Regnskab KAB - Bygge- og Boligadministration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2003. KAB - Bygge- og Boligadministration"

Transkript

1 Regnskab 2003 KAB - Bygge- og Boligadministration

2 Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 1999 til Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab 12 Regnskaber for sideaktivitetsafdelingerne: - Afdeling for ekstern ejendomsadministration o.lign Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed 37 - Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 43 Samlet regnskab for KAB's kernevirksomhed og sideaktivitetsafdelinger 49

3 Regnskabsberetning KAB s officielle regnskab omfatter dels regnskabet for KAB s kernevirksomhed og dels regnskaberne for KAB s 3 sideaktiviteter. Årets resultat Årets resultat af KAB s kernevirksomhed blev et overskud på tkr., hvilket er tilfredsstillende, set i lyset af årets aktiviteter og den ekstraordinære stigning i administrationsbidraget. Resultatet af KAB s samlede aktiviteter (kernevirksomhed plus sideaktiviteter) blev et nettooverskud på tkr., da der er et samlet overskud på 179 tkr. i de tre sideaktiviteter. De seneste års resultater for den samlede virksomhed har været: 1999 overskud på 668 tkr overskud på tkr overskud på tkr overskud på tkr overskud på tkr. Årets resultat anvendes til konsolidering af selskabets arbejdskapital. Det foreslås derfor, at der ikke udbetales udbytte. Regnskabet er udarbejdet og opstillet som regnskabet for Resultatet er, i lighed med hvad der har været gældende for de senere år, præget af den flerårige omstillingsproces, som KAB befinder sig i såvel opgavemæssigt som økonomisk. Omstillingsprocessen er dels igangsat internt i KAB og dels igangsat af den udvikling, der generelt foregår i den almene sektor. Processens ho vedformål er at yde en stadig bedre betjening af de administrerede boligorganisationer og at styrke KAB s økonomiske grundlag har hovedsageligt været præget af indførelsen af en ny organisa tion og den omstrukturering, der samtidig er sket i KAB s le delse. KAB har i 2003 igangsat et større moderniseringsprojekt i de to kontor ejendomme. I 2003 er de indvendige arbejder næsten afsluttet og i 2004 påbegyndes de udvendige arbejder. Hovedtallene i regnskabet for KAB s kernevirksomhed er følgende: De samlede bruttoadministrationsudgifter var i 2003 på tkr., og de samlede ordinære udgifter var på tkr. Der var i 2003 ingen ekstraordinære udgifter, så de samlede udgifter svarer til de ordinære udgifter. KAB Regnskab

4 De samlede ordinære indtægter var tkr. Heraf udgjorde administrationsbidraget tkr. Konsulentindtægter og andre indtægter var på tkr. De lovmæssige gebyrer var på tkr., og renteindtægter var på tkr., mens byggesagshonorarer var på i alt tkr. Der var ikke i 2003 ekstraordinære indtægter, så de samlede indtægter svarer til de ordinære indtægter. Selskabets balancesum var tkr. Egenkapitalen blev på tkr. mod tkr. ultimo Egenkapitalen er positivt påvirket af overførslen af årets overskud. De kommende års udvikling Styrkelsen af KAB s økonomi er godt i gang. Ved stadig at gennemføre en stram styring af indtægter og udgifter og samtidig have en stor bevågenhed på konsolideringen af KAB s økonomi er det ledelsens opfattelse, at KAB s økonomi generelt vil blive styrket. Det vil indenfor en kortere årrække blive nødvendigt at foretage nogle stør re IT-investeringer for at sikre, at KAB s administrationssystem stadig er tidssvarende. Hvis den nuværende regerings ønske om salg af al mene boliger bliver gennemført, er det ikke muligt at vurdere den frem tidige økonomi. Det er dog ledelsens vurdering, at KAB s organisation vil kunne løfte de fremtidige opgaver. 4 - KAB Regnskab 2003

5 KAB hoved- og nøgletal for perioden 1999 til kr kr kr kr kr. Resultat Administrationsbidrag Lovmæssige gebyrer Byggesagshonorar Andre indtægter Samlede ordinære indtægter, ekskl. renter Lønninger Andre udgifter Resultat ekskl. finansielle poster Finansielle poster Ekstraordinære poster Årets resultat Balance Samlede aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Gæld Egenkapital Administrationen Gennemsnitlig antal medarbejdere Administrerede antal enheder Almen administrationsbidrag inkl. edb * Nøgletal (i %) Egenkapitalens forrentning 4,0 2,0 2,3 2,6 1,6 Soliditetsgrad 42,8 45,9 44,4 48,5 47,8 Nøgletalsdefinitioner Egenkapitalens forretning Soliditetsgrad * Ekskl. edb-support Årets resultat i % af gennemsnitlig egenkapital Egenkapital i % af samlede aktiver KAB Regnskab

6 Påtegninger Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen indstiller nærværende regnskab til godkendelse på selskabets ordinære repræsentantskabsmøde den 25. maj Kjeld Poulsen Formand Jim Hemmingsen Næstformand Ole Andresen John Bach John Carstens Lars Engberg Jette Hansen Peter Henningsen Birgit Jensen Knud Johnsen Mads Lebech Anette Ågård Nielsen Erik B. Nielsen Erik Tidemand Nielsen John Olsen Helmut Sørensen Sophus Vørsing Direktionens påtegning København, den 16. marts 2004 Jesper Nygård Flemming Strøm Adm. direktør Ressourcechef Lene Andreasen Økonomi- og IT-chef 6 - KAB Regnskab 2003

7 Revisionspåtegning Til den almene forretningsførerorganisation KAB - Bygge- og Boligadministration S.m.b.a. Vi har revideret årsregnskabet for KAB - Bygge- og Boligadministration S.m.b.a. med tilknyttede sideakti viteter for afdelingerne Ekstern ejendomsadministration o. lign., Intern teknisk rådgivning og Intern håndværksvirksomhed samt Indskud m.v. i andre virksomheder for regnskabsåret 1. januar december KAB's ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vor revi si on at udtrykke en konklusion af årsregnskabet. De i materialet anførte budgetter er ikke omfattet af vores revision. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med instruks om revision af almene bolig orga nisa tioners regnskaber og danske revisionsstandarder og under hensyntagen til By- og Boligministeriets revisionsinstruks. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke inde hol der væsent lig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stil ling tagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har ud øvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at den ud førte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af KAB's aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af KAB's aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2003 i overensstemmelse med gældende lovgivning. København, den 16. marts 2004 REVISIONSFIRMAET IB ØSTLUND A/S Statsautoriserede revisorer ERNST & YOUNG Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ib Østlund K. Siversleth Jørn Hansen Eskild Jakobsen Statsautoriserede revisorer Statsautoriserede revisorer KAB Regnskab

8 Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kravene i daværende By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr om drift af almene boliger m.v. af 13. december I det omfang denne lovbekendtgørelse ikke fastsætter regler herom, er det reglerne i årsregnskabsloven, der finder anvendelse. Der er anvendt følgende indtægtsmetode: Administrationsbidrag Administrationsbidrag indregnes løbende på faktureringstidspunktet uden hensyntagen til, at dele af de administrative opgaver først kan udføres i efterfølgende kalenderår. Konsulentydelser Konsulentydelser indregnes på faktureringstidspunktet. Lovmæssige gebyrer Fraflytnings- og restancegebyrer m.v. indregnes på faktureringstidspunktet. Opnoteringsgebyrer indregnes på indbetalingstidspunktet. Byggesagshonorar Byggesagshonorarer indregnes efter en tilnærmet produktionsmetode, baseret på foreliggende skemagodkendelser. Produktionsmetoden indebærer en indregning af honorarer i takt med byggeopgavernes frem skridt. I praksis indregnes fakturerede honorarer 100%, hvorimod ej fakturerede honorarer kun indtægtsføres med 60%. Der er anvendt følgende udgiftsmetode: Driftsomkostninger Der er foretaget sædvanlig periodisering af driftsomkostninger. Kursusaktiviteter Af resultatopgørelsen fremgår alene nettoindtægterne ved kursusaktiviteten. Indtægter og omkostninger er specificeret i tilhørende note. Der er anvendt følgende vurderingsprincipper: Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsespris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid og scrapværdi for virksomheden. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes 8 - KAB Regnskab 2003

9 forventede brugstid. Afskrivningsperioder og scrapværdier, som er beregnet i forhold til op rindelig anskaffelsessum, er fastlagt således: Afskrivnings- Scrapværdi periode Administrationsbygninger: Bygninger 50 år 65 % Renoverings- og forbedringsarbejder 30 år 0 % Særlige installationer 20 år 0 % Inventar: Generelt 5 år 0 % Udlejningsinventar 10 år 0 % Inventaranskaffelser under kr. udgiftsføres i anskaffelsesåret. Biler 5 år 30 % Edb-anlæg: Programmel 3 år 0 % PC-udstyr 3 år 0 % Printere 5 år 0 % Anden hardware 5 år 0 % Løbende tab og avancer ved udskiftning af anlægsaktiver indgår i de regnskabsmæssige af skrivninger. Tab og avancer beregnes som forskellen mellem nettosalgssum og bogført værdi på salgstidspunktet. Finansielle anlægsaktiver Andelsindskud i BoligButikken måles til nominel værdi. Indskud i sideaktiviteter måles til nominel værdi pr. 1. januar 1997 (etableringstidspunktet for sideaktiviteterne). Omsætningsaktiver Igangværende arbejder Igangværende arbejder måles efter produktionsmetoden, hvilket indebærer en værdiansættelse til tilnærmet salgsværdi jf. bemærkninger under "Byggesagshonorarer". På sager, hvor der vurderes tabsrisiko, er foretaget nedskrivning af honorarværdien til nettorealisationsværdien. I noten til regnskabsposten er oplyst den totale værdi for faktureringer og afholdte omkostninger for samtlige de igangværende byggesager. KAB Regnskab

10 Andre kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser Betalte ydelser på operationelle leasingkontrakter og finansielle leasingkontrakter indgår i resultatopgørelsen. Den samlede lejeforpligtelse er anført under eventualforpligtelser. Eventualforpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne. Forpligtelser, der eksi sterer på balancedagen, men hvor det ikke er praktisk muligt at opgøre størrelsen af for pligtelsen, anses som eventualforpligtelser KAB Regnskab 2003

11 KAB Regnskab

12 Resultatopgørelse 1. januar december 2003 Udgifter Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr. Ordinære udgifter 501 Bestyrelsesvederlag m.v Mødeudgifter, kursusudgifter m.v Personaleudgifter Kontorholdsudgifter inkl. edb-drift Kontorlokaleudgifter inkl. afskrivninger Afskrivninger på inventar, biler og edb-anlæg Revision Budgetreserve Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskudsfordeling Henlæggelse til arbejdskapital Udgifter og overskud i alt KAB Regnskab 2003

13 Indtægter Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr Kr kr kr kr. Ordinære indtægter Administrationsbidrag: 601 Almene boligorganisationer Øvrige Sideaktivitetsafdelinger Administrationsbidrag i alt Konsulentydelser Kursusaktivitet Andre indtægter Konsulentydelser m.m. i alt Lovmæssige gebyrer Renteindtægter Byggesagshonorar, nybyggeri Byggesagshonorar, forbedringsarbejder Byggesagshonorarer i alt Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt KAB Regnskab

14 Balance pr. 31. december 2003 Aktiver Note Konto Regnskab Regnskab nr Kr kr. Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver: Administrationsbygning Offentlig ejendomsvurdering pr ,5 mio. kr. 702 Udlejningsinventar Inventar Biler Edb Finansielle anlægsaktiver: Andelsindskud i BoligButikken Kapitalindskud, sideaktiviteter Lån til Ballerup Ejendomsselskab nom. 6,786 mio. kr Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Igangværende arbejder: 16 Nettohonorarværdi for byggesager Tilgodehavender: Administrerede almene boligorganisationer Øvrige selskaber Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Garantibeviser til videresalg nom kr Likvide beholdninger: Kassebeholdning Bankbeholdning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt KAB Regnskab 2003

15 Passiver Note Konto Regnskab Regnskab nr.: Kr kr. Egenkapital Garantikapital Opskrivningshenlæggelser Arbejdskapital Egenkapital i alt Langfristet gæld Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Administrerede almene boligorganisationer Afdelinger, sideaktiviteter Øvrige selskaber /826 Skyldige omkostninger Opnoteringsindskud Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Andre kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser KAB Regnskab

16 Pengestrømsopgørelse for tiden 1. januar december kr kr. Resultat fra primær drift Årets afskrivninger Ændring i driftskapital: Forskydninger i omsætningsaktiver Forskydninger i kortfristet gæld Ændring fra driftskapital i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteten i alt Pengestrøm fra investeringsaktiviteten: Årets køb af anlægsaktiver (netto) Pengestrøm fra investeringsaktiviteten i alt Forskydninger i fremmedfinansiering: Afdrag i prioritetsgæld Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten i alt Årets pengestrøm ekskl. boligorganisationer Forskydning i gæld til boligorganisationer Årets nettostrøm Likvide beholdninger: Likvide beholdninger pr. 1/ Årets pengestrøm Likvide beholdninger pr. 31/ KAB Regnskab 2003

17 Noter til regnskabet Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr Mødeudgifter, kursusudgifter m.v. Mødeudgifter Mødeudgifter, bestyrelse m.v Gaver og blomster Kursusudgifter, edb-support Kursusudgifter personale Seminarer/studieture Kontingenter Mødeudgifter, kursusudgifter m.v. i alt Personaleudgifter Lønninger Overtidsbetaling Feriepenge og forskydning i forpligtelse Vikarudgifter Fratrædelsesgodtgørelse Lønrefusioner ATP, AER Pensionsbidrag, firma Lønsumsafgift m.m Kørselsgodtgørelser m.v Fortæring ved overarbejde Aftenmødehonorar Personaleaktiviteter Kantinedrift Jubilæumsgratialer Stillingsannoncer Øvrige personaleudgifter I alt før overførsel til sideaktiviter Personaleudgifter overført til sideaktiviteter Personaleudgifter i alt Antal medarbejdere omregnet til fuldtidsstillinger var i Antallet var i KAB s direktion (2 personer) har i 2003 fået udbetalt tkr. i løn, pension og fri bil. KAB Regnskab

18 Noter til regnskabet Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr Kontorholdsudgifter inkl. edb Brochurer, tryksager m.v Årsberetning Kontorartikler Tryksager/blanketter Porto Telefon Telefon, leasing Bøger m.v Kontorhold i alt Forsikringer Konsulentydelser Taxa og anden transport Drift af firmabiler Parkeringsudgifter m.v Inventarvedligeholdelse Fremmede ydelser og drift i alt Konsulentbistand Drift- og vedligeholdelse: Printere Kopimaskiner og fax Øvrigt edb-udstyr inkl. telefonanlæg Softwarelicenser og service Leasingaftaler - server og kopimaskiner Kommunikation Edb-anskaffelser under kr Leasingaftale - hjemmepc Edb-driftsudgifter i alt Småanskaffelser under kr Diverse udgifter Øvrige udgifter i alt Kontorholdsudgifter inkl. edb i alt KAB Regnskab 2003

19 Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr Kontorlokaleudgifter inkl. afskrivninger Egne lokaler, prioritetsrenter Leje fremmede lokaler Ejendomsskatter El Vand, varme Forsikringer Vedligeholdelse Renholdelse Rengøring Interne flytninger, lejetab m.m Intern forrentning af nettoinvestering i administrationsbygninger Afskrivning på administrationsbygninger Afskrivning på udlejningsinventar Kontorlokaleudgifter, brutto Lejeindtægter, fremmede lejere m.m Egne kontorlokaleudgifter Afskrivninger på inventar, biler og edb (jf. note 13) Inventar Biler Edb Tab ved afhændede aktiver Afskrivninger i alt KAB Regnskab

20 Noter til regnskabet Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr. 6 Renter 532 Renteudgifter: Mellemregningsrenter, administrerede boligorganisationer m.m Kursreguleringer m.v Renteudgifter i alt Renteindtægter: Mellemregningsrenter, administrerede boligorganisationer m.m Renter, pengeinstitutter Renter, diverse udlån Renter - udlån Ballerup Ejendomsselskab Ideudviklingsselsk. A/S Baneby - udlodning Intern forrentning af nettoinvestering i administrationsbygninger Renteindtægter i alt Nettorenteindt. inkl. intern forrentning Nettorenteindt. ekskl. intern forrentning Nettorenteindt. inkl. intern forrentning pr. lejemålsenhed i kr Nettorenteindt. ekskl. intern forrentning pr. lejemålsenhed i kr Mellemregningen med de administrerede boligorganisationer forrentes på følgende måde: Indlån med diskontoen - 2%, mens udlån sker til diskontoen + 1%. Der foretages daglig renteberegning af mellemregningen med de administrerede boligorganisationer KAB Regnskab 2003

21 Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr Administrationsbidrag Oversigt over nettoadministrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Tillægsydelser Honorar ved ekstern driftsadministration (601.2/601.3) Lovmæssige gebyrer (konto 602) Byggesagshonorarer (konto 605/606/607) Nettoadministrationsudgifter vedrørende almene lejemål i drift Nettoadministrationsudgifter vedrørende almene lejemål pr. lejemålsenhed i kr Opgørelse af administrationsbidrag: Administrerede almene organisationer Administrerede almene organisationer i alt Vand- og varmehonorar Diverse tillægsydelser Refusioner, inspektører m.m Tillægsydelser i alt Almene boligorganisationer i alt Kollegier Sideaktivitetsafdelinger Øvrige i alt Administrationsbidrag i alt KAB Regnskab

22 Noter til regnskabet Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr Konsulentydelser og andre indtægter Energi og miljø Byggesager Øvrige Konsulentydelser i alt Kursusaktivitet i alt Edb-support/etablering Udarbejdelse af brochurer Salg af fotokopier/kørselsrefusion Diverse indtægter Andre indtægter i alt Konsulentydelser og andre indtægter Kursusaktivitet Kursusudgifter Personaleomkostninger Kontorholdsomkostninger Udgifter i alt Deltagerbetaling Indtægter i alt Kursusaktivitet ialt - jf. note KAB Regnskab 2003

23 Note Konto Regnskab Budget Budget Regnskab nr kr kr kr kr Lovmæssige gebyrer Restancegebyrer Boliggarantibevis Fraflytningsgebyrer Gebyr for særlige lejeforh., vaskerier m.m Gebyr, frivilligt forlig Antennegebyr Hævegebyr, inkasso Opnoterings- og ajourføringsgebyr Lovmæssige gebyrer i alt Byggesagshonorar 605 Byggesagshonorar, nybyggeri Forskydning i honorarværdi Nybyggeri i alt Byggesagshonorar, forbedringsarbejder Forskydning i honorarværdi Forbedringsarbejder i alt KAB Regnskab

24 Noter til regnskabet Note Konto Regnskab Regnskab nr kr kr Administrationsbygning m.v. Administrationsbygning Anskaffelsessum: Saldo Årets tilgang Anskaffelse Opskrivning: Saldo Tilbageførsel 0 0 Opskrivning Afskrivninger: Saldo Årets afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Offentlig ejendomsvurdering heraf grundværdi Udlejningsinventar Anskaffelsessum: Saldo Årets tilgang 0 0 Anskaffelse Afskrivninger: Saldo Årets afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi KAB Regnskab 2003

25 Note Konto Inventar, biler og edb-anlæg Beløb i kr. Inventar Biler Edb Driftsmidler Driftsmidler i alt i alt Anskaffelsessum: Saldo Årets tilgang Årets afgang Anskaffelse Afskrivninger: Saldo Årets afskrivninger Årets afgang Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Regnskab Regnskab Finansielle anlægsaktiver kr kr. Andele: 10 tkr. BoligButikken tkr. andele i alt Lån til Ballerup Ejendomsselskab Lån til Ballerup Ejendomsselskab udgør kr. Lånet er i regnskab 2000 nedskrevet til 0 kr. Fra og med 2001 er der betalt renter til KAB. 16 Nettohonorarværdi for byggesager Honorarværdi af igangværende byggesager Acontofakturering vedr. igangværende byggesager Nettohonorarværdi for byggesager KAB Regnskab

26 Noter til regnskabet Note Konto Udlån Indlån nr. kr. kr. 17 Tilgodehavender/gæld administrerede almene boligorganisationer Brumleby Almene Andelsboligforening Samvirkende Boligselskaber Frederiksberg forenede Boligselskaber Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening RKE Gentofte Ejendomsselskab Tårnby Kastrup Boligselskab Høje-Taastrup Boligselskab Hvidovre Boligselskab Herlev Boligselskab Boligselskabet Friheden Farum Boligselskab Frederiksborg Boligselskab Lyngby Boligselskab Marienlyst Boligselskab Glostrup Ejendomsselskab Ballerup Ejendomsselskab Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark Vallensbæk Boligselskab Karlstrup Boligselskab Sydkystens Boligselskab Smørum Boligselskab Karlebo Boligselskab Gundsø Boligselskab Boligselskabet for Handicappede i Frederiksberg Kommune 96 Stenløse-Ølstykke Boligforening I alt administrerede almene boligorganisationer Tilgodehavender Gæld 18 Tilgodehavender/gæld øvrige selskaber Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning Øvrige administrerede enheder Øvrige byggesager I alt øvrige selskaber Likvide beholdninger Den tidligere etablerede uudnyttede trækningsret i Danske Bank er forlænget primo Trækningsretten er på 5 mio. kr. og løber i et år KAB Regnskab 2003

27 20 Egenkapital Regnskab Regnskab kr kr. 802 Garantikapital Primo Til-/afgang 0 0 Garantikapital ultimo Af den samlede garantikapital har KAB - Bygge- og Boligadministration en egenbeholdning på kr. 804 Opskrivningshenlæggelser Primo 2003, opskrivning ejendomme Tilgang /afgang 0 0 Opskrivningshenlæggelser ultimo Arbejdskapital Primo Overført af årets resultat Arbejdskapital ultimo Arbejdskapitalen er bundet i anlægsaktiverne Prioritetsgæld Kursværdien af prioritetsgælden Afdraget på prioritetsgælden vil i 2004 være 1,42 mio.kr. Prioritetsgæld, der afdrages udover en 5 års periode, er pr. 31. december ,03 mio. kr. Rentesatserne på prioriteslånene er i intervallet 3,3-3,7 %. Der er i 2004 optaget et lån på ca. 11 mio. kr. til renovering af bygningerne i Studiestræde og Vester Voldgade. KAB Regnskab

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration

Regnskab 2004. KAB - Bygge- og Boligadministration Regnskab 2004 KAB - Bygge- og Boligadministration Side Regnskabsberetning 3 KAB hoved- og nøgletal for perioden 2000 til 2004 5 Påtegninger 6 Anvendt regnskabspraksis 8 Det officielle myndighedsregnskab

Læs mere

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig

Boligorganisation. Boligselskabet af 1945, Lemvig. Rådhusvænget 4, Lemvig Boligorganisation Rådhusvænget 4, Lemvig ÅRSREGNSKAB 2014 O P L Y S N I N G E R O M BO L I G S E L S K A B E T A l m e n e b o l i g o r g a n i s a t i o n e r Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisation

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

Regnskab for boligorganisationen

Regnskab for boligorganisationen 1 Regnskab for boligorganisationen Boligselskab Bornholms Boligselskab Regnskabsperiode 2014 Tilsynsførende kommune Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 kommunenr. 400 Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen

REGNSKAB 2014. Tønder Andelsboligforening. Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219. Hovedforeningen Side 1 af 18 21-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0395 Torvet 2 6270 Tønder Telefonnr.: 74723219 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf.

Læs mere

antal 1 Erhvervslejemål 14 1.744 1 pr. påbeg. 60 m² 34 Institutioner 2 1.341 1 pr. påbeg. 60 m² 23 Garager/carporte 461 5.700

antal 1 Erhvervslejemål 14 1.744 1 pr. påbeg. 60 m² 34 Institutioner 2 1.341 1 pr. påbeg. 60 m² 23 Garager/carporte 461 5.700 REGNSKAB 2014 Boligorganisation Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0458 Kommunenr. 740 CVR-nr. (SE-nr.) 38204319 Navn AAB Silkeborg Silkeborg Kommune Adresse Estrupsgade 12 Søvej 8600 Silkeborg

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr.

REGNSKAB 2014 AABENRAA ANDELSBOLIGFORENING. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf. 73767676 Kommunenr.: 580 Telefonnr. Side 1 af 23 24-02-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0111 HUMLEHAVEN 4 6200 Aabenraa Telefonnr.: 73456550 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005

Andelsboligforeningen Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18. Årsrapport for 2005 Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2005 (27. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning og påtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1.

Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar 2010 31. december 2010. Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1. Regnskabsperiode: 1. januar 2010 31. december 2010 Boligorganisation Lægeforeningens Boliger Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup CVRnr. 15 11 16 15 LBF nr, 820 Forretningsfører Dan Ejendomme as Tuborg Boulevard

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 10-12-2012 Periode: 1. januar - 31. december 2013 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Budgetforslag Side 1 af 15 28-10-2014 BUDGETTET ER IKKE I NUL!!! Periode: 1. januar - 31. december 2015 Tilsynsførende kommune: Guldborgsund Kommune Parkvej 37 0 0 Tlf. 54731000 Antal Brutto- Á lejemåls-

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292

Tilsynsførende kommune: Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Tlf. 74929292 Kommunenr.: 550 Telefonnr.: 74929292 Side 1 af 18 08-05-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Administrator: SALUS Boligadministration Amba Administratornr.: 8026 Boligorganisationsnr.: 0076 Vestergade 12 Søndergade 13 6200 Aabenraa

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003

ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 ANDELSBOLIGFORENINGEN VENNEMINDEVEJ 18. M.FL. ÅRSRAPPORT 1. JULI 2002 30. JUNI 2003 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 16. september 2003 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø

IN REVISION STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S. Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Ejerforeningen Blåbærhaven c/o Kuben Ejendomsadministration Ragnagade 7, 2100 København Ø Årsrapport for 2006 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2007 dirigent

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4

Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Hennebysvej 3, DK 6854 Henne Årsrapport 212/13 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsoplysninger 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET

FORENINGEN BRYGGENET Statsautoriseret revisor Benny Jensen FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2008 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2009 dirigent Det statsautoriserede revisionsfirma

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Revisionsfirmoet Jon Honsen

Revisionsfirmoet Jon Honsen Revisionsfirmoet Jon Honsen stotsoutoriseret revisionsoktieselskob STATUSECGINI Den selvejende Institution Lerbjerg-Centret Kallevadvej 5 476 Vordingborg Årsregnskab for214 Morievei 3, 263 Toostrup CVR-nr.

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24213714 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon: 75 53 00 00 Telefax: 75 53 00 38 www.deloitte.dk Landdistrikternes Fællesråd CVR-nr. 20 25 71 80 Årsrapport

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2010 Regnskabsperiode fra 01-01-2010 Regnskabsperiode til 31-12-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Frederikshavn Boligforening Frederikshavn kommune Harald Lunds Gade 15 Rådhusalle 100

Frederikshavn Boligforening Frederikshavn kommune Harald Lunds Gade 15 Rådhusalle 100 Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode 01.01.2011-31.12.2011 Boligorganisation Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0157 Kommunenr. 813 CVR-nr. 44839016 Frederikshavn Boligforening Frederikshavn

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere