Generalforsamlingsreferat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamlingsreferat"

Transkript

1 Side 1 af 14 Generalforsamlingsreferat År 2011, tirsdag den 7. juni 2011 kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende ejerlejligheder: Vigerslevvej 314, st. th. Vigerslevvej 316, st. th. Vigerslevvej 316, 2. tv. Vigerslevvej 320, st. th. Vigerslevvej 320, 2. tv. Vigerslevvej 322, st. tv. Vigerslevvej 324, st. tv. Vigerslevvej 324, 1. tv. Vigerslevvej 326, 1. tv. Vigerslevvej 326, 1. th. Vigerslevvej 330, st. tv. Vigerslevvej 330, 1. th. Vigerslevvej 334, 1. tv. Vigerslevvej 334, 2. tv. Vigerslevvej 336, 2.tv. Vigerslevvej 338, 1. th. Vigerslevvej 340, st. tv. Vigerslevvej 340, 2. th. Vigerslevvej 344, st. th. Herudover var Valdemar Siesbye, repræsenterende 17 ejerlejligheder, til stede. Ejendomsadministrator Grethe Vindborg Hansen deltog fra LEA Ejendomspartner A/S. -ooo- Der var følgende dagsorden i henhold til vedtægternes 3: 1) Valg af dirigent og referent. 2) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 3) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 4) Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommene til godkendelse. 5) Forelæggelse af budget til godkendelse. 6) Valg af formand for bestyrelsen i lige år. 7) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen.

2 Side 2 af 14 8) Valg af suppleanter til bestyrelsen. 9) Valg af revisor. 10) Indkomne forslag (indgivet rettidigt). 11) Eventuelt. -ooo- Ejerforeningens formand, Pauli Andersen, bød velkommen til generalforsamlingen. Ad pkt. 1: Ad pkt. 2: Valdemar Siesbye blev valgt til dirigent og Grethe Vindborg Hansen blev valgt til referent. Dirigenten indledte med en orientering om, at varslingen af generalforsamlingen ikke var sket rettidigt med de fire ugers varsel som vedtægterne tilsiger, jf. vedtægternes 3, stk. 1, og heller ikke fandt sted inden udgangen af maj, jf. vedtægternes 3, stk. 2, men generalforsamlingen havde ikke bemærkninger til dette punkt, hvorefter generalforsamlingen blev erklæret lovlig. Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt to generalforsamlinger, dels: den 12. oktober 2010 for så vidt angår behandling og vedtagelse af nye vedtægter og ny husorden. På grund af en del besværligheder i tinglysningssystemet er tinglysning endnu ikke sket, men det forventes at ske umiddelbart efter sommerferien, og dels: den 30. marts 2011 for så vidt angår istandsættelse af trappeopgangene. Denne renoveringssag blev igangsat medio april 2011 og forventes færdigt medio september På vedligeholdelsesområdet har bestyrelsen arbejdet med: - optimering og overvågning af varmecentralen og - overvågning af vandforbruget, for at reducere ejerforeningens omkostninger på varme- og vandforbrug. Overvågning af varmeanlægget med det formål, at ejerforeningen kan reducere varmeregningen og sikre sig mod flere bøder for at sende returvand med for høj temperatur retur til fjernvarmeleverandøren. Tilbagebetalingstiden vil være ca. 3 år, hvilket er rigtig fint. Overvågning af vandforbrug med det formål, at ejerforeningen sikrer sig mod vandspild fra utætte WC-cisterner/vandhaner mv. Udskiftning af 2 pumper der var alt for store og brugte for meget strøm. Tilbagebetalingstiden på udskiftningen er på ca. 6 år, hvilket er OK. Rensning af varmtvandsbeholdere sker fremover hvert år og er lige blevet gennemført. Rensningen viste denne gang at de indvendige rør var tæt på at være utætte med risiko for at fjernvarmevandet kan gå i brugsvandet. Varmtvandsbeholderne skønnes at holde i 3-5 år endnu 1. Vedligeholdelse af udvendige vinduer og døre. Denne opgave er i planlægningsfasen og forventes at blive igangsat medio/ultimo august Dette har efterfølgende vist sig næppe at holde stik, idet meldingen snarere går på, at varmtvandsbeholderen i nr. 334 står over for en snarlig udskiftning på grund af dårlig vedligeholdelse. Udgiften hertil ligger formentlig mellem kr., afhængig af om der vælges en varmtvandsbeholder eller en gennemstrømningsbeholder. Gennemstrømningsbeholderen er den dyreste i indkøb, men billigere i drift. Merprisen er tjent ind på 4-5 år. Varmtvandsbeholderen i nr. 316 kan formentlig holde i 2-4 år endnu. Der er desværre tale om en ekstraomkostning på kr. over 4 år som kunne være undgået, hvis varmtvandsbeholderne havde været holdt driftsmæssigt vedlige, men det bliver de i fremtiden.

3 Side 3 af 14 Befæstigelse og reparation af tagplader. Denne opgave er i startfasen. Bestyrelsen har iværksat en undersøgelse af hvorvidt der er anvendt PCB (PolyChlorerede Bifenyler) - der er et af de mest sundhedsskadelige stoffer i byggeindustrien - i fuger omkring vinduerne. Der er umiddelbart en meget lille sandsynlighed for, at der er anvendt PCB, men da testen af hvorvidt der er anvendt PCB er meget billig, har bestyrelsen valgt at få det undersøgt for at være sikker på, at beboerne ikke udsættes for en unødig risiko 2. Energibesparende foranstaltninger Udvikling af en ny finansieringsform, Energilån. Bestyrelsen arbejder på udviklingen af en ny finansieringsform, der skal anvendes til finansiering af energibesparende foranstaltninger. Der er tale om en form for variant til de store ESColøsninger, Energy Service Company, der blev meget udbredt i USA efter den første oliekrise. Såfremt den nye finansieringsform kan lade sig gøre vil det betyde, at ejerforeningen vil kunne igangsætte en lang række energibesparende foranstaltninger uden at det vil påvirke ejerforeningens finansielle styrke. Andre aktiviteter Foreningens skyldnere Foreningens skyldnermasse ligger på et uacceptabelt højt niveau, ca kr., men der er måske udsigt til en betydelig reduktion, så foreningen igen kommer ned på et mere normalt niveau 3. Forskønnelse af havearealet Bestyrelsen har bedt hortonom (landskabsarkitekt fra Den kongelige Veterinære Landbohøjskole med speciale i planlægning af haver) Anne Marie Skjødt om, at gennemgå beplantningen med ejerforeningens varmemester og formand, samt komme med forslag til forbedringer af beplantningen 4. I forlængelse af beretningen blev det diskuteret, hvorvidt ejere i stuelejlighederne skulle have ret til at have eget havestykke, som de kunne sætte deres eget præg på. Der var bred enighed om, at når man som forening ønsker et pænt og ensartet udtryk omkring ejendommene, skulle dette ikke tillades fremadrettet. Pleje af netværk Bestyrelsen gør meget for at pleje kontakten til områdets ejendomsmæglere og potentielle købere/ejere, da dette er en ganske formålstjenlig og nyttig aktivitet, der skaber tryghed og overblik for både ejendomsmægleren og køberen. Planlagte aktiviteter Bestyrelsen har påbegyndt en undersøgelse af ejerforeningens renovation og vil fortsætte denne aktivitet efter generalforsamlingen. Bestyrelsen vil tillige undersøgelse prisniveauet hos udbydere af varmeregnskaber. 2 Testresultatet foreligger nu og der er ikke konstateret PCB. 3 Dette viste sig imidlertid efterfølgende ikke at holde stik, men der arbejdes intenst på at reducere foreningens skyldnermasse. 4 Ejerforeningen havde besøg af hortonomen dagen efter generalforsamlingen. Under gennemgangen faldt der mange positive bemærkninger til Morten Street for hans måde at passe arealerne og beplantningen på. Havearkitekten har udarbejdet et notat til Morten Street, som en vejledning til hvordan arealerne skal passes, samt et forslag til hvordan arealerne kan indrettes, begge vedlagt som bilag 1. Forslaget går i korthed ud på i væsentlig grad at frigøre græsarealerne for beplantning og primært have beplantning langs begge sider af bygningerne. Beplantningen langs bygningerne skal herefter op på en pænt og ensartet niveau.

4 Side 4 af 14 Ad 3: Ad 4: Ad.5: Ad 6: Ad 7: Ligeledes vil bestyrelsen udarbejde rekvisitionsblanketter 5 til brug ved bestilling af håndværkere. Og endelig vil bestyrelsen færdiggøre arbejdet med viceværten/varmemesterens aftaleforhold for så vidt angår ansættelsesaftale, herunder stillingsbeskrivelse, og lejekontrakt. Forslag fra ejerne - Udstykning af havearealer Bestyrelsen har undersøgt hvorvidt det var muligt, at udstykke en del af fællesarealet mellem ejendommene til private havearealer, men Københavns Kommune udstykker ikke i så små matrikler. - Peter Stidsens forslag Bestyrelsen afventer tilbud på hvad det vil koste, at vurdere om Peter Stidsens forslag kan realiseres, men forslaget er forsat afhængig af om den enkelte ejer kan finansiere ca kr. ud af ca. 21 mio. kr. i alt. I forbindelse med udsendelsen af referatet skal der medsendes en blanket, som skal returneres til formanden eller administrator, hvor den enkelte ejer tilkendegiver, hvorvidt man går ind for Peter Stidsens forslag. Beretningen blev taget til efterretning og godkendt. Regnskabet blev gennemgået af formanden. Generalforsamlingen drøftede dagrenovationen. Der betales for at denne afhentes, men den er i de seneste 6 måneder blevet kørt op til vejen. Sagen undersøges nærmere om der eventuelt skal gives et afslag i prisen. Refusion af kilometergodtgørelse til formanden blev diskuteret på foranledning af en enkelt ejer, men generalforsamlingen fandt ikke anledning til at bemærke noget i den forbindelse. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. Vedligeholdelsesplanen blev gennemgået af formanden i overensstemmelse med formandens beretning, jf. pkt. 2. Budgettet blev gennemgået af formanden. Der blev foreslået opsætning af individuelle vandmåler i lejlighederne for at motivere den enkelte ejer til at reducere vandforbruget, men det vil ikke ske før der er sket en udskiftning af brugsvandsledningerne, idet man ellers vil få alt for mange tilstoppede vandledninger. Budgettet blev godkendt. Formanden er på valg i lige år, hvorfor punktet udgik. Valg til bestyrelsen: Valgt ind blev: Bjarne Petersen Herefter består bestyrelsen af: Pauli Andersen, formand Valdemar Siesbye Mona Lise Pedersen 5 Forslag/eksempler modtages gerne.

5 Side 5 af 14 Ad 8: Ad 9: Ad 10: Ad. 11: Karsten Ruprecht Bjarne Petersen Følgende blev valgt som suppleanter: John P. Johansen Martin Huus Lars Johansen Deloitte blev genvalgt som revisor. Ved en beklagelig fejl var indkomne forslag ikke sendt ud til ejerne. Fremadrettet skal forslag sendes ud senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes. Forslag 1: Skoskabe på trappereposen Forslaget blev motiveret og diskuteret. Den enkelte ejer skal selv betale for skoskabet. Ejerforeningen skal betale for monteringen, samt indkøb. Den samlede udgift vil blive på ca kr. Prisen for skabene alene vil blive ca kr. Forslaget blev ikke vedtaget. Fremadrettet skal husordenen håndhæves på dette punkt, for så vidt angår, at man ikke må have sko stående på reposen. Forslag 2: Til- og ombygning Forslaget blev motiveret af Peter Stidsen, som også har udarbejdet forslaget. Forslaget blev diskuteret og der var bred enighed om at forslaget var godt. Forslaget i sin helhed er vedlagt referatet. Der blev stillet spørgsmål ved om det er muligt og hvad det kommer til at koste. For at gå videre skal der være en bred opbakning i ejerkredsen, hvorfor den enkelte ejer ved hjælp af spørgeskemaet skal tilkendegive, hvorvidt man mener, bestyrelsen skal arbejde videre med idéen, samt om man har mulighed for at finansiere de ca kr. som til- og ombygningen vil koste den enkelte. Eventuelt: Hjemmesiden blev diskuteret. Der var enighed om, at den er god men skal vedligeholdes. Kolding, den 18. juli 2011 Referent: Grethe Vindborg Hansen Bilag 1: Bilag 2: Gennemgang og forslag fra havearkitekt Anne Marie Skjødt. Forslag fra Peter Stidsen.

6 Side 6 af 14 Cand. hort. Anne Marie Skjødt, Strandbjerg 7 B, 2960 Rungsted Kyst Rungsted d Kort vejledning angående pleje samt idéoplæg til eventuel omlægning af friarealerne omkring Ejerforeningen Vigerslevvej På længere sigt vil det være flot, at plante en ny ensartet ligusterhæk ud mod Vigerslevvej hen langs hele ejerforeningen. Inden plantning af den nye hæk skal den eksisterende jord i blandes C-muld (kompostjord). Der udlægges et 5-8 cm tykt lag C-muld, der fræses ned i den eksisterende jord i ca cm dybde. Derefter plantes den nye hæk, og der udlægges et 10 cm tykt lag grov flis i mellem og omkring hækken i et 35 cm bredt bælte på hver side af hækken, dvs. en samlet brede på cm langs hækken. Flisen skygger ukrudtet væk, så hækken kan vokse op uden ukrudt omkring sig i etableringsfasen på 4-5 år. Når man anvender flis, er det vigtigt at gøde planterne/flisen med NPKgødning hvert år i april, fordi flisen optager meget næring fra jorden i sin egen nedbrydningsproces. Indtil da skal den eksisterende hæk klippes så ensartet som mulig, som det gøres i dag, så det sløres, at hækken består af flere forskellige slags planter. 2. I dag er beplantningen ned langs husfacaderne og indgangsstierne meget varieret, og der er store områder med bar jord, fordi beplantningen er delvis gået ud. Det tager meget arbejdstid, at klippe de spredte hækafsnit og renholde de bare jordområder, samtidig fremstår beplantningen lidt trist og ude af format til at spille op til de store bygninger. For at lette vedligeholdelsen og for give boligblokkene et roligt, frodigt og mere moderne udtryk tilrådes det, at den eksisterende beplantning og de spredte hækafsnit fjernes i arealerne mellem adgangsstierne og husfacaden. Enkelte flotte af de eksisterende fritstående buske, som f.eks. en formklippet kristtorn eller taks kan bevares, hvis det vurderes, at de er flotte og bevaringsværdige nok. Flotte solitær planter, der bryder et ensartet og gennemgående bunddække af buske, vil give beplantningen karakter. Der er højst samlet tale om 2-4 bevaringsværdige planter i alt ned langs husfacaderne for alle boligblokkene til sammen. I stedet skal der plantes en ensartet og sammenhængende beplantning af bunddækkende buske. Hver boligblok kan f.eks. have sin egen type bunddækkende busk. Det anbefales f.eks. rosa potentil Lovely Pink, hvid potentil Abbotswood rød spiræa Newport Dwarf, rosa spiræa Little Princess eller den lave stedsegrønne laurbærkirsebær Otto Luyken. Ned langs hver boligblok skal der kun plantes en slags husk, så udtrykket kan fremstå roligt og sammenhængende. Alle de nævnte bunddækkebuske plantes med en afstand på 75 cm fra midte til midte. Ved denne planteafstand vil de udgøre et sammenhængende bunddække i løbet af ca. 3 år. Både spiræa og potentil blomstrer fra juni-september og bliver ca. 0,75 cm høje. Laurbærkirsebær er stedsegrønne og blomstrer i maj-juni med hvide blomsterlys. Inden plantning skal den eksisterende jord i blandes C-muld (kompostjord). Der udlægges et 5-8 cm tykt lag C-muld, der fræses ned i den eksisterende jord i ca cm dybde. Derefter udplantes buskene og der udlægges grov flis i mellem buskene. Flisen skygger ukrudtet væk, så planterne kan vokse op uden ukrudt omkring sig i etablerings-

7 Side 7 af 14 fasen. Da det er meget vigtigt, at de nye planter vokser op uden ukrudt omkring sig i de første 3-4 år, er det afgørende at vælge planter som de nævnte bunddækkebuske fremfor lave, spinkle bunddækkeplanter, som ikke kan tåle at vokse op med barkflis omkring sig. På så store områder er det umuligt, at renholde for ukrudt imellem nyplantninger i en etableringsfase på 4-5 år, hvis man ikke benytter sig af at sprede flis ud, som kan skygge ukrudtet væk. Når man anvender barkflis er det vigtigt at gøde planterne/flisen med NPK-gødning hvert år i april, fordi flisen optager meget næring fra jorden i sin egen nedbrydningsproces. I de efterfølgende år beskæres det ca. 75 cm høje bunddække af spiræa og potentil kun hvert 5-6 år ned til ca. 30 cm over jorden i marts. I de mellemliggende år beskæres/klippes de ikke. Buskene skal med tiden fremstå som en sammenhængende, bunddækkende flade og ikke som selvstændige planter. Kirsebærlaurbær skal ikke klippes lige så hårdt ned, men blot studses efter behov. Indtil bedene omlægges, passes bedene som i dag. 3. Der foreslås den samme forenkling og beplantning langs den modstående husfacade, der ligger ud mod græsplænen, som beskrevet under pkt. 2. Her plantes en ca. 1,5 m bred, fritvoksende række af samme type buske, som er foreslået langs indgangsstien overfor, så der er sammenhæng og ro i mellem de to beplantninger, når beboerne færdes på indgangsstien og græsplænen. På disse strækninger langs havesiden af husene må flere af de eksisterende buske meget gerne bevares, så længe de er flotte og karakterfulde som f.eks. den store gruppe af gyldenris. Fladen af potentil, spiræa eller laurbærkirsebær plantes uden om de bevaringsværdige, eksisterende buske. På disse strækninger langs husene må der godt være mere variation i buskbunddækket, men fladen af potentiller, spiræa eller laurbærkirsebær skal stadig udgøre langt den største del af beplantningen for at opnå roen og sammenhængen. 4. På græsplænerne i mellem hver enkelt boligblok er selve den sammenhængende græsplæne flot. Men for enden af græsplænerne ud mod henholdsvis hækken langs Vigerslevvej og hækken langs fællesstien er der brede bede med spredte formklippede buske, enkelte fritstående træer og meget bar jord. Det er meget arbejdskrævende at klippe disse buske og renholde de bare jordområder. Det foreslås at, de eksisterende formklippede buske fjernes. For hvert område vurderes om nogle af de fritstående syrener, mirabeller og lignende træer skal bevares, for der er nogle af de eksisterende træer og højtvoksende buske, der er meget flotte og absolut bevaringsværdige. Derfor er de vigtige at bevare for at give arealerne i mellem boligblokkene karakter og særpræg. Derefter udvides græsplænen helt ud til hækkene langs henholdsvis Vigerslevvej og fællesstien. Ved at udvide græsplænen og fjerne de små formklippede buske, vil græsplænerne fremstå flotte og enkle, og vil i deres store format kunne leve op til de store bygninger, og samtidig vil arbejdstiden til pleje blive meget mindre. Indtil græsplænerne udvides, passes arealerne som i dag, på nær end at de buske, der står så tæt, at de kan vokse sammen, skal have lov til at vokse sammen, så beplantningen fremstår så sammenhængende og bunddækkende som mulig. 5. For enden af boligblokkene og græsplænerne ud mod fællesstien vil det være flot at plante en ny, sammenhængende ligusterhæk, da den eksisterende hæk er meget 'hullet' og mange steder mangler den helt. En ny gennemgående ligusterhæk vil give en flot og rolig afslutning på græsplænerne i mellem boligblokkene. Indtil en ny hæk plantes, klippes de eksisterende hækafsnit så ensartet som muligt, som de bliver i dag. 6. I de store buskgrupper af bl.a. høje spiræa, buskroser og syrener, der vokser mellem fællesstien og den lange park, fjernes de selvsåede ahorn samt andre selvsåede planter helt ned ved jorden. Ellers vil de selvsåede planter efterhånden klemme spiræaerne, buskroserne og syrenerne så meget, at buskenes vækst bliver grim og tynd.

8 Side 8 af Ude i parken fældes et træ i starten (ca. ud for blok nr ), da det vokser op og ødelægger nabotræet. Træet blev udpeget under gennemgangen af friarealerne. Træer kan ikke tåle, at nabotræer vokser ind i deres trækroner, hvor grenene, der støder sammen, gnider sår i barken på de andre grene i vinden. Disse sår i barken skader træet, og giver grobund for svampesygdomme. Derfor er det vigtigt, at udvælge det træ, der er mest bevaringsværdigt og derefter fælde det andet træ. 8. Nede for enden af parken bliver græsplænen smallere, og der står flere træer. Under gennemgangen blev der udpeget 2-3 træer, der bør fældes, fordi de skader hinanden, og området er for mørkt med så mange træer. 9. Ved den sidste boligblok op til naboejendommen er der for enden af boligblokken meget mørkt og skyggefuldt, fordi buskbeplantningen vokser så tæt på lejlighederne. De store mirabelle træer skal beskæres, som frugttræer, ved at kronerne klippes ind og formes pænt. Desuden talte vi om at fjerne nogle af de fritvoksende, høje buske af f.eks. liguster og taks, så der kan komme mere lys ind til lejlighederne for enden af den sidste boligblok. 10. Ved de allerede anlagte og støbte pladser, hvor på borde og bænke stilles, skal der laves en lille fliseplads hvor beboerne kan sætte deres medbragte grill, da det ødelægger græs og borde, hvis grillerne ikke sættes på et brandsikkert underlag. Bilag: Tegning

9 Side 9 af 14

10 Side 10 af 14 Bilag 2: Forslag fra Peter Stidsen til generalforsamlingen 2011 PROJEKT MODERNISERING af ejendommene i E/F Vigerslev Engpark

11 Side 11 af 14 Forslag til generalforsamlingen Forslag 1 til vedtagelse Arkitekt- og ingeniørarbejde igangsættes med det samme og skal inden udgangen af 2011 afdække muligheder og anslået budget for, at gennemføre et moderniseringsprojekt af ejendommene i E/F Vigerslev Engpark med udgangspunkt i nærværende idéoplæg. Forslag 2 til vedtagelse Der afholdes en ekstraordinær generalforsamling senest januar 2012, hvor resultatet af dette arbejde fremlægges med mindst 2 alternativer, men hellere 3 alternativer, som den ekstraordinære generalforsamling kan tage stilling til og beslutte hvilken løsning der skal arbejdes videre med. Alternativerne skal alle tage udgangspunkt i nærværende idéoplæg, men kan have medtaget forskelligt omfang af renovering (vvs, tagdækning, isolering etc.). Forslag 3 til vedtagelse Bestyrelsen hjemtager vurdering af ejerforeningens grundværdi baseret på markedsvilkår. Vurderingen skal foretages af mindst to, af hinanden uafhængige, ejendomsmæglere. Gennemsnittet af disse vurderinger lægges til grund for prisberegning af frasalg eller udlejning af grund til etablering af private haver for stuelejlighederne. Beskrivelse af tankerne bag Boligbeskrivelse Tanken er at det er lidt en kombination af alle de forslag, der har været oppe at vende. - altaner - lukkede altaner - klimaskærm - vinduer - hems - have - etc. Taglejligheder - Får nedlagt kviste og i stedet indsat store tagvinduer, da kviste medfører store etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger. - Der etableres hems på hele arealet over lejlighederne med stor åbning til stue som får "loft til kip" (ca. 35 m 2 hems-areal). - Tagterrasse mod syd-øst (ca. 16 m 2 ). Stueetage & 1.Sal - Der etableres udvidelse på for- og bagside med i alt ca. 32 m 2 (stueetage lidt mindre pga. indgangsparti). - På frontsiden deles anneks i en rumudvidelse til soveværelse og en til køkkenudvidelse (til køkken alrum). - På bagsiden deles anneks i en rumudvidelse til stue og en til kammer (adskillelsesvæg i anneks skal være valgfri, hvis man vil have et stort rum). - Vinduer er alle gulv til loft med store arealer og der anvendes en foldedør i stue-anneks rummet, så der kan åbnes til en stor fransk altan.

12 Side 12 af 14 Stueetage - Der etableres haveafsnit til alle stuelejligheder med udgang via foldedør. Tekniske overvejelser - Tanken udspringer som kombination af modernisering af boligerne samt imødekommelse af en del af vedligeholdelsesudfordringerne (vinduer, tag, isolering, balkoner, fuger, rørføringer osv.) i sammenhæng med opbygning af ny højisoleret klimaskærm. - Ved at anvende store vinduesafsnit på begge sider forventes det, at lysindfaldet fra solen næsten alene kan opvarme lejlighederne det meste af året i den nye højisolerede bygning, såvel til at give masser af lys i lejlighederne. - Tag forventes at kunne klares med en let renovering af defekte plader samt over og understrygning. Herefter fuld isolering af taget. - Anneks udføres i letbyggeri. - Der lægges nye faldstammer og stigrør ind i frontanneks mod køkken samtidig og eksisterende rørføring fjernes fra køkken. - Annekser inkl. rørføringer (ikke selve rørene) kan prefabrikeres i moduler (f.eks. i Baltikum) så de blot skal samles og monteres på stedet. - Kældernedgang fra front udvendig skal udvides ca. 3 m i længden for at komme under anneks - eller nedlægges. - Der er ca. 18 meter i dag mellem bygningerne. Med forslaget vil der være ca. 12 meter mellem bygningerne og opfylder således brandmyndighedernes krav til indbyrdes afstand mellem bygninger på min. 10 meter for klasse 2 beklædning og 5 meter for klasse 1. beklædning (udledt af krav til skel). Der er således ikke særlige krav til facadebeklædningen i den henseende. Markedsleje ved udlejning Det forventes i øvrigt, at man som ejer ved udlejning af sin lejlighed helt uproblematisk kan leje ud til markedsleje som følge af renoveringen og omfanget. Og at vi således frigøres fuldstændig fra indblanding fra huslejenævnet. Markedsleje er det man kan tage i et frit ureguleret lejemarked og er altid langt mere end huslejenævnet accepterer. Anslået markedsleje vil herefter ligge i omegnen af kr. pr. måned. Prisestimater Projektpris Under forudsætning af, at ovenstående mulighed med billig prefabrikation lader sig gøre, anslår jeg en kvadratmeterpris på annekser til ca kr. inkl. nye rørføringer. Baseret på en tidligere oplyst m 2 pris på kr. for total nybyggeri i et plan, men der skal ikke laves tag her, hvilket tager en stor omkostning ud. Dog lægges der nye rør i frontanneks. Til selve tag-renoveringen forudsætter jeg, at vi ikke skal skifte tag og lave større arbejder ud over under/overstrygning samt isolering og isættelse af tagvinduer. De gamle kviste skal selvfølgelig nedlægges og lukkes, men grundkonstruktionen eksisterer i forvejen, så der skal bare udbygges på den. Hvis det var et hus i et plan, der skulle bygges fra bunden anslår vi kr. pr. m 2 i billigt letbyggeri, men her er der tale om 2/3 plan. Man kan derfor sige, at prisen vil være billigere end nybyg i ét plan inkl. et helt nyt tag. Da det er ret svært at estimere en konkret pris ud fra det nuværende grundlag (hvor jeg ikke har konkrete tilbud/kalkuletal) vil man så vidt jeg kan se være på den sikre side, hvis man regner kr. pr. m 2 i dette projekt inkl. tagarbejde, da taget nogenlunde dækker samme areal som udvidelsen og i øvrigt ikke skal skiftes. Tillige er hems jo den eksisterende konstruktion der anvendes.

13 Side 13 af 14 Gør vi det, lander vi på et regnestykke der hedder: 6 x stuelejligheder (30 m 2 ) + 6 x 1.sal lejligheder(32 m 2 ) x = kr pr. blok x 6 blokke = kr svarende til kr kr. pr. ejer (108). Jeg tror til gengæld værdistigningen på vores lejligheder ligger langt over det. Nok nærmere kr. eller mere i salgsværdi, hvilket også åbner for muligheden, at få vurderet lejlighederne op af realkredit og lægge sin andel af lånet over i eget realkreditlån, hvilket er væsentligt billigere end et fælles banklån. Og derved har vi jo samtidig imødekommet en stor del af vores vedligeholdelses udfordring som kan afskrives fra det budget. Vedligehold der imødekommes af idéoplægget A4 udarbejdede en meget omfattende og detaljeret vedligeholdelsesrapport i 2009 på foranledning af foreningens bestyrelse. Her identificerede man kommende vedligeholdelsesomkostninger på i alt kr. 34 millioner fordelt over 5 år. En stor del af de punkter der indgår i A4 rapporten imødekommes ved dette projekt. Udgifter der udgår af vedligeholdelsesplanen udarbejdet 2009 af A4 ingeniør- og arkitektfirmaet EFTER gennemførelsen af nærværende projektidé er som følger på næste side (punkter og anslået priser taget direkte fra rapporten). Det skal bemærkes, at priser angivet i rapporten er uden moms (på punkt niveau). Som det ses er der ret mange og store punkter der herefter udgår af vedligeholdelsesplanen, da de tages hånd om i nærværende projektidé. Det bemærkelsesværdige er, at der udgår omkostninger for i alt kr. 29,7 millioner af vedligeholdelsesplanen! Det vil sige, at for en investering i omegnen af kr. 20 millioner (som kvalificeret anslået under prisestimat) sparer man vedligeholdelsesomkostninger for 50 % mere end man bruger! Man stiller sig naturligvis det spørgsmål hvordan det nu kan hænge sammen. Grunden er, at projektideen baseres på prefabrikation af færdige moduler i lavtlønnede lande. Derfor imødekommes en stor del af arbejdet med udenlandsk arbejdskraft, hvor vedligeholdelsesrapporten tager sit udgangspunkt i danske håndværker timepriser. En verden til forskel. Dog skal usikkerheden ved alle tal understreges og skærper behovet for en egentlig projektudarbejdelse af et professionelt ingeniør- og arkitektfirma for at afdække potentialet af projektidéen.

14 Side 14 af 14 Karakter Prioritet Udgift Bygningsdel/ hvad skal gøres 01 - Tag. Afsat t il eftergang af tagplader, herunder eft erspænding/udskiftning af skruer og part iel udskift ning af defekt e plader. A Afsat t il løbende udskift ning af zinkbeklædning på alt ant age og kvist e A Udskift ning af tag t il nyt bølgeet ernit t ag udlagt over et banevareundertag. Udskiftningen omfatt er også beklædning på alle kviste samt nye t aghæt t er, t agrender og nedløb. Der isoleres med mm i skråvægge og på spidsloft. B Afsat t il udbedring af rådskader. Svampeskader forudsætt es at være dækket af forsikringen. B Malerbehandling af træværk i t agudhæng og under altant age A Vinduer. Afsat beløb til udskift ning af vinduesdele og beslag. A Udskift ning af vindues- og dørelementer t il erhverv mod gaden t il nye elementer i t ræ/alu med energiruder. A Sålbænke B 12 - Afløb: Udskift ning af 36 stk. køkkenfaldst ammer, ekskl. ret ableringsarbejder A Retableringsarbejder i forbindelse med udskift ning af køkkenfaldst ammer A Vandinstallation: Udskift ning af samtlige koldt- og varmtvandsinstallationer A a - Stillads Lift leje Stillads til t agudskift ning, vinduesudkift ning og fac adeist andsætt elser Stilladsoverdækning b - Byggeplads Et ablering af byggeplads, leje og t ilslut ning af skure, leje og tømning af c ontainere m.v. - 5% Håndværkerudgift er ekskl.. moms Uforudseelige udgifter. Ved gennemførelse af st ørre arbejder bør der afsættes en post t il diverse uforudseelige udgifter - 10% Teknisk rådgivning. Ved større arbejder bør der udarbejdes et udbudsmateriale og indhentes t ilbud, føres t ilsyn og kont rol med kvalitetssikring, afholdes ugentlige byggemøder og afleveringsforretning m.v. - 15% Udgift er t il t ryk af t egninger m.v Udgifter der udgår efter moderniseringsprojekt kr ,-

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 Generalforsamlingsreferat År 2012, tirsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Tartinisvej 32, st. mf. tv. Tartinisvej 34, 2. tv. Tartinisvej 34, 2. mf. th.

Tartinisvej 32, st. mf. tv. Tartinisvej 34, 2. tv. Tartinisvej 34, 2. mf. th. År 2011, onsdag den 15. juni kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende ejerlejligheder:

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB SØ, VALBYGÅRDSVEJ 76A ST.TH, 2500 VALBY - TLF. 40 30 79 30 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING 2013 E/F VALBYGÅRDSVEJ

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 7 Generalforsamlingsreferat År 2010, tirsdag den 15. juni kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th.

Stradellasvej 30, 3. mf. tv. Stradellasvej 30, 1. tv. Repræsenteret ved fuldmagt var ejeren af følgende lejligheder: Tartinisvej 30, 3. mf. th. År 2013, onsdag den 4. spetember kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede ved generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II 30. marts 2015 Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Åhavnen II Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.00 i Fiskerhytten Fremmøde: 26 ejerlejligheder (ud af 48 mulige), heraf

Læs mere

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset

Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Referat af ordinære generalforsamling 2015 i andelsboligforeningen Havehuset Dirigent: Birgit Referent: Erik Tilstede: Pauline, Lone, Claus, Jeanne, Inger, Birgit, Jesper, Michel, Merete og Erik Dagsordenen

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014

Orienteringsmøde. Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Velkommen til Ejerforeningen Nordre Munkegårds orienteringsmøde 9. april 2014 Orienteringsmøde Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om klimasikring, Lokal Afledning af Regnvand

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Side 1 af 6 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 23. JUNI 2014, KL. 17,30 i BUTIKKEN Projekt udskiftning af vinduer og døre samt istandsættelse af trappeopgange Referat iht. dagsorden: På

Læs mere

GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S

GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2011, den 28. november kl. 19.00 afholdtes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Camilla Schreiner-Frantzen

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 Valby, den 23.05.2006 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ejerforeningen - onsdag d.27.05 2009 k1.19 i Caf6 Fortegården, Femmøllervej 10 med indgang ved nye hvide

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Ejerforeningen ANPA Marts 2013. onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30

Ejerforeningen ANPA Marts 2013. onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30 Ejerforeningen ANPA Marts 2013 Til medlemmerne: Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.30 Der indkaldes hermed til generalforsamling i ejerforeningen ANPA. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012

Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012 Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012 Til stede: Hus nr. 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 73, 71, 69, 63, 61, 59, 57, 55 Niels bød velkommen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34.

År 2009, tirsdag den 28. april kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. År 2009, tirsdag den 28. april kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej 30-34 og Stradellasvej 30-34. Til stede på generalforsamlingen var: Tartinisvej 34, 1. mf. tv.

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med afsæt i ønsker

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45. Til medlemmerne af 3. april 2012 lnr.61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45 i selskabslokalet Der

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

Generalforsamling 6/4 2004

Generalforsamling 6/4 2004 Generalforsamling 6/4 2004 4/5 2004 År 2004, tirsdag den 6. april kl. 17,00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gråbrødretorv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde 20 hos administrator,

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015 Generalforsamling Ejerforeningen Matr. nr. 39 af Sundby Overdrev indkalder hermed til ordinær generalforsamling Torsdag

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Buskager 1-9/Stilledal 17-19 27/3-2012 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne vedligeholdelsesplan

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. november 2014 Referat af Mødedato og tid Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård tirsdag

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP)

Holger Rasmussen (HR) EF Peter Fabers Gade 24-30 (HB) Kristian Nørgaard (KN) H. Høgsbro Holm (HH) Martin Thomsen (MT) Peter Jahn & Partnere A/S (PJP) Referat Sag: 06.2621.03 - EF Peter Fabers Gade 24-30 Emne: Byggemøde nr. 9 Onsdag d. 30. oktober 2013, kl. 9.00 Sted: Referent: På pladsen MT Deltagere: Kirsten Eisenhardt (KE) Hovedstadens Bygningsentrep.

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 24 marts 1999 Sted: Sønderborghus, Rød sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015

Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GÅRD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 18. maj 2015 Til generalforsamlingen var der fremmødt 36 andelshavere samt indleveret 5

Læs mere

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: År 2013, mandag den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen 1911. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbro Huset, Århusgade 103, 2100 København Ø. For generalforsamlingen

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon +45 39 46 61 41 soni@deas.dk Referat 66-møde 140-949 Dambakken Dato: 09-04-2015 Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3

Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3 19.08.2011 Referat af FU-møde 3/2011 Mødet startede kl. 18.00 med havevandring, mødested kæmpehøjen ved blok 3 Dagsorden: Pkt.1: Bemærkninger til ref. fra FU-møde 2/11 Pkt.2: Godkendelse af ref. fra FU-møde

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 20. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 45 beboere samt bestyrelsen,

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

EF ungarnsgade 3541 m.fl.

EF ungarnsgade 3541 m.fl. BOLIGEXPERTEN ADMIN ISTRATION A/S VESTERBROGADE 12 1620 KøBENHAVN V cvr-nr. 21397245 rlf.33 2299 4L TLF. TID : 10.00-14.00 FAX 33 22 66 93 ADM@BOLIGEXPERTEN.DK WWW.BOLIGEXPERTEN.DK BANK: Nordea Eank reg.

Læs mere

År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S.

År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S. Referat ordinær generalforsamling for E/F Øresund År 2013 tirsdag den 2. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for E/F Øresund i Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, 2300 København S. Mødt

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere