Referat Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget : Mandag den 15. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Undersøgelse af Center for Kunst og Teknologi Ansøgning om reservering af midler til fejring af Shakespeare Integrationsrådets forældreprojekt - frigivelse af reserverede midler , stk. 4-udvalg om nybyggeri - anbefalinger til Byrådet Birkebo III Skema A ansøgning Boliggården søger om godkendelse af Skema A - renovering af afd., Stævnen Endelig vedtagelse af lokalplan nr for Hotel Marienlyst, samt kommuneplantillæg nr Endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg nr Nyt forsyningscenter langs Energivej i Helsingør Forslag til Lokalplan 4.31 Helårsboliger, offentlige formål og rekreativt område i et område omkring Kulturhuset "Bølgen", Kommuneplantillæg nr. 18 til Helsingør Kommuneplan samt afgørelse om miljøvurdering Forslag til arbejdsklausuler Ny idrætshal i Espergærde - udbudsmetode Effektiviseringsforslag til budget Økonomiudvalget Budgetrevision pr Økonomiudvalget som fagudvalg Samlet budgetrevision pr. 30. april Økonomisk Nyhedsbrev maj

2 17. Endelig vedtagelse af Ressource- og Affaldsplan Ejendomsret til vejarealer i Hornbæk, herunder del af kirkesti Nyt plejehjem i Hornbæk - endelig beslutning om integration af byggeri og pleje Status og opfølgning på Legionella indsats Udtalelse fra Helsingør Byråd om flygtningekvoter og finansiering af udgifter til flygtninge Leje af ejendom til midlertidig placering af flygtninge Indgåelse af lejemål på Erhvervsskolen Nordsjælland Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet i Kommunekontaktrådene (KKR) Klyngeanalyse af erhvervslivet i Helsingør-Helsingborg Hornbæk Skole ansøger om dispensation til 29 elever Likvidation af Fonden Eliteidræt 3000 Helsingør Godkendelse af kravspecifikation til Samlende borgerforløb - en målrettet indsats på tværs af kommunens centre Forslag til whistleblowerordning Godkendelse af mødeplan Ansøgning om investeringskapital til Copenhagen Film Fund Frigivelse af rammebeløb til skitseprojekt for rundkørsel på Sauntevej Årsregnskab 2014 plejehjemmet Kristinehøj Anlægsregnskab - Børnehuset Vestergården - retablering Anlægsregnskab - Automatisk brandalarmering, Villa Fem/Multiparken Anlægsregnskaber - 5 mindre anlægsprojekter Anlægsregnskab - Fremtidens Folkeskole - indkøb af computere Anlægsregnskab - Dialogportal Børne- og Uddannelsesudvalgets område Delberetning for regnskab orientering Væksthus Hovedstadsregionens årsberetning - orientering millioner til projekt Vild med Vand - orientering Pladsprognose vedr. førskoleområdet orientering Skoleprognose orientering Lukket - Fremtidige ejerforhold og driftsaftale for vejbelysningen i nuværende "DONG" område Lukket - Lejemål Lukket - Anvendelse af ejendom Lukket - Salg af erhvervsgrund Lukket - Salg af erhvervsgrund Lukket - Salg af erhvervsgrund Lukket - Salg af kommunal ejendom Lukket - Afdækning af hændelsesforløbet i forbindelse med projektet Skolen i Bymidten Person - Ansættelse af direktør Orientering om møder i KKR, borgmestermøder m.m...159

3 54. Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering Eventuelt Bilagsliste...162

4 4 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/4358 Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Dagsordenen blev godkendt.

5 5 02. Undersøgelse af Center for Kunst og Teknologi Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/1597 Økonomiudvalget Indledning/Baggrund Kulturværftet har fået en række erfaringer med at samarbejde med vidensinstitutioner om udvikling af kreative innovative forløb samt udviklingen af aktiviteter og udviklingsmiljøer omkring Click-festivalen. I forlængelse heraf er der arbejdet med et forslag til at etablere et kreativt center i Helsingør, som arbejder i krydsfeltet mellem kunst og teknologi. Et center som kan bygge videre på de samarbejder både nationalt og internationalt, som er etableret i forlængelse af Click-festivalen. Centeret (med arbejdstitlen CATCH) skal ses som en del af kommunens erhvervspolitik, med henblik på at gennemføre undervisningsforløb og fastholde og tiltrække studerende, iværksættere og virksomheder. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har efter aftale med direktionen fået foretaget en foreløbig markedsvurdering af behov og muligheder for at etablere et sådant center for kunst og teknologi. Markedsvurderingen, som baserer sig på en række nye rapporter om arttech (kunst og teknologi) fra Dansk Design Center og FORA (Forsknings- og analyseenhed under Erhvervsog Byggestyrelsen) viser, at der er marked for et center for kunst og teknologi i Øresundsregionen. For at afdække mulighederne yderligere ønskes i 2015/2016 anvendt i alt kr. af eksisterende midler (pulje til Sammenhæng mellem Kulturhavn Kronborg og bykernen) under Økonomiudvalget. Retsgrundlag Erhvervsfremmeloven Relation til vision og tværgående politikker Af kommunens vision fremgår det, at der skal skabes: Gode muligheder for uddannelse samt et stærkt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv på begge sider af Øresund. Af udkast til Erhvervs- og Vækstpolitik fremgår det, at der skal: Arbejdes for at få etableret uddannelser eller uddannelsesforløb i relation til kommunens styrker fx indenfor tekstil, design, kunst, teknologi, turisme, plast og de maritime erhverv. Sagsfremstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har afdækket mulighederne for et center for kunst og teknologi (arttech) i samarbejde med Kim Bek (partner i Urban Help tidligere udviklingsdirektør i Copenhagen Capacity). Arbejdet er udarbejdet inden for en afsat ramme på kr. Kulturværftet har ligeledes været inddraget i arbejdet. Et center for kunst og teknologi kan etableres som et udviklingscenter, hvor Helsingør

6 6 Kommune er vært for et førende nationalt og europæisk uddannelses-, udviklings- og iværksættermiljø i spændingsfeltet mellem kunst og teknologi. Centeret skal ses som en del af kommunens erhvervspolitik med henblik på at gennemføre undervisningsforløb og fastholde og tiltrække studerende, iværksættere og virksomheder. Centeret skal desuden fungere som inkubator ( rugekasse for nye virksomheder) Centeret vil i praksis bestå af en problembørs, hvor virksomheder, uddannelsesinstitutioner og offentlig institutioner kan udveksle problemer som løses ved anvendelse af kunst og teknologi. Problemløsningen indgår som undervisningsforløb på relevante uddannelser, DTU, IT-Universitetet, Danmarks Designskole mv. Centeret vil understøtte kommunens og hovedstadsregionens erhvervs- og kulturudvikling på kort og lang sigt og være en del af en regional, national og international værdikæde. Centeret vil være et seriøst alternativ til København for kreative iværksættere og studerende. Med centeret gives regionens studerende og iværksættere en grund til at komme til Helsingør og udvikle deres kompetencer i tæt samspil med førende forskere, virksomheder. Centeret vil få et tæt samspil med Click-festivallen og have sit fysiske ophæng i Værftshallerne og medvirke til, at gøre hallerne til et centrum for kreativitet, iværksætteri, uddannelse, samt nationale og internationale events. Centeret skal være for alle relevante kommuner og aktører i hovedstadsregionen. Hos Animationsskolen i Viborg har en række centrale aktører på lignende vis set et behov for en fokuseret indsats og igangsat et seriøst og succesfuldt initiativ, der samler og skaber værdi på tværs af uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kunst- og kulturaktører. Animationsskolen er et eksempel på, at en fokuseret indsat kan skabe videregående uddannelsesindsatser uden for de store byer i Danmark. Og der er en række paralleller til arbejdet med et center for kunst og teknologi i Helsingør. Dette gælder blandt andet krydset mellem det etablerede erhvervsliv, kunstformer og uddannelse. Derudover kan Animationsskolens nationale og internationale samarbejdsstrukturer være en inspiration for det fremadrettede arbejde med center i Helsingør Kommune. Rapporter fra Dansk Design Center; Arttech in the Øresund Region, 2014 og Inkubator med fokus på arttech, 2013 samt FORA; Art & Technology i København, 2011 viser, at: Der eksisterer en række initiativer i regionen på hele arttech området. De er spredt over offentlige og private initiativer, samt OPP er. En række universiteter og uddannelsesinstitutioner har etableret eller arbejder på, at skabe forløb (Skylab, DDC, Interactive Denmark) Langt størstedelen af initiativerne findes i København og dertil findes nogle større institutionelle initiativer i Malmø (I Malmø har kommunen aktivt været inde og understøtte og opbygge inkubatorer). Der er få inkubatorer, der tilbyder netværk, adgang til finansiering, mentorer, lab faciliteter, events, og de der eksisterer, har ingen eller lille kobling til uddannelsesforløbene Det er hovedsageligt undergrunden og private, der varetager etableringen af inkubatorer og aktiviteter. Meget få steder er det etablerede erhvervsliv engageret i etableringen og udviklingen af arttechstrukturer. Der er ingen steder i hovedstadsregionen, hvor der er etableret en målrettet indsats, der sikrer en kreativ kobling mellem kunst, teknologi, forretning og uddannelse.

7 7 Det vurderes, at et center for kunst og teknologi har gode muligheder for at eksistere i Helsingør, da: Helsingør har det fornødne kulturelle, institutionelle og historiske fundament for etablering af et arttech center i og for hovedstadsregionen De rette attraktive fysiske rum er til stede i form af Værftshallerne, hvilket har stor betydning for at studerende og iværksættere kan engagere sig i et sted over længere tid. Således vil det være oplagt for iværksættervirksomheder at lokalisere sig i Helsingør. Helsingør kan i modsætning til København tilbyde et frirum, hvor arttech aktører kan agere i alternative rammer Helsingør har historisk gennemgået en række udviklingsfaser: Fra renæssanceslottet Kronborg og middelalderby og industriby/havn med skibsværft til et kultur- og kunstcenter, hvor et center for kunst og teknologi på sigt vil være katalysator for byens kunst- og kulturfundament som driver for erhvervsudvikling og vækst. Helsingør Kommune har allerede etableret Click-festivalen, der giver adgang på arttech-området til nationalt og internationalt kunstnere og fagmiljøer og som første skridt mod at skabe vækst med afsæt i Helsingørs private og offentlige kulturaktører. Endelig vil Kulturværftet kunne bidrage med nationale og internationale netværk og samarbejde med relevante aktører, herunder Click-festivalen, som vil være et centralt element i indsatsen. Af de foreløbige undersøgelser fremgår det, at centeret i givet fald bør etableres i et samarbejde med regionale og nationale aktører (region, kommuner, universiteter og virksomheder), således at Helsingør bliver et nationalt center for kunst og teknologi. Det betyder samtidig, at etablering af et sådan center bør være så ambitiøst, at der kan skabes den fornødne kritiske masse både i forhold til samarbejdspartnere og investeringer. Der er anslået et budget på 6 mio. kr. om året, hvoraf Helsingør Kommunes andel må forventes at skulle udgøre mellem en tredjedel og en fjerdedel. For at vurdere endeligt, hvorvidt kommunen bør gå videre med etableringen af et kunst- og teknologicenter i Helsingør er næste skridt at gennemføre en yderligere kvalificering af centerets aktiviteter, dets fysiske rammer, organisering og finansiering. Det anslås, at der skal afsættes ca kr. til denne kvalificering, som vil bestå af: Afdækning af indhold og forløb for problembørs, herunder samarbejdsaftaler med partnere bag uddannelsesforløb Afdækning af koncept og økonomisk model for inkubator for iværksættere, samt identificering af operatør Afdækning af de fysiske rammer for centeret Afdækning af muligt konsortium/partnerkreds for centeret herunder finansiering Undersøgelsen kan påbegyndes i august, og forventes gennemført, således at stillingtagen kan ske i forbindelse med budget Click-festivallen 2016 vil kunne indgå som en platform for udvikling og afdækning af mulige samarbejder med potentielle partnere. Økonomi/Personaleforhold Undersøgelsen vil koste ca kr., som kan finansieres af pulje til Sammenhæng mellem Kulturhavn Kronborg og bykernen. Puljen er driftsmidler og har tidligere finansieret

8 8 udviklingsproces i forhold til Værftshallerne, og der er ligeledes afholdt udgifter til skiltning i Kulturhavnen. Puljen hører under Økonomiudvalget og er placeret i Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Budget for Overført fra Øremærket til markedsføring og drift af Værftshallerne Restmidler Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der i 2015 afsættes kr. til en undersøgelse i 2015/2016 af mulighederne for at etablere et center for kunst og teknologi i Helsingør Kommune. 2. at finansiering sker af puljen til at skabe sammenhæng mellem Kulturhavn Kronborg og bykernen. Beslutninger Økonomiudvalget den Christian Holm Donatzky (B) stillede forslag om, at sagen indgår i de kommende budgetforhandlinger til budget Forslaget blev forkastet med 5 stemmer mod 4. For stemte Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L). Imod stemte Benedikte Kiær(C), Henrik Møller(A), Anders Drachmann (C), Haldis Glerfoss (Ø) og Marlene Harpsøe (O). Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget Benedikte Kiær (C), Henrik Møller (A), Anders Drachmann (C), Haldis Glerfoss (Ø) og Marlene Harpsøe (O), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) godkendte indstillingen med bemærkning om, at der afsættes kr. i 2015 og kr. i Johannes Hecht-Nielsen (V) stemte imod. Ad 2: Et flertal af Økonomiudvalget, Benedikte Kiær(C), Henrik Møller(A), Anders Drachmann (C), Haldis Glerfoss (Ø) og Marlene Harpsøe (O) godkendte indstillingen. Christian Holm Donatzky (B), Johannes Hecht-Nielsen (V), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) stemte imod.

9 9 03. Ansøgning om reservering af midler til fejring af Shakespeare 2016 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/5500 Økonomiudvalget Indledning/Baggrund For at udnytte det enestående potentiale i fejringen af Shakespeare i 2016 til at tiltrække internationale turister og skabe international omtale anbefaler Center for Kultur, Idræt og Byudvikling at reservere kr. til markedsføring. Centret anbefaler, at kr. reserveres fra puljen til større events i 2016 og reserveres fra markedsføringspuljen i Midlerne vil blive anvendt i et samarbejde med VisitDenmark, VisitNordsjælland og Wonderful Copenhagen primært i forbindelse med markedsføring i udlandet. Kultur- og Turismeudvalget reserverede den kr. af turismemidlerne til formålet. Retsgrundlag Styrelsesloven Relation til vision og tværgående politikker Sagen understøtter Helsingør Kommunes vision om at tiltrække flere besøgende. Sagen understøtter Helsingør Kommunes Turismestrategi og handleplan i forhold til at have internationalt udsyn, styrke koblingen mellem kultur og turisme og skabe strategiske nationale og internationale samarbejder. Sagsfremstilling Fejringen af Shakespeare i 2016 i 2016 er en international markering af et dobbeltjubilæum: 400-året for Shakespeares død og samtidig 200-året for Shakespeare- traditionen på Kronborg Slot. Festivalen er dermed en enestående mulighed for at sætte Helsingør på verdenskortet og tiltrække internationale turister. Det er ikke kun lokalt i kommunen, at der er enighed om, at Helsingør står med en unik mulighed for at skabe synlighed og omtale. Projektet får også stor national opmærksomhed, idet Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM), VisitDenmark (VDK) og Wonderful Copenhagen (WOCO) har tilkendegivet deres interesse i projektet. Netop de tre ovennævnte aktører ønsker at anvende Hamlet-fortællingen på Kronborg Slot som en markedsføringskrog af Danmark på udvalgte markeder, og er villige til at bruge mange ressourcer på projektet. VDK er gået så langt som til at dedikere 2016 til Hamlet-år i deres internationale markedsføring. For at indfri det fulde potentiale i projektet er det nødvendigt med medfinansiering af markedsføring i udlandet. VDK har estimeret denne udgift til 1-1½ mio. kr. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har på møde med EVM, VDK, WOCO, Hamletscenen og VisitNordsjælland aftalt at nedsætte en markedsføringsgruppe med henblik på planlægning af aktiviteter, ansvarsfordeling og finansiering af disse.

10 10 Markedsføringen i udlandet inkluderer primært aktiviteter på to niveauer 1.1. Internationalt niveau bl.a. Hamlet-events på markederne US, UK, DE, SE og CH (fx Shakespeare in the park i Central Park, New York) Presseture med internationale pressefolk i 2015 og 2016 Ture i Helsingør med internationale turoperatører i 2015 og 2016 Særskilte kampagnesites i eksisterende markedsføringskanaler International PR og annoncering 1.2. Nationalt og regionalt niveau bl.a. Meget lig ovenstående aktiviteter med nationale medier i stedet Inkluderet i Region Hovedstadens nye kulturturismeprojekt med fokus på at teste festivalen af i en moderne kontekst. Fx nye koblinger mellem markedsføring, medier og danske velfærdsfortællinger (det kan være Hamlet koblet til dansk design, mad, arkitektur, kunst osv.) Stor kampagne på sociale medier. Markedsføring over for bloggere og niche communities Stor synlighed i hovedstadsområdet og Skåne. Bl.a. vil WOCO for første gang forsøge at skubbe turister ud af København til Helsingør For hver krone der investeres i VisitDenmarks markedsføring, kommer der 17 igen. Dette har været resultatet på de forskellige markedsføringsindsatser, som VisitDenmark har kørt de senere år. Fx gav en investering på kr. i VisitDenmarks markedsføringskampagne Imagination under OL i London i 2012 næsten 50 mio. on- og offline-visninger, dækning af 15 internationale tv-stationer, og 81 % af alle adspurgte sagde, at det var sandsynligt eller meget sandsynligt, at de ville rejse til Danmark i nær fremtid. Herudover vil der være en stor synlighedsindsats lokalt, men de lokale aktiviteter er ikke en del af samarbejdet med EVM, VDK og WOCO. Økonomi/Personaleforhold Der reserveres dels kr. af puljen til større events i 2016 dels kr. af markedsføringsmidlerne i Erhvervs- og Vækstpuljen i For så vidt angår puljen til større events så er der i 2016 afsat 2,1 mio. kr. Heraf er der forlods reserveret ca. 1,3 mio. kr. reserveret til henholdsvis Gran Fondo og KMD Ironman forudsat, at der i efteråret 2015 indgås aftale med disse. Der resterer således 0,8 mio. kr. i puljen. For så vidt angår markedsføringsmidlerne, så er der i 2016 afsat 1 mio. kr. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der reserveres kr. af puljen til større events i 2016

11 11 2. at der reserveres kr. af puljen til markedsføring i 2016 Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingerne blev godkendt.

12 Integrationsrådets forældreprojekt - frigivelse af reserverede midler Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/1003 Byrådet Indledning/Baggrund Byrådet har reserveret kr. fra Særtilskudspuljen til Integrationsrådets indsatser omkring forældresamarbejde og inddragelse. Projektets formål er at styrke forældreinddragelsen omkring én eller flere skoler, herunder At styrke forældrenes deltagelse i forældremøder At give forældrene flere redskaber til at understøtte deres børns skolegang At styrke netværk på tværs af forældre i klassen fx hjælp til SkoleIntra Byrådet besluttede den 26. maj 2015, at Integrationsrådet i juni 2015 skal redegøre nærmere for den ønskede indsats. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Integrationsrådet har drøftet udfordringer og løsningsmuligheder omkring forældresamarbejde med blandt andet Sprogstøttekorpset, flere skoler og Helhedsplanen i boligområdet Nøjsomhed. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har desuden haft en dialog med Familiecenter Løvdal (Center for Dagtilbud og Skoler), der har førskolekurset HippHopp for forældre til børn, der skal starte i 0. klasse. Integrationsrådet ønsker på den baggrund, at følge to spor: 1. Forældreuddannelse til forældre, der ikke har dansk som modersmål. Der søges om frigivelse af reserverede midler fra Særtilskudspuljen til dette. 2. Uddannelse af forældrerollemodeller. Integrationsrådets eget budget. 1. Forældreuddannelse til forældre, der ikke har dansk som modersmål Integrationsrådet vurderer, at der hos mange forældre, der er kommet til Danmark som flygtninge eller indvandrere, er et stort for viden og forståelse for forældrerollen i det danske skolesystem. Forældrene mangler vejledning i, hvordan man kan hjælpe sit barn til at komme godt fra start i skolen. Det er fx helt afgørende, at forældre understøtter barnets danske sprog allerede fra de første år af barnets levetid. Det kan være svært at se mulighederne hvis man ikke selv behersker det danske sprog eller har en begrænset skolegang fra en anden del af verden bag sig. Integrationsrådet mener det er vigtigt, at forældre får konkrete redskaber og viden til at hjælpe deres børn herunder hvad betyder modersmålet, veje til sprogstimulering, gode lektievaner, søvn, kost og motion mmm. Den boligsociale helhedsplan i boligområdet Nøjsomhed ønsker at tilbyde familiecamps med samme fokus. Boligområdet har gode erfaringer med at invitere familier ud af de vante rammer. Integrationsrådet og helhedsplanen ønsker derfor at samle indsatserne og har indledt en dialog med Feriebyen og Folkeferiefonden om dette.

13 13 Camp i Feriebyen Folkeferiefonden herunder Feriebyen i Helsingør ønsker at gå ind i projektet. Fonden der har erfaring med både ferier og kurser for udsatte familier har fx mulighed for at tilbyde en del af feriehusene uden betaling og inddrage deres medarbejdere og instruktører, fx i forhold til leg og motion for hele familien. Forældrekursernes form og indhold - foreløbig Formål At motivere forældrene til at tage ansvaret for deres børns skolegang At give konkrete redskaber til sproglig og motorisk stimulering af børn At styrke familiernes trivsel og aktive medborgerskab Camp-model Camps og enkelt-dage kan kombineres på forskellig vis, fx To weekender på et år samt enkeltdage En camp af 3-5 dages varighed samt opfølgende enkeltdage Kursusdeltagerne er sammen ca dage i løbet af et år Målgruppe Målgruppen er forældre og børn i alderen 2-8 år (foreløbig). Samarbejdet mellem helhedsplanen og Integrationsrådet betyder, at forældre til tosprogede børn fra hele kommunen kan deltage. Folkeferiefonden anbefaler familier på et hold. Campens indhold Campen skal have et fokus på en kombination af praksis og viden: Sprogstimulering: Redskaber til sprogstimulering, modermålets betydning mv Motorik: Hvordan stimuleres motorikken hos børn? Sundhed: Praktisk madlavning Leg og bevægelse Debat om opdragelse og forskelle herpå Samarbejde med skoler og daginstitutioner Det er væsentligt, at der er en dialog med barnets skole eller daginstitution omkring familiens deltagelse i kurset. Skolerne og daginstitutioner har svært ved at rekruttere forældre til arrangementer og møder og vil gerne følge op med særlige tiltag til forældre der går på kurset. Det kan fx være form af en kontaktfamilie på skolen, at forældrene får mulighed for at deltage i en skoledag eller lignende. Evaluering Projektet er et udviklingsprojekt med henblik på at udvikle et kursus, der kan tilbydes fx én gang om året. Derfor er det afgørende at koble en grundig dokumentation til projektet. Der skal foretages løbende evaluering med henblik på at fastslå om der er en effekt af forløbet. Det er endnu ikke fastlagt hvordan evaluereingen tilrettelægges. Tidshorisont Projektet planlægger to kursusforløb a ét års varighed. Projektet forventes at afholde første camp i efteråret 2015.

14 14 Økonomi Helhedsplanen i Nøjsomhed har afsat kr. til familiekurset for et antal forældre fra boligområdet i 2015/16. Integrationsrådet ønsker at anvende kr. med henblik på: at der kan inviteres forældre fra andre dele af kommunen at der sættes ét forløb i gang i efteråret 2015 og ét i 2016 med i alt familier at der kan kobles en ekstern løbende evaluering til projektet med henblik på at måle effekter af forløbet Folkeferiefondens bidrag til projektet fastlægges først i den videre proces. Foreløbigt budget 30 familier (to forløb) Ophold i Feriebyen Forplejning, 120 pers. /8 dage Instruktører, facilitering mm Evaluering, ekstern Udstyr Diverse I alt kr kr kr kr kr kr kr kr. Integrationsrådet ønsker at anvende de kr. der er reserveret fra Særtilskudspuljen til familiekurser. Hvis budgettet kommer til at afvige væsentligt fra ovenstående, vil projektet igen blive forlagt Byrådet. 2. Uddannelse af forældrerollemodeller Udover familiekurserne, ønsker Integrationsrådet at uddanne et korps af forældre, der gerne vil deltage i forældremøder i skoler og dagsinstitutioner, tage ud i foreninger mm. Denne gruppe forældre ønsker at hjælpe andre forældre til rette i skolens liv. Integrationsrådet ønsker derfor at tilbyde fx Bydelsmødre og fædregrupper en seminardag med fokus på dette emne. Det kan fx dreje sig om introduktion til nye forældre om fx forældreintra, legeaftaler, madpakker, hvorfor deltage i forældremøder og arrangementer, forventninger til forældre mht. lektier osv. Integrationsrådet afsætter kr. af eget budget til heldagsseminar for Bydelsmødre og fædregrupper m.fl. Kommunikation/Høring Sagen forelægges Integrationsrådet til eventuelle kommentarer den 11. juni 2015 Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at de reserverede kr. frigives til familiekurser Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingen anbefales med bemærkning om, at der ikke kan forventes afsat mere end det nu frigivne beløb på kr. samt med bemærkning om, at udgiften til ophold i feriebyen skal drøftes.

15 , stk. 4-udvalg om nybyggeri - anbefalinger til Byrådet Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/28287 Byrådet 17 stk 4 udvalg om nybyggeri - endelig rapport Bilag 1 til rapport Bilag 2 til rapport Indledning/Baggrund Byrådet besluttede den 24. november 2015 at nedsætte et 17, stk. 4 udvalg med henblik på at undersøge: Hvilke forhindringer er der for at private investorer sætter nye bolig byggeprojekter i gang? Hvor i Helsingør Kommune er det umiddelbart muligt, at sætte byggeri af boliger i gang? Hvor i Helsingør Kommune vil der kunne etableres nye områder, hvor der kan bygges boliger? Hvad kan Helsingør Kommune gøre for at understøtte, at der bygges attraktive lejeog ejerboliger til børnefamilier? Det blev besluttet, at udvalget skulle bestå af 1 repræsentant for Økonomiudvalget 2 repræsentanter for Beskæftigelsesudvalget 2 repræsentanter for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 1 lokal ejendomsmægler 1 repræsentant for arbejdsgiverside (DA eller BYG) 1 repræsentant for fagforeningsside (LO eller 3F) På baggrund heraf har udvalget følgende medlemmer: John Calberg (C), formand Johannes Hecht-Nielsen (V) Peter Poulsen (A) Allan Berg Mortensen (Ø) Per Tærsbøl (C) Kristian Larsen, home Helsingør Hans Nissen, 3f Thomas Larsen, BYG Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har været sekretariat for udvalget. Udvalget har afholdt månedlige møder i januar til maj Retsgrundlag Styrelsesloven 17, stk. 4 I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for

16 16 kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed. Relation til vision og tværgående politikker Udmøntning af Helsingør Kommunes vision om at være en attraktiv bosætningskommune for familier, afhænger bl.a. af om der er tilgængelige boliger, der opfylder målgruppernes behov. Sagsfremstilling Udvalgets arbejde har resulteret i en samlerapport med to bilag (bilag til denne dagsorden). Udvalget har på møderne arbejdet med følgende: Gennemgang af aktuelle byggemuligheder og geografiske områder, samt identifikation og drøftelse af forskellige hindringstyper m.v. Til dette er der udarbejdet en oversigt over aktuelle og kendte fremtidige byggemuligheder i Helsingør Kommune. Målgrupper og segmenter. Hvilke præferencer har de forskellige befolkningssegmenter i forhold til bosætning og flytteadfærd. Hvordan opleves muligheder og hindringer fra bygherrer / rådgivere m.v.? med besøg fra eksterne parter. Rapporten indeholder udover beskrivelsen af udvalgets arbejde afsnit om data og fakta, afledte konklusioner og udvalgets anbefalinger. Udvalget er på baggrund af udvalgsarbejdet blevet enige om følgende anbefalinger 1. Skabe flere byggemuligheder ved at sænke minimumsstørrelsen på grunde til enfamiliehuse. Gøres gennem ændring af kommuneplanens bestemmelser i et kommuneplantillæg. 2. Koordineret fortætning i villaområder: F.eks. Slå to store grunde sammen og udstyk til tre mindre. Kan gøres ved at informere om og tilskynde til udnyttelse af ovenstående mulighed (anbefaling nr. 1). 3. Aktiv udvikling af kommunale ejendomme (Oasen, Mørdrupvej, Svingelport, Sommariva, Skolen ved Kongevejen m.fl.). Foretages ved beslutning, prioritering og allokering af ressourcer. 4. Prioritering af udarbejdelsen af bestemte typer lokalplaner: 1) for boliger, 2) i Espergærdeområdet og evt. 3) kommunale ejendomme. Besluttes af Teknik-, Miljøog Klimaudvalget med faste mellemrum. 5. Arbejde aktivt for omdannelse af fraflyttede erhvervsarealer til boliger (f.eks. de store ejendomme langs Hovvej i Espergærde, hvor hhv. Coloplast og Triumph tidligere har holdt til). Kan gøres ved at vedtage det i Planstrategi 2015 og efterfølgende udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg. 6. Lave flere lokalplaner og derigennem skabe byggemuligheder. Kan gøres ved i en periode at tilføre ressourcer til området Plan og Udvikling med henblik på forøget produktion, udover den effektivisering der er foretaget i de senere år 7. Udvalget konstaterer at det vil være billigere og dermed mere attraktivt for familier at bosætte sig i Helsingør Kommune, hvis det samlede omkostningsniveau (Skat, grundskyld, institutionspriser, energiomkostninger m.v.) reduceres. Udvalget har ikke en fælles anbefaling til, hvilke(n) af faktorerne, det er vigtigst at regulere. Som kommunalt initiativ kan reguleringen indgå i drøftelserne af fremtidige budgetter. 8. Gøre pendlertilværelsen nemmere, f.eks. med længere åbningstid på institutioner om fredagen (til kl. 17). Kan ligeledes drøftes som en del af budgetforhandlingerne. Udvalget konstaterer ydermere, at udviklingen i konjunkturer og ejendomspriser i København siden udvalgets arbejde blev påbegyndt har medført, at efterspørgslen efter

17 17 byggemuligheder i Helsingør Kommune er markant forøget. Det betyder, at vægten på de forskellige typer af hindringer for byggeri også skifter fra økonomiske til andre typer årsager. Økonomi/Personaleforhold Udvalgets rapport har ikke i sig selv betydning for økonomi og personaleforhold. Vedtagelse af flere af udvalgets beslutninger forudsætter dog, at der tilføres ressourcer til konkrete områder eller indsatser. Detaljerede beregning om de økonomiske konsekvenser af udvalgets enkeltanbefalinger har ikke ligget inden for rammerne af udvalgets arbejde og forudsættes belyst efterfølgende i forbindelse med de konkrete politiske drøftelser af virkemidler. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling 17, stk.4-udvalget med fokus på nybyggeri, som nedsat af Byrådet den 24. november 2014, indstiller 1. at Byrådet tilslutter sig anbefalingerne 1-5 i sagsfremstillingen 2. at indstillingerne 6-8 indgår i de kommende budgetforhandlinger til budget Beslutninger Økonomiudvalget den Ad 1: Et flertal af Økonomiudvalget Benedikte Kiær (C), Christian Holm Donatzky (B), Haldis Glerfoss (Ø), Henrik Møller (A), Johannes Hecht-Nielsen (V), Marlene Harpsøe (O), Bente Borg Donkin (F) og Jan Ryberg (L) anbefaler indstillingen. Anders Drachmann (C) undlod at stemme. Ad 2: Indstillingen anbefales.

18 Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning maj familieboliger Birkebo III Aftale om udlejning og anvisning.pdf Indledning/Baggrund Advokaterne Arup & Hvidt har, på vegne af Den selvejende Ældreboliginstitution Birkebo III (herefter Birkebo III), i mail af 26. maj 2015 ansøgt om godkendelse af Skema A for byggeri af Almene familieboliger, opført som et bofællesskab efter Almenboliglovens regler. I tilknytning til et tilsagn skal der samtidig med tilsagnet besluttes indgås en aftale mellem Helsingør Kommune og Bygherre om boliganvisningen til byggeriet. Aftalen er konkret udformet således, at byggeriet etableres med fortrinsret for seniorer på 55 år og derover uden hjemmeboende børn. Det følger af ansøgningen, at Helsingør Kommune anmodes om at bevilge et kommunalt grundkapitallån på 10,2 mio. kr. samt en stille garanti for realkreditlån for ca. 51,3 mio. kr. svarende til en garantiprocent på 57. Byggeriet tænkes fysisk placeret på parkeringspladsen mellem de to bebyggelser Den selvejende Institution Birkebo (Ældreboligerne) og Ejerforeningen Hellebo (Hellebo Park). Retsgrundlag Lov om almene boliger Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision og tværgående politikker. Et nyt attraktivt byggeri vil således kunne tiltrække borgere til kommunen eller skaber mobilitet i forhold til eksisterende boliger. Sagsfremstilling 1. Historik Advokaterne Arup & Hvidt fremsatte på vegne af Birkebo III d. 14. september 2011 principandragende om godkendelse af et nyt seniorbofællesskab med almene ældreboliger på Hellebo/Birkebo. Byrådet behandlede og afslog på sit møde den 23. januar 2012 principandragendet med den bemærkning, at forslaget skulle indgå som budgetønske i budgetlægningen for Byrådet valgte imidlertid ikke at fremme budgetønsket i forbindelse med vedtagelsen af budget Foreningen Dalen (Venteliste til det potentielle Seniorbofællesskab Birkebo III) fremsendte i 2013 principandragende om godkendelse af et nyt seniorbofællesskab med almene ældreboliger på Hellebo/Birkebo. Andragendet var identisk med og en genfremsættelse af det principandragende, som tidligere var fremsat af Advokaterne Arup & Hvidt på vegne af Den selvejende Ældreboliginstitution Birkebo III. Et flertal af Byrådet godkendte herefter en principgodkendelse til opførelse af boligprojekt, herunder at der efterfølgende i forbindelse med godkendelse af skema A meddeles

19 19 tillægsbevilling til at indskyde grundkapital svarende til 10 % af byggesummen. I efteråret 2014 fremsendte Arup og Hvidt en Skema A ansøgning om tilsagn til støtte ved byggeri af Almene ældreboliger. Efter dialog mellem Birkebo III og Helsingør Kommunes administration har Birkebo III taget til efterretning, at kommunens Center for Sundhed og Omsorg har oplyst, at der for tiden ikke er behov for nye ældreboliger i kommunen. På den baggrund har Arup og Hvidt nu fremsendte en Skema A ansøgning om tilsagn til støtte i forbindelse med opførelse af Almene familieboliger således, at byggeriet opføres som et bofællesskab efter Almenboliglovens regler med fortrin for Seniorer på 55 år og derover uden hjemmeboende børn. 2. Byggeriet Det er oplyst, at projektet omfatter 40 boliger fordelt på 3 størrelser på ca. 115, 100 og 80 m² for at sikre størst mulig bredde i beboergruppen. Det er i forbindelse med fremsendelse af Skema A ansøgningen oplyst, at boliglejen ekskl. varme og indvendig vedligeholdelse pr. måned vil udgøre ca kr., kr. og kr. inkl. fællesfaciliteter. Der er således en gennemsnitlig husleje på 979 kr. pr. m². Bebyggelsen ønskes som nævnt i modsætning til tidligere ikke opført som Almene ældreboliger. Der ansøges derfor om tilsagn til at opføre Almene familieboliger som et bofællesskab iht. Almenboliglovens 51a. Derved opnås, at det bliver muligt at fastholde projektets grundtanke om, at byggeriet skal have karakter af et forpligtende fællesskab for seniorer. Denne boligform adskiller sig fra traditionelle Almene familieboliger ved, at beboerne får en større indflydelse på beboersammensætningen og loven kræver, at der samtidig med tilsagnet om støtte indgås en aftale om anvisningen til boligerne. Der er vedhæftet et udkast til aftale mellem Helsingør Kommune og Birkebo III om Fleksibel udlejning af og anvisningsret til almene familieboliger efter 51a i lov om almene boliger. De væsentligste elementer i denne aftale er, at Boligerne udlejes fortrinsvis til personer, der er fyldt 55 år og er indstillet på at deltage i og bidrage til et fælles socialt liv i bebyggelsen Medlemmer af Foreningen Dalen, som har været aktive medlemmer inden byggeriet blev godkendt til opførelse, har fortrinsret til at blive optaget på ventelisten med den anciennitet, som de har på opnoteringslisten ført af Foreningen Dalen Helsingør Kommune får anvisningsret til hver fjerde ledige bolig. 3. Bygherre Hidtil har det fremgået, at Bygherre skal være Birkebo III og forretningsfører skal være Advokatkontoret Arup og Hvidt. Advokatkontoret Arup og Hvidt har imidlertid oplyst, at det er planen, at forretningsføreropgaven overgår til Den almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger, som er etableret med henblik på at bygge senioregnede boliger. Endvidere er det oplyst, at Den almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger forventes at overtage Birkebo III som en boligafdeling, således at der bliver sammenfald mellem juridisk ejer og forretningsfører. Den hidtidige bestyrelse i Birkebo III bliver herefter repræsenteret i Fremtidens Almene Boligers bestyrelse og repræsentantskab. De formelle beslutninger herom forventes truffet efterfølgende.

20 20 Uanset om det bliver Birkebo III eller fremtidens Almene Boliger, der bliver rammen for den boligorganisation, som i givet fald vil komme til at stå for driften af boligerne, må det konstateres, at denne organisation ikke vil være en del af en større boligorganisation. Det betyder, at Helsingør Kommune vil komme til at yde et grundkapitallån og stille en garanti til en juridisk person, der ikke er tilnærmelsesvis så økonomisk robust, som størsteparten af de almene boligorganisationer kommunen almindeligvis støtter gennem lån og garantier. Den almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger har endvidere tilbudt at udstede en regaranti på 2 mio. kr. på den kommunale garanti, som Helsingør Kommune skal stille for realkreditlånet. Endelig kan det oplyses, at Byrådet den 8. september 2014 har vedtaget Lokalplan L 1.127, Boliger ved Hellebo Park i Helsingør, som giver mulighed for realisering af projektet. Økonomi/Personaleforhold Den foreløbige anskaffelsessum med energitillæg blev i 2011 anslået til kr. Anskaffelsessummen er i det fremsendte Skema A justeret til kr. Forskellen skyldes, at den tidligere beregning tog afsæt i, at Bygherre ansøgte om støtte til byggeri af ældreboliger, men ved fremsendelsen af Skema A nu ansøger om støtte til byggeri af familieboliger, der har et lavere støttemaksimum beløb. Det er oplyst, at den samlede anlægspris er kr. inkl. moms pr. m² og at byggeriets anskaffelsessum udgør 100 % af støttemaksimumprisen. Byggeriet forventes finansieret som følgende: Kommunalt grundbidrag 10 % Beboerindskud 2 % Realkredit 88 % I alt Forventet kommunal garantistillelse kr kr kr kr kr. 88 % af anskaffelsessummen kan finansieres med et realkreditlån og 2 % med beboerindskud. Efter 127 i lov om almene boliger, skal kommunen give garanti for den del af realkreditlånet, som har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. Realkreditinstituttet har oplyst, at deres vurdering fører til, at Kommunen må påregne at stille med en garantiprocent på 57 %, hvilket svarer til ca. 51,3 mio. kr., men at det endelige garantibeløb først kendes, når Helsingør modtager byggeregnskabet fra Bygherre (Skema C). Afgivelsen af lånegaranti til almene boliger medregnes ikke til Kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering, jf. 3, stk. 2, i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Såfremt Birkebo III / Fremtidens Almene Boliger kommer i økonomiske vanskeligheder og i værste fald erklæres konkurs, hæfter Helsingør Kommune for garantien. Såfremt der ikke opstår økonomiske vanskeligheder, påvirker garantien ikke Helsingør Kommunes økonomi. Efter 118a i Lov om almene boliger skal kommunen finansiere 10 % af byggeriets anskaffelsessum. Kommunens bidrag til projektet på 10 % vil herefter udgøre ca kr.

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger

Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Fredensborg Kommune temamøde om almene boliger Kokkedal Den 26. maj 2015 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 205 på Spørgsmål 3 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere