Referat Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget : Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Undersøgelse af Center for Kunst og Teknologi Ansøgning om reservering af midler til fejring af Shakespeare Integrationsrådets forældreprojekt - frigivelse af reserverede midler , stk. 4-udvalg om nybyggeri - anbefalinger til Byrådet Birkebo III Skema A ansøgning Boliggården søger om godkendelse af Skema A - renovering af afd., Stævnen Endelig vedtagelse af lokalplan nr for Hotel Marienlyst, samt kommuneplantillæg nr Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg nr Nyt forsyningscenter langs Energivej i Helsingør Forslag til Lokalplan 4.31 Helårsboliger, offentlige formål og rekreativt område i et område omkring Kulturhuset "Bølgen", Kommuneplantillæg nr. 18 til Helsingør Kommuneplan samt afgørelse om miljøvurdering Forslag til arbejdsklausuler Ny idrætshal i Espergærde - udbudsmetode Effektiviseringsforslag til budget Økonomiudvalget Budgetrevision pr Økonomiudvalget som fagudvalg Samlet budgetrevision pr. 30. april Økonomisk Nyhedsbrev maj

2 17. Endelig vedtagelse af Ressource- og Affaldsplan Ejendomsret til vejarealer i Hornbæk, herunder del af kirkesti Nyt plejehjem i Hornbæk - endelig beslutning om integration af byggeri og pleje Status og opfølgning på Legionella indsats Udtalelse fra Helsingør Byråd om flygtningekvoter og finansiering af udgifter til flygtninge Leje af ejendom til midlertidig placering af flygtninge Indgåelse af lejemål på Erhvervsskolen Nordsjælland Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet i Kommunekontaktrådene (KKR) Klyngeanalyse af erhvervslivet i Helsingør-Helsingborg Hornbæk Skole ansøger om dispensation til 29 elever Likvidation af Fonden Eliteidræt 3000 Helsingør Godkendelse af kravspecifikation til Samlende borgerforløb - en målrettet indsats på tværs af kommunens centre Forslag til whistleblowerordning Godkendelse af mødeplan Ansøgning om investeringskapital til Copenhagen Film Fund Frigivelse af rammebeløb til skitseprojekt for rundkørsel på Sauntevej Årsregnskab 2014 plejehjemmet Kristinehøj Anlægsregnskab - Børnehuset Vestergården - retablering Anlægsregnskab - Automatisk brandalarmering, Villa Fem/Multiparken Anlægsregnskaber - 5 mindre anlægsprojekter Anlægsregnskab - Fremtidens Folkeskole - indkøb af computere Anlægsregnskab - Dialogportal Børne- og Uddannelsesudvalgets område Delberetning for regnskab orientering Væksthus Hovedstadsregionens årsberetning - orientering millioner til projekt Vild med Vand - orientering Pladsprognose vedr. førskoleområdet orientering Skoleprognose orientering Lukket - Fremtidige ejerforhold og driftsaftale for vejbelysningen i nuværende "DONG" område Lukket - Lejemål Lukket - Anvendelse af ejendom Lukket - Salg af erhvervsgrund Lukket - Salg af erhvervsgrund Lukket - Salg af erhvervsgrund Lukket - Salg af kommunal ejendom Lukket - Afdækning af hændelsesforløbet i forbindelse med projektet Skolen i Bymidten Person - Ansættelse af direktør Orientering om møder i KKR, borgmestermøder m.m...159

3 54. Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering Eventuelt Bilagsliste...162

4 4 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/4358 Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Dagsordenen blev godkendt.

5 5 02. Undersøgelse af Center for Kunst og Teknologi Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/1597 Økonomiudvalget Indledning/Baggrund Kulturværftet har fået en række erfaringer med at samarbejde med vidensinstitutioner om udvikling af kreative innovative forløb samt udviklingen af aktiviteter og udviklingsmiljøer omkring Click-festivalen. I forlængelse heraf er der arbejdet med et forslag til at etablere et kreativt center i Helsingør, som arbejder i krydsfeltet mellem kunst og teknologi. Et center som kan bygge videre på de samarbejder både nationalt og internationalt, som er etableret i forlængelse af Click-festivalen. Centeret (med arbejdstitlen CATCH) skal ses som en del af kommunens erhvervspolitik, med henblik på at gennemføre undervisningsforløb og fastholde og tiltrække studerende, iværksættere og virksomheder. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har efter aftale med direktionen fået foretaget en foreløbig markedsvurdering af behov og muligheder for at etablere et sådant center for kunst og teknologi. Markedsvurderingen, som baserer sig på en række nye rapporter om arttech (kunst og teknologi) fra Dansk Design Center og FORA (Forsknings- og analyseenhed under Erhvervsog Byggestyrelsen) viser, at der er marked for et center for kunst og teknologi i Øresundsregionen. For at afdække mulighederne yderligere ønskes i 2015/2016 anvendt i alt kr. af eksisterende midler (pulje til Sammenhæng mellem Kulturhavn Kronborg og bykernen) under Økonomiudvalget. Retsgrundlag Erhvervsfremmeloven Relation til vision og tværgående politikker Af kommunens vision fremgår det, at der skal skabes: Gode muligheder for uddannelse samt et stærkt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv på begge sider af Øresund. Af udkast til Erhvervs- og Vækstpolitik fremgår det, at der skal: Arbejdes for at få etableret uddannelser eller uddannelsesforløb i relation til kommunens styrker fx indenfor tekstil, design, kunst, teknologi, turisme, plast og de maritime erhverv. Sagsfremstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har afdækket mulighederne for et center for kunst og teknologi (arttech) i samarbejde med Kim Bek (partner i Urban Help tidligere udviklingsdirektør i Copenhagen Capacity). Arbejdet er udarbejdet inden for en afsat ramme på kr. Kulturværftet har ligeledes været inddraget i arbejdet. Et center for kunst og teknologi kan etableres som et udviklingscenter, hvor Helsingør

6 6 Kommune er vært for et førende nationalt og europæisk uddannelses-, udviklings- og iværksættermiljø i spændingsfeltet mellem kunst og teknologi. Centeret skal ses som en del af kommunens erhvervspolitik med henblik på at gennemføre undervisningsforløb og fastholde og tiltrække studerende, iværksættere og virksomheder. Centeret skal desuden fungere som inkubator ( rugekasse for nye virksomheder) Centeret vil i praksis bestå af en problembørs, hvor virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlig institutioner kan udveksle problemer som løses ved anvendelse af kunst og teknologi. Problemløsningen indgår som undervisningsforløb på relevante uddannelser, DTU, IT-Universitetet, Danmarks Designskole mv. Centeret vil understøtte kommunens og hovedstadsregionens erhvervs- og kulturudvikling på kort og lang sigt og være en del af en regional, national og international værdikæde. Centeret vil være et seriøst alternativ til København for kreative iværksættere og studerende. Med centeret gives regionens studerende og iværksættere en grund til at komme til Helsingør og udvikle deres kompetencer i tæt samspil med førende forskere, virksomheder. Centeret vil få et tæt samspil med Click-festivallen og have sit fysiske ophæng i Værftshallerne og medvirke til, at gøre hallerne til et centrum for kreativitet, iværksætteri, uddannelse, samt nationale og internationale events. Centeret skal være for alle relevante kommuner og aktører i hovedstadsregionen. Hos Animationsskolen i Viborg har en række centrale aktører på lignende vis set et behov for en fokuseret indsats og igangsat et seriøst og succesfuldt initiativ, der samler og skaber værdi på tværs af uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kunst- og kulturaktører. Animationsskolen er et eksempel på, at en fokuseret indsat kan skabe videregående uddannelsesindsatser uden for de store byer i Danmark. Og der er en række paralleller til arbejdet med et center for kunst og teknologi i Helsingør. Dette gælder blandt andet krydset mellem det etablerede erhvervsliv, kunstformer og uddannelse. Derudover kan Animationsskolens nationale og internationale samarbejdsstrukturer være en inspiration for det fremadrettede arbejde med center i Helsingør Kommune. Rapporter fra Dansk Design Center; Arttech in the Øresund Region, 2014 og Inkubator med fokus på arttech, 2013 samt FORA; Art & Technology i København, 2011 viser, at: Der eksisterer en række initiativer i regionen på hele arttech området. De er spredt over offentlige og private initiativer, samt OPP er. En række universiteter og uddannelsesinstitutioner har etableret eller arbejder på, at skabe forløb (Skylab, DDC, Interactive Denmark) Langt størstedelen af initiativerne findes i København og dertil findes nogle større institutionelle initiativer i Malmø (I Malmø har kommunen aktivt været inde og understøtte og opbygge inkubatorer). Der er få inkubatorer, der tilbyder netværk, adgang til finansiering, mentorer, lab faciliteter, events, og de der eksisterer, har ingen eller lille kobling til uddannelsesforløbene Det er hovedsageligt undergrunden og private, der varetager etableringen af inkubatorer og aktiviteter. Meget få steder er det etablerede erhvervsliv engageret i etableringen og udviklingen af arttechstrukturer. Der er ingen steder i hovedstadsregionen, hvor der er etableret en målrettet indsats, der sikrer en kreativ kobling mellem kunst, teknologi, forretning og uddannelse.

7 7 Det vurderes, at et center for kunst og teknologi har gode muligheder for at eksistere i Helsingør, da: Helsingør har det fornødne kulturelle, institutionelle og historiske fundament for etablering af et arttech center i og for hovedstadsregionen De rette attraktive fysiske rum er til stede i form af Værftshallerne, hvilket har stor betydning for at studerende og iværksættere kan engagere sig i et sted over længere tid. Således vil det være oplagt for iværksættervirksomheder at lokalisere sig i Helsingør. Helsingør kan i modsætning til København tilbyde et frirum, hvor arttech aktører kan agere i alternative rammer Helsingør har historisk gennemgået en række udviklingsfaser: Fra renæssanceslottet Kronborg og middelalderby og industriby/havn med skibsværft til et kultur- og kunstcenter, hvor et center for kunst og teknologi på sigt vil være katalysator for byens kunst- og kulturfundament som driver for erhvervsudvikling og vækst. Helsingør Kommune har allerede etableret Click-festivalen, der giver adgang på arttech-området til nationalt og internationalt kunstnere og fagmiljøer og som første skridt mod at skabe vækst med afsæt i Helsingørs private og offentlige kulturaktører. Endelig vil Kulturværftet kunne bidrage med nationale og internationale netværk og samarbejde med relevante aktører, herunder Click-festivalen, som vil være et centralt element i indsatsen. Af de foreløbige undersøgelser fremgår det, at centeret i givet fald bør etableres i et samarbejde med regionale og nationale aktører (region, kommuner, universiteter og virksomheder), således at Helsingør bliver et nationalt center for kunst og teknologi. Det betyder samtidig, at etablering af et sådan center bør være så ambitiøst, at der kan skabes den fornødne kritiske masse både i forhold til samarbejdspartnere og investeringer. Der er anslået et budget på 6 mio. kr. om året, hvoraf Helsingør Kommunes andel må forventes at skulle udgøre mellem en tredjedel og en fjerdedel. For at vurdere endeligt, hvorvidt kommunen bør gå videre med etableringen af et kunst- og teknologicenter i Helsingør er næste skridt at gennemføre en yderligere kvalificering af centerets aktiviteter, dets fysiske rammer, organisering og finansiering. Det anslås, at der skal afsættes ca kr. til denne kvalificering, som vil bestå af: Afdækning af indhold og forløb for problembørs, herunder samarbejdsaftaler med partnere bag uddannelsesforløb Afdækning af koncept og økonomisk model for inkubator for iværksættere, samt identificering af operatør Afdækning af de fysiske rammer for centeret Afdækning af muligt konsortium/partnerkreds for centeret herunder finansiering Undersøgelsen kan påbegyndes i august, og forventes gennemført, således at stillingtagen kan ske i forbindelse med budget Click-festivallen 2016 vil kunne indgå som en platform for udvikling og afdækning af mulige samarbejder med potentielle partnere. Økonomi/Personaleforhold Undersøgelsen vil koste ca kr., som kan finansieres af pulje til Sammenhæng mellem Kulturhavn Kronborg og bykernen. Puljen er driftsmidler og har tidligere finansieret

8 8 udviklingsproces i forhold til Værftshallerne, og der er ligeledes afholdt udgifter til skiltning i Kulturhavnen. Puljen hører under Økonomiudvalget og er placeret i Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Budget for Overført fra Øremærket til markedsføring og drift af Værftshallerne Restmidler Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der i 2015 afsættes kr. til en undersøgelse i 2015/2016 af mulighederne for at etablere et center for kunst og teknologi i Helsingør Kommune. 2. at finansiering sker af puljen til at skabe sammenhæng mellem Kulturhavn Kronborg og bykernen. Beslutninger Økonomiudvalget den Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at sagen indgår i de kommende budgetforhandlinger til budget Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 4. For stemte Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L). Imod stemte Benedikte Kiær(C), Henrik Møller(A), Anders Drachmann (C), Haldis Glerfoss (Ø) og Marlene Harpsøe (O). Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget Benedikte Kiær (C), Henrik Møller (A), Anders Drachmann (C), Haldis Glerfoss (Ø) og Marlene Harpsøe (O), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) godkendte indstillingen med bemærkning om, at der afsættes kr. i 2015 og kr. i Johannes Hecht-Nielsen (V) stemte imod. Ad 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær(C), Henrik Møller(A), Anders Drachmann (C), Haldis Glerfoss (Ø) og Marlene Harpsøe (O) godkendte indstillingen. Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) stemte imod.

9 9 03. Ansøgning om reservering af midler til fejring af Shakespeare 2016 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/5500 Økonomiudvalget Indledning/Baggrund For at udnytte det enestående potentiale i fejringen af Shakespeare i 2016 til at tiltrække internationale turister og skabe international omtale anbefaler Center for Kultur, Idræt og Byudvikling at reservere kr. til markedsføring. Centret anbefaler, at kr. reserveres fra puljen til større events i 2016 og reserveres fra markedsføringspuljen i Midlerne vil blive anvendt i et samarbejde med VisitDenmark, VisitNordsjælland og Wonderful Copenhagen primært i forbindelse med markedsføring i udlandet. Kultur- og Turismeudvalget reserverede den kr. af turismemidlerne til formålet. Retsgrundlag Styrelsesloven Relation til vision og tværgående politikker Sagen understøtter Helsingør Kommunes vision om at tiltrække flere besøgende. Sagen understøtter Helsingør Kommunes Turismestrategi og handleplan i forhold til at have internationalt udsyn, styrke koblingen mellem kultur og turisme og skabe strategiske nationale og internationale samarbejder. Sagsfremstilling Fejringen af Shakespeare i 2016 i 2016 er en international markering af et dobbeltjubilæum: 400-året for Shakespeares død og samtidig 200-året for Shakespeare- traditionen på Kronborg Slot. Festivalen er dermed en enestående mulighed for at sætte Helsingør på verdenskortet og tiltrække internationale turister. Det er ikke kun lokalt i kommunen, at der er enighed om, at Helsingør står med en unik mulighed for at skabe synlighed og omtale. Projektet får også stor national opmærksomhed, idet Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM), VisitDenmark (VDK) og Wonderful Copenhagen (WOCO) har tilkendegivet deres interesse i projektet. Netop de tre ovennævnte aktører ønsker at anvende Hamlet-fortællingen på Kronborg Slot som en markedsføringskrog af Danmark på udvalgte markeder, og er villige til at bruge mange ressourcer på projektet. VDK er gået så langt som til at dedikere 2016 til Hamlet-år i deres internationale markedsføring. For at indfri det fulde potentiale i projektet er det nødvendigt med medfinansiering af markedsføring i udlandet. VDK har estimeret denne udgift til 1-1½ mio. kr. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har på møde med EVM, VDK, WOCO, Hamletscenen og VisitNordsjælland aftalt at nedsætte en markedsføringsgruppe med henblik på planlægning af aktiviteter, ansvarsfordeling og finansiering af disse.

10 10 Markedsføringen i udlandet inkluderer primært aktiviteter på to niveauer 1.1. Internationalt niveau bl.a. Hamlet-events på markederne US, UK, DE, SE og CH (fx Shakespeare in the park i Central Park, New York) Presseture med internationale pressefolk i 2015 og 2016 Ture i Helsingør med internationale turoperatører i 2015 og 2016 Særskilte kampagnesites i eksisterende markedsføringskanaler International PR og annoncering 1.2. Nationalt og regionalt niveau bl.a. Meget lig ovenstående aktiviteter med nationale medier i stedet Inkluderet i Region Hovedstadens nye kulturturismeprojekt med fokus på at teste festivalen af i en moderne kontekst. Fx nye koblinger mellem markedsføring, medier og danske velfærdsfortællinger (det kan være Hamlet koblet til dansk design, mad, arkitektur, kunst osv.) Stor kampagne på sociale medier. Markedsføring over for bloggere og niche communities Stor synlighed i hovedstadsområdet og Skåne. Bl.a. vil WOCO for første gang forsøge at skubbe turister ud af København til Helsingør For hver krone der investeres i VisitDenmarks markedsføring, kommer der 17 igen. Dette har været resultatet på de forskellige markedsføringsindsatser, som VisitDenmark har kørt de senere år. Fx gav en investering på kr. i VisitDenmarks markedsføringskampagne Imagination under OL i London i 2012 næsten 50 mio. on- og offline-visninger, dækning af 15 internationale tv-stationer, og 81 % af alle adspurgte sagde, at det var sandsynligt eller meget sandsynligt, at de ville rejse til Danmark i nær fremtid. Herudover vil der være en stor synlighedsindsats lokalt, men de lokale aktiviteter er ikke en del af samarbejdet med EVM, VDK og WOCO. Økonomi/Personaleforhold Der reserveres dels kr. af puljen til større events i 2016 dels kr. af markedsføringsmidlerne i Erhvervs- og Vækstpuljen i For så vidt angår puljen til større events så er der i 2016 afsat 2,1 mio. kr. Heraf er der forlods reserveret ca. 1,3 mio. kr. reserveret til henholdsvis Gran Fondo og KMD Ironman forudsat, at der i efteråret 2015 indgås aftale med disse. Der resterer således 0,8 mio. kr. i puljen. For så vidt angår markedsføringsmidlerne, så er der i 2016 afsat 1 mio. kr. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der reserveres kr. af puljen til større events i 2016

11 11 2. at der reserveres kr. af puljen til markedsføring i 2016 Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingerne blev godkendt.

12 Integrationsrådets forældreprojekt - frigivelse af reserverede midler Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/1003 Byrådet Indledning/Baggrund Byrådet har reserveret kr. fra Særtilskudspuljen til Integrationsrådets indsatser omkring forældresamarbejde og inddragelse. Projektets formål er at styrke forældreinddragelsen omkring én eller flere skoler, herunder At styrke forældrenes deltagelse i forældremøder At give forældrene flere redskaber til at understøtte deres børns skolegang At styrke netværk på tværs af forældre i klassen fx hjælp til SkoleIntra Byrådet besluttede den 26. maj 2015, at Integrationsrådet i juni 2015 skal redegøre nærmere for den ønskede indsats. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Integrationsrådet har drøftet udfordringer og løsningsmuligheder omkring forældresamarbejde med blandt andet Sprogstøttekorpset, flere skoler og Helhedsplanen i boligområdet Nøjsomhed. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har desuden haft en dialog med Familiecenter Løvdal (Center for Dagtilbud og Skoler), der har førskolekurset HippHopp for forældre til børn, der skal starte i 0. klasse. Integrationsrådet ønsker på den baggrund, at følge to spor: 1. Forældreuddannelse til forældre, der ikke har dansk som modersmål. Der søges om frigivelse af reserverede midler fra Særtilskudspuljen til dette. 2. Uddannelse af forældrerollemodeller. Integrationsrådets eget budget. 1. Forældreuddannelse til forældre, der ikke har dansk som modersmål Integrationsrådet vurderer, at der hos mange forældre, der er kommet til Danmark som flygtninge eller indvandrere, er et stort for viden og forståelse for forældrerollen i det danske skolesystem. Forældrene mangler vejledning i, hvordan man kan hjælpe sit barn til at komme godt fra start i skolen. Det er fx helt afgørende, at forældre understøtter barnets danske sprog allerede fra de første år af barnets levetid. Det kan være svært at se mulighederne hvis man ikke selv behersker det danske sprog eller har en begrænset skolegang fra en anden del af verden bag sig. Integrationsrådet mener det er vigtigt, at forældre får konkrete redskaber og viden til at hjælpe deres børn herunder hvad betyder modersmålet, veje til sprogstimulering, gode lektievaner, søvn, kost og motion mmm. Den boligsociale helhedsplan i boligområdet Nøjsomhed ønsker at tilbyde familiecamps med samme fokus. Boligområdet har gode erfaringer med at invitere familier ud af de vante rammer. Integrationsrådet og helhedsplanen ønsker derfor at samle indsatserne og har indledt en dialog med Feriebyen og Folkeferiefonden om dette.

13 13 Camp i Feriebyen Folkeferiefonden herunder Feriebyen i Helsingør ønsker at gå ind i projektet. Fonden der har erfaring med både ferier og kurser for udsatte familier har fx mulighed for at tilbyde en del af feriehusene uden betaling og inddrage deres medarbejdere og instruktører, fx i forhold til leg og motion for hele familien. Forældrekursernes form og indhold - foreløbig Formål At motivere forældrene til at tage ansvaret for deres børns skolegang At give konkrete redskaber til sproglig og motorisk stimulering af børn At styrke familiernes trivsel og aktive medborgerskab Camp-model Camps og enkelt-dage kan kombineres på forskellig vis, fx To weekender på et år samt enkeltdage En camp af 3-5 dages varighed samt opfølgende enkeltdage Kursusdeltagerne er sammen ca dage i løbet af et år Målgruppe Målgruppen er forældre og børn i alderen 2-8 år (foreløbig). Samarbejdet mellem helhedsplanen og Integrationsrådet betyder, at forældre til tosprogede børn fra hele kommunen kan deltage. Folkeferiefonden anbefaler familier på et hold. Campens indhold Campen skal have et fokus på en kombination af praksis og viden: Sprogstimulering: Redskaber til sprogstimulering, modermålets betydning mv Motorik: Hvordan stimuleres motorikken hos børn? Sundhed: Praktisk madlavning Leg og bevægelse Debat om opdragelse og forskelle herpå Samarbejde med skoler og daginstitutioner Det er væsentligt, at der er en dialog med barnets skole eller daginstitution omkring familiens deltagelse i kurset. Skolerne og daginstitutioner har svært ved at rekruttere forældre til arrangementer og møder og vil gerne følge op med særlige tiltag til forældre der går på kurset. Det kan fx være form af en kontaktfamilie på skolen, at forældrene får mulighed for at deltage i en skoledag eller lignende. Evaluering Projektet er et udviklingsprojekt med henblik på at udvikle et kursus, der kan tilbydes fx én gang om året. Derfor er det afgørende at koble en grundig dokumentation til projektet. Der skal foretages løbende evaluering med henblik på at fastslå om der er en effekt af forløbet. Det er endnu ikke fastlagt hvordan evaluereingen tilrettelægges. Tidshorisont Projektet planlægger to kursusforløb a ét års varighed. Projektet forventes at afholde første camp i efteråret 2015.

14 14 Økonomi Helhedsplanen i Nøjsomhed har afsat kr. til familiekurset for et antal forældre fra boligområdet i 2015/16. Integrationsrådet ønsker at anvende kr. med henblik på: at der kan inviteres forældre fra andre dele af kommunen at der sættes ét forløb i gang i efteråret 2015 og ét i 2016 med i alt familier at der kan kobles en ekstern løbende evaluering til projektet med henblik på at måle effekter af forløbet Folkeferiefondens bidrag til projektet fastlægges først i den videre proces. Foreløbigt budget 30 familier (to forløb) Ophold i Feriebyen Forplejning, 120 pers. /8 dage Instruktører, facilitering mm Evaluering, ekstern Udstyr Diverse I alt kr kr kr kr kr kr kr kr. Integrationsrådet ønsker at anvende de kr. der er reserveret fra Særtilskudspuljen til familiekurser. Hvis budgettet kommer til at afvige væsentligt fra ovenstående, vil projektet igen blive forlagt Byrådet. 2. Uddannelse af forældrerollemodeller Udover familiekurserne, ønsker Integrationsrådet at uddanne et korps af forældre, der gerne vil deltage i forældremøder i skoler og dagsinstitutioner, tage ud i foreninger mm. Denne gruppe forældre ønsker at hjælpe andre forældre til rette i skolens liv. Integrationsrådet ønsker derfor at tilbyde fx Bydelsmødre og fædregrupper en seminardag med fokus på dette emne. Det kan fx dreje sig om introduktion til nye forældre om fx forældreintra, legeaftaler, madpakker, hvorfor deltage i forældremøder og arrangementer, forventninger til forældre mht. lektier osv. Integrationsrådet afsætter kr. af eget budget til heldagsseminar for Bydelsmødre og fædregrupper m.fl. Kommunikation/Høring Sagen forelægges Integrationsrådet til eventuelle kommentarer den 11. juni 2015 Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at de reserverede kr. frigives til familiekurser Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales med bemærkning om, at der ikke kan forventes afsat mere end det nu frigivne beløb på kr. samt med bemærkning om, at udgiften til ophold i feriebyen skal drøftes.

15 , stk. 4-udvalg om nybyggeri - anbefalinger til Byrådet Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28287 Byrådet 17 stk 4 udvalg om nybyggeri - endelig rapport Bilag 1 til rapport Bilag 2 til rapport Indledning/Baggrund Byrådet besluttede den 24. november 2015 at nedsætte et 17, stk. 4 udvalg med henblik på at undersøge: Hvilke forhindringer er der for at private investorer sætter nye bolig byggeprojekter i gang? Hvor i Helsingør Kommune er det umiddelbart muligt, at sætte byggeri af boliger i gang? Hvor i Helsingør Kommune vil der kunne etableres nye områder, hvor der kan bygges boliger? Hvad kan Helsingør Kommune gøre for at understøtte, at der bygges attraktive lejeog ejerboliger til børnefamilier? Det blev besluttet, at udvalget skulle bestå af 1 repræsentant for Økonomiudvalget 2 repræsentanter for Beskæftigelsesudvalget 2 repræsentanter for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 1 lokal ejendomsmægler 1 repræsentant for arbejdsgiverside (DA eller BYG) 1 repræsentant for fagforeningsside (LO eller 3F) På baggrund heraf har udvalget følgende medlemmer: John Calberg (C), formand Johannes Hecht-Nielsen (V) Peter Poulsen (A) Allan Berg Mortensen (Ø) Per Tærsbøl (C) Kristian Larsen, home Helsingør Hans Nissen, 3f Thomas Larsen, BYG Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har været sekretariat for udvalget. Udvalget har afholdt månedlige møder i januar til maj Retsgrundlag Styrelsesloven 17, stk. 4 I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for

16 16 kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. Relation til vision og tværgående politikker Udmøntning af Helsingør Kommunes vision om at være en attraktiv bosætningskommune for familier, afhænger bl.a. af om der er tilgængelige boliger, der opfylder målgruppernes behov. Sagsfremstilling Udvalgets arbejde har resulteret i en samlerapport med to bilag (bilag til denne dagsorden). Udvalget har på møderne arbejdet med følgende: Gennemgang af aktuelle byggemuligheder og geografiske områder, samt identifikation og drøftelse af forskellige hindringstyper m.v. Til dette er der udarbejdet en oversigt over aktuelle og kendte fremtidige byggemuligheder i Helsingør Kommune. Målgrupper og segmenter. Hvilke præferencer har de forskellige befolkningssegmenter i forhold til bosætning og flytteadfærd. Hvordan opleves muligheder og hindringer fra bygherrer / rådgivere m.v.? med besøg fra eksterne parter. Rapporten indeholder udover beskrivelsen af udvalgets arbejde afsnit om data og fakta, afledte konklusioner og udvalgets anbefalinger. Udvalget er på baggrund af udvalgsarbejdet blevet enige om følgende anbefalinger 1. Skabe flere byggemuligheder ved at sænke minimumsstørrelsen på grunde til enfamiliehuse. Gøres gennem ændring af kommuneplanens bestemmelser i et kommuneplantillæg. 2. Koordineret fortætning i villaområder: F.eks. Slå to store grunde sammen og udstyk til tre mindre. Kan gøres ved at informere om og tilskynde til udnyttelse af ovenstående mulighed (anbefaling nr. 1). 3. Aktiv udvikling af kommunale ejendomme (Oasen, Mørdrupvej, Svingelport, Sommariva, Skolen ved Kongevejen m.fl.). Foretages ved beslutning, prioritering og allokering af ressourcer. 4. Prioritering af udarbejdelsen af bestemte typer lokalplaner: 1) for boliger, 2) i Espergærdeområdet og evt. 3) kommunale ejendomme. Besluttes af Teknik-, Miljøog Klimaudvalget med faste mellemrum. 5. Arbejde aktivt for omdannelse af fraflyttede erhvervsarealer til boliger (f.eks. de store ejendomme langs Hovvej i Espergærde, hvor hhv. Coloplast og Triumph tidligere har holdt til). Kan gøres ved at vedtage det i Planstrategi 2015 og efterfølgende udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg. 6. Lave flere lokalplaner og derigennem skabe byggemuligheder. Kan gøres ved i en periode at tilføre ressourcer til området Plan og Udvikling med henblik på forøget produktion, udover den effektivisering der er foretaget i de senere år 7. Udvalget konstaterer at det vil være billigere og dermed mere attraktivt for familier at bosætte sig i Helsingør Kommune, hvis det samlede omkostningsniveau (Skat, grundskyld, institutionspriser, energiomkostninger m.v.) reduceres. Udvalget har ikke en fælles anbefaling til, hvilke(n) af faktorerne, det er vigtigst at regulere. Som kommunalt initiativ kan reguleringen indgå i drøftelserne af fremtidige budgetter. 8. Gøre pendlertilværelsen nemmere, f.eks. med længere åbningstid på institutioner om fredagen (til kl. 17). Kan ligeledes drøftes som en del af budgetforhandlingerne. Udvalget konstaterer ydermere, at udviklingen i konjunkturer og ejendomspriser i København siden udvalgets arbejde blev påbegyndt har medført, at efterspørgslen efter

17 17 byggemuligheder i Helsingør Kommune er markant forøget. Det betyder, at vægten på de forskellige typer af hindringer for byggeri også skifter fra økonomiske til andre typer årsager. Økonomi/Personaleforhold Udvalgets rapport har ikke i sig selv betydning for økonomi og personaleforhold. Vedtagelse af flere af udvalgets beslutninger forudsætter dog, at der tilføres ressourcer til konkrete områder eller indsatser. Detaljerede beregning om de økonomiske konsekvenser af udvalgets enkeltanbefalinger har ikke ligget inden for rammerne af udvalgets arbejde og forudsættes belyst efterfølgende i forbindelse med de konkrete politiske drøftelser af virkemidler. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling 17, stk.4-udvalget med fokus på nybyggeri, som nedsat af Byrådet den 24. november 2014, indstiller 1. at Byrådet tilslutter sig anbefalingerne 1-5 i sagsfremstillingen 2. at indstillingerne 6-8 indgår i de kommende budgetforhandlinger til budget Beslutninger Økonomiudvalget den Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget Benedikte Kiær (C), Christian Holm Donatzky (B), Haldis Glerfoss (Ø), Henrik Møller (A), Johannes Hecht-Nielsen (V), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) anbefaler indstillingen. Anders Drachmann (C) undlod at stemme. Ad 2: Indstillingen anbefales.

18 Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning maj familieboliger Birkebo III Aftale om udlejning og anvisning.pdf Indledning/Baggrund Advokaterne Arup & Hvidt har, på vegne af Den selvejende Ældreboliginstitution Birkebo III (herefter Birkebo III), i mail af 26. maj 2015 ansøgt om godkendelse af Skema A for byggeri af Almene familieboliger, opført som et bofællesskab efter Almenboliglovens regler. I tilknytning til et tilsagn skal der samtidig med tilsagnet besluttes indgås en aftale mellem Helsingør Kommune og Bygherre om boliganvisningen til byggeriet. Aftalen er konkret udformet således, at byggeriet etableres med fortrinsret for seniorer på 55 år og derover uden hjemmeboende børn. Det følger af ansøgningen, at Helsingør Kommune anmodes om at bevilge et kommunalt grundkapitallån på 10,2 mio. kr. samt en stille garanti for realkreditlån for ca. 51,3 mio. kr. svarende til en garantiprocent på 57. Byggeriet tænkes fysisk placeret på parkeringspladsen mellem de to bebyggelser Den selvejende Institution Birkebo (Ældreboligerne) og Ejerforeningen Hellebo (Hellebo Park). Retsgrundlag Lov om almene boliger Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision og tværgående politikker. Et nyt attraktivt byggeri vil således kunne tiltrække borgere til kommunen eller skaber mobilitet i forhold til eksisterende boliger. Sagsfremstilling 1. Historik Advokaterne Arup & Hvidt fremsatte på vegne af Birkebo III d. 14. september 2011 principandragende om godkendelse af et nyt seniorbofællesskab med almene ældreboliger på Hellebo/Birkebo. Byrådet behandlede og afslog på sit møde den 23. januar 2012 principandragendet med den bemærkning, at forslaget skulle indgå som budgetønske i budgetlægningen for Byrådet valgte imidlertid ikke at fremme budgetønsket i forbindelse med vedtagelsen af budget Foreningen Dalen (Venteliste til det potentielle Seniorbofællesskab Birkebo III) fremsendte i 2013 principandragende om godkendelse af et nyt seniorbofællesskab med almene ældreboliger på Hellebo/Birkebo. Andragendet var identisk med og en genfremsættelse af det principandragende, som tidligere var fremsat af Advokaterne Arup & Hvidt på vegne af Den selvejende Ældreboliginstitution Birkebo III. Et flertal af Byrådet godkendte herefter en principgodkendelse til opførelse af boligprojekt, herunder at der efterfølgende i forbindelse med godkendelse af skema A meddeles

19 19 tillægsbevilling til at indskyde grundkapital svarende til 10 % af byggesummen. I efteråret 2014 fremsendte Arup og Hvidt en Skema A ansøgning om tilsagn til støtte ved byggeri af Almene ældreboliger. Efter dialog mellem Birkebo III og Helsingør Kommunes administration har Birkebo III taget til efterretning, at kommunens Center for Sundhed og Omsorg har oplyst, at der for tiden ikke er behov for nye ældreboliger i kommunen. På den baggrund har Arup og Hvidt nu fremsendte en Skema A ansøgning om tilsagn til støtte i forbindelse med opførelse af Almene familieboliger således, at byggeriet opføres som et bofællesskab efter Almenboliglovens regler med fortrin for Seniorer på 55 år og derover uden hjemmeboende børn. 2. Byggeriet Det er oplyst, at projektet omfatter 40 boliger fordelt på 3 størrelser på ca. 115, 100 og 80 m² for at sikre størst mulig bredde i beboergruppen. Det er i forbindelse med fremsendelse af Skema A ansøgningen oplyst, at boliglejen ekskl. varme og indvendig vedligeholdelse pr. måned vil udgøre ca kr., kr. og kr. inkl. fællesfaciliteter. Der er således en gennemsnitlig husleje på 979 kr. pr. m². Bebyggelsen ønskes som nævnt i modsætning til tidligere ikke opført som Almene ældreboliger. Der ansøges derfor om tilsagn til at opføre Almene familieboliger som et bofællesskab iht. Almenboliglovens 51a. Derved opnås, at det bliver muligt at fastholde projektets grundtanke om, at byggeriet skal have karakter af et forpligtende fællesskab for seniorer. Denne boligform adskiller sig fra traditionelle Almene familieboliger ved, at beboerne får en større indflydelse på beboersammensætningen og loven kræver, at der samtidig med tilsagnet om støtte indgås en aftale om anvisningen til boligerne. Der er vedhæftet et udkast til aftale mellem Helsingør Kommune og Birkebo III om Fleksibel udlejning af og anvisningsret til almene familieboliger efter 51a i lov om almene boliger. De væsentligste elementer i denne aftale er, at Boligerne udlejes fortrinsvis til personer, der er fyldt 55 år og er indstillet på at deltage i og bidrage til et fælles socialt liv i bebyggelsen Medlemmer af Foreningen Dalen, som har været aktive medlemmer inden byggeriet blev godkendt til opførelse, har fortrinsret til at blive optaget på ventelisten med den anciennitet, som de har på opnoteringslisten ført af Foreningen Dalen Helsingør Kommune får anvisningsret til hver fjerde ledige bolig. 3. Bygherre Hidtil har det fremgået, at Bygherre skal være Birkebo III og forretningsfører skal være Advokatkontoret Arup og Hvidt. Advokatkontoret Arup og Hvidt har imidlertid oplyst, at det er planen, at forretningsføreropgaven overgår til Den almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger, som er etableret med henblik på at bygge senioregnede boliger. Endvidere er det oplyst, at Den almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger forventes at overtage Birkebo III som en boligafdeling, således at der bliver sammenfald mellem juridisk ejer og forretningsfører. Den hidtidige bestyrelse i Birkebo III bliver herefter repræsenteret i Fremtidens Almene Boligers bestyrelse og repræsentantskab. De formelle beslutninger herom forventes truffet efterfølgende.

20 20 Uanset om det bliver Birkebo III eller fremtidens Almene Boliger, der bliver rammen for den boligorganisation, som i givet fald vil komme til at stå for driften af boligerne, må det konstateres, at denne organisation ikke vil være en del af en større boligorganisation. Det betyder, at Helsingør Kommune vil komme til at yde et grundkapitallån og stille en garanti til en juridisk person, der ikke er tilnærmelsesvis så økonomisk robust, som størsteparten af de almene boligorganisationer kommunen almindeligvis støtter gennem lån og garantier. Den almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger har endvidere tilbudt at udstede en regaranti på 2 mio. kr. på den kommunale garanti, som Helsingør Kommune skal stille for realkreditlånet. Endelig kan det oplyses, at Byrådet den 8. september 2014 har vedtaget Lokalplan L 1.127, Boliger ved Hellebo Park i Helsingør, som giver mulighed for realisering af projektet. Økonomi/Personaleforhold Den foreløbige anskaffelsessum med energitillæg blev i 2011 anslået til kr. Anskaffelsessummen er i det fremsendte Skema A justeret til kr. Forskellen skyldes, at den tidligere beregning tog afsæt i, at Bygherre ansøgte om støtte til byggeri af ældreboliger, men ved fremsendelsen af Skema A nu ansøger om støtte til byggeri af familieboliger, der har et lavere støttemaksimum beløb. Det er oplyst, at den samlede anlægspris er kr. inkl. moms pr. m² og at byggeriets anskaffelsessum udgør 100 % af støttemaksimumprisen. Byggeriet forventes finansieret som følgende: Kommunalt grundbidrag 10 % Beboerindskud 2 % Realkredit 88 % I alt Forventet kommunal garantistillelse kr kr kr kr kr. 88 % af anskaffelsessummen kan finansieres med et realkreditlån og 2 % med beboerindskud. Efter 127 i lov om almene boliger, skal kommunen give garanti for den del af realkreditlånet, som har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. Realkreditinstituttet har oplyst, at deres vurdering fører til, at Kommunen må påregne at stille med en garantiprocent på 57 %, hvilket svarer til ca. 51,3 mio. kr., men at det endelige garantibeløb først kendes, når Helsingør modtager byggeregnskabet fra Bygherre (Skema C). Afgivelsen af lånegaranti til almene boliger medregnes ikke til Kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Såfremt Birkebo III / Fremtidens Almene Boliger kommer i økonomiske vanskeligheder og i værste fald erklæres konkurs, hæfter Helsingør Kommune for garantien. Såfremt der ikke opstår økonomiske vanskeligheder, påvirker garantien ikke Helsingør Kommunes økonomi. Efter 118a i Lov om almene boliger skal kommunen finansiere 10 % af byggeriets anskaffelsessum. Kommunens bidrag til projektet på 10 % vil herefter udgøre ca kr.

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse af mål 2016 - EBU...2 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 1. juni 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/9089 Foreløbig godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Ordinært møde. Dato 11. september 2013. Tid 16:00. Sted. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere