Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K"

Transkript

1 Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr København K 10. marts 2001 Alm. Brand Finans A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse Hovedelementerne i årsregnskabsmeddelelsen i Alm. Brand Finans A/S er følgende: Alm. Brand Finans A/S havde i 2000 en positiv udvikling med vækst på de ønskede forretningsområder, hvilket medførte et resultat før skat på 261 mio.kr. og efter skat på 259 mio.kr. Bestyrelsen betragter dette resultat som tilfredsstillende. Bag resultatet ligger et overskud i Alm. Brand Bank Koncernen på 61 mio.kr. før skat, tilbageførte hensættelser fra Sanexcokommanditselskaberne og Finansieringsselskabet Balder på i alt 95 mio.kr., samt tilbageførte nedskrivninger i forbindelse med den resterende del af Europort på i alt 38 mio.kr. Ultimo 2000 var egenkapitalen 1,9 mia.kr. Egenkapitalforrentningen udgjorde 14%. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for 2000 udbetales et udbytte på 7 kr. pr. aktie svarende til i alt 66 mio.kr. Bestyrelserne i Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S anbefaler en fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S med virkning fra 1. januar 2001, med Alm. Brand Finans A/S som det fortsættende selskab. Anbefalingen tiltrædes af Tilsynsrådet for Alm. Brand af 1792 G/S. Fusionen, der skal vedtages på de respektive generalforsamlinger, vil give et stort holdingselskab med kun én aktieklasse, en aktie med større likviditet og en enklere koncernstruktur for Alm. Brand Koncernen. Fusionen gennemføres ved, at 4 aktier af nominelt 100 kr. i Alm. Brand A/S ombyttes med 5 aktier af nominelt 80 kr. i Alm. Brand Finans A/S. Sidstnævnte selskab skifter herefter navn til Alm. Brand A/S. Det nye Alm. Brand A/S vil have en aktiekapital på mio.kr. og en egenkapital pr. 1. januar 2001 på mio.kr. Selskabet vil have mere end aktionærer. Med venlig hilsen Alm. Brand Finans A/S Henrik Nordam Adm. direktør Alm. Brand Finans A/S Kontaktperson: Adm. direktør Henrik Nordam Midtermolen 7 Tlf.: København Ø

2 Side 2 af 13 Hoved- og nøgletal Hovedtal for koncernen Resultatopgørelse Mio.kr * Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Gebyr- og provisionsindtægter (netto) samt udbytte mv Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Resultat af finansielle poster Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat før skat Skat Årets resultat Balance Heraf minoriteter 2 1 Udlån Aktiekapital** Egenkapital excl. minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Egenkapital inkl. minoritetsinteresser Nøgletal Balance Antal heltidsansatte ultimo året Årets resultat i pct. af gnsn. egenkapital*** 14% 30% 23% 14% 24% Egenkapital inkl. minoritetsinteresser i pct. af aktiver 16% 16% 75% 67% 63% * Alm. Brand Bank indgår fra 1. juli ** Aktiekapitalen er på den ordinære generalforsamling i 2000 nedsat til 750 mio kr. Aktiekapitalen er fordelt på aktier á 80 kr. *** Årets resultat i pct. af gennemsnitlig egenkapital. Beregningen er foretaget på grundlag af koncernens resultat efter skat i forhold til gennemsnit af egenkapitalen, inkl. minoritetsinteresser. Nøgletal for aktier i Alm. Brand Finans A/S Egenkapitaludvikling Mio.kr Resultat efter skat (mio.kr.) Egenkapital (mio.kr.) Balance (mio.kr.) Børskurs pr. aktie ultimo (kr.) Indre værdi pr. aktie ultimo (kr.) Børskurs/Indre værdi 0,55 0,61 1,03 1,31 1,40 Årets resultat pr. aktie (kr.) Udbytte pr. aktie (kr.) Price/Earnings (Børskurs/resultat pr. aktie) 4,1 2,4 4,9 10,0 6,5

3 Side 3 af 13 Alm. Brand Finans A/S Årsregnskabsmeddelelse 2000 Udvikling i året Alm. Brand Finans Koncernen har i 2000 fortsat den positive udvikling med vækst på de ønskede forretningsområder. Resultatet før skat blev 261 mio.kr., hvilket er tilfredsstillende. Resultatet kan i al væsentlighed henføres til: Alm. Brand Bank Koncernens overskud i 2000 på 61 mio.kr. før skat, hvilket er på niveau med resultatet for Resultatet er påvirket af en nettoudgift på 24 mio.kr. i forbindelse med købet af ejendommene Midtermolen 1-3 og salget af det nuværende hovedkontor på Jarmers Plads. Tilbageførte hensættelser på udlån der relaterer sig til Sanexco kommanditselskaberne og udlånene i Finansieringsselskabet Balder på i alt 95 mio.kr. Tilbageførte nedskrivninger mv. på 38 mio.kr. i forbindelse med salget af den resterende del af Europort på Gibraltar i juni Et underskud på 13 mio.kr. i Alm. Brand Leasing, hvilket primært skyldes et større hensættelsesbehov. Øvrige aktiviteter, herunder investeringsafkast, på 80 mio.kr. I øvrigt påvirkes koncernens resultat af følgende: Nettorente- og gebyrindtægter er steget fra 198 mio.kr. i 1999 til 426 mio.kr. i Den væsentligste årsag til den store vækst er, at Alm. Brand Bank i regnskabet for 1999 kun blev indregnet i resultatopgørelsen for 2. halvår. Andre ordinære indtægter udgjorde 105 mio.kr. i 2000 mod 133 mio.kr. i Finans Koncernens resultat af finansielle poster er i 2000 steget med 227 mio.kr. til i alt 559 mio.kr. I 2000 udgjorde koncernens omkostninger 312 mio.kr. Omkostningerne er påvirket af væksten på 10% i henholdsvis ind- og udlån i banken og det forøgede forretningsomfang i bankens handelsområder. Af- og nedskrivninger på materielle aktiver udgør 41 mio.kr. i Posten»Tab og hensættelser på debitorer«udgør en indtægt på 56 mio.kr. i 2000 mod en indtægt på 117 mio.kr. i Stigningen i bankkoncernens udgiftsførte hensættelser i året og afskrivninger på debitorer skyldes hovedsagelig en stigning i hensættelser på billån. Stigningen i Alm. Brand Leasings udgiftsførte hensættelser og afskrivninger på debitorer skyldes primært hensættelser relateret til kopiområdet. Bestyrelsen betragter udviklingen i koncernens aktiviteter og årets resultat som tilfredsstillende. Ultimo 2000 var egenkapitalen uden minoriteter og efter tilbagekøb af egne aktier mio.kr. i Alm. Brand Finans A/S mod mio.kr. primo Egenkapitalforrentningen udgjorde 14%. I perioden fra begyndelsen af 1999 til udgangen af 2000 er egenkapitalen således steget med 711 mio.kr. Ultimo 2000 var koncernens indlån mio.kr. mens udlånet var mio.kr., hvilket er en stigning på henholdsvis 9% og 14% i forhold til Aktiviteten har dog været højere end tallene viser, idet der har været store afdrag på og indfrielser af lån. Det anslås endvidere, at den øgede værdipapirhandel har mindsket indlånet med ca. 700 mio.kr. På selskabets ordinære generalforsamling i april 2000 blev det besluttet at ændre navn fra Finansieringsselskabet Gefion A/S til Alm. Brand Finans A/S, samt at nedsætte selskabets aktiekapital med beholdningen af egne aktier fra nominelt 795 mio.kr. til 750 mio.kr. Kapitalnedsættelsen blev gennemført i 2. halvår 2000, og beholdningen af egne aktier er ført som en afgang direkte over egenkapitalen. Resultatopgørelsen er således ikke påvirket heraf. Hele Alm. Brand Koncernen gennemførte i foråret 2000 en omlægning af organisationsstrukturen med det formål yderligere at sætte fokus på kunden og på salg af koncernens produkter. Samtidig blev der oprettet en ny»region Direkte«for at sikre fokus på udviklingen af internet og partner-

4 Side 4 af 13 skaber i forbindelse med salg af Alm. Brand produkter. Derudover blev IT, marketing, økonomi, ejendomsadministration, personale m.m. samlet og varetages nu centralt for alle selskaber i Alm. Brand Koncernen. Med omlægningen af strukturen er Alm. Brand Koncernen bedre i stand til at udnytte synergimulighederne mellem bank og forsikring via øget krydssalg samt udvikling af fælles produkter. Endvidere betyder omlægningerne øget effektivitet og dermed mulighed for omkostningsbesparelser. Alm. Brand Koncernen står således stærkt rustet til at kunne imødekomme kundernes behov i fremtiden. Endvidere er den påbegyndte effektiviseringsproces med at integrere Alm. Brand Finans i Alm. Brand Bank fortsat i Alm. Brand Finans er således fraflyttet de hidtidige lokaler i Hellerup og flyttet til nyerhvervede lokaler på Midtermolen 1-3. Endvidere er Alm. Brand Banks hovedkontor ejendommen på Jarmers Plads afhændet. Ligeledes er der sket en integration af arbejdsprocesser og administrative rutiner. Der er således opnået betydelige omkostningsreduktioner i niveauet 20 mio.kr. Inddrivelsen af de af koncernens udlån, der relaterer sig til Sanexco kommanditselskaber, er i 2000 forløbet tilfredsstillende, og det har været muligt at tilbageføre en del af tidligere foretagne hensættelser på engagementerne. I de skibsbaserede kommanditselskaber under konkurs, hvor en stor del af resthæftelsen er overgivet til retslig inkasso, har der efter anke været afventet domme i prøvesager ved 2. retsinstans. De blev afsagt i juni 2000, og ligesom ved 1. instans faldt dommene ud til koncernens fordel. Der er efterfølgende givet afslag på en ansøgning om behandling ved 3. instans. Ultimo 2000 blev det besluttet, at Alm. Brand Finans A/S pr. 1. januar 2001 overdrager aktierne i Alm. Brand Leasing A/S til Alm. Brand Bank. På bestyrelsesmøder i Alm. Brand af 1792 G/S, Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S blev der 10. marts 2001 vedtaget at anbefale en fusion af de to børsnoterede selskaber Alm. Brand Finans A/S og Alm. Brand A/S med Alm. Brand Finans A/S som det fortsættende selskab. Umiddelbart efter den foreslåede fusion vil det på samme generalforsamling blive foreslået, at Alm. Brand Finans A/S skifter navn til Alm. Brand A/S. Det indstilles, at der for 2000 udbetales et udbytte på 7 kr. pr. aktie svarende til i alt 66 mio.kr. Dette udbytte er ekstraordinært højt på grund af det gode resultat. Koncernens forretningsaktiviteter Alm. Brand Finans A/S er moderselskab for Alm. Brand Bank, og koncernens væsentligste forretningsaktivitet er bankdrift. Efter salget af Alm. Brand Leasing til Alm. Brand Bank (pr. 1. januar 2001) er hovedparten af de fremadrettede forretningsaktiviteter samlet i Alm. Brand Bank Koncernen. Alm. Brand Finans Koncernen havde i 2000 følgende hovedaktiviteter: Bankdrift, Alm. Brand Bank Koncernen. Leasingaktivitet, Alm. Brand Leasing A/S. Debitoropfølgning Udlån relateret til Sanexco kommanditselskaber. Udlån til erhvervskunder i Finansieringsselskabet Balder A/S. Afvikling af Gibraltar aktiviteter og Parken, som er afsluttet i Alm. Brand Bank Koncernen Alm. Brand Bank Koncernen har i 2000 fortsat den positive udvikling med vækst på de ønskede forretningsområder. Resultatet før skat blev 61 mio.kr. I forbindelse med købet af Midtermolen 1-3 i København er der foretaget en regnskabsmæssig nedskrivning på 30 mio.kr. og samtidig realiseret en gevinst på 6 mio.kr. ved salg af det nuværende hovedkontor på Jarmers Plads. Resultatet før indregning af ejendomshandlerne er således 85 mio.kr. før skat. Banken har opdelt sine forretningsaktiviteter i privatkundeområdet, børs, ejendomsfinansiering, bilkredit og pantebrevsinvestering.

5 Side 5 af 13 Privatkundeområdet Bankens privatkundeområde beskæftiger sig med betalingsformidling, indlånsprodukter, pensionsopsparing, rådgivning om værdipapirer samt fondshandler. Hovedparten af salget sker via Alm. Brand Koncernens 43 filialer samt via internettet. Børs Alm. Brand Børs har formået at opnå høje vækstrater for både obligationer, aktier, valuta og kapitalforvaltning. Især de seneste års kraftige satsning på aktieområdet har båret frugt. Der har været en organisk vækst med lav risiko, og resultatet er det hidtil bedste i Alm. Brand Børs historie. pant i fast ejendom i Danmark og primært i villaer, ejerlejligheder og sommerhuse. Resultatet før skat er 7,4 mio.kr. i 2000, hvilket er tilfredsstillende. Alm. Brand Leasing A/S Alm. Brand Leasings hovedaktivitet er indgåelse af leasingaftaler om biler og IT-udstyr enten gennem forhandleren eller ved direkte salg. Målsætningen er at dække økonomisk velfunderede virksomheders finansieringsbehov samt at være en aktiv partner for professionelle leasingformidlere. I efteråret blev området leasing af kontorudstyr fravalgt. Ejendomsfinansiering Ejendomsfinansieringsområdet har specialiseret sig i finansiering af fast ejendom og de dertil knyttede serviceydelser. Det omfatter finansiering af boliger og forretningsejendomme, handel med og investering i pantebreve samt finansiering og administration af pantebrevsporteføljer. På pantebrevsadministration har banken en førende position. Udlånsporteføljen er forøget fra 2,5 mia.kr. i 1999 til 3,5 mia.kr. i Ejendomsfinansiering udgør 60% af bankens samlede udlånsaktivitet pr. 31. december Bilkredit Datterselskabet Alm. Brand Bilkredit er et bilfinansieringsselskab. Produkterne sælges gennem bilforhandlerne, og samarbejdet med flere større bilimportører har medført, at Alm. Brand Bilkredit markedsføres under den pågældende importørs navn. Målsætningen er at bevare positionen som en væsentlig aktør på det danske bilfinansieringsmarked med vægt på lav risiko og derfor selektiv kreditpolitik. Salget af nye biler faldt i 2000 med godt 17%, og konkurrencen mellem finansieringsselskaberne blev derved skærpet. Alm. Brand Bilkredit har haft en tilbagegang i nytegningen, og den samlede udlånsportefølje var ved udgangen af året mio.kr. Pantebrevsinvestering Datterselskabet Alm. Brand Pantebreve A/S er et børsnoteret investeringsselskab, som investerer i pantebreve hovedsageligt ugaranterede med Selskabets udlån er i 2000 vokset fra 928 mio.kr. til mio.kr. Alm. Brand Leasings resultat for 2000 blev et underskud på 13 mio.kr., hvilket især skyldes, at hensættelserne er øget med 18 mio.kr. primært på grund af afvikling af kontorudstyrområdet. Selskabet har i 2000 forhøjet kapitalen med 17 mio.kr. ved kontant indskud fra moderselskabet. Debitoropfølgning Finansieringsselskabet af 9/ A/S udlån, der relaterer sig til Sanexco kommanditselskaber, udgjorde ved udgangen af 2000 knap 1,1 mia.kr. Alm. Brand Finans har i sin værdiansættelse af lånene været forsigtig og taget hensyn dels til den årrække, der ventes at gå, før lånene er afviklet, dels til de administrative omkostninger der vil være forbundet med at inddrive fordringerne. Forløbet af investorindbetalingerne har medført, at Alm. Brand Finans A/S i 2000 har indtægtsført 75 mio.kr. af tidligere foretagne hensættelser. Det skyldes et bedre indbetalingsflow end forventet i både de ejendomsbaserede og de skibsbaserede selskaber under konkurs. Ejendomsbaserede kommanditselskaber under konkurs: Hovedparten af investorerne har været igennem en inkassoproces. Der er indgået aftaler om betaling af ca. 15% af resthæftelsen, og mere end 50% af den samlede oprindelige

6 Side 6 af 13 hæftelse, der var på ca. 2,2 mia.kr., var indbetalt ved udgangen af Skibsbaserede kommanditselskaber under konkurs: Retssager vedrørende betaling er blevet vundet af kommanditselskaberne. Der vil blive sat betydelige ressourcer af til at få disse fordringer inkasseret kontant eller gennem afdragsordninger. Mere end 50% af den samlede oprindelige hæftelse, der var på ca. 1 mia.kr., var indbetalt ved udgangen af Skibsbaserede kommanditselskaber: Restgælden forventes indbetalt inden udgangen af Datterselskabet, Finansieringsselskabet Balder A/S, har engagementer med en række erhvervskunder på i alt 91 mio.kr., der efter hensættelser på 61 mio.kr. er bogført til 30 mio.kr. pr. 31. december Som følge af indfrielser, dividender og nedbringelser er der i årets løb tilbageført 20 mio.kr. af tidligere foretagne hensættelser på udlånene. De resterende udlån afvikles over en årrække. Afvikling af Gibraltar aktiviteter og salg af Parken De oprindelige besiddelser på Gibraltar bestod af: Lejlighedskomplekset Eurotowers. Hotel- og kontorkomplekset Europort. I januar 2000 blev der med regeringen i Gibraltar og Krüger A/S indgået en aftale, som indebar, at de retssager, der verserede mellem parterne, blev forligt, samtidig med at forbrændingsanlægget blev overdraget til regeringen på Gibraltar, som overtog det fulde ansvar for den videre drift. Aftalen betød, at der i regnskabet for 1999 kunne indtægtsføres en gevinst på 62 mio.kr. i forhold til de bogførte værdier. Koncernen solgte i 1998 Parkens stadiondel til FCK og i 1999 Parkens kontortårne til Jeudan. Afregningen af salgssummerne, der afventede den endelige udmatrikulering af Parken, er sket i I 2000 blev der indgået aftale med FCK om afregning af de mangler ved Parken, som Ejendomsaktieselskabet Idrætsparken havde forpligtet sig til at udbedre. Der blev endvidere indgået forlig med JPC s konkursbo, ligesom en verserende voldgiftssag mod boet blev afsluttet. Den samlede resultateffekt af Parken udgør et tab på 4 mio.kr. i Alle tilbageværende aktiviteter vedrørende Gibraltar og Parken er således afhændet og afviklet i Fremtiden Resultatet af aktiviteterne i Alm. Brand Finans Koncernen ventes i 2001 at give et overskud i niveauet 190 mio.kr. før og efter skat. Forbrændingsanlægget. Lejlighedskomplekset Eurotowers blev afhændet i 1999 med en gevinst på 45 mio.kr. i forhold til de bogførte værdier. Alm. Brand Bank Koncernen Gennem 1980 erne og 1990 erne har den finansielle sektor udviklet sig fra liberalisering over konsolidering, for nu i 2000 at udvise internationaliseringstendenser. I januar 2000 blev der indgået aftale med regeringen i Gibraltar om salg af en del af hotel- og kontorkomplekset Europort. I juni samme år blev den resterende del af hotel- og kontorkomplekset Europort solgt. Salget medfører, at der i Alm. Brand Finans Koncernens resultat for 2000 er indtægtsført en gevinst på 38 mio.kr. Alm. Brand Banks konkurrencemæssige stilling forventes ikke at blive påvirket, idet mange kunder søger fra de store mod mindre banker. Endvidere vil den teknologiske udvikling herunder ikke mindst internettet, påvirke kontakten og forholdet til kunderne.

7 Side 7 af 13 Med udsigt til den skærpede konkurrence forventes bankens resultat i de kommende år at stabilisere sig på et niveau, der mindst svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat med pengemarkedsrenten plus 5 procentpoint. Det forventes, at udlånet vil stige mere end indlånet, og at bankens handels- og serviceaktiviteter vil få mest synlig vækst. Dette er ikke i sig selv balanceskabende, men vil kunne mærkes på indtjening og kundeloyalitet. Der planlægges vækst i alle de nuværende forretningsområder. Bankens udlån er stadig i overvejende grad baseret på sikkerhed i fast ejendom og biler. Derfor vil en reduceret betalingsevne hos kunderne i første omgang kun have begrænset virkning på bankens drift. Bankens rentemarginal på 2,5% ventes ikke ændret. Væksten i investeringsrådgivning og kapitalforvaltning, samt de foretagne effektivitetsforbedringer vil i stor udstrækning opveje de ekstra omkostninger, som følger af det øgede rådgivningsniveau. Investeringerne i IT-løsninger vil fortsat ligge på et relativt højt niveau og vil blandt andet betyde yderligere tilbud om internetløsninger til kunder og samarbejdspartnere. Markedsføring vil ligeledes blive fastholdt på samme høje niveau som i de foregående år, om end vægten vil blive flyttet til øget kommunikation med koncernens eksisterende kunder. Kapitalforvaltning Kapitalforvaltning vil i fremtiden udgøre et hastigt voksende marked for Alm. Brand Bank. Der vil fortsat blive investeret mange ressourcer i udvikling af systemer, der kan håndtere de øgede krav til kapitalforvaltning. Blankolån Blankolån er et område, som er under udvikling. Det drejer sig om kortbaserede lånekoncepter, der tilbydes via bankens samarbejdspartnere. Tilbuddene gives til veldefinerede kundegrupper, som banken i forvejen har kendskab til. Kreditrisikoen bliver derved mindre, og banken får en god platform for resultater på dette område. De første produkter ventes lanceret i første halvår af Bankens rentefølsomhed, der i væsentlig grad baserer sig på handelsbeholdningen af pantebreve, har i det forløbne år ikke haft større udsving. I de kommende år søges rentefølsomheden fastholdt på samme niveau. Salget til bankens nuværende kunder vil blive øget. Det er et overordnet mål at skabe helkunder ikke alene i forhold til banken men i forhold til hele koncernen. I den planlagte vækst i bankens aktiviteter og markedsføringen af nye koncernprodukter lægges der vægt på at styrke bankens position som opsparings- og investeringsbank. Udbuddet af produkter vil vokse, og der vil især blive skabt nye gennem bankens tætte forbindelser til samarbejdspartnere. Der satses fortsat på at tiltrække og fastholde dygtige, initiativrige og resultatorienterede medarbejdere. Det samlede medarbejderantal vil blive søgt fastholdt på det nuværende niveau, og der vil blive gennemført en løbende videreuddannelse på alle niveauer. U30 Koncernen vil i 2001 indføre nye e-net produkter. Tiltaget har fået navnet Alm. Brand U30. Der er tale om både bank- og forsikringsprodukter, der henvender sig til unge under 30 år, hvilket ikke mindst er en aldersgruppe, der forventes fremover at anvende internettet som kommunikationsog betjeningsvej. Leasing Erhvervsvirksomheder og samarbejdende leverandører giver udtryk for voksende interesse for leasing som finansieringskilde. Alm. Brand Leasing A/S venter på den baggrund øget tilgang af leasingkontrakter i de kommende år. Det samlede forretningsomfang ventes at holde sig på det nuværende niveau, men resultatet forventes at overstige niveauet i Debitorafdelingen I det forventede resultat for 2001 er indregnet et fortsat positivt betalingsbeløb vedrørende udlån relateret til Sanexco kommanditselskaberne. Det er vurderingen, at der stadig er knyttet en betydelig usikkerhed til værdiansættelsen af ud-

8 Side 8 af 13 lån relateret til Sanexco kommanditselskaberne i betragtning af deres specielle karakter og den længere tidshorisont for realisering. Derfor ændres de anvendte vurderinger først i positiv retning, når der er en konstateret udvikling, der tilsiger dette. Koncernens risikostyring Alm. Brand Finans Koncernens væsentligste risici findes i aktiviteterne i Alm. Brand Bank Koncernen samt i Alm. Brand Leasing A/S. Alm. Brand Bank Koncernens kreditgivning og risikoeksponering sker i overensstemmelse med bankens målsætning om lav risiko og konkurrencedygtige produkter. Bevilling af nye kontrakter sker efter kreditvurdering af leasingtager. Der foretages løbende vurdering af udviklingen i kreditrisikoen på indgåede kontrakter, dels ved opfølgning på eventuelle ydelsesrestancer, dels ved gennemgang af kontraktporteføljen og vurdering af hensættelsesbehov. I hensættelsesgennemgangen indgår en vurdering af gensalgsværdien af de leasede aktiver. Medarbejdere Alm. Brand Finans Koncernen er en servicevirksomhed, hvor kvaliteten af den personlige service er afgørende for succes. Vi skal være anderledes og yde en bedre kundebetjening end konkurrenterne. Bankkoncernens korrektivkonto udgør 3,0% af de samlede udlån og garantier. Kontoen indeholder de samlede hensættelser på udlån og garantier, og det er målet under de nuværende konjunkturforhold at fastholde korrektivkontoen på omkring 3%. Koncernens mellemværender med kunder på fonds- og valutaområdet samt placeringer af overskudslikviditet kan medføre forskellige former for markedsrisici, som opstår i forbindelse med ændringer i renter og aktie- og valutakurser. Koncernen har lagt detaljerede rammer for, hvilke markedsrisici banken må påtage sig. Ultimo 2000 var der 376 heltidsansatte i Alm. Brand Finans Koncernen mod 400 ultimo Aktionærsammensætning Ifølge selskabets fortegnelse over navnenoterede aktionærer ultimo januar 2001 ejede følgende mere end 5% af aktiekapitalen på 750 mio.kr.: Alm. Brand A/S Koncernen, Kgs. Lyngby 59,4% Købstædernes almindelige Brandforsikring, København 13,7% Renterisikoen udtrykker koncernens tab i tilfælde af en generel renteændring på ét procentpoint. Ifølge bankkoncernens egen opgørelsesmetode var renterisikoen ultimo 2000 på 24 mio.kr. Rammerne for bankens samlede renterisiko efter en generel rentesænkning på ét procentpoint er fastlagt til maksimalt 5% af bankens egenkapital svarende til 34,5 mio.kr. ATP, Hillerød 14,4% Alm. Brand Finans A/S og dattervirksomheder ejede ultimo 2000 i alt stk. egne aktier svarende til 0,2% af aktiekapitalen. Alm. Brand Finans aktien er noteret på Københavns Fondsbørs. Banken tager kun egenpositioner i aktier for mindre beløb. Bankens egenbeholdning af eksklusive puljer aktier var 38 mio.kr. pr. 31. december 2000 og 166 mio.kr. inklusive puljer. Alm. Brand Finans A/S indgår i koncernregnskabet for Alm. Brand A/S, Kgs. Lyngby og Alm. Brand af 1792 G/S, Kgs. Lyngby. Det er Alm. Brand Banks politik ikke at have nogle nævneværdige egenpositioner i fremmed valuta. Generalforsamling Den ordinære generalforsamling i Alm. Brand Finans A/S afholdes torsdag den 19. april 2001

9 Side 9 af 13 kl på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S. Bestyrelsen vil på den ordinære generalforsamling stille forslag om, at selskabet fusioneres med det børsnoterede Alm. Brand A/S med Alm. Brand Finans A/S som det fortsættende selskab. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der for 2000 udbetales et udbytte på 7 kr. pr. aktie á 80 kr., hvilket svarer til 8,75% og en samlet udbyttebetaling på 66 mio.kr. I forhold til udbyttebetalingen for 1999 er dette en stigning på 3 kr. pr. aktie svarende til en stigning på godt 40%. Udbyttet er ekstraordinært højt i 2000 på grund af det gode resultat. Regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet og koncernregnskabet for 2000 er udarbejdet i henhold til gældende regler. Regnskabet for 2000 er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år bortset fra, at skat af årets indkomst fordeles mellem sambeskattede danske selskaber (fuld fordeling). Ændringer i den anvendte regnskabspraksis får ingen betydning for moderselskabet eller koncernens resultat eller egenkapital. Alm. Brand Bank Koncernen indgår fra 1. juli Årsregnskabet er af selskabets revisorer forsynet med påtegning uden forbehold. Finanskalender Det trykte regnskab forventes udsendt den 28. marts Ordinær generalforsamling afholdes den 19. april Halvårsrapport 30. juni 2001 forventes udsendt 30. august Årsrapport 31. december 2001 forventes udsendt marts Der offentliggøres ikke kvartalsrapporter i 2001.

10 Side 10 af 13 Resultatopgørelse og overskudsfordeling Koncern Moderselskab Mio.kr Renteindtægter 658,2 279,4 59,7 46,2 Renteudgifter 355,2 132,7 25,7 21,0 Netto renteindtægter 303,0 146,7 34,0 25,2 Udbytte af kapitalandele 6,1 1,9 2,3 1,6 Gebyrer og provisionsindtægter 156,9 73,0 0,1 0 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 39,5 23,6 0,5 0,7 Netto rente- og gebyrindtægter 426,5 198,0 35,9 26,1 Kursreguleringer 28,2 0,8 3,4 11,0 Andre ordinære indtægter 105,0 133,2 29,5 30,6 Udgifter til personale og administration 311,7 213,4 38,2 73,0 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver 41,1 222,6 0,6 3,0 Andre ordinære udgifter 0,9 0,7 0 0 Tab og hensættelser på debitorer 55,6 117,2 89,6 71,6 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder ,1 414,7 Ordinært resultat før skat 261,6 457,7 257,7 456,0 Skat 2,3 4,6 1,0 4,0 Årets resultat 259,3 453,1 256,7 452,0 Heraf minoritetsinteressernes andel 2,7 1,1 Overskudsfordeling Årets resultat foreslås anvendt således: Anvendt til udbytte 65,6 39,8 Henlagt til egenkapital 191,1 412,2 I alt anvendt 256,7 452,0 Alm. Brand Bank Koncernen indgår fra 1. juli 1999.

11 Side 11 af 13 Balance Koncern Moderselskab Mio.kr Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 13,3 17,0 0 0 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 2.623, ,1 67,6 7,9 Udlån 7.211, , , ,7 Obligationer 1.380, ,5 0 0 Aktier mv. 166,1 156,9 0 0 Kapitalandele 3,5 4, , ,8 Immaterielle aktiver Materielle aktiver 315,9 426,4 0,9 2,8 Egne kapitalandele 1,9 34,2 0 33,8 Andre aktiver 520,2 743,1 114,9 144,9 Aktiver i alt , , , ,9 Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 696,8 610,5 250,0 450,6 Indlån 8.573, ,5 401,5 419,6 Andre passiver 996,3 722,7 79,5 75,1 Hensættelser til forpligtelser 21,6 74,9 6,4 6,5 Minoritetsinteresser 39,5 27,9 0 0 Egenkapital Aktiekapital 750,0 795,0 750,0 795,0 Opskrivningshenlæggelser 94,1 94,1 0 0 Overført fra tidligere år 873,3 476,8 967,4 570,9 Overført af årets resultat 191,1 412,2 191,1 412,2 Egenkapital i alt 1.908, , , ,1 Passiver i alt , , , ,9 Ikke-balanceførte poster Garantier mv. 121,5 134,3 10,0 65,0 Andre forpligtelser 381,8 149,8 0,3 0,3 Ikke-balanceførte poster i alt 503,3 284,1 10,3 65,3

12 Side 12 af 13 Noter mv. Moderselskab Aktie- Overført I alt I alt Mio.kr. kapital resultat Egenkapital Alm. Brand Finans A/S Saldo 1. januar 795,00 983, , ,2 Årets resultat 256,7 256,7 452,0 Andre ændringer: Praksisændring udskudt skat 0 73,6 Forskelsbeløb ved køb af virksomhed 0 94,1 Kapitalnedsættelse 45,0 15,7 60,7 0 Udbytte 65,6 65,6 39,8 Andre ændringer i alt 45,0 81,3 126,3 127,9 Ændring i egenkapital 45,0 175,4 130,4 579,9 Saldo 31. december 750, , , ,1 Aktiekapitalen er fordelt på aktier à 80 kr. Koncern Moderselskab Mio.kr Ikke-balanceførte poster Garantier mv. Finansgarantier 3,4 4,5 0 0 Øvrige garantier 118,1 129,8 10,0 65,0 Garantier mv. i alt 121,5 134,3 10,0 65,0 Andre forpligtelser Uigenkaldelige kredittilsagn 227,6 1,3 0 0 Øvrige forpligtelser 154,2 148,5 0,3 0,3 Andre forpligtelser i alt 381,8 149,8 0,3 0,3

13 Side 13 af 13 Koncern Moderselskab Mio.kr Eventualforpligtelser Koncern Den tidligere Baltica Holding Koncerns finansiering af anpartsprojekter indebærer, at Alm. Brand Finans Koncernen i de seneste år har været engageret i en række retssager mod kommanditister, der overvejende skyldes, at kommanditisterne har søgt at frigøre sig i for den i forbindelse med anpartstegningen påtagene hæftelse. Den største del af disse sager er på nuværende tidspunkt afsluttet med et for Alm. Brand Finans A/S positivt resultat, nogle forventes afsluttet i løbet af 2001, og enkelte må forventes at versere efter Der er ved værdiansættelsen af koncernens tilgodehavender taget hensyn til den usikkerhed væsentligst knyttet til kommanditisternes betalingsevne der består, indtil koncernens fordringer i muligt omfang måtte være inkasseret. Koncernen er part i en række retssager. Efter ledelsens opfattelse vil disse ikke påføre koncernen tab. Provinskredit har en momsreguleringsforpligtelse vedrørende ejendommene Midtermolen 1-3 på i alt 22 mio.kr. Forpligtelsen reduceres over de kommende 4 år med 5,5 mio.kr. pr. år. Moderselskab Selskabet hæfter solidarisk for selskabsskatten af sambeskatningsindkomsten. Alm. Brand Finans A/S har erklæret at ville stille likviditet til rådighed til dækning af den normale drift i en række dattervirksomheder. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Aktiver, hvori der indgår pantsatte eller transporterede aktiver: Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker 2.623, ,1 67,6 7,9 Heraf: Modtaget deponering 0 68,5 0 0 Pantsat 50,0 1,0 50,0 1,0 50,0 69,5 50,0 1,0

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Indhold. Ledelse. Hoved- og nøgletal. Beretning. Ledelsens beretning. Koncernens regnskabsberetning. Mål og strategier. Fremtiden

Indhold. Ledelse. Hoved- og nøgletal. Beretning. Ledelsens beretning. Koncernens regnskabsberetning. Mål og strategier. Fremtiden Indhold 2 3 4 Ledelse Hoved- og nøgletal Beretning Ledelsens beretning Koncernens regnskabsberetning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Koncernens risikostyring Medarbejdere

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Meddelelse nr. 1/2005.

Meddelelse nr. 1/2005. Meddelelse nr. 1/2005. Skive, den 25. januar 2005 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2004 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat udgør 20,2 mio.

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen REGNSKABSMEDDELELSE Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen (1. januar til 31. december 2) Nykredit Bank A/S Bredgade 4 126 København K CVR nr. 1 51 96 8 Side 1

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

Meddelelse nr. 2/2006.

Meddelelse nr. 2/2006. Meddelelse nr. 2/2006. Skive, den 31. januar 2006 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelsen for 2005 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer årsregnskabsmeddelelsen: Resultatet før skat

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2007 er et overskud før skat på 226 tkr. og et overskud

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2003 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Skive, den 28. januar 2004 Meddelelse nr. 1/2004 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2003 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere