Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr København K 10. marts 2001 Alm. Brand Finans A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse Hovedelementerne i årsregnskabsmeddelelsen i Alm. Brand Finans A/S er følgende: Alm. Brand Finans A/S havde i 2000 en positiv udvikling med vækst på de ønskede forretningsområder, hvilket medførte et resultat før skat på 261 mio.kr. og efter skat på 259 mio.kr. Bestyrelsen betragter dette resultat som tilfredsstillende. Bag resultatet ligger et overskud i Alm. Brand Bank Koncernen på 61 mio.kr. før skat, tilbageførte hensættelser fra Sanexcokommanditselskaberne og Finansieringsselskabet Balder på i alt 95 mio.kr., samt tilbageførte nedskrivninger i forbindelse med den resterende del af Europort på i alt 38 mio.kr. Ultimo 2000 var egenkapitalen 1,9 mia.kr. Egenkapitalforrentningen udgjorde 14%. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for 2000 udbetales et udbytte på 7 kr. pr. aktie svarende til i alt 66 mio.kr. Bestyrelserne i Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S anbefaler en fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S med virkning fra 1. januar 2001, med Alm. Brand Finans A/S som det fortsættende selskab. Anbefalingen tiltrædes af Tilsynsrådet for Alm. Brand af 1792 G/S. Fusionen, der skal vedtages på de respektive generalforsamlinger, vil give et stort holdingselskab med kun én aktieklasse, en aktie med større likviditet og en enklere koncernstruktur for Alm. Brand Koncernen. Fusionen gennemføres ved, at 4 aktier af nominelt 100 kr. i Alm. Brand A/S ombyttes med 5 aktier af nominelt 80 kr. i Alm. Brand Finans A/S. Sidstnævnte selskab skifter herefter navn til Alm. Brand A/S. Det nye Alm. Brand A/S vil have en aktiekapital på mio.kr. og en egenkapital pr. 1. januar 2001 på mio.kr. Selskabet vil have mere end aktionærer. Med venlig hilsen Alm. Brand Finans A/S Henrik Nordam Adm. direktør Alm. Brand Finans A/S Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Nordam Midtermolen 7 Tlf.: København Ø

2 Side 2 af 13 Hoved- og nøgletal Hovedtal for koncernen Resultatopgørelse Mio.kr * Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Gebyr- og provisionsindtægter (netto) samt udbytte mv Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Resultat af finansielle poster Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat før skat Skat Årets resultat Balance Heraf minoriteter 2 1 Udlån Aktiekapital** Egenkapital excl. minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Egenkapital inkl. minoritetsinteresser Nøgletal Balance Antal heltidsansatte ultimo året Årets resultat i pct. af gnsn. egenkapital*** 14% 30% 23% 14% 24% Egenkapital inkl. minoritetsinteresser i pct. af aktiver 16% 16% 75% 67% 63% * Alm. Brand Bank indgår fra 1. juli ** Aktiekapitalen er på den ordinære generalforsamling i 2000 nedsat til 750 mio kr. Aktiekapitalen er fordelt på aktier á 80 kr. *** Årets resultat i pct. af gennemsnitlig egenkapital. Beregningen er foretaget på grundlag af koncernens resultat efter skat i forhold til gennemsnit af egenkapitalen, inkl. minoritetsinteresser. Nøgletal for aktier i Alm. Brand Finans A/S Egenkapitaludvikling Mio.kr Resultat efter skat (mio.kr.) Egenkapital (mio.kr.) Balance (mio.kr.) Børskurs pr. aktie ultimo (kr.) Indre værdi pr. aktie ultimo (kr.) Børskurs/Indre værdi 0,55 0,61 1,03 1,31 1,40 Årets resultat pr. aktie (kr.) Udbytte pr. aktie (kr.) Price/Earnings (Børskurs/resultat pr. aktie) 4,1 2,4 4,9 10,0 6,5

3 Side 3 af 13 Alm. Brand Finans A/S Årsregnskabsmeddelelse 2000 Udvikling i året Alm. Brand Finans Koncernen har i 2000 fortsat den positive udvikling med vækst på de ønskede forretningsområder. Resultatet før skat blev 261 mio.kr., hvilket er tilfredsstillende. Resultatet kan i al væsentlighed henføres til: Alm. Brand Bank Koncernens overskud i 2000 på 61 mio.kr. før skat, hvilket er på niveau med resultatet for Resultatet er påvirket af en nettoudgift på 24 mio.kr. i forbindelse med købet af ejendommene Midtermolen 1-3 og salget af det nuværende hovedkontor på Jarmers Plads. Tilbageførte hensættelser på udlån der relaterer sig til Sanexco kommanditselskaberne og udlånene i Finansieringsselskabet Balder på i alt 95 mio.kr. Tilbageførte nedskrivninger mv. på 38 mio.kr. i forbindelse med salget af den resterende del af Europort på Gibraltar i juni Et underskud på 13 mio.kr. i Alm. Brand Leasing, hvilket primært skyldes et større hensættelsesbehov. Øvrige aktiviteter, herunder investeringsafkast, på 80 mio.kr. I øvrigt påvirkes koncernens resultat af følgende: Nettorente- og gebyrindtægter er steget fra 198 mio.kr. i 1999 til 426 mio.kr. i Den væsentligste årsag til den store vækst er, at Alm. Brand Bank i regnskabet for 1999 kun blev indregnet i resultatopgørelsen for 2. halvår. Andre ordinære indtægter udgjorde 105 mio.kr. i 2000 mod 133 mio.kr. i Finans Koncernens resultat af finansielle poster er i 2000 steget med 227 mio.kr. til i alt 559 mio.kr. I 2000 udgjorde koncernens omkostninger 312 mio.kr. Omkostningerne er påvirket af væksten på 10% i henholdsvis ind- og udlån i banken og det forøgede forretningsomfang i bankens handelsområder. Af- og nedskrivninger på materielle aktiver udgør 41 mio.kr. i Posten»Tab og hensættelser på debitorer«udgør en indtægt på 56 mio.kr. i 2000 mod en indtægt på 117 mio.kr. i Stigningen i bankkoncernens udgiftsførte hensættelser i året og afskrivninger på debitorer skyldes hovedsagelig en stigning i hensættelser på billån. Stigningen i Alm. Brand Leasings udgiftsførte hensættelser og afskrivninger på debitorer skyldes primært hensættelser relateret til kopiområdet. Bestyrelsen betragter udviklingen i koncernens aktiviteter og årets resultat som tilfredsstillende. Ultimo 2000 var egenkapitalen uden minoriteter og efter tilbagekøb af egne aktier mio.kr. i Alm. Brand Finans A/S mod mio.kr. primo Egenkapitalforrentningen udgjorde 14%. I perioden fra begyndelsen af 1999 til udgangen af 2000 er egenkapitalen således steget med 711 mio.kr. Ultimo 2000 var koncernens indlån mio.kr. mens udlånet var mio.kr., hvilket er en stigning på henholdsvis 9% og 14% i forhold til Aktiviteten har dog været højere end tallene viser, idet der har været store afdrag på og indfrielser af lån. Det anslås endvidere, at den øgede værdipapirhandel har mindsket indlånet med ca. 700 mio.kr. På selskabets ordinære generalforsamling i april 2000 blev det besluttet at ændre navn fra Finansieringsselskabet Gefion A/S til Alm. Brand Finans A/S, samt at nedsætte selskabets aktiekapital med beholdningen af egne aktier fra nominelt 795 mio.kr. til 750 mio.kr. Kapitalnedsættelsen blev gennemført i 2. halvår 2000, og beholdningen af egne aktier er ført som en afgang direkte over egenkapitalen. Resultatopgørelsen er således ikke påvirket heraf. Hele Alm. Brand Koncernen gennemførte i foråret 2000 en omlægning af organisationsstrukturen med det formål yderligere at sætte fokus på kunden og på salg af koncernens produkter. Samtidig blev der oprettet en ny»region Direkte«for at sikre fokus på udviklingen af internet og partner-

4 Side 4 af 13 skaber i forbindelse med salg af Alm. Brand produkter. Derudover blev IT, marketing, økonomi, ejendomsadministration, personale m.m. samlet og varetages nu centralt for alle selskaber i Alm. Brand Koncernen. Med omlægningen af strukturen er Alm. Brand Koncernen bedre i stand til at udnytte synergimulighederne mellem bank og forsikring via øget krydssalg samt udvikling af fælles produkter. Endvidere betyder omlægningerne øget effektivitet og dermed mulighed for omkostningsbesparelser. Alm. Brand Koncernen står således stærkt rustet til at kunne imødekomme kundernes behov i fremtiden. Endvidere er den påbegyndte effektiviseringsproces med at integrere Alm. Brand Finans i Alm. Brand Bank fortsat i Alm. Brand Finans er således fraflyttet de hidtidige lokaler i Hellerup og flyttet til nyerhvervede lokaler på Midtermolen 1-3. Endvidere er Alm. Brand Banks hovedkontor ejendommen på Jarmers Plads afhændet. Ligeledes er der sket en integration af arbejdsprocesser og administrative rutiner. Der er således opnået betydelige omkostningsreduktioner i niveauet 20 mio.kr. Inddrivelsen af de af koncernens udlån, der relaterer sig til Sanexco kommanditselskaber, er i 2000 forløbet tilfredsstillende, og det har været muligt at tilbageføre en del af tidligere foretagne hensættelser på engagementerne. I de skibsbaserede kommanditselskaber under konkurs, hvor en stor del af resthæftelsen er overgivet til retslig inkasso, har der efter anke været afventet domme i prøvesager ved 2. retsinstans. De blev afsagt i juni 2000, og ligesom ved 1. instans faldt dommene ud til koncernens fordel. Der er efterfølgende givet afslag på en ansøgning om behandling ved 3. instans. Ultimo 2000 blev det besluttet, at Alm. Brand Finans A/S pr. 1. januar 2001 overdrager aktierne i Alm. Brand Leasing A/S til Alm. Brand Bank. På bestyrelsesmøder i Alm. Brand af 1792 G/S, Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S blev der 10. marts 2001 vedtaget at anbefale en fusion af de to børsnoterede selskaber Alm. Brand Finans A/S og Alm. Brand A/S med Alm. Brand Finans A/S som det fortsættende selskab. Umiddelbart efter den foreslåede fusion vil det på samme generalforsamling blive foreslået, at Alm. Brand Finans A/S skifter navn til Alm. Brand A/S. Det indstilles, at der for 2000 udbetales et udbytte på 7 kr. pr. aktie svarende til i alt 66 mio.kr. Dette udbytte er ekstraordinært højt på grund af det gode resultat. Koncernens forretningsaktiviteter Alm. Brand Finans A/S er moderselskab for Alm. Brand Bank, og koncernens væsentligste forretningsaktivitet er bankdrift. Efter salget af Alm. Brand Leasing til Alm. Brand Bank (pr. 1. januar 2001) er hovedparten af de fremadrettede forretningsaktiviteter samlet i Alm. Brand Bank Koncernen. Alm. Brand Finans Koncernen havde i 2000 følgende hovedaktiviteter: Bankdrift, Alm. Brand Bank Koncernen. Leasingaktivitet, Alm. Brand Leasing A/S. Debitoropfølgning Udlån relateret til Sanexco kommanditselskaber. Udlån til erhvervskunder i Finansieringsselskabet Balder A/S. Afvikling af Gibraltar aktiviteter og Parken, som er afsluttet i Alm. Brand Bank Koncernen Alm. Brand Bank Koncernen har i 2000 fortsat den positive udvikling med vækst på de ønskede forretningsområder. Resultatet før skat blev 61 mio.kr. I forbindelse med købet af Midtermolen 1-3 i København er der foretaget en regnskabsmæssig nedskrivning på 30 mio.kr. og samtidig realiseret en gevinst på 6 mio.kr. ved salg af det nuværende hovedkontor på Jarmers Plads. Resultatet før indregning af ejendomshandlerne er således 85 mio.kr. før skat. Banken har opdelt sine forretningsaktiviteter i privatkundeområdet, børs, ejendomsfinansiering, bilkredit og pantebrevsinvestering.

5 Side 5 af 13 Privatkundeområdet Bankens privatkundeområde beskæftiger sig med betalingsformidling, indlånsprodukter, pensionsopsparing, rådgivning om værdipapirer samt fondshandler. Hovedparten af salget sker via Alm. Brand Koncernens 43 filialer samt via internettet. Børs Alm. Brand Børs har formået at opnå høje vækstrater for både obligationer, aktier, valuta og kapitalforvaltning. Især de seneste års kraftige satsning på aktieområdet har båret frugt. Der har været en organisk vækst med lav risiko, og resultatet er det hidtil bedste i Alm. Brand Børs historie. pant i fast ejendom i Danmark og primært i villaer, ejerlejligheder og sommerhuse. Resultatet før skat er 7,4 mio.kr. i 2000, hvilket er tilfredsstillende. Alm. Brand Leasing A/S Alm. Brand Leasings hovedaktivitet er indgåelse af leasingaftaler om biler og IT-udstyr enten gennem forhandleren eller ved direkte salg. Målsætningen er at dække økonomisk velfunderede virksomheders finansieringsbehov samt at være en aktiv partner for professionelle leasingformidlere. I efteråret blev området leasing af kontorudstyr fravalgt. Ejendomsfinansiering Ejendomsfinansieringsområdet har specialiseret sig i finansiering af fast ejendom og de dertil knyttede serviceydelser. Det omfatter finansiering af boliger og forretningsejendomme, handel med og investering i pantebreve samt finansiering og administration af pantebrevsporteføljer. På pantebrevsadministration har banken en førende position. Udlånsporteføljen er forøget fra 2,5 mia.kr. i 1999 til 3,5 mia.kr. i Ejendomsfinansiering udgør 60% af bankens samlede udlånsaktivitet pr. 31. december Bilkredit Datterselskabet Alm. Brand Bilkredit er et bilfinansieringsselskab. Produkterne sælges gennem bilforhandlerne, og samarbejdet med flere større bilimportører har medført, at Alm. Brand Bilkredit markedsføres under den pågældende importørs navn. Målsætningen er at bevare positionen som en væsentlig aktør på det danske bilfinansieringsmarked med vægt på lav risiko og derfor selektiv kreditpolitik. Salget af nye biler faldt i 2000 med godt 17%, og konkurrencen mellem finansieringsselskaberne blev derved skærpet. Alm. Brand Bilkredit har haft en tilbagegang i nytegningen, og den samlede udlånsportefølje var ved udgangen af året mio.kr. Pantebrevsinvestering Datterselskabet Alm. Brand Pantebreve A/S er et børsnoteret investeringsselskab, som investerer i pantebreve hovedsageligt ugaranterede med Selskabets udlån er i 2000 vokset fra 928 mio.kr. til mio.kr. Alm. Brand Leasings resultat for 2000 blev et underskud på 13 mio.kr., hvilket især skyldes, at hensættelserne er øget med 18 mio.kr. primært på grund af afvikling af kontorudstyrområdet. Selskabet har i 2000 forhøjet kapitalen med 17 mio.kr. ved kontant indskud fra moderselskabet. Debitoropfølgning Finansieringsselskabet af 9/ A/S udlån, der relaterer sig til Sanexco kommanditselskaber, udgjorde ved udgangen af 2000 knap 1,1 mia.kr. Alm. Brand Finans har i sin værdiansættelse af lånene været forsigtig og taget hensyn dels til den årrække, der ventes at gå, før lånene er afviklet, dels til de administrative omkostninger der vil være forbundet med at inddrive fordringerne. Forløbet af investorindbetalingerne har medført, at Alm. Brand Finans A/S i 2000 har indtægtsført 75 mio.kr. af tidligere foretagne hensættelser. Det skyldes et bedre indbetalingsflow end forventet i både de ejendomsbaserede og de skibsbaserede selskaber under konkurs. Ejendomsbaserede kommanditselskaber under konkurs: Hovedparten af investorerne har været igennem en inkassoproces. Der er indgået aftaler om betaling af ca. 15% af resthæftelsen, og mere end 50% af den samlede oprindelige

6 Side 6 af 13 hæftelse, der var på ca. 2,2 mia.kr., var indbetalt ved udgangen af Skibsbaserede kommanditselskaber under konkurs: Retssager vedrørende betaling er blevet vundet af kommanditselskaberne. Der vil blive sat betydelige ressourcer af til at få disse fordringer inkasseret kontant eller gennem afdragsordninger. Mere end 50% af den samlede oprindelige hæftelse, der var på ca. 1 mia.kr., var indbetalt ved udgangen af Skibsbaserede kommanditselskaber: Restgælden forventes indbetalt inden udgangen af Datterselskabet, Finansieringsselskabet Balder A/S, har engagementer med en række erhvervskunder på i alt 91 mio.kr., der efter hensættelser på 61 mio.kr. er bogført til 30 mio.kr. pr. 31. december Som følge af indfrielser, dividender og nedbringelser er der i årets løb tilbageført 20 mio.kr. af tidligere foretagne hensættelser på udlånene. De resterende udlån afvikles over en årrække. Afvikling af Gibraltar aktiviteter og salg af Parken De oprindelige besiddelser på Gibraltar bestod af: Lejlighedskomplekset Eurotowers. Hotel- og kontorkomplekset Europort. I januar 2000 blev der med regeringen i Gibraltar og Krüger A/S indgået en aftale, som indebar, at de retssager, der verserede mellem parterne, blev forligt, samtidig med at forbrændingsanlægget blev overdraget til regeringen på Gibraltar, som overtog det fulde ansvar for den videre drift. Aftalen betød, at der i regnskabet for 1999 kunne indtægtsføres en gevinst på 62 mio.kr. i forhold til de bogførte værdier. Koncernen solgte i 1998 Parkens stadiondel til FCK og i 1999 Parkens kontortårne til Jeudan. Afregningen af salgssummerne, der afventede den endelige udmatrikulering af Parken, er sket i I 2000 blev der indgået aftale med FCK om afregning af de mangler ved Parken, som Ejendomsaktieselskabet Idrætsparken havde forpligtet sig til at udbedre. Der blev endvidere indgået forlig med JPC s konkursbo, ligesom en verserende voldgiftssag mod boet blev afsluttet. Den samlede resultateffekt af Parken udgør et tab på 4 mio.kr. i Alle tilbageværende aktiviteter vedrørende Gibraltar og Parken er således afhændet og afviklet i Fremtiden Resultatet af aktiviteterne i Alm. Brand Finans Koncernen ventes i 2001 at give et overskud i niveauet 190 mio.kr. før og efter skat. Forbrændingsanlægget. Lejlighedskomplekset Eurotowers blev afhændet i 1999 med en gevinst på 45 mio.kr. i forhold til de bogførte værdier. Alm. Brand Bank Koncernen Gennem 1980 erne og 1990 erne har den finansielle sektor udviklet sig fra liberalisering over konsolidering, for nu i 2000 at udvise internationaliseringstendenser. I januar 2000 blev der indgået aftale med regeringen i Gibraltar om salg af en del af hotel- og kontorkomplekset Europort. I juni samme år blev den resterende del af hotel- og kontorkomplekset Europort solgt. Salget medfører, at der i Alm. Brand Finans Koncernens resultat for 2000 er indtægtsført en gevinst på 38 mio.kr. Alm. Brand Banks konkurrencemæssige stilling forventes ikke at blive påvirket, idet mange kunder søger fra de store mod mindre banker. Endvidere vil den teknologiske udvikling herunder ikke mindst internettet, påvirke kontakten og forholdet til kunderne.

7 Side 7 af 13 Med udsigt til den skærpede konkurrence forventes bankens resultat i de kommende år at stabilisere sig på et niveau, der mindst svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat med pengemarkedsrenten plus 5 procentpoint. Det forventes, at udlånet vil stige mere end indlånet, og at bankens handels- og serviceaktiviteter vil få mest synlig vækst. Dette er ikke i sig selv balanceskabende, men vil kunne mærkes på indtjening og kundeloyalitet. Der planlægges vækst i alle de nuværende forretningsområder. Bankens udlån er stadig i overvejende grad baseret på sikkerhed i fast ejendom og biler. Derfor vil en reduceret betalingsevne hos kunderne i første omgang kun have begrænset virkning på bankens drift. Bankens rentemarginal på 2,5% ventes ikke ændret. Væksten i investeringsrådgivning og kapitalforvaltning, samt de foretagne effektivitetsforbedringer vil i stor udstrækning opveje de ekstra omkostninger, som følger af det øgede rådgivningsniveau. Investeringerne i IT-løsninger vil fortsat ligge på et relativt højt niveau og vil blandt andet betyde yderligere tilbud om internetløsninger til kunder og samarbejdspartnere. Markedsføring vil ligeledes blive fastholdt på samme høje niveau som i de foregående år, om end vægten vil blive flyttet til øget kommunikation med koncernens eksisterende kunder. Kapitalforvaltning Kapitalforvaltning vil i fremtiden udgøre et hastigt voksende marked for Alm. Brand Bank. Der vil fortsat blive investeret mange ressourcer i udvikling af systemer, der kan håndtere de øgede krav til kapitalforvaltning. Blankolån Blankolån er et område, som er under udvikling. Det drejer sig om kortbaserede lånekoncepter, der tilbydes via bankens samarbejdspartnere. Tilbuddene gives til veldefinerede kundegrupper, som banken i forvejen har kendskab til. Kreditrisikoen bliver derved mindre, og banken får en god platform for resultater på dette område. De første produkter ventes lanceret i første halvår af Bankens rentefølsomhed, der i væsentlig grad baserer sig på handelsbeholdningen af pantebreve, har i det forløbne år ikke haft større udsving. I de kommende år søges rentefølsomheden fastholdt på samme niveau. Salget til bankens nuværende kunder vil blive øget. Det er et overordnet mål at skabe helkunder ikke alene i forhold til banken men i forhold til hele koncernen. I den planlagte vækst i bankens aktiviteter og markedsføringen af nye koncernprodukter lægges der vægt på at styrke bankens position som opsparings- og investeringsbank. Udbuddet af produkter vil vokse, og der vil især blive skabt nye gennem bankens tætte forbindelser til samarbejdspartnere. Der satses fortsat på at tiltrække og fastholde dygtige, initiativrige og resultatorienterede medarbejdere. Det samlede medarbejderantal vil blive søgt fastholdt på det nuværende niveau, og der vil blive gennemført en løbende videreuddannelse på alle niveauer. U30 Koncernen vil i 2001 indføre nye e-net produkter. Tiltaget har fået navnet Alm. Brand U30. Der er tale om både bank- og forsikringsprodukter, der henvender sig til unge under 30 år, hvilket ikke mindst er en aldersgruppe, der forventes fremover at anvende internettet som kommunikationsog betjeningsvej. Leasing Erhvervsvirksomheder og samarbejdende leverandører giver udtryk for voksende interesse for leasing som finansieringskilde. Alm. Brand Leasing A/S venter på den baggrund øget tilgang af leasingkontrakter i de kommende år. Det samlede forretningsomfang ventes at holde sig på det nuværende niveau, men resultatet forventes at overstige niveauet i Debitorafdelingen I det forventede resultat for 2001 er indregnet et fortsat positivt betalingsbeløb vedrørende udlån relateret til Sanexco kommanditselskaberne. Det er vurderingen, at der stadig er knyttet en betydelig usikkerhed til værdiansættelsen af ud-

8 Side 8 af 13 lån relateret til Sanexco kommanditselskaberne i betragtning af deres specielle karakter og den længere tidshorisont for realisering. Derfor ændres de anvendte vurderinger først i positiv retning, når der er en konstateret udvikling, der tilsiger dette. Koncernens risikostyring Alm. Brand Finans Koncernens væsentligste risici findes i aktiviteterne i Alm. Brand Bank Koncernen samt i Alm. Brand Leasing A/S. Alm. Brand Bank Koncernens kreditgivning og risikoeksponering sker i overensstemmelse med bankens målsætning om lav risiko og konkurrencedygtige produkter. Bevilling af nye kontrakter sker efter kreditvurdering af leasingtager. Der foretages løbende vurdering af udviklingen i kreditrisikoen på indgåede kontrakter, dels ved opfølgning på eventuelle ydelsesrestancer, dels ved gennemgang af kontraktporteføljen og vurdering af hensættelsesbehov. I hensættelsesgennemgangen indgår en vurdering af gensalgsværdien af de leasede aktiver. Medarbejdere Alm. Brand Finans Koncernen er en servicevirksomhed, hvor kvaliteten af den personlige service er afgørende for succes. Vi skal være anderledes og yde en bedre kundebetjening end konkurrenterne. Bankkoncernens korrektivkonto udgør 3,0% af de samlede udlån og garantier. Kontoen indeholder de samlede hensættelser på udlån og garantier, og det er målet under de nuværende konjunkturforhold at fastholde korrektivkontoen på omkring 3%. Koncernens mellemværender med kunder på fonds- og valutaområdet samt placeringer af overskudslikviditet kan medføre forskellige former for markedsrisici, som opstår i forbindelse med ændringer i renter og aktie- og valutakurser. Koncernen har lagt detaljerede rammer for, hvilke markedsrisici banken må påtage sig. Ultimo 2000 var der 376 heltidsansatte i Alm. Brand Finans Koncernen mod 400 ultimo Aktionærsammensætning Ifølge selskabets fortegnelse over navnenoterede aktionærer ultimo januar 2001 ejede følgende mere end 5% af aktiekapitalen på 750 mio.kr.: Alm. Brand A/S Koncernen, Kgs. Lyngby 59,4% Købstædernes almindelige Brandforsikring, København 13,7% Renterisikoen udtrykker koncernens tab i tilfælde af en generel renteændring på ét procentpoint. Ifølge bankkoncernens egen opgørelsesmetode var renterisikoen ultimo 2000 på 24 mio.kr. Rammerne for bankens samlede renterisiko efter en generel rentesænkning på ét procentpoint er fastlagt til maksimalt 5% af bankens egenkapital svarende til 34,5 mio.kr. ATP, Hillerød 14,4% Alm. Brand Finans A/S og dattervirksomheder ejede ultimo 2000 i alt stk. egne aktier svarende til 0,2% af aktiekapitalen. Alm. Brand Finans aktien er noteret på Københavns Fondsbørs. Banken tager kun egenpositioner i aktier for mindre beløb. Bankens egenbeholdning af eksklusive puljer aktier var 38 mio.kr. pr. 31. december 2000 og 166 mio.kr. inklusive puljer. Alm. Brand Finans A/S indgår i koncernregnskabet for Alm. Brand A/S, Kgs. Lyngby og Alm. Brand af 1792 G/S, Kgs. Lyngby. Det er Alm. Brand Banks politik ikke at have nogle nævneværdige egenpositioner i fremmed valuta. Generalforsamling Den ordinære generalforsamling i Alm. Brand Finans A/S afholdes torsdag den 19. april 2001

9 Side 9 af 13 kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Bestyrelsen vil på den ordinære generalforsamling stille forslag om, at selskabet fusioneres med det børsnoterede Alm. Brand A/S med Alm. Brand Finans A/S som det fortsættende selskab. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for 2000 udbetales et udbytte på 7 kr. pr. aktie á 80 kr., hvilket svarer til 8,75% og en samlet udbyttebetaling på 66 mio.kr. I forhold til udbyttebetalingen for 1999 er dette en stigning på 3 kr. pr. aktie svarende til en stigning på godt 40%. Udbyttet er ekstraordinært højt i 2000 på grund af det gode resultat. Regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet og koncernregnskabet for 2000 er udarbejdet i henhold til gældende regler. Regnskabet for 2000 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år bortset fra, at skat af årets indkomst fordeles mellem sambeskattede danske selskaber (fuld fordeling). Ændringer i den anvendte regnskabspraksis får ingen betydning for moderselskabet eller koncernens resultat eller egenkapital. Alm. Brand Bank Koncernen indgår fra 1. juli Årsregnskabet er af selskabets revisorer forsynet med påtegning uden forbehold. Finanskalender Det trykte regnskab forventes udsendt den 28. marts Ordinær generalforsamling afholdes den 19. april Halvårsrapport 30. juni 2001 forventes udsendt 30. august Årsrapport 31. december 2001 forventes udsendt marts Der offentliggøres ikke kvartalsrapporter i 2001.

10 Side 10 af 13 Resultatopgørelse og overskudsfordeling Koncern Moderselskab Mio.kr Renteindtægter 658,2 279,4 59,7 46,2 Renteudgifter 355,2 132,7 25,7 21,0 Netto renteindtægter 303,0 146,7 34,0 25,2 Udbytte af kapitalandele 6,1 1,9 2,3 1,6 Gebyrer og provisionsindtægter 156,9 73,0 0,1 0 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 39,5 23,6 0,5 0,7 Netto rente- og gebyrindtægter 426,5 198,0 35,9 26,1 Kursreguleringer 28,2 0,8 3,4 11,0 Andre ordinære indtægter 105,0 133,2 29,5 30,6 Udgifter til personale og administration 311,7 213,4 38,2 73,0 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 41,1 222,6 0,6 3,0 Andre ordinære udgifter 0,9 0,7 0 0 Tab og hensættelser på debitorer 55,6 117,2 89,6 71,6 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder ,1 414,7 Ordinært resultat før skat 261,6 457,7 257,7 456,0 Skat 2,3 4,6 1,0 4,0 Årets resultat 259,3 453,1 256,7 452,0 Heraf minoritetsinteressernes andel 2,7 1,1 Overskudsfordeling Årets resultat foreslås anvendt således: Anvendt til udbytte 65,6 39,8 Henlagt til egenkapital 191,1 412,2 I alt anvendt 256,7 452,0 Alm. Brand Bank Koncernen indgår fra 1. juli 1999.

11 Side 11 af 13 Balance Koncern Moderselskab Mio.kr Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 13,3 17,0 0 0 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 2.623, ,1 67,6 7,9 Udlån 7.211, , , ,7 Obligationer 1.380, ,5 0 0 Aktier mv. 166,1 156,9 0 0 Kapitalandele 3,5 4, , ,8 Immaterielle aktiver Materielle aktiver 315,9 426,4 0,9 2,8 Egne kapitalandele 1,9 34,2 0 33,8 Andre aktiver 520,2 743,1 114,9 144,9 Aktiver i alt , , , ,9 Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 696,8 610,5 250,0 450,6 Indlån 8.573, ,5 401,5 419,6 Andre passiver 996,3 722,7 79,5 75,1 Hensættelser til forpligtelser 21,6 74,9 6,4 6,5 Minoritetsinteresser 39,5 27,9 0 0 Egenkapital Aktiekapital 750,0 795,0 750,0 795,0 Opskrivningshenlæggelser 94,1 94,1 0 0 Overført fra tidligere år 873,3 476,8 967,4 570,9 Overført af årets resultat 191,1 412,2 191,1 412,2 Egenkapital i alt 1.908, , , ,1 Passiver i alt , , , ,9 Ikke-balanceførte poster Garantier mv. 121,5 134,3 10,0 65,0 Andre forpligtelser 381,8 149,8 0,3 0,3 Ikke-balanceførte poster i alt 503,3 284,1 10,3 65,3

12 Side 12 af 13 Noter mv. Moderselskab Aktie- Overført I alt I alt Mio.kr. kapital resultat Egenkapital Alm. Brand Finans A/S Saldo 1. januar 795,00 983, , ,2 Årets resultat 256,7 256,7 452,0 Andre ændringer: Praksisændring udskudt skat 0 73,6 Forskelsbeløb ved køb af virksomhed 0 94,1 Kapitalnedsættelse 45,0 15,7 60,7 0 Udbytte 65,6 65,6 39,8 Andre ændringer i alt 45,0 81,3 126,3 127,9 Ændring i egenkapital 45,0 175,4 130,4 579,9 Saldo 31. december 750, , , ,1 Aktiekapitalen er fordelt på aktier à 80 kr. Koncern Moderselskab Mio.kr Ikke-balanceførte poster Garantier mv. Finansgarantier 3,4 4,5 0 0 Øvrige garantier 118,1 129,8 10,0 65,0 Garantier mv. i alt 121,5 134,3 10,0 65,0 Andre forpligtelser Uigenkaldelige kredittilsagn 227,6 1,3 0 0 Øvrige forpligtelser 154,2 148,5 0,3 0,3 Andre forpligtelser i alt 381,8 149,8 0,3 0,3

13 Side 13 af 13 Koncern Moderselskab Mio.kr Eventualforpligtelser Koncern Den tidligere Baltica Holding Koncerns finansiering af anpartsprojekter indebærer, at Alm. Brand Finans Koncernen i de seneste år har været engageret i en række retssager mod kommanditister, der overvejende skyldes, at kommanditisterne har søgt at frigøre sig i for den i forbindelse med anpartstegningen påtagene hæftelse. Den største del af disse sager er på nuværende tidspunkt afsluttet med et for Alm. Brand Finans A/S positivt resultat, nogle forventes afsluttet i løbet af 2001, og enkelte må forventes at versere efter Der er ved værdiansættelsen af koncernens tilgodehavender taget hensyn til den usikkerhed væsentligst knyttet til kommanditisternes betalingsevne der består, indtil koncernens fordringer i muligt omfang måtte være inkasseret. Koncernen er part i en række retssager. Efter ledelsens opfattelse vil disse ikke påføre koncernen tab. Provinskredit har en momsreguleringsforpligtelse vedrørende ejendommene Midtermolen 1-3 på i alt 22 mio.kr. Forpligtelsen reduceres over de kommende 4 år med 5,5 mio.kr. pr. år. Moderselskab Selskabet hæfter solidarisk for selskabsskatten af sambeskatningsindkomsten. Alm. Brand Finans A/S har erklæret at ville stille likviditet til rådighed til dækning af den normale drift i en række dattervirksomheder. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Aktiver, hvori der indgår pantsatte eller transporterede aktiver: Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker 2.623, ,1 67,6 7,9 Heraf: Modtaget deponering 0 68,5 0 0 Pantsat 50,0 1,0 50,0 1,0 50,0 69,5 50,0 1,0

Indhold. Ledelse. Hoved- og nøgletal. Beretning. Ledelsens beretning. Koncernens regnskabsberetning. Mål og strategier. Fremtiden

Indhold. Ledelse. Hoved- og nøgletal. Beretning. Ledelsens beretning. Koncernens regnskabsberetning. Mål og strategier. Fremtiden Indhold 2 3 4 Ledelse Hoved- og nøgletal Beretning Ledelsens beretning Koncernens regnskabsberetning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Koncernens risikostyring Medarbejdere

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Indhold. Ledelse. Koncernoversigt. Koncernens hoved- og nøgletal. Beretning. 6 Ledelsens beretning. 8 Koncernens regnskabsberetning

Indhold. Ledelse. Koncernoversigt. Koncernens hoved- og nøgletal. Beretning. 6 Ledelsens beretning. 8 Koncernens regnskabsberetning Indhold 2 3 4 5 Ledelse Koncernoversigt Koncernens hoved- og nøgletal Beretning 6 Ledelsens beretning 8 Koncernens regnskabsberetning 10 Mål og strategier Fremtiden 12 Koncernens forretningsaktiviteter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere