Mio. kr. Note

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004"

Transkript

1 Resultatopgørelse Mio. kr. Note Renteindtægter 14, Renteudgifter 15, Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Forslag til overskudsfordeling Årets resultat I alt til disposition Anvendt til udbytte Anvendt til andre formål 5 5 Henlagt til egenkapital I alt anvendt

2 Balance Mio. kr. Note Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 9, Udlån 6, Obligationer 27, Aktier mv. 28,29, Kapitalandele i associerede virksomheder mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Materielle aktiver Egne kapitalandele Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 11, Indlån 12, Udstedte obligationer Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: 1 Aktiekapital Bunden sparekassereserve Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Reserve for egne aktier Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt Passiver i alt Ikke-balanceførte poster Garantier mv Andre forpligtelser Ikke-balanceførte poster i alt Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 29

3 Koncern- og virksomhedsoversigt Selskabskapital Egenkapital Resultat Ejerandel 31. december 2004 i mio. enheder i mio. kr. i mio. kr. i pct. DKK Konsoliderede dattervirksomheder: DMK-Holding A/S DKK SBK-Invest A/S DKK Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S DKK Sydbank (Schweiz) AG, Schweiz CHF Alle konsoliderede dattervirksomheder er hjemmehørende i Aabenraa, medmindre andet er anført. Associerede virksomheder: Foreningen Bankdata, Fredericia DKK I/S Margretheparken, Aalborg DKK Civiløkonomernes Tillægsforsikring, København DKK s gæld udgør 89 mio. kr. Andre virksomheder, hvori koncernen besidder mere end 10 pct. af selskabskapitalen: PRAS A/S DKK Horsens Grundfinansiering A/S i likvidation DKK s gæld udgør 12 mio. kr. 30

4 Pengestrømsopgørelse Mio. kr Kapitalfremskaffelse: Drift: Årets nettoresultat Tab og hensættelser på debitorer Afskrivninger på materielle aktiver Udbytte til aktionærer og anvendt til andre formål Kapitalfremskaffelse via driften Fremmedkapital: Ændring i gæld til kreditinstitutter, netto Ændring i indlån Ændring i udstedte obligationer 5-2 Ændring i andre passivposter Ændring i efterstillede kapitalindskud Fremmedfinansiering i alt Kapitalfremskaffelse i alt Kapitalanvendelse: Ændring i kassebeholdning mv Ændring i udlån Ændring i obligationsbeholdning Ændring i aktiebeholdning Ændring i kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ændring i materielle aktiver Ændring i egne kapitalandele Ændring i andre aktivposter Kapitalanvendelse i alt Fondsbørsens krav om pengestrømsopgørelse for børsnoterede virksomheder er ikke egnet til pengeinstitutter, hvorfor pengestrømsopgørelsen er opstillet i tillempet form efter den særlige regnskabsopstilling for pengeinstitutter. Ændring i egne kapitalandele er reguleret for kapitalnedsættelse. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 31

5 Nøgletal Pct Solvens og kapital: Solvensprocent 10,0 10,4 11,4 11,1 11,5 Kernekapitalprocent 7,9 7,8 8,3 8,9 9,5 Indtjening: Egenkapitalforrentning før skat 22,1 18,4 17,8 25,7 23,0 Egenkapitalforrentning efter skat 18,6 13,7 12,1 16,5 17,4 Indtjening pr. omkostningskrone 1,42 1,35 1,32 1,53 1,52 Markedsrisiko: Renterisiko 4,4 4,2 5,9 4,8 3,4 Valutaposition 5,1 4,4 11,2 4,1 1,5 Valutarisiko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Likviditet: Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 58,1 80,7 120,4 139,4 114,2 Store engagementer: Summen af store engagementer 75,8 95,8 70,0 79,1 61,5 Kreditrisiko: Hensættelsesprocent 2,8 2,7 2,8 2,9 2,6 Årets tabs- og hensættelsesprocent 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 Udlån: Årets udlånsvækst 13,1 6,6 3,3 2,6 20,1 Udlån i forhold til egenkapital 10,9 10,9 10,8 9,1 10,7 Solvens og kapital: Solvensprocent 9,9 10,3 11,3 11,1 11,5 Kernekapitalprocent 7,9 7,7 8,3 8,8 9,5 Indtjening: Egenkapitalforrentning før skat 22,1 18,4 17,8 25,7 23,0 Egenkapitalforrentning efter skat 18,6 13,7 12,1 16,5 17,4 Indtjening pr. omkostningskrone 1,43 1,36 1,34 1,56 1,54 Markedsrisiko: Renterisiko 4,4 4,2 5,9 4,8 3,4 Valutaposition 4,8 4,5 11,9 4,1 1,5 Valutarisiko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Likviditet: Udlån og hensættelser herpå i forhold til indlån 125,1 122,2 119,9 108,9 113,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 57,7 80,1 120,4 139,2 114,7 Store engagementer: Summen af store engagementer 75,8 95,8 70,0 79,1 61,5 Kreditrisiko: Andel af tilgodehavender med nedsat rente 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 Hensættelsesprocent 2,7 2,7 2,8 2,8 2,6 Årets tabs- og hensættelsesprocent 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 Udlån: Årets udlånsvækst 12,6 6,8 3,1 2,7 19,4 Udlån i forhold til egenkapital 10,9 10,9 10,8 9,2 10,7 Aktieafkast: Årets resultat pr. aktie 70,7 59,3 55,1 89,6 105,4 Indre værdi pr. aktie Udbytte pr. aktie Børskurs/årets resultat pr. aktie 4,4 7,2 8,9 9,0 10,2 Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,76 0,94 1,03 1,39 1,70 32

6 Koncernens kvartalsvise hovedtal Resultatopgørelse (mio. kr.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Tab og hensættelser på debitorer Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før Totalkredit-avance Avance ved salg af Totalkredit Resultat før skat Skat Resultat efter skat Udvalgte balanceposter mv. (mia. kr.) Bankudlån 34,1 34,7 33,7 34,9 35,9 37,5 37,2 41,8 Udlån vedr. reverseforretninger 5,0 4,7 4,5 4,7 5,9 6,3 6,4 5,7 Indlån 35,0 35,5 35,7 37,8 37,0 41,5 41,0 43,3 Udstedte obligationer 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Efterstillede kapitalindskud 1,8 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,8 Egenkapital 3,9 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4 Balance 69,8 69,8 68,7 73,5 69,9 69,2 69,5 78,3 Garantier mv. 8,6 9,1 9,3 9,3 9,4 10,2 9,8 10,3 Nøgletal pr. aktie (kr.) Resultat før skat 23,1 37,4 22,0 57,2 39,0 16,8 25,5 56,7 Resultat efter skat 15,7 24,4 14,7 34,8 27,1 11,7 16,6 49,8 Børskurs ultimo Indre værdi Børskurs/indre værdi 0,97 1,25 1,19 1,39 1,51 1,48 1,59 1,70 Øvrige nøgletal Solvensprocent 12,3 10,5 10,5 11,1 10,2 10,1 10,1 11,5 Kernekapitalprocent 8,3 7,9 8,2 8,9 8,3 8,1 8,1 9,5 Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 8,3 7,9 8,2 8,9 8,3 8,1 8,1 8,4 Resultat før skat i pct. p.a. af gns. egenkapital 17,9 27,9 15,8 40,1 27,1 11,4 17,0 37,1 Resultat efter skat i pct. p.a. af gns. egenkapital 12,2 18,2 10,6 24,4 18,8 7,9 11,1 32,7 Indtjening pr. omkostningskrone 1,35 1,60 1,35 1,82 1,57 1,25 1,39 1,88 Renterisiko 5,3 5,3 3,6 4,8 5,3 2,4 3,2 3,4 Valutarisiko 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Hensættelsesprocent 2,9 2,8 2,9 2,9 2,8 2,7 2,8 2,6 Periodens tabs- og hensættelsesprocent p.a. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,2 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 33

7 Noter Egenkapital og kapitaldækning Note 1 Egenkapital: Kapitalbevægelser Egenkapital primo Opskrivning af unoterede værdipapirer til dagsværdi Reguleret egenkapital, primo Årets resultat Anvendt til andre formål Kapitalnedsættelse Udbytte Egenkapital i alt Aktiekapital: Aktiekapitalen består af: aktier med en pålydende værdi a 100 kr. Aktiekapital primo året Kapitalnedsættelse Ultimo Bunden sparekassereserve: Primo Forrentning af bunden sparekassereserve 5 9 Ultimo Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode: Primo 13 7 Overført af årets resultat -6 1 Ultimo 7 8 Reserve for egne aktier: Primo Anden til- og afgang Ultimo Overført resultat: Primo Kapitalnedsættelse Opskrivning af unoterede værdipapirer til dagsværdi Overført af årets resultat Overført til forrentning af bunden sparekassereserve -5-9 Overført til nettoopskrivning efter indre værdis metode 6-1 Overført til reserve for egne aktier Ultimo Egenkapital i alt Note 2 Egne kapitalandele: Nominel beholdning af egne kapitalandele Nominel beholdning af egne kapitalandele i pct. af aktiekapitalen 3,3 0,5 3,3 0,5 34

8 Note 3 Solvensopgørelse: Opgjort i henhold til Finanstilsynets Bekendtgørelse om kapitaldækningsregler for pengeinstitutter og visse kreditinstitutter Solvensprocent 11,1 11,5 11,1 11,5 Solvensprocent, kernekapital 8,9 9,5 8,8 9,5 Kapitalsammensætning og vægtede poster: Kernekapital Fradrag i kernekapital Kernekapital efter fradrag Hybrid kernekapital Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital, efter fradrag Supplerende kapital Basiskapital før fradrag Fradrag Basiskapital Fradrag for kapitalkrav til poster med markedsrisiko Basiskapital efter fradrag for kapitalkrav til poster med markedsrisiko Vægtede aktiver og ikke-balanceførte poster Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster i alt Note 4 Efterstillede kapitalindskud: Rentesats Nom. i mio. Forfald Variabel Obligationslån GBP Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Supplerende kapital i alt Variabel Obligationslån EUR 75 Uendelig Hybrid kapital i alt Efterstillede kapitalindskud i alt Omkostninger ved optagelse af efterstillede kapitalindskud Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 35

9 Noter Garantier og andre forpligtelser Note 5 Garantier og andre forpligtelser: Garantier: Finansgarantier Øvrige garantier Accepter og endossementsforpligtelser mv I alt Andre forpligtelser: Uigenkaldelige kredittilsagn Andre forpligtelser I alt

10 Noter Kreditrisiko Note 6 Kreditrisiko: Pct. Pct. Pct. Pct. Udlån og garantidebitorer fordelt på brancher: Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri Fremstillingsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, restaurations- og hotelvirksomhed Transport, post og telefon Finansiering, forsikring mv Ejendomsadministration mv Øvrige erhverv I alt erhverv Offentlige myndigheder Private I alt Kreditrisiko på afledte finansielle instrumenter: Positiv markedsværdi efter netting: Modpart med risikovægt 0 pct Modpart med risikovægt 20 pct Modpart med risikovægt 100 pct Efterstillede tilgodehavender: Andre virksomheder Akkumulerede hensættelser: Hensat ultimo på udlån og garantidebitorer Akkumulerede hensættelser på udlån og garantidebitorer i pct. af udlån, garantier og hensættelser 2,9 2,6 2,8 2,6 Tilgodehavender med standset renteberegning Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 37

11 Noter Finansielle instrumenter Mio. kr. Note 7 Afledte finansielle instrumenter: Til og med Over 3 mdr. til Over 1 år til Fordeling efter restløbetid: 3 mdr. og med 1 år og med 5 år Over 5 år i alt i alt Nominelle værdier Valutakontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Nettomarkedsværdier Valutakontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Spot, køb Spot, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Nettomarkedsværdi i alt

12 Mio. kr. Note 7 (fortsat) Afledte finansielle instrumenter: Kontrakter i alt 2003* ) Kontrakter i alt 2004* ) Positive Negative Netto Positive Negative Netto Bruttomarkedsværdier Valutakontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Spot, køb Spot, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Nettomarkedsværdi i alt * ) Alle kontrakter er ikke-garanterede. Gennemsnitlige markedsværdier Valutakontrakter: Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Gennemsnitlig markedsværdi i alt Beregningen af gennemsnitlige markedsværdier er foretaget på baggrund af månedsvis opgørelse. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 39

13 Noter Markedsrisiko Note 8 Markedsrisiko: Valutarisiko: Aktiver i fremmed valuta i alt Passiver i fremmed valuta i alt Valutakursindikator Valutakursindikator 1 i pct. af kernekapital efter fradrag 4,1 1,5 4,1 1,5 Valutakursindikator Valutakursindikator 2 i pct. af kernekapital efter fradrag 0,1 0,0 0,1 0,0 Renterisiko: Renterisiko på gældsinstrumenter mv. i alt Renterisiko opdelt på instituttets valutaer med størst renterisiko: Valuta: DKK EUR CHF USD SEK NOK Øvrige valutaer Valutakursindikator 1 udtrykker den største sum af henholdsvis positioner i valuta, hvor koncernen har et nettotilgodehavende, og i valutaer, hvor koncernen har en nettogæld. Valutakursindikator 2 udtrykker koncernens valutakursrisiko mere præcist end indikator 1, idet indikator 2 tager hensyn til de forskellige valutaers volatilitet og samvariation. Indikator 2 udtrykker således det maksimale beløb, som koncernen med 99 pct. sandsynlighed kan risikere at tabe i de følgende 10 døgn, såfremt valutapositionen ikke ændres. 40

14 Noter Løbetidsfordeling efter restløbetid Note 9 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker: Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Note 10 Udlån: På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Note 11 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker: Anfordringsgæld Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Note 12 Indlån: På anfordring Indlån med opsigelsesvarsel: Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Note 13 Udstedte obligationer: Over 1 år og til og med 5 år I alt Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 41

15 Noter Specifikation til resultatopgørelse Note 14 Renteindtægter/terminspræmie af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Andet I alt Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Note 15 Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Andet I alt Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån Gns. balance Gns. balance Mio kr. Rente Vol. Pct. Rentesats Rente Vol. Pct. Rentesats Note 16 Koncernrentemarginal: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker , ,17 Bankudlån , ,89 Udlån, reverseforretninger , ,21 Obligationer , ,60 Rentebærende aktiver , ,27 Gæld til kreditinstitutter , ,52 Bankindlån , ,73 Indlån, repoforretninger , ,17 Udstedte obligationer , ,36 Efterstillede kapitalindskud , ,49 Rentebærende passiver , ,74 Rentemarginal i alt 2,82 2,53 Gennemsnitsbalancen er beregnet ud fra dag til dag-gennemsnit. Der er korrigeret for negative obligationsbeholdninger. 42

16 Note 17 Udbytte: Aktier Kapitalandele i associerede virksomheder mv I alt Note 18 Gebyrer og provisionsindtægter: Garantiprovision Fonds- og depotprovision Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Provision i øvrigt I alt Note 19 Kursreguleringer: Obligationer Aktier Fastforrentede udlån Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter Regulering vedrørende puljer I alt Reguleret for puljerne udgør kursreguleringerne: Obligationer Aktier Fastforrentede udlån Valuta Afledte finansielle instrumenter I alt Note 20 Andre ordinære indtægter: Nettoresultat af fast ejendom Øvrige ordinære indtægter I alt Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 43

17 Noter Specifikation til resultatopgørelse Note 21 Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til: Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter: It Husleje mv Markedsføring mv Øvrige omkostninger I alt I alt Revisionshonorar: Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisorer Heraf andre ydelser end revision Ud over honorar til de generalforsamlingsvalgte revisorer er der afholdt udgifter til driften af bankens interne revisionsafdeling. Note 22 Antal beskæftigede: Det gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigede Note 23 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder: Resultat af kapitalinteresser i associerede virksomheder mv Resultat af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder I alt

18 Note 24 Skat: Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat Statsafgift på hensættelseskonto Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt Effektiv skatteprocent: s aktuelle skatteprocent 30,0 30,0 30,0 30,0 Permanente afvigelser -5,2-6,5-5,2-6,5 Statsafgift på hensættelseskonto 0,8 0,9 0,8 0,9 Regulering af tidligere års skatter 10,3-0,4 10,3-0,4 Effektiv skatteprocent 35,9 24,0 35,9 24,0 Sydbanks effektive skatteprocent for 2004 er påvirket af salget af aktier i Totalkredit A/S og kursregulering af aktier i Københavns Fondsbørs A/S. Note 25 Udenlandske filialers og dattervirksomheds bidrag til resultatet: Renteindtægter, udbytteindtægter, gebyr- og provisionsindtægter, kursreguleringer og andre ordinære indtægter i alt: Tyskland Schweiz I alt Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 45

19 Noter Specifikation til balance Note 26 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker: Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Note 27 Obligationer: Andre Børsnoterede I alt Heraf egne obligationer Note 28 Aktier mv.: Noteret på Københavns Fondsbørs Noteret på andre børser Andre aktier Øvrige kapitalandele I alt Note 29 Finansielle omsætningsaktiver: a. Finansielle omsætningsaktiver værdiansat til markedsværdi b. Forskellen mellem købsprisen på finansielle omsætningsaktiver under a og den højere markedsværdi på opgørelsestidspunktet c. Finansielle omsætningsaktiver, der ikke er værdiansat til markedsværdi d. Forskellen mellem købsprisen på finansielle omsætningsaktiver under c og den højere markedsværdi på opgørelsestidspunktet Ved udgangen af 2004 har koncernen deponeret værdipapirer til en kursværdi af mio. kr. hos danske og udenlandske børser og clearingcentraler mv. i forbindelse med marginstillelse og fondsafvikling mv. 46

20 Mio. kr Note 30 Finansielle anlægsaktiver: Associerede virk. og øvr. Tilknyttede betydende Øvrige virksomheder kapitalandele kapitalandele Bogført værdi primo heraf kreditinstitutter Samlet anskaffelsespris primo Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Op- og nedskrivninger primo Årets op- og nedskrivninger Tilbageførte op- og nedskrivninger Op- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo heraf kreditinstitutter Bogført værdi primo heraf kreditinstitutter Samlet anskaffelsespris primo Valutakursregulering Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Op- og nedskrivninger primo Valutakursregulering -1-0 Resultat Udbytte Årets op- og nedskrivninger Tilbageførte op- og nedskrivninger Op- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo heraf kreditinstitutter Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 47

21 Noter Specifikation til balance Mio. kr Note 31 Grunde og Materielle aktiver: ejendomme Driftsmidler I alt Bogført værdi primo Samlet anskaffelsespris primo Valutakursregulering Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Af- og nedskrivninger primo Valutakursregulering Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo Seneste offentlige ejendomsvurdering 849 Årets straksafskrivning på driftsmidler Bogført værdi primo Samlet anskaffelsespris primo Valutakursregulering Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Af- og nedskrivninger primo Valutakursregulering Årets afskrivninger Årets nedskrivninger 6-6 Tilbageførte af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo Seneste offentlige ejendomsvurdering 674 Årets straksafskrivning på driftsmidler

22 Note 32 Andre aktiver: Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Forskellige debitorer Tilgodehavende renter og provision Øvrige aktiver I alt Note 33 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker: Gæld til centralbanker Gæld til kreditinstitutter I alt Note 34 Indlån: På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt Note 35 Andre passiver: Negativ værdi af afledte finansielle instrumenter Forskellige kreditorer Rente og provision mv Skyldigt udbytte Øvrige passiver I alt Note 36 Hensættelser til forpligtelser: Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab i forbindelse med retssager I alt Salg af aktiver til de bogførte værdier vil ikke udløse skat ud over den i balancen afsatte udskudte skat. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 49

23 Noter Specifikation til balance Note 37 Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger samt ægte købs- og tilbagesalgsforretninger: Af nedenstående aktivposter udgør ægte købs- og tilbagesalgsforretninger følgende: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Af nedenstående passivposter udgør ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger følgende: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Aktiver solgt som led i ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger Aktivpost: Obligationer Aktier mv

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2003 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Årsberetning. Regnskabsberetning 6. Markedsrisiko 10. Kreditrisiko 12. Samfundsøkonomi 15. Forretningsgrundlag 16

Koncernens hovedtal 4. Hovedtræk 5. Årsberetning. Regnskabsberetning 6. Markedsrisiko 10. Kreditrisiko 12. Samfundsøkonomi 15. Forretningsgrundlag 16 Å R S R A P P O R T 2003 I N D H O L D Koncernens hovedtal 4 Hovedtræk 5 Årsberetning Regnskabsberetning 6 Markedsrisiko 10 Kreditrisiko 12 Samfundsøkonomi 15 Forretningsgrundlag 16 Kunder og forretning

Læs mere

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår

Årsrapport 2012. Formuepleje A/S. Fondsmæglerselskab. 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår Årsrapport 2012 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 1. januar 2012-31.december 2012 // 27. regnskabsår 03 Indhold: 04 // Fakta om Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab 06 // Ledelsesberetning 09 // Ledelsens

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER Investeringsselskabet LUXOR A S Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER 2005 (Selskabets 32. regnskabsår)

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 58. Realkredit Danmark Årsrapport 2009 1 Årsrapport 2009 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 4 Forventninger til 2010 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån 6 Funding 8 Kapital- og risikostyring

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001)

REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Til Københavns Fondsbørs Den 20. februar 2002 og pressen REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Nykredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V Tlf. 33 42 10 00 Fax 33 77

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab. Påtegninger. Ledelseshverv. Supplerende information 61. Realkredit Danmark Årsrapport 2013 1 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 2 Regnskabsberetning 3 Årets resultat 3 Balance 3 Kapital og solvens 3 4. kvartal 2013 4 Forventninger til 2014 4 Ejendomsmarkedet 5 Udlån og distribution 6 Funding 9

Læs mere