Skatteministeriet J. nr Udkast (1) Forslag. til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse momsfritagelser og udvidet lønsumsafgift for den finansielle sektor m.v.) 1 I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 14. oktober 2005, som ændret ved 6 i lov nr af 21. december 2005, 1 i lov nr. 408 af 8. maj 2006, 14 i lov nr. 515 af 7. juni 2006, 1 i lov nr. 517 af 7. juni 2006, 1 i lov nr. 518 af 7. juni 2006, 1 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, 1 i lov nr. 525 af 17. juni 2008 og senest 3 i lov nr af 19. december 2008, foretages følgende ændringer: 1. I 7 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Der betales afgift af afgiftspligtige personer, der for egen regning forestår administration af egen fast ejendom eller udfører viceværtarbejde i tilknytning til egen fast ejendom.«. 2. I 13, stk. 1, nr. 8, udgår Administration,. 3. I 13, stk. 1, nr. 8, 1. pkt., ændres udlejning til Udlejning , stk. 1, nr. 9, affattes således: 9) Levering af fast ejendom. Fritagelsen omfatter dog ikke: a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord. b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet eller ikke samt særskilt levering af en bebygget grund , stk. 1, nr. 16, ophæves. 6. Efter 13, stk. 2, indsættes som nyt stykke: Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvorledes det afgiftspligtige 1 Gennemfører Rådets direktiv af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (2006/112) jf. EUtidende L 347/1 af 11. december 2006 med senere ændringer.

2 område i henhold til stk. 1, nr. 9, afgrænses I 28, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:»tilsvarende gælder tillige ydelser, hvoraf der skal betales afgift efter 7, stk. 3.«8. 43, stk. 3, nr. 4, affattes således: 4) Ved levering af fast ejendom, som er fritaget for afgift efter 13, stk. 1, nr. 9. Leveringen sidestilles med den faste ejendoms overgang til ikke fradragsberettiget anvendelse. Regulering kan dog undlades i det omfang, køberen overtager reguleringsforpligtelsen , stk. 1, 4. pkt., ophæves , stk. 1, 5. pkt., (som bliver 4. pkt.) affattes således: Der kan tilsvarende gives tilladelse til frivillig registrering af køb og opførelse m.v. af fast ejendom, som er fritaget for afgift jf. 13, stk. 1, nr. 9, med henblik på salg til en registreret virksomhed. 11. Efter 66 indsættes som nyt "Kapitel 16A" "Særordning for rejsebureauer" affattes således:» 67. Særordningen i dette kapitel finder anvendelse på transaktioner udført af rejsebureauer, der handler i eget navn over for den rejsende og til rejsens gennemførelse anvender leveringer af varer og ydelser, der foretages af andre afgiftspligtige personer. Stk. 2. Særordningen finder ikke anvendelse på rejsebureauer, der udelukkende fungerer som formidler, og for hvem 27, stk. 3, nr. 3 om udlæg finder anvendelse. Stk. 3. Ved anvendelsen af dette kapitel betragtes rejsearrangører som rejsebureauer. 13. Efter 67 indsættes som nye 67a til 67d: 67a. De transaktioner, der på de i 67, stk. 1, fastsatte betingelser udføres af rejsebureauer med henblik på gennemførelse af en rejse, anses som én enkelt ydelse. 67b. Leveringsstedet for enkeltydelsen, jf. 67a, fastsættes i overensstemmelse med 15, stk c. Afgiftsgrundlaget for enkeltydelsen, jf. 67a, er rejsebureauets fortjenstmargen, dvs. forskellen mellem det samlede beløb uden moms, der skal betales af den rejsende, og rejsebureauets faktiske omkostninger til de af andre afgiftspligtige personer foretagne leveringer af varer og ydelser (bureauets fortjenstmargen), når disse leveringer direkte kommer den rejsende til gode.

3 - 3-67d. Hvis de transaktioner, som udføres for rejsebureauet af andre afgiftspligtige personer, gennemføres af sidstnævnte uden for EU, sidestilles bureauets ydelser med virksomhed som formidler, der handler i en andens navn og for en andens regning, og som i medfør af 34, stk. 1, nr. 17, er fritaget for afgift. Stk. 2. Hvis de i stk. 1 omhandlede transaktioner gennemføres såvel inden for som uden for EU, skal kun den del af rejsebureauets ydelser, der vedrører de uden for EU gennemførte transaktioner, anses som afgiftsfri affattes således: 68. De momsbeløb, som andre afgiftspligtige personer fakturerer rejsebureauet for de i 67a omhandlede transaktioner, der direkte kommer den rejsende til gode, berettiger hverken til fradrag eller godtgørelse. 15. Som ny 68a indsættes: 68a. Når kunden er en afgiftspligtig person eller en ikke-afgiftspligtig juridisk person skal faktura udstedes i henhold til 52. Stk. 2. Hvis kunden ikke er en af de i stk. 1 nævnte personer, kan rejsebureauet i fakturaen undlade at oplyse afgiftsbeløb og afgiftsgrundlag. Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for fakturakrav og regnskabsføring. 2 I lov om afgift af lønsum m.v. (lønsumsafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 22. maj 2006, som ændret ved 2 i lov nr. 517 af 7. juni 2006, 1 i lov nr. 526 af 17. juni 2008 og senest ved 20 i lov nr af 19. december 2008, foretages følgende ændringer: 1. I 1, stk. 1, udgår "nr. 8" og "nr " ændres til: "nr. 15, nr. 17". 2. 1, stk. 2, nr. 6, udgår. 3. I 2, stk. 3, ændres 4, stk. 2, til: 4, stk. 2 og 3,. 4. I 4, stk. 1, 1. pkt., ændres stk. 2 og 5. til: stk. 2, 3 og , stk. 2, affattes således: Afgiftsgrundlaget er virksomhedens lønsum med tillæg af virksomhedens overskud for virksomheder inden for den finansielle sektor, der er skattepligtige efter selskabsskatte-

4 - 4 - loven. Overskuddet opgøres som positiv skattepligtig indkomst inden eventuel sambeskatning, jf. selskabsskattelovens 31 og 31 A. Afgiftsgrundlaget er virksomhedens lønsum for virksomheder inden for den finansielle sektor, der ikke skattepligtige efter selskabsskatteloven. Virksomheder inden for den finansielle sektor er virksomheder med aktiviteter vedrørende forsikring, ind- og udlån, kreditformidling, pensionsopsparing, investeringsforvaltning, betalingsformidling samt handel med værdipapirer eller valuta. 6. Efter 4, stk. 2, indsættes et nyt stykke 3: Stk. 3. Afgiftsgrundlaget er virksomhedens lønsum for følgende virksomheder: 1) Lotterier, Tipstjenesten og lign. Til disse virksomheders afgiftsgrundlag medregnes også lotterikollektioner og indleveringssteder for tips mv. for så vidt angår virksomheden med lodsedler, tips mv. 2) Organisationer, fonde, foreninger, herunder almennyttige boligselskaber, loger mv. Stk. 3 6 bliver herefter stk I 4, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres stk. 1 og stk. 2, til: stk. 1 3,. 8. 5, stk. 2, affattes således: For virksomheder omfattet af 4, stk. 2, 1. pkt., er afgiften 9,13 pct. af virksomhedens lønsum med tillæg af 1,25 pct. af virksomhedens overskud. For virksomheder omfattet af 4, stk. 2, 3. pkt., er afgiften 10,5 pct. af virksomhedens lønsum. 9. 5, stk. 3, affattes således: For virksomheder omfattet af 4, stk. 3, er afgiften 5,33 pct. af virksomhedens lønsum. 10. I 5, stk. 4, ændres 4, stk. 5, til: 4, stk. 6, 11. 5, stk. 5, affattes således: For offentlige virksomheder, der ikke omfattes af 4, stk. 1, er afgiftssatsen 5,33 pct. af virksomhedens lønsum. 12. I 6, stk. 2, slettes:, nr I 6a, stk. 1, indsættes efter 4, stk. 1 : og stk. 2, 1. pkt. og efter kvartalet indsættes: for virksomheder omfattet af 4, stk. 1, og måneden for virksomheder omfattet af 4, stk. 2, 1. pkt I 6b, stk. 1, indsættes efter 4, stk. 1 : og stk. 2, 1. pkt..

5 I 6c, ændres 4, stk. 4, 2. pkt. til: 4, stk. 5, 2. pkt. og 4, stk. 1 til: 4, stk. 1 og 2, 1. pkt. samt 4, stk. 2 til: 4, stk. 2 og 3. 3 Stk.1. 1 træder i kraft 1. januar 2011 undtagen nr. 9, der træder i kraft 1. juli Stk. 2. 2, nr. 1 og 2 træder i kraft Resten af 2 træder i kraft den 1. januar Stk. 3. I forbindelse med levering af byggegrunde fastsættes en overgangsordning. I det omfang en leverandør af en grund har haft udgifter til byggemodning, advokat, revisor mv. inden lovens ikrafttrædelse, sælger denne med afgift efter lovens ikrafttrædelse, kan afgiften af fradragsberettigede byggemodningsudgifter mv., der ikke tidligere er fradraget, godtgøres hos told- og skatteforvaltningen. Godtgørelse kan indrømmes i forbindelse med salg, der sker senest 5 år efter lovens ikrafttrædelse. Anmodningen om godtgørelse skal indsendes samtidig med angivelsen af afgift vedrørende salget. En anmodning om godtgørelse skal kunne dokumenteres ved bilag.

6 - 6 - Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti har den 1. marts 2009 indgået en aftale om "Forårspakke 2.0". Der henvises i den forbindelse til indledningen i de almindelige bemærkninger i forslag til lov om ændring af personskatteloven og andre love (Forårspakke 2.0 vækst, klima, lavere skat). For så vidt angår dette forslag fremgår følgende af aftaleteksten: "Der eksisterer i dag en række særregler på momsområdet. Forskellige former for erhvervsaktivitet, som er fritaget for moms, medfører en konkurrencemæssig begunstigelse i forhold til beslægtede aktiviteter. Parterne blev derfor enige om pr. 1. januar 2011 at ophæve momsfritagelsen for følgende erhvervsaktiviteter: Levering af fast ejendom Rejsebureauer m.v. Ejendomsadministration" Parterne blev endvidere enige om at øge lønsumsafgiften for selskaber i den finansielle sektor: "Den finansielle sektor er fritaget for moms, men betaler til gengæld lønsumsafgift. Parterne er enige om at udvide grundlaget for betaling af lønsumsafgift for den finansielle sektor med virksomhedens over-/underskud opgjort efter reglerne for skattepligtig indkomst. Lønsumsafgiften for virksomheder i den finansielle sektor, som er selskabsskattepligtige, vil herefter skulle beregnes som i alt 9,13 pct. af lønsummen plus 1,25 pct. af virksomhedens overskud opgjort efter reglerne for skattepligtig indkomst. Initiativet træder i kraft 1. januar 2013." Endelig foreslås en forenkling af reglerne vedrørende momsregistrering for udlejning af fast ejendom til erhvervsformål. Dette forslag er ikke en del af aftalen om "Forårspakke 2.0", men er en del af Skatteministeriets systematiske regelforenkling på baggrund af den såkaldte AMVAB måling af Skatteministeriet. I forbindelse med en systematisk gennemgang af momsloven blev Skatteministeriet opmærksom på, at lovens krav om indhentelse af samtykkeerklæringer fra lejerne i

7 - 7 - forbindelse med udlejers frivillige momsregistrering for udlejning af lejemål til erhvervsformål, tidsmæssigt udgjorde en stor administrativ byrde ved udfyldelsen af momsregistreringsblanketten. 2. Lovforslagets enkelte elementer 2.1. Levering af fast ejendom Gældende ret Levering af fast ejendom er momsfritaget ifølge momsloven. Der er ingen undtagelser herfra. Der skal således i ingen tilfælde betales moms ved salg af fast ejendom. Fast ejendom er typisk bygninger eller grunde. Som fast ejendom anses eksempelvis parkeringspladser, transformatorstationer og broer. Som fast ejendom anses også træer og avl på roden, hegn, brønde, anlæg og bygningstilbehør, så længe det er grundfaste konstruktioner og således anbragt i eller på bygningen eller på grunden. Som eksempler på sædvanligt bygningstilbehør kan nævnes varmeanlæg til opvarmning af rum, olietanke til varmeanlæg, faste ventilatorer til ventilation af rum og sprinkleranlæg. Den danske momsfritagelse for levering af fast ejendom er mere vidtgående end momsfritagelsen for levering af fast ejendom i momssystemdirektivet. Momssystemdirektivet har ligesom momsloven regler om momsfritagelse for levering af fast ejendom, men i direktivet er der fastsat undtagelser til momsfritagelsen. Følgende er omfattet af momsfritagelsen i momssystemdirektivet: Levering af bygninger eller dele heraf med tilhørende jord med undtagelse af levering af en bygning eller en del af en bygning med tilhørende jord inden første indflytning. Levering af ubebygget fast ejendom med undtagelse af levering af en byggegrund. Følgende transaktioner er således momspligtige ifølge momssystemdirektivet: Levering af en bygning eller en del af en bygning med tilhørende jord inden første indflytning. Levering af en byggegrund. Levering af bebyggede grunde. Ved en bygning forstås enhver grundfast konstruktion. Medlemsstaterne kan fastlægge de nærmere betingelser for anvendelsen af de anførte kriterier for momspligtig levering af en bygning m.v. på ombygninger og definere begrebet tilhørende jord. Medlemsstaterne kan

8 - 8 - anvende andre kriterier end første indflytning, som f.eks. perioden mellem dagen for bygningens færdiggørelse og dagen for første levering, eller perioden mellem dagen for første indflytning og dagen for senere levering, såfremt disse to perioder ikke overstiger henholdsvis fem og to år. Ved byggegrund forstås en grund, hvad enten den er byggemodnet eller ikke, når medlemsstaten anser grunden for at være en sådan. Endvidere kan medlemsstaterne anse enhver, der lejlighedsvis udfører en af disse momspligtige transaktioner vedrørende fast ejendom, som en afgiftspligtig person. Danmark har med hjemmel i overgangsreglerne i momssystemdirektivet kunnet opretholde momsfritagelsen for disse transaktioner vedrørende fast ejendom, som ellers er momspligtige ifølge direktivet. Hvis Danmark gør transaktionerne momspligtige, vil det nationalt ikke være muligt at genindføre momsfritagelsen på et senere tidspunkt. Mens salg af fast ejendom er undtaget fra momspligt ifølge momsloven, gælder der almindelig momspligt for salg af byggeydelser vedrørende fast ejendom (byggeri for fremmed regning). Der skal således moms på salg af byggearbejde, herunder projekteringsarbejde og lignende samt de anvendte materialer. Byggevirksomheder kan til forskel herfra for egen regning på egen, lejet eller lejers grund opføre bygninger til salg eller udlejning (byggeri for egen regning). Den virksomhed, som bygger for egen regning, med henblik på at foretage en leverance af f.eks. fast ejendom, skal betale såkaldt pålægsmoms af den byggeydelse, som virksomheden selv har udført. Pålægsmomsen er en særlig moms, da den ikke beregnes af virksomhedens omsætning. Pålægsmomsen beregnes som 25 pct. af et momsgrundlag, som udgøres af byggeydelsens normale værdi, inklusive avance. Værdien af det håndværksarbejde m.v., som virksomheden betaler fremmede underleverandører for, skal ikke indgå ved opgørelsen af momsgrundlaget for byggeriet. Endvidere medregnes ikke værdien af byggeydelser, som virksomhedens indehaver selv har udført (f.eks. murermesterens eget arbejde), når bygningen efter opførelsen m.v. anvendes til privat brug for virksomhedens indehaver. Der skal i praksis sondres mellem byggeri for fremmed regning og for egen regning. Hvis byggearbejdet (f.eks. indledende støbning af fundament), er påbegyndt efter handelens indgåelse, er der tale om byggeri for fremmed regning. Hvis byggearbejdet er påbegyndt før handelens indgåelse, er der tale om byggeri for egen regning. Den virksomhed, som bygger for fremmed regning, hvor der skal moms på salget af byggearbejde og projekteringsarbejde og lignende, kan fradrage momsen af de udgifter, som

9 - 9 - kan henføres til salget, efter momslovens almindelige regler. Den virksomhed, som bygger for egen regning, og som skal betale pålægsmoms, kan fradrage moms af udgifter, som kan henføres til byggeydelsen, hvoraf der skal betales pålægsmoms. Virksomheden kan ikke fradrage momsen af udgifter til fremmede underleverandører, som har bidraget til byggeriet. Hvis virksomhedens byggeydelser vedrører en momspligtig transaktion, vil den imidlertid kunne fradrage såvel pålægsmomsen af byggeydelser som momsen af udgifter til fremmede underleverandører efter momslovens almindelige regler. Det vil f.eks. gælde, hvis virksomheden er frivilligt registreret for køb og opførelse m.v. af fast ejendom samt byggemodning af jord med henblik på salg til en momsregistreret virksomhed. Det er en betingelse herfor, at køberen overfor told- og skatteforvaltningen erklærer sig indforstået med at overtage sælgers momsreguleringsforpligtelse (der gælder særlige regler om regulering af momsfradrag vedrørende fast ejendom). Momslovens regler vedrørende byggeri og levering af fast ejendom gælder for afgiftspligtige personer. Ved afgiftspligtige personer forstås 1) enhver juridisk eller fysisk person, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, 2) offentlige forsyningsvirksomheder og 3) andre statslige, regionale og kommunale institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder. De to sidstnævnte typer afgiftspligtige personer er dog undtaget fra reglerne om pålægsmoms ved byggeri for egen regning. F.eks. er kommunerne undtaget. Ved begrebet økonomisk virksomhed i direktivet forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller leverandør af ydelser samt virksomhed indenfor liberale erhverv og dermed sidestilede erhverv, uanset formålet med eller resultatet af virksomheden. Både den regelmæssige virksomhedsdrift og de mere lejlighedsvise transaktioner er omfattet af begrebet økonomisk virksomhed i momsloven. Salg af egne private genstande er ikke erhvervsmæssigt salg og anses ikke for økonomisk virksomhed. Momsbeskatningsstedet for levering af fast ejendom og tjenesteydelser, som vedrører fast ejendom, er her i landet, når den faste ejendom er beliggende her i landet Forslagets indhold Med dette lovforslag foreslås ophævelse af momsfritagelsen for levering af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde herunder særskilt levering af bebyggede grunde. Med andre ord foreslås, at der indføres moms på erhvervsmæssigt salg af fast ejendom i form af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde. Anden levering af fast ejendom vil fortsat være momsfritaget. Ophævelsen af momsfritagelsen for levering af nye bygninger med tilhørende jord og bygge-

10 grunde betyder, at de danske momsregler på dette område bringes i overensstemmelse med de almindelige regler i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (momssystemdirektivet). Det vil ikke være muligt nationalt at genindføre momsfritagelsen på et senere tidspunkt. Ophævelsen af momsfritagelsen indebærer, at den værdiskabelse, som realiseres i forbindelse med salget af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde, i alle tilfælde pålægges moms. Der er tale om, at en begunstigelse ophæves, hvilket vil medføre mere efficient allokering af ressourcerne i ejendoms- og byggebranchen. Ophævelsen af momsfritagelsen for levering af nye bygninger m.v. og byggegrunde betyder, at leverandørerne får ret til at fradrage moms af udgifter til fremmede byggeydelser m.v., som kan henføres til leveringen. Som konsekvens af ophævelsen af momsfritagelsen overflødiggøres reglerne om frivillig momsregistrering i forbindelse med levering af nye bygninger m.v. og byggegrunde til momsregistrerede virksomheder. Derfor foreslås disse regler ophævet. Der foreslås endvidere en overgangsregel for grunde, når en leverandør af grunde har haft udgifter til byggemodning, advokat, revisor mv. i relation til grunden inden lovens ikrafttrædelse, som først sælges efter lovens ikrafttrædelse. Årsagen hertil er, at lovforslaget indfører moms på salg af grunde, og for at undgå at sælger belastes af købsmoms, kan denne få godtgjort moms på udgifterne, som ikke allerede er fradraget. Godtgørelse kan indrømmes i indtil 5 år efter lovens ikrafttrædelse. Der er ikke foreslået en overgangsordning for nye ejendomme, idet loven kun har virkning for nye ejendomme, hvor byggeriet eller til-/ombyggeriet påbegyndes efter lovens ikrafttrædelse. Endelig forslås det at bemyndige Skatteministeren til at fastsætte nærmere regler for, hvorledes det afgiftspligtige område defineres, idet fast ejendom kan være mange ting, og idet der nu skal sondres mellem nye og gamle ejendomme m.v. Skatteministeren vil fastsætte det afgiftspligtige område i overensstemmelse med det nedenfor anførte i en senere ændring af momsbekendtgørelsen. Bygninger Ved en bygning forstås enhver grundfast konstruktion. Levering af dele heraf anses for at være levering af en bygning. En bygning er ny inden første indflytning, dvs. før bygningen tages i brug. Hvis dette

11 kriterium på en ny bygning var det eneste kriterium, ville sælger have mulighed for at omgå momsen ved at sørge for, at bygningen tages i brug inden første levering, hvorpå bygningen umiddelbart kan sælges uden moms. For at undgå denne situation anses en bygning også for at være ny på dagen for første levering af bygningen, når leveringen sker mindre end fem år efter dagen for bygningens færdiggørelse. Til- og ombygninger En bygning, hvorpå der i væsentligt omfang er udført til- og ombygningsarbejde, og som sættes til salg, vil være i direkte konkurrence med nye bygninger til salg, som efter forslaget skal leveres med moms. På den baggrund anses en bygning, på hvilken der i væsentligt omfang er udført til- og ombygningsarbejde, også for at være en ny bygning, når den til- /ombyggede bygning leveres inden første indflytning, dvs. før bygningen tages i brug. For igen at undgå omgåelse af momsreglerne anses bygningen også for ny på dagen for første levering af bygningen, når leveringen sker mindre end fem år efter dagen for til-/ombygningens færdiggørelse. Med til- og ombygningsarbejde i væsentlig omfang menes, når værdien af til- og ombygningsarbejdet overstiger 50 pct. af salgssummen ved en første levering af en bygning eller 25 pct. af salgssummen ved en første levering af en bygning med tilhørende jord. Værdien af til- eller ombygningsarbejdet fastsættes som summen af en normalværdi af virksomhedens eget arbejde og materialerne vedrørende bygningen inklusiv almindelig avance, jf. momslovens 28, stk. 3, og værdien af det håndværksarbejde m.v., som virksomheden har fået leveret af andre leverandører. For bygninger, der er ibrugtaget, reduceres værdien af til- og ombygningsarbejdet opgjort på anskaffelses- eller ibrugtagningstidspunktet med 1/10 for hvert påbegyndt efterfølgende regnskabsår indtil det år, hvor ejendommen sælges. Det betyder, at der kan gives nedslag i værdien i det år, hvor ejendommen sælges, men ikke i anskaffelses- eller ibrugtagningsåret. Byggegrund Ved en byggegrund forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning (planloven) eller forskrifter udstedt i medfør heraf, er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger, jf. det nye litra a). Øvrige omfattede områder Overdragelse af tinglige rettigheder, som giver indehaveren heraf brugsret til en ny bygning med eventuel tilhørende jord eller til en byggegrund samt overdragelse af andele og aktier,

12 når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en ny bygning med eventuel tilhørende jord eller over en byggegrund, anses for at være levering af en ny bygning med eventuel tilhørende jord. Eksempler Nedenfor gives dels et eksempel på konsekvenserne ved salg af en byggegrund og dels et eksempel på konsekvenserne ved salg af et enfamiliehus ved de nuværende regler og ved de foreslåede nye momsregler. En virksomhed eller en kommune sælger en byggegrund, som er byggemodnet. Det forudsættes, at den øgede momsbelastning overvæltes fuldt ud i højere priser. Kr. Nuværende momsregler Nye momsregler Byggegrund før byggemodning Udgifter til byggemodning, pct. købsmoms herpå Momsfradrag Avance Salgspris uden moms pct. salgsmoms heraf Salgspris En virksomhed køber ovennævnte byggegrund og opfører et enfamiliehus på grunden. Det forudsættes, at den øgede momsbelastning overvæltes fuldt ud i højere priser. Kr. Nuværende momsregler Nye momsregler Køb af byggemodnet byggegrund pct. købsmoms herpå Køb fra underleverandører pct. købsmoms herpå Momsfradrag Entreprenørens eget arbejde Avance pct. pålægsmoms af summen af eget arbejde på og en normalavance på (fiktiv normalværdi) Salgspris uden moms pct. salgsmoms herpå

13 Salgspris Det ses, at momsbelastningen øges med ca kr. i eksemplet på salg af byggegrund svarende til en prisstigning på ca. 14 pct. I eksemplet på salg af et nyt enfamiliehus øges momsbelastningen med ca svarende til en prisstigning på ca. 6 pct Rejsebureauer, turistkontorer m.v Gældende ret Rejsebureauers leveringer af varer og ydelser er som udgangspunkt momspligtig i henhold til artikel i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (momssystemdirektivet), dog således at rejsebureauydelser vedrørende rejser til destinationer uden for EU og rejser mellem destinationer uden for EU er omfattet af reglerne om nulsats. (Nulsats betyder, at der er fradragsret for købsmoms, men at der ikke skal betales salgsmoms). Hvis rejsebureauydelsen leveres i forbindelse med rejser til destinationer såvel inden for som uden for EU, skal kun den del af rejsebureauydelsen, der relaterer sig til rejser uden for EU, anses for at være momsfri efter momssystemdirektivet. Det bemærkes, at EU's geografiske område ikke er helt identisk med det territoriale anvendelsesområde for momssystemdirektivet. For eksempel er De Kanariske Øer en del af Spanien, mens de ikke er omfattet af EU's momsregler. Tilsvarende kunne for Finlands og Storbritanniens vedkommende nævnes Ålandsøerne og Kanaløerne. Rejsebureauydelser i relation til rejser til sådanne destinationer bliver derfor momsmæssigt betragtet som rejser til lande uden for EU. Momssystemdirektivet indeholder dog en række overgangsbestemmelser i tilknytning hertil. Således benytter Danmark sig i dag af en overgangsordning, en såkaldt stand-still klausul, hvorefter Danmark kan opretholde de nationale fritagelsesbestemmelser, som var gældende, allerede da sjette momsdirektiv trådte i kraft i Den nugældende momsfritagelse for rejsebureauvirksomhed omfatter ikke alle former for rejsebureauvirksomhed. Fritagelsen omfatter for det første rejsebureauvirksomhed, hvor rejsebureauet handler i eget navn over for den rejsende og til rejsens gennemførelse anvender leveringer af varer og ydelser, der foretages af andre afgiftspligtige personer. Denne del af fritagelsen omfatter både rejser til destinationer inden for EU og uden for EU. Som rejsebureauvirksomhed betragtes også den virksomhed, som en rejsearrangør udfører

14 med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af turistrejser. Som eksempel på fritagne rejsearrangørydelser kan nævnes færdigpakkede charterrejser, der sælges af arrangøren i eget navn direkte til den rejsende, og hvor arrangøren indkøber alle rejsens elementer fra andre virksomheder. Som et andet eksempel kan nævnes et tilfælde, hvor en rejsekunde besøger et rejsebureaus hjemmeside og sammensætter en pakke bestående af flere dele, f.eks. hotel, fly og underholdning på destinationen, som sælges af bureauet i eget navn, men som indkøbes hos underleverandører. For det andet omfatter den nuværende fritagelse for rejsebureauvirksomhed, ydelser leveret af rejsebureauer, der handler i den rejsendes navn og for dennes regning ved rejser inden for EU. Som eksempel kan nævnes et tilfælde, hvor et rejsebureau først rådgiver en kunde og dernæst på kundens vegne og i kundens navn bestiller hotel, fly, rundvisning mv. hos lokale leverandører på rejsemålet. En stor del af rejsebureauerne er efter de gældende regler momspligtige af en del af deres ydelser. Salg af pakkerejser, hvor rejsearrangøren selv ejer fly og hoteller på destinationen vil således være momspligtige, fordi arrangøren ikke har anvendt ydelser leveret af underleverandører. Der vil momsmæssigt være beskatningssted (leveringssted) for de leverede ydelser efter de almindelige momsregler. Ophold på hotel vil derfor være momspligtigt der, hvor hotellet er beliggende. Flytransport har leveringssted i de lande, som overflyves. Udenrigsflytransport af passagerer er dog i de fleste lande momspligtigt til nulsats. I Danmark er udenrigsflytransport af passagerer momsfrit, men flyselskaberne har ret til en særlig momsgodtgørelse. Hvis kun en del af pakkerejsen produceres af arrangøren selv, medens andre ydelser købes af underleverandører, skal pakkens pris fordeles mellem en momsfri del (ydelserne leveret af underleverandører) og en momspligtig del (de egne ydelser). Salg af pakkerejser til andre rejsebureauer er ligeledes momspligtigt efter de almindelige momsregler, fordi pakkerejsen så ikke anses for solgt til den rejsende. Rejsebureauer, der optræder som formidler af en anden virksomheds ydelser (agent for andre virksomheder), er ligeledes momspligtige. For eksempel er formidling af flybilletter mod provision fra flyselskaberne (agentprovision) en momspligtig ydelse, mens det er flyselskaberne, som bærer såvel den økonomiske som den transportmæssige risiko for gennemførelse af flyrejserne. Derimod er modtagelse af gebyrer o. lign. direkte fra den rejsende som nævnt momsfri for rejsebureauet.

15 Rejsebureauer, der udelukkende fungerer som formidlere, og dermed udelukkende handler i transportvirksomheds navn og for dennes regning, er således i dag fuldt momspligtige efter momslovens hovedregel om levering af momspligtige ydelser. Hvor formidlingsydelser leveres i relation til rejser til destinationer uden for EU, eller mellem destinationer uden for EU, er formidlingsydelsen omfattet af reglerne om afgiftsfritagelse for ydelser, der udføres af formidlere, som handler i andres navn og for andres regning, når de medvirker ved transaktioner, som udføres uden for EU, jf. momslovens 34, stk. 1, nr. 17. Dvs. fritagelse med fradragsret (nulsats). Dette gælder, uanset om rejsebureauet leverer sin formidlingsydelse til den rejsende eller til flyselskaber m.v. Endvidere er turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed fritaget for moms. De gældende regler giver dog allerede i dag mulighed for, at et turistkontor kan vælge at være momsregistreret og dermed svare moms af vederlaget for kontorets oplysnings- og informationsvirksomheden. Turistkontorers øvrige levering af varer og ydelser er til gengæld momspligtig. Eksempelvis er annonceindtægter fra turistbrochurer momspligtig, og på den samme måde er indtægter fra salg af varer og ydelser ved sommerfester, udlejning af cykler m.v. også momspligtig Forslagets indhold Med lovforslaget ophæves momsfritagelsen for rejsebureauvirksomhed, således at der indføres momspligt, hvor rejsebureauet enten handler i eget navn over for den rejsende og til rejsens gennemførelse anvender leveringer af varer og ydelser, der foretages af andre afgiftspligtige personer, eller hvor rejsebureauet handler i den rejsendes navn og for dennes regning i forbindelse med rejser inden for EU. Der er i momssystemdirektivets artikel 306 til 310 særlige regler for opgørelse af den momspligtige værdi for salg af pakkerejser. Hvor rejsebureauet handler i eget navn over for den rejsende og anvender varer og ydelser, der præsteres af andre virksomheder, skal rejsebureauet betale moms i den medlemsstat, hvor rejsebureauet har etableret hjemstedet for sin økonomiske virksomhed eller har et fast forretningssted, hvorfra ydelsen præsteres af bureauet. Den momspligtige værdi er bureauets fortjenstmargen, dvs. forskellen mellem det samlede beløb uden moms, der skal betales af den rejsende og bureauets faktiske omkostninger til andre virksomheder, når disse leverancer direkte kommer den rejsende til gode. I tilfælde, hvor pakkerejsen anvendes til brug for momspligtige formål, vil køber have

16 fradragsret for momsbeløbet i overensstemmelse med momslovens almindelige regler for fradrag. Virksomhederne har således alene fradragsret for moms af rejsebureauydelser, når der er tale om udgifter af streng erhvervsmæssig karakter til brug for momspligtig virksomhed. Samtidig med lovforslaget ophæves lønsumsafgiftspligten for rejsebureauvirksomhed omfattet af den nugældende momsfritagelse. Med lovforslaget ophæves endvidere momsfritagelsen for turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed, således at disse ydelser fremover bliver omfattet af momslovens hovedregel om levering af momspligtige varer og ydelser. Samtidig ophæves lønsumsafgiftspligten for turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed Ejendomsadministration Gældende ret I dag er administration sammen med udlejning og bortforpagtning af fast ejendom fritaget for moms, jf. momslovens 13, stk. 1, nr. 8. Fritagelsen for moms for administration af fast ejendom gælder både i relation til administration af udlejningsejendomme og administration af ejerlejligheds- og andelsboligforeninger. Til gengæld er administration af fast ejendom i dag omfattet af pligten til at betale lønsumsafgift, jf. lønsumsafgiftslovens 1, stk. 1. Typiske opgaver for en administrator af fast ejendom kan være at: føre regnskab over ejendommens indtægter og udgifter herunder indberetning til Grundejernes investeringsfond, samt udfærdigelse af varme- og skatteregnskab stå for den løbende udlejning, udfærdigelse af lejekontrakter, opkrævning af leje, rykning i tilfælde af manglende betaling m.v. tage initiativ til, at reparations- og vedligeholdelsesarbejder udføres på ejendommen, samt for betaling heraf. Administrator betaler også regninger for skat, brændsel, vand, el mv. Administrator ansætter og afskediger samt betaler vicevært, varmemester m.fl. samt træffer mere væsentlige dispositioner vedrørende ejendommens renholdelse. Under administrators ansættelse og afskedigelse af vicevært, varmemester m.fl. henhører tillige administrators instruktion/ledelse af de pågældende (inspektøropgaver) og administrators tilvejebringelse af viceværtsafløser under ferie, sygdom og lign.

17 Derimod er f.eks. viceværtarbejde mod vederlag ikke en af de opgaver, som administrator kan udføre som momsfritaget ejendomsadministration. Her er i stedet tale om levering af momspligtige ydelser. Administration af fast ejendom kan også udføres uden at der erlægges et vederlag herfor mellem to parter. Det er eksempelvis tilfældet, når en udlejer udfører administration af fast ejendom vedrørende egne ejendomme, og omkostningerne hertil indregnes i den momsfrie husleje. Disse egne ydelser indgår i dag ikke i afgiftsgrundlaget Forslagets indhold Den nuværende fritagelse for moms af administration af fast ejendom ophæves, således at levering af ydelser mod vederlag omfattende administration af fast ejendom bliver momspligtig efter momslovens hovedregel om levering af afgiftspligtige ydelser. Hvis administration af fast ejendom mod vederlag gøres momspligtig, vil dette således ikke i sig selv medføre moms på egne administrationsydelser, idet der ikke erlægges et vederlag. Dette vil generelt give udlejere et momsmæssigt incitament til selv at udføre administration af fast ejendom uden moms i stedet for at købe ydelsen med moms, der ikke er fradragsberettiget. For at undgå konkurrenceforvridning mellem på den ene side administratorer, der leverer ydelser mod et momspligtigt vederlag og på den anden side udlejere, ejerlejligheds- eller andelsboligforeninger, som ønsker selv at forestå administration af egen fast ejendom, foreslås det følgelig, at der indføres momspligt for disse udlejere og foreninger, når de for egen regning selv ønsker at forestå administration af egen fast ejendom. Dette vil også omfatte momspligt for viceværtydelser udført af en boligorganisations egne medarbejdere i tilknytning til boligorganisationens ejendomme. Tilsvarende vil gælde for viceværtydelser leveret af en person ansat af for eksempel en ejerlejligheds- eller andelsboligforening til at servicere boligerne i den pågældende forening. Ved levering af administrationsydelser, viceværtsydelser m.v. mod et vederlag er afgiftsgrundlaget det erlagte vederlag. Hvor en udlejer, ejerlejligheds- eller andelsboligforening selv ønsker at forestå administration af egen fast ejendom eller at levere viceværtsydelser gennem egne ansatte medarbejdere fastsættes afgiftsgrundlaget til normalværdien for sådanne ydelser. Ved normalværdien forstås det beløb, som en udlejer, ejerlejligheds- eller andelsboligforening i samme situation under frie konkurrencevilkår skulle have betalt til en selvstændig leverandør for tilsvarende ydelser. Ændringerne i lønsumsafgiftsloven er udelukkende konsekvensændringer som følge af ind-

18 førelse af momspligt, idet lønsumsafgiftspligten ophæves Lønsumsafgift for den finansielle sektor Gældende ret Som udgangspunkt betaler virksomheder, der har momsfrie aktiviteter, lønsumsafgift. Der findes 4 forskellige metoder/satser til beregning af lønsumsafgiften. Metoden afhænger af, hvilken type virksomhed, der er tale om. Metoderne er beskrevet i nedenstående oversigt. Metode Beregningsgrundlag/sats Virksomhedstype 1 3,08 pct. af lønsummen + 2,5 pct. af 90 pct. af lønsummen. 2 5,08 pct. af lønsummen + 4,5 pct. af 90 pct. af lønsummen. 3 2,5 pct. af værdien af avissalget. 4 3,08 pct. af lønsummen med tillæg af overskud eller med fradrag af underskud. Overskud/underskud som defineret i 4, stk. 1. Lotterier, Tipstjenesten o.lign., turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed, organisationer, fonde, foreninger, herunder almennyttige boligselskaber, loger m.v. Offentlige virksomheder, der ikke er omfattet af metode 4. Virksomheder indenfor den finansielle sektor, der omfatter virksomheder med aktiviteter vedrørende forsikring, ind- og udlån, kreditformidling, pensionsopsparing, investeringsforvaltning, betalingsformidling samt handel med værdipapirer eller valuta. Virksomheder der udgiver eller importerer aviser. Øvrige lønsumsafgiftspligtige virksomheder Forslagets indhold

19 Det foreslås at udvide lønsumsafgiftsgrundlaget for den finansielle sektor (metode 2), således at virksomhedernes overskud indgår i beregningsgrundlaget i lighed med metode 4. Overskuddet opgøres dog anderledes end det overskud, der indgår i metode 4, idet der ikke er fradrag for henlæggelser, rente- og udbytteindtægter m.m. Konkret foreslås en udvidelse af lønsumsafgiftsgrundlaget, således at afgiften fremover bliver 9,13 pct. af virksomhedens lønsum, med tillæg af 1,25 pct. af virksomhedens overskud opgjort efter reglerne for selskabsskattepligtig indkomst. Overskuddet opgøres som positiv skattepligtig indkomst inden fradrag af lønsumsafgiften. Endvidere opgøres overskuddet inden eventuel sambeskatning med andre selskaber efter selskabsskattelovens 31 og 31 A. Det indebærer, at over- eller underskud, der hidrører fra virksomhed i udlandet, ikke medregnes i overskuddet. Det bemærkes, at der kun betales tillæg med 1,25 pct. af overskuddet i de år, der er overskud. I det omfang en virksomhed ikke har overskud, men underskud (negativ skattepligtig indkomst), kan afgiftsgrundlaget ikke blive negativt, idet underskud ikke indgår i beregningsgrundlaget. Virksomhederne skal altså, selv om de har underskud, jf. opgørelsen af deres selskabsskattepligtige indkomst, fortsat betale lønsumsafgift af lønsummen som hidtil. Ved at inddrage overskuddet i beregningsgrundlaget forventes virksomhederne at bidrage med et større provenu. Provenuet vil være konjunkturfølsomt, således at de år, hvor den finansielle sektor ikke har så store overskud, skal den ikke betale så meget i lønsumsafgift, hvorimod sektoren skal betale mere i lønsumsafgift de år, der er store overskud. Det er kun nogle finansielle virksomheder, der er selskabsskattepligtige, og derfor opgør et overskud efter reglerne for selskabsskattepligtig indkomst (eksempelvis banker, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber herunder også udenlandske virksomheder, der har fast driftssted i Danmark). På den baggrund foreslås det at forhøje lønsumsafgiftssatsen for virksomheder, der ikke betaler selskabsskat (eksempelvis pensionskasser, visse investeringsforeninger og investeringsselskaber). For disse virksomheder foreslås således en forhøjelse af den "effektive" sats fra 9,13 pct. af lønsummen til 10,5 pct. af lønsummen. Hermed opnås en vis ligestilling af virksomhederne i den finansielle sektor, uanset om de er selskabsskattepligtige eller ej. Beregningsgrundlaget for disse vil fremover være 6,45 pct. af den del af afgiftsgrundlaget, der udgøres af virksomhedens lønsum, med tillæg af 4,50 pct. af 90 pct. af lønsummen eller en samlet effektiv sats på 10,5 pct. af lønsummen.

20 Virksomheder indenfor den finansielle sektor, der både udøver lønsumsafgiftspligtige aktiviteter og andre aktiviteter, skal på grundlag af en sektoropdeling foretage en fordeling af virksomhedens lønsum og overskud på den afgiftspligtige del af virksomheden og den øvrige del af virksomheden. Med lovforslaget lægges endvidere de nuværende satser sammen til effektive satser for at forenkle lønsumsafgiften. Sammenlægningen af satser medfører ingen afgiftsstigning Forenkling af momsregistreringen ved udlejning af fast ejendom Gældende ret I henhold til gældende regler kan SKAT give tilladelse til frivillig registrering af erhvervsmæssig udlejning, herunder bortforpagtning, af fast ejendom eller dele heraf. Kun lokaler, der udlejes eller forsøges udlejet, omfattes af den frivillige registrering. Den frivillige registrering kan ikke omfatte udlejning til boligformål, og den kan endvidere ikke omfatte allerede indgåede erhvervslejemål, medmindre lejeren er indforstået hermed. Sidstnævnte betingelse medfører en administrativ byrde for udlejerne. Er der givet tilladelse til frivillig registrering for udlejning af fast ejendom, kan udlejeren fratrække momsudgifter på indkøb, der vedrører opførelse, ombygning, modernisering, reparation, vedligeholdelse, drift og administration af den faste ejendom efter momslovens almindelige regler Forslagets indhold Det foreslås, at ophæve det nævnte krav om udlejers indhentelse af samtykkeerklæringer, når der er tale om allerede indgåede erhvervslejemål. Der ses ikke at være fiskale hensyn bag kravet. Idet der er tale om udlejning til erhvervslejemål (og ikke boligformål), er der heller ikke særlige hensyn til boliglejere (hvilket der var da reglen blev indført). Det bemærkes dog, at ikke-momspligtige og delvist momspligtige virksomheder formentlig vil opleve en fordyrelse af huslejen, fordi de ikke har fradrag eller kun har delvist fradrag for momsudgiften. De fleste erhvervslejemål vil være udlejet til momspligtige virksomheder. Disse vil have fordel af, at der kommer moms på huslejen, idet de kan fratrække momsudgiften i deres momsregnskab i modsætning til i dag, hvor huslejen indeholder såkaldt "skjult" moms. Huslejen indeholder i dag "skjult" moms, hvis udlejer ikke er frivilligt registreret for udlejning af fast ejendom, fordi udlejer ikke kan fratrække momsudgifter på sine indkøb til vedligeholdelse, drift m.m. Disse momsudgifter indgår derfor i prisfastsættelsen af huslejen, og dermed indgår momsen i huslejen, dog uden at den fremgår af regningen. Når momsen ikke fremgår af direkte af regningen, kan den ikke fratrækkes af en momspligtig virksomhed. For ordens skyld bemærkes, at en virksomhed med blandede momspligtige/ikke-momspligtige

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2011-12 Fremsat den 18. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Skattefri familie- og

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde af Lektor Susanne Pedersen 1. Indledning I 75 år 1 har der inden for skatteretten eksisteret en praksis, hvorefter håndværkere, arkitekter

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Forslag. Lov om afgifter af spil

Forslag. Lov om afgifter af spil Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Udbud eller arrangement af spil er afgiftspligtigt i

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052

Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Page 1 of 38 Tilbage Lovforslag Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 04/07/11 Udkast (3) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2012 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

Kundeinformation januar 2004

Kundeinformation januar 2004 Kundeinformation januar 2004 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD 2004 tegner til at blive et godt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere