samlede bestyrelse. For eksempel havde PHBK ikke videregivet den af ham modtagne kopi af retsbogen indeholdende byrettens domsafsigelse. Den øvrige bestyrelse havde alene ved tilfældigheder fået dommen i hænde blot 2 dage inden ankefristens udløb. Særligt med henvisning til den pågældende retssag spurgte et medlem til, hvorledes bestyrelsens vurderede samarbejdet med administrator. Bestyrelsesmedlem, BØ, var af den opfattelse, at der var begået fejl hos alle parter - herunder hos administrator, den samlede bestyrelse samt selvstændigt af den afgåede formand PHBK. Bestyrelsen anså det dog nu for hensigtsmæssigt og rigtigt at kigge fremad og i et konstruktivt samarbejde med administrator granske eventuelle fejl og misforståelser opstået mellem parterne, så samarbejdet atter kunne komme til at køre optimalt som ellers hidtil. Først efter denne proces anså bestyrelsens det for relevant at overveje, om administrator evt. skulle udskiftet. Dog var der pt. ingen begrundede planer herom. Herefter stemte generalformsamlingen enstemmigt imod, på nær HVBK der stemte for. Forslag 4D: Idet generalforsamlingen udtrykker sin mistillid til advokat Nicolai Giødesen, vedtager generalforsamlingen at fratage administrator og advokat Nicolai Giødesen alle beføjelser i forhold til ejerforeningen Sølvgade med øjeblikkelig virkning. Efter beslutningen om afsættelse af advokat Nicolai Giødesen som administrator for ejerforeningen Sølvgade , skal den, efter denne generalforsamlings nedsatte bestyrelse, straks anmode advokatsamfundet; Kronprinsessegade 28, 1306 København K som helt uvildig, at bistå ejerforeningen Sølvgade med at pege på en advokat, der skal være ejerforeningen Sølvgade behjælpelig i alle sager der skal afleveres fra advokat Nicolai Giødesen til ejerforeningen Sølvgade Herunder skal den midlertidige administrator drage omsorg for at afregning af ejerforeningen Sølvgade 's økonomiske midler sker korrekt og uden ophold fra advokat Nicolai. Den midlertidige administrator skal desuden være med til at undersøge de forhold der har gjort sig gældende under administrator og advokat Nicolai Giødesen varetagelse af ejerforeningen Sølvgade herunder evt. foretage de nødvendige skridt over for advokat Nicolai Giødesen, hvis der påvises direkte uregelmæssigheder, som kan være ansvarspådragende for advokat Nicolai Giødesen.

7 NICOLAI GIØDESEN Side 7 Den udpegede advokat bistår ejerforeningen Sølvgade i forbindelse med advokat Nicolai Giødesens afsættelse som administrator for ejerforeningen Sølvgade og indtil generalforsamlingen har udpeget en ny administrator, der skal varetage ejerforeningen Sølvgade 's interesser fremover. Bestyrelsen skal på en ekstraordinær generalforsamling og senest inden næste ordinære generalforsamling kunne forelægge generalforsamlingen et eller flere forslag som kandidat/ emne til administrator for ejerforeningen Sølvgade ANS indledte med at nævne, at indholdet af det fremsatte forslag var blevet diskuteret grundigt af generalforsamlingen ved gennemgangen af de foregående fremsatte punkter af HVBK. Dette blev anerkendt af generalforsamlingen. Hverken HVBK eller øvrige medlemmer havde supplerende kommentarer til dette forslag. Herefter stemte generalforsamlingen enstemmigt imod på nær HVBK, som stemte for. Forslag 4E: Den efter denne generalforsamling nedsatte bestyrelse har pligt til at foretage de nødvendige skridt til begrænsning af ejerforeningen Sølvgade 's tab som følge af advokat Nicolai Giødesen såvel overtrædelser af ejerforeningens vedtægter som overtrædelse af gældende lovgivning for advokatvirksomhed. Den bestyrelse som får mandat efter herværende generalforsamling pålægges at foretage de nødvendige tiltag herunder indbringe advokat Nicolai Giødesen for advokatnævnet for overtrædelse af de advokat etiske regler. ANS henviste til hans fremsatte bemærkninger under forslag 4D. Dette blev anerkendt af generalforsamlingen. Hverken HVBK eller øvrige medlemmer havde supplerende kommentarer til dette forslag. Herefter stemte generalforsamlingen enstemmigt imod på nær HVBK, som stemte for Ad dagsordenens punkt 5 - Forelæggelse af budget. ANS gennemgik det fremlagte budgetforslag for 2010, der udviste uændret opkrævning. Det bemærkedes, at der var afsat kr ,00 til vedligeholdelse. HVBK mente, at budgettet ikke var retsvisende. Han henviste, til at han som part i retssagen (som privatperson) havde anket dommen. Det var derfor uvist, om ejerforeningen, som følge af ankens

8 NICOLAI GlØDESEN Side 8 eventuelle anderledes udfald, ville blive påført yderligere omkostninger, hvilket der burde være taget højde for i budgettet. Bestyrelse oplyste, at der var afsagt en retskraftig dom, som foreningen måtte forholde sig til. Bestyrelsen havde vurderet, at dommen ikke skulle ankes. Sagen var som følge heraf afsluttet for foreningens vedkommende. Dog kunne man naturligvis ikke gardere sig imod et efterfølgende søgsmål fra HVBK, men et sådant evt. søgsmål ansås på det foreliggende grundlag for ubegrundet at medtage i budgettet, da der ikke syntes at være en konkret risiko herfor. Herefter blev budgettet enstemmigt godkendt. Ad dagsordenens punkt 6 - Valg af formand. HVBK tilbagetrak sit kandidatur som formand. Valborg Torp, Sølvgade 104, st. th. blev herefter enstemmigt valgt til formand for 1 år. Ad dagsordenens punkt 7 - Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Til bestyrelsen genvalgtes enstemmigt for 2 år: Herudover består bestyrelsen af: Bente Ørum, Sølvgade 104, 1. tv. Michael Gleerup, Sølvgade 102, 1. tv. Søren Kragh, Sølvgade 104,4. tv. James McBride, Sølvgade 104,4. th. Ad dagsordenens punkt 8 - Valg af 1., 2. og evt. 3. suppleant. Til henholdsvis l.og 2. suppleant genvalgtes/valgtes herefter enstemmigt for 1 år: Michael Sandbjerg, Sølvgade 102, 2. tv. Niels Henrik Bastholm, Sølvgade 104,3. th.

9 NICOLAI GIØDESEN Side 9 Ad dagsordenens punkt 9 - Valg af administrator. Til administrator genvalgtes enstemmigt: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen, Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K. Ad dagsordenens punkt 10 - Valg af revisor og suppleant for denne. Til revisor genvalgtes enstemmigt: Revisionsfirmaet S.A. Christensen og W. Kjærulff AIS, Store Kongensgade 68, 1264 København K. vi statsaut. revisor Iver Haugsted. Til revisorsuppleant genvalgtes enstemmigt: Revisionsfirmaet Albert Petersen, Nørre Farimagsgade 11, 1364 København K. v/statsaut. revisor Niels Dyring Pedersen. Ad dagsordenens punkt 11 - Eventuelt. Michael Gleerup orienterede om det nye gårdlaug og opfordrede beboerne til at komme med ideer til at forbedre gårdmiljøet mv. Gårdlauget var dyrere end Grønne Gårde, men til gengæld var der blevet ansat en fast person til varetagelse af gården. Da gårdlauget var forholdsvist nyt, ville der desværre ikke være økonomi til store projekter. HOVM meddelte sig uenig i en omdelt skrivelse fra den tidligere formand til beboerne vedrørende den - nu kun mellem dem - verserende retssag. HOVM afventede dog med at tage yderligere til genmæle for at undgå flere stridigheder i ejerforeningen. Beboerne blev orienteret om, at de var velkomne til at kontakte HOVM ved tvivlsspørgsmål omkring retssagen.

10 NICOLAI GI0DESEN Side 10 Der blev af et medlem adspurgt, om den tidligere formand, PHBK, kunne drages til ansvar for sit arbejde som bestyrelsesmedlem? ANS uddybede, at såfremt der var blevet begået en ansvarspådragende handling, kunne et bestyrelsesmedlem formelt drages til ansvar, men at dette sjældent sker i praksis. Det blev i denne forbindelse præciseret, at et bestyrelsesansvar er individuelt for det enkelte bestyrelsesmedlem. Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen kl København d. 3/:), lvi () Som dirigent og referent: Som formand: ANS/THA 20. April 2010

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Bestyrelsesarbejde. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesarbejde foreningen af vandværker i danmark Udgiver Titel Tryk Foreningen af Vandværker i Danmark 1. sal Solrød Center 22 C, 2680 Solrød www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 14. okt. 2008 Referat af ordinær generalforsamling År 2008, den 20. august 2008 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til

Læs mere