Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6."

Transkript

1 Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Mødet er planlagt til at slutte kl. 18:00. Næste møde i Handicaprådet finder sted torsdag den 24. november Formand Kurt Nielsen (DH - Dansk Blindesamfund), Næstformand Erik Mollerup (Kommunalbestyrelsen - V), Søren Grotum (DH - Dansk Blindesamfund), Per H. Kæseler (DH - Dansk Handicap Forbund), Anne Bonné (Forældreforeningen i Rudersdal), Hans Munk Nielsen (Kommunalbestyrelsen - V), Christian Kjær (Kommunalbestyrelsen - C), Poul Bach (Kommunalbestyrelsen - A) Lissi Nielsen, Signe Tronier Erik Fabrin

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Drøftelse af FN s handicapkonvention i Rudersdal Kommune 5 3 Orientering om Piberødhus og Enghusene 6 4 Høring - Forslag til tids- og procesplan for revision af psykiatri- og handicappolitikken 7 5 Drøftelse af processen for årsberetning fra Handicaprådet 8 6 Planlægning af møder i Handicaprådet i Orientering om besparelsespotentialet ved sammenlægning af jobcentre i Allerød og Rudersdal kommuner 10 8 Orientering fra borgermødet om fremtidens socialpsykiatri 11 9 Meddelelser Sager til pressen 14 2/14

3 Bilagsoversigt Punkt nr. 4. Høring - Forslag til tids- og procesplan for revision af psykiatri- og handicappolitikken 1. Forslag til tids- og procesplan for revision af psykiatri- og handicappolitikken (138049/11) 5. Drøftelse af processen for årsberetning fra Handicaprådet 1. Handicaprådets årsberetning for Gladsaxe Kommune (pdf) (134052/11) 7. Orientering om besparelsespotentialet ved sammenlægning af jobcentre i Allerød og Rudersdal kommuner 1. Sammenlægning af jobcentre i Allerød og Rudersdal kommuner - skønnet besparelsespotentiale (133944/11) 8. Orientering fra borgermødet om fremtidens socialpsykiatri 1. Opsamling fra workshops på borgermødet den 30. august 2011 (131844/11) 9. Meddelelser 1. Brev til borgmester Erik Fabrin vedrørende møde den 6. oktober 2011 (121239/11) 2. Høringssvar til tilpasningsforslag til budget 2012 (118740/11) 3. Høringssvar til beskæftigelsesplan 2012 (118085/11) 4. Høringssvar til kvalitetsstandarder på Ældreområdet (118096/11) 5. Høringssvar til visitationskriterer for træningstilbud på Ældreområdet (118509/11) 6. Høringssvar til strategi for den gode inklusion (118535/11) 7. Høringssvar til kropsbårne hjælpemidler (131719/11) 8. Høringssvar til ydelseskataloger på Psykiatri og Handicaps område (120585/11) 9. Invitation til borgermøde om Birkerød Bymidte den 27. september 2011 (133809/11) 10. Seniorrådets høringssvar til tilpasningsforslag til budget 2012 (121424/11) 3/14

4 1 Godkendelse af dagsorden Sekretariatet foreslår, at dagsordenen godkendes. 4/14

5 2 Drøftelse af FN s handicapkonvention i Rudersdal Kommune Handicaprådet har ønsket at drøfte FN s konvention om rettigheder for personer med handicap i forhold til den politiske proces i Rudersdal Kommune. Borgmesteren er inviteret til at komme klokken 15:30. Handicaprådet har den 3. december 2010 henvendt sig til borgmesteren for at undersøge, hvilke initiativer Rudersdal Kommune har taget for at oplyse om konventionen og herved medvirke til, at konventionens bestemmelser kommer til udtryk i den politiske proces og finder anvendelse i forvaltningens praksis. Som opfølgning på forespørgslen blev der den 16. februar 2011 holdt et møde mellem Handicaprådets formand Kurt Nielsen, direktør Birgitte Nystrup Lundgren og områdechef Lissi Nielsen. På mødet blev det oplyst, at borgmesteren gerne holder et møde med Handicaprådet. Det er siden aftalt, at borgmesteren deltager i Handicaprådets møde den 6. oktober Handicaprådet har foreslået, at følgende emner behandles på mødet. Borgmesteren opfordres til at komme med betragtninger omkring FN s konvention om handicappolitikken generelt og handicapkonventionen set i forhold til Rudersdal Kommune. Revision af psykiatri- og handicappolitikken. Drøftelse af hvad der ligger i begrebet kompensation Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet drøfter emnet. 5/14

6 3 Orientering om Piberødhus og Enghusene Handicaprådet har ønsket at få en orientering om dag- og botilbudenes virke. Forstander Signe Tronier er inviteret kl. 16:00 til at orientere om botilbudet Piberødhus og botilbudet Enghusene. I den forbindelse vil Signe Tronier kort orientere om erfaringerne på Piberødhus med projektet "det kan nytte". Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. 6/14

7 4 Høring - Forslag til tids- og procesplan for revision af psykiatri- og handicappolitikken På mødet den 11. maj 2011 drøftede Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet revisionen af psykiatri- og handicappolitikken for Rudersdal Kommune. Forvaltningen har udarbejdet forslag til en tids- og procesplan for revisionen, som forelægges Handicaprådet til høring. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til en tids- og procesplan for revision af psykiatri- og handicappolitikken. Forslaget forelægges Handicaprådet til høring. Høringssvar kan sendes til Psykiatri og Handicap på med cc til Eva Høj Der er svarfrist den 13. oktober 2011 inden klokken 12. Forslag og høringssvar behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 9. november Bilag 1 Forslag til tids- og procesplan for revision af psykiatri- og handicappolitikken Sekretariatet foreslår at Handicaprådet afgiver høringssvar. 7/14

8 5 Drøftelse af processen for årsberetning fra Handicaprådet Af Handicaprådets forretningsorden fremgår det, at der hvert år skal udarbejdes en beretning om rådets arbejde og forslag til kommunalbestyrelsen. Beretningen skal foreligge den 1. april og omhandle det foregående kalenderår. Sekretariatet ønsker en drøftelse af processen for Handicaprådets årsberetning med henblik på det forestående arbejde med at udarbejde årsberetning for Årsberetningen for Handicaprådet i Rudersdal Kommune har de sidste par år haft et omfang på 16 sider og består af en konkret gennemgang af alle de aktiviteter, som Handicaprådet har været involveret i. Den består således af en gennemgang af samtlige høringer, orienteringer og henvendelser, som Handicaprådet har modtaget, en oplistning af de møder med samarbejdspartnere og de arbejdsgrupper, som Handicaprådet har deltaget i, samt en beskrivelse af indholdet i de sager, som Handicaprådet har arbejdet med. Herudover er besøgs- og aktivitetsplanen for Handicaprådet vedlagt årsberetningen som et bilag. Til inspiration for drøftelsen af processen har sekretariatet vedlagt Gladsaxe Kommunes årsberetning for Årsberetningen består af en formidlingsvenlig pjece i A5 format, som på tre sider kort fortæller, hvem Handicaprådet er og de overordnede emner, som rådet har arbejdet med i de forløbne år. Rådet fremhæver her, hvad de finder vigtigt og de resultater, som arbejdet i Handicaprådet har ført til. Bilag 1 Handicaprådets årsberetning for Gladsaxe Kommune (pdf) Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet drøfter processen for årsberetningen. 8/14

9 6 Planlægning af møder i Handicaprådet i 2012 Sidste møde i Handicaprådet for 2011 er den 24. november. Sekretariatet har nedenfor foreslået en række mødetidspunkter til Handicaprådets møder i Sekretariatet foreslår følgende mødetidspunkter for Handicaprådets møder i 2012: Dato Tidspunkt Lokale Torsdag den 19. jan :30 18:00 Mødelokale 1, Birkerød Torsdag den 01. mar :30 18:00 Mødelokale 1, Birkerød Torsdag den 24. maj :30 18:00 Mødelokale 1, Birkerød Mandag den 13. aug (A) 15:30 18:00 Mødelokale 1, Birkerød Torsdag den 16. aug (B) 15:30 18:00 Mødelokale lille sal, Birkerød Torsdag den 04. okt :30 18:00 Mødelokale 1, Birkerød Torsdag den 22. nov :30 18:00 Mødelokale 1, Birkerød I august skal budgetforslag 2013 til høring i Handicaprådet. Det er endnu ikke fastlagt, hvordan processen bliver tilrettelagt, men der er dog en vis sandsynlighed for, at fristen vil ligge omkring den 20. august Torsdag den 16. august 2012 kan være en mulighed som dato for et møde, hvor Handicaprådet behandler budget Sekretariatet gør dog opmærksom på, at der er stående udvalgsmøder den og 16. august Alternativt er der mulighed for, at Handicaprådet kan holde møde mandag den 13. august Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet godkender mødeplanen og herunder vælger, hvilken af de to foreslåede mødedatoer i august, som skal gælde. 9/14

10 7 Orientering om besparelsespotentialet ved sammenlægning af jobcentre i Allerød og Rudersdal kommuner Formandskabet fremlægger vedlagte notat om det skønnede besparelsespotentiale ved en sammenlægning af jobcentre i Allerød og Rudersdal kommuner til Handicaprådets orientering. Formandskabet fremlægger vedlagte notat om det skønnede besparelsespotentiale ved en sammenlægning af jobcentre i Allerød og Rudersdal kommuner til Handicaprådets orientering. Notatet er et bilag, der var vedlagt ved kommunalbestyrelsens behandling af dagsordenspunkt 29 "Fælles jobcenter for Rudersdal og Allerød" den 30. marts Handicaprådet forventer at blive hørt, hvis sammenlægningen får indflydelse på serviceniveauet i kommunen. Bilag 1 Sammenlægning af jobcentre i Allerød og Rudersdal kommuner - skønnet besparelsespotentiale Formandskabet indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 10/14

11 8 Orientering fra borgermødet om fremtidens socialpsykiatri Den 30. august 2011 holdt Social- og Sundhedsudvalget et borgermøde om fremtidens socialpsykiatri med tilhørende workshops. Sekretariatet vedlægger opsamlingen fra workshoparbejdet til Handicaprådets orientering. Den 30. august 2011 holdt Social- og Sundhedsudvalget et borgermøde om fremtidens socialpsykiatri. Omkring 100 personer deltog i mødet, og der var en bred repræsentation med blandt andet deltagere fra regionsråd, distriktspsykiatrien, SIND, Socialt Udviklingscenter, kommunale politikere samt chefer, ledere og medarbejdere fra mange afdelinger. Fra Handicaprådet deltog Søren Grotum. Som en del af borgermødet blev der afholdt seks workshops, hvor deltagerne kunne komme med bidrag til forskellige emner indenfor fremtidens socialpsykiatri. Opsamlingen fra disse workshops fremlægges til Handicaprådets orientering. Bilag 1 Opsamling fra workshops på borgermødet den 30. august 2011 Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning. 11/14

12 9 Meddelelser Der har været følgende kommunikation med Handicaprådet siden sidste Handicaprådsmøde. Brev til Borgmester Erik Fabrin På mødet den 17. august 2011 under punkt 11 planlagde Handicaprådet en dagsorden for mødet med Borgmester Erik Fabrin den 6. oktober Borgmesteren er orienteret om dagsordensforslaget den 25. august Brevet er vedlagt. Borgmesteren har ønsket at rykke mødet med Handicaprådet frem til klokken 15:30. Høringssvar til tilpasningsforslag til budget 2012 På mødet den 17. august 2011 behandlede Handicaprådet en høring vedrørende tilpasningsforslag til budget Svaret på høringen blev fremsendt den 18. august 2011 til Psykiatri og Handicap. Høringssvar er vedlagt. Høringssvar til beskæftigelsesplan 2012 På mødet den 17. august 2011 behandlede Handicaprådet en høring vedrørende beskæftigelsesplan Svaret på høringen blev fremsendt den 18. august 2011 til Beskæftigelse. Høringssvar er vedlagt. Høringssvar til kvalitetsstandarder på Ældreområdet På mødet den 17. august 2011 behandlede Handicaprådet en høring vedrørende kvalitetsstandarder på Ældreområdet. Svaret på høringen blev fremsendt den 18. august 2011 til Ældreområdet. Høringssvar er vedlagt. Høringssvar til træningstilbud på Ældreområdet På mødet den 17. august 2011 behandlede Handicaprådet en høring vedrørende træningstilbud på Ældreområdet. Svaret på høringen blev fremsendt den 18. august 2011 til Ældreområdet. Høringssvar er vedlagt. Høringssvar til strategi for den gode inklusion På mødet den 17. august 2011 behandlede Handicaprådet en høring vedrørende strategi for den gode inklusion. Svaret på høringen blev fremsendt den 18. august 2011 til Skoleområdet. Høringssvar er vedlagt. 12/14

13 Høringssvar til udbud på kropsbårne hjælpemidler På mødet den 17. august 2011 behandlede Handicaprådet en høring vedrørende udbud på kropsbårne hjælpemidler. På mødet blev det besluttet at afgive høringssvaret som en formandsbeslutning. Svaret på høringen blev fremsendt den 5. september 2011 til Indkøb, som er en afdeling under Økonomiområdet. Høringssvar er vedlagt. Høringssvar til ydelseskataloger på Psykiatri og Handicaps område På mødet den 17. august 2011 behandlede Handicaprådet en høring vedrørende ydelseskataloger på Psykiatri og Handicaps område. Svaret på høringen blev fremsendt den 18. august 2011 til Psykiatri og Handicap. Høringssvar er vedlagt. Invitation til borgermøde om Birkerød Bymidte Handicaprådet har den 12. september 2011 modtaget en invitation fra Byplan til et borgermøde om Birkerød Bymidte. Borgermødet foregår den 27. september 2011 kl. 19 i Store Sal ved Hovedbiblioteket, Stationsvej 38, Birkerød. Invitationen er vedlagt. Orientering fra Seniorrådet om Seniorrådets høringssvar til tilpasningsforslag for budget 2012 Seniorrådet har den 20. august 2011 fremsendt deres høringssvar til tilpasningsforslag for budget 2012 til Handicaprådet til orientering. Brevet er vedlagt. Orientering fra SIND i Rudersdal om program efterår 2011 vinter 2012 SIND har den 30. august 2011 fremsendt deres program for efterår 2011 vinter 2012 til Handicaprådet til orientering. Programmet kan downloades i wordformat fra følgende link: Bilag 1 Brev til borgmester Erik Fabrin vedrørende møde den 6. oktober Høringssvar til tilpasningsforslag til budget Høringssvar til beskæftigelsesplan Høringssvar til kvalitetsstandarder på Ældreområdet 5 Høringssvar til visitationskriterer for træningstilbud på Ældreområdet 6 Høringssvar til strategi for den gode inklusion 7 Høringssvar til kropsbårne hjælpemidler 8 Høringssvar til ydelseskataloger på Psykiatri og Handicaps område 9 Invitation til borgermøde om Birkerød Bymidte den 27. september Seniorrådets høringssvar til tilpasningsforslag til budget 2012 Sekretariatet foreslår, at Handicaprådet tager meddelelserne til efterretning. 13/14

14 10 Sager til pressen 14/14

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Torsdag den 2. oktober 2014

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Torsdag den 2. oktober 2014 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Bemærkninger Mødet er planlagt til at slutte kl. 18:30. Medlemmer

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38 3460 Birkerød

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38 3460 Birkerød Mødedato Tirsdag den 25. maj 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat. Forum: Handicaprådet Tid: Onsdag den 14. marts 2018, kl Sted: Mødelokale 915. Blok C 2. sal

Referat. Forum: Handicaprådet Tid: Onsdag den 14. marts 2018, kl Sted: Mødelokale 915. Blok C 2. sal Forum: Handicaprådet Tid: Onsdag den 14. marts 2018, kl. 18.00 19.30 Sted: Mødelokale 915. Blok C 2. sal Deltagere: Steen Christiansen, Carsten Wilken for Bjarke Juul, Hanne Fleinert, Poul Hansen, Eric

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

Dagsorden. Forum: Handicaprådet Tid: Torsdag den 7. marts 2019, kl Sted: Mødelokale 2, Rådhusets forhal

Dagsorden. Forum: Handicaprådet Tid: Torsdag den 7. marts 2019, kl Sted: Mødelokale 2, Rådhusets forhal Dagsorden Forum: Handicaprådet Tid: Torsdag den 7. marts 2019, kl. 17.00 19.00 Sted: Mødelokale 2, Rådhusets forhal Deltagere: Steen Christiansen, Bjarke Juul, Hediye Temiz, Hanne Fleinert, Poul Hansen,

Læs mere

1 Præsentation af medlemmerne 2 2 Valg af formand 3 3 Valg af næstformand 4 4 Mødekalender Handicaprådets opgaver 6

1 Præsentation af medlemmerne 2 2 Valg af formand 3 3 Valg af næstformand 4 4 Mødekalender Handicaprådets opgaver 6 Referat Handicapråd Mødedato: 26. februar 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 2, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Præsentation af medlemmerne 2 2 Valg af formand 3 3 Valg af næstformand 4 4 Mødekalender

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested. Administrationscentret Store Sal Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Onsdag den 17.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested. Administrationscentret Store Sal Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Onsdag den 17. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Store Sal Stationsvej 38, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 17. august 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Mødet er planlagt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. Mødedato 13. september 2010 kl Mødelokale. Fraværende Lars Langhoff Madsen Anne Knudsen mødt Ebbe Ahlgren

Referat. Ungdomsskolebestyrelsen. Mødedato 13. september 2010 kl Mødelokale. Fraværende Lars Langhoff Madsen Anne Knudsen mødt Ebbe Ahlgren Referat Mødedato 13. september 2010 kl. 19.00 Mødelokale Kontoret, Skolegade 1, 2. sal Fraværende Lars Langhoff Madsen Anne Knudsen mødt Ebbe Ahlgren Åbne sager 9 Lukkede sager Mødet hævet 21.30 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Referat Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: 18.00 Mødested: Mødelokale 10 Nytorv 6 2. sal Mødenr.: 2 Fraværende: Kirsten Fabian Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 11 Orientering om hjælpemidler og

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, Kommunikation og HR Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for

Læs mere

Eksterne deltagere: Under punkt 6 deltog direktør Lars Gregersen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ( )

Eksterne deltagere: Under punkt 6 deltog direktør Lars Gregersen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ( ) REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 7. februar 2018 kl. 10-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, lokale 102 Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Hanne

Læs mere

Hillerød Handicapråd Årsberetning 2018

Hillerød Handicapråd Årsberetning 2018 Hillerød Handicapråd Årsberetning 2018 Handicaprådet den 26. februar 2019 Byrådet den 24. april 2019 1 Formanden skriver til beretningen Så er det tid til at gøre status for Hillerød Handicapråd 2018.

Læs mere

Page 1 of 13 Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato Tid Sted NB. Fraværende Medlemmer 8. november 2007 15:30 Mødelokale v/adm. Baldersvej 11 i Frederikshavn Elsemarie Lauvring, Hanne Welander og Vivi

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen Mødetidspunkt 18-03-2019 18:30 Mødeafholdelse Mødelokale G Indholdsfortegnelse Opgaveudvalget Vi skaber sammen 18-03-2019 18:30 1 (Åben)

Læs mere

Dagsorden med vedtagelser

Dagsorden med vedtagelser SLU Økonomiudvalget Dagsorden med vedtagelser Møde nr.: 4 Mødested: Søllerød Rådhus, mødelokale 3 Mødedato: Mandag den 13. marts 2006 Mødetidspunkt: Kl. 08.00-9.30 Bemærkninger: Medlemmer: Erik Fabrin

Læs mere

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Mandag den 12. november 2012 kl. 17

Referat. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune. Mandag den 12. november 2012 kl. 17 Referat Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 12. november 2012 kl. 17 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Snorre Chr. Andersen D 4646 4720 E jabi@lejre.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2

Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde God sagsbehandling... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 11. december 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud fra Betina Stick i stedet er Poul Poulsen indkaldt. Fraværende Marlene Rye Andersen. Afbud fra formanden

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB ændret mødested

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. januar 2018 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen

ØKONOMIUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Medlemmer Fra forvaltningen Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 30. marts 2011 Mødetidspunkt Kl. 16.30 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30.

Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. ALLERØD KOMMUNE Erhvervs- og Møde nr. 14 Mødet blev holdt torsdag den 10. marts 2011 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:30. Medlemmer: Formand - Lea Herdal (F), Næstformand

Læs mere

1 Præsentation af medlemmerne 2 2 Valg af formand 3 3 Valg af næstformand 4 4 Mødekalender Handicaprådets opgaver 6

1 Præsentation af medlemmerne 2 2 Valg af formand 3 3 Valg af næstformand 4 4 Mødekalender Handicaprådets opgaver 6 Dagsorden Handicapråd Mødedo: 26. februar 2018 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 2, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Præsention af medlemmerne 2 2 Valg af formand 3 3 Valg af næstformand 4 4 Mødekalender

Læs mere

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen.

Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand), Bent Johansen, Merete Raaschou, Per Schrader og Svend Aage Sørensen. REFERAT Møde i Forretningsudvalget Dato: onsdag den 7. december 2016 kl. 10-14 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning H, 2. sal, lokale 302 Medlemmer: Kirsten Nissen (formand), Bente Ketty Hansen (næstformand),

Læs mere

1 Rundvisning og orientering om Bo Døgn, Ane Staunings Vej - Kl. 15:00-15:30 2 2 Orientering Status 103 strategien - Kl.

1 Rundvisning og orientering om Bo Døgn, Ane Staunings Vej - Kl. 15:00-15:30 2 2 Orientering Status 103 strategien - Kl. Dagsorden Handicapråd Mødedato: 14. april 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Bo Døgn, Ane Staunings Vej 4, Horsens Indholdsfortegnelse: 1 Rundvisning og orientering om Bo Døgn, Ane Staunings Vej - Kl. 15:00-15:30

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 18. januar 2018 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Lars Hein, Brian Bruun, Carsten Fuhr, Heidi Ladegaard,

Læs mere

Referat fra Handicapråd

Referat fra Handicapråd fra Handicapråd Mødedato: 16. januar 2019 Tidspunkt: 13:30 16.00 Sted: Graabjergvej 3a, Ryslinge, Mødelokale 59 Deltagere: Indkaldelse Kristian Nielsen (KB) Anne Møllegaard Mortensen (KB) Anstina Krogh

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. februar 2013 Mødetidspunkt Kl. 12.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB: Frokost kl.11.30. og

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Sorø kommune.

Forretningsorden for Handicaprådet i Sorø kommune. Forretningsorden for Handicaprådet i Sorø kommune. l medfør af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har Byrådet i Sorø Kommune nedsat et Handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 31 i Rudersdal Forsyning A/S den 12. juni 2017 kl på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 31 i Rudersdal Forsyning A/S den 12. juni 2017 kl på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 31 i Rudersdal Forsyning A/S den 12. juni 2017 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen - afbud Birgitte Schjerning

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. november 2011

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. november 2011 Referat torsdag den 24. november 2011 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Folkeoplysningspolitik... 3 4. FOU

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Handicaprådet i Viborg Kommune Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 08.30 Til kl.: 10.30 Mødested: CKU Viborg Rosenstræde 6, 8800 Viborg Mødenr.: 1 Fraværende: Kåre Jørgensen Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN

Læs mere

Åben dagsorden Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Åben dagsorden Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Åben dagsorden Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 049, Hjørring

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Møde 21. juni 2010 kl. 16:00 i Mødelokale 1

Møde 21. juni 2010 kl. 16:00 i Mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 21. juni 2010 kl. 16:00 i Mødelokale 1 Afbud: Grethe Hestbech, Ellen Riber Povlsen John Christoffersen ankom ved punkt 42 Pkt. Tekst Side 36 Godkendelse af referat fra den 17.

Læs mere

REFERAT Fællesmøde Rådsmedlemmer og suppleanter

REFERAT Fællesmøde Rådsmedlemmer og suppleanter REFERAT Fællesmøde Rådsmedlemmer og suppleanter Møde nr. 01-2018 Torsdag den 18. januar 2018 kl. 18.00 19.30, Holstebro Rådhus, mødelokale 187, 1. sal, Rådhuset. Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd

Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd Dialogmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet og bruger-/pårørenderåd Referat fra møde Den 1. april 2019 kl. 17.00-19.00 i Byrådssalen MØDEDELTAGERE Social- og Sundhedsudvalget Handicaprådet

Læs mere

Afbud fra Henrik Hansen i stedet Poul Poulsen. Afbud fra Lis Lund i stedet Jette Jørgensen. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Afbud fra Henrik Hansen i stedet Poul Poulsen. Afbud fra Lis Lund i stedet Jette Jørgensen. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Referat Handicaprådet Tid Torsdag den 27. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 2 Bemærkning Afbud fra Henrik Hansen i stedet Poul Poulsen. Afbud fra Lis Lund i stedet Jette Jørgensen. Afbud Fraværende

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen

Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalget Vi skaber sammen Mødetidspunkt 21-01-2019 18:30 Mødeafholdelse Mødelokale A+B Indholdsfortegnelse Opgaveudvalget Vi skaber sammen 21-01-2019 18:30 1

Læs mere

Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var Lone Christensen (A) mødt.

Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var Lone Christensen (A) mødt. Beslutningsprotokol Forum: Furesø Handicapråd Tid: Mandag den 16.02.2009 kl. 16.30 19.00 Sted: Gedevasevang, Hestetangsvej 30 A, 3520 Farum Medlemmerne mødt. Ole Bondo Christensen (A) afbud i stedet var

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet 21.maj 2019 R e f e r a t f r a m ø d e i H a n d i c a p r å d e t Tirsdag den kl. 17.00 Mødet bliver afholdt på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 273 Indhold 1. Godkendelse af dagsorden....

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 33 Mødet blev holdt mandag den 19. november 2012 på Rådhuset i Lynge Skole. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Torsdag, den 17. december 2015 kl

Torsdag, den 17. december 2015 kl Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 4. januar 2016 Sagsbehandler Birgit Kirk Coupar Telefon direkte 76 16 92 58 E-mail bkc@esbjergkommune.dk Sags id. 15/23139 Referat fra møde i Handicaprådet Torsdag, den

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde TÅRNBY KOMMUNE Referat af Handicaprådsmøde Dato: 1.9.2016 Tidspunkt: Mødet starter kl. 16:00 18:00. Sted: Tårnby Rådhus, mødelokale 209 Deltagere: Lars-Peter Brogaard Nielsen, Lis Noltensmeier, Johnny

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, mandag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 180 Indhold Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden Sag nr. 2 Gensidig præsentation Sag nr. 3 Gennemgang

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 136, rådhuset i Grenaa Dato: Torsdag den 15. december 2016 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Fraværende: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen

Læs mere

Dagsorden. Handicaprådet Dato: 30. august 2018 Fra: 16:30 Sted: Mødelokale 324. Indkaldelse. Gitte Friberg Bomholdt (A) Malene Hyldekrog

Dagsorden. Handicaprådet Dato: 30. august 2018 Fra: 16:30 Sted: Mødelokale 324. Indkaldelse. Gitte Friberg Bomholdt (A) Malene Hyldekrog Dagsorden Dato: Fra: 16:30 Sted: Mødelokale 324 Indkaldelse Gitte Friberg Bomholdt (A) Malene Hyldekrog Connie Mankov (A) Mette Riegels Kirsten Breinholdt Betina Skovby Lis Særmark-Thomsen Daniel Gartmann

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. juni 2018 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud: Helmut Madsen og Lilly Meisner Pedersen.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 2, 7. juni 2018 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud: Helmut Madsen og Lilly Meisner Pedersen. Referat Mødelokale 2, Kl. 10:15 Medlemmer Susanne Kierch Anna K. M. Hansen Hans C. Bech Dorete Olsen Jette Olsen Britta Jensen-Terpet Helmut Madsen Bodil Nielsen Lilly Meisner Pedersen Bemærkning: Afbud:

Læs mere

Fraværende Tulle Olsen, Lisbet Overvad, Lars Mørk, Torben Lyster, Claus Nielsen

Fraværende Tulle Olsen, Lisbet Overvad, Lars Mørk, Torben Lyster, Claus Nielsen Referat Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: onsdag den 03-12-2008 Mødetidspunkt: - 19:00 Mødested: Kantinen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen Tulle Olsen Jan Jacobsen Lisbeth Andersen Lisbet Overvad Lars

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Referat Ældrerådsmøde i Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådsmøde i Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådsmøde i Jammerbugt Kommune Torsdag den 11. juni 2009, kl. 9.30-12.00 Mødelokale 83, Aabybro Rådhus Medlemmer: Jørgen Hellum, Jørn Kjær, Henning Jensen, Aase Billeskov Nielsen, Bent Jensen,

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde

DAGSORDEN. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Referat af Forretningsudvalgets møde DAGSORDEN Møde i Ældrerådet Dato: onsdag den 28. november 2018 kl. 10.00 15.00 Sted: Københavns Rådhus, Udvalgsværelse D, 1. sal, værelse 103 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat af Forretningsudvalgets

Læs mere

Handicapråd. Referat. Mødelokale 7, 15. november 2018 Kl. 16:00. Medlemmer

Handicapråd. Referat. Mødelokale 7, 15. november 2018 Kl. 16:00. Medlemmer Referat Mødelokale 7, Kl. 16:00 Medlemmer John Dalsgaard Jensen Inge Lise Pedersen Tina Mørk Ole Gjermandsen Mogens Haugaard Nielsen (N) Philip G. Nielsen Jacob Panton Kristiansen (V) Henning Urban Dam

Læs mere

REFERAT. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 15. november 2010 kl Mødelokale 1, Rådhuset i Hvalsø

REFERAT. Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 15. november 2010 kl Mødelokale 1, Rådhuset i Hvalsø REFERAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Esben Frederiksen Social & Arbejdsmarked D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag

Læs mere

Mandag kl. 14:15 Mødelokale D1

Mandag kl. 14:15 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Møde den 20. november Mandag 20.11.2017 kl. 14:15 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ny rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Læs mere

Referat fra møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag den 29. oktober 2018

Referat fra møde i Handicaprådet for Solrød Kommune Mandag den 29. oktober 2018 SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret Referat Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 29. oktober 2018 Kl.: 17.00-19.00 Sted: Lokale 125B Deltagere: Arne Pedersen, Mette Cadovius, Helle Zelasny,

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

Hillerød Handicapråd Årsberetning 2017

Hillerød Handicapråd Årsberetning 2017 Hillerød Handicapråd Årsberetning 2017 Handicaprådet den 20. februar 2018 Byrådet den 21. marts 2018 2 Formanden skriver til beretningen Så er det tid til at gøre status for Hillerød Handicapråd 2017.

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, torsdag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på Lundebo, Ventemøllevej 30, 4293 Dianalund. Indhold Sag nr.126 Godkendelse af dagsorden pr. mail Sag nr. 127 Meddelelse fra formand og øvrige

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Handicaprådet i Viborg Kommune

Handicaprådet i Viborg Kommune Handicaprådet i Viborg Kommune Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 08.30 Til kl.: 10.30 Mødested: Stionen Ll. Sct. Hans Gade 7-9 Mødenr.: 7 Fraværende: NB: Sag nr. 56 blev behandlet som første punkt. Karl Engelbrecht,

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Mandag den 04.12.06 kl. 18.30 i Job- og Erhvervsservice 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Præsentationsrunde...3 2. Godkendelse af forretningsorden...4

Læs mere

NOTAT. Referat fra møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 1. marts 2010 kl. 17. Dagsorden

NOTAT. Referat fra møde i Handicaprådet i Lejre Kommune Mandag den 1. marts 2010 kl. 17. Dagsorden NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Lone Feddersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Dato: 1. marts 2010 J.nr.: 10/1594 Referat fra møde

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde TÅRNBY KOMMUNE Referat af Handicaprådsmøde Dato: 22.10.2015 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Camilla Schwalbe, Jan Jakobsen, Ole Holm Pedersen, Anders Krantz, Lars-Peter Brogaard Nielsen,

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune tirsdag den 12. februar 2019 kl til på Allerslev Rådhus, lokale 2.

Referat af møde i Ældrerådet i Lejre Kommune tirsdag den 12. februar 2019 kl til på Allerslev Rådhus, lokale 2. 17. februar 2019. Referat af møde i tirsdag den 12. februar 2019 kl. 10.00 til 13.00 på Allerslev Rådhus, lokale 2. Deltagere: Det samlede Ældreråd: Bjarne Bang Christensen (BBC), Jeanette Dæhnfeldt (JD),

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00

Referat. Ældrerådet. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Referat Møde nr.: Ældrerådsmøde Mødedato: onsdag den 16-05-2007 Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Harhoff Bemærk at mødet pga. ferieafholdelse ikke kan afholdes i Ørslev men på Rådhuset. Medlemmer Anker

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 15.05.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Dialog med Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen

Læs mere

Referat Civilsamfundsudvalget

Referat Civilsamfundsudvalget Referat Mødedato: 11. februar 2016 Tidspunkt: 17:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Anne Møllegaard Mortensen Hans Stavnsager Kristian Nielsen Helene Jakobsen Bjarne Ibsen Jakob

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/02 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/02 Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 08:30-11:30. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/02 Mødedato: torsdag den 24-02-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:30 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00

Referat. Ældrerådet. Mødedato: torsdag den Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Referat Møde nr.: Mødedato: torsdag den 16-08-2007 Mødetidspunkt: 09:00-12:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Anker Hvidesten Hansen Inge Jørgensen Birgit Thomsen Anne Margrethe Hermansen Ejgil Risager Kirsten

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 13-06-2017-13-06-2017 13.06.2017 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog Birte

Læs mere

Referat Handicapråd Medlemmer Bemærkning:

Referat Handicapråd Medlemmer Bemærkning: Referat Mødelokale 7, Kl. 16:00 Medlemmer John Dalsgaard Jensen Inge Lise Pedersen Ole Gjermandsen Mogens Haugaard Nielsen (N) Philip G. Nielsen Jacob Panton Kristiansen (V) Henning Urban Dam Nielsen (A)

Læs mere

Mødedato: 21. juni 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 21. juni 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Handicapråd Mødedato: 21. juni 2018 Mødetid: 14:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Ændring af Forretningsorden for Handicaprådet 2 2 Gensidig orientering 3 3 Eventuelt 5

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Mandag den 25.02.08 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. 2. mødeleder i 2008...3 2. Konference for LBR...4 3. Orientering...5

Læs mere

RÅD: ÆLDRERÅDET MØDE NR. 3. SAGSTYPE: Referat. MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO:

RÅD: ÆLDRERÅDET MØDE NR. 3. SAGSTYPE: Referat. MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: RÅD: ÆLDRERÅDET MØDE NR. 3 SAGSTYPE: Referat MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 19.01.2018 MØDESTED: Rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød mødelokale H. MØDETID: Kl. 11.00-14.00 TILSTEDE: Kjel Bording Johansen,

Læs mere

Referat af møde nr. 14, 3. december Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 14, 3. december Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 14, 3. december 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 03.12.2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET Mandag den 1. marts 2010 Kl. 14.00 Sted: Regionsgården, Regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Handicapråd. Indkaldelse. Mødedato: 17. januar Tidspunkt: 13:30

Referat Handicapråd. Indkaldelse. Mødedato: 17. januar Tidspunkt: 13:30 Mødedato: 17. januar 2018 Tidspunkt: 13:30 Sted: Fagcenter Sundhed og Omsorg, Graabjergvej 3a, 5856 Ryslinge, mødelokale 59 Deltagere: Indkaldelse Kristian Nielsen (KB) Anne Møllegaard Mortensen (KB) Anstina

Læs mere

BESLUTNING Der indsættes et nyt punkt 3.14 om invitation til frivillig fredag Dagsorden godkendt.

BESLUTNING Der indsættes et nyt punkt 3.14 om invitation til frivillig fredag Dagsorden godkendt. Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 15. august 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

Dagsorden. Dato: :00:00. Sted: Gl. Byrådssal, Fagsekretariatet Ældre og Handicap, Hørning 1/11

Dagsorden. Dato: :00:00. Sted: Gl. Byrådssal, Fagsekretariatet Ældre og Handicap, Hørning 1/11 Dagsorden Dato: 12-05-2016 17:00:00 Udvalg: Handicaprådet Sted: Gl. Byrådssal, Fagsekretariatet Ældre og Handicap, Hørning 1/11 Indholdsbetegnelse Dagsorden Indholdsbetegnelse 19 Høringssag - forslag til

Læs mere

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19.

Åben. BORGERDIALOGUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk. Mødedato Tirsdag den 19. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Trørødskolen, Gammel Holtevej 2, 2950 Vedbæk Mødedato Tirsdag den 19. august 2014 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB. Mødet holdet

Læs mere