Mio. kr. Note

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004"

Transkript

1 Resultatopgørelse Mio. kr. Note Renteindtægter 14, Renteudgifter 15, Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Forslag til overskudsfordeling Årets resultat I alt til disposition Anvendt til udbytte Anvendt til andre formål 5 5 Henlagt til egenkapital I alt anvendt

2 Balance Mio. kr. Note Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 9, Udlån 6, Obligationer 27, Aktier mv. 28,29, Kapitalandele i associerede virksomheder mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Materielle aktiver Egne kapitalandele Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 11, Indlån 12, Udstedte obligationer Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: 1 Aktiekapital Bunden sparekassereserve Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Reserve for egne aktier Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt Passiver i alt Ikke-balanceførte poster Garantier mv Andre forpligtelser Ikke-balanceførte poster i alt Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 29

3 Koncern- og virksomhedsoversigt Selskabskapital Egenkapital Resultat Ejerandel 31. december 2004 i mio. enheder i mio. kr. i mio. kr. i pct. DKK Konsoliderede dattervirksomheder: DMK-Holding A/S DKK SBK-Invest A/S DKK Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S DKK Sydbank (Schweiz) AG, Schweiz CHF Alle konsoliderede dattervirksomheder er hjemmehørende i Aabenraa, medmindre andet er anført. Associerede virksomheder: Foreningen Bankdata, Fredericia DKK I/S Margretheparken, Aalborg DKK Civiløkonomernes Tillægsforsikring, København DKK s gæld udgør 89 mio. kr. Andre virksomheder, hvori koncernen besidder mere end 10 pct. af selskabskapitalen: PRAS A/S DKK Horsens Grundfinansiering A/S i likvidation DKK s gæld udgør 12 mio. kr. 30

4 Pengestrømsopgørelse Mio. kr Kapitalfremskaffelse: Drift: Årets nettoresultat Tab og hensættelser på debitorer Afskrivninger på materielle aktiver Udbytte til aktionærer og anvendt til andre formål Kapitalfremskaffelse via driften Fremmedkapital: Ændring i gæld til kreditinstitutter, netto Ændring i indlån Ændring i udstedte obligationer 5-2 Ændring i andre passivposter Ændring i efterstillede kapitalindskud Fremmedfinansiering i alt Kapitalfremskaffelse i alt Kapitalanvendelse: Ændring i kassebeholdning mv Ændring i udlån Ændring i obligationsbeholdning Ændring i aktiebeholdning Ændring i kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ændring i materielle aktiver Ændring i egne kapitalandele Ændring i andre aktivposter Kapitalanvendelse i alt Fondsbørsens krav om pengestrømsopgørelse for børsnoterede virksomheder er ikke egnet til pengeinstitutter, hvorfor pengestrømsopgørelsen er opstillet i tillempet form efter den særlige regnskabsopstilling for pengeinstitutter. Ændring i egne kapitalandele er reguleret for kapitalnedsættelse. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 31

5 Nøgletal Pct Solvens og kapital: Solvensprocent 10,0 10,4 11,4 11,1 11,5 Kernekapitalprocent 7,9 7,8 8,3 8,9 9,5 Indtjening: Egenkapitalforrentning før skat 22,1 18,4 17,8 25,7 23,0 Egenkapitalforrentning efter skat 18,6 13,7 12,1 16,5 17,4 Indtjening pr. omkostningskrone 1,42 1,35 1,32 1,53 1,52 Markedsrisiko: Renterisiko 4,4 4,2 5,9 4,8 3,4 Valutaposition 5,1 4,4 11,2 4,1 1,5 Valutarisiko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Likviditet: Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 58,1 80,7 120,4 139,4 114,2 Store engagementer: Summen af store engagementer 75,8 95,8 70,0 79,1 61,5 Kreditrisiko: Hensættelsesprocent 2,8 2,7 2,8 2,9 2,6 Årets tabs- og hensættelsesprocent 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 Udlån: Årets udlånsvækst 13,1 6,6 3,3 2,6 20,1 Udlån i forhold til egenkapital 10,9 10,9 10,8 9,1 10,7 Solvens og kapital: Solvensprocent 9,9 10,3 11,3 11,1 11,5 Kernekapitalprocent 7,9 7,7 8,3 8,8 9,5 Indtjening: Egenkapitalforrentning før skat 22,1 18,4 17,8 25,7 23,0 Egenkapitalforrentning efter skat 18,6 13,7 12,1 16,5 17,4 Indtjening pr. omkostningskrone 1,43 1,36 1,34 1,56 1,54 Markedsrisiko: Renterisiko 4,4 4,2 5,9 4,8 3,4 Valutaposition 4,8 4,5 11,9 4,1 1,5 Valutarisiko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Likviditet: Udlån og hensættelser herpå i forhold til indlån 125,1 122,2 119,9 108,9 113,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 57,7 80,1 120,4 139,2 114,7 Store engagementer: Summen af store engagementer 75,8 95,8 70,0 79,1 61,5 Kreditrisiko: Andel af tilgodehavender med nedsat rente 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 Hensættelsesprocent 2,7 2,7 2,8 2,8 2,6 Årets tabs- og hensættelsesprocent 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 Udlån: Årets udlånsvækst 12,6 6,8 3,1 2,7 19,4 Udlån i forhold til egenkapital 10,9 10,9 10,8 9,2 10,7 Aktieafkast: Årets resultat pr. aktie 70,7 59,3 55,1 89,6 105,4 Indre værdi pr. aktie Udbytte pr. aktie Børskurs/årets resultat pr. aktie 4,4 7,2 8,9 9,0 10,2 Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,76 0,94 1,03 1,39 1,70 32

6 Koncernens kvartalsvise hovedtal Resultatopgørelse (mio. kr.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Tab og hensættelser på debitorer Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før Totalkredit-avance Avance ved salg af Totalkredit Resultat før skat Skat Resultat efter skat Udvalgte balanceposter mv. (mia. kr.) Bankudlån 34,1 34,7 33,7 34,9 35,9 37,5 37,2 41,8 Udlån vedr. reverseforretninger 5,0 4,7 4,5 4,7 5,9 6,3 6,4 5,7 Indlån 35,0 35,5 35,7 37,8 37,0 41,5 41,0 43,3 Udstedte obligationer 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Efterstillede kapitalindskud 1,8 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,8 Egenkapital 3,9 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4 Balance 69,8 69,8 68,7 73,5 69,9 69,2 69,5 78,3 Garantier mv. 8,6 9,1 9,3 9,3 9,4 10,2 9,8 10,3 Nøgletal pr. aktie (kr.) Resultat før skat 23,1 37,4 22,0 57,2 39,0 16,8 25,5 56,7 Resultat efter skat 15,7 24,4 14,7 34,8 27,1 11,7 16,6 49,8 Børskurs ultimo Indre værdi Børskurs/indre værdi 0,97 1,25 1,19 1,39 1,51 1,48 1,59 1,70 Øvrige nøgletal Solvensprocent 12,3 10,5 10,5 11,1 10,2 10,1 10,1 11,5 Kernekapitalprocent 8,3 7,9 8,2 8,9 8,3 8,1 8,1 9,5 Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 8,3 7,9 8,2 8,9 8,3 8,1 8,1 8,4 Resultat før skat i pct. p.a. af gns. egenkapital 17,9 27,9 15,8 40,1 27,1 11,4 17,0 37,1 Resultat efter skat i pct. p.a. af gns. egenkapital 12,2 18,2 10,6 24,4 18,8 7,9 11,1 32,7 Indtjening pr. omkostningskrone 1,35 1,60 1,35 1,82 1,57 1,25 1,39 1,88 Renterisiko 5,3 5,3 3,6 4,8 5,3 2,4 3,2 3,4 Valutarisiko 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Hensættelsesprocent 2,9 2,8 2,9 2,9 2,8 2,7 2,8 2,6 Periodens tabs- og hensættelsesprocent p.a. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,2 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 33

7 Noter Egenkapital og kapitaldækning Note 1 Egenkapital: Kapitalbevægelser Egenkapital primo Opskrivning af unoterede værdipapirer til dagsværdi Reguleret egenkapital, primo Årets resultat Anvendt til andre formål Kapitalnedsættelse Udbytte Egenkapital i alt Aktiekapital: Aktiekapitalen består af: aktier med en pålydende værdi a 100 kr. Aktiekapital primo året Kapitalnedsættelse Ultimo Bunden sparekassereserve: Primo Forrentning af bunden sparekassereserve 5 9 Ultimo Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode: Primo 13 7 Overført af årets resultat -6 1 Ultimo 7 8 Reserve for egne aktier: Primo Anden til- og afgang Ultimo Overført resultat: Primo Kapitalnedsættelse Opskrivning af unoterede værdipapirer til dagsværdi Overført af årets resultat Overført til forrentning af bunden sparekassereserve -5-9 Overført til nettoopskrivning efter indre værdis metode 6-1 Overført til reserve for egne aktier Ultimo Egenkapital i alt Note 2 Egne kapitalandele: Nominel beholdning af egne kapitalandele Nominel beholdning af egne kapitalandele i pct. af aktiekapitalen 3,3 0,5 3,3 0,5 34

8 Note 3 Solvensopgørelse: Opgjort i henhold til Finanstilsynets Bekendtgørelse om kapitaldækningsregler for pengeinstitutter og visse kreditinstitutter Solvensprocent 11,1 11,5 11,1 11,5 Solvensprocent, kernekapital 8,9 9,5 8,8 9,5 Kapitalsammensætning og vægtede poster: Kernekapital Fradrag i kernekapital Kernekapital efter fradrag Hybrid kernekapital Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital, efter fradrag Supplerende kapital Basiskapital før fradrag Fradrag Basiskapital Fradrag for kapitalkrav til poster med markedsrisiko Basiskapital efter fradrag for kapitalkrav til poster med markedsrisiko Vægtede aktiver og ikke-balanceførte poster Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster i alt Note 4 Efterstillede kapitalindskud: Rentesats Nom. i mio. Forfald Variabel Obligationslån GBP Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Supplerende kapital i alt Variabel Obligationslån EUR 75 Uendelig Hybrid kapital i alt Efterstillede kapitalindskud i alt Omkostninger ved optagelse af efterstillede kapitalindskud Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 35

9 Noter Garantier og andre forpligtelser Note 5 Garantier og andre forpligtelser: Garantier: Finansgarantier Øvrige garantier Accepter og endossementsforpligtelser mv I alt Andre forpligtelser: Uigenkaldelige kredittilsagn Andre forpligtelser I alt

10 Noter Kreditrisiko Note 6 Kreditrisiko: Pct. Pct. Pct. Pct. Udlån og garantidebitorer fordelt på brancher: Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri Fremstillingsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, restaurations- og hotelvirksomhed Transport, post og telefon Finansiering, forsikring mv Ejendomsadministration mv Øvrige erhverv I alt erhverv Offentlige myndigheder Private I alt Kreditrisiko på afledte finansielle instrumenter: Positiv markedsværdi efter netting: Modpart med risikovægt 0 pct Modpart med risikovægt 20 pct Modpart med risikovægt 100 pct Efterstillede tilgodehavender: Andre virksomheder Akkumulerede hensættelser: Hensat ultimo på udlån og garantidebitorer Akkumulerede hensættelser på udlån og garantidebitorer i pct. af udlån, garantier og hensættelser 2,9 2,6 2,8 2,6 Tilgodehavender med standset renteberegning Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 37

11 Noter Finansielle instrumenter Mio. kr. Note 7 Afledte finansielle instrumenter: Til og med Over 3 mdr. til Over 1 år til Fordeling efter restløbetid: 3 mdr. og med 1 år og med 5 år Over 5 år i alt i alt Nominelle værdier Valutakontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Nettomarkedsværdier Valutakontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Spot, køb Spot, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Nettomarkedsværdi i alt

12 Mio. kr. Note 7 (fortsat) Afledte finansielle instrumenter: Kontrakter i alt 2003* ) Kontrakter i alt 2004* ) Positive Negative Netto Positive Negative Netto Bruttomarkedsværdier Valutakontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Spot, køb Spot, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Nettomarkedsværdi i alt * ) Alle kontrakter er ikke-garanterede. Gennemsnitlige markedsværdier Valutakontrakter: Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Gennemsnitlig markedsværdi i alt Beregningen af gennemsnitlige markedsværdier er foretaget på baggrund af månedsvis opgørelse. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 39

13 Noter Markedsrisiko Note 8 Markedsrisiko: Valutarisiko: Aktiver i fremmed valuta i alt Passiver i fremmed valuta i alt Valutakursindikator Valutakursindikator 1 i pct. af kernekapital efter fradrag 4,1 1,5 4,1 1,5 Valutakursindikator Valutakursindikator 2 i pct. af kernekapital efter fradrag 0,1 0,0 0,1 0,0 Renterisiko: Renterisiko på gældsinstrumenter mv. i alt Renterisiko opdelt på instituttets valutaer med størst renterisiko: Valuta: DKK EUR CHF USD SEK NOK Øvrige valutaer Valutakursindikator 1 udtrykker den største sum af henholdsvis positioner i valuta, hvor koncernen har et nettotilgodehavende, og i valutaer, hvor koncernen har en nettogæld. Valutakursindikator 2 udtrykker koncernens valutakursrisiko mere præcist end indikator 1, idet indikator 2 tager hensyn til de forskellige valutaers volatilitet og samvariation. Indikator 2 udtrykker således det maksimale beløb, som koncernen med 99 pct. sandsynlighed kan risikere at tabe i de følgende 10 døgn, såfremt valutapositionen ikke ændres. 40

14 Noter Løbetidsfordeling efter restløbetid Note 9 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker: Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Note 10 Udlån: På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Note 11 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker: Anfordringsgæld Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Note 12 Indlån: På anfordring Indlån med opsigelsesvarsel: Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Note 13 Udstedte obligationer: Over 1 år og til og med 5 år I alt Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 41

15 Noter Specifikation til resultatopgørelse Note 14 Renteindtægter/terminspræmie af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Andet I alt Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Note 15 Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Andet I alt Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån Gns. balance Gns. balance Mio kr. Rente Vol. Pct. Rentesats Rente Vol. Pct. Rentesats Note 16 Koncernrentemarginal: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker , ,17 Bankudlån , ,89 Udlån, reverseforretninger , ,21 Obligationer , ,60 Rentebærende aktiver , ,27 Gæld til kreditinstitutter , ,52 Bankindlån , ,73 Indlån, repoforretninger , ,17 Udstedte obligationer , ,36 Efterstillede kapitalindskud , ,49 Rentebærende passiver , ,74 Rentemarginal i alt 2,82 2,53 Gennemsnitsbalancen er beregnet ud fra dag til dag-gennemsnit. Der er korrigeret for negative obligationsbeholdninger. 42

16 Note 17 Udbytte: Aktier Kapitalandele i associerede virksomheder mv I alt Note 18 Gebyrer og provisionsindtægter: Garantiprovision Fonds- og depotprovision Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Provision i øvrigt I alt Note 19 Kursreguleringer: Obligationer Aktier Fastforrentede udlån Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter Regulering vedrørende puljer I alt Reguleret for puljerne udgør kursreguleringerne: Obligationer Aktier Fastforrentede udlån Valuta Afledte finansielle instrumenter I alt Note 20 Andre ordinære indtægter: Nettoresultat af fast ejendom Øvrige ordinære indtægter I alt Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 43

17 Noter Specifikation til resultatopgørelse Note 21 Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til: Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter: It Husleje mv Markedsføring mv Øvrige omkostninger I alt I alt Revisionshonorar: Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisorer Heraf andre ydelser end revision Ud over honorar til de generalforsamlingsvalgte revisorer er der afholdt udgifter til driften af bankens interne revisionsafdeling. Note 22 Antal beskæftigede: Det gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigede Note 23 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder: Resultat af kapitalinteresser i associerede virksomheder mv Resultat af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder I alt

18 Note 24 Skat: Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat Statsafgift på hensættelseskonto Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt Effektiv skatteprocent: s aktuelle skatteprocent 30,0 30,0 30,0 30,0 Permanente afvigelser -5,2-6,5-5,2-6,5 Statsafgift på hensættelseskonto 0,8 0,9 0,8 0,9 Regulering af tidligere års skatter 10,3-0,4 10,3-0,4 Effektiv skatteprocent 35,9 24,0 35,9 24,0 Sydbanks effektive skatteprocent for 2004 er påvirket af salget af aktier i Totalkredit A/S og kursregulering af aktier i Københavns Fondsbørs A/S. Note 25 Udenlandske filialers og dattervirksomheds bidrag til resultatet: Renteindtægter, udbytteindtægter, gebyr- og provisionsindtægter, kursreguleringer og andre ordinære indtægter i alt: Tyskland Schweiz I alt Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 45

19 Noter Specifikation til balance Note 26 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker: Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Note 27 Obligationer: Andre Børsnoterede I alt Heraf egne obligationer Note 28 Aktier mv.: Noteret på Københavns Fondsbørs Noteret på andre børser Andre aktier Øvrige kapitalandele I alt Note 29 Finansielle omsætningsaktiver: a. Finansielle omsætningsaktiver værdiansat til markedsværdi b. Forskellen mellem købsprisen på finansielle omsætningsaktiver under a og den højere markedsværdi på opgørelsestidspunktet c. Finansielle omsætningsaktiver, der ikke er værdiansat til markedsværdi d. Forskellen mellem købsprisen på finansielle omsætningsaktiver under c og den højere markedsværdi på opgørelsestidspunktet Ved udgangen af 2004 har koncernen deponeret værdipapirer til en kursværdi af mio. kr. hos danske og udenlandske børser og clearingcentraler mv. i forbindelse med marginstillelse og fondsafvikling mv. 46

20 Mio. kr Note 30 Finansielle anlægsaktiver: Associerede virk. og øvr. Tilknyttede betydende Øvrige virksomheder kapitalandele kapitalandele Bogført værdi primo heraf kreditinstitutter Samlet anskaffelsespris primo Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Op- og nedskrivninger primo Årets op- og nedskrivninger Tilbageførte op- og nedskrivninger Op- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo heraf kreditinstitutter Bogført værdi primo heraf kreditinstitutter Samlet anskaffelsespris primo Valutakursregulering Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Op- og nedskrivninger primo Valutakursregulering -1-0 Resultat Udbytte Årets op- og nedskrivninger Tilbageførte op- og nedskrivninger Op- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo heraf kreditinstitutter Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 47

21 Noter Specifikation til balance Mio. kr Note 31 Grunde og Materielle aktiver: ejendomme Driftsmidler I alt Bogført værdi primo Samlet anskaffelsespris primo Valutakursregulering Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Af- og nedskrivninger primo Valutakursregulering Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo Seneste offentlige ejendomsvurdering 849 Årets straksafskrivning på driftsmidler Bogført værdi primo Samlet anskaffelsespris primo Valutakursregulering Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Af- og nedskrivninger primo Valutakursregulering Årets afskrivninger Årets nedskrivninger 6-6 Tilbageførte af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo Seneste offentlige ejendomsvurdering 674 Årets straksafskrivning på driftsmidler

22 Note 32 Andre aktiver: Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Forskellige debitorer Tilgodehavende renter og provision Øvrige aktiver I alt Note 33 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker: Gæld til centralbanker Gæld til kreditinstitutter I alt Note 34 Indlån: På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt Note 35 Andre passiver: Negativ værdi af afledte finansielle instrumenter Forskellige kreditorer Rente og provision mv Skyldigt udbytte Øvrige passiver I alt Note 36 Hensættelser til forpligtelser: Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab i forbindelse med retssager I alt Salg af aktiver til de bogførte værdier vil ikke udløse skat ud over den i balancen afsatte udskudte skat. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 49

23 Noter Specifikation til balance Note 37 Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger samt ægte købs- og tilbagesalgsforretninger: Af nedenstående aktivposter udgør ægte købs- og tilbagesalgsforretninger følgende: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Af nedenstående passivposter udgør ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger følgende: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Aktiver solgt som led i ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger Aktivpost: Obligationer Aktier mv

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1.

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1. Resultatopgørelse Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005 Renteindtægter 2 4.012 2.904 3.947 2.851 Renteudgifter 2.126 1.192 2.135 1.193 Netto renteindtægter 1.886 1.712 1.812 1.658

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/08 21. oktober 2008 1 / 31 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal Sydbank-koncernen 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 12 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen

Kontakt Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Tlf. 44 55 15 10 Bankdirektør Kim Duus - Tlf. 44 55 10 25. Til Københavns Fondsbørs og pressen Til Københavns Fondsbørs og pressen 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2007 31. MARTS 2007 Koncernens resultat før skat er sammenlignet med 1. kvartal 2006 øget med 158 mio.

Læs mere

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013

Delårsrapport. 1. 3. kvartal 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2013/12 5. november 2013. Side 1 af i alt 20. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. Petter Blondeau, tlf. 6217

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. februar 2002 DIREKTIONEN Peter

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Årsrappor Årsrapport 2004 t 2004

Årsrappor Årsrapport 2004 t 2004 Årsrapport 2004 2004 Forsidebillede Uffe Christoffersen Født 1947. Uffe Christoffersen er dog ikke først og fremmest interesseret i at skildre disse store rovdyrs udseende og biologiske adfærdsmønster.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og de krav,

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. november 2009 og pressen Kvartalsrapport Forstædernes Bank A/S 1. januar 2009 30. september 2009 Regnskabets hovedtal Basisindtjeningen efter nedskrivninger udgjorde -4.226

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. 3. kvartalsrapport 2014. Udsnit fra Varde Miniby NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger 3. kvartalsrapport 2014 Udsnit fra Varde Miniby Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2014-30. oktober 2014 Yderst tilfredsstillende resultat og udlånsfremgang

Læs mere

AS1. Resultatoplysninger. 1.000 kr.

AS1. Resultatoplysninger. 1.000 kr. AS1 Resultatoplysninger Beløb 1. Renteindtægter... 1 2. Renteudgifter... 2 A. Netto renteindtægter... 3 3. Udbytte af aktier mv.... 4 4. Gebyrer og provisionsindtægter... 5 5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter...

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 1. 3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks 1040 DK-1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 2012/11 22. oktober 2012. Side 1 af i alt 16. Kontaktperson vedr. denne meddelelse: adm. dir. S. E. Kracht, tlf. 6217

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Halvårsrapport 2014. Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Halvårsrapport 2014 Svend Wiig Hansens Mennesket ved havet, Esbjerg nærvær Handlekraft individuelle løsninger Velkommen til Skjern Bank i Skjern Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Bedste perioderesultat nogensinde

Bedste perioderesultat nogensinde NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 28. oktober 2014 Selskabsmeddelelse nr. 16 Bedste perioderesultat nogensinde Med et resultat før skat på 155,8 mio. kr. for 1. - 3. kvartal

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 20. februar 2003 DIREKTIONEN BESTYRELSEN

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 20. februar 2003 DIREKTIONEN BESTYRELSEN Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2002. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og regnskabsvejledningerne.

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster

ÅRSRAPPORT 2007. Sparekassen Løgumkloster ÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Løgumkloster Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 2 Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26 cuvudssruw 1RUGHD.UHGLW &95QU 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQI UHQGH ILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQPHGDNWLYLWHWHU LQGHQIRUWUHIRUUHWQLQJVRPUnGHU5HWDLO%DQNLQJ&RUSRUDWH DQG,QVWLWXWLRQDO%DQNLQJRJ$VVHW0DQDJHPHQW

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008

HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2008. GER-nr. 80050410. Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København 08/2008 13. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2008 GER-nr. 80050410 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2008 1/16 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32%

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. maj 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2009 31. MARTS 2009 Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København

Halvårsrapport 2010. Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 Hvad er de bedste penge du nogensinde har brugt? A k t i e s e l s k a b e t A K T I E S E L S K A B E T CVR-nr. 31 46 70 12, København Halvårsrapport 2010 1 A/S Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Årsrapport 2001 Nordea Kredit

Årsrapport 2001 Nordea Kredit Årsrapport 2001 Nordea Kredit Nordea Kredit er en del af Nordea. Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for fire forretningsområder: Retail Banking, Asset

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K. 29. august 2008. Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Søren Kaare-Andersen Algade 14 4000 Roskilde Tlf. 46 34 84 01 Fax 46 34 83 51 ska@roskildebank.dk 29. august 2008 Halvårsrapport

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsrapport pr. 31.3.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Kvartalsrapport pr. 31.3.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Anvendt regnskabspraksis Ledelsesberetning Danske Andelskassers Bank A/S er beliggende i Hammershøj og

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-6 Ledelsespåtegning 7 5 års hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse 9 Balance 10 Kapitalbevægelser 11 Kernekapital,

Læs mere

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde,

Stadil Sparekasse. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 15 19 44 13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, Stadil Sparekasse CVR-nr. 15 19 44 13 Årsrapport for 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde, den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008

6. februar 2009. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen. Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pressen 6. februar 2009 Selskabsmeddelelse 6/2009 FIH koncernens regnskabsmeddelelse 2008 Årets resultat efter skat er på 184 mio. kr. Tilfredsstillende nettorente- og gebyrindtjening

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2009 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 01 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 11. februar 2010 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE 1998. for. Den Danske Bank koncernen

REGNSKABSMEDDELELSE 1998. for. Den Danske Bank koncernen REGNSKABSMEDDELELSE 1998 for Den Danske Bank koncernen Den Danske Bank koncernens hovedtal Resultatopgørelse i sammendrag (Mio. kr.) 1998 1997 1996 1995 1994 Nettorenteindtægter 8.512 7.849 7.251 7.803

Læs mere

Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark

Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark Nordea Bank Danmark er en del af Nordea koncernen. Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for tre forretningsområder:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning

Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Sagsnr.: 115723 Dokumentnr.: 1200480 Manual Sammenligning af MFI- og regnskabsindberetning Indhold 1 Formål... 2 2 Aktiver... 2 2.1 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender

Læs mere