GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad"

Transkript

1 GOD ADVOKATSKIK 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser 2011 Jakob S. Arrevad 1

2 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder Behandlingen af klager over advokaters adfærd (disciplinærklager) og salærberegning Generalklausulen i retsplejelovens Advokatnævnet Generelt om Advokatnævnets klagesagsbehandling Formelle regler og indsigelser herom Begrundelse Sagsfremstilling Møder, offentlighed mv Tavshedspligt Klagevejledning Kontradiktion mv Habilitet Sondringen mellem salærklager og adfærdsklager Fællesbestemmelser Sagens forberedelse Forhåndsafvisning Et års klagefrist, (tidligere 6 måneder) Særligt om salærklager Retlig interesse i salærklager Advokatens pligter, når salæret sættes ned Undgå dobbeltbehandling salærafgørelser for domstolene Særligt om adfærdsklager (disciplinærsager) Advokatnævnets enekompetence i disciplinærsager Erstatningskrav mod advokaten Kuratorer, skifteretsmedhjælpere, bobestyrere mv Forsvarer Voldgiftsdommere og mediatorer Domstolsprøvelse af adfærdsafgørelser Når advokaten ikke optræder som advokat Nævnets sanktionsmuligheder "Konverteringstabel" Advarsel (nu afskaffet) Irettesættelse Bøder indtil kr Formildende og skærpende omstændigheder Gentagelsesvirkning Kumulation Straffelovens 89 - princippet Tvangsbøder Frakendelse og domstolsprøvelse heraf "Ikke svarer" sager Offentliggørelse af kendelse med navn Karakteren af God Advokatskik eller Advokatetik Generalklausul Forholdet mellem retsplejelovens 126 og AER

3 3. Almindelige principper for advokaters adfærd Advokatens stilling i samfundet Uafhængighed og tillid Advokatens uafhængighed gælder også i forhold til egen klient Advokaten kan som hovedregel sige nej Advokatselskaber Tavshedspligten Forholdet til klienten Forholdet til tredjemand Specielt for forsvarer og bistandsadvokater Samarbejde og forholdet til andre erhverv Advokatens opgave for klienten Advokatens mandat Advokatens fuldmagt Advokatens bemyndigelse Advokatens pligter over for klienten Interessekonflikter Konfliktsituationer Grundlæggende hensyn Våbendragerhensynet Informationshensynet Appearancehensynet Interessekonflikt AER punkt Eksempler på konfliktsituationer AER pkt , nr. 1 - samme sag dobbeltrepræsentation AER pkt , nr. 2 sideskifte AER pkt , nr. 3 fortrolige oplysninger AER pkt , nr. 4 tætte familierelationer til modstridende interesser AER pkt , nr. 5 økonomiske eller erhvervsmæssige forbindelse til modstridende interesser AER pkt , nr. 6 andre tætte forbindelser til part med modstridende interesser AER pkt , nr. 7 for tætte bånd til klienten AER pkt , nr. 8 ikke salær i aktier eller aktiver AER pkt , nr. 9 kan har fast klientforhold til modparten, men ikke i den konkrete sag AER pkt , nr. 10 kan - bistår konkurrent AER pkt , nr. 11 kan og skal etablering af retsforhold for flere AER punkt Voldgifts- og mæglingsmænd AER punkt Advokatvirksomhed i fællesskab AER punkt Samtykke AER punkt Udtræden AER punkt Salær AER punkt Skriftlige retningslinjer Økonomiske dispositioner med klienter Salærafregning Skjult salærberegning Afregning

4 6.3 Manglende/forkerte prisoplysninger Retshjælp Offentlig retshjælp ved advokater Fri proces Fri proces udelukket Hvad omfatter fri proces? Salæret til den beskikkede advokat Retshjælpsforsikring Salær i retshjælpssager Klientmidler Betroede midler Klienttilsvarskonto Indsættelse på klientkonti Daglig regulering Hævninger fra klientkonti Renter Tilsyn Årlig klientkontoerklæring Samtykke til hævning af klientkontomidler Advokatansvar Særligt om retssager og voldgiftssager Forholdet til klienten Forholdet til retten Forholdet til modparten Forholdet til modparten og dennes advokat AER videre end hensynet til klienten tilsiger Fortrængning af en kollega Direkte henvendelse til kollegas klient Grænser for advokatens varetagelse af klientinteresser generelt Ofte forekommende eksempler Ytringer Ejendomshandler Fejl ved berigtigelse og ekspedition Tilbageholdelse af købesum Inkassosager Fremsendelsesmåde Betalingsfrist Inkasso af eget salær, når der behandles salærklage Trussel om indberetning og indberetning til debitorregistre Bestridte fordringer i øvrigt Fogedforretning, arrest o. lign Inkasso i øvrigt Konkursinstituttet som inkassomiddel Trusler om konkurs Indgivelse af konkursbegæring Retssager - retspleje Påberåbelse af tidligere fremsatte forligstilbud Honorar til syns- og skønsmænd mv

5 Politianmeldelser Trusler om politianmeldelse Indgivelse af politianmeldelser Trusler i øvrigt Ulovlige betingelser Tilbageholdelse af dokumenter Tilbageholdelse af penge Andet Sagsbehandlingsfejl ikke grundigt og samvittighedsfuldt Advokaten savner fornøden kompetence Manglende fremme af sagen - smøl Manglende besvarelse af henvendelse fra modpart Pression mv Forkerte angivelser Advokatetiske regler Advokatetiske regler fra 1. oktober Advokatens stilling i samfundet Retsplejelovens regler om god advokatskik De Advokatetiske Reglers status og formål Reglernes anvendelsesområde Tavshedspligt Navn m.m Fuldmægtige advokatens ansvar Modtagelse af sager Opgavens udførelse Opbevaring af sagsakter Udtræden Interessekonflikter Almene oplysningspligter Opdrags- og prisoplysninger i erhvervsforhold Opdrags- og prisoplysninger i forbrugerforhold Honorarforhold Grænser for advokatens bistand Advokatens forhold til retten m.fl Advokatens respekt for forligsforhandlinger Advokatrådets bemærkninger af 9. juni 2011 til de "Advokatetiske Regler" Baggrund Almindelige bemærkninger Særlige bemærkninger til afsnit 12 om interessekonflikter Nye bestemmelser Opbevaring af sagsakter Fast klient Henvendelse til vidner Ophævede bestemmelser

6 Indledning Rammerne for god advokatskik afstikkes primært af Advokatnævnet i dets kendelser, der offentliggøres på På denne hjemmeside er der, ud over oplysninger om Advokatnævnets organisation, også klageskemaer, oplysning om behandling af klager, Advokatnævnets regler, Advokatnævnets årsberetning, artikler og som anført kendelser. I dette hæfte er disse kendelser fra 2010 medtaget i det omfang, de er offentliggjort. Domssamling vedrørende tidligere afgørelser kan hentes på: under publikationer. Et supplement til Advokatnævnets kendelser er domstolsafgørelser i det trods alt beskedne antal sager, der indbringes. Domstolsafgørelser er et vigtigt led i skabelsen af rammerne for god advokatskik. Advokatnævnets årsberetning indeholder oplysninger om nogle af de afgørelser, der er prøvet ved domstolene, men herudover er kun de relativt få domstolsafgørelser, der bliver trykt i Ugeskrift for Retsvæsen eller tilfældigt omtalt i fagpressen, tilgængelige. Denne samling af domme og kendelser indeholder enkelte henvisninger til i forvejen trykte domme, men frem for alt alle domme trykte som utrykte - der er afsagt i slut 2009, 2010 og hidtil i Da der er tale om referater af de afsagte domme, vil der, som ved lignende forkortelser, indgå et subjektivt element. Beskrivelsen af, hvad domstolene er blevet forelagt over årene, og hvorledes de har truffet afgørelser, kan dog forhåbentlig vejlede i, hvad god advokatskik er eller rettere, hvornår grænserne overskrides, og om der sker tilsidesættelse af god advokatskik. Der må også henvises til speciallitteraturen, specielt: Henrik Bitsch: "God Advokatskik" 2. udg., Mads Bryde Andersen: "Advokatretten" og Martin Lavesen, Lars Økjær Jørgensen: Advokatetik ret og rammer". Da der i en række af afgørelserne behandles forskellige spørgsmål både processuelle, formelle og materielle kan samme dom være refereret forskellige steder og disse referater er i en række tilfælde indskrænket til alene at omtale det for det behandlede emne relevante. Advokatnævnets kendelser er i en vis udstrækning revideret, så mere polemiske spørgsmål og åbenbare frifindelser kan være udeladt. Det fulde referat kan hentes på ovennævnte hjemmeside. Resuméer af domme der måtte være hentet fra Ugeskrift for Retsvæsen er gengivet med tilladelse fra Thomson Reuters Professional A/S. Tillægget slutter 5. oktober Hellerup, den 6. oktober 2011 Jakob S. Arrevad 6

7 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder 1.1. Behandlingen af klager over advokaters adfærd (disciplinærklager) og salærberegning Generalklausulen i retsplejelovens 126 I retsplejelovens 126 står der bl.a. om uddannelse af fremtiden: "Stk. 3. En advokat skal medvirke til, at en fuldmægtig, der er autoriseret hos advokaten, kan deltage i den teoretiske grunduddannelse, eksamen og praktiske prøve i retssagsbehandling, jf. 119, stk. 2, nr. 5. Advokaten skal afholde udgifterne til den teoretiske grunduddannelse, eksamen og praktiske prøve i retssagsbehandling." Og senere: "Stk. 5. Enhver advokat og advokatfuldmægtig skal løbende deltage i efteruddannelse af betydning for advokaterhvervet. En advokat skal afholde udgifterne hertil for en fuldmægtig, der er autoriseret hos advokaten. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler herom." I en forhåbentlig "enlig svale" blev spørgsmålet om omkostningerne til "stk. 3 uddannelsen" behandlet: Højesterets dom af 17. december 2010 (U H) sagen var ikke behandlet i advokatnævnet. Højesteret fastslog, at principalens betaling af omkostningerne til kurser mv. under advokatuddannelsen "ikke gyldigt kan fraviges ved aftale mellem parterne" Advokatnævnet Advokatnævnet behandler klager over advokaters adfærd, herunder advokaters salærfastsættelse. Et specielt kompetenceproblem er refereret i Højesterets dom af 17. december 2010 (U H), hvor et af mange stridspunkter var rigtigheden af en principalerklæring. Det er i dommen oplyst, at Advokatnævnet havde besluttet at afvise en klage, da det faldt udenfor Advokatnævnets virke at afgøre, om en principalerklæring var afgivet i overensstemmelse med de faktiske ansættelsesforhold Generelt om Advokatnævnets klagesagsbehandling Formelle regler og indsigelser herom 7

8 Begrundelse Se afgørelse under Sagsfremstilling I en afgørelse af omkostninger fremgår: Københavns Byrets dom af 5. januar 2011 i sag BS 43C-7502/2009 Advokatnævnets kendelse af 6. november Ved fastsættelse af omkostningerne har retten bl.a. lagt vægt på at sagsfremstillingen i Advokatnævnets kendelse ikke var fyldestgørende. Da begrundelsen må læses i sammenhæng med sagsfremstillingen, var der på grund af manglerne anledning til for advokat F at indbringe sagen for retten, hvorfor der alene blev fastsat delvise omkostninger til Advokatnævnet, der i øvrigt fik fuldt medhold Møder, offentlighed mv Tavshedspligt Klagevejledning Kontradiktion mv. Østre Landsrets dom af 28. april 2011 i sag 3. afd. B Glostrup rets dom af 7. oktober 2010 i sag BS 10B-1268/2009 Advokatnævnets kendelse af 25. juni 2008 behandler bl.a. en indsigelse fra en advokat, der havde flere opfordringer fra Advokatnævnets sekretariat til at reagere inden der blev truffet afgørelse. Da advokaten ikke udnyttede disse, var der ikke sagsbehandlingsfejl advokaten havde haft (rig!) lejlighed til at varetage sine interesser. Dommen omhandler også spørgsmålet om forholdet mellem klage og afgørelse, og retten fastslår, at da et spørgsmål er nævnt af klager, kan det behandles. Synspunktet burde nok have ført til genoptagelse på eget initiativ af den kendelse, der blev behandlet i: Københavns Byrets dom af 8. oktober 2010 i BS 41B-2100/2010 Advokatnævnets kendelse af 12. februar Pågældende blev idømt en bøde for manglende rettidig indsendelse af klientkontoerklæring. Pågældende var blevet fritstillet fra ansættelse som advokat og havde angiveligt efterladt underskreven erklæring hos tidligere arbejdsgiver, og havde ikke modtaget erindringsskrivelser, der på grund af advokatens manglende orientering af Advokatsamfundet om adresseskift, jf. Vedtægtens 45 stk. 3, var sendt til den tidligere arbejdsgiver der ikke havde indsendt den efterladte erklæring, og ikke videresendt rykkerskrivelserne! Da advokaten bliver bekendt med at erklæringen mangler, foranlediger hun den indsendt 8

9 umiddelbart, men da er disciplinærsag indledt. Den sag orienteres hun ikke om på grund af adressemanglen, og først tre uger efter afgørelsen modtager hun denne. At sagen ikke fører til ophævelse i byretten skyldes, at den principale påstand var formildelse, og da sagen behandles i den borgerlige rets former, kommer en subsidiær påstand om ophævelse og en om hjemvisning ikke til påkendelse. Rette i Århus dom af 29. november 2010 i sag BS /2008 Advokatnævnets kendelse af 4. november Det blev gjort gældende, at der ikke var givet mulighed for kontradiktion i relation til klagers andet indlæg (forberedelsen blev sluttet) og visse andre indsigelser mod behandlingen. Retten anførte, at det følger af vejledningen for behandling af sager ved Advokatnævnet "sekretariatet selv afgør, om der skal indhentes yderligere bemærkninger" og klagers brev ikke "tilførte noget nyt", og det var derfor sekretariatets vurdering, at der ikke skulle indhentes yderligere bemærkninger fra indklagede, hvilket ikke var i strid med retsplejelovens kapitel 15 b og retten var enig i den foretagne vurdering. Retten var herudover enig med Advokatnævnet i, at den indgivne klage indeholdt de klagepunkter, som Advokatnævnet tog stilling til. Efter en samlet vurdering var der derfor ikke "begået fejl vedrørende sagsbehandlingen af klagesagen, der [kunne] begrunde en ophævelse af Advokatnævnets kendelse" Det er ikke helt åbenbart, at afgørelsen er rigtig. En af de mange afgørelser, hvor advokaten søger efter formelle indsigelser frem for argumentation omkring realiteten, er følgende, hvor der igen gøres gældende: klager [der vel at mærke er en almindelig klient, der har haft behov for advokatbistand] ikke har formuleret klagepunktet sådan, som Advokatnævnet behandler det der er ikke klaget over "netop det"(!) Det er jo et hult forsvar for en advokat. Min klient søger råd hos mig, og når han så ikke længer har mig, så er han ikke i stand til at føre sin egen sag (!) Argumentet blev da heller ikke købt i sagen: Københavns Byrets dom af 23. december 2010 i sag BS 45C-5819/2009 Advokatnævnets kendelse af 27. august 2009, som opretholdt ved kendelse af 7. december Klager havde klaget over ikke at have modtaget "en endelig salæropgørelse". Advokatnævnet bebrejdede advokaten, at der ikke var "fremsendt endelig salæropgørelse". Retten tog realiteten under påkendelse Habilitet Retten i Horsens dom af 20. september 2010 i sag BS /2010 Advokatnævnets afvisning af 15. november 2007 og gentaget 29. maj 2008 i sag og Advokatnævnets afgørelse af 29. maj 2008 i sag Advokat B var idømt bøde på kr af Advokatnævnet. Sanktionsfastsættelse var sket under henvisning til. at der var 11 tidligere afgørelser hvoraf én ikke indgik i bedømmelsen, da den verserende ved retten. Dette blev efter indsigelser fra B af 9

10 formanden rettet til at der var 11 tidligere sager, men 4 nærmere angivne ikke indgik i sanktionsfastsættelsen, da de verserede ved domstolene. Retten fandt, at grundlaget for den vurdering, der var foretaget af Advokatnævnet, hvor 10 afgørelser indgik i sanktionsfastsættelsen, ikke kunne ændres af formanden, således som sket. Afgørelsen blev ophævet og efter omstændighederne hjemvist til fornyet behandling i Advokatnævnet Sondringen mellem salærklager og adfærdsklager Fællesbestemmelser Sagens forberedelse Forhåndsafvisning Retten i Horsens dom af 20. september 2010 i sag BS /2010 Advokatnævnets afvisning af 15. november 2007 og gentaget 29. maj 2008 i sag og Advokatnævnets afgørelse af 29. maj 2008 i sag Advokatnævnet havde afvist en klage fra advokat B over, at modparten i en retssag skulle havde givet urigtige oplysninger til brug for fastsættelse af omkostninger, der blev pålagt B i medfør af Rpl Afvisningen skete med den begrundelse, at omkostningsfastsættelsen henhørte under den ret, der havde truffet afgørelse.. Retten lagde til grund, at klagen ikke gik på at ændret de omkostninger, der var pålagt, men på at få prøvet, om de til retten meddelte oplysninger var urigtige ("procesbedrageri") således, at den advokat, der havde givet oplysningerne derved havde tilsidesat god advokatskik. Det fandt retten var omfattet af Advokatnævnets kompetence, og hjemviste sagen til realitetsbehandling. Afgørelsen er formentlig ikke rigtig jf. U H Et års klagefrist, (tidligere 6 måneder) Vestre Landsrets dom af 15. december Holstebro Ret dom af 20. april 2009 i sag BS 8B-1512/2007. Advokatnævnets kendelse af 19. november (U: V) Advokaten gjorde gældende, at der var sket en fristoverskridelse for indgivelse af klagen, og advokatnævnet havde ikke taget stilling til, om sagen skulle behandles på trods heraf. Retten tog ikke stilling til denne formelle udgave af indsigelsen, men fastslog, at krænkelsen stadig bestod, da klagen blev indgivet, hvorfor der ikke kunne være tale om nogen fristoverskridelse. Kendelse af 29. juni 2010 I forbindelse med en brandskade kontaktede klager advokatvagten i Efter et kort møde på advokatvagten blev det aftalt, at klager dagen efter skulle møde på indklagedes kontor. Ved faktura af 21. august 2006 til klager opkrævede indklagede 10

11 kr. ekskl. moms. Af faktura af 6. december 2007 opkrævede indklagede kr. ekskl. moms. Indklagede indgav betalingspåkrav til retten, som blev modtaget af retten den 9. september Klagen blev indgivet den 11. januar Nævnet afgjorde denne del af sagen således: Da indklagede har indleveret betalingspåkrav inden udløbet af et-årsfristen, jf. retsplejelovens 146, stk. 2, finder nævnet, at fristoverskridelsen er rimeligt begrundet. I en plenumafgørelse har Advokatnævnet udvidet klagefristen, når klager i kraft af tilsynsforpligtelsen er Advokatrådet. Kendelse (plenumafgørelse) fra Advokatnævnet af 30. november 2010 i sag Sagen vedrører uberettiget videregivelse af materiale modtaget af en bistandsadvokat B fra politiet, jf. retsplejelovens 741 c. Sagen blev anmeldt til Statsadvokaten af forsvareren, der ønskede en undersøgelse af politiets og bistandsadvokatens håndtering af sagsakterne, den 10. september Statsadvokaten anmodede 27. november politiet om en redegørelse og undersøgelse af B's håndtering af sagsakter. B blev afhørt som sigtet, den 23. januar Den 4. maj 2009 indstillede Statsadvokaten at der blev rejst tiltale, men 25. maj 2009 meddelte Rigsadvokaten, at Rigsadvokaten ikke fandt fuldt tilstrækkeligt grundlag for at rejse tiltale og samme dag orienteredes Advokatrådet. Advokatrådet rejste sagen for nævnet 26. januar Advokat B påstod afvisning på grund af for sen indgivelse af klagen Et flertal på 13 udtalte: "Ifølge retsplejelovens 143, stk. 2, 2 pkt. og 16, stk. 1, 2 pkt., i bekendtgørelse af 17. januar 2008 om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. har Advokatrådet en selvstændig kompetence til at indbringe sager for Advokatnævnet. Vi finder derfor, at der ikke er grundlag for at fastslå, at fristen for at indbringe sagen for nævnet regnes fra andet tidspunkt end det, hvor Advokatrådet blev bekendt med det forhold, som klagen vedrører. Advokatrådet blev underrettet om sagen ved Rigsadvokatens brev af 25. maj 2009, og klage blev indgivet den 26. januar Vi finder herefter, at klagen er rettidig og stemmer for at realitetsbehandle sagen." Hvor langt dette synspunkt rækker vides ikke, men som formuleret har Advokatrådet uafhængig af den tid, der måtte være gået, mulighed for at rejse sag ved Advokatnævnet. Almindelige forældelses må dog komme i spil. Et mindretal på 4 mente, at forholdet var forældet et år efter at politiet blev bekendt med, at sagsakterne gjort tilgængelige i strid med retsplejelovens regler og fandt ikke på grund af forløbet som helhed anledning til at dispensere. Og fortsat, hvis forholdet består, så er fristen ikke begyndt at løbe: Retten i Glostrups dom af 14. april 2011 i sag BS 10E-2992/2010 Advokatnævnets kendelse af 8. juni 2010 I en ejendomshandel tilbagehold berigtigende advokat en del af købesummen. 11

12 Der gik fra 2006 til klagen i 2009, men Advokatnævnet fandt, at fristen for klage ikke var overskredet, da tilbageholdelsen stadig bestod Særligt om salærklager Kendelse af 6. maj 2010 Indklagede var i overensstemmelse med et selskabs vedtægter udpeget af to neutrale organisationer til at sidde i bestyrelsen for selskabet, idet selskabets to ejere ikke kunne enes om udpegning af et femte bestyrelsesmedlem. Det var betydelig uenighed. mellem de to ejere om beslutninger i selskabet, hvorfor indklagedes beslutninger i flere sammenhænge blev udslagsgivende. Indklagede afregnede honorar for sit arbejde for selskabet. Klager var den ene af ejerne i selskabet. Klager klagede til Advokatnævnet over indklagedes salærer og over indklagedes dispositioner og beslutninger i selskabet. Nævnet afgjorde klagen således: Salærklagen Indklagede har afgivet redegørelser for de salærer, der er beregnet over for [selskaberne]. Ud fra disse redegørelser finder nævnet, at det udførte arbejde er bestyrelsesarbejde, udført i indklagedes egenskab af bestyrelsesformand i selskaberne. Da det ikke henhører under Advokatnævnets kompetence at tage stilling til klager over honorar for bestyrelsesarbejde, afviser nævnet klagen Retlig interesse i salærklager Advokatens pligter, når salæret sættes ned Undgå dobbeltbehandling salærafgørelser for domstolene Retten i Randers dom af 20. oktober 2009 i sag nr. BS 7-82/ Advokatnævnets kendelse af 22. december Advokat A blev i januar 2007 anmodet om, at bistå B og C med den videre kontakt og sagsbehandling i forbindelse med B og C s anmodning til Udlændingeservice om familiesammenføring. B og C betalte a conto kr til advokat A og senere i alt kr til advokat A. Advokat A fik nedsat sit honorar, idet dennes arbejde stort set havde været værdiløst for klager. Retten i Randers afviste søgsmål mod Advokatnævnet for så vidt angår spørgsmålet berettigelsen af nedsættelsen af salæret sagen, idet alene B og C samt advokat A og ikke Advokatnævnet er part i den sag Særligt om adfærdsklager (disciplinærsager) Som konsekvens af at forholdet er en "særlovsovertrædelse" er tilregnelseskravet som i tilsvarende situationer uagtsomhed. Det kan derfor undre, at der i en afgørelse fra Københavns Byret findes en begrundelse, hvor der tages stilling til spørgsmålet om fortsæt: Københavns Byrets dom af 1. september 2010 i sag BS 41B-6326/2008 Advokatnævnets kendelse af 25. september

13 Advokat H havde troet, at A var klient hos hans medarbejder som han bortviste og krævede en bekræftelse på, at pågældende ikke ville drage ham til ansvar for arbejde udført af medarbejderen. Retten angiver, at Advokat H ved at sende brevet "havde forsæt til at tilsidesætte god advokatskik". Begrundelsen kan være påvirket af parternes påstande mv., men det burde være tilstrækkeligt at fastslå, at der ved den angivne handling forelå en tilsidesættelse Advokatnævnets enekompetence i disciplinærsager Retlig interesse i adfærdssager og forhåndsafvisninger Denne er også omtalt under advokatens mandat men vedrører også spørgsmålet om retlig interesse i klagen. Advokaten har ikke alene i et klientforhold retlig interesse. - måske modsat: Randers Byret dom af 28. september 2009 i sag nr. BS / Advokatnævnets afgørelse af 21. maj 2008 Advokatnævnet idømt advokat X kr. i bøde for tilsidesættelse af god advokatskik, da Advokat X ikke havde besvaret breve fra modpartens advokat Y og yderligere havde foranlediget køber, der var repræsenteret af Y, til at underskrive et skøde uden Y s godkendelse. Advokat X indbragte afgørelsen for retten med den indsigelse, at Y aldrig havde fået mandat fra klager S til at indgive en klage på dennes vegne. Retten i Randers tog denne indsigelse til følge, da retten fandt, at Y ikke havde fået mandat af S til at klage, og da Y ikke havde klaget på egne vej. Advokatnævnets kendelse blev herefter ophævet. Københavns Byrets dom af 20. oktober 2009 i sag nr. BS 37A-2840/ Advokatnævnets kendelse af 22. april 2008 Advokat X bistod sin klient Selskab Z med gennemførelse af ejendomsoverdragelser og byggeprojekter samt stiftelse af andelsboligforeninger. Klagen over advokat X blev indgivet af advokat A på vegne Selskabet Z, som dog siden gik konkurs. Advokatnævnet fortsatte behandlingen af adfærdsklagen mod advokat X på vegne af den tidligere ejer og direktør for det konkursramte selskab. Advokat X bestred, at klager havde retlig interesse i klagesagen, da adfærdsklagen relaterede sig til selskabernes forhold og ikke direktørens person. Retten afviste indsigelsen. Retten i Holbæks dom af 6. juli 2010 i sag BS /2009 Advokatnævnets kendelse af 25. august 2009 Sagen er refereret nedenfor om ytringer under men advokaten havde bl.a. den indsigelse, at sønnen til en ældre mand ikke kunne klage. Nævnet anså sønnen for klageberettiget. Spørgsmålet var trods alt ikke indbragt for retten Erstatningskrav mod advokaten 13

14 Kuratorer, skifteretsmedhjælpere, bobestyrere mv. I Advokatrådets udtalelse af 27. maj 2009 i sag behandles et spørgsmål om, hvorvidt en af to kuratorer kunne fortsætte som kurator efter en fusion, der gjorde at han og en partner fik en interessekonflikt, når han og partneren udtrådte af de sager, der konkret forårsagede interessekonflikten og de pågældende sager blev overdraget til medkurator. Advokatnævnet udtalte, at "spørgsmålet om kuratorvalg må forkastes eller kurator må frasige sig sit hverv helt eller delvist som følge af en interessekonflikter ved konkursloven eksklusivt henlagt til skifteretten". Det er nok rigtigt et langt stykke af vejen, men Advokatrådet antog videre, at når blot kurator orienterede skifteretten, så havde advokaten gjort sin pligt i forhold til retsplejelovens 126 stk. 1. Jeg føler mig ikke overbevist om, at Advokatnævnet og domstolene ville være enige, hvis det blev sat på spidsen af modparterne i de sager, som kurator overdrog til medkurator. Kan der ikke sive oplysninger fra den en kurator til den anden? Hvordan ser det ud, at man i et konkursbo kan lave en opdeling? Afgørelsen er nok uforenelig med en tidligere afgørelse, Østre Landsrets dom af 1. april 2003 i sag B , hvor landsretten slog fast, at Advokatnævnet altid er kompetent til at bedømme god advokatskik. Se også udtalelsen under Forsvarer For forsvarer opstår også spørgsmålet, om bedømmelse af deres dispositioner hører under advokatmyndighederne da de som alle andre er underlagt retsplejelovens 126 stk. 1 om god advokatskik eller om det er et domstolsanliggende. Efter min opfattelse er det ikke et enten eller. Selv om retten måtte nå til, at der i de specielle relationer, hvor de skal bedømme forsvarer ikke er et problem, kan der sagtens være et problem i relation til god advokatskik. I en Advokatrådsudtalelse af 18. juni 2009 i sag er spørgsmålet om der foreligger inhabilitet, når to advokater fra samme kontor repræsenterer flere sigtede i samme sagskompleks behandlet. Udtalelsen er mindre bombastisk en ovennævnte udtalelse i relation til en kurators forhold, jf Advokatrådet nævner den advokatetiske ramme i 126, men anfører herefter, at "en forsvarers habilitet er reguleret i retsplejelovens 734 og reglerne, der følger heraf gengives. Advokatrådet peger på rettens kompetence efter retsplejelovens 735 og 737, men angiver ikke, at det er en "eksklusiv" kompetence. Det angives, at det er Advokatrådets opfattelse at praksis om interessekonflikt efter retsplejelovens 126 stk. 1 vil indgå ved afgørelse af habilitetsspørgsmålet efter 734. Det angives yderligere, "at inhabilitet for en advokat kan indebære, at andre advokater fra samme advokatvirksomhed mv. heller ikke kan varetage sagens behandling, herunder for andre sigtede eller tiltalte i samme sagskompleks" Det anføres endeligt, at en manglende oplysning om momenter, der kan være af betydning for bedømmelse af forsvarerens habilitet ved beskikkelsen eller efterfølgende vil efter rådets opfattelse være en tilsidesættelse af god advokatskik, og der henvises til U V, hvor referatet er medtaget nedenfor, men det anføres, at retspraksis ikke er entydig og der henvises til 14

15 TfK /3, der også er angivet i det følgende. Højesterets dom af 17. maj 2011 i sag 67/2011 kan også inddrages i diskussionen, selv om vinklen er lidt anderledes. Ved udtalelsen ændres fokus fra interessekonflikt til inhabilitet, hvor interessekonflikt er et bredere begreb end habilitet. Hvis man er inhabil er der en interessekonflikt, men det omvendte behøver ikke at være tilfældet. Udtalelsen er på den baggrund ikke på nogen måde klar. U V - Vestre Landsrets dom af 11. juni 2004 i sag B Advokatnævnets kendelse af 22. maj 2003 Advokatnævnet tildelte bistandsadvokat B en irettesættelse, idet advokat B ikke havde gjort retsformanden opmærksom på en potentiel interessekonflikt som følge af, at en af de øvrige forsvarer i straffesagen, advokat F var fra samme advokatkontor som B. Advokatnævnet anførte, at det ikke var tilstrækkeligt at oplyse, at B og F var ansat ved samme kontor. Landsretten tiltrådte afgørelsen og anførte bl.a., at advokat B burde have medvirket til at sikre, at der af retten blev truffet afgørelse om den potentielle interessekonflikt. Det var ikke tilstrækkeligt at retsformanden før retsmødet hørte en uformel drøftelse af spørgsmålet mellem B og F. Det fritager således ikke advokaten for ansvar, at retten og retsformanden med rette kunne have været bebrejdet en større andel i tilsidesættelsen. Vestre Landsrets kendelse af 21. august 2006 i kære 14. afd. S gengivet i TfK /3 To personer var sigtet for overtrædelse af straffelovens 191. Den en sigtede bad om forsvarerskift til Advokat A. Byretten nægtede, da den anden tiltales forsvarer, advokat B var tilknyttet samme kontor. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse, da der på grundlag af de forklaringer som var afgivet af de sigtede var "en sådan interessekonflikt mellem de sigtede, at retsplejemæssige hensyn talte afgørende imod, at forsvaret for de sigtede blev varetaget af advokater, der var tilknyttet det samme advokatkontor" Det afgørende er nok ikke interessekonflikt i advokatetisk forstand, men retsplejemæssig frygt for, at de tiltalte ved advokater fra samme kontor ville vanskeliggøre en stillingtagen, da det af kendelsen fremgår: "S1 har forklaret, at han få dage inden anholdelsen blev bedt om af S2 at afhente en pakke og opbevare den, indtil S2 kom til Danmark for at hente den. Han fik ikke at vide, hvad der var i pakken. S2 har forklaret, at han af en person, som muligvis er S1, blev bedt om at sende en pakke fra Litauen til Danmark. Pakken blev afleveret på S2's forretningsadresse af den pågældende persons far, og S2 havde ikke kendskab til, hvad pakken indeholdt." Problemstillingen om kompetencen kan illustreres ud fra Højesterets dom af 17. maj 2011: Højesterets dom af 17. maj 2011 i sag 67/2011 U H I en straffesag blev mor M og datter D anholdt og fremstillet i grundlovsforhør. Forud for grundlovsforhøret havde datteren D været afhørt og forklaret, at moderen M havde 15

16 deltaget i en brandstiftelse. M havde benægtet dette. Ved grundlovsforhøret var begge repræsenteret af samme forsvarer. Forsvaret i Højesteret gjorde gældende, at der forelå inhabilitet, jf. retsplejelovens 734 stk. 2. Anklagemyndigheden gjorde gældende: "Retsplejelovens 734 stk. 2, stiller ikke krav om, at flere sigtede under samme sag skal være repræsenteret af forskellige forsvarer, og det beror på en konkret vurdering, om de sigtedes interesser er modstridende." [Anklagemyndigheden tager ved det anførte stilling helt uden hensyntagen til både de involverede tiltalte som til de hensyn, der ligger bag de advokatetiske regler, jf. retsplejelovens 126.] "Anklagemyndigheden bestrider ikke, at det i den foreliggende sag havde været hensigtsmæssigt, såfremt de sigtede undergrundlovsforhøret havde fået beskikket hver sin forsvarer. [Anklagemyndigheden reducerer kravet til forsvareren og truslen mod denne om en bøde til et "hensigtsmæssighedsspørgsmål" Det er nok at forfølge målet uden hensyntagen til midlet. Det hedder videre i dommen vedr. Anklagemyndighedens synspunkt:] "Dette forhold kan dog ikke antages at have haft nogen betydning for sagens udfald" [Ja se, det er jo interessekonfliktens og habilitetens udfordring; vi ved det ikke, men det skal ikke efterprøves. Efter mit skøn har anklagemyndigheden selv efter sagen afslutning intet reelt holdepunkt for det anførte udover, at "vi vandt, og det skulle vi"! Højesteret retter lidt op på det ved at ændre ordvalget en anelse:] "Det havde derfor været rigtigt, såfremt der under grundlovsforhøret havde været beskikket en anden advokat som forsvarer for (moderen) end den advokat, der var beskikket som forsvarer for (datteren), jf. retsplejelovens 734, stk. 2." Også Højesteret er af den opfattelse, at den efter min opfattelse åbenbare interessekonflikt "ikke kan antages at have haft nogen betydning for sagens udfald." Afgørelsen er interessant, da den viser "den anden side" af habilitetsspørgsmålet det er ikke så afgørende. Afgørelsen skal ikke tage stilling til det advokatetiske, men det skal bemærkes, at Højesteret i forhold til Anklagemyndighedens "hensigtsmæssigt" ændre til "rigtigt". For forsvarer skal dette bemærkes, da der som anført er en åbenbar interessekonflikt Voldgiftsdommere og mediatorer Domstolsprøvelse af adfærdsafgørelser Det ligger fast, at domstolene har en "fuld prøvelse", men det giver dog anledning til spørgsmål, hvad domstolene rent faktisk kan og ikke kan de kan for eksempel ikke skærpe. I U H kom Højesteret frem til, at domstolene ikke var afskåret fra at efterprøve, om en advokats adfærd var omfattet af 126, stk. 3 (nu stk. 4), selvom Advokatnævnet i sin kendelse alene havde taget stilling til adfærdens overensstemmelse med 126, stk

17 Et nyere eksempel på domstolsændringer i forhold til den indbragte kendelse er: Retten Svendborgs dom af 20. december 2010 i sag BS R3-206/2009 Advokatnævnets kendelse af 16. januar Advokatnævnet havde fundet, at der var klaget indenfor den gældende 1 års frist, jf. Retsplejelovens 142b stk. 2, 1 pkt. og yderligere under Retten kom til det modsatte resultat, men fandt fristoverskridelsen "rimeligt begrundet" i klagers afventen af en retssag om det til grund liggende problem, og realitetsbehandlede sagen efter henvisning til Retsplejelovens 142b, stk. 2, 2. pkt. Med ordlyden: "Advokatnævnet kan behandle en klage, der er indgivet senere, når fristoverskridelsen er rimeligt begrundet" er det en adgang, der tilkommer Advokatnævnet og ikke umiddelbart er omfattet af domstolskontrollen, men det sker altså alligevel. Efter seneste domstolsreform er prøvelsen henlagt til den byret, hvor advokaten driver virksomhed. Retsplejelovens ændring har haft nogle meget beklagelige konsekvenser. Prøvelsesadgangen nu næsten er indskrænket til prøvelse ved byretten, da anke af sager om bøde på kr og derunder kræver Procesbevillingsnævnets tilladelse, der gives i rimeligt omfang. Ændringen har også betydet, at en række afgørelser ikke opfylder et af prøvelsens formål; at danne grundlag for retsdannelsen. Nogle afgørelser er desværre formuleret uden gengivelse af den prøvede kendelse, hvilket går anvendelsen meget begrænset. Sagsanlæg har opsættende virkning vedrørende sanktionen for så vidt angår afgørelser, hvor advokaten er blevet tildelt en advarsel eller irettesættelse eller pålagt en bøde, jf. retsplejelovens 147 d, stk. 2. Østre Landsrets dom af 9. april 2010 i sag B Københavns Byrets dom af 5. marts 2009 Advokatnævnets kendelse af 5. december 2008, jf. første afgørelse af 21. maj (U Ø) Advokat E havde repræsenteret både manden og hustruen i forbindelse med deres formueordning i ægteskabet, han kom i hjemmet og kendte deres økonomiske forhold. I en skilsmissesag repræsenterede Advokat E herefter manden mod hustruen, og Advokatnævnet fastslog ved kendelse af 21. maj 2008, at det var i strid med god advokatskik og tildelte Advokat E en irettesættelse, da der var klaget sent i sagsforløbet. Advokat E indbragte kendelsen for retten og fortsatte med at repræsentere manden indbringelsen havde opsættende virkning (!). Der blev klaget igen. Inden anden afgørelse i nævnet hævede Advokat E sagen mod Advokatnævnet vedrørende den første kendelse da sagen var afsluttet. Advokatnævnet tildelte Advokat E en bøde på kr for tilsidesættelse af god advokatskik efter den første kendelse ved fortsat at repræsentere manden. Denne kendelse blev også indbragt for retten, hvor byretten nåede til, at indbringelse af den første kendelse havde opsættende virkning i det hele, så den fortsatte adfærd kunne ikke sanktioneres. Landsretten ændrede byrettens afgørelse og stadfæstede Advokatnævnets kendelse, idet det bl.a. blev anført, at den opsættende virkning retter sig mod fuldbyrdelsen, og 17

18 Advokat E's handlinger var en tilsidesættelse af god advokatskik. Ansøgning fra Advokat E om indbringelse for Højesteret blev afslået. Behandlingsmåden efter retsplejereformer mv. har givet anledning til spørgsmål: Det gælder behandlingsformen: Vestre Landsrets kendelse af 27. august 2009 i sagen V.L.B Advokat L, der havde indbragt Advokatnævnets afgørelse, have begæret sagen henvist til landsretten. Byretten i Holstebro afsagde kendelse om, at sagen ikke kunne henvises, men at den skulle behandles af 3 dommere i byretten. Advokat L kærede afgørelsen under henvisning til, at sagen rejste spørgsmål om Advokatnævnets afgørelses forenelighed med Menneskerettighedskonventionen. Vestre Landsret fandt ikke, at dette kunne føre til et andet resultat og stadfæstede Byretten i Holstebros kendelse. Så er der den nedre grænse: Retten i Koldings dom af 20. november 2009 i sag BS /2009 Advokatnævnets kendelse af 29. september Advokatnævnet havde tildelt Advokat A en irettesættelse for tilsidesættelse af god advokatskik ved i en periode på 8 måneder, ikke at have besvaret henvendelser fra modparten om syn og skøn i en verserende retssag. Sagen blev overført fra småsagsprocessen til almindelig civil proces. Dette blev yderligere stadfæstet ved Vestre Landsrets kendelse af 1. december 2009 i sag V.L. B (U /1V) og senere anerkendt i Roskilde rets kendelse af 15. januar 2010 i sag BS 82A-3073/2009. Det er ikke helt forstået alle steder, at det nu er rutine, jf. FM Fristen for sagsanlæg er i Retsplejeloven angivet til 4 uger. Københavns Byrets dom i sag BS 42B-1256/2009 Advokatnævnets kendelse af 8. januar 2008 Advokatnævnet havde sendt en fældende afgørelse til advokat X, der ikke reagerede. Advokat X reagerede først, da han fik opkrævning på bøden 16. oktober 2008 med kun ved at protestere mod opkrævningen og senere udbede sig kopi af kendelsen, som han fik 29. januar Herefter anlagde Advokat X sag 17. februar Retten mente på baggrund af U H, at postbesørgelse i sig selv ikke var fornødent bevis for, at brevet er kommet frem, og lagde derfor vægt på tidspunktet for Justitsministeriets bødeopkrævelse, hvor Advokat X i hvert fald måtte forstå, at der var afsagt en kendelse. Sagen var herefter anlagt for sent og blev afvist. Der kunne måske med større rette være henvist til U H, hvor Højesteret udtaler: "Af de grunde, som landsretten har anført, tiltræder Højesteret, at det er godtgjort, at Patientforsikringens afgørelse af 30. september 2003 samme dag er afsendt til B, der havde fuldmagt til at varetage A's interesser i sagen. Det må herefter antages, at brevet er kommet frem i overensstemmelse med almindelig postgang, medmindre der foreligger oplysninger, der kan sandsynliggøre, at dette ikke er 18

19 tilfældet. Der foreligger ikke sådanne oplysninger, og brevet må derfor antages at være kommet frem i begyndelsen af oktober En noget speciel konsekvens af behandlingen i den borgerlige rets former ses i Københavns Byrets dom af 8. oktober 2010 i BS 41B-2100/2010 Advokatnævnets kendelse af 12. februar 2010, hvor en afgørelse burde være ophævet og hjemvist ikke blev det, da sagsøger fik medhold i en principal påstand om formildelse, således at det formelle spørgsmål ikke blev prøvet., jf. yderligere ovenfor under Når advokaten ikke optræder som advokat Kendelse, hvor forholdet falder udenfor både 126, stk. 1 og stk. 4: Kendelse af 11. februar 2010 Klager indgav klage over indklagede i forbindelse med en reklame bragt i dagspressen for et ikke eksisterende advokatfirma kaldet Adelfeldt & Schmidt. Der er klaget over indklagede i dennes egenskab af formand for Familieretsadvokaterne, der har indrykket annoncerne. Klager anførte i sin klage til Advokatnævnet bl.a. følgende: For at skaffe sig selv og sine medlemmer flere sager, har hun [indklagede] med de omtalte avisannoncer groft tilsidesat almindelig etik og moral, herunder opfordret til omgåelse af forældremyndighedsloven. Jeg har vanskeligt ved at se, at der ikke også er tale om overtrædelse af de advokatetiske regler, samt af markedsføringsloven. Klager gjorde endvidere gældende, at indklagede, i kraft af avisannoncer, opfordrer til overtrædelse af Forældreansvarsloven, idet annoncerne er kønsdiskriminerende mod mænd, fordi de opfordrer kvinder til aktivt at modarbejde intentionerne i den gældende lovgivning, og at dette er en katastrofe for danske skilsmissebørn, at indklagede i kraft af avisannoncerne overtræder Markedsføringsloven, og at advokatstanden bør respektere gældende lovgivning og gå foran i at ankerkende, at begge forældre er en vigtig del af barnets liv, og gennem en ligestilling for loven skabe lige ret for alle børn og deres forældre. Indklagede påstod frifindelse. Nævnet afgjorde klagen således: Bestemmelsen i retsplejelovens 126, stk. 1, omfatter advokaters adfærd i forbindelse med udøvelse af advokatvirksomhed. Nævnet finder ikke, at indklagede i forbindelse med Familieretsadvokaternes annoncering som formand for Familieretsadvokaterne udøvede advokatvirksomhed. Hendes adfærd falder derfor uden for retsplejelovens 126, stk. 1. Nævnet finder heller ikke, at indklagede som repræsentant for Familieretsadvokaterne kan siges at have udvist en adfærd i forretningsforhold eller andre forhold af økonomisk art, jf. retsplejelovens 126, stk. 4. Som følge heraf afviser nævnet klagen over indklagede som formand for Familieretsadvokaterne, idet den ikke kan bedømmes af Advokatnævnet, da indklagedes adfærd falder uden for såvel retsplejelovens 126, stk. 1, som stk. 4. Kendelse af 6. maj 2010 Indklagede var i overensstemmelse med et selskabs vedtægter udpeget af to neutrale organisationer til at sidde i bestyrelsen for selskabet, idet selskabets to ejere ikke kunne enes om udpegning af et femte bestyrelsesmedlem. Det var betydelig uenighed. mellem de to ejere om beslutninger i selskabet, hvorfor indklagedes 19

20 beslutninger i flere sammenhænge blev udslagsgivende. Indklagede afregnede honorar for sit arbejde for selskabet. Klager var den ene af ejerne i selskabet. Klager klagede til Advokatnævnet over indklagedes salærer og over indklagedes dispositioner og beslutninger i selskabet. Nævnet afgjorde klagen således: Adfærdsklagen Nævnet finder ikke, at indklagede ved den påklagede adfærd har udøvet advokatvirksomhed, idet klagen er rettet mod indklagedes adfærd som bestyrelsesformand og ikke som advokat. Nævnet finder derfor, at bedømmelsen af hans adfærd falder uden for retsplejelovens 126, stk. 1, da der ikke har været tale om udøvelse af advokatvirksomhed. Nævnet finder endvidere ikke, at indklagedes adfærd i øvrigt er i strid med retsplejelovens 126, stk. 4, hvorfor nævnet frifinder ham for den rejste klage. Salærklagen er omtalt under pkt. 6 nedenfor Nævnets sanktionsmuligheder Der er et uafklaret spørgsmål om, hvilket sanktionsniveau der skal følges ved forhøjelser af det generelle niveau, jf. nedenfor. Skal sanktionen fastsættes efter gerningstidspunktets niveau eller efter afgørelsestidspunktets niveau. Da Advokatnævnets stilling også i denne situation er speciel, har det ved seneste forhøjelse i 2007 været afgørelsestidspunktet, med det har givet anledning til sager, og spørgsmålet er ikke endeligt afgjort endnu. I den følgende højesteretsdom er det ikke klart, om der er fokuseret særskilt på netop det problem.: Højesterets dom af 8. april 2009 i sag 314/2007 (U H) Advokatnævnets afgørelse af 27. juni Advokatnævnet fandt, at Advokat A groft havde tilsidesat god advokatskik, og pålagde advokat A en bøde på kr. Der er ikke i Advokatnævnets afgørelse særskilte bemærkninger om bødefastsættelsen ud over, at tilsidesættelsen blev anset for "grov" (der var truet med at gøre en embedsmand personlig ansvarlig i en udlændingesag) Landsretten og Højesteret kom vedrørende spørgsmålet om tilsidesættelse til samme resultat som Advokatnævnet og af samme grunde. Højesterets flertal vurderede dog, at tilsidesættelsen ikke isoleret set kunne betragtes som grov. Da der ikke var fremlagt oplysninger om at der forud for Advokatnævnets afgørelse i juni 2006 var Advokatnævnskendelser, og da forseelsen således var en førstegangsforseelse, og da der var ikke forud for 2004 var pålagt Advokat A sagsomkostninger som følge af retsplejelovens 319 (jf. Advokatnævnets begrundelse) i anledning af personlige søgsmål mod embedsmænd, fastsatte Højesteret bøden til en "normalbøde for førstegangs tilsidesættelse" på tidspunktet for Advokatnævnets kendelse kr. De følgende to byretsdomme går den modsatte vej og den tredje går samme vej som Viborgsagen. 20

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. DOMSSAMLING med visse kommentarer. Jakob S. Arrevad 1. GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING med visse kommentarer 2010 Jakob S. Arrevad 2. 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...8 1.1. Behandlingen af klager over advokaters

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 25. april 2016 Sagsnr. 2015 957 og 2015-1031/8KR/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. København, den 11. november 2013 J.nr. 2012-869/SAF/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har direktør D på vegne af Virksomhed X klaget over indklagede. Sagens tema: Virksomhed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. København, den 9. februar 2015 Sagsnr. 2014-3363/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over indklagede og advokatfirma K, [bynavn]. Sagens

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 8. juni 2011.

Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 8. juni 2011. København, den 21. februar 2012 Sagsnr. 2011 2299/CSI/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat A, Aalborg. Sagens tema: klager har klaget over, at advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

Klager har endvidere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 1. juli 2013 Sagsnr. 2011-4711/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager, der havde en betydelig skattegæld

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

K E N D E L S E. Opdraget blev bekræftet ved af 25. juli 2012 til X, hvor indklagede bl.a. anførte:

K E N D E L S E. Opdraget blev bekræftet ved  af 25. juli 2012 til X, hvor indklagede bl.a. anførte: København, den 7. maj 2015 Sagsnr. 2015-186/LIH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 28. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 28. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 28. november 2011 Sag 355/2010 (2. afdeling) Advokat A (selv) mod Justitsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds:

Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen for 1. advokatkreds: 6 København, den 10. januar 2008 J.nr. 02-0301-07-0445 mry/ahe K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ved kendelse af 23. oktober 2007 udtalte kredsbestyrelsen

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Advokatrådet har ved anklageskrift af 12. juli 2010 rejst sag ved Advokatnævnet mod. tidligere advokat Carsten Lund

1. advokatkreds K E N D E L S E. Advokatrådet har ved anklageskrift af 12. juli 2010 rejst sag ved Advokatnævnet mod. tidligere advokat Carsten Lund København, den 2. april 2013 Sagsnr. 2010-775/MLA/SPE 1. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 12. juli 2010 rejst sag ved Advokatnævnet mod tidligere advokat Carsten Lund

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over [indklagedes] salær på kr. ekskl. moms. København, den 16. november Sagsnr. 2015-1267/MKJ 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

København, den 22. november 2011 Sagsnr advokatkreds K E N D E L S E

København, den 22. november 2011 Sagsnr advokatkreds K E N D E L S E København, den 22. november 2011 Sagsnr. 2010 983 /JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A klaget over advokat B. Sagens tema: Advokat A har klaget over, at advokat

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 256/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Casper Andreasen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014.

K E N D E L S E. Ankesagen blev efter det oplyste hovedforhandlet den 7. maj 2014. København, den 30. marts 2015 Sagsnr. 2014-3497/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne X ApS og Y klaget over advokat B. Klagens tema: Advokat A har på vegne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat A s salær på kr. inkl. moms. København, den 15. november 2012 Sagsnr. 2011-0332/SAF/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der havde solgt en fast ejendom gennem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z.

K E N D E L S E. Sagsfremstilling: I 1999 fik advokatfirmaet A til opgave at bistå V og Y med erhvervelse af aktiverne fra Selskab X v/z. København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2011-2966/MLA/LOV 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

København, den 14. maj 2008 J.nr

København, den 14. maj 2008 J.nr København, den 14. maj 2008 J.nr. 02-0408-07-0690 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, på vegne af klager, klaget over indklagede og indklagede modklaget over advokat A. Sagens tema:

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B. København, den 25. september 2014 Sagsnr. 2014-820/MKJ 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, Forening X, på vegne af Selskab Y klaget over advokat B. Sagens tema: Advokat

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har yderligere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har yderligere klaget over indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 3. juni 2014 Sagsnr. 2013-77/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede, [bynavn]. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 7. oktober 2015 Sag 46/2015 Advokat A kærer afgørelse i sagen: Advokat A (advokat Martin Lavesen) mod Boet efter B (advokat René Rasmussen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere