Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Øer i Roskilde Fjord. Domme. Taksationskommissionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07692.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07692.00. Fredningen vedrører: Øer i Roskilde Fjord. Domme. Taksationskommissionen 13-12-1993."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Øer i Roskilde Fjord Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

3 e, TAKSATIONSKOMMISSIONEN REG.NR. 7bc;9.00 ADRESSE HARALDSGADE KØBENHAVN ø TLF Sag nr Fredning af øen Kølholm i Roskilde Fjord i Frederikssund kommune. Kendelse: (Meddelt den 13. december 1993) Overfredningsnævnets afgørelse af 18. juni 1993 om erstatning i anledning af fredning af øen Kølholm i Roskilde Fjord i Frederikssund kommune, Frederiksborg amt er påklaget til Taksationskommissionen af ejeren af øen, Hovedstadens Ejendomsadministration ApS. Taksationskommissionen har den 19. november 1993 afholdt mundtlig forhandling i sagen, hvorunder ejeren var repræsenteret af advokat Torben Schøn ved advokat Merete Beltoft, der nedlagde påstand om en fredningserstatning på kr., der angiveligt svarer til øens handelsværdi i marts 1990, og er den pris, som Hovedstadens Ejendomsadministration ApS betalte for øen. Det bemærkes, at Overfredningsnævnets afgørelse er sket ved en påtegning af 18. juni 1993 på Fredningsnævnets kendelse i sagen. Om baggrunden for afgørelsen er følgende anført i Overfredningsnævnets skrivelse af samme dato til Hovedstadens Ejendomsadministration ApS: "Selskabet har til støtte for sine ønsker navnlig henvist til, at den daværende ejer i 1973 ansøgte fredningsnævnet om lov til at istandsætte den dengang eksisterende bebyggelse, men at fredningsplanudvalget over for fred- Fu 02-35

4 2 ningsnævnet udtalte sig imod, idet man fandt, at der ville være tale om et nybyggeri inden for strandbeskyttelseslinien. Der er videre henvist til, at Byudviklingsudvalget for Frederikssundegnen den 15. februar 1974 gav zonetilladelse til opførelse af et nyt sommerhus på eksisterende fundament. Tilladelsen blev imidlertid efter påklage fra Frederikssund kommune omgjort til et afslag af Miljøministeriet den 13. november 1974 med den begrundelse, at man ønskede at friholde en af de landskabeligt værdifulde småøer for bebyggelse. Selskabet bestrider gyldigheden af Miljøministeriets afgørelse, idet man mener, at ministeriet har forfulgt ulovlige hensyn ved at varetage rent fredningsmæssige interesser. Selskabet henviser endvidere til at der efter den daværende naturfredningslov 46, stk. 5, bestod en principiel ret til genopførelse af lovligt beliggende bygninger søværts strandbeskyttelseslinien. Selskabet mener derfor, at der uanset at det daværende hus brændte i 1976 stadig består en bebyggelsesret, hvorfor man mener at være berettiget til erstatning, såfremt Overfredningsnævnet ved fredning af øen Kølholm fratager Selskabet denne byggemulighed." I Overfredningsnævnets begrundelse i samme skrivelse hedder det: "Den principielle ret for en ejer til at genopføre en bygning søværts strandbeskyttelseslinien forudsætter efter Overfredningsnævnets praksis, at genopførelsen sker i umiddelbar fortsættelse eller dog snarest muligt efter at den hidtidige bygning er nedrevet eller fjernet. Overfredningsnævnet har således i 1985 i en lignende sag udtalt, at genopførelsesretten ikke gjaldt i et tilfælde, hvor den tidligere bygning var nedrevet i Overfredningsnævnet finder på denne baggrund, at der ikke består nogen ret til at genopføre den i 1976 nedbrændte bebyggelse på Kølholm. Der er derfor heller ikke noget grundlag for at tilkende ejeren af øen nogen erstatning i anledning af fredningen af øen. Det ligger uden for Overfredningsnævnets kompetence at tage stilling til, hvorvidt Miljøministeriets afgørelse af 13. november 1974 er båret af varetagelse af ulovligt hensyn. Spørgsmålet herom henhører under domstolene."

5 3 Advokaten Advokat Beltoft har under den mundtlige forhandling oplyst, at Hovedstadens Ejendomsadministration ApS erhvervede øen i 1990 som et investeringsgode med henblik på at bygge det omhandlede sommerhus og videresælge øen med fortjeneste, idet anpartsselskabet ved købet forudsatte, at Miljøministeriets afgørelse af 13. november 1974 om bygge forbud ville kunne omgøres, eventuelt ved en retssag mod ministeriet, som klager i øjeblikket overvejer at anlægge. Det er en misforståelse, når det i skrivelse af 21. august 1990 fra Frederikssund kommune til Planstyreisen er anført, at Hovedstadens Ejendomsadministration ApS den 14. august 1990 skulle have oplyst, at man ikke erhverver øen for at bygge på den. har for Taksationskommissionen til støtte for erstatningskravet anført, at den gennemførte fredning har medført, at ejendommen er blevet værdiløs, hvorfor ejendommens ejer er berettiget til erstatning, at der ved fredningssagens påbegyndelse bestod en byggeret på ejendommen, at den gennemførte fredning har medført, at ejendommens ejer er udelukket fra at bebygge grunden og derved har lidt et økonomisk tab, som berettiger til erstatning, og at den gennemførte fredning har medført indskrænkninger i ejendommens udnyttelse, dels i henseende til ejerens egen beboelse af øen, dels i henseende til udleje af øen til ophold og jagt, hvorfor ejeren har lidt et økonomisk tab, der berettiger til erstatning. Taksationskommissionens bemærkninger: Af de grunde, der er anført i Overfredningsnævnets skrivelse af 18. juni 1993 til Hovedstadens Ejendomsadministration ApS, kan Taksationskommissionen tiltræde, at der ikke ved fredningssagens rejsning i 1983 bestod en ret til genopførelse af det hus på øen, der brændte i 1976, og at det således ikke er fredningen, der har forhindret det planlagte byggeri. Herefter stadfæster Taksationskommissionen Overfredningsnævnets afgørelse, hvorefter der ikke tilkendes øens ejer fredningserstatning, idet det bemærkes, at den nuværende ejers disposition ved købet ikke forekommer velovervejet i økonomisk henseende på baggrund af de særlige retlige og faktiske forhold vedrørende Kølholm, som køber selv var bekendt med.

6 4 Herefter bestemmes: Der tilkendes ikke Hovedstadens Ejendomsadministration som ejer af øen Kølholm erstatning i anledning af øens fredning. I godtgørelse for advokatbistand under sagens behandling for Taksationskommissionen tillægges der ejeren et beløb på kr. Ole Nicolaisen Hans Borch Christiansen Poul Albrechtsen

7 OVERFREDNINGSNÆVNET>

8 - 9 - OVERfREDNINGSNÆVNET 16. januar 1985 Sag nr. 2617/84 Ovennævn~e kendelse, der er påklaget til over fredningsnævnet af ejeren af øen Kølholm - matr. nr. 4 g Oppesundby By, Oppesundby - stadfæstes herved bortset fra den påklagede ejendom, idet klagen vedrørende denne er udsat til senere afgørelse. På overfredningsnævnets vegne ij~auutf Hermann viceformand

9 FREDNINGSNÆVNET>

10 \ Øksneholm,matr.nr. 1!h Jægerspris Hovedgård, Dråby sogn. stenø, matr. nr. 69, Græse by og"sogn. e Ammesholm, matr.nr. 3S ~ Neder-Dråby, Dråby sogn. Xølholm, matr. nr. 4!. Oppesundby by og sogn. Gadekærsholm, umatriku1eret. (SlI\ostlrU? B'1' sv\.os:tru p) Jyl1inge Holme, matr.nr. 1 ~ Jyl1inge by og' sogn. Esk11dsø, matr. nr. 1, Eskildsø, Selsø sogn. B1ak, matr. nr. 10, Gerdrup by, Kirkerup sogn. Sva1eø, matr. nr. 61 ~ Veddelev by, Himmelev sogn. E1eore, matr. nr. 61 d Veddelev by, Himmelev sogn. Ægholm, matr. nr. 5S, Sønderby by, Selsø sogn Ringøen, matr. nr. 61!:. Veddelev by, Himmelev sogn. Sivholm, matr.nr. l ~ Bognæs Skov, Herslev sogn. Langholm, matr. nr. 40 Herslev by og sogn. Hy'ldeholm, matr. nr. 40, Herslev by og sogn. Skovholmene, matr. nr. l Gevnlnge by og sogn. REG. NR. r;b Cj Z 12ft, -71Y for Roskilde amt År 1984, den 12. juni kl. 10,00 blev af fredningsnævnet 1 sag nr. 91/S3, øer i Roskilde fjord, beliggende i tt Jægerspris, Frederikssund, Gundsø, Skibby, Roskilde og L~jre kommuner, afsagt sålydende X E N D E L S E: Stadfæstet af overfredningsnævnet - bortset fra øen Kølholm - den 16. januar 1985, jfr. side 9, sag nr. 26~84. 7

11 -2- Dpn 22.april 1983 beslutted~ Hovp.dst~dsrådet at fremsætte forslag til fredning ~f en række øer i Roskilde Fjord. Ve~ skrivelse af 3.juni 1983 henviste Frednin~sstyrelsen sa~en til behandlin~ i frp.dningsnævnet for.roskilde amt, idet.de fleste af rle i fredhingsforsla~et o~fattede øer er beli~~end~ i Roskilde ~~t. Herpftpr indhragte Hovedstadsr~det vpd skrivelse af l6.juni 1983 sa~en for ~erværpnde nævn. Forinden havde der i henhol~ til naturfrerlnin~slovens 12 været afholdt offpntligt møde den l7.november IgS2. nm h~p2run~en for fre~nin~forsl~~et anføres: "Roskilde Fjord er opt pneste 'fjordlandskab i hoved~tadsregionen. Udover sin rekreative betydnin~ OP store landskabeli2e kv~liteter indeholder Roskilde Fjord ~sentlige naturvidenskabeli~e interesser. Dette skyldes først og fremmest, at fjorden er lavvandet og byder p~ rigelige. fødemuligheder for et stort antal fugle både i og udenfor yngletiden. De om~ivende strandenge og det store antal ubeboede holme ud~ør velegnede og beskyttede ynglesteder for kolonier af vadefugle, terner, måger og svaner. I vinterhalvåret holder tusindtallige skarer af andefu~le til i fjorden. Hele ~en sydlige del af fjorden fra Jyllinge Holme o~ sydpå er af Fredningsstyrelsen udpeget som nationalt naturområde, hvilket betyder, a~ fjorden rummer en koncentration af fredningsmæssige værdier, som tils~m~en eller hver for Si2 er ~f national eller endo~ international bet~dning. På nordisk plan er fjornen udpe~et som et fu~leområde af fælles nornisk beskyttplsp.sinteresse, mpn ogs~ i europæisk målestok må fjornen tillæ2~ps betydnin~. I forhindeise med ratifikationen af konvp,ntion~n om vådområder af international betyrlninp, de~ såkaldte Rams~r-Konvpntion, h~r?rpdnin~sstyrplspn i samarbejde mec landbru~sministeriet o~ P.inisteriet for offpntlige arhejder unarhejdet en liste over de omr~der, som i konventionens forstand mq betra2tes som værende

12 -.;- af int~rnational betydning. Hele Roskilde Fjord tillæ~~~s kvalit~ter, som beretti~er til optagelse som Ramsarområde, men er endnu ikke optaget på listen over Ramsarområder. Det er Ramsar-Konventionens form~l ~t bpvare vådområder - lavv~ndede havomr~der, ferske vådområder o~ he~u1der o~så kær, moser o~ enge - som levesteder for dyre- og.. planteliv, herunder navnlig vandfugle, bl.a. ud fra det synspunkt, at vandfu~lebestandene må betragtes som en internation~l naturressource. På grund af de store fuglekoncentrationer er der oprettet tre vildtres~rvater i fjorden, et ved Frederikssund og Roskilde og et i Selsø. I de to førstnævnte reservater er al jagt forbudt, og i Selsø er jagtsæsonen afkortet i forhold til de normalt ~ldende jagtlovs~estemmelser I fjordens umiddelbare nærhed er der gennemført.en række større landskabsfrednin~er. Da flere af øerne ejes af godser 1 nærheden af fjorden, er nogle af dem allerpde fredede. Imiqlert1d er der kun i et enkelt tilfælde taget hensyn til den særegne natur og de specielle problemer, oder knytter sig til øerne." Videre anføres: "Formålet med fredningen er at sikre øernes stedlige ~iljø samt forudsætningerne for et varieret og rigt fugle- og planteliv. Dette mål kan kun opnås ved at gennemføre en egentlig fredning for at give fredningsmyndighederne mulighed for at pleje øerne og regulere adgangsforholdene og ægindsamlingen. "tt Kun i kraft af en fredning er det muligt for fredningsmyndighederne at iværksætte en pleje af øerne. Flere af øernes naturforhold er betingpde af ~æsninø eller høslpt. Strandenge med lavt græs huser langt rigere fuglebestand end ubenyttede strandeng~ med højt græs eller tagrør. Ophører kreaturdriften vil det derfor være nødvendigt at få iværksat plejeforanstaltnin~er, således at forudsætningerne for et rigt fu~leliv fortsat er tilstede. Ved en fredning er det endvidere af altaf~ørende betydnin~ at sikre fu~lene fred i ynøletiden fra l.april til I5.juli. På P.Tund af det ~ opsvin~, der er sket i lysts~jladsen igennem de senere qr, ud~ør

13 -4- land~n~en på de ubeboede øpr i fu~lenes yn~letid dp.n største af farerne for fu~lenes fortsatte eksistens på øernp. Der har hidtil på flpre af øerne fundet erhvervsmæssig indsamling af må~eu sted" Med ændringen af jae;tloven, der trådte i kraft den l.januar lq83, er det ikkp. mere ti~ladt ~t foretage erhvervsmæssi~ ægsamling. Grundejerne må do~ i tiden fra l.april til 15.maj til e~t forbru~ borttage eller lade borttage æg af Stormåge og Sølvmåge. Da det imidlertid er vanskeligt at skelne de forskelli~e mågearters æg fra hinanden, ligesom terneæg o~ vadefugleæg let indsamlps ved fejltagelser, foreslås det helt at forbyde ægsamling på øerne. Hvis det senere viser s~'g, at Sølvmå~ebestanden øges på bekostning af andre fuglearter, indeholder fredningsbestemmelserne mulighed for at regulere bestanden. n Efter fredn1ngsnævnets beslutnin~ om at ta~e sa~en under behandling har beken~tgørelse om sagens rejsn1n~ været bekendt~jort i Statstidende I og de lokale blade og underretnin~ er blevet tilstillet ejere og brugere, alt i overensstemmelse med naturfredningslovens 15. Der blev samtidigt indkaldt til et almindeligt møde den 26.au~st 1983 i Jyllinge, hvor det fremsatte forslag blev nærmerp. drøftet.-herom henvises til forhandlingsprotokollen. Fredningsforslaget omfatter følgende øer i Roskilde Fjord (~ vedhæftede kort) :

14 - ~ - Matr.nr. Ejer Ønskes fredet - ha "e 1. Øksneholm, matr.nr. 1 ah, Jægerspris Kong Frederik VII' s Stiftelse, 16 Hovedgård, Dråby, Jægerspris kommune Slottet, 3630 Jægerspris 2. Stenø, matr.nr. 69, Græse By; Græse Frederikssund kommune Statsskovvæsenet, Farum Skovdi - O,6. strikt, Slangerupvej 1, 3540 Lynge 3.. Ammesholm, matr.nr. 38 a, Neder Dråby By, Dråby, Jægerspris kommune Kong Frederik VlI's Stiftelse, Slottet, 3630 Jægerspris 0,3 4. Kølholm, matr.nr. 4!. Oppesundby By, Oppesundby, Frederikssund kommune Max Larsen, Moseskrænten 31, Søborg 5. Gadekærsholm, umatrikuleret Poul Mortensen, Bykærvej 18, O,6 Lille Rørbæk, 3600 Frederikssund Jyllinge Holme, matr.nr. 1 a, Jyllin- Jyllinge-Gundsømagle Menighedsge By,.Jyllinge, Gundsø kommune råd, Bygaden 23, Jyllinge 7,6 7. Eskildsø, matr.nr. 1 Eskildsø, Selsø, Skibby kommune 8. Blak, matr.nr. 10 Gerdrup By, Kirkerup, Gundsø kommune 9. Svaleø, matr.nr. 61!!.t Veddelev By, Himmelev, Roskilde kommune 10. Elleore, matr.nr. 61 d, Veddelev By, Himmelev, Roskilde kommune Struckmann-fonden, Laumann-Jør- 127,6 gensen, Syvstjernen, 3500 Værløse Statsskovvæsenet, Farum Skovdi- 0,06.strikt, Slangerupvej 1, 3540 Lynge Risø, Frederiksborgvej 399, ,7 Roskilde Elleore Samfundet, Aurevang 4, 1, Hellerup e 11. Ægholm, matr.nr. 58, Sønderby By, Statsskovvæsenet, Farum Skovdi- 0,7 Selsø, Skibby kommune strikt, Slangerupvej 1,3540 Lynge 12. Ringøen, matr.nr. 61 ~, Veddelev By, Walther Mørch, Wendtsgade 2 B, 2,9 Himmelev, Roskilde kommune 4000 Roskilde 13. Sivholm, matr.nr. 1 ~, Bognæs Skov, Herslev, Lejre kommune 14. Langholm, matr.nr. 40, Herslev By Herslev, Lejre kommune 15. Hyldeholm, matr.nr. 40, Herslev By, Herslev, Lejre kommune Marina Poneckao, Lindholm Gods- 0,3 kontor, Gevninge, 4000 Roskilde Ledreborg Gods, tensgreve Hol- 2,5 stein-ledreborg, 4320 Lejre Ledreborg Gods, Lensgreve Holstein- Ledreborg, 4320 Lejre 1,6 16. Skovholmene, matr.nr. 1 Gevninge By, Gevninge, Lejre kommune Ledreborg Gods, Lensgreve Holstein-Ledreborg, 4320 Lejre ,= ,4

15 6 - Da form~lpt ~~~ pn frerlnin~ pr ~t sikre ~p omhandlede øers sten1i~e ~i1jø. hprund~r spp.cie1t fu~lp.ne i yn~lptidpn, samt at sikre frennings- ' myndi~hp.dp.rne~uli~r.ed for fornø~en p1p.je ~f arealerne, findpr nævnet, at fredninp:sp:istan~enbl?'rta~es til følgp på CP. nedenfor anførte vi1k~r, jfr. naturfrpdnin~slov~ns l, stk.2. DeT er ikke under sagen fremsat erstatningskrav. 1. By~ninesre~ering. Thi bestemmes: a. Bpby~ge1se må ikke finde sted. Un~ta~et herfra er Eskilsø, hvor nybyggeri, gønopførelse eller omby~nin~ kan tillades af fredningsnævnet efter forud godkendte tegninger., b. Boder, skure, master, transformerstationer, flugtskydebaner, oplagspladser, anløbsbroer eller andre lignende faste anlæg må ikke opsættes på øerne. 2. Terrænre~ering. beplantnin~ og pleje. a. Terrænforholdene må ikke ændres ved af~avning eller opfyldning, o~ stenstrøninger må ikke ændres. b..arealerne må ikke benyttes til henkastning af affald. c. Tilplantning af øerne - udenfor eksisterende - må ikke finde sted. -tt d. Hovedstadsrådpt skal være berettiget til at foretage fornødne plejeforanstaltninger til opfyldelse af fredningp.ns formål efter aftale med ejerne eller - hvis eni~hed ikke fore1i~gpr - efter forelæggelse for fredningsnævnet. 3. Ad~an~sbestemmelser. a. Det er ikke tilladt andre end ejere, disses familie o~ forpagtere at ~å i land på 0prne i fu~lenes yngletid fra l.april til I5.juli. I Land~P.ng på Eskilsø må hele ~ret kun ske via molen, beli~gende overfor Skovbroen. Det er forbudt andre end ejere eller forpagtere I at færdes på den sydøstlige del af øen fra l.april til ls.juli.

16 - 7 - b. Øerne må ikke benyttes til tpltnin~ o~ camping. Undtaget er Elleore, hvor det fortsat skal være Elleore-S~mfunde tilladt at sl~ telte op i forbindelse ~ed afholdels~ af lejrskoler, ligesom ~ræsslåninp m.v. kan finde sted under h~nsyntagen til de yn~lp.nde fu~le~ c. Skilte om adgangsforholdene opsættes på øerne og i havneanlæ~genf I l~ngs.fjorden. 4. Brugen af området. a. Landbru~drift o~ kreaturgræsnin~ k~n foreg~ som hidtil. b. In~samling af æ~ er forbudt, dog bortset fra æg til ejernes p~et bru~ i tiden l.april til IS.maj. c. Yderligere opdyrknin~ må ikke finde sted. d. Anvendelse af pesticider m.v. og gødskning udenfor opdyrkede arealer må ikke finde sted. e. For så vidt angår Eskilsø bestemmes særskilt: Fonden har ret til at sætte en del af Eskilsøs midterparti under vand for herved at genskabe et tidligere vådområde samt til at foretage visse supplerende tilplantninger efter nærmere aftale med Hovedstadsrådet og med nævnets godkendelse. S. Dispensationer. En dispensation fra ovenstående bestemmelser kan meddeles, når det ansøgte ikke vil komme i strid med frednin~ens formål, jfr. naturfredningslovens 34. I spørgsmål af naturvidenskabelig bp.tydnin~ skal fredningsnævnet forinden indhente en udtalelse fra fredninpsstyrelsen. Ovp-rfredningsnævnskendelser af 28.november 1969 vedr. ~odset Selsø- Lin~holm (~skilsø o~ Siv~olm). af f.juli 1973 vedr. Ledrehorg gods (Hyldp-holm, LanF,holm o~ Skov~olmp.n) o~ af lo.m~rts 1980 vedr. arealer ved Kattingp Vig (Ringøen) erstattes f.s.v. angår øerne ~f ovennævnte bpstemmelser.

17 Anke tiloverfredningsnævnet af nærværende kpnd~lse kan af de i naturfr~dr.ingslovens 26 nævnte pprsoner o~ institutioner iværk- 'sættes inden 4 u~p-r efter afr~relsens me~delp-lse, jfr. samme lovs 20, stk. 2. Peter Bundgaard. ~!Wo;({JjjJtIJ ih a~~ Anna Skov Hansen. ASg~iasen. Sv. ".e Petersen. Karin Brandt-Møller.

18 6 0 Eskilsogård Eslalso l Stu.de Holm er ma.trri,u.iæret under ejeruwpt Eshlso 7. Eskildsø, matr.nr. 1, EskildsØ, SelsØ, Skibby kommune., / Matrikelkort 1: over fredede øer i Roskilde Fjord. Kortet er bilag til fredningskendelse afsagt af Fredningsnævnet for Roskilde Amt 1984.

19 e v 1. Øksneholm, matr. nr. 1 ah, Jægerspris Hovedgård, Dråby, Jægerspris kommune. f 2. Stenø, matr. nr. 69, Græse By, Græse, Frederikssund kommune. I 3. Ammesholm, matr. nr. 38~, Neder Dråby By, Dråby, Jægerspris kommune. 4. KØlholm, matr. nr. 4 ~ Oppe sundby By, Oppe sundby, Frederikssund kommune. S. Gadekærsholm, umatrikuleret, er nævnt i skøde på ejendommen matr.nr. 3 d, 5 a, 5 e og S f Lille RØrbæk By, Snostrup, Frederikssund kommune. Matrikelkort 1: over fredede øer i Roskilde Fjord. Kortet er bilag til fredningskendelse afsagt af Fredningsnævnet for Roskilde Amt 1984.

20 ( 12. Ringøen, matr. nr 61 ~, Veddelev By, Himmelev, Roskilde kommune. Langholm v ; Sivholm ~ 'fmatrilculeret 0" a.real, 13. Sivholm, matr. nr. 1 ~, Bognæs Skov, Herslev, Lejre kommune. o /}!J06 uma.trikuleret ar~al 14. L~gholm, matr. nr. 40, Herslev By, Herslev, Lejre kommune. > \J u7ju1trij:uieret areøl-o.f) 15. Hyldeholm, matr. nr. 40, Herslev By, Herslev, Lej re koii'.mune. 16. Skovholmene, matr. nr. 1, Gevninge By, Gevninge, Lej re kommune. Matrikelkort 1: over fredede øer i Roskilde Fjord. Kortet er bilag til fredningskendelse afsagt af Fredningsnævnet for Roskilde Amt 1984.

21 .. o o ~dpo K4tuillJllb Høzmc ~ ClIoe q,.. JyLZinge Holme o ø o 6. Jyllinge Holme, matr. nr. 1 ~, Jyllinge By, Jyllinge, Gundsø kommune. '% 13Zak 8. Blak, matr. nr. 10, Gerdrup By, Kirkerup, GundsØ kommune. v --..! ftL 1,6"; ",, - U - / SvaWj 9. Svaleø, matr. nr. 61 ~, Veddelev By, Himmelev, Roskilde kommune. v 10. Elleore, matr. nr. 61 d, Veddelev By, Himmelev, Roskilde kommune. 11. Ægholm, matr. nr. 58, Sønderby By, Selsø, Skibby kommune. I Matrikelkort 1: over fredede øer i Roskilde Fjord. Kortet er bilag til fredningskendelse afsagt af Fredningsnævnet for Roskilde Amt 1?,84.

22 REG.Nl 76 Cj Øksneholm,matr.nr. l ah Jægerspris Hovedgård, Dråby sogn. ttstenø, matr. nr. 69, Grese by og sogn. Ammesho~, matr.nr. 38 ~ Neder Dråby, Dråby sogn. Kølholm, matr. nr. 4 ~ Oppesundby by og sogn. Gadekærsholm, umatrikuleret. Jyllinge Holme, matr.nr. l ~ Jyllinge by og sogn. Eskildsø, matr. nr. l, Eskildsø, Selsø sogn. Blsk, matr. nr. lo, Gerdrup by, Xirkerup sogn. Svaleø, matr. nr. 61 a Veddelev by, Himmelev sogn. Eleore, matr. nr. 61 d Veddelev by, Himmelev sogn. Ægholm, matr. nr. 58, Sønderby by, Selsø sogn. -Ringøen, matr. nr. 61 ~ Vedde1ev by, Himmelev sogn. Sivholm, matr.nr. l ~ Bognæs Skov, Herslev sogn. Langholm, matr. nr. 40 Herslev by og sogn.. Hyldeholm, matr. nr. 40, Herslev by og sogn. Skovholmene, matr. nr. l Gevninge by og sogn. År 1984, den 12. juni kl. 10,00 blev af fredningsnævnet for Roskilde amt i sag nr. 91/83, øer i Roskilde fjord, beliggende i -el Jægerspris, Frederikssund, Gundsø, Skibby, Roskilde og L~jre kommuner, afsagt sålydende K E N D E L S E: Stadfæstet af Overfredningsnævnet for så v~dt angår øen Kølholm den 18. jun~ 1993, jf. s~de 9, sag nr. 111/ Stadfæstet af overfredningsnævnet - bortset fra øen Kølholm - den 16. janua~ 1985, jfr. side 9, sag nr. 2615/84. Q.d. 5 N \'2. \ \!O - C) o.2 <O - I ~ I

23 - 9 - OVERFREDNINGSNÆVNET 16. januar 1985 Sag nr. 2617/84 Ovennævnte kendelse, der er påklaget til over fredningsnævnet af ejeren af øen Kølholm - matr. nr. 4 g Oppesundby By, Oppesundby - stadfæstes herved bortset fra den påklagede ejendom, idet klagen vedrørende denne er udsat til senere afgørelse. På overfredningsnævnets vegne G~~ vice formand OVERFREDNINGSNÆVET 18. juni 1993 Sag nr. 111/ Ovennævnte kendelse stadfæstes for så v~dt angår øen Kølholm, matr.nr. 4g Oppesundby By, Oppesundby. Der er ~kke t~lkendt erstatn~ng i anledn~ng af fredn~ngen. på Overfredningsnævnets vegne {2f1;'~ viceformand

24 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

25 f FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMT Dommerkontoret i Køge Jernbanegade 7,4600 Køge Modtaget I Skov- og Naturstyrelsen - 2 MAJ 1991' Telefon FS 22/97 Den 01/05-97 KILTIN A/S Støberivej Stenløse. GENPART til orientering Vedr.: Rottebekæmpelse på øerne i den sydlige del af Roskilde fjord samt Lejre Vig. I skrivelse af 7. april 1997 har De ansøgt om tilladelse til at foretage rottebekæmpelse på øerne i den sydlige del af Roskilde fjord samt Lejre Vig. Øerne er omfattet af fredningsnævnets kendelse af 12. juni 1984, som er stadfæstet af Overfredningsnævnet den 16. januar 1985, og som forbyder færdsel på øerne efter den l. april. Som begrundelse for ansøgningen anfører De, at De ikke nåede.. at foretage de halvårlige eftersyn på øerne inden nævnte dato, da De ikke mente, at transporten til og fra øerne på grund af det kolde forår og det til rådighed værende materiel var tilstrækkelig sikker. Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet meddeler derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. l, den ønskede tilladelse. Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens 78, stk. 2, sammenholdt med 86 og 87: AD \C\~Co' \2ll/0-oo\L A 2 l' \

26 ,. -. I Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede er: Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videresendelse til Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

27 -,.. x FREDNINGSNÆVNET FOR ROSKILDE AMT Dommerkontoret i Køge Jernbanegade 7, 4600 Køge Roskilde Amt Teknisk Forvaltning Køgevej Roskilde Telefon Fax FS Den / oktober 2003 GENPART til orientering Vedr.: Fredning af øer og holme i Roskilde Fjord. Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: I skrivelse af 25. juli 2003 har De ansøgt fredningsnævnet om at dispensere fra fredningsnævnet for Roskilde Amts kendelse af 12. juni 1984, som er stadfæstet af Overfredningsnævnet den 16. januar 1985 og 18. juni Kendelsen indeholder en bestemmelse i 3 c, hvor- efter skilte om adgangsforholdene skal opsættes på øerne og i havneanlæggene langs fjorden. Det er Deres ønske, at informationsskiltene på øerne tillades fjernet, eventuelt under forudsætning af, at informationsindsatsen varetages forsvarligt på anden vis. Forud for anmodningen har De drøftet sagen med Frederiksborg Amt og Københavns og Tisvilde Statsskovdistrikter. Til støt te for ansøgningen har De anført, at der skal udarbejdes en ny oplysningsfolder om sejladsregler i fjorden, og at indsatsen i høj ere grad skal koncentreres omkring lystbådehavne, sejlklubber og lignende. De anfører endvidere, at der ikke synes at være det store behov for skiltene.

28 Side 2/5 Fredningens formål er at sikre øernes stedlige jø, herunder speciel t fuglene i yngletiden, muligheder for fornøden pleje af arealerne. milsamt En del af øerne er beliggende i Frederiksborg Amt, og nævnsmedlemmer for dette amt og kommunerne i Skibby, Frederikssund og Jægerspris deltog i fredningssagens behandling. Nævnsmedlemmerne fra disse kommuner har derfor afgivet en udtalelse vedrørende dispensationsansøgningen... Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. l, at skiltene om adgangsforholdene på øerne fjernes. Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig. Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens 78, stk. 3, sammenholdt med 86 og 87:.. Der kan inden 4 uger fra den dag I meddelt, klages til Naturklagenævnet sen. Klageberettigede er: afgørelsen er over afgørel- Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en væsentlig interesse i afgørelsen. En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videresendeise til Naturklagenævnet. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for

29 " Side 3/5 den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2). Med venlig hilsen \~

30

31

32

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Bekendtgørelse om Roskilde Fjord Vildtreservat 1)

Bekendtgørelse om Roskilde Fjord Vildtreservat 1) BEK nr 90 af 04/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Skov- og Naturstyrelsen, j.nr. SNS-351-00100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

00342.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00. Fredningen vedrører: Solrød Strandpark. Domme. la ksations kom miss ione n.

00342.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00. Fredningen vedrører: Solrød Strandpark. Domme. la ksations kom miss ione n. 00342.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00342.00 Fredningen vedrører: Solrød Strandpark Domme la ksations kom miss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 25-07-1932 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ! UDSKRIFTaf Forhandlingsprotokollen

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n.

01134.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00. Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse. Domme. Taksati ons komm iss ione n. 01134.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01134.00 Fredningen vedrører: Arresø, Ramløse Domme Taksati ons komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 14-02-1944 DEKLARATIONER>

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven VILLA.DK Aps Ny Østergade 12, 3.sal 1101 København K VILLA-HUS BYG Aps Nørre Snedevej 9 8700 Horsens KOPI Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen.

00893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00. Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde. Domme. la ksati ons kom m iss ionen. 00893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00893.00 Fredningen vedrører: Sjørupgård Linde Domme la ksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-10-1943, 13-10-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds.

Yt- V1. ~Jb REG. NR. 'i! U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Holbæk Amtsraadskreds. 00836.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00836.00 Fredningen vedrører: Bognæs Skov Domme Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 03-06-1942 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: "... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: ... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. december 2014 i sag nr. BS 7-172/2014: Fiskeriforeningen Mågeøen v/formand Bo Petersen Strandhaven 51 4400 Kalundborg mod Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07841.00 e Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-01-1993 Kendelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet 07951.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07951.00 Fredningen vedrører: Birkemosen Domme Taksationskom missionen Natu rklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet 25-11-1999, 12-11-1999 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet 05830.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00 Fredningen vedrører: Lærkereden Domme Taksations kom miss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 15-09-1978 Fredningsnævnet 15-10-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

ttort Kendelse afsagt den 6. maj af fredningsnævnet for Frederiksborg amt. 01314.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01314.00 Fredningen vedrører: Kregme Kirke Domme Taksations kom m iss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-05-1950 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

1. Tanken skal fjernes uden udgift for det offentlige, når den ikke længere anvendes til affaldsprodukter/slam eller gylle.

1. Tanken skal fjernes uden udgift for det offentlige, når den ikke længere anvendes til affaldsprodukter/slam eller gylle. John Langdahl Gunderuplundvej 10 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende gylletank

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 30-03- 2011 TILSYNET Beskyttede naturområder i Girafmosen Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs har den 2. december 2009 rettet henvendelse til

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION

LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Kullegaard Dato: 22-10-2015 Kanalstræde 10, 2.sal Sagsb.: Lov 4300 Holbæk Sagsnr.: 33842 Dir.tlf.: 72 36 41 50 Att. Lotte Petersen E-mail: landzone@holb.dk LANDZONETILLADELSE og DISPENSATION Du har søgt

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. oktober 2014 J.nr.: NMK-522-00182 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen

Læs mere

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri.

Der meddeles samtidig dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 (skovbyggelinje) til opførelse af det ovenfor anførte byggeri. Alterna Huse Nr. Hostrupvej 20 6230 Rødekro Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-164-12 10-09-2012 Landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslinje

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET> UDSKRFT af REG. NR. r:f"~ (/

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen.

00100.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00. Fredningen vedrører: Espergærde Strand. Domme. Taksationskom missionen. 00100.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00100.00 Fredningen vedrører: Espergærde Strand le Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 18-01-1922

Læs mere

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele

Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Bente Busk Søbakken 11 Rødding 8830 Tjele Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Bemærkninger Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt. Naturstyrelsen Sønderjylland Felstedvej 14 6300 Gråsten Att.: Rune Juelsborg Karsten () *+,&'' Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 14. november 2017 Sagsnr.: 17/18015 Ejendomsnr.: 22198 Kontakt:

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 05894.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05894.00 Fredningen vedrører: Lindet Mølledam Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tilladelsen er givet på betingelse af, udhuset ikke opføres i større afstand en 20 m fra ejendommens bestående bygninger.

Tilladelsen er givet på betingelse af, udhuset ikke opføres i større afstand en 20 m fra ejendommens bestående bygninger. #BREVFLE Henrik Jensen Aalborgvej 88 9370 Hals 17. november 2014 Landzonetilladelse Aalborgvej 88, 9370 Hals - Opførelse af nyt udhus på 160 m 2, til erstatning for 60 m 2 udhus der nedrives. Aalborg Kommune

Læs mere

o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet

o~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet o"~. 01581.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01581.00 Fredningen vedrører: Hellebæk Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet I. Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Søren Engberg Vellev Mose Ulstrup. Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald. NB: Dette er ikke en byggetilladelse

Søren Engberg Vellev Mose Ulstrup. Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald. NB: Dette er ikke en byggetilladelse Søren Engberg Vellev Mose 11 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald NB:

Læs mere

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet

07819.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00. Fredningen vedrører: Sølyst. Domme. Taksations kom miss io nen. Natu rklagenævnet. Overfredningsnævnet 07819.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07819.00 Fredningen vedrører: Sølyst Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 29-07-1956 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dunkehus. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02988.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02988.00 Fredningen vedrører: Dunkehus Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 22-04-1963 DEKLARATIONER>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Melchiorske Have. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00185.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00185.00 Fredningen vedrører: Melchiorske Have Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-09-1926 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 49, Svoldrup, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 49, Svoldrup, 9640 Farsø ENERGIMIDT NET A/S Tietgensvej 4 8600 Silkeborg Dato: 20. februar 2017 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-4847 Dokumentnr.: 820-2017-48377 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet.

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 99 68 48 00 Telefax: 99 68 48 99 Den 1.D"SEP. 2013 FRS nr. 22/2013 Dok 22-2013A Rudersdal Kommune Byplan Plan

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Notat om skovning i Dammegaardsskoven

Notat om skovning i Dammegaardsskoven Notat om skovning i Dammegaardsskoven Skrevet af Rolf Molich, 20. februar 2016 på baggrund af materiale fra Torben Westh Jensen, Jens Fangel og Eva Hansen I januar og februar 2016 er der fældet en del

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af en del af matr.nr. 1r, Skjød By, Skjød samt til opførelse af et enfamiliehus og garage/udhus bygning på grunden.

Landzonetilladelse til udstykning af en del af matr.nr. 1r, Skjød By, Skjød samt til opførelse af et enfamiliehus og garage/udhus bygning på grunden. Postadresse: Ark.firmaet Leo T. Mortensen aps Skovbrynet 107 8450 Hammel Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 11. april 2005 J.nr.: 03-31/800-0121 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

LE34 Tommy Steen Nielsen Energivej Ballerup. Sendt digitalt. Den 21. december Landzonetilladelse byggesagsnr.

LE34 Tommy Steen Nielsen Energivej Ballerup. Sendt digitalt. Den 21. december Landzonetilladelse byggesagsnr. LE34 Tommy Steen Nielsen Energivej 34 2750 Ballerup Sendt digitalt Den 21. december 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 3-7 E/5 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 09-08-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. november 2008 NKN-121-00130 jav Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. februar 2004 J.nr.: 03-31/700-0059 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

05591.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03. Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken. Domme. Taksatio ns kom miss ion en.

05591.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03. Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken. Domme. Taksatio ns kom miss ion en. 05591.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05591.03 Fredningen vedrører: Dyssegårdsparken Domme Taksatio ns kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-12-1972 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

01916.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01916.00. Fredningen vedrører: Kirke Syv Kirke. Domme. la ksations kom miss ionen.

01916.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01916.00. Fredningen vedrører: Kirke Syv Kirke. Domme. la ksations kom miss ionen. 01916.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01916.00 Fredningen vedrører: Kirke Syv Kirke Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-10-1952, 12-01-1953, 15-01-1954 Kendelser

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Foreningen De Danske Børneinstitutioner Forstalle 13!" # Skelbækvej 2 Tlf.: 7376 7676 Dato: 2. december 2015 Sagsnr.: 15/22535 Ejendomsnr.: 5522 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.: 73 76 82 14 E/mail: pmu@aabenraa.dk

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01523.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01523.00 Fredningen vedrører: Stadil Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951, 09-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

02996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00. Fredningen vedrører: Hesselbjerg. Domme. la ksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 02996.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02996.00 Fredningen vedrører: Hesselbjerg Domme la ksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 11-01-1964 Fredningsnævnet 16-05-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. Landzonetilladelse til udstykning

AAKJAER Landinspektører Vestergade Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr.   Landzonetilladelse til udstykning AAKJAER Landinspektører Vestergade 8 8100 Århus C Att. Anders Præst Andersen Sendt pr. e-mail: apa@aalsp.dk Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n.

02790.07. Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07. Fredningen vedrører: Øregårds Park. Domme. Taksatio ns kom miss ione n. 02790.07 Afgørelser - Reg. nr.: 02790.07 Fredningen vedrører: Øregårds Park Domme Taksatio ns kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-06-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af ny carport og redskabsrum, samt udvidelse af sommerhus.

Dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af ny carport og redskabsrum, samt udvidelse af sommerhus. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Birgit Valentin & Lars Dyrvig Petersen Præstevejen 22 Fjelsø 9620 Aalestrup Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 03-132/700-0009 kpa Afgørelse i sagen om dispensation

Læs mere

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til

I henhold til Planlovens 35 samt Naturbeskyttelseslovens 16 stk. 1 meddeles der herved landzonetilladelse og dispensation til Einer Underbjerg6Hansen Borrevad 12 6230 Rødekro!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 22. januar 2018 Sagsnr.: 17/37508 Ejendomsnr.: 7562 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. april 2003 J.nr.: 03-121/800-0002 AGS Afgørelse i sagen

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Lis Frederiksen og Niels Bruselius Mail: herslevstrandvej2@gmail.com Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø KOPI Landzonetilladelse Planloven Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler:

Læs mere