Generalforsamlingsreferat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsreferat"

Transkript

1 Side 1 af 14 Generalforsamlingsreferat År 2011, tirsdag den 7. juni 2011 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende ejerlejligheder: Vigerslevvej 314, st. th. Vigerslevvej 316, st. th. Vigerslevvej 316, 2. tv. Vigerslevvej 320, st. th. Vigerslevvej 320, 2. tv. Vigerslevvej 322, st. tv. Vigerslevvej 324, st. tv. Vigerslevvej 324, 1. tv. Vigerslevvej 326, 1. tv. Vigerslevvej 326, 1. th. Vigerslevvej 330, st. tv. Vigerslevvej 330, 1. th. Vigerslevvej 334, 1. tv. Vigerslevvej 334, 2. tv. Vigerslevvej 336, 2.tv. Vigerslevvej 338, 1. th. Vigerslevvej 340, st. tv. Vigerslevvej 340, 2. th. Vigerslevvej 344, st. th. Herudover var Valdemar Siesbye, repræsenterende 17 ejerlejligheder, til stede. Ejendomsadministrator Grethe Vindborg Hansen deltog fra LEA Ejendomspartner A/S. -ooo- Der var følgende dagsorden i henhold til vedtægternes 3: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 4) Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommene til godkendelse. 5) Forelæggelse af budget til godkendelse. 6) Valg af formand for bestyrelsen i lige år. 7) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen.

2 Side 2 af 14 8) Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9) Valg af revisor. 10) Indkomne forslag (indgivet rettidigt). 11) Eventuelt. -ooo- Ejerforeningens formand, Pauli Andersen, bød velkommen til generalforsamlingen. Ad pkt. 1: Ad pkt. 2: Valdemar Siesbye blev valgt til dirigent og Grethe Vindborg Hansen blev valgt til referent. Dirigenten indledte med en orientering om, at varslingen af generalforsamlingen ikke var sket rettidigt med de fire ugers varsel som vedtægterne tilsiger, jf. vedtægternes 3, stk. 1, og heller ikke fandt sted inden udgangen af maj, jf. vedtægternes 3, stk. 2, men generalforsamlingen havde ikke bemærkninger til dette punkt, hvorefter generalforsamlingen blev erklæret lovlig. Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt to generalforsamlinger, dels: den 12. oktober 2010 for så vidt angår behandling og vedtagelse af nye vedtægter og ny husorden. På grund af en del besværligheder i tinglysningssystemet er tinglysning endnu ikke sket, men det forventes at ske umiddelbart efter sommerferien, og dels: den 30. marts 2011 for så vidt angår istandsættelse af trappeopgangene. Denne renoveringssag blev igangsat medio april 2011 og forventes færdigt medio september På vedligeholdelsesområdet har bestyrelsen arbejdet med: - optimering og overvågning af varmecentralen og - overvågning af vandforbruget, for at reducere ejerforeningens omkostninger på varme- og vandforbrug. Overvågning af varmeanlægget med det formål, at ejerforeningen kan reducere varmeregningen og sikre sig mod flere bøder for at sende returvand med for høj temperatur retur til fjernvarmeleverandøren. Tilbagebetalingstiden vil være ca. 3 år, hvilket er rigtig fint. Overvågning af vandforbrug med det formål, at ejerforeningen sikrer sig mod vandspild fra utætte WC-cisterner/vandhaner mv. Udskiftning af 2 pumper der var alt for store og brugte for meget strøm. Tilbagebetalingstiden på udskiftningen er på ca. 6 år, hvilket er OK. Rensning af varmtvandsbeholdere sker fremover hvert år og er lige blevet gennemført. Rensningen viste denne gang at de indvendige rør var tæt på at være utætte med risiko for at fjernvarmevandet kan gå i brugsvandet. Varmtvandsbeholderne skønnes at holde i 3-5 år endnu 1. Vedligeholdelse af udvendige vinduer og døre. Denne opgave er i planlægningsfasen og forventes at blive igangsat medio/ultimo august Dette har efterfølgende vist sig næppe at holde stik, idet meldingen snarere går på, at varmtvandsbeholderen i nr. 334 står over for en snarlig udskiftning på grund af dårlig vedligeholdelse. Udgiften hertil ligger formentlig mellem kr., afhængig af om der vælges en varmtvandsbeholder eller en gennemstrømningsbeholder. Gennemstrømningsbeholderen er den dyreste i indkøb, men billigere i drift. Merprisen er tjent ind på 4-5 år. Varmtvandsbeholderen i nr. 316 kan formentlig holde i 2-4 år endnu. Der er desværre tale om en ekstraomkostning på kr. over 4 år som kunne være undgået, hvis varmtvandsbeholderne havde været holdt driftsmæssigt vedlige, men det bliver de i fremtiden.

3 Side 3 af 14 Befæstigelse og reparation af tagplader. Denne opgave er i startfasen. Bestyrelsen har iværksat en undersøgelse af hvorvidt der er anvendt PCB (PolyChlorerede Bifenyler) - der er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i byggeindustrien - i fuger omkring vinduerne. Der er umiddelbart en meget lille sandsynlighed for, at der er anvendt PCB, men da testen af hvorvidt der er anvendt PCB er meget billig, har bestyrelsen valgt at få det undersøgt for at være sikker på, at beboerne ikke udsættes for en unødig risiko 2. Energibesparende foranstaltninger Udvikling af en ny finansieringsform, Energilån. Bestyrelsen arbejder på udviklingen af en ny finansieringsform, der skal anvendes til finansiering af energibesparende foranstaltninger. Der er tale om en form for variant til de store ESColøsninger, Energy Service Company, der blev meget udbredt i USA efter den første oliekrise. Såfremt den nye finansieringsform kan lade sig gøre vil det betyde, at ejerforeningen vil kunne igangsætte en lang række energibesparende foranstaltninger uden at det vil påvirke ejerforeningens finansielle styrke. Andre aktiviteter Foreningens skyldnere Foreningens skyldnermasse ligger på et uacceptabelt højt niveau, ca kr., men der er måske udsigt til en betydelig reduktion, så foreningen igen kommer ned på et mere normalt niveau 3. Forskønnelse af havearealet Bestyrelsen har bedt hortonom (landskabsarkitekt fra Den kongelige Veterinære Landbohøjskole med speciale i planlægning af haver) Anne Marie Skjødt om, at gennemgå beplantningen med ejerforeningens varmemester og formand, samt komme med forslag til forbedringer af beplantningen 4. I forlængelse af beretningen blev det diskuteret, hvorvidt ejere i stuelejlighederne skulle have ret til at have eget havestykke, som de kunne sætte deres eget præg på. Der var bred enighed om, at når man som forening ønsker et pænt og ensartet udtryk omkring ejendommene, skulle dette ikke tillades fremadrettet. Pleje af netværk Bestyrelsen gør meget for at pleje kontakten til områdets ejendomsmæglere og potentielle købere/ejere, da dette er en ganske formålstjenlig og nyttig aktivitet, der skaber tryghed og overblik for både ejendomsmægleren og køberen. Planlagte aktiviteter Bestyrelsen har påbegyndt en undersøgelse af ejerforeningens renovation og vil fortsætte denne aktivitet efter generalforsamlingen. Bestyrelsen vil tillige undersøgelse prisniveauet hos udbydere af varmeregnskaber. 2 Testresultatet foreligger nu og der er ikke konstateret PCB. 3 Dette viste sig imidlertid efterfølgende ikke at holde stik, men der arbejdes intenst på at reducere foreningens skyldnermasse. 4 Ejerforeningen havde besøg af hortonomen dagen efter generalforsamlingen. Under gennemgangen faldt der mange positive bemærkninger til Morten Street for hans måde at passe arealerne og beplantningen på. Havearkitekten har udarbejdet et notat til Morten Street, som en vejledning til hvordan arealerne skal passes, samt et forslag til hvordan arealerne kan indrettes, begge vedlagt som bilag 1. Forslaget går i korthed ud på i væsentlig grad at frigøre græsarealerne for beplantning og primært have beplantning langs begge sider af bygningerne. Beplantningen langs bygningerne skal herefter op på en pænt og ensartet niveau.

4 Side 4 af 14 Ad 3: Ad 4: Ad.5: Ad 6: Ad 7: Ligeledes vil bestyrelsen udarbejde rekvisitionsblanketter 5 til brug ved bestilling af håndværkere. Og endelig vil bestyrelsen færdiggøre arbejdet med viceværten/varmemesterens aftaleforhold for så vidt angår ansættelsesaftale, herunder stillingsbeskrivelse, og lejekontrakt. Forslag fra ejerne - Udstykning af havearealer Bestyrelsen har undersøgt hvorvidt det var muligt, at udstykke en del af fællesarealet mellem ejendommene til private havearealer, men Københavns Kommune udstykker ikke i så små matrikler. - Peter Stidsens forslag Bestyrelsen afventer tilbud på hvad det vil koste, at vurdere om Peter Stidsens forslag kan realiseres, men forslaget er forsat afhængig af om den enkelte ejer kan finansiere ca kr. ud af ca. 21 mio. kr. i alt. I forbindelse med udsendelsen af referatet skal der medsendes en blanket, som skal returneres til formanden eller administrator, hvor den enkelte ejer tilkendegiver, hvorvidt man går ind for Peter Stidsens forslag. Beretningen blev taget til efterretning og godkendt. Regnskabet blev gennemgået af formanden. Generalforsamlingen drøftede dagrenovationen. Der betales for at denne afhentes, men den er i de seneste 6 måneder blevet kørt op til vejen. Sagen undersøges nærmere om der eventuelt skal gives et afslag i prisen. Refusion af kilometergodtgørelse til formanden blev diskuteret på foranledning af en enkelt ejer, men generalforsamlingen fandt ikke anledning til at bemærke noget i den forbindelse. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Vedligeholdelsesplanen blev gennemgået af formanden i overensstemmelse med formandens beretning, jf. pkt. 2. Budgettet blev gennemgået af formanden. Der blev foreslået opsætning af individuelle vandmåler i lejlighederne for at motivere den enkelte ejer til at reducere vandforbruget, men det vil ikke ske før der er sket en udskiftning af brugsvandsledningerne, idet man ellers vil få alt for mange tilstoppede vandledninger. Budgettet blev godkendt. Formanden er på valg i lige år, hvorfor punktet udgik. Valg til bestyrelsen: Valgt ind blev: Bjarne Petersen Herefter består bestyrelsen af: Pauli Andersen, formand Valdemar Siesbye Mona Lise Pedersen 5 Forslag/eksempler modtages gerne.

5 Side 5 af 14 Ad 8: Ad 9: Ad 10: Ad. 11: Karsten Ruprecht Bjarne Petersen Følgende blev valgt som suppleanter: John P. Johansen Martin Huus Lars Johansen Deloitte blev genvalgt som revisor. Ved en beklagelig fejl var indkomne forslag ikke sendt ud til ejerne. Fremadrettet skal forslag sendes ud senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes. Forslag 1: Skoskabe på trappereposen Forslaget blev motiveret og diskuteret. Den enkelte ejer skal selv betale for skoskabet. Ejerforeningen skal betale for monteringen, samt indkøb. Den samlede udgift vil blive på ca kr. Prisen for skabene alene vil blive ca kr. Forslaget blev ikke vedtaget. Fremadrettet skal husordenen håndhæves på dette punkt, for så vidt angår, at man ikke må have sko stående på reposen. Forslag 2: Til- og ombygning Forslaget blev motiveret af Peter Stidsen, som også har udarbejdet forslaget. Forslaget blev diskuteret og der var bred enighed om at forslaget var godt. Forslaget i sin helhed er vedlagt referatet. Der blev stillet spørgsmål ved om det er muligt og hvad det kommer til at koste. For at gå videre skal der være en bred opbakning i ejerkredsen, hvorfor den enkelte ejer ved hjælp af spørgeskemaet skal tilkendegive, hvorvidt man mener, bestyrelsen skal arbejde videre med idéen, samt om man har mulighed for at finansiere de ca kr. som til- og ombygningen vil koste den enkelte. Eventuelt: Hjemmesiden blev diskuteret. Der var enighed om, at den er god men skal vedligeholdes. Kolding, den 18. juli 2011 Referent: Grethe Vindborg Hansen Bilag 1: Bilag 2: Gennemgang og forslag fra havearkitekt Anne Marie Skjødt. Forslag fra Peter Stidsen.

6 Side 6 af 14 Cand. hort. Anne Marie Skjødt, Strandbjerg 7 B, 2960 Rungsted Kyst Rungsted d Kort vejledning angående pleje samt idéoplæg til eventuel omlægning af friarealerne omkring Ejerforeningen Vigerslevvej På længere sigt vil det være flot, at plante en ny ensartet ligusterhæk ud mod Vigerslevvej hen langs hele ejerforeningen. Inden plantning af den nye hæk skal den eksisterende jord i blandes C-muld (kompostjord). Der udlægges et 5-8 cm tykt lag C-muld, der fræses ned i den eksisterende jord i ca cm dybde. Derefter plantes den nye hæk, og der udlægges et 10 cm tykt lag grov flis i mellem og omkring hækken i et 35 cm bredt bælte på hver side af hækken, dvs. en samlet brede på cm langs hækken. Flisen skygger ukrudtet væk, så hækken kan vokse op uden ukrudt omkring sig i etableringsfasen på 4-5 år. Når man anvender flis, er det vigtigt at gøde planterne/flisen med NPKgødning hvert år i april, fordi flisen optager meget næring fra jorden i sin egen nedbrydningsproces. Indtil da skal den eksisterende hæk klippes så ensartet som mulig, som det gøres i dag, så det sløres, at hækken består af flere forskellige slags planter. 2. I dag er beplantningen ned langs husfacaderne og indgangsstierne meget varieret, og der er store områder med bar jord, fordi beplantningen er delvis gået ud. Det tager meget arbejdstid, at klippe de spredte hækafsnit og renholde de bare jordområder, samtidig fremstår beplantningen lidt trist og ude af format til at spille op til de store bygninger. For at lette vedligeholdelsen og for give boligblokkene et roligt, frodigt og mere moderne udtryk tilrådes det, at den eksisterende beplantning og de spredte hækafsnit fjernes i arealerne mellem adgangsstierne og husfacaden. Enkelte flotte af de eksisterende fritstående buske, som f.eks. en formklippet kristtorn eller taks kan bevares, hvis det vurderes, at de er flotte og bevaringsværdige nok. Flotte solitær planter, der bryder et ensartet og gennemgående bunddække af buske, vil give beplantningen karakter. Der er højst samlet tale om 2-4 bevaringsværdige planter i alt ned langs husfacaderne for alle boligblokkene til sammen. I stedet skal der plantes en ensartet og sammenhængende beplantning af bunddækkende buske. Hver boligblok kan f.eks. have sin egen type bunddækkende busk. Det anbefales f.eks. rosa potentil Lovely Pink, hvid potentil Abbotswood rød spiræa Newport Dwarf, rosa spiræa Little Princess eller den lave stedsegrønne laurbærkirsebær Otto Luyken. Ned langs hver boligblok skal der kun plantes en slags husk, så udtrykket kan fremstå roligt og sammenhængende. Alle de nævnte bunddækkebuske plantes med en afstand på 75 cm fra midte til midte. Ved denne planteafstand vil de udgøre et sammenhængende bunddække i løbet af ca. 3 år. Både spiræa og potentil blomstrer fra juni-september og bliver ca. 0,75 cm høje. Laurbærkirsebær er stedsegrønne og blomstrer i maj-juni med hvide blomsterlys. Inden plantning skal den eksisterende jord i blandes C-muld (kompostjord). Der udlægges et 5-8 cm tykt lag C-muld, der fræses ned i den eksisterende jord i ca cm dybde. Derefter udplantes buskene og der udlægges grov flis i mellem buskene. Flisen skygger ukrudtet væk, så planterne kan vokse op uden ukrudt omkring sig i etablerings-

7 Side 7 af 14 fasen. Da det er meget vigtigt, at de nye planter vokser op uden ukrudt omkring sig i de første 3-4 år, er det afgørende at vælge planter som de nævnte bunddækkebuske fremfor lave, spinkle bunddækkeplanter, som ikke kan tåle at vokse op med barkflis omkring sig. På så store områder er det umuligt, at renholde for ukrudt imellem nyplantninger i en etableringsfase på 4-5 år, hvis man ikke benytter sig af at sprede flis ud, som kan skygge ukrudtet væk. Når man anvender barkflis er det vigtigt at gøde planterne/flisen med NPK-gødning hvert år i april, fordi flisen optager meget næring fra jorden i sin egen nedbrydningsproces. I de efterfølgende år beskæres det ca. 75 cm høje bunddække af spiræa og potentil kun hvert 5-6 år ned til ca. 30 cm over jorden i marts. I de mellemliggende år beskæres/klippes de ikke. Buskene skal med tiden fremstå som en sammenhængende, bunddækkende flade og ikke som selvstændige planter. Kirsebærlaurbær skal ikke klippes lige så hårdt ned, men blot studses efter behov. Indtil bedene omlægges, passes bedene som i dag. 3. Der foreslås den samme forenkling og beplantning langs den modstående husfacade, der ligger ud mod græsplænen, som beskrevet under pkt. 2. Her plantes en ca. 1,5 m bred, fritvoksende række af samme type buske, som er foreslået langs indgangsstien overfor, så der er sammenhæng og ro i mellem de to beplantninger, når beboerne færdes på indgangsstien og græsplænen. På disse strækninger langs havesiden af husene må flere af de eksisterende buske meget gerne bevares, så længe de er flotte og karakterfulde som f.eks. den store gruppe af gyldenris. Fladen af potentil, spiræa eller laurbærkirsebær plantes uden om de bevaringsværdige, eksisterende buske. På disse strækninger langs husene må der godt være mere variation i buskbunddækket, men fladen af potentiller, spiræa eller laurbærkirsebær skal stadig udgøre langt den største del af beplantningen for at opnå roen og sammenhængen. 4. På græsplænerne i mellem hver enkelt boligblok er selve den sammenhængende græsplæne flot. Men for enden af græsplænerne ud mod henholdsvis hækken langs Vigerslevvej og hækken langs fællesstien er der brede bede med spredte formklippede buske, enkelte fritstående træer og meget bar jord. Det er meget arbejdskrævende at klippe disse buske og renholde de bare jordområder. Det foreslås at, de eksisterende formklippede buske fjernes. For hvert område vurderes om nogle af de fritstående syrener, mirabeller og lignende træer skal bevares, for der er nogle af de eksisterende træer og højtvoksende buske, der er meget flotte og absolut bevaringsværdige. Derfor er de vigtige at bevare for at give arealerne i mellem boligblokkene karakter og særpræg. Derefter udvides græsplænen helt ud til hækkene langs henholdsvis Vigerslevvej og fællesstien. Ved at udvide græsplænen og fjerne de små formklippede buske, vil græsplænerne fremstå flotte og enkle, og vil i deres store format kunne leve op til de store bygninger, og samtidig vil arbejdstiden til pleje blive meget mindre. Indtil græsplænerne udvides, passes arealerne som i dag, på nær end at de buske, der står så tæt, at de kan vokse sammen, skal have lov til at vokse sammen, så beplantningen fremstår så sammenhængende og bunddækkende som mulig. 5. For enden af boligblokkene og græsplænerne ud mod fællesstien vil det være flot at plante en ny, sammenhængende ligusterhæk, da den eksisterende hæk er meget 'hullet' og mange steder mangler den helt. En ny gennemgående ligusterhæk vil give en flot og rolig afslutning på græsplænerne i mellem boligblokkene. Indtil en ny hæk plantes, klippes de eksisterende hækafsnit så ensartet som muligt, som de bliver i dag. 6. I de store buskgrupper af bl.a. høje spiræa, buskroser og syrener, der vokser mellem fællesstien og den lange park, fjernes de selvsåede ahorn samt andre selvsåede planter helt ned ved jorden. Ellers vil de selvsåede planter efterhånden klemme spiræaerne, buskroserne og syrenerne så meget, at buskenes vækst bliver grim og tynd.

8 Side 8 af Ude i parken fældes et træ i starten (ca. ud for blok nr ), da det vokser op og ødelægger nabotræet. Træet blev udpeget under gennemgangen af friarealerne. Træer kan ikke tåle, at nabotræer vokser ind i deres trækroner, hvor grenene, der støder sammen, gnider sår i barken på de andre grene i vinden. Disse sår i barken skader træet, og giver grobund for svampesygdomme. Derfor er det vigtigt, at udvælge det træ, der er mest bevaringsværdigt og derefter fælde det andet træ. 8. Nede for enden af parken bliver græsplænen smallere, og der står flere træer. Under gennemgangen blev der udpeget 2-3 træer, der bør fældes, fordi de skader hinanden, og området er for mørkt med så mange træer. 9. Ved den sidste boligblok op til naboejendommen er der for enden af boligblokken meget mørkt og skyggefuldt, fordi buskbeplantningen vokser så tæt på lejlighederne. De store mirabelle træer skal beskæres, som frugttræer, ved at kronerne klippes ind og formes pænt. Desuden talte vi om at fjerne nogle af de fritvoksende, høje buske af f.eks. liguster og taks, så der kan komme mere lys ind til lejlighederne for enden af den sidste boligblok. 10. Ved de allerede anlagte og støbte pladser, hvor på borde og bænke stilles, skal der laves en lille fliseplads hvor beboerne kan sætte deres medbragte grill, da det ødelægger græs og borde, hvis grillerne ikke sættes på et brandsikkert underlag. Bilag: Tegning

9 Side 9 af 14

10 Side 10 af 14 Bilag 2: Forslag fra Peter Stidsen til generalforsamlingen 2011 PROJEKT MODERNISERING af ejendommene i E/F Vigerslev Engpark

11 Side 11 af 14 Forslag til generalforsamlingen Forslag 1 til vedtagelse Arkitekt- og ingeniørarbejde igangsættes med det samme og skal inden udgangen af 2011 afdække muligheder og anslået budget for, at gennemføre et moderniseringsprojekt af ejendommene i E/F Vigerslev Engpark med udgangspunkt i nærværende idéoplæg. Forslag 2 til vedtagelse Der afholdes en ekstraordinær generalforsamling senest januar 2012, hvor resultatet af dette arbejde fremlægges med mindst 2 alternativer, men hellere 3 alternativer, som den ekstraordinære generalforsamling kan tage stilling til og beslutte hvilken løsning der skal arbejdes videre med. Alternativerne skal alle tage udgangspunkt i nærværende idéoplæg, men kan have medtaget forskelligt omfang af renovering (vvs, tagdækning, isolering etc.). Forslag 3 til vedtagelse Bestyrelsen hjemtager vurdering af ejerforeningens grundværdi baseret på markedsvilkår. Vurderingen skal foretages af mindst to, af hinanden uafhængige, ejendomsmæglere. Gennemsnittet af disse vurderinger lægges til grund for prisberegning af frasalg eller udlejning af grund til etablering af private haver for stuelejlighederne. Beskrivelse af tankerne bag Boligbeskrivelse Tanken er at det er lidt en kombination af alle de forslag, der har været oppe at vende. - altaner - lukkede altaner - klimaskærm - vinduer - hems - have - etc. Taglejligheder - Får nedlagt kviste og i stedet indsat store tagvinduer, da kviste medfører store etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger. - Der etableres hems på hele arealet over lejlighederne med stor åbning til stue som får "loft til kip" (ca. 35 m 2 hems-areal). - Tagterrasse mod syd-øst (ca. 16 m 2 ). Stueetage & 1.Sal - Der etableres udvidelse på for- og bagside med i alt ca. 32 m 2 (stueetage lidt mindre pga. indgangsparti). - På frontsiden deles anneks i en rumudvidelse til soveværelse og en til køkkenudvidelse (til køkken alrum). - På bagsiden deles anneks i en rumudvidelse til stue og en til kammer (adskillelsesvæg i anneks skal være valgfri, hvis man vil have et stort rum). - Vinduer er alle gulv til loft med store arealer og der anvendes en foldedør i stue-anneks rummet, så der kan åbnes til en stor fransk altan.

12 Side 12 af 14 Stueetage - Der etableres haveafsnit til alle stuelejligheder med udgang via foldedør. Tekniske overvejelser - Tanken udspringer som kombination af modernisering af boligerne samt imødekommelse af en del af vedligeholdelsesudfordringerne (vinduer, tag, isolering, balkoner, fuger, rørføringer osv.) i sammenhæng med opbygning af ny højisoleret klimaskærm. - Ved at anvende store vinduesafsnit på begge sider forventes det, at lysindfaldet fra solen næsten alene kan opvarme lejlighederne det meste af året i den nye højisolerede bygning, såvel til at give masser af lys i lejlighederne. - Tag forventes at kunne klares med en let renovering af defekte plader samt over og understrygning. Herefter fuld isolering af taget. - Anneks udføres i letbyggeri. - Der lægges nye faldstammer og stigrør ind i frontanneks mod køkken samtidig og eksisterende rørføring fjernes fra køkken. - Annekser inkl. rørføringer (ikke selve rørene) kan prefabrikeres i moduler (f.eks. i Baltikum) så de blot skal samles og monteres på stedet. - Kældernedgang fra front udvendig skal udvides ca. 3 m i længden for at komme under anneks - eller nedlægges. - Der er ca. 18 meter i dag mellem bygningerne. Med forslaget vil der være ca. 12 meter mellem bygningerne og opfylder således brandmyndighedernes krav til indbyrdes afstand mellem bygninger på min. 10 meter for klasse 2 beklædning og 5 meter for klasse 1. beklædning (udledt af krav til skel). Der er således ikke særlige krav til facadebeklædningen i den henseende. Markedsleje ved udlejning Det forventes i øvrigt, at man som ejer ved udlejning af sin lejlighed helt uproblematisk kan leje ud til markedsleje som følge af renoveringen og omfanget. Og at vi således frigøres fuldstændig fra indblanding fra huslejenævnet. Markedsleje er det man kan tage i et frit ureguleret lejemarked og er altid langt mere end huslejenævnet accepterer. Anslået markedsleje vil herefter ligge i omegnen af kr. pr. måned. Prisestimater Projektpris Under forudsætning af, at ovenstående mulighed med billig prefabrikation lader sig gøre, anslår jeg en kvadratmeterpris på annekser til ca kr. inkl. nye rørføringer. Baseret på en tidligere oplyst m 2 pris på kr. for total nybyggeri i et plan, men der skal ikke laves tag her, hvilket tager en stor omkostning ud. Dog lægges der nye rør i frontanneks. Til selve tag-renoveringen forudsætter jeg, at vi ikke skal skifte tag og lave større arbejder ud over under/overstrygning samt isolering og isættelse af tagvinduer. De gamle kviste skal selvfølgelig nedlægges og lukkes, men grundkonstruktionen eksisterer i forvejen, så der skal bare udbygges på den. Hvis det var et hus i et plan, der skulle bygges fra bunden anslår vi kr. pr. m 2 i billigt letbyggeri, men her er der tale om 2/3 plan. Man kan derfor sige, at prisen vil være billigere end nybyg i ét plan inkl. et helt nyt tag. Da det er ret svært at estimere en konkret pris ud fra det nuværende grundlag (hvor jeg ikke har konkrete tilbud/kalkuletal) vil man så vidt jeg kan se være på den sikre side, hvis man regner kr. pr. m 2 i dette projekt inkl. tagarbejde, da taget nogenlunde dækker samme areal som udvidelsen og i øvrigt ikke skal skiftes. Tillige er hems jo den eksisterende konstruktion der anvendes.

13 Side 13 af 14 Gør vi det, lander vi på et regnestykke der hedder: 6 x stuelejligheder (30 m 2 ) + 6 x 1.sal lejligheder(32 m 2 ) x = kr pr. blok x 6 blokke = kr svarende til kr kr. pr. ejer (108). Jeg tror til gengæld værdistigningen på vores lejligheder ligger langt over det. Nok nærmere kr. eller mere i salgsværdi, hvilket også åbner for muligheden, at få vurderet lejlighederne op af realkredit og lægge sin andel af lånet over i eget realkreditlån, hvilket er væsentligt billigere end et fælles banklån. Og derved har vi jo samtidig imødekommet en stor del af vores vedligeholdelses udfordring som kan afskrives fra det budget. Vedligehold der imødekommes af idéoplægget A4 udarbejdede en meget omfattende og detaljeret vedligeholdelsesrapport i 2009 på foranledning af foreningens bestyrelse. Her identificerede man kommende vedligeholdelsesomkostninger på i alt kr. 34 millioner fordelt over 5 år. En stor del af de punkter der indgår i A4 rapporten imødekommes ved dette projekt. Udgifter der udgår af vedligeholdelsesplanen udarbejdet 2009 af A4 ingeniør- og arkitektfirmaet EFTER gennemførelsen af nærværende projektidé er som følger på næste side (punkter og anslået priser taget direkte fra rapporten). Det skal bemærkes, at priser angivet i rapporten er uden moms (på punkt niveau). Som det ses er der ret mange og store punkter der herefter udgår af vedligeholdelsesplanen, da de tages hånd om i nærværende projektidé. Det bemærkelsesværdige er, at der udgår omkostninger for i alt kr. 29,7 millioner af vedligeholdelsesplanen! Det vil sige, at for en investering i omegnen af kr. 20 millioner (som kvalificeret anslået under prisestimat) sparer man vedligeholdelsesomkostninger for 50 % mere end man bruger! Man stiller sig naturligvis det spørgsmål hvordan det nu kan hænge sammen. Grunden er, at projektideen baseres på prefabrikation af færdige moduler i lavtlønnede lande. Derfor imødekommes en stor del af arbejdet med udenlandsk arbejdskraft, hvor vedligeholdelsesrapporten tager sit udgangspunkt i danske håndværker timepriser. En verden til forskel. Dog skal usikkerheden ved alle tal understreges og skærper behovet for en egentlig projektudarbejdelse af et professionelt ingeniør- og arkitektfirma for at afdække potentialet af projektidéen.

14 Side 14 af 14 Karakter Prioritet Udgift Bygningsdel/ hvad skal gøres 01 - Tag. Afsat t il eftergang af tagplader, herunder eft erspænding/udskiftning af skruer og part iel udskift ning af defekt e plader. A Afsat t il løbende udskift ning af zinkbeklædning på alt ant age og kvist e A Udskift ning af tag t il nyt bølgeet ernit t ag udlagt over et banevareundertag. Udskiftningen omfatt er også beklædning på alle kviste samt nye t aghæt t er, t agrender og nedløb. Der isoleres med mm i skråvægge og på spidsloft. B Afsat t il udbedring af rådskader. Svampeskader forudsætt es at være dækket af forsikringen. B Malerbehandling af træværk i t agudhæng og under altant age A Vinduer. Afsat beløb til udskift ning af vinduesdele og beslag. A Udskift ning af vindues- og dørelementer t il erhverv mod gaden t il nye elementer i t ræ/alu med energiruder. A Sålbænke B 12 - Afløb: Udskift ning af 36 stk. køkkenfaldst ammer, ekskl. ret ableringsarbejder A Retableringsarbejder i forbindelse med udskift ning af køkkenfaldst ammer A Vandinstallation: Udskift ning af samtlige koldt- og varmtvandsinstallationer A a - Stillads Lift leje Stillads til t agudskift ning, vinduesudkift ning og fac adeist andsætt elser Stilladsoverdækning b - Byggeplads Et ablering af byggeplads, leje og t ilslut ning af skure, leje og tømning af c ontainere m.v. - 5% Håndværkerudgift er ekskl.. moms Uforudseelige udgifter. Ved gennemførelse af st ørre arbejder bør der afsættes en post t il diverse uforudseelige udgifter - 10% Teknisk rådgivning. Ved større arbejder bør der udarbejdes et udbudsmateriale og indhentes t ilbud, føres t ilsyn og kont rol med kvalitetssikring, afholdes ugentlige byggemøder og afleveringsforretning m.v. - 15% Udgift er t il t ryk af t egninger m.v Udgifter der udgår efter moderniseringsprojekt kr ,-

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 14. okt. 2008 Referat af ordinær generalforsamling År 2008, den 20. august 2008 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser

andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser andelsboliger og ejerlejligheder 05 Varme sommerråd 08 Fra konsulent til samarbejdspartner 16 Planlægning giver energibesparelser juni 2011 Leder Vi lytter til dig Velkommen til endnu en udgave af beboermagasinet

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Dagsorden. Randers 21/04/2013

Dagsorden. Randers 21/04/2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32, Randers NØ Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32. Generalforsamlingen vil

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere