A/B AST Dato: 23. april Referat af ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling"

Transkript

1 A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl , på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende Dagsorden: 1. Formandens beretning. 2. Forelæggelse og godkendelse af regnskab med revisorpåtegning samt godkendelse af bestyrelsens forslag til overskuddets anvendelse. 3. Forslag. 4. Valg til bestyrelsen og valg af formand. 5. Eventuelt valg af administrator. 6. Valg af revisor. 7. Fastsættelse af bestyrelsens honorar for det løbende kalenderår. 8. Eventuelt. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. På generalforsamlingen deltog advokat Henrik Bræmer fra advokatfirmaet Horten, advokat og administrator Ole Fischer, Pia Reckeweg samt revisor Torben Madsen fra TT Revision. Formand Frank Hansen bød velkommen og foreslog advokat Henrik Bræmer valgt som dirigent. Dirigenten blev valgt med akklamation. Bestyrelsen foreslog Pia Reckeweg valgt som referent. Administrator Ole Fischer ville ikke lade Pia Reckeweg agere som referent, hvorefter næstformand Anders Zitawi måtte påtage sig hvervet. Indkaldelsen var udsendt den 9. marts Dirigenten konstaterede, at der var 90 andelshavere repræsenteret, heraf 17 ved fuldmagt. Dirigenten konstaterede lovligt kald og varsel samt beslutningsdygtighed på alle punkter, dog med undtagelse af forslag om vedtægtsændringer, da disse krævede kvalificeret flertal. Ad dagsordenens pkt. 1. Formandens beretning Formanden aflagde beretning om det forgangne år. Bestyrelsen havde ansat Sebastian som vicevært. Årsagen hertil var, at foreningen forhåbentligt kunne spare penge på håndværkere. Formanden berettede endvidere om foreningens varmtvandsproblemer med faldende vandtryk og manglende varme vand. Bestyrelsen havde indhentet tilbud på udbedring heraf, men tilbuddet skulle korrigeres nærmere.

2 Formanden nævnte i øvrigt, at bestyrelsen havde undersøgt nærmere om et muligt faskineprojekt, der ville kunne afhjælpe nogle af de vandskader, som ville komme pga. kloakkerne. Puljen til ansøgning om tilskud fra kommunen til faskiner var dog på nuværende tidspunkt tømt, men bestyrelsen ville løbende følge op på, hvornår der kom nye penge i puljen. Beretningen blev sat til debat. 3 andelshavere mente, at formandens beretning var mangelfuld. En anden andelshaver ønskede hurtigere information ud omkring vandskaden på baggrund af skybruddet den 2. juni. Bestyrelsen samt personalet i AST sendte flere informationsskrivelser ud i forbindelse hermed, men man ville naturligvis arbejde på at optimere og gøre informationsdelingen endnu hurtigere. Efter yderligere debat valgte Frank Hansen at træde ud af bestyrelsen. Næstformand Anders Zitawi overtog i henhold til foreningens vedtægter herefter hvervet som formand. Nogle andelshavere kritiserede denne konstruktion, idet de mente, at når Frank vidste tidligere på året, at han ville træde af som formand, burde formandsposten være til valg på denne generalforsamling. Dirigenten gjorde opmærksom på, at valg af formand var for en 2-årig periode, og når formanden trådte ud af bestyrelsen inden udløb af perioden, var det næstformanden, der overtog formandsposten. Efter yderligere debat blev beretningen taget til efterretning. Ad. dagsordenens pkt. 2. Forelæggelse og godkendelse af regnskab med revisorpåtegning samt godkendelse af bestyrelsens forslag til overskuddets anvendelse. Revisor Torben Madsen gennemgik regnskab for Revisor anførte bl.a., at den anvendte regnskabspraksis var udvidet, idet regnskabet nu var opbygget på baggrund af modelregnskab, som erhvervs- og selskabsstyrelsen anbefalede til brug i andelsboligforeninger. Dette afspejlede bl.a. sig også ejendomsværdien, som var blevet optaget til dagsværdi kr på baggrund af den offentlige vurdering, i stedet for anskaffelsesværdien dvs. den bogførte værdi i balancen. En andelshaver spurgte til forrentning af de likvide midler. Administrator Ole Fischer forklarede, at aftalekonti gav lavere forretning end administrationskontoen, og at markedsrenten var lav for tiden. En anden andelshaver forespurgte, hvad årsagen til det lave vandforbrug var. Revisor svarede, at alle regninger var betalt og periodiseret, men revisor havde set det på stort set alle ejendomme. Efter yderligere spørgsmål og svar sendte dirigenten regnskab 2011 til afstemning. En enstemmig generalforsamling godkendte årsregnskabet 2011 samt andelsværdiberegningen anført i årsregnskabet.

3 Ad dagsordenens pkt. 3. Forslag Forslag 1 Nedlæggelse af AST s venteliste pr. 31. december Der er i de senere år ikke handlet nogle af AST s lejligheder via ventelisten, men derimod i fri handel ofte via ejendomsmægler. Bestyrelsen ser derfor ingen grund til, at en administrativ byrde opretholdes uden årsag, da andelslejligheder i dagens Danmark typisk handles af markedet og ikke via venteliste. Såfremt generalforsamlingen vedtager dette, fjernes 23, stk. 3 fra AST s vedtægter og nuværende 23, stk. 4 bliver til ny 23, stk. 3. Nuværende formulering: 23, stk. 3: Bestyrelsen eller administrator fører venteliste over dem, som ønsker at bytte eller overtage bolig i foreningens ejendom, og fastsætter retningslinier for indtræden af nye andelshavere i de tilfælde, hvor vedtægterne ikke har fastsat regler. Andelshaverne har ved ledighed fortrinsret til lejligheder, med mindre tidligere andelshavere eller disses ægtefæller har benyttet sin indstillingsret. Frank Hansen motiverede yderligere bestyrelsens forslag. Foreningen havde i dag 7 ventelister. Ventelisterne blev dog ikke anvendt, og var ikke blevet anvendt de seneste mange år. Der var ikke krav til sælger om, at lejligheder tilbydes til ventelisten. Typisk gik en sælger direkte til en ejendomsmægler. Pia Reckeweg underrettede om, at der lige var sendt ud til ventelisten, men at ingen, som står på ventelisten, har ønsket at købe de tilbudte lejligheder. Flere andelshavere ønskede at beholde ventelisten, hvis markedet en dag skulle vende. Derudover havde andelshaverne også muligheden for at spare et mæglersalær, hvis én fra ventelisten skulle ønske at købe. En anden andelshaver mente, at det var en god idé at beholde ventelisten så længe, at det ikke kostede foreningen at have denne. Dirigenten gjorde opmærksom på, at forslaget krævede kvalificeret flertal, hvor 2/3 af samtlige andelshavere skulle være repræsenteret på generalforsamlingen, og 2/3 af de fremmødte skulle stemme for forslaget for, at forslaget var endeligt vedtaget. Eftersom der ikke var 2/3 af samtlige andelshavere repræsenteret på generalforsamlingen, kunne forslaget kun foreløbigt vedtages. Dirigenten sendte forslaget til afstemning. En andelshaver krævede skriftlig afstemning. Dirigenten fastslog, at det ikke var nødvendigt med skriftlig afstemning, og at der var mange punkter på dagsordenen, som skulle nås i løbet af generalforsamlingen. 4 andelshavere krævede, at det blev skriftlig afstemning. Efter en længere debat blev skriftlig afstemning foretaget.

4 For stemte: 38 Imod stemte 49 Blankt stemte: 2 Forslaget var hermed forkastet. Forslag 2 Tilføjelse til vedtægternes 23, stk. 3 (således at nuværende stk. 3 og stk. 4 bliver til stk. 4 og stk. 5). Ny 23, stk. 3. Bestyrelsen er til enhver tid bemyndiget til i samråd med administrator at gennemføre konvertering af boligforeningens realkreditlån til enhver tid til nyt/nye realkreditlån (obligationslån med fastrente), forudsat opnåelse herved af lavere låneydelse inkl. lavere fast forrentning af lån til maks. 10 % længere afviklingsperiode end restafviklingsperiode på lån, der indfries ved konverteringen. Bestyrelsen motiverede forslaget: Konkret baggrund for dette er, at ved en generel bemyndigelse via vedtægterne til lånekonvertering, kan konvertering ske til enhver tid i overensstemmelse med ændringsforslaget, uden at generalforsamlingen forud konkret skal have meddelt stillingtagen hertil. Dette forslag blev foreløbigt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i AST den 29. september 2010 og skal op på ny generalforsamling for at blive endeligt vedtaget. Dirigenten gjorde opmærksom på, at der var tale om en vedtægtstilføjelse, og 2/3 af de tilstedeværende andelshavere skulle stemme for forslaget førend forslaget var endeligt vedtaget. Efter en kortere debat sendte dirigenten forslaget til afstemning. En enstemmig generalforsamling vedtog endeligt forslaget. Vedtægterne var herefter ændret. Forslag 3 Ændring af vedtægternes 18, stk. 1 - Runddeling af årsregnskab sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen afskaffes Bestyrelsen motiverede forslaget: Vi mindsker derved antallet af kopier og sparer samtidig penge. Der vil altid være en elektronisk version tilgængelig for download på foreningens hjemmeside. Såfremt der er andelshavere, der fortsat måtte ønske at modtage en trykt kopi, vil en sådan altid kunne rekvireres ved at rette henvendelse på ejendomskontoret. Hvis vedtaget, ændres vedtægternes 18, stk. 1 fra: Generalforsamlingen antager en statsautoriseret revisor til at revidere foreningens og administrators regnskab. Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december, dog første gang fra den 31. marts 1967 til den 31. december 1967, og det reviderede årsregnskab skal udsendes til medlemmerne 14 dage inden den årlige generalforsamling med revisors påtegning. Til:

5 Generalforsamlingen antager en statsautoriseret revisor til at revidere foreningens og administrators regnskab. Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december, dog første gang fra den 31. marts 1967 til den 31. december 1967, og det reviderede årsregnskab vil være tilgængeligt på foreningens hjemmeside og på foreningens ejendomskontor 14 dage inden den årlige generalforsamling med revisors påtegning. Bestyrelsesmedlem Tina Milton forklarede, at foreningen ville spare papir både af økonomiske grunde, men også af miljømæssige grunde. En andelshaver foreslog, at der blev lavet en liste med dem, der specifikt ønskede et regnskab omdelt. Efter yderligere debat med spørgsmål og svar gjorde dirigenten opmærksom på, at der var tale om en vedtægtsændring, og at forslaget krævede kvalificeret flertal, hvor 2/3 af samtlige andelshavere skulle være repræsenteret på generalforsamlingen, og 2/3 af de fremmødte skulle stemme for forslaget for, at forslaget var endeligt vedtaget. Eftersom der ikke var 2/3 af samtlige andelshavere repræsenteret på denne generalforsamling, kunne forslaget kun foreløbigt vedtages. Dirigenten sendte forslaget til afstemning: For stemte: Resten Imod stemte: 7 (håndsoprækning) Forslaget var hermed foreløbigt vedtaget, og forslaget skal op på en ny generalforsamling for at blive endeligt vedtaget. Ad dagsordenens pkt. 4 Forslag fra foreningens medlemmer. Forslag 4 Andelshaver Bjarne Pedersen Overskud fra vaskemaskinerne skal gå til renovering af vaskekældre. Anders Zitawi kommenterede, at foreningen drives ud fra et samlet budget og ikke ønskede mange separate budgetter. Derudover blev vaskekældrene tidligere renoveret med penge fra driften. Efter en kortere debat sendte dirigenten forslaget til afstemning. For stemte: 5 (håndsoprækning) Imod stemte: Resten Forslaget var hermed forkastet. Forslag 5 Forslag om mulighed for hundehold. Bestyrelsen var imod hundehold, idet der typisk opstod mange problemer ved at holde hund, og de henviste i øvrigt til tidligere afstemning herom i Efter en kortere debat sendte dirigenten forslaget til afstemning.

6 For stemte: 8 (håndsoprækning) Imod stemte: Resten Forslaget var hermed forkastet. Forslag 6 Andelshaver Jan Funk - Forslag vedrørende lys i kælderrum m.v. Der var indkommet forslag om bedre belysning i kælderrummene, og bestyrelsen blev anmodet om at undersøge muligheden herfor. Endvidere blev der stillet forslag om læhegn i gårdene opsætning af læhegn og bænke. Forslagsstilleren var ikke til stede, hvorefter forslaget bortfaldt. Bestyrelsen ville dog alligevel tage forslagene op til overvejelse. Ad dagsordenens pkt. 5. Valg til bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmerne Anne Kathrine Henriksen, Peter Grass og Henrik Andersen afgik efter tur og var villige til genvalg. Formand Frank Hansen og bestyrelsesmedlem Erik Wodstrup trådte ud af bestyrelsen. Næstformand Anders Zitawi tiltrådte som formand, jf. vedtægternes 22, stk. 4. Suppleant Kim Hansen indtrådte i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode. Ingen andelshavere ønskede at stille op til bestyrelsen, hvorefter Frank Hansen opstillede som menigt bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode i stedet for Erik Wodstrup. Tune Øst Jacobsen opstillede og blev valgt som suppleant for en 1-årig periode. Hele bestyrelsen blev valgt med akklamation. Bestyrelsen består herefter af følgende: Navn Årstal Anders Zitawi formand På valg i 2013 Tina Milton bestyrelsesmedlem På valg i 2013 Kim Hansen bestyrelsesmedlem På valg i 2013 Frank Hansen bestyrelsesmedlem På valg i 2013 Anne Kathrine Henriksen bestyrelsesmedlem På valg i 2014 Peter Grass bestyrelsesmedlem På valg i 2014 Henrik Andersen bestyrelsesmedlem På valg i 2014 Tune Øst Jacobsen suppleant På valg i 2014 Andelshaver Peter Halberg forespurgte, om den øvrige bestyrelse havde tillid til Anders Zitawi som formand.

7 Tina Milton, Anne Kathrine Henriksen, Frank Hansen, Henrik Andersen og Kim Hansen tilkendegav, at de havde fuld tillid til Anders Zitawi som formand. Peter Grass tilkendegav, at han ikke kunne give fuld støtte. Ad dagsordenens pkt. 6. Valg af administrator Bestyrelsen foreslog valg af CEJ Ejendomsadministration A/S. Den primære årsag til, at bestyrelsen ønsker at skifte er, at der kan opnås en årlig besparelse for AST på ca. kr Bestyrelsen har forsøgt at forhandle pris med vores nuværende administrator, Ole Fischer, men uden at der kunne opnås enighed om en væsentlig prisreduktion. CEJ Ejendomsadministration er et rendyrket administrationshus, hvilket betyder, at alle deres medarbejdere er specialiserede inden for de forskellige dele af administration af ejendomme uden at beskæftige sig med opgaver inden for andre juridiske områder. Dette er i bestyrelsens øjne en fordel i forhold til AST s nuværende administrator. Derudover tilbyder CEJ ejendomsadministration en mere interaktiv platform end vores nuværende administrator, hvor bestyrelsen kan få en mere direkte internetbaseret adgang til foreningens konti, dokumenter m.v. Dette vurderes at kunne øge bestyrelsens overblik og dermed optimere foreningens forhold. Samlet set har bestyrelsen vurderet, at der er mange fordele ved at skifte administrator, hvorfor der stilles forslag på generalforsamlingen om administratorskifte. Bestyrelsen har lagt meget tid og mange kræfter i arbejdet med indhentelse og udvælgelse af en mulig ny administrator og føler, at CEJ ejendomsadministration er den rigtige vej at gå både ud fra økonomiske overvejelser, men også ud fra overvejelserne om, at en stor forening som AST bør have en rendyrket administrator med fuld fokus på ejendomsadministration til fordel for et mindre advokatkontor. I forbindelse med et administratorskifte vil alle arkiver og historikker blive overdraget til ny administrator, hvorfor der ikke vil gå viden, dokumenter eller lignende tabt. Anders Zitawi motiverede forslaget yderligere og meddelte, at årsagen til ønsket om skiftet dels skyldtes, at prisen var ca. 50 % højere end på lignende ydelser, dels samarbejdsvanskeligheder mellem bestyrelsen og administrator. Derudover var der problemer i forbindelse med administrators opkrævninger, som ikke blev godkendt af bestyrelsen. Det blev blandt andet nævnt, at tidligere kostede en overdragelse af en andelslejlighed kr , hvor administrator fik kr og foreningen kr I løbet af nogle få år tog administrator kr.

8 6.000 og foreningen kr og i dag tog administrator kr og foreningen fik kr. 0. Dette var sket uden underretning til bestyrelsen. Herudover havde administrator pludselig, uden aftale med bestyrelsen, hævet honorar kr pr. lejlighed for alle usolgte lejligheder. I alt kr var opkrævet på foreningens konto uden forudgående aftale med bestyrelsen. Altså en forudbetaling af administrators honorar uden aftale med bestyrelsen. Bestyrelsen mente heller ikke, at de havde oplevet nok proaktivitet fra Ole Fischer. Det var blandt andet bestyrelsen selv, der havde undersøgt mulighederne for at iværksætte et faskineprojekt i foreningen, hvor der formentlig var mulighed for at hente et større tilskud fra kommunen. Ole Fischer havde også nævnt dette for bestyrelsen, men først flere måneder efter, at bestyrelsen selv var blevet opmærksomme på det. Herudover havde bestyrelsen sat spørgsmålstegn ved, hvorfor Ole Fischer ikke havde sørget for, at de havde fået en bestemmelse vedrørende ufyldestgjorte panthaveres mulighed for at være højestbydende på tvangsaktioner ind i vedtægterne. Bestemmelsen lyder som følger: Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen/erhvervsandelen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i 3 stk. 1 samt Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 10. Såvel Ejendomsforeningen Danmarks (ejendomsadministratorernes brancheorganisation), Finansrådet (bankernes brancheorganisation) som ABF (interesseorganisation for andelsboligforeninger) havde anbefalet, at andelsboligforeninger fik bestemmelsen ind i vedtægterne. For den enkelte andelshaver kunne det nemlig betyde, at bankerne ville være mere interesserede i at tilbyde lån, at man kunne få lavere rente på ens eksisterende lån i andelen, samt at det kunne blive nemmere for sælgere, når en køber skulle godkendes i banken. I den forbindelse blev det nævnt, at bl.a. Handelsbanken tilbød en direkte lavere rente på pt. 4,5 % på et andelsboliglån, hvis man havde medtaget bestemmelsen i vedtægterne ligesom i ABF s standardvedtægter. Administrator Ole Fischer meddelte, at han ikke havde fået forespørgsler fra købere om vedtægtsændringen, måske en enkelt fra netop Handelsbanken. Mette Nielsen fra CEJ Ejendomsadministration gjorde opmærksom på, at hun netop havde oplevet, at mange banker ikke ville godkende købere, hvis der ikke var en sådan bestemmelse, hvorfor de også anbefalede den.

9 Utilfredsheden fra bestyrelsen grundede dog også i, at foreningen var blevet varslet yderligere en stigning på ekstraydelser og på det årlige honorar, således at det årlige honorar ville udgøre kr inkl. moms. Trods bestyrelsens indsigelser mod dette, havde størsteparten af bestyrelsen forstået, at Ole Fischer ikke ville indgå på en nærmere prisforhandling, bl.a. som følge af tidligere forsøg på prisforhandlinger, senest i En andelshaver forespurgte om Ole Fischer var indstillet på at sænke sit administrationshonorar. Ole Fischer svarede, at han ville overveje, om der skulle ske en omfordeling af det årlige honorar til ekstraydelserne, som han mente var lavere end konkurrenternes. I relation til den internetbaserede adgang til foreningens konti, dokumenter mv., tilkendegav bestyrelsesmedlem Peter Grass, som ikke støttede den øvrige bestyrelsens ønske om udskiftning af administrator, at foreningen kunne få tilsvarende online mulighed hos Ole Fischer, idet han benyttede sig af samme system som CEJ. Dette måtte den øvrige bestyrelse stille sig uforstående over for, idet Ole Fischer ikke proaktivt havde tilbudt bestyrelsen denne mulighed, selvom de have forespurgt den. Bestyrelsen forklarede endvidere, at det var korrekt, at Ole Fischer benyttede det samme system kaldet Unik Bolig 4 som CEJ. Forskellen var dog, at CEJ tilbød løsningen med online adgang, og det gjorde Ole Fischer ikke på nuværende tidspunkt. Hvis man som administrator skulle have tilkoblet løsningen med online adgang til Unik Bolig 4 ville det i øvrigt koste en del penge, og bestyrelsen havde derfor lagt vægt på, at det allerede var omfattet af CEJ s tilbud, der i øvrigt var kr lavere end det foreningen betalte i administration hos Ole Fischer. I den forbindelse understregede Anders Zitawi, at bestyrelsen også var andelshavere, der ønskede det bedste for foreningen. Det var også på den baggrund, at bestyrelsen havde valgt at stille forslag om skift af administrator til CEJ, hvor foreningen fik en, om end ikke bedre så i hvert fald fuldstændig tilsvarende aftale som den aftale foreningen havde med Ole Fischer, bare til en langt lavere pris. Herefter fik Mette Nielsen fra CEJ lejlighed til at præsentere virksomheden CEJ. Mette Nielsen oplyste blandt andet, at CEJ var en mellemstor ejendomsadministration med 31 ejendomsadministratorer, en juridisk afdeling, en økonomisk afdeling og en inspektørafdeling. Den ejendomsadministrator, som blev tilknyttet foreningen, ville deltage i bestyrelsens møder. CEJ havde i øvrigt stor erfaring med større foreninger, og bestyrelsen ville som nævnt få adgang til et veludviklet IT-system, hvor der var online adgang til konti og diverse dokumenter. Der var flere andelshavere som tilkendegav støtte til Ole Fischer, som havde været administrator i foreningen i lang tid. Flere tilkendegav omvendt, at de havde haft dårlig erfaring med administrator. Efter en længere debat med mange spørgsmål, svar, støtteerklæringer m.v. sendte dirigenten forslag om ny administrator til skriftlig afstemning.

10 For stemte: 35 Imod stemte: 52 Blankt stemte: 1 Afgivne stemmer: 88 Forslag om ny administrator var hermed forkastet. Ad dagsordenens pkt. 7. Valg af revisor TT Revision blev genvalgt med akklamation. Ad dagsordenens pkt. 8. Bestyrelseshonorar 2012 Foreslås uændret. Forslaget blev vedtaget og bestyrelsens honorar for 2012 var herefter uændret. Ad dagsordenens pkt. 9. Eventuelt Der var ingen punkter under eventuelt. Dirigenten hævede generalforsamlingen og takkede for ro og orden. Efterfølgende proklamerede bestyrelsen, at flere i bestyrelsen ønskede at trække sig. Bestyrelsen ville herefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af ny bestyrelse. Administrator Ole Fischer har efterfølgende tilkendegivet, at han ville indkalde til ekstraordinær generalforsamling i mod bestyrelsens ønske. København, den Underskrift i henhold til vedtægter Som dirigent: Bestyrelsen: Henrik Bræmer

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere