Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg"

Transkript

1 Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Willemoesgade 32-36, på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejligheds ejere, nemlig repræsentanter for ejerlejlighed nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 34 og 35 (Ejerlejlighed nr.1, 2, 6, 7, 8, 16, 24, 25 og 27 i henhold til fuldmagt) Dagsordenen var i henhold til vedtægterne: A. Valg af dirigent. B. Valg af referent. C. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. D. Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab for 2004 med revisorpåtegning til godkendelse. Bestyrelsen foreslår at underskud på kr ,00 indbetales efter fordelingstal, hhv. 5. juli og 5. oktober Fordelingsregnskab er vedlagt nærværende. Regnskabet er vedlagt. E. Forelæggelse af budget for 2005 til godkendelse. Budgettet er vedlagt. F. Eventuelle forslag fra foreningens medlemmer. G. Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring. På baggrund af det ændrede fordelingstal i forbindelse med videreopdeling af ejerlejlighed nr.11, foreslås vedtægternes 4 ændret til følgende: Ejerlejlighed 11: Willemoesgade 36, 5. tv., 95 m2, fordelingstal 39,9/1.000 Herudover foreslås følgende tilføjet adressefortegnelsen: Ejerlejlighed 34: Willemoesgade 32, 5. tv., 117 m2, fordelingstal 49,2/1.000 Ejerlejlighed 35: Willemoesgade 32, 5. th., 165 m2, fordelingstal 69,4/1.000 Endelig foreslås det, at vedtægternes 19 ændres med følgende: I forbindelse med udstykning af lejlighed 11, til 3 nye lejligheder, skal vedtægterne lyses pantstiftende for kr ,00 for hhv. lejlighed 11, 34 og 35. Tidligere bestemmelse om sikkerhed for kr ,00 for lejlighed nr. 11, tinglyst den , falder hermed bort. H. Valg af medlemmer til bestyrelsen. I. Valg af suppleant til bestyrelsen. J. Valg af revisor. K. Eventuelt. 1

2 Ad A og B dirigent og referent. Til dirigent og referent valgtes advokat Bjørn Lund Hansen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten bemærkede, at 721,5 af i alt 967 stemmer var repræsenteret. Af hensyn til senere afstemninger bemærkedes, at 2/3 af samtlige stemmer er 645. Der er således tilstrækkeligt fremmøde til eventuel vedtagelse med 2/3 majoritet. Dirigenten bemærkede, at den tidligere ejerlejlighed nr. 11, som var ejendommens 5. sal nu var opdelt i 3 ejerlejligheder med tilsammen samme fordelingstal som den tidligere lejlighed 11. Lejlighed 11 er nu Willemoesgade 36, 5.tv, med fordelingstal 39,9. Lejlighed 34 er lejlighed Willemoesgade 32, 5.tv med fordelingstal 49,2 og lejlighed nr. 35 er lejlighed Willemoesgade 32, 5.th, med fordelingstal 69,40. Uanset vedtægtsændring om de 3 nye lejligheder og fordelingstal, først skal vedtages senere, bemærkede dirigenten at han anså de 3 lejligheder, som alle var repræsenteret, som stemmeberettigede. Ingen havde indsigelse herimod. Ad C årsberetning Bestyrelsens skriftlige årsberetning for 2004 var udsendt sammen med indkaldelsen. Søren Jakobsen uddybede den skriftlige beretning og der blev her omtalt forholdene i porten til gården, ordningen med storskrald, udnyttelsen af adsl og om rentefradrag på fælleslån. Diverse spørgsmål blev besvaret og kommenteret. Med disse bemærkninger blev årsberetningen taget til efterretning. Ad D årsregnskab Det udarbejdede regnskab for 2004 var udsendt sammen med indkaldelsen. Søren Jakobsen gennemgik regnskabet, og der var lejlighed til at stille spørgsmål til bestyrelsen. Regnskabet viste et underskrud på kr ,00. Den væsentligste overskridelse af budgettet vedrørte uforudsete vedligeholdelsesudgifter. I forbindelse med ombygningen af 5. sal havde det vist sig hensigtsmæssigt at få foretaget diverse reparationer, herunder ved tagkonstruktionen, og det havde medført store udlæg til ejendommens byggetekniske rådgivere Kurt Henriksen fra Dominia. En del af disse udgifter vil dog via den stillede garanti blive søgt inddrevet hos Kombi Byg, Willemoesgade ApS, som stod for ombygningen af 5. sal. Bestyrelsen har foreslået, at underskuddet dækkes af ekstraordinære opkrævninger pr. 5. juli og 5. oktober jf. indkaldelsen til generalforsamlingen samt 2

3 fordelingsregnskab. Dette blev enstemmigt vedtaget. Regnskabet blev ligeledes enstemmigt vedtaget. Ad E budget Bestyrelsens forslag til driftsbudget for 2005 findes på side 9 i årsrapporten for 2004, og indebærer en stigning i indtægter fra regnskabet 2004 på kr ,00 til kr ,00. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. Ad F - forslag Bestyrelsen havde modtaget 5 forslag til behandling fra Joen Weidemann og Cathrine Cadell, Willemoesgade 34, 2.th., som var følgende. 1. Havemøbler vores nabogårde har superfine havemøbler og beplantning. Kan vi gøre noget lignende? 2. Ordensreglement et reglement omkring brug af gården, f.eks. omkring cykelparkering. 3. Omlægning af finansieringen af ADSL. De løbende udgifter til forbindelse skal kun betales af de som benytter servicen. 4. Rapport og diskussion omkring ventilationsproblemerne i forbindelse med Irmelin s og 34, th. 5. Rapport omkring altanprojekt, inklusiv detaljeret gennemgang af byggesagen som indgivet til Byggeri- og Bolig (specielt med henblik på ændringer siden vedtagelsen af projektet) samt planer for 34 tv. Dirigenten gjorde opmærksom på, at ingen af de 5 forslag var formuleret så de kunne give anledning til en afstemning, men at de naturligvis kunne drøftes. Punkt 1 og 2 blev behandlet under ét og vedrørte gårdanlæg. Steen Kastoft Hansen fortalte i den forbindelse om gårdlaugets arbejde, hvor han er formand. Alt inventar og anlæg i gårdene tilhører gårdlauget. Vedrørende betaling for ADSL, gav dette anledning til lidt debat. Dirigenten gjorde opmærksom på, at fordelingen var vedtaget på en generalforsamling, og en ændring krævede beslutningsforslag som skulle vedtages med majoritet. Både bestyrelse og dirigenten på administrationens vegne frarådede, at der fordeles på andet grundlag end det allerede vedtagne fordelingstal. Hvis der skal betales efter opkobling vil der i øvrigt nemt kunne snydes, f.eks ved trådløs opkobling via naboen. Fordelingsnøgle skal i øvrigt så ændres hver gang en ny bruger kommer til eller én falder fra. Der var problemer i relation til udsugningsanlægget fra Irmelin. De berørte aftaler nærmere om hvad der kan gøres. Altanprojektet blev drøftet. Det blev vedtaget sidste år. Bestyrelsen oplyser, at der er indsendt nogle ansøgninger til Københavns Kommune, som endnu ikke er færdigbehandlet. Der er kommet 3 tilbud af meget forskellige pris. 3

4 I bestyrelsens beretning var nævnt, at bestyrelsen ønskede udvidelse af ADSLlinien. Bl.a. på baggrund af drøftelserne tidligere om finansiering af ADSL, bortfaldt forslaget. Ad G Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring som følge af opdelingen af ejerlejlighed nr. 11 i 3 selvstændige ejerlejligheder, blev enstemmigt vedtaget. Der blev forespurgt fra ejerne fra lejlighederne på 5. sal hvorfor de 3 lejligheder tilsammen har et noget større fordelingstal end andre lejligheder. I forbindelse med opdelingen af lejlighed 11 måtte denne lejligheds fordelingstal på i alt 158,5 fordeles mellem de 3 lejligheder. Grunden til at 5.salen i alt har et større fordelingstal end andre, skal formentlig findes i det forhold, at 5.sal tidligere bestod af 7 klubværelser, som belastede ejendommen mere. Benny gjorde opmærksom på, at de registrerede arealer generelt er meget upræcise. Dirigenten gjorde opmærksom på, at vedtagelse af nye fordelingstal kan ske ved generalforsamlingsbeslutning, men en gyldig vedtagelse forudsætter, at ingen, som får større fordelingstal end nu, stemmer imod dette. Ad H Valg af medlemmer til bestyrelsen Benny Andersen og Steen Kastoft Hansen var på valg til bestyrelsen. Benny Andersen var fraflyttet. Søren Kastoft Hansen var indstillet på genvalg. Heidi Winther ønskede at udtræde af bestyrelsen, da hun skal fraflytte ejendommen. Som nye bestyrelsesmedlemmer blev foreslået Birger Larsen, Willemoesgade 32 5.th, og Jana Poulsenova, Willemoesgade 32, 5. tv. Andre blev ikke foreslået. Det kunne således konstateres, at bestyrelsen herefter består af følgende: Søren Jakobsen Willemoesgade 32, 3.tv. (2006) Steen Kastoft Hansen Willemoesgade 36, 1.th (2007) Michala Fischer Willemoesgade 34, 3.tv. (2006) Birger Larsen Willemoesgade 36, 5.tv (2007) Jana Poulsenova Willemoesgade 32, 5.tv. (2007) Ad I Valg af suppleant til bestyrelsen Som suppleant blev registreret: Benny Uhlmann Willemoesgade 34, 1.tv. Ad J Valg revisor Dansk Revision blev genvalgt. 4

5 AD K Eventuelt Støj fra cafe Irmelin og herunder dens åbningstilladelse til kl gav anledning til nogen debat. Generalforsamlingen blev hævet kl Søborg, Som referent og dirigent: Bjørn Lund Hansen, adv. 5

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse.

2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab og status med revisors påtegning til godkendelse. E/F Godthåbs Have GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2011 År 2011, tirsdag d. 26. april, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have i mødelokalet hos Cirkelordenen, Falkoner Allé 96, over

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FOLKVARSVEJ-KARRÉENS GÅRDLAUG

VEDTÆGTER FOR FOLKVARSVEJ-KARRÉENS GÅRDLAUG VEDTÆGTER FOR FOLKVARSVEJ-KARRÉENS GÅRDLAUG 1. Gårdlaugets navn er "Folkvarsvej-Karréens Gårdlaug". Dets hjemsted er Frederiksberg. Værneting er Retten på Frederiksberg. 2. Gårdlaugets formål er administrere

Læs mere

Korrektion til indkaldelse

Korrektion til indkaldelse QVORTRUP ADMINISTRATION A/S Til medlemmerne af ejerforeningen Kaj Plads 24 Den 15. juni 2010 6782 JAH/us Korrektion til indkaldelse Omberammelse l&9r.: Ejeforeningen Kaj Plads 24 I forbindelse med vor

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKEHAVEN 25-60 J. nr. 66-12132-0-BR Tinglysningsafgift kr. 8.100,00 Ejerlav: Anmelder: Kirke Værløse by, Værløse Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 15by, 15lo, 15lp, 15lq, 15lr, 15ls, 15lt, 15lu

Læs mere

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2.

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2. Referat Tirsdag den 7. november 2006 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund i menighedslokalerne ved Filipskirken, Kastrupvej 57, med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere