Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Øer i Roskilde Fjord. Domme. Taksationskommissionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07692.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07692.00. Fredningen vedrører: Øer i Roskilde Fjord. Domme. Taksationskommissionen 13-12-1993."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Øer i Roskilde Fjord Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

3 e, TAKSATIONSKOMMISSIONEN REG.NR. 7bc;9.00 ADRESSE HARALDSGADE KØBENHAVN ø TLF Sag nr Fredning af øen Kølholm i Roskilde Fjord i Frederikssund kommune. Kendelse: (Meddelt den 13. december 1993) Overfredningsnævnets afgørelse af 18. juni 1993 om erstatning i anledning af fredning af øen Kølholm i Roskilde Fjord i Frederikssund kommune, Frederiksborg amt er påklaget til Taksationskommissionen af ejeren af øen, Hovedstadens Ejendomsadministration ApS. Taksationskommissionen har den 19. november 1993 afholdt mundtlig forhandling i sagen, hvorunder ejeren var repræsenteret af advokat Torben Schøn ved advokat Merete Beltoft, der nedlagde påstand om en fredningserstatning på kr., der angiveligt svarer til øens handelsværdi i marts 1990, og er den pris, som Hovedstadens Ejendomsadministration ApS betalte for øen. Det bemærkes, at Overfredningsnævnets afgørelse er sket ved en påtegning af 18. juni 1993 på Fredningsnævnets kendelse i sagen. Om baggrunden for afgørelsen er følgende anført i Overfredningsnævnets skrivelse af samme dato til Hovedstadens Ejendomsadministration ApS: "Selskabet har til støtte for sine ønsker navnlig henvist til, at den daværende ejer i 1973 ansøgte fredningsnævnet om lov til at istandsætte den dengang eksisterende bebyggelse, men at fredningsplanudvalget over for fred- Fu 02-35

4 2 ningsnævnet udtalte sig imod, idet man fandt, at der ville være tale om et nybyggeri inden for strandbeskyttelseslinien. Der er videre henvist til, at Byudviklingsudvalget for Frederikssundegnen den 15. februar 1974 gav zonetilladelse til opførelse af et nyt sommerhus på eksisterende fundament. Tilladelsen blev imidlertid efter påklage fra Frederikssund kommune omgjort til et afslag af Miljøministeriet den 13. november 1974 med den begrundelse, at man ønskede at friholde en af de landskabeligt værdifulde småøer for bebyggelse. Selskabet bestrider gyldigheden af Miljøministeriets afgørelse, idet man mener, at ministeriet har forfulgt ulovlige hensyn ved at varetage rent fredningsmæssige interesser. Selskabet henviser endvidere til at der efter den daværende naturfredningslov 46, stk. 5, bestod en principiel ret til genopførelse af lovligt beliggende bygninger søværts strandbeskyttelseslinien. Selskabet mener derfor, at der uanset at det daværende hus brændte i 1976 stadig består en bebyggelsesret, hvorfor man mener at være berettiget til erstatning, såfremt Overfredningsnævnet ved fredning af øen Kølholm fratager Selskabet denne byggemulighed." I Overfredningsnævnets begrundelse i samme skrivelse hedder det: "Den principielle ret for en ejer til at genopføre en bygning søværts strandbeskyttelseslinien forudsætter efter Overfredningsnævnets praksis, at genopførelsen sker i umiddelbar fortsættelse eller dog snarest muligt efter at den hidtidige bygning er nedrevet eller fjernet. Overfredningsnævnet har således i 1985 i en lignende sag udtalt, at genopførelsesretten ikke gjaldt i et tilfælde, hvor den tidligere bygning var nedrevet i Overfredningsnævnet finder på denne baggrund, at der ikke består nogen ret til at genopføre den i 1976 nedbrændte bebyggelse på Kølholm. Der er derfor heller ikke noget grundlag for at tilkende ejeren af øen nogen erstatning i anledning af fredningen af øen. Det ligger uden for Overfredningsnævnets kompetence at tage stilling til, hvorvidt Miljøministeriets afgørelse af 13. november 1974 er båret af varetagelse af ulovligt hensyn. Spørgsmålet herom henhører under domstolene."

5 3 Advokaten Advokat Beltoft har under den mundtlige forhandling oplyst, at Hovedstadens Ejendomsadministration ApS erhvervede øen i 1990 som et investeringsgode med henblik på at bygge det omhandlede sommerhus og videresælge øen med fortjeneste, idet anpartsselskabet ved købet forudsatte, at Miljøministeriets afgørelse af 13. november 1974 om bygge forbud ville kunne omgøres, eventuelt ved en retssag mod ministeriet, som klager i øjeblikket overvejer at anlægge. Det er en misforståelse, når det i skrivelse af 21. august 1990 fra Frederikssund kommune til Planstyreisen er anført, at Hovedstadens Ejendomsadministration ApS den 14. august 1990 skulle have oplyst, at man ikke erhverver øen for at bygge på den. har for Taksationskommissionen til støtte for erstatningskravet anført, at den gennemførte fredning har medført, at ejendommen er blevet værdiløs, hvorfor ejendommens ejer er berettiget til erstatning, at der ved fredningssagens påbegyndelse bestod en byggeret på ejendommen, at den gennemførte fredning har medført, at ejendommens ejer er udelukket fra at bebygge grunden og derved har lidt et økonomisk tab, som berettiger til erstatning, og at den gennemførte fredning har medført indskrænkninger i ejendommens udnyttelse, dels i henseende til ejerens egen beboelse af øen, dels i henseende til udleje af øen til ophold og jagt, hvorfor ejeren har lidt et økonomisk tab, der berettiger til erstatning. Taksationskommissionens bemærkninger: Af de grunde, der er anført i Overfredningsnævnets skrivelse af 18. juni 1993 til Hovedstadens Ejendomsadministration ApS, kan Taksationskommissionen tiltræde, at der ikke ved fredningssagens rejsning i 1983 bestod en ret til genopførelse af det hus på øen, der brændte i 1976, og at det således ikke er fredningen, der har forhindret det planlagte byggeri. Herefter stadfæster Taksationskommissionen Overfredningsnævnets afgørelse, hvorefter der ikke tilkendes øens ejer fredningserstatning, idet det bemærkes, at den nuværende ejers disposition ved købet ikke forekommer velovervejet i økonomisk henseende på baggrund af de særlige retlige og faktiske forhold vedrørende Kølholm, som køber selv var bekendt med.

6 4 Herefter bestemmes: Der tilkendes ikke Hovedstadens Ejendomsadministration som ejer af øen Kølholm erstatning i anledning af øens fredning. I godtgørelse for advokatbistand under sagens behandling for Taksationskommissionen tillægges der ejeren et beløb på kr. Ole Nicolaisen Hans Borch Christiansen Poul Albrechtsen

7 OVERFREDNINGSNÆVNET>

8 - 9 - OVERfREDNINGSNÆVNET 16. januar 1985 Sag nr. 2617/84 Ovennævn~e kendelse, der er påklaget til over fredningsnævnet af ejeren af øen Kølholm - matr. nr. 4 g Oppesundby By, Oppesundby - stadfæstes herved bortset fra den påklagede ejendom, idet klagen vedrørende denne er udsat til senere afgørelse. På overfredningsnævnets vegne ij~auutf Hermann viceformand

9 FREDNINGSNÆVNET>

10 \ Øksneholm,matr.nr. 1!h Jægerspris Hovedgård, Dråby sogn. stenø, matr. nr. 69, Græse by og"sogn. e Ammesholm, matr.nr. 3S ~ Neder-Dråby, Dråby sogn. Xølholm, matr. nr. 4!. Oppesundby by og sogn. Gadekærsholm, umatriku1eret. (SlI\ostlrU? B'1' sv\.os:tru p) Jyl1inge Holme, matr.nr. 1 ~ Jyl1inge by og' sogn. Esk11dsø, matr. nr. 1, Eskildsø, Selsø sogn. B1ak, matr. nr. 10, Gerdrup by, Kirkerup sogn. Sva1eø, matr. nr. 61 ~ Veddelev by, Himmelev sogn. E1eore, matr. nr. 61 d Veddelev by, Himmelev sogn. Ægholm, matr. nr. 5S, Sønderby by, Selsø sogn Ringøen, matr. nr. 61!:. Veddelev by, Himmelev sogn. Sivholm, matr.nr. l ~ Bognæs Skov, Herslev sogn. Langholm, matr. nr. 40 Herslev by og sogn. Hy'ldeholm, matr. nr. 40, Herslev by og sogn. Skovholmene, matr. nr. l Gevnlnge by og sogn. REG. NR. r;b Cj Z 12ft, -71Y for Roskilde amt År 1984, den 12. juni kl. 10,00 blev af fredningsnævnet 1 sag nr. 91/S3, øer i Roskilde fjord, beliggende i tt Jægerspris, Frederikssund, Gundsø, Skibby, Roskilde og L~jre kommuner, afsagt sålydende X E N D E L S E: Stadfæstet af overfredningsnævnet - bortset fra øen Kølholm - den 16. januar 1985, jfr. side 9, sag nr. 26~84. 7

11 -2- Dpn 22.april 1983 beslutted~ Hovp.dst~dsrådet at fremsætte forslag til fredning ~f en række øer i Roskilde Fjord. Ve~ skrivelse af 3.juni 1983 henviste Frednin~sstyrelsen sa~en til behandlin~ i frp.dningsnævnet for.roskilde amt, idet.de fleste af rle i fredhingsforsla~et o~fattede øer er beli~~end~ i Roskilde ~~t. Herpftpr indhragte Hovedstadsr~det vpd skrivelse af l6.juni 1983 sa~en for ~erværpnde nævn. Forinden havde der i henhol~ til naturfrerlnin~slovens 12 været afholdt offpntligt møde den l7.november IgS2. nm h~p2run~en for fre~nin~forsl~~et anføres: "Roskilde Fjord er opt pneste 'fjordlandskab i hoved~tadsregionen. Udover sin rekreative betydnin~ OP store landskabeli2e kv~liteter indeholder Roskilde Fjord ~sentlige naturvidenskabeli~e interesser. Dette skyldes først og fremmest, at fjorden er lavvandet og byder p~ rigelige. fødemuligheder for et stort antal fugle både i og udenfor yngletiden. De om~ivende strandenge og det store antal ubeboede holme ud~ør velegnede og beskyttede ynglesteder for kolonier af vadefugle, terner, måger og svaner. I vinterhalvåret holder tusindtallige skarer af andefu~le til i fjorden. Hele ~en sydlige del af fjorden fra Jyllinge Holme o~ sydpå er af Fredningsstyrelsen udpeget som nationalt naturområde, hvilket betyder, a~ fjorden rummer en koncentration af fredningsmæssige værdier, som tils~m~en eller hver for Si2 er ~f national eller endo~ international bet~dning. På nordisk plan er fjornen udpe~et som et fu~leområde af fælles nornisk beskyttplsp.sinteresse, mpn ogs~ i europæisk målestok må fjornen tillæ2~ps betydnin~. I forhindeise med ratifikationen af konvp,ntion~n om vådområder af international betyrlninp, de~ såkaldte Rams~r-Konvpntion, h~r?rpdnin~sstyrplspn i samarbejde mec landbru~sministeriet o~ P.inisteriet for offpntlige arhejder unarhejdet en liste over de omr~der, som i konventionens forstand mq betra2tes som værende

12 -.;- af int~rnational betydning. Hele Roskilde Fjord tillæ~~~s kvalit~ter, som beretti~er til optagelse som Ramsarområde, men er endnu ikke optaget på listen over Ramsarområder. Det er Ramsar-Konventionens form~l ~t bpvare vådområder - lavv~ndede havomr~der, ferske vådområder o~ he~u1der o~så kær, moser o~ enge - som levesteder for dyre- og.. planteliv, herunder navnlig vandfugle, bl.a. ud fra det synspunkt, at vandfu~lebestandene må betragtes som en internation~l naturressource. På grund af de store fuglekoncentrationer er der oprettet tre vildtres~rvater i fjorden, et ved Frederikssund og Roskilde og et i Selsø. I de to førstnævnte reservater er al jagt forbudt, og i Selsø er jagtsæsonen afkortet i forhold til de normalt ~ldende jagtlovs~estemmelser I fjordens umiddelbare nærhed er der gennemført.en række større landskabsfrednin~er. Da flere af øerne ejes af godser 1 nærheden af fjorden, er nogle af dem allerpde fredede. Imiqlert1d er der kun i et enkelt tilfælde taget hensyn til den særegne natur og de specielle problemer, oder knytter sig til øerne." Videre anføres: "Formålet med fredningen er at sikre øernes stedlige ~iljø samt forudsætningerne for et varieret og rigt fugle- og planteliv. Dette mål kan kun opnås ved at gennemføre en egentlig fredning for at give fredningsmyndighederne mulighed for at pleje øerne og regulere adgangsforholdene og ægindsamlingen. "tt Kun i kraft af en fredning er det muligt for fredningsmyndighederne at iværksætte en pleje af øerne. Flere af øernes naturforhold er betingpde af ~æsninø eller høslpt. Strandenge med lavt græs huser langt rigere fuglebestand end ubenyttede strandeng~ med højt græs eller tagrør. Ophører kreaturdriften vil det derfor være nødvendigt at få iværksat plejeforanstaltnin~er, således at forudsætningerne for et rigt fu~leliv fortsat er tilstede. Ved en fredning er det endvidere af altaf~ørende betydnin~ at sikre fu~lene fred i ynøletiden fra l.april til I5.juli. På P.Tund af det ~ opsvin~, der er sket i lysts~jladsen igennem de senere qr, ud~ør

13 -4- land~n~en på de ubeboede øpr i fu~lenes yn~letid dp.n største af farerne for fu~lenes fortsatte eksistens på øernp. Der har hidtil på flpre af øerne fundet erhvervsmæssig indsamling af må~eu sted" Med ændringen af jae;tloven, der trådte i kraft den l.januar lq83, er det ikkp. mere ti~ladt ~t foretage erhvervsmæssi~ ægsamling. Grundejerne må do~ i tiden fra l.april til 15.maj til e~t forbru~ borttage eller lade borttage æg af Stormåge og Sølvmåge. Da det imidlertid er vanskeligt at skelne de forskelli~e mågearters æg fra hinanden, ligesom terneæg o~ vadefugleæg let indsamlps ved fejltagelser, foreslås det helt at forbyde ægsamling på øerne. Hvis det senere viser s~'g, at Sølvmå~ebestanden øges på bekostning af andre fuglearter, indeholder fredningsbestemmelserne mulighed for at regulere bestanden. n Efter fredn1ngsnævnets beslutnin~ om at ta~e sa~en under behandling har beken~tgørelse om sagens rejsn1n~ været bekendt~jort i Statstidende I og de lokale blade og underretnin~ er blevet tilstillet ejere og brugere, alt i overensstemmelse med naturfredningslovens 15. Der blev samtidigt indkaldt til et almindeligt møde den 26.au~st 1983 i Jyllinge, hvor det fremsatte forslag blev nærmerp. drøftet.-herom henvises til forhandlingsprotokollen. Fredningsforslaget omfatter følgende øer i Roskilde Fjord (~ vedhæftede kort) :

14 - ~ - Matr.nr. Ejer Ønskes fredet - ha "e 1. Øksneholm, matr.nr. 1 ah, Jægerspris Kong Frederik VII' s Stiftelse, 16 Hovedgård, Dråby, Jægerspris kommune Slottet, 3630 Jægerspris 2. Stenø, matr.nr. 69, Græse By; Græse Frederikssund kommune Statsskovvæsenet, Farum Skovdi - O,6. strikt, Slangerupvej 1, 3540 Lynge 3.. Ammesholm, matr.nr. 38 a, Neder Dråby By, Dråby, Jægerspris kommune Kong Frederik VlI's Stiftelse, Slottet, 3630 Jægerspris 0,3 4. Kølholm, matr.nr. 4!. Oppesundby By, Oppesundby, Frederikssund kommune Max Larsen, Moseskrænten 31, Søborg 5. Gadekærsholm, umatrikuleret Poul Mortensen, Bykærvej 18, O,6 Lille Rørbæk, 3600 Frederikssund Jyllinge Holme, matr.nr. 1 a, Jyllin- Jyllinge-Gundsømagle Menighedsge By,.Jyllinge, Gundsø kommune råd, Bygaden 23, Jyllinge 7,6 7. Eskildsø, matr.nr. 1 Eskildsø, Selsø, Skibby kommune 8. Blak, matr.nr. 10 Gerdrup By, Kirkerup, Gundsø kommune 9. Svaleø, matr.nr. 61!!.t Veddelev By, Himmelev, Roskilde kommune 10. Elleore, matr.nr. 61 d, Veddelev By, Himmelev, Roskilde kommune Struckmann-fonden, Laumann-Jør- 127,6 gensen, Syvstjernen, 3500 Værløse Statsskovvæsenet, Farum Skovdi- 0,06.strikt, Slangerupvej 1, 3540 Lynge Risø, Frederiksborgvej 399, ,7 Roskilde Elleore Samfundet, Aurevang 4, 1, Hellerup e 11. Ægholm, matr.nr. 58, Sønderby By, Statsskovvæsenet, Farum Skovdi- 0,7 Selsø, Skibby kommune strikt, Slangerupvej 1,3540 Lynge 12. Ringøen, matr.nr. 61 ~, Veddelev By, Walther Mørch, Wendtsgade 2 B, 2,9 Himmelev, Roskilde kommune 4000 Roskilde 13. Sivholm, matr.nr. 1 ~, Bognæs Skov, Herslev, Lejre kommune 14. Langholm, matr.nr. 40, Herslev By Herslev, Lejre kommune 15. Hyldeholm, matr.nr. 40, Herslev By, Herslev, Lejre kommune Marina Poneckao, Lindholm Gods- 0,3 kontor, Gevninge, 4000 Roskilde Ledreborg Gods, tensgreve Hol- 2,5 stein-ledreborg, 4320 Lejre Ledreborg Gods, Lensgreve Holstein- Ledreborg, 4320 Lejre 1,6 16. Skovholmene, matr.nr. 1 Gevninge By, Gevninge, Lejre kommune Ledreborg Gods, Lensgreve Holstein-Ledreborg, 4320 Lejre ,= ,4

15 6 - Da form~lpt ~~~ pn frerlnin~ pr ~t sikre ~p omhandlede øers sten1i~e ~i1jø. hprund~r spp.cie1t fu~lp.ne i yn~lptidpn, samt at sikre frennings- ' myndi~hp.dp.rne~uli~r.ed for fornø~en p1p.je ~f arealerne, findpr nævnet, at fredninp:sp:istan~enbl?'rta~es til følgp på CP. nedenfor anførte vi1k~r, jfr. naturfrpdnin~slov~ns l, stk.2. DeT er ikke under sagen fremsat erstatningskrav. 1. By~ninesre~ering. Thi bestemmes: a. Bpby~ge1se må ikke finde sted. Un~ta~et herfra er Eskilsø, hvor nybyggeri, gønopførelse eller omby~nin~ kan tillades af fredningsnævnet efter forud godkendte tegninger., b. Boder, skure, master, transformerstationer, flugtskydebaner, oplagspladser, anløbsbroer eller andre lignende faste anlæg må ikke opsættes på øerne. 2. Terrænre~ering. beplantnin~ og pleje. a. Terrænforholdene må ikke ændres ved af~avning eller opfyldning, o~ stenstrøninger må ikke ændres. b..arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald. c. Tilplantning af øerne - udenfor eksisterende - må ikke finde sted. -tt d. Hovedstadsrådpt skal være berettiget til at foretage fornødne plejeforanstaltninger til opfyldelse af fredningp.ns formål efter aftale med ejerne eller - hvis eni~hed ikke fore1i~gpr - efter forelæggelse for fredningsnævnet. 3. Ad~an~sbestemmelser. a. Det er ikke tilladt andre end ejere, disses familie o~ forpagtere at ~å i land på 0prne i fu~lenes yngletid fra l.april til I5.juli. I Land~P.ng på Eskilsø må hele ~ret kun ske via molen, beli~gende overfor Skovbroen. Det er forbudt andre end ejere eller forpagtere I at færdes på den sydøstlige del af øen fra l.april til ls.juli.

16 - 7 - b. Øerne må ikke benyttes til tpltnin~ o~ camping. Undtaget er Elleore, hvor det fortsat skal være Elleore-S~mfunde tilladt at sl~ telte op i forbindelse ~ed afholdels~ af lejrskoler, ligesom ~ræsslåninp m.v. kan finde sted under h~nsyntagen til de yn~lp.nde fu~le~ c. Skilte om adgangsforholdene opsættes på øerne og i havneanlæ~genf I l~ngs.fjorden. 4. Brugen af området. a. Landbru~drift o~ kreaturgræsnin~ k~n foreg~ som hidtil. b. In~samling af æ~ er forbudt, dog bortset fra æg til ejernes p~et bru~ i tiden l.april til IS.maj. c. Yderligere opdyrknin~ må ikke finde sted. d. Anvendelse af pesticider m.v. og gødskning udenfor opdyrkede arealer må ikke finde sted. e. For så vidt angår Eskilsø bestemmes særskilt: Fonden har ret til at sætte en del af Eskilsøs midterparti under vand for herved at genskabe et tidligere vådområde samt til at foretage visse supplerende tilplantninger efter nærmere aftale med Hovedstadsrådet og med nævnets godkendelse. S. Dispensationer. En dispensation fra ovenstående bestemmelser kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid med frednin~ens formål, jfr. naturfredningslovens 34. I spørgsmål af naturvidenskabelig bp.tydnin~ skal fredningsnævnet forinden indhente en udtalelse fra fredninpsstyrelsen. Ovp-rfredningsnævnskendelser af 28.november 1969 vedr. ~odset Selsø- Lin~holm (~skilsø o~ Siv~olm). af f.juli 1973 vedr. Ledrehorg gods (Hyldp-holm, LanF,holm o~ Skov~olmp.n) o~ af lo.m~rts 1980 vedr. arealer ved Kattingp Vig (Ringøen) erstattes f.s.v. angår øerne ~f ovennævnte bpstemmelser.

17 Anke tiloverfredningsnævnet af nærværende kpnd~lse kan af de i naturfr~dr.ingslovens 26 nævnte pprsoner o~ institutioner iværk- 'sættes inden 4 u~p-r efter afr~relsens me~delp-lse, jfr. samme lovs 20, stk. 2. Peter Bundgaard. ~!Wo;({JjjJtIJ ih a~~ Anna Skov Hansen. ASg~iasen. Sv. ".e Petersen. Karin Brandt-Møller.

18 6 0 Eskilsogård Eslalso l Stu.de Holm er ma.trri,u.iæret under ejeruwpt Eshlso 7. Eskildsø, matr.nr. 1, EskildsØ, SelsØ, Skibby kommune., / Matrikelkort 1: over fredede øer i Roskilde Fjord. Kortet er bilag til fredningskendelse afsagt af Fredningsnævnet for Roskilde Amt 1984.

19 e v 1. Øksneholm, matr. nr. 1 ah, Jægerspris Hovedgård, Dråby, Jægerspris kommune. f 2. Stenø, matr. nr. 69, Græse By, Græse, Frederikssund kommune. I 3. Ammesholm, matr. nr. 38~, Neder Dråby By, Dråby, Jægerspris kommune. 4. KØlholm, matr. nr. 4 ~ Oppe sundby By, Oppe sundby, Frederikssund kommune. S. Gadekærsholm, umatrikuleret, er nævnt i skøde på ejendommen matr.nr. 3 d, 5 a, 5 e og S f Lille RØrbæk By, Snostrup, Frederikssund kommune. Matrikelkort 1: over fredede øer i Roskilde Fjord. Kortet er bilag til fredningskendelse afsagt af Fredningsnævnet for Roskilde Amt 1984.

20 ( 12. Ringøen, matr. nr 61 ~, Veddelev By, Himmelev, Roskilde kommune. Langholm v ; Sivholm ~ 'fmatrilculeret 0" a.real, 13. Sivholm, matr. nr. 1 ~, Bognæs Skov, Herslev, Lejre kommune. o /}!J06 uma.trikuleret ar~al 14. L~gholm, matr. nr. 40, Herslev By, Herslev, Lejre kommune. > \J u7ju1trij:uieret areøl-o.f) 15. Hyldeholm, matr. nr. 40, Herslev By, Herslev, Lej re koii'.mune. 16. Skovholmene, matr. nr. 1, Gevninge By, Gevninge, Lej re kommune. Matrikelkort 1: over fredede øer i Roskilde Fjord. Kortet er bilag til fredningskendelse afsagt af Fredningsnævnet for Roskilde Amt 1984.

21 .. o o ~dpo K4tuillJllb Høzmc ~ ClIoe q,.. JyLZinge Holme o ø o 6. Jyllinge Holme, matr. nr. 1 ~, Jyllinge By, Jyllinge, Gundsø kommune. '% 13Zak 8. Blak, matr. nr. 10, Gerdrup By, Kirkerup, GundsØ kommune. v --..! ftL 1,6"; ",, - U - / SvaWj 9. Svaleø, matr. nr. 61 ~, Veddelev By, Himmelev, Roskilde kommune. v 10. Elleore, matr. nr. 61 d, Veddelev By, Himmelev, Roskilde kommune. 11. Ægholm, matr. nr. 58, Sønderby By, Selsø, Skibby kommune. I Matrikelkort 1: over fredede øer i Roskilde Fjord. Kortet er bilag til fredningskendelse afsagt af Fredningsnævnet for Roskilde Amt 1?,84.

22 REG.Nl 76 Cj Øksneholm,matr.nr. l ah Jægerspris Hovedgård, Dråby sogn. ttstenø, matr. nr. 69, Grese by og sogn. Ammesho~, matr.nr. 38 ~ Neder Dråby, Dråby sogn. Kølholm, matr. nr. 4 ~ Oppesundby by og sogn. Gadekærsholm, umatrikuleret. Jyllinge Holme, matr.nr. l ~ Jyllinge by og sogn. Eskildsø, matr. nr. l, Eskildsø, Selsø sogn. Blsk, matr. nr. lo, Gerdrup by, Xirkerup sogn. Svaleø, matr. nr. 61 a Veddelev by, Himmelev sogn. Eleore, matr. nr. 61 d Veddelev by, Himmelev sogn. Ægholm, matr. nr. 58, Sønderby by, Selsø sogn. -Ringøen, matr. nr. 61 ~ Vedde1ev by, Himmelev sogn. Sivholm, matr.nr. l ~ Bognæs Skov, Herslev sogn. Langholm, matr. nr. 40 Herslev by og sogn.. Hyldeholm, matr. nr. 40, Herslev by og sogn. Skovholmene, matr. nr. l Gevninge by og sogn. År 1984, den 12. juni kl. 10,00 blev af fredningsnævnet for Roskilde amt i sag nr. 91/83, øer i Roskilde fjord, beliggende i -el Jægerspris, Frederikssund, Gundsø, Skibby, Roskilde og L~jre kommuner, afsagt sålydende K E N D E L S E: Stadfæstet af Overfredningsnævnet for så v~dt angår øen Kølholm den 18. jun~ 1993, jf. s~de 9, sag nr. 111/ Stadfæstet af overfredningsnævnet - bortset fra øen Kølholm - den 16. janua~ 1985, jfr. side 9, sag nr. 2615/84. Q.d. 5 N \'2. \ \!O - C) o.2 <O - I ~ I

23 - 9 - OVERFREDNINGSNÆVNET 16. januar 1985 Sag nr. 2617/84 Ovennævnte kendelse, der er påklaget til over fredningsnævnet af ejeren af øen Kølholm - matr. nr. 4 g Oppesundby By, Oppesundby - stadfæstes herved bortset fra den påklagede ejendom, idet klagen vedrørende denne er udsat til senere afgørelse. På overfredningsnævnets vegne G~~ vice formand OVERFREDNINGSNÆVET 18. juni 1993 Sag nr. 111/ Ovennævnte kendelse stadfæstes for så v~dt angår øen Kølholm, matr.nr. 4g Oppesundby By, Oppesundby. Der er ~kke t~lkendt erstatn~ng i anledn~ng af fredn~ngen. på Overfredningsnævnets vegne {2f1;'~ viceformand

24 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

25 f FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMT Dommerkontoret i Køge Jernbanegade 7,4600 Køge Modtaget I Skov- og Naturstyrelsen - 2 MAJ 1991' Telefon FS 22/97 Den 01/05-97 KILTIN A/S Støberivej Stenløse. GENPART til orientering Vedr.: Rottebekæmpelse på øerne i den sydlige del af Roskilde fjord samt Lejre Vig. I skrivelse af 7. april 1997 har De ansøgt om tilladelse til at foretage rottebekæmpelse på øerne i den sydlige del af Roskilde fjord samt Lejre Vig. Øerne er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 12. juni 1984, som er stadfæstet af Overfredningsnævnet den 16. januar 1985, og som forbyder færdsel på øerne efter den l. april. Som begrundelse for ansøgningen anfører De, at De ikke nåede.. at foretage de halvårlige eftersyn på øerne inden nævnte dato, da De ikke mente, at transporten til og fra øerne på grund af det kolde forår og det til rådighed værende materiel var tilstrækkelig sikker. Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. l, den ønskede tilladelse. Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens 78, stk. 2, sammenholdt med 86 og 87: AD \C\~Co' \2ll/0-oo\L A 2 l' \

26 ,. -. I Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede er: Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videresendelse til Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

27 -,.. x FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMT Dommerkontoret i Køge Jernbanegade 7, 4600 Køge Roskilde Amt Teknisk Forvaltning Køgevej Roskilde Telefon Fax FS Den / oktober 2003 GENPART til orientering Vedr.: Fredning af øer og holme i Roskilde Fjord. Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: I skrivelse af 25. juli 2003 har De ansøgt fredningsnævnet om at dispensere fra fredningsnævnet for Roskilde Amts kendelse af 12. juni 1984, som er stadfæstet af Overfredningsnævnet den 16. januar 1985 og 18. juni Kendelsen indeholder en bestemmelse i 3 c, hvor- efter skilte om adgangsforholdene skal opsættes på øerne og i havneanlæggene langs fjorden. Det er Deres ønske, at informationsskiltene på øerne tillades fjernet, eventuelt under forudsætning af, at informationsindsatsen varetages forsvarligt på anden vis. Forud for anmodningen har De drøftet sagen med Frederiksborg Amt og Københavns og Tisvilde Statsskovdistrikter. Til støt te for ansøgningen har De anført, at der skal udarbejdes en ny oplysningsfolder om sejladsregler i fjorden, og at indsatsen i høj ere grad skal koncentreres omkring lystbådehavne, sejlklubber og lignende. De anfører endvidere, at der ikke synes at være det store behov for skiltene.

28 Side 2/5 Fredningens formål er at sikre øernes stedlige jø, herunder speciel t fuglene i yngletiden, muligheder for fornøden pleje af arealerne. milsamt En del af øerne er beliggende i Frederiksborg Amt, og nævnsmedlemmer for dette amt og kommunerne i Skibby, Frederikssund og Jægerspris deltog i fredningssagens behandling. Nævnsmedlemmerne fra disse kommuner har derfor afgivet en udtalelse vedrørende dispensationsansøgningen... Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. l, at skiltene om adgangsforholdene på øerne fjernes. Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens 78, stk. 3, sammenholdt med 86 og 87:.. Der kan inden 4 uger fra den dag I meddelt, klages til Naturklagenævnet sen. Klageberettigede er: afgørelsen er over afgørel- Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videresendeise til Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for

29 " Side 3/5 den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2). Med venlig hilsen \~

30

31

32

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> . REG.Nl FRS 39/03 Råmosen Den 21. oktober

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune.

3. Overordnede oplysninger vedrørende Frederikssund Kommune. Notat 27. marts 2007 OS Dispensationer til helårsanvendelse af sommerhuse Administrationspraksis og bemyndigelse Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Lovens bestemmelser 3. Overordnede oplysninger vedrørende

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane.

Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig. Landzonetilladelse til etablering af hoppepude samt lovliggørelse af BMXcykelbane. Glen Poulsen Boldingvej 5 7250 Hejnsvig Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse til etablering

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-33-03483 SISBL Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. april 2015 J.nr.: NMK-31-01528 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere