Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)"

Transkript

1 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling til om Familiestyrelsen kunne afvise at behandle en sent indkommen klage med henvisning til at der var gået lang tid siden underinstansens afgørelse blev truffet. Den første sag sag nr. 9-4 foran denne sag handlede om ægtefællebidrag. I denne sag blev der først klaget over underinstansens afgørelse efter 8 ½ år. Den anden sag denne sag handlede om børnebidrag. I denne sag blev der først klaget over underinstansens afgørelse efter 2 år og 8 måneder. Uanset at der ikke i lovgivningen var fastsat en frist for at udnytte rekursadgangen, afviste Familiestyrelsen i begge tilfælde at behandle klagerne. Familiestyrelsen henviste til at en klage efter Familiestyrelsens opfattelse skulle indgives inden for en vis tid efter at underinstansens afgørelse var truffet. Familiestyrelsen fandt at hensynet til en parts mulighed for at få behandlet en klage burde afvejes over for hensynet til modparten der måtte antages at have indrettet sig i tillid til den trufne afgørelse. I udtalelserne til ombudsmanden beskrev Familiestyrelsen sin administrative praksis i relation til sent indkomne klager. Familiestyrelsen oplyste at der ikke var fastsat retningslinjer for hvad der måtte anses for at være en vis tid, men at en klage der var indgivet inden et år efter underinstansens afgørelse, ikke ville blive afvist med den begrundelse at den var indgivet for sent. Ombudsmanden udtalte at det var hans opfattelse at når der ikke i lovgivningen var fastsat en frist for at udnytte en rekursmulighed, kunne en klageinstans kun afvise at realitetsbehandle en sent indgivet klage hvis klageren ikke havde nogen retlig interesse i at få afgørelsen ændret, eller hvis forholdet ikke længere lod sig oplyse.

2 Ombudsmanden udtalte endvidere at det var hans opfattelse at det i lighed med fastsættelsen af en egentlig klagefrist krævede udtrykkelig lovhjemmel at afskære klageadgangen i videre omfang end de tilfælde hvor klageren ikke havde nogen retlig interesse i at få afgørelsen ændret, eller forholdet ikke længere lod sig oplyse. På den baggrund fandt ombudsmanden Familiestyrelsens praksis med at afvise sent indkomne klager kritisabel. I begge sager kritiserede ombudsmanden Familiestyrelsens afvisning af at behandle klagen og henstillede at Familiestyrelsen realitetsbehandlede sagen. Ombudsmanden udtalte at hensynet til den anden part i sagen burde inddrages sammen med sagens øvrige lovlige og relevante hensyn og afvejes sammen med disse i forbindelse med klageinstansens realitetsbehandling af sagen. Endelig præciserede ombudsmanden at Familiestyrelsen efter at have realitetsbehandlet klagen efter omstændighederne kunne nå frem til at afgørelsen helt eller delvist burde opretholdes. (J.nr ). Af den anden sag j.nr fremgik det at Statsamtet Storstrøm den 3. december 1996 traf afgørelse om at faren, C, fra den 17. oktober 1996 og indtil videre skulle betale normalbidraget pct. i børnebidrag til sønnen, D. I en ansøgning modtaget hos Statsamtet Storstrøm den 7. februar 2002 søgte moren, E, om forhøjelse af børnebidraget med virkning fra 1. februar Den 12. februar 2002 bad statsamtet C udfylde og tilbagesende et vedlagt oplysningsskema sammen med hans seneste årsopgørelse og dokumentation for hans indtægt. Under en telefonsamtale den 18. februar 2002 med en af statsamtets medarbejdere oplyste C at hans indtægt det foregående år havde været kr.. Han oplyste endvidere at han ikke havde råd til at betale normalbidraget pct. eller 200 pct., og at han fandt det urimeligt at E havde søgt om forhøjelse af børnebidraget. Ved brev af 28. februar 2002 rykkede statsamtet C for svar på sit brev af 12. februar Den 9. marts 2002 sendte C s revisor oplysningsskemaet og kopi af tre lønsedler til

3 statsamtet. Revisoren redegjorde samtidig for C s økonomiske situation og anførte i den forbindelse bl.a. at C siden 1996 havde tilrettelagt sin økonomi efter at han skulle betale normalbidraget pct. i børnebidrag til D. Revisoren beskrev samtidig C s nuværende økonomiske situation som anstrengt. Statsamtet modtog den 18. marts 2002 kopi af C s årsopgørelse for 2000 fra K Kommune. En af statsamtets medarbejdere kontaktede telefonisk C s revisor den 4. april 2002 og bad om revisorens bemærkninger til årsopgørelsen. Med brev af 8. april 2002 sendte statsamtet C en kopi af telefonnotatet fra samtalen med revisoren og bad om hans eventuelle bemærkninger dertil. C kommenterede oplysningerne i telefonnotatet i et brev af 12. april 2002 til statsamtet. Statsamtet traf afgørelse i sagen den 6. maj Statsamtet forhøjede børnebidraget til D til normalbidraget pct. fra den 17. maj 2002 og indtil videre. Ved af 30. juni 2005 rettede C henvendelse til bl.a. Justitsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet om sagen. Han bad bl.a. om at få udbetalt en erstatning på kr., svarende til det beløb som han efter sin opfattelse havde betalt for meget i børnebidrag siden Statsamtet Storstrøms afgørelse af 6. maj Indenrigs- og Sundhedsministeriet videresendte den 13. juli 2005 C s til Statsamtet Storstrøm som i et brev af 27. juli 2005 bl.a. afviste at C havde lidt et økonomisk tab som følge af statsamtets behandling af hans bidragssag. I en af 18. januar 2006 kommenterede C statsamtets brev af 27. juli 2005 og stillede samtidig statsamtet en række spørgsmål. Han skrev endvidere at han ønskede at klage til Familiestyrelsen. Statsamtet videresendte sagen til Familiestyrelsen den 25. januar 2006 hvilket statsamtet orienterede C om i et brev af samme dato. I et brev af 20. februar 2006 skrev Familiestyrelsen følgende til C: Familiestyrelsen har modtaget Deres klage over Statsamtet Storstrøms afgørelse af 6. maj 2002 om bidrag. Ved afgørelsen forhøjede statsamtet Deres bidrag til (D) fra den 17. maj 2002, sådan at bidraget fra denne dato udgør normalbidraget %. Ved brev af 27. juli 2005 afslog statsamtet at udbetale erstatning til Dem i anledning af

4 afgørelsen af 6. maj De har bedt om, at bidraget nedsættes. De har navnlig henvist til, at statsamtet ved afgørelsen ikke vurderede Deres indtægtsforhold korrekt, herunder overarbejdsbetaling. Som begrundelse for, at De ikke har klaget over afgørelsen på et tidligere tidspunkt har De anført, at De havde fået den opfattelse, at det var den pågældende sagsbehandler i statsamtet, der skulle behandle klagesagen. Vi afviser at behandle Deres klage. Det følger af almindelig forvaltningsretlige grundsætninger, at en klageinstans skal behandle selv meget sent indgivne klager, når der ikke er fastsat en klagefrist på det pågældende område. Myndigheden skal således behandle en sag selvom klagen indgives længe efter afgørelsen. Det gælder dog ikke, når klagen indkommer så sent, at der ikke eller kun med uforholdsmæssig besvær kan skaffes bevismæssig grundlag for bedømmelsen af sagen, eller når hensynet til den, der har indrettet sig efter den trufne afgørelse, taler imod, at sagen behandles på nuværende tidspunkt. Ved Familiestyrelsens behandling af klager over statsamternes afgørelser gælder der ingen klagefrist. Hensynet til en parts mulighed for at få behandlet en sag i klageinstansen bør afvejes overfor hensynet til modparten, der må antages at have indrettet sig i tillid til den trufne afgørelse. En klage bør således indgives inden for en vis tid efter afgørelsen. Vi modtog Deres klage den 27. januar Efter vores skøn er klagen indgivet så sent, at der ikke længere er grundlag for at behandle sagen. Herved har vi navnlig lagt vægt på, at (E) må anses for at have indrettet sig i tillid til den trufne afgørelse. Deres oplysning om, at De var af den opfattelse, at det var statsamtet, der behandlede klagesagen mener vi ikke kan føre til et andet resultat. I den forbindelse bemærkes det, at det af afgørelsen af 6. maj 2002 fremgår, at De kunne klage over afgørelsen til Civilretsdirektoratet (nu Familiestyrelsen). Ved af 2. marts 2006 rettede C henvendelse til mig. Den 8. marts 2006 modtog jeg to bilag fra C sammen med en kopi af hans af 2. marts I brev af 9. marts 2006 bad jeg C før jeg tog stilling til om jeg kunne hjælpe ham med sagen om at indsende kopi af Statsamtet Storstrøms afgørelse af 6. maj 2002 og

5 eventuelle andre bilag som han mente havde betydning for sagen. Jeg modtog materialet den 28. marts Ved brev af 11. april 2006 orienterede jeg C om at jeg samme dag havde bedt Familiestyrelsen og Statsamtet Storstrøm om en udtalelse i anledning af hans klage og om udlån af sagens akter. Jeg bad Familiestyrelsen om i sin udtalelse til mig at redegøre for Familiestyrelsens praksis i relation til afvisning af sent indkomne klager, herunder om at redegøre for hvad der efter Familiestyrelsens opfattelse måtte anses for en vis tid. Jeg modtog Familiestyrelsens og Statsamtet Storstrøms udtalelser den 13. juni Statsamtet Storstrøm henholdt sig i sin udtalelse af 27. april 2006 blot til det som statsamtet tidligere havde anført om sagen dels i afgørelsen af 6. maj 2002, dels i statsamtets brev til C af 27. juli Familiestyrelsen skrev bl.a. følgende i sin udtalelse af 12. juni 2006: De har anmodet Familiestyrelsen om en udtalelse i anledning af (C) s klage over vores afgørelse af 20. februar Ved afgørelsen afslog vi at behandle (C) s klage over Statsamtet Storstrøms afgørelse af 6. maj Ved denne afgørelse forhøjede statsamtet (C) s børnebidrag til (D) fra normalbidraget % til normalbidraget % fra den 17. maj Vi kan henholde os til den trufne afgørelse og begrundelsen for den. Vi kan tilføje, at vi i udtalelse af 28. november 2005 i en lignende sag har orienteret Dem om praksis med hensyn til afvisning af at behandle meget sent indkomne klager samt om ændring af bidrag med tilbagevirkende kraft. Udtalelsen vedlægges i kopi. I relation til bemærkningen i afgørelsen af 20. februar 2002 om, at (e)n klage bør indgives inden en vis tid efter afgørelsen kan vi oplyse, at der ikke er fastsat retningslinier herfor. Vi kan dog oplyse, at vi på dette område har ladet os inspirere af 13, stk. 3, i lov om Folketingets Ombudsmand, hvorefter klage skal være indgivet inden et år efter, at forholdet er begået. En klage over en bidragsafgørelse, der er indgivet inden et år efter afgørelsen, vil således ikke blive afvist med den begrundelse, at den er indgivet for sent. Den omhandlede sag Det fremgår af sagen, at (E) ved brev modtaget i Statsamtet Storstrøm den 7. februar 2002 søgte om forhøjelse af det bidrag, som (C) betalte til (D). Efter at have indhentet økonomiske oplysninger fra (E) og (C) forhøjede statsamtet

6 den 6. maj 2002 bidraget til normalbidraget % fra den 17. maj Afgørelsen indeholder klagevejledning. Ved af 30. juni 2005 rettede (C) henvendelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og oplyste, at han nu havde fundet ud af, at afgørelsen var forkert. Statsamtet besvarede denne henvendelse ved brev af 27. juli Ved af 18. januar 2006 meddelte (C) statsamtet, at han ønskede at klage over afgørelsen. Den 25. januar 2006 fremsendte statsamtet klagen til os, hvorefter vi den 20. februar 2006 traf den omhandlede afgørelse. Vurdering af den omhandlede sag Som det fremgår af udtalelsen af 28. november 2005, bør parterne i en bidragssag som udgangspunkt kunne indrette sig i tillid til den trufne afgørelse, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Set fra (E) s side forelå der ingen sådanne omstændigheder, og hun burde derfor kunne indrette sig på at modtage det fastsatte bidrag. Dette skal dog vurderes i forhold til (C) s interesse i at få efterprøvet, om bidragets størrelse var korrekt fastsat ved afgørelsen af 6. maj Vi mener imidlertid ikke, at (C) havde en beskyttelsesværdig interesse heri. Dette skyldes, at han efter vores opfattelse er den nærmeste til at bære risikoen for, at spørgsmålet om bidragets størrelse først blev rejst mere end 3 år efter den trufne afgørelse. Vi har herved lagt vægt på, at (C) ved afgørelsen af 6. maj 2002 blev gjort bekendt med klagemuligheden. Vi mener ikke, at der er noget, der har forhindret (C) i at klage over afgørelsen på et tidligere tidspunkt. Vi er opmærksomme på, at (C) har oplyst, at han perioden efter maj 2002 led af eftervirkningerne af en mindre hjerneblødning, som først blev konstateret i efteråret Dette kan imidlertid ikke begrunde, at vi burde behandle klagen af 18. januar Endvidere bemærkes, at statsamtets afgørelse af 6. maj 2002 er truffet efter de gældende retningslinier, hvorefter der ved vurderingen af den bidragspligtige bidragsevne bl.a. tages hensyn til alle løntillæg, herunder overarbejdsbetaling. Da afgørelsen af 20. februar 2006 som nævnt er truffet ud fra indrettelsessynspunkter, har vi dog ikke foretaget en nærmere vurdering af, om der ved afgørelsen af 6. maj 2002 var grundlag for at forhøje bidraget til normalbidraget %. Endelig bemærkes, at vi og statsamtet har hjemmel i lov om børns forsørgelse til at

7 træffe afgørelse om nedsættelse af det omhandlede børnebidrag med tilbagevirkende kraft. Nedsættes bidraget med tilbagevirkende kraft, har derimod hverken vi eller statsamtet kompetence til at pålægge (E) at tilbagebetale eventuelt for meget modtaget børnebidrag. Afgørelse herom henhører under domstolene. Den 14. juni 2006 sendte jeg C kopi af statsamtets og Familiestyrelsens udtalelser og bad om hans eventuelle bemærkninger til dem. C kommenterede Familiestyrelsens udtalelse i en af 5. juli I et brev af 6. juli 2006 orienterede jeg C om at jeg samme dag havde bedt Familiestyrelsen og Statsamtet Storstrøm om myndighedernes eventuelle bemærkninger til det han havde anført i en af 5. juli Familiestyrelsen skrev den 25. august 2006 bl.a. følgende til mig: (C) anfører, at fordi hans sag drejer sig om ændring af et bidrag og ikke om førstegangsfastsættelse, skal der ikke tages hensyn til overarbejdsbetaling. Vi kan oplyse, at overarbejdsbetaling altid indgår i vurderingen af den bidragspligtiges evne til at betale bidrag uanset om der er tale om en sag om førstegangsfastsættelse eller forhøjelse af bidrag. I relation til indrettelseshensynet bemærkes, at efter lov om børns forsørgelse kan et bidrag altid søges ændret, men en sådan ændring har efter bidragsbekendtgørelsens 14 som udgangspunkt kun virkning for fremtiden. Dette skyldes, at parterne i en bidragssag bør kunne indrette sig på størrelsen af forfaldne bidrag: den bidragsberettigede bør kunne indrette sig på at modtage de forfaldne bidrag, og den bidragspligtige bør kunne indrette sig i tillid til ikke at blive afkrævet betaling af yderligere bidrag for den forløbne tid. Bestemmelsen beskriver en række situationer, hvor dette udgangspunkt fraviges. Med brev af 29. august 2006 sendte jeg C en kopi af Familiestyrelsens brev af 25. august Jeg meddelte ham samtidig at jeg nu ville søge at behandle sagen på det foreliggende grundlag. I brev af 12. september 2006 oplyste jeg C om at jeg samme dag havde sendt E kopi af C s klage af 2. marts 2006, Familiestyrelsens udtalelse af 12. juni 2006, C s af 5. juli 2006 samt Familiestyrelsens brev af 25. august 2006, og at jeg havde bedt E om at sende mig sine eventuelle bemærkninger til materialet inden 3 uger. E fremkom i brev af 1. oktober 2006 med sine bemærkninger til materialet. E oplyste

8 at hun havde indrettet sig i tillid til de trufne afgørelser, at hun havde indsendt alle de oplysninger til myndighederne som hun var blevet bedt om, og at børnebidraget bl.a. var brugt til at forsørge D. Ombudsmandens udtalelse 1. Afgrænsningen af min undersøgelse Min undersøgelse omfatter alene Familiestyrelsens afgørelse af 20. februar 2006, hvor Familiestyrelsen afviste at behandle Deres klage over Statsamtet Storstrøms afgørelse af 6. maj 2002 om forhøjelse af børnebidraget til Deres søn (D). Min undersøgelse omfatter således ikke andre afgørelser truffet af Statsamtet Storstrøm eller Familiestyrelsen, herunder statsamtets tidligere afgørelser om børnebidrag og myndighedernes afgørelser om konfirmations- og uddannelsesbidrag. Jeg henviser i den forbindelse til det som jeg anførte herom i mit brev til Dem af 11. april Familiestyrelsens afgørelse af 20. februar 2006 Det fremgår af Familiestyrelsens afgørelse af 20. februar 2006 at der ved Familiestyrelsens behandling af klager over statsamternes afgørelser ikke gælder nogen klagefrist. Det fremgår endvidere at Familiestyrelsen dog er af den opfattelse at en klage af hensyn til modparten i sagen, der må antages at ville indrette sig i tillid til den trufne afgørelse bør indgives inden en vis tid. Familiestyrelsen afviste at behandle Deres klage over Statsamtet Storstrøms afgørelse af 6. maj Familiestyrelsen begrundede afvisningen med at Deres klage efter Familiestyrelsens skøn var indgivet så sent at der ikke længere var grundlag for at behandle sagen. Familiestyrelsen oplyste at der i den forbindelse navnlig var lagt vægt på at (E) måtte anses for at have indrettet sig i tillid til den trufne afgørelse. Familiestyrelsen har i sin udtalelse af 12. juni 2006 oplyst at Familiestyrelsen ikke har fastsat retningslinjer for hvad Familiestyrelsen anser for en vis tid, men at Familiestyrelsen på dette område har ladet sig inspirere af 13, stk. 3, i lov om Folketingets Ombudsmand, hvorefter en klage til ombudsmanden skal være indgivet inden et år efter at forholdet er begået. Familiestyrelsen oplyste at det vil sige at en klage over en bidragsafgørelse der

9 indgives inden et år efter at afgørelsen er truffet, ikke vil blive afvist med den begrundelse at klagen er indgivet for sent. I sin udtalelse af 12. juni 2006 anførte Familiestyrelsen endvidere at parterne i en bidragssag som udgangspunkt burde kunne indrette sig i tillid til en truffen afgørelse medmindre der forelå særlige omstændigheder, at der set fra (E) s side ikke forelå sådanne særlige omstændigheder (hvorfor hun burde kunne indrette sig på at modtage det fastsatte bidrag), og at De efter Familiestyrelsens opfattelse ikke havde en beskyttelsesværdig interesse i at få prøvet om statsamtet havde fastsat bidragets størrelse korrekt. Familiestyrelsen anførte i den forbindelse at De var den nærmeste til at bære risikoen for at spørgsmålet om bidragets størrelse først blev rejst mere end tre år efter den trufne afgørelse, og at Familiestyrelsen var opmærksom på at De havde oplyst at De i perioden efter maj 2002 led af eftervirkningerne af en mindre hjerneblødning som først blev konstateret i efteråret 2005, men at det ikke kunne føre til at Familiestyrelsen burde behandle Deres klage. Jeg har i en anden sag for nylig udtalt mig om i hvilke tilfælde en klageinstans når der ikke gælder nogen frist for at udnytte rekursmuligheden efter min opfattelse vil kunne afvise at behandle en klage over en meget gammel afgørelse. Jeg henviser til min udtalelse ( ) i sagen med mit j.nr Jeg vedlægger et anonymiseret uddrag af udtalelsen til Deres orientering. Som det fremgår af udtalelsen, er det min opfattelse at en klageinstans (når der ikke gælder nogen frist for at udnytte rekursmuligheden) kun kan afvise at realitetsbehandle en sent indgivet klage hvis klageren ikke har nogen retlig interesse i at få afgørelsen ændret, eller hvis forholdet ikke længere lader sig oplyse. Det fremgår endvidere af udtalelsen at det er min opfattelse at hensynet til den anden part i sagen efter omstændighederne både kan og skal inddrages i forbindelse med klageinstansens afgørelse af sagen, men at dette hensyn ikke kan stå alene. Hensynet til den anden part i sagen bør således inddrages sammen med andre lovlige og relevante hensyn og afvejes sammen med disse i forbindelse med klageinstansens realitetsbehandling af sagen. I Deres sag har Familiestyrelsen hverken i sin afgørelse af 20. februar 2006 eller i sin udtalelse af 12. juni 2006 gjort gældende at sagen efter Familiestyrelsens opfattelse ikke længere lod sig oplyse. Jeg lægger derfor til grund at overvejelser af denne karakter ikke

10 indgik i Familiestyrelsens afgørelse af 20. februar 2006, og at det følgelig var og stadig er muligt at tilvejebringe et tilstrækkelig fyldestgørende prøvelsesgrundlag. Jeg lægger endvidere til grund at De har en retlig interesse i at få ændret afgørelsen. Om begrebet retlig interesse henviser jeg til Jørgen Mathiassen mfl., Forvaltningsret. Almindelige emner, 4. udgave (2004), s. 348 ff, Karsten Loiborg mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 805 ff, og Bent Christensen, Forvaltningsret prøvelse, 2. udgave (1994), s. 23 f. I lyset heraf og i lyset af det som jeg har anført ovenfor om klageinstansers mulighed for at afvise at behandle klager over gamle afgørelser (selvom der ikke gælder nogen frist for at udnytte rekursmuligheden), mener jeg ikke at Familiestyrelsen har været berettiget til at afvise at realitetsbehandle Deres klage over Statsamtet Storstrøms afgørelse af 6. maj 2002 om forhøjelse af børnebidraget til (D) med den begrundelse at der ikke længere var grundlag for at behandle klagen, og under henvisning til at (E) måtte anses for at have indrettet sig i tillid til den afgørelse som statsamtet havde truffet. Formuleringen af Familiestyrelsens afgørelse efterlader det indtryk at Familiestyrelsen i forbindelse med vurderingen af om Deres klage skulle realitetsbehandles, inddrog hensyn som sammen med andre lovlige og relevante hensyn først burde (og skulle) inddrages under en egentlig realitetsbehandling af sagen. På denne baggrund mener jeg at det er beklageligt at Familiestyrelsen den 20. februar 2006 afviste at realitetsbehandle Deres klage over Statsamtet Storstrøms afgørelse af 6. maj For så vidt angår Familiestyrelsens oplysning om at Familiestyrelsen ikke vil afvise en klage over en bidragsafgørelse der er mindre end et år gammel, med den begrundelse at klagen er indgivet for sent, bemærkes at jeg forstår det som Familiestyrelsen har anført, sådan at en klage der indgives mere end et år efter afgørelsen er truffet, som udgangspunkt anses for at være indgivet for sent. Jeg mener ikke at Familiestyrelsen ud over i de tilfælde der er beskrevet ovenfor (hvis klageren ikke har en retlig interesse i at få afgørelsen ændret, eller hvis forholdet ikke længere lader sig oplyse) er berettiget til at afvise at behandle klager over statsamternes bidragsafgørelser. Det er således min opfattelse at en udvidet adgang til at afvise sent indkomne klager i lighed med fastsættelse af en egentlig klagefrist kræver udtrykkelig

11 lovhjemmel. Jeg mener derfor at det er kritisabelt at Familiestyrelsen som jeg forstår det som udgangspunkt anser en klage over en bidragsafgørelse der er mere end et år gammel, for at være indgivet for sent. Jeg har gjort Familiestyrelsen bekendt med min opfattelse. Samtidig har jeg henstillet at Familiestyrelsen genoptager sagen og realitetsbehandler Deres klage over Statsamtet Storstrøms afgørelse af 6. maj 2002 om forhøjelse af børnebidraget til (D). Jeg bemærker at jeg ikke hermed har taget stilling til om Familiestyrelsen bør ændre statsamtets afgørelse og f.eks. nedsætte bidraget til (D). Jeg har heller ikke taget stilling til fra hvilket tidspunkt en eventuel nedsættelse bør ske. Min henstilling er således ikke til hinder for at Familiestyrelsen efter at have realitetsbehandlet Deres klage over statsamtets afgørelse af 6. maj 2002 når frem til at statsamtets afgørelse helt eller delvis bør opretholdes.

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Bortfald af børnebidrag. Børnepension. Berettiget forventning. Modstridende vejledning. Tilbagekaldelse. Partstvist. Ændring med tilbagevirkende kraft

Bortfald af børnebidrag. Børnepension. Berettiget forventning. Modstridende vejledning. Tilbagekaldelse. Partstvist. Ændring med tilbagevirkende kraft Bortfald af børnebidrag. Børnepension. Berettiget forventning. Modstridende vejledning. Tilbagekaldelse. Partstvist. Ændring med tilbagevirkende kraft En mor havde forældremyndigheden over parrets fælles

Læs mere

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik. Statsamts behandling af sag om bortfald af hustrubidrag Et statsamts og justitsministeriets behandling af en sag om nedsættelse (bortfald) af et hustrubidrag gav på nogle punkter anledning til kritik.

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen.

Ombudsmanden bad Undervisningsministeriet om en udtalelse i sagen. 2010 18-2 Klagevejledning når afgørelsen i det væsentlige bygger på tidligere afgørelse(r) Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om manglende klagevejledning. Baggrunden var en klage over et brev fra

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009

Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag. 19. januar 2009 2009 4-1 Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag Arbejdsskadestyrelsen traf en afgørelse som indeholdt tre delafgørelser: en afgørelse om at anerkende en arbejdsulykke som en arbejdsskade,

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed

Forvaltningsret Optagelser af møder mellem borger og myndighed 2005-20-2. Forvaltningsret 1124.3 115.3. Optagelser af møder mellem borger og myndighed En borger klagede over myndighedernes afslag på at lade ham optage møder mellem myndighederne og ham på diktafon/båndoptager.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2013 13/05042-15 x x x NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE Vejdirektoratet har den 1. marts 2013 fra Kommunen modtaget klager, der vedrører Kommunens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt,

Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads Brønderslev om Brønderslev Kommunes behandling af sager om gensidig forsørgelsespligt, Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring og sagsoplysning En borger klagede til Naturklagenævnet over at en kommune havde givet ham afslag på en ansøgning om at måtte bo

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage

14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage 14-1. Forvaltningsret 115.2 11.9 13.1. Ændring af skolebehandlingstilbud. Opsættende virkning af klage En dreng var efter et turbulent skoleforløb blevet placeret i et skolebehandlingstilbud på en specialskole

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse

Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Forhåndsbeskeds bindende virkning med hensyn til byggetilladelse Kritiseret, at byggestyrelsen ikke i henhold til byggelovens 23 havde taget stilling til, om en kommunes forhåndsbesked om, på hvilke betingelser

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse om at borgeren ikke havde ret til sygedagpenge. 2011 1-3 Vejledning om sygedagpenge under sag om afklaring af førtidspension Under en sag om afklaring af førtidspension fik en kommune oplyst at en sygemeldt borgers arbejdsgiver var grønlandsk, og at

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

9-1. Myndighedernes sagsoplysning og skønsafvejning Familieret 3.4. Forvaltningsret 1121.1 1121.3 123.2.

9-1. Myndighedernes sagsoplysning og skønsafvejning Familieret 3.4. Forvaltningsret 1121.1 1121.3 123.2. 9-1. Myndighedernes sagsoplysning og skønsafvejning Familieret 3.4. Forvaltningsret 1121.1 1121.3 123.2. En far klagede til Ombudsmanden over statsamtets og Civilretsdirektoratets (nu Familiestyrelsens)

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom

Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Begyndelsestidspunktet for børnebidrag i henhold til faderskabsdom Udtalt overfor Familieretsdirektoratet, at det forhold, at en faderskabssag uden pågældendes egen skyld er trukket ekstraordinært længe

Læs mere

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge

Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge Kontradiktion i sag om tilbagebetaling af arbejdsløshedsdagpenge En arbejdsløshedskasse klagede til ankenævnet for arbejdsløshedsforsikringen over en afgørelse fra arbejdsdirektoratet, hvorefter et medlem

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er ulovlig, fordi kommunen ikke har foretaget en partshøring forud for afgørelsen af 10. marts 2014.

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er ulovlig, fordi kommunen ikke har foretaget en partshøring forud for afgørelsen af 10. marts 2014. Dato 17. juni 2014 Dokument 14/05463 / 14/05488 Side Udstillingsareal ud for S Vej 56 Kommunens sagsnr. 13/6476 A og I (herefter M) har hver især fremsendt klage 1 til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet.

Nævnenes Hus Toldboden Viborg. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet. Til: XXX Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Energitilsynet Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage på grund af manglende

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund af overskredet klagefrist

Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund af overskredet klagefrist Til: Vejle Kommune Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Afvisning af klage over afslag på nettoafregning på grund

Læs mere

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1).

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1). 2010 14-2 Sikkerhed i postforsendelsen, klagefrist og dispensation fra fristen En borger klagede over at det sociale nævn havde afvist at behandle hans klage med den begrundelse at klagefristen på 4 uger

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension

For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension For sen modtagelse af ansøgning om invalidepension Efter praksis i henhold til invalidepensionslovens 2, stk. 2, kunne den mellemste invalidepension kun ændres til den højeste pension, hvis ansøgning herom

Læs mere

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem 2011 20-1. Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem En del af vederlaget til et medlem af en kommunalbestyrelse var blevet udbetalt efter

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere