STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN"

Transkript

1 LOEWEN STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN 1

2 LOEWEN STRATEG DESIGN LOEWENBERG DESIGN PAPERS - STRATEGISK DESIGN 2 3

3 FORORD Realisering af en forretningsplan, eksekvering af en vækststrategi, markedsintroduktion af en ny produktlinje, adressering af en interessepolitisk dagsorden efterfulgt af en medlems- og oplysningskampagne kræver i dag uanset hvor man opererer fra i det nationale eller internationale landskab en synlig og veltilrettelagt anvendelse af design og kommunikation. Det er ingredienser som iøjnefaldende helhedstænkning, udtalt genkendelighedsgrad, opmærksomhed rettet mod user experience, overbevisende grad af enkelthed, synlig æstetisk forståelse, klarhed i retorik, formgivning og farvevalg, forankring i nutiden og familiære associationsdannelser, der danner rammen for en velfungerende design- og kommunikationskultur... alle disse ingredienser er repræsenteret blandt de 20 designprogrammer, der er udvalgt til denne udgave af Loewenberg Design Papers Strategisk Design. Strategisk design er blevet en innovationsdriver og et bevidst redskab i realiseringen af en højere værditilvækst og produktivitet. Strategisk design er med andre ord en central drivkraft for fremtidens vækst. Når discipliner og fagområder inddrages og sammensættes i designprocessen, så forankres der noget nyt. Så omdannes design fra sin hidtil traditionelle og mere begrænsede form, til at blive et centralt og dynamisk redskab i den vigtige proces, der handler om at skabe innovation og vækst. Jeg håber du vil finde glæde ved at få et glimt ind i disse udvalgte arbejder, som Loewenberg i sit mere end 20-årige virke har haft fornøjelsen af at udarbejde, sammen med kunder og samarbejdspartnere. Søren Christian Michaelsen Art. director, cand.jur. Loewenberg 4 5

4 STRATEGISK DESIGN Antallet af virksomheder og organisationer, der over de seneste år er begyndt at anvende design som en integreret del af deres vækst- og forretningsproces, er steget signifikant. Der synes, at være opstået en slags kollektiv erkendelse af, at evnen til at tillægge et produkt eller en ydelse merværdi udgør en stadig vigtigere konkurrenceparameter, og at denne differentieringsproces uløseligt er forbundet med en innovativ og konsistent brug af designstrategi. Virksomheder udfordres i deres evne til, at kunne fastholde et kundegrundlag og i deres evne til at realisere nøje udarbejdede strategier for vækst og markedsudvidelser. Organisationer er i endnu højere grad afhængige af medlemmer, sponsorer og politiske instansers goodwill og loyalitet. Traditionelt har design alene været associeret med et produkts æstetiske fremtoning og anvendelsesmuligheder, men i dagens marked anvendes design som et strategisk redskab, når der arbejdes med vækstscenarier, udvikling af et produkts betydninger for en slutbrugergruppe, når man arbejder med en videreudvikling af en virksomhedskultur m.m. Strategisk design refererer til på hvilken måde og i hvilket omfang design er indtænkt i en organisation og bliver lagt til grund for beslutninger af strategisk karakter om design benyttes som et redskab til at differentiere sig fra konkurrenterne og i hvilket omfang designstrategi implementeres i en virksomhedskultur. Dansk Design Center, DDC, har udviklet dette enkle men tydelige diagram, der tydeliggør de forskellige niveauer af designimplementering i en organisation (se p. 13). VÆRDITILVÆKST En undersøgelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen påviser, at virksomheder, der anvender design som en integreret del af innovations- og forretningsprocessen, har højere værditilvækst og produktivitet end virksomheder, der kun bruger design til at tilføre en sidste finish til produktet. Der eksisterer flere såvel kvalitative som kvantitative fordele ved at indføre en strategi for anvendelse og implementering af design i en virksomhed eller organisation. Uden tvivl er det af interesse for erhvervsledere, at strategisk design medfører eksempelvis en højere genkendelse af brandet (virksomhed eller organisation), at markedsklargørelse og -lancering af nye produkter sker på langt mere succesfuld vis samt at kundetilfredshed og loyalitet fremstår styrket. Men mest interessant synes nok, at en strategisk anvendelse af design medfører en forøgelse af salgstal og markedsandele samt en større effektivitet i produktion. I England har man gennemført en række markedsundersøgelser med henblik på at analysere de økonomiske implikationer ved anvendelsen af design, annoncering og kommunikation. De fremkomne tal angår alene kategorien små til mellemstore virksomheder, som i EU-regi defineres som virksomheder med op til 250 ansatte og en årlig omsætning ikke højere end 50 mio. EURO. I januar 2013 fremlagde den britiske Advertising Association og revisionsvirksomheden Deloitte rapporten Advertising Pays, hvis konklusion er overraskende tydelig. Analysen viser, at en strategisk anvendelse af design i forbindelse med annoncekampagner og PR-arbejde ikke alene udgør en fordel for de individuelle virksomheder det bidrager også i høj grad til landets samlede økonomi ved at hjælpe virksomheder med at nå ud til deres kunder, styrke konkurrencen og udvide og udvikle markeder. I analysen viser Deloittes beregninger, at når der anvendes 1 annoncekampagner genereres der 6 til landets samlede økonomi. I Storbritannien blev der i 2011 afholdt 16 mia. til markedsomkostninger, som generede 100 mia. til den samlede økonomi i Storbrittanien (GDP) i form af priskonkurrence, øget omsætning i medie- og de kreative brancher, innovation og udvikling, en fremmelse af den digitale økonomi, vækst i markedet, flere mennesker i arbejde og en øget eksport. Konklusionen er entydig. Den strategiske anvendelse af design er direkte at læse på bundlinjen i virksomheden og i landets samlede økonomi. Virksomheder bruger 16 MIA. på anoncering KILDE: AA/WARC EXPENDITURE REPORT, DELOITTE Genererer 100 MIA. i den samlede økonomi En øget investering i annoncering stimulerer konkkurenceforhold og medfører en generel forbedring af produkt/ ydelseskvalitet samt prisfastsættelse til fordel for brugerne 6 7

5 DET MENINGSFULDE TILHØRSFORHOLD Forskningen har kunnet dokumentere, at en radikal udvikling af det betydnings-univers der er tilknyttet et produkt eller en service, er med til at fremme såvel levetid og vækst, og fører til signifikant og vedvarende indtjening og en styrket tydeliggørelse af brand-værdier. Som eksempel kan nævnes jo mere en mobiltelefon kan benyttes til andet end at gennemføre telefonopkald, jo mere betydning får produktet for slutbrugeren. Et andet eksempel er den langsomme men sikre overflytning af tv-oplevelsen fra traditionel tv til tablets, smartphones og laptops. Strategisk anvendelse af design samt brugen af designdreven innovation, er afsættet for virksomheders evne til at skabe vedvarende konkurrencefordele og til konstant at skabe en fornyelse af markedsgrundlaget. Erhvervsledere i virksomheder som som Apple, Nintendo og Alessis, er bevidste om, at konkurrencen kun til dels sker igennem den tekniske udvikling af produktet, men i langt højere grad foregår gennem en radikal ændring af den betydning produktet kan have overfor slutbrugeren. Man kan sige, at et paradigmeskift har fundet sted i menneskets opfattelse og forhold til økonomi. Forbruger-drevet rigdom og status er blevet udskiftet med værdier som identitet, tilhørsforhold, og et stærkt ønske om som menneske at bidrage og gøre noget meningsfuldt, i stedet for blot at købe ting. Dette paradigmeskift har åbnet vejen for en ny trend indenfor for vækst- og innovationsteori en slags tredje-vej drevet af mening og meningsforståelse. Professor Roberto Verganti, Faculty of Design of Politecnico di Milano og CBS, Department of Management, Politics and Philosophy, har i sin omfattende forskning gentagne gange peget på, at design-drevne virksomheder skaber helt nye markeder, fordi deres forretningsgrundlag er baseret på evnen til at udfinde og tillægge eksisterende produkter en ny mening og ny betydning. Strategisk design rejser relevante spørgsmål som: hvordan kan virksomheder ændre deres konkurrencebetingelser ved på radikal vis at udvikle det univers af betydninger, der er forbundet med virksomhedens produkter og services? Hvordan kan virksomheder og organisationer opfange små subtile ændringer i den socio-kulturelle kontekst og på basis heraf udvikle nye meningsangivelser for deres produkter, der kan møde sine kunders fordækte aspirationer og behov? DESIGN OG BRANDING Design er en central drivkraft for fremtidens vækst. Når flere discipliner og fagområder inddrages i en helhedsorienteret tilgang til designprocessen omdannes design i sin traditionelle form til at blive et centralt redskab til at drive innovation og TRIN 1 TRIN 2 TRIN 3 TRIN 4 TRIN 5 TRIN 6 Idégrundlag Idégrundlag, vækstplan og omsætningsmål, eksportstrategi, beskrives i forretningsplan og i de øvrige produkt- og ydelsesbeskrivelser. Grundlæggende design- og tekstelementer Udvikling af et grunddesign bestående af logodesign, billedstil, typografering, sprogstil, farvelandskab og designprogram. Udvikling af brandstrategi samt brand/ corporate design Brandstrategi implementeret i papirlinie, publikationer, skiltning/flag, annoncering, hjemmeside, elektronisk kommunikation, beklædning, merchandise, leaflets, POS-materiale, biler, brand-positionering. vækst. Den strategiske anvendelse af design bliver især tydelig, når man arbejder med branding-strategi i ønsket om at virkeliggøre målsætninger, visioner og forretningsplaner for en enten en virksomhed eller organisation. En branding-strategi er en plan for hvordan virksomhedens produkter, ydelser, profil, organisation og kommunikation skal mangfoldiggøres og bringes til Udvikling samt eksekvering af PR/ kommunikationsplan Eksekvering af PR/ kommunikationsplan med formål at oplyse, stimulere og engagere interessenter og kunder. PR-arbejdet sker gennem brug af annoncekampagner, viral markedsføring, hjemmeside, sociale medier. Mediedækning og fuld offentlig synlighed I samarbejde med medierådgivere udarbejdes og eksekveres en mediestrategi, der sikrer en eksponering af brandet i lokale såvel som landsdækkende medier. Mediestrategien skal afklare målet for mediegrupper, frekvens, tidsplanlægning, interessenter m.m. Mytedannelse Den ultimative brandposition besiddes af brands, der for kundesegmentet er blevet et must, nærmest en tro de bekender sig til. Mytedannelsen sker gennem en vidensmætning, dokumentation og udgivelse bøger og kompendier. UDVIKLING AF BRANDING-STRATEGI 8 9

6 brugernes og interessenternes kendskab. En branding-strategi tager selvfølgelig udgangspunkt i den oprindelige forretningsplan, produktbeskrivelser og en traditionel business og market intelligence. En succesfuld implementering af en branding-strategi falder i seks successive trin. DESIGNDREVET INNOVATION I stedet for at komme tæt på slutbrugerne ser man topsuccesfulde virksomheder følge en anden strategi. Disse virksomheder arbejder ud fra et langt bredere perspektiv, ved at investigere den evolutionære og kulturelle tendens indenfor samfundsudviklingen og teknologi. Og ud fra disse findings udvikles forskellige fremtidsscenarier indeholdende en gennemgang over hvilke mulige behov mennesket vil få i fremtiden. Nærmest i en sådan grad, at der er tale om fremtidige produkter og ydelser, som brugerne endnu ikke er klar over at de har behov for. Undersøgelser viser at evnen til at opsamle et katalog over det betydnings-univers, der kan relateres til et specifikt produkt, styrkes signifikant, når det inddrages hvad andre virksomheder, med samme problemstilling, målgruppe og kundesegment, men indenfor helt andre områder, er kommet frem til om fremtidsudviklingen. Det er kun ved at forstå udviklingen af socio-kulturelle modeller og teknologier, og inddrage fortolkningsbidrag fra eksempelvis leverandører af nye teknologiske løsninger, forskere, designere, kunstnere etc., at man formår at frembringe nye og bæredygtige visioner for menneskets behov ude i fremtiden. Processen bag design-drevet innovation har det formål, at man skal komme tæt på de mennesker og virksomheder, der bidrager med en oversættelse af udviklingstendenserne i samfundet. Det er denne fortolkning og oversættelse, der muliggør virksomheder og organisationers evne til succesfuld at positionere og projicere sig selv. Det handler om, at kunne forstå og influere hvilke betydninger mennesker i fremtiden til tillægge forskellige produkter og ydelser/behov. De virksomheder eller organisationer, der opnår den største succes er dem, der i forhold til deres konkurrenter bedst er i stand til at afkode, tiltrække og samarbejde med de nøgleoversættere af det betydningsunivers, der er forbundet med et produkt eller en serviceydelse. JAGUAR LAND ROVER Jaguar Cars og Land Rover blev i 2002 sammenlagt til én virksomhed, Jaguar Land Rover. Virksomheden opererer med seks produktions- og samlingsenheder i såvel Storbritannien og Indien, og i det produktionsår der sluttede den 31. marts 2012 havde virksomheden solgt enheder, hvilket udgjorde en stigning på 25% sammenlignet med de foregående år. De solgte enheder var ligelig delt mellem Europa, Storbritannien, Nordamerika og Kina, med en tendens til Kina som værende det dominerende marked. Efter lanceringen af flere succesfulde nye modeller, valgte ledelsen af gennemføre flere omstruktureringer i virksomheden med henblik på at indsætte designdirektøren på samme niveau som tekniske direktører. Ikke mindst grundet den kommercielle succes man havde oplevet med Range Rover Evoque, har man foretaget yderligere betydelige investeringer i design. Jaguar Land Rovers designteam er blevet givet en langt mere fremtrædende rolle i organisationen og resultatet er at design nu er blevet en bevidst nøglespiller i hele virksomhedskulturen. Richard Shore, Director of Business Transformation, Land Rover har i forbindelse med virksomheden tydelige opprioritering af design udtalt: Jeg ser, at der er kommet en generel forståelse for, at design er af største vigtighed, når det gælder vores evne til at konkurrere i markedet. Design opfattes helt klart som en stærk differentierings-driver. Arbejdet med udviklingen af nye modeller foregår på forholdsvis formaliseret vis, med anvendelsen af et tydeligt designsprog nedskrevet i virksomhedens Design Bible. Deri definerer man tydelige begreber for, hvad der gør, at der er tale om en Land Rover. En ny model skal nødvendigvis besidde sin egen distinkte personlighed, men må samtidig nære et tydeligt genkendeligt medlem af den store Land Rover-familie. De udstukne retningslinier i Design Bible varetager dermed en dobbeltrolle: at fremelske og muliggøre innovation, samtidig med at man er tro mod virksomhedens eksisterende brand-værdier. Selv om de enkelte modeller har deres egne personligheder, så er der tale om specifikke designelementer, der strategisk går igen på samtlige af de biler, der bliver produceret af Land Rover. Vi ville aldrig gå med til at producere bliver, der ikke er tro mod Land Rover-brandet. Vores brand-position kan man 10 11

7 Design is everything, because without it we have no business. There is intense competition, and anybody can design adecent product. They can t all design outstanding products. So, design is the differentiator.ceo, Pentland Brands plc. Design is now firmly on the business agenda. No longer the cherry on the cake for high-end goods and luxury brands, over the past decade it has gained relevance for the way organisations are structured, how they operate and how they think. An increasing number are starting to use design strategically to differentiate themselves from the competition, to launch new brands and strengthen existing ones, and to inform strategic choices. There is already considerable evidence for design acting as a mechanism for business growth and innovation. In 2011, Warwick Business School and Design Council formed a collaboration to explore the current and potential role of design in business and education. This research project was launched in 2013 to examine how businesses including organisations not traditionally associated with design can benefit from it. Background. There is an increasingly widespread understanding that design can add significant value to organisations of numerous types. Over the last decade, a growing number of books, articles, reports and blogs have looked at companies investing in design, and the number of business schools offering modules and courses on this subject is rising. This is partly down to the success of companies like Apple, which are typically associated with design. However, in practice, it is more about a widening remit for design that makes it applicable well beyond the discipline s traditional focus on products or graphics. Design is now frequently used to create user experiences and act as a primary motor of innovation. There are numerous factors fuelling this trend. The economic downturn has put companies under increasing pressure to differentiate their offerings, with the persistently resilient German economy offering a paradigm of how quality and innovative thinking can deliver growth even during a slump. The digital economy has generated an opportunity and a need for companies to think more creatively about services. Resource depletion creates pressure to do more with less and, in general, to derive value from what we do rather than what we have. Global wage harmonisation, likewise, will significantly diminish companies ability to compete on price. In this scenario, design is playing an increasingly crucial role, as it helps identify and address users needs, and is capable of supporting both incremental and radical innovations. What we know. The evidence base for design as a motor of innovation and growth is well established, as is the importance of creativity in business more broadly. Several authors have demonstrated the impact of design on performance. Design Council research has shown that, on average, for every 1 businesses invest in design, they gain over 4 net operating profit, over 20 net turnover and over 5 net exports. But design impact can also be about less directly financial benefits such as improved brand recognition, strategic thinking, morale and productivity. In practice, however, it matters how you use design, and, in particular, to what extent it is embedded in company culture. The Design Ladder, created by the Danish Design Centre, maps the different levels of design use within organisations. At steps 3 and 4, design is used not as an add-on but to structure development and strategy. Research has shown that organisations benefit most from design when it is used at these levels. Danish companies adopting a comprehensive and systematic approach to design saw a clear difference in their bottom line. What we wanted to know. Building on this evidence, we felt it was time to look at the specific details of how design works in different companies: how they use it, how it affects their culture, and how they think it adds value. In particular, we focused on three main questions posed to business leaders: What triggers the strategic use of design? How is design used in and integrated into organisational processes? How does design contribute to the success of an organisation? Definitions. What do we mean by strategic design? Design in new product / service development has a vast number of potential definitions. While it has traditionally been regarded as the aesthetics of a product, sometimes in relation to functionality and usability, more recently, authors have connected it to the creation and development of meanings and to a way of thinking and doing. Strategic use of design refers to whether design is embedded in organisational processes and informs strategic choices; whether it is used as a means to differentiate from competition; and whether senior management have a good understanding and appreciation of design. Approach. This study is exploratory and qualitative. Its purpose is to examine phenomena, opinions and perceptions derived from interviews with a series of individuals ranging from Board members to frontline staff. Although the interview protocol was set at the beginning, it evolved as data was being collected. We looked at design in sectors where it would be commonly expected to play a major role (e.g. furniture, sportswear) and sectors where it would not. We did this for two main reasons: first, most studies only look at design in contexts where it is a recognised success factor; second, there is evidence that design can have greater impact if adopted strategically by sige, er en slags brand-dna. Land Rover laver SUVer, sports utility vehicles. Jaguar laver sportscars og sporstlige sedanner. Dét brugerrespons inddraget i arbejdet, men helt overordnet blev best-practice examples, but to look at a diverse range of companies using design. A total of 48 interviews were undertaken, lasting an average 60 minutes and involving people working at different hierarchical levels Gennem hele udviklingsprocessen blev tekniske justeringer og organisations operating in sectors in which it is rarely used. Twelve private companies were involved in this study. Eight are large organisations (Barclays, Diageo, Herman Miller, Jaguar Land Rover, O2, Reckitt Benckiser, Speedo-Pentland and Virgin Atlantic), four are SMEs (Challs, DCS Europe, Gripple and Trunki). Eight are predominantly product-based, four mainly service organisations. The aim was not to present a series of er virksomhedernes DNA. Dét er hjertet i det hele. Design er design brugt som et overordnet arbejdsredskab. Som Richard and in different functional areas mainly design, marketing, general management and finance. All data was collected between March and July All interviews were recorded, transcribed, and analysed through den ledende driver bag udviklingen af nye markedsområder for Shore forklarer, Som man gennemgår den detaljerede brugerrespons og den detaljerede tekniske konstruktion foretager not? How much is it investing? Impact of design both financial and non-financial. Design is most powerful when culturally embedded Integrating design. Our analysis reveals that the impact of design is lowest content and thematic analyses. Two researchers were involved in the collection and analysis of data. Draft reports were also sent to the participating companies for validation. The interviews focused on the following aspects: Roles of design e.g. design in the development of products / services; integration with other functions; design management practices. Investment in design why is the company investing in design or virksomheden. Richard Shore forklarer endvidere, Vi identificerede et stort hvidt tomt rum i markedet det kompakte, highend SUV segment. Vi benyttede design, som en fremtrædende designprocessen, der styrede markedsundersøgelserne, og ikke man jo løbende justeringer, men det var helt grundlæggende when design is seen as a service an organisational function that has a welldefined and limited scope. It is higher when designers are involved throughout the process of new product / service development, from beginning to end. Design, marketing and advertising: I pulled this team together and we worked together on defining the look, tone and feel of this brand before we even started to write concepts [This is] a good example because it has brought design in at the very beginning of the project where the design brain and design power has been able to imagine what this brand could be and should be in the future of this category, driver for netop det produkt, for at sikre at vi fik konsolideret os omvendt. and then, together, we ideate against it. Global Design Manager, Reckitt Benckiser. The impact of design is greatest when design and designers challenge existing assumptions and meanings of products / services, på netop dette segment. categories, etc. We are bringing the organisation together business, technology, control functions, all together centred and anchored on the customer or the client through human-centred design. Chief Design Officer, Barclays. The role of senior management. How does design become embedded in an organisation, part of its DNA? For all companies, and particularly for SMEs, the initial answer is clear: the CEO and top management have to support and believe in it. [The company founder] is the strong leader He firmly believes in design and marketing and this makes a massive difference. Production and Technical Director, Challs. [What] IMPLEMENTERINGSNIVEAU TRIN 4 makes this happen is our Chairman is a firm believer that you always put money back into ideas and innovations, because that is the thing that makes the company grow. Design Engineer, Gripple. Being the CEO AF DESIGN with design training, it s all about problem solving and looking at things differently. Why do we do things that way? Is there a better way of doing it? So that thinking has been applied across the business rather than Virksomheder der har design som et just in the product. CEO and founder, Trunki. The role of the Design Director. Some of the companies involved in this research, such as Herman Miller, Trunki and Virgin Atlantic, have traditionally invested in design centralt element i udviklingsfasen and are renowned for being pioneers. Design is unquestionably part of their DNA. Others have recently established a design department and process (e.g. Barclays, Diageo, O2, Reckitt Benckiser). In that context, the role of the design leader (such as the Design Director/Head of Design / Chief Design Officer) emerged as fundamental, not necessarily in terms of technical expertise, but as the person able and willing to promote design TRIN 3 inside the company. When I meet with my peers what I say to them [is]: you ve got a big influencing job here to do, to find your sponsor, to persuade, to help people understand. And if we only talk to people on the Virksomheder der integrerer design i udviklingsfasen people understand the thinking behind it, the theory. Global Design Director, Diageo. Theme 3: Design can add value to any organisation. Where would you be without design? Design can be a powerful differentiator financial level, then we re completely missing the boat. Of course we have to talk the language of business, and finance, and return on investment but it is also our job as leaders of design within organisations to help and a key means of enhancing customer experience and commanding higher prices. The value of design emerged clearly when we asked interviewees what would happen if their companies were to drastically reduce TRIN 2 investment in design: We would lack differentiation We would need to go out there and compete with one hand behind our back. General Manager, Innovation, Diageo. It would hurt us drastically. Because our Virksomheder der bruger design reputation is built on design. We re considered the pioneers. Senior VP Global Marketing, Herman Miller. I think we d lose the respect of the customers. We d lose our brand recognition We d lose employee engagement, first of all, and I think we d also lose any enthusiasm from our customers. Core team leader, R&D, Herman Miller. Innovation. In several instances, design emerged as a powerful means of creating a relatively til formgivning new and uncontested market space. This is particularly important in sectors that are relatively saturated and where competition is increasingly on cost. The cases of Virgin Atlantic s Upper Class Suite, Gripple s Trapeze, Trunki s ride-on suitcase and the Range Rover Evoque (see Case Studies) are good examples of such blue ocean strategy : We identified a white space opportunity, which was in the compact, premium SUV segment TRIN 1 Virksomheder der ikke We used design as a major factor for that product to make sure it was basically creating a segment. Director of Business Transformation, Jaguar Land Rover. Attracting customers. Design is often what draws the bruger design customer in and enables a first connection point. This then returns us to the importance of appearance, ease of use and functionality, but from the customer s point of view. Design can strongly support and complement marketing and advertising, even in sectors in which advertising budgets are typically very large: You have really much stronger standout from the shelf, but also the packaging and the communication of the packaging is much more engaging with consumers. Global Brand Manager, Reckitt Benckiser. However, it is important to note that such thorough use can only occur when design plays a strategic role in the organisation. Branding I don t think that design should necessarily be limited to how our products look on shelf. I think that design should be part of our organisational culture, it should be embedded in how we do things, who we are, KILDE: DANSK DESIGN CENTER, KØBENHAVN everything, you know, start to finish. This bottle that looks like that because that s who we are. Finance Manager, Challs. Design can do much to embody and strengthen a company s brand(s), and convey its values (what it stands for) and its uniqueness to the outside world. Although most of the participating companies give considerable freedom to designers, they are also very clear that design should reflect and be guided by the brand s attributes. Examples include the Brand Bible at Diageo, the Design Bible at Land Rover and the ten brand tenets at Herman Miller. We see design as being critical for our business and we have some very clear design language in a design bible that says, this is what makes a L and Rover a Land Rover. Global Brand Director, Land Rover. Barclays is a major global financial services provider engaged in personal banking, credit cards, corporate and investment banking and wealth and investment management. With over 300 years of history and expertise in banking, Barclays operates in over 50 countries and employs approximately 140,000 people. Barclays has a strong track record in innovation; for example, it created the first ATM and introduced the first credit card in the UK. Over the past two years, it has set up a design function to word across the entire group, and recently appointed a Chief Design Officer. Why invest in design? Banking is not an industry one would typically associate with design. However, the recent financial crisis, and the introduction of new regulations and of technological innovations are changing a fairly inward looking and commoditised industry. In this scenario, Barclays took the decision to aim to be the most design focused and technologically cutting-edge bank in order to deliver the best products, services and experiences for its clients and customers in a rapidly changing world. At Barclays, design is regarded as: 01. A means to connect with customers and their needs. The Chief Design Officer argues that our insights are informed based on [customers ] behaviours and not necessarily what they tell us in focus groups, but it s the observation of their behaviours in their environment that we try to design around. 02. A perspective which encourages exploration and experimentation; according to the Digital Director, designers are looking for opportunity wherever it exists, and not just looking for obvious places where the business would like to look. 03. A way to focus on value and purpose: you can obviously create and bring something into the world, be it a physical object or a service. But it s how you do it and why you do it, and what s driving it [that matters] (Group Design Director). 04. A way to create a more emotional connection with customers and, in the words of the Group Design Director, to provide services that customers want as well as ones they didn t know they needed. For example, the company is currently exploring biometric technology. Leadership support. The choice to invest in design and technology was strongly influenced by positive experiences gained in the bank s retail segment, and the appointment of Antony Jenkins previously Chief Executive of Retail and Business banking as Group Chief Executive. According to the Chief Design Officer, the thing that sets Barclays apart at the moment is, all the way to the top, to the CEO, [people are] embracing the entrepreneur start-up approach in which design plays a fundamental role. Such support is demonstrated through active engagement in projects: on the design of Pingit, for example, we had regular sessions and [the CEO] would challenge on why we had so many digits in the pin, for example (Chief Design Officer). Excerpts from LEADING BUSINESS BY DESIGN, The Design Council 2013, UK. Annual advertising expenditures of 16 billion support the advertising and creative industries and associated employment. However, the effect of advertising on the economy is much greater than that. We estimate that advertising adds at least 100 billion to UK GDP by increasing the level of economic activity and increasing the productivity of the economy. The UK advertising industry has a strong international reputation and since 2002 has won more awards for its creativity than that of any other country, with the exception of the US. Thanks to its international reputation, UK advertising helps to export over 2 billion in advertising services each year. In addition, successful advertising enables UK brands to enjoy strong international recognition, enabling the UK to export a much wider range of goods and services. The advertising industry is central to the creative industries. It provides a third of all TV revenues and two-thirds of newspaper revenues; it supports sectors from photography to film production. We estimate that over 550,000 people work in jobs that are funded by advertising revenues, or involved in the commissioning, creation and production of advertising across the relevant supply chains. However, the overall impact of advertising is much broader. It has a critical role in making the economy function. Advertising is at the centre of a 12 virtuous circle of competition, innovation and market expansion, to the benefit of consumers and businesses. Excerpts from ADVERTISING PAYS, How advertising fuels the UK economy. Advertising Association, UK. 13

8 INDHOLD KOMMENTARER [p. 208] KATERINA PITZNER COPENHAGEN THYLANDER [p. 16] HERMES ESTATES [p. 28] BORCH INVEST [P. 34] KATERINA PITZNER [p. 118] URBAN8 [p. 124] FRIENDS OF FRIENDLESS CHURCES [p. 138] LOEWENBERG :: LOGO DESIGNS :: KP_businescards_2014.indd 1 17/03/ KOI II [p. 54] ALSMARK INVEST [p. 62] MC2 BIOTEK KONCERN [p. 72] MADS CLAUSEN ENTREPRENEUR PARK [p. 154] DANSK KAPITALFORVALTNING [p. 158] VICTORIA PROPERTIES [p. 166] LOEWENBERG :: ALSMARK :: 2008 DEFAP enterprises DE LEuR DE LEUR APPLIED TURBINE TECHNOLOGIES DRUG DELIVERY SOLUTIONS [p. 78] GENTOFTE BØRNEVENNER [p. 90] DEFAP ENTERPRISES [p. 106] DE LEUR [p. 178] HIGH END CROSSFIT [p. 192] APPLIED TURBINE TECHNOLOGIES [p. 198] DE LEuR DE LEUR 14 15

9 THYLANDER Designprogram for privatejet finansiel virksomhed specialiseret i private equity real estate, København. Komplet designprogram bestående af logotype, primær/sekundær typografering samt udarbejdelse af digitalt design til implementering af website på laptops, tablets og smartphones. Endvidere udvikling brand animations vist på storskærme i receptionsområde, brevlinier, skiltning, annoncering i aviser m.m. For Lars Thylander, København

10 18 19

11 20 21

12 PRIVATE EQUITY REAL ESTATE CLIENT RELATIONS MANAGER Thylander Gruppen har arbejdet med private equity real estate siden Vi køber, optimerer og sælger velbeliggende ejendomme sammen med danske og udenlandske investorer. Vores tilgang er forsigtig og baseret på grundig juridisk, finansiel og byggeteknisk due diligence. Hertil kommer vore øvrige væsentlige leveregler: Vi investerer udelukkende i aktiver, hvor værdien kan øges betydeligt via optimering. Der skal være lav risiko og mulighed for at skabe højt afkast. Vi deltager selv i alle investeringer. Alle investeringer følges fra start til slut, herunder køb af ejendommene, løbende drift og værdiskabelse samt salg. Vi arbejder som udgangspunkt med en 7 årig horisont for investeringerne. Til vort kontor i København søger vi en client relations manager med ansvar for kontakt til eksisterende og nye investorer. I tæt samarbejde med ledelsen får du ansvaret for: Segmentering og vedligeholdelse af investormålgrupper Planlægning og koordinering af investorarrangementer Planlægning og koordinering af advisory board aktiviteter Indsamling og bearbejdning af data til præsentationer Udarbejdelse af præsentationer Indledende kundekontakt Etablering af kundepræsentationer Dine ejendomserfaringer er ikke det mest afgørende. Vi gætter på, at du har en fortid indenfor private banking eller anden investeringsrådgivning. Vi vægter din gennemslagskraft, dit engagement og din personlighed meget højt. Vi forestiller os at du er målrettet, præsentabel, udadvendt og vant til at levere også når det kræver en ekstraordinær indsats. Kontakt managing partner, advokat Carsten Viggo Bæk på eller ring på tlf Thylander Gruppen blev grundlagt i Virksomheden er uafhængig og partnerejet. Vi er aktuelt 14 medarbejdere på Sjælland, Fyn og i Jylland. Siden 2010 har vi gennemført ejendomstransaktioner for 7 mia. kr. og vi forvalter ejendomme med et areal på ca kvm. Hovedparten er beliggende centralt i København. Thylander Gruppen Store Strandstræde København K Telefon Telefax Hjemmeside

13 24 25

14 26 27

15 HERMES ESTATES Selskab indenfor real estate investment baseret i Holland Park, London, England. Designprojekt inkluderede udvikling af visuelle basiselementer s.s. logo og logotype, brevlinie, website, formularer, fotostyling m.m. For Jacob Strauss, London. HERMES ESTATES LOEWENBERG :: Hermes Estates Corporate Design 2006 :: Version

16 30 31

17 Hermes Estates 6 Mead House Ladbroke Road UK-London W11 3PU Phone: +44 (0) Mobile: +44 (0) Jacob Strauss CEO Hermes Estates 6 Mead House Ladbroke Road UK-London W11 3PU Phone: +44 (0) Mobile: +44 (0)

18 BORCH INVEST Udvikling og tilrettelæggelse af komplet designprogram for virksomhed indenfor ejendomsinvestering, facility service og ejendomsadministration. Udarbejdelse af logo, primær/ sekundær typografi, designmæssige grundelementer, brevlinie, investorgaver, skiltning, investorrapporter, prospekter, design af udstillings-stande m.m. For Kim Borch, København. LOEWENBERG :: LOGO DESIGNS ::

19 36 37 LOEWENBERG :: LOGO DESIGNS ::

20 38 39

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked

Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Præsentation og debat om veje til samarbejde/nye muligheder for danske modevirksomheder, der ønsker vækst på det internationale marked Formål: Åbne op for dialog og forståelse for samarbejde på tværs af

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

MANCHESTER OG LIVERPOOL

MANCHESTER OG LIVERPOOL STUDIETUR FOR ØKONOMI UDVALGET TIL MANCHESTER OG LIVERPOOL 1.-5. OKTOBER 2014 FORMÅL, TEMA, PARALELLER OG FORELØBIGT PROGRAM http://manchestergazette.co.uk/wp-content/uploads/2013/02/city_dusk_landscape.jpg

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune (Genberegning) Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 1. Formål og ændringer

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Det rødbedefarvede pas

Det rødbedefarvede pas Det rødbedefarvede pas Årsmøde 2008 vestas.com 2008.11.28 Karina Boldsen Rekrutteringsdirektør Det rødbedefarvede pas vestas.com Årsmøde 2008 Safety First 2008.11.28 Karina Boldsen Rekrutteringsdirektør

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability

Miljø som konkurrenceparameter. Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Miljø som konkurrenceparameter Mads Stensen, Maersk Line Sustainability Hvad er container shipping? Hvad er container shipping? Verden forandres kravene til shipping forandres Før handlede det om at være

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet?

Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvordan flytter Økonomi ud af baglokalet og hen til beslutningsbordet? Hvad er business partnering? Den rolle Økonomi påtager sig for at understøtte forretningen, øge kvaliteten af beslutningsprocessen

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere