Mio. kr. Note

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004"

Transkript

1 Resultatopgørelse Mio. kr. Note Renteindtægter 14, Renteudgifter 15, Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Forslag til overskudsfordeling Årets resultat I alt til disposition Anvendt til udbytte Anvendt til andre formål 5 5 Henlagt til egenkapital I alt anvendt

2 Balance Mio. kr. Note Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 9, Udlån 6, Obligationer 27, Aktier mv. 28,29, Kapitalandele i associerede virksomheder mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Materielle aktiver Egne kapitalandele Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 11, Indlån 12, Udstedte obligationer Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: 1 Aktiekapital Bunden sparekassereserve Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Reserve for egne aktier Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt Passiver i alt Ikke-balanceførte poster Garantier mv Andre forpligtelser Ikke-balanceførte poster i alt Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 29

3 Koncern- og virksomhedsoversigt Selskabskapital Egenkapital Resultat Ejerandel 31. december 2004 i mio. enheder i mio. kr. i mio. kr. i pct. DKK Konsoliderede dattervirksomheder: DMK-Holding A/S DKK SBK-Invest A/S DKK Ejendomsselskabet af 1. juni 1986 A/S DKK Sydbank (Schweiz) AG, Schweiz CHF Alle konsoliderede dattervirksomheder er hjemmehørende i Aabenraa, medmindre andet er anført. Associerede virksomheder: Foreningen Bankdata, Fredericia DKK I/S Margretheparken, Aalborg DKK Civiløkonomernes Tillægsforsikring, København DKK s gæld udgør 89 mio. kr. Andre virksomheder, hvori koncernen besidder mere end 10 pct. af selskabskapitalen: PRAS A/S DKK Horsens Grundfinansiering A/S i likvidation DKK s gæld udgør 12 mio. kr. 30

4 Pengestrømsopgørelse Mio. kr Kapitalfremskaffelse: Drift: Årets nettoresultat Tab og hensættelser på debitorer Afskrivninger på materielle aktiver Udbytte til aktionærer og anvendt til andre formål Kapitalfremskaffelse via driften Fremmedkapital: Ændring i gæld til kreditinstitutter, netto Ændring i indlån Ændring i udstedte obligationer 5-2 Ændring i andre passivposter Ændring i efterstillede kapitalindskud Fremmedfinansiering i alt Kapitalfremskaffelse i alt Kapitalanvendelse: Ændring i kassebeholdning mv Ændring i udlån Ændring i obligationsbeholdning Ændring i aktiebeholdning Ændring i kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ændring i materielle aktiver Ændring i egne kapitalandele Ændring i andre aktivposter Kapitalanvendelse i alt Fondsbørsens krav om pengestrømsopgørelse for børsnoterede virksomheder er ikke egnet til pengeinstitutter, hvorfor pengestrømsopgørelsen er opstillet i tillempet form efter den særlige regnskabsopstilling for pengeinstitutter. Ændring i egne kapitalandele er reguleret for kapitalnedsættelse. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 31

5 Nøgletal Pct Solvens og kapital: Solvensprocent 10,0 10,4 11,4 11,1 11,5 Kernekapitalprocent 7,9 7,8 8,3 8,9 9,5 Indtjening: Egenkapitalforrentning før skat 22,1 18,4 17,8 25,7 23,0 Egenkapitalforrentning efter skat 18,6 13,7 12,1 16,5 17,4 Indtjening pr. omkostningskrone 1,42 1,35 1,32 1,53 1,52 Markedsrisiko: Renterisiko 4,4 4,2 5,9 4,8 3,4 Valutaposition 5,1 4,4 11,2 4,1 1,5 Valutarisiko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Likviditet: Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 58,1 80,7 120,4 139,4 114,2 Store engagementer: Summen af store engagementer 75,8 95,8 70,0 79,1 61,5 Kreditrisiko: Hensættelsesprocent 2,8 2,7 2,8 2,9 2,6 Årets tabs- og hensættelsesprocent 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 Udlån: Årets udlånsvækst 13,1 6,6 3,3 2,6 20,1 Udlån i forhold til egenkapital 10,9 10,9 10,8 9,1 10,7 Solvens og kapital: Solvensprocent 9,9 10,3 11,3 11,1 11,5 Kernekapitalprocent 7,9 7,7 8,3 8,8 9,5 Indtjening: Egenkapitalforrentning før skat 22,1 18,4 17,8 25,7 23,0 Egenkapitalforrentning efter skat 18,6 13,7 12,1 16,5 17,4 Indtjening pr. omkostningskrone 1,43 1,36 1,34 1,56 1,54 Markedsrisiko: Renterisiko 4,4 4,2 5,9 4,8 3,4 Valutaposition 4,8 4,5 11,9 4,1 1,5 Valutarisiko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Likviditet: Udlån og hensættelser herpå i forhold til indlån 125,1 122,2 119,9 108,9 113,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 57,7 80,1 120,4 139,2 114,7 Store engagementer: Summen af store engagementer 75,8 95,8 70,0 79,1 61,5 Kreditrisiko: Andel af tilgodehavender med nedsat rente 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 Hensættelsesprocent 2,7 2,7 2,8 2,8 2,6 Årets tabs- og hensættelsesprocent 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 Udlån: Årets udlånsvækst 12,6 6,8 3,1 2,7 19,4 Udlån i forhold til egenkapital 10,9 10,9 10,8 9,2 10,7 Aktieafkast: Årets resultat pr. aktie 70,7 59,3 55,1 89,6 105,4 Indre værdi pr. aktie Udbytte pr. aktie Børskurs/årets resultat pr. aktie 4,4 7,2 8,9 9,0 10,2 Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,76 0,94 1,03 1,39 1,70 32

6 Koncernens kvartalsvise hovedtal Resultatopgørelse (mio. kr.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Basisindtjening ekskl. handelsindtjening Handelsindtjening Basisindtjening i alt Omkostninger og afskrivninger Tab og hensættelser på debitorer Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før Totalkredit-avance Avance ved salg af Totalkredit Resultat før skat Skat Resultat efter skat Udvalgte balanceposter mv. (mia. kr.) Bankudlån 34,1 34,7 33,7 34,9 35,9 37,5 37,2 41,8 Udlån vedr. reverseforretninger 5,0 4,7 4,5 4,7 5,9 6,3 6,4 5,7 Indlån 35,0 35,5 35,7 37,8 37,0 41,5 41,0 43,3 Udstedte obligationer 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Efterstillede kapitalindskud 1,8 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,8 Egenkapital 3,9 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4 Balance 69,8 69,8 68,7 73,5 69,9 69,2 69,5 78,3 Garantier mv. 8,6 9,1 9,3 9,3 9,4 10,2 9,8 10,3 Nøgletal pr. aktie (kr.) Resultat før skat 23,1 37,4 22,0 57,2 39,0 16,8 25,5 56,7 Resultat efter skat 15,7 24,4 14,7 34,8 27,1 11,7 16,6 49,8 Børskurs ultimo Indre værdi Børskurs/indre værdi 0,97 1,25 1,19 1,39 1,51 1,48 1,59 1,70 Øvrige nøgletal Solvensprocent 12,3 10,5 10,5 11,1 10,2 10,1 10,1 11,5 Kernekapitalprocent 8,3 7,9 8,2 8,9 8,3 8,1 8,1 9,5 Kernekapitalprocent (ekskl. hybrid kernekapital) 8,3 7,9 8,2 8,9 8,3 8,1 8,1 8,4 Resultat før skat i pct. p.a. af gns. egenkapital 17,9 27,9 15,8 40,1 27,1 11,4 17,0 37,1 Resultat efter skat i pct. p.a. af gns. egenkapital 12,2 18,2 10,6 24,4 18,8 7,9 11,1 32,7 Indtjening pr. omkostningskrone 1,35 1,60 1,35 1,82 1,57 1,25 1,39 1,88 Renterisiko 5,3 5,3 3,6 4,8 5,3 2,4 3,2 3,4 Valutarisiko 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 Hensættelsesprocent 2,9 2,8 2,9 2,9 2,8 2,7 2,8 2,6 Periodens tabs- og hensættelsesprocent p.a. 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,2 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 33

7 Noter Egenkapital og kapitaldækning Note 1 Egenkapital: Kapitalbevægelser Egenkapital primo Opskrivning af unoterede værdipapirer til dagsværdi Reguleret egenkapital, primo Årets resultat Anvendt til andre formål Kapitalnedsættelse Udbytte Egenkapital i alt Aktiekapital: Aktiekapitalen består af: aktier med en pålydende værdi a 100 kr. Aktiekapital primo året Kapitalnedsættelse Ultimo Bunden sparekassereserve: Primo Forrentning af bunden sparekassereserve 5 9 Ultimo Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode: Primo 13 7 Overført af årets resultat -6 1 Ultimo 7 8 Reserve for egne aktier: Primo Anden til- og afgang Ultimo Overført resultat: Primo Kapitalnedsættelse Opskrivning af unoterede værdipapirer til dagsværdi Overført af årets resultat Overført til forrentning af bunden sparekassereserve -5-9 Overført til nettoopskrivning efter indre værdis metode 6-1 Overført til reserve for egne aktier Ultimo Egenkapital i alt Note 2 Egne kapitalandele: Nominel beholdning af egne kapitalandele Nominel beholdning af egne kapitalandele i pct. af aktiekapitalen 3,3 0,5 3,3 0,5 34

8 Note 3 Solvensopgørelse: Opgjort i henhold til Finanstilsynets Bekendtgørelse om kapitaldækningsregler for pengeinstitutter og visse kreditinstitutter Solvensprocent 11,1 11,5 11,1 11,5 Solvensprocent, kernekapital 8,9 9,5 8,8 9,5 Kapitalsammensætning og vægtede poster: Kernekapital Fradrag i kernekapital Kernekapital efter fradrag Hybrid kernekapital Kernekapital, inkl. hybrid kernekapital, efter fradrag Supplerende kapital Basiskapital før fradrag Fradrag Basiskapital Fradrag for kapitalkrav til poster med markedsrisiko Basiskapital efter fradrag for kapitalkrav til poster med markedsrisiko Vægtede aktiver og ikke-balanceførte poster Vægtede poster med markedsrisiko Vægtede poster i alt Note 4 Efterstillede kapitalindskud: Rentesats Nom. i mio. Forfald Variabel Obligationslån GBP Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Variabel Obligationslån EUR Supplerende kapital i alt Variabel Obligationslån EUR 75 Uendelig Hybrid kapital i alt Efterstillede kapitalindskud i alt Omkostninger ved optagelse af efterstillede kapitalindskud Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 35

9 Noter Garantier og andre forpligtelser Note 5 Garantier og andre forpligtelser: Garantier: Finansgarantier Øvrige garantier Accepter og endossementsforpligtelser mv I alt Andre forpligtelser: Uigenkaldelige kredittilsagn Andre forpligtelser I alt

10 Noter Kreditrisiko Note 6 Kreditrisiko: Pct. Pct. Pct. Pct. Udlån og garantidebitorer fordelt på brancher: Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri Fremstillingsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, restaurations- og hotelvirksomhed Transport, post og telefon Finansiering, forsikring mv Ejendomsadministration mv Øvrige erhverv I alt erhverv Offentlige myndigheder Private I alt Kreditrisiko på afledte finansielle instrumenter: Positiv markedsværdi efter netting: Modpart med risikovægt 0 pct Modpart med risikovægt 20 pct Modpart med risikovægt 100 pct Efterstillede tilgodehavender: Andre virksomheder Akkumulerede hensættelser: Hensat ultimo på udlån og garantidebitorer Akkumulerede hensættelser på udlån og garantidebitorer i pct. af udlån, garantier og hensættelser 2,9 2,6 2,8 2,6 Tilgodehavender med standset renteberegning Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 37

11 Noter Finansielle instrumenter Mio. kr. Note 7 Afledte finansielle instrumenter: Til og med Over 3 mdr. til Over 1 år til Fordeling efter restløbetid: 3 mdr. og med 1 år og med 5 år Over 5 år i alt i alt Nominelle værdier Valutakontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Nettomarkedsværdier Valutakontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Spot, køb Spot, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Nettomarkedsværdi i alt

12 Mio. kr. Note 7 (fortsat) Afledte finansielle instrumenter: Kontrakter i alt 2003* ) Kontrakter i alt 2004* ) Positive Negative Netto Positive Negative Netto Bruttomarkedsværdier Valutakontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Spot, køb Spot, salg Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Spot, køb Spot, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Nettomarkedsværdi i alt * ) Alle kontrakter er ikke-garanterede. Gennemsnitlige markedsværdier Valutakontrakter: Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter: Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter: Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Gennemsnitlig markedsværdi i alt Beregningen af gennemsnitlige markedsværdier er foretaget på baggrund af månedsvis opgørelse. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 39

13 Noter Markedsrisiko Note 8 Markedsrisiko: Valutarisiko: Aktiver i fremmed valuta i alt Passiver i fremmed valuta i alt Valutakursindikator Valutakursindikator 1 i pct. af kernekapital efter fradrag 4,1 1,5 4,1 1,5 Valutakursindikator Valutakursindikator 2 i pct. af kernekapital efter fradrag 0,1 0,0 0,1 0,0 Renterisiko: Renterisiko på gældsinstrumenter mv. i alt Renterisiko opdelt på instituttets valutaer med størst renterisiko: Valuta: DKK EUR CHF USD SEK NOK Øvrige valutaer Valutakursindikator 1 udtrykker den største sum af henholdsvis positioner i valuta, hvor koncernen har et nettotilgodehavende, og i valutaer, hvor koncernen har en nettogæld. Valutakursindikator 2 udtrykker koncernens valutakursrisiko mere præcist end indikator 1, idet indikator 2 tager hensyn til de forskellige valutaers volatilitet og samvariation. Indikator 2 udtrykker således det maksimale beløb, som koncernen med 99 pct. sandsynlighed kan risikere at tabe i de følgende 10 døgn, såfremt valutapositionen ikke ændres. 40

14 Noter Løbetidsfordeling efter restløbetid Note 9 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker: Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Note 10 Udlån: På anfordring Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Note 11 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker: Anfordringsgæld Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Note 12 Indlån: På anfordring Indlån med opsigelsesvarsel: Til og med 3 måneder Over 3 måneder og til og med 1 år Over 1 år og til og med 5 år Over 5 år I alt Note 13 Udstedte obligationer: Over 1 år og til og med 5 år I alt Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 41

15 Noter Specifikation til resultatopgørelse Note 14 Renteindtægter/terminspræmie af: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Andet I alt Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Note 15 Renteudgifter til: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Andet I alt Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under: Kreditinstitutter og centralbanker Indlån Gns. balance Gns. balance Mio kr. Rente Vol. Pct. Rentesats Rente Vol. Pct. Rentesats Note 16 Koncernrentemarginal: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker , ,17 Bankudlån , ,89 Udlån, reverseforretninger , ,21 Obligationer , ,60 Rentebærende aktiver , ,27 Gæld til kreditinstitutter , ,52 Bankindlån , ,73 Indlån, repoforretninger , ,17 Udstedte obligationer , ,36 Efterstillede kapitalindskud , ,49 Rentebærende passiver , ,74 Rentemarginal i alt 2,82 2,53 Gennemsnitsbalancen er beregnet ud fra dag til dag-gennemsnit. Der er korrigeret for negative obligationsbeholdninger. 42

16 Note 17 Udbytte: Aktier Kapitalandele i associerede virksomheder mv I alt Note 18 Gebyrer og provisionsindtægter: Garantiprovision Fonds- og depotprovision Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Provision i øvrigt I alt Note 19 Kursreguleringer: Obligationer Aktier Fastforrentede udlån Valuta Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Aktiekontrakter Regulering vedrørende puljer I alt Reguleret for puljerne udgør kursreguleringerne: Obligationer Aktier Fastforrentede udlån Valuta Afledte finansielle instrumenter I alt Note 20 Andre ordinære indtægter: Nettoresultat af fast ejendom Øvrige ordinære indtægter I alt Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 43

17 Noter Specifikation til resultatopgørelse Note 21 Udgifter til personale og administration: Lønninger og vederlag til: Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Øvrige administrationsudgifter: It Husleje mv Markedsføring mv Øvrige omkostninger I alt I alt Revisionshonorar: Samlet honorar til de generalforsamlingsvalgte revisorer Heraf andre ydelser end revision Ud over honorar til de generalforsamlingsvalgte revisorer er der afholdt udgifter til driften af bankens interne revisionsafdeling. Note 22 Antal beskæftigede: Det gennemsnitlige antal beskæftigede omregnet til heltidsbeskæftigede Note 23 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder: Resultat af kapitalinteresser i associerede virksomheder mv Resultat af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder I alt

18 Note 24 Skat: Beregnet skat af årets indkomst Udskudt skat Statsafgift på hensættelseskonto Efterregulering af tidligere års beregnet skat I alt Effektiv skatteprocent: s aktuelle skatteprocent 30,0 30,0 30,0 30,0 Permanente afvigelser -5,2-6,5-5,2-6,5 Statsafgift på hensættelseskonto 0,8 0,9 0,8 0,9 Regulering af tidligere års skatter 10,3-0,4 10,3-0,4 Effektiv skatteprocent 35,9 24,0 35,9 24,0 Sydbanks effektive skatteprocent for 2004 er påvirket af salget af aktier i Totalkredit A/S og kursregulering af aktier i Københavns Fondsbørs A/S. Note 25 Udenlandske filialers og dattervirksomheds bidrag til resultatet: Renteindtægter, udbytteindtægter, gebyr- og provisionsindtægter, kursreguleringer og andre ordinære indtægter i alt: Tyskland Schweiz I alt Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 45

19 Noter Specifikation til balance Note 26 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker: Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Note 27 Obligationer: Andre Børsnoterede I alt Heraf egne obligationer Note 28 Aktier mv.: Noteret på Københavns Fondsbørs Noteret på andre børser Andre aktier Øvrige kapitalandele I alt Note 29 Finansielle omsætningsaktiver: a. Finansielle omsætningsaktiver værdiansat til markedsværdi b. Forskellen mellem købsprisen på finansielle omsætningsaktiver under a og den højere markedsværdi på opgørelsestidspunktet c. Finansielle omsætningsaktiver, der ikke er værdiansat til markedsværdi d. Forskellen mellem købsprisen på finansielle omsætningsaktiver under c og den højere markedsværdi på opgørelsestidspunktet Ved udgangen af 2004 har koncernen deponeret værdipapirer til en kursværdi af mio. kr. hos danske og udenlandske børser og clearingcentraler mv. i forbindelse med marginstillelse og fondsafvikling mv. 46

20 Mio. kr Note 30 Finansielle anlægsaktiver: Associerede virk. og øvr. Tilknyttede betydende Øvrige virksomheder kapitalandele kapitalandele Bogført værdi primo heraf kreditinstitutter Samlet anskaffelsespris primo Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Op- og nedskrivninger primo Årets op- og nedskrivninger Tilbageførte op- og nedskrivninger Op- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo heraf kreditinstitutter Bogført værdi primo heraf kreditinstitutter Samlet anskaffelsespris primo Valutakursregulering Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Op- og nedskrivninger primo Valutakursregulering -1-0 Resultat Udbytte Årets op- og nedskrivninger Tilbageførte op- og nedskrivninger Op- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo heraf kreditinstitutter Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 47

21 Noter Specifikation til balance Mio. kr Note 31 Grunde og Materielle aktiver: ejendomme Driftsmidler I alt Bogført værdi primo Samlet anskaffelsespris primo Valutakursregulering Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Af- og nedskrivninger primo Valutakursregulering Årets afskrivninger Årets nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo Seneste offentlige ejendomsvurdering 849 Årets straksafskrivning på driftsmidler Bogført værdi primo Samlet anskaffelsespris primo Valutakursregulering Tilgang Afgang Samlet anskaffelsespris ultimo Af- og nedskrivninger primo Valutakursregulering Årets afskrivninger Årets nedskrivninger 6-6 Tilbageførte af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført beholdning ultimo Seneste offentlige ejendomsvurdering 674 Årets straksafskrivning på driftsmidler

22 Note 32 Andre aktiver: Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter mv Forskellige debitorer Tilgodehavende renter og provision Øvrige aktiver I alt Note 33 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker: Gæld til centralbanker Gæld til kreditinstitutter I alt Note 34 Indlån: På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt Note 35 Andre passiver: Negativ værdi af afledte finansielle instrumenter Forskellige kreditorer Rente og provision mv Skyldigt udbytte Øvrige passiver I alt Note 36 Hensættelser til forpligtelser: Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab i forbindelse med retssager I alt Salg af aktiver til de bogførte værdier vil ikke udløse skat ud over den i balancen afsatte udskudte skat. Å R S R A P P O R T S Y D B A N K 49

23 Noter Specifikation til balance Note 37 Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger samt ægte købs- og tilbagesalgsforretninger: Af nedenstående aktivposter udgør ægte købs- og tilbagesalgsforretninger følgende: Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Af nedenstående passivposter udgør ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger følgende: Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Aktiver solgt som led i ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger Aktivpost: Obligationer Aktier mv

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Mio. kr. Note 2005 2004 2005 2004

Mio. kr. Note 2005 2004 2005 2004 Resultatopgørelse Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. Note 2005 2004 2005 2004 Renteindtægter 2 2.904 2.515 2.851 2.477 Renteudgifter 3 1.192 853 1.193 854 Netto renteindtægter 1.712 1.662 1.658 1.623

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1.

Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005. Fordeling af årets resultat inkl. foreslået udbytte Årets resultat 1.514 936 I alt til disposition 1. Resultatopgørelse Sydbank-koncernen Sydbank A/S Mio. kr. note 2006 2005 2006 2005 Renteindtægter 2 4.012 2.904 3.947 2.851 Renteudgifter 2.126 1.192 2.135 1.193 Netto renteindtægter 1.886 1.712 1.812 1.658

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Årsrapport 2000 for Sydbank-koncernen mv.

Årsrapport 2000 for Sydbank-koncernen mv. Københavns Fondsbørs og øvrige interessenter Direktionen Peberlyk 4 6200 Aabenraa Tlf. 74 36 36 36 Fax 74 36 35 36 E-mail info@sydbank.dk www.sydbank.dk 19. februar 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2001

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

A. Netto renteindtægter B. Netto rente- og gebyrindtægter C. Resultat før skat D. Resultat Heraf minoritetsinteressers andel

A. Netto renteindtægter B. Netto rente- og gebyrindtægter C. Resultat før skat D. Resultat Heraf minoritetsinteressers andel EK1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 20 2. Renteudgifter... 2 21 A. Netto renteindtægter... 3 22 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 23 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen REGNSKABSMEDDELELSE Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen (1. januar til 31. december 2) Nykredit Bank A/S Bredgade 4 126 København K CVR nr. 1 51 96 8 Side 1

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Meddelelse nr. 1/2005.

Meddelelse nr. 1/2005. Meddelelse nr. 1/2005. Skive, den 25. januar 2005 Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse for 2004 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer året: Årets resultat før skat udgør 20,2 mio.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

1. halvårs resultat bedre end forrige år - og bedre end forventet:

1. halvårs resultat bedre end forrige år - og bedre end forventet: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 2.8.23 2.8.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Halvårsrapport for 23 fra Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i dag godkendt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2005

Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2006 Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr.

Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT 2007 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport for 1. halvår 2007 Meget tilfredsstillende halvårsregnskab i Sparekassen Sjælland. Netto rente- og gebyrindtægter er steget med 22 pct. til 251,2

Læs mere

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen

Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank A/S Koncernen Side 1 / 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 Vestre Stationsvej 7 5100 Odense Telefon 65 20 40 60 CVR nr. 14 66 90 00 www.fioniabank.dk Odense den 15. august 2006 Rapport for 1. halvår 2006 - Fionia Bank

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Ringkøbing, den 17. august 2006 Til Københavns Fondsbørs Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsregnskab,

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel...

Lokal forankring gør en forskel... Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Københavns Fondsbørs. Nykøbing M., 8. februar Fondsbørsmeddelelse nr Årsregnskabsmeddelelse for 2006 for Morsø Bank

Københavns Fondsbørs. Nykøbing M., 8. februar Fondsbørsmeddelelse nr Årsregnskabsmeddelelse for 2006 for Morsø Bank DK-7900 Københavns Fondsbørs Nykøbing M., 8. februar 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006 for Morsø Bank Morsø Bank leverer i 2006 et resultat på niveau med det forventede

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2006

Kvartalsrapport for kvartal 2006 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 25. oktober 2006 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. 3. kvt. 2006 1. 3. kvt. Hele Netto rente- og

Læs mere

Sydbanks årsresultat 2007

Sydbanks årsresultat 2007 Sydbanks årsresultat 2007 Sydbank-koncernen har i 2007 realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat før skat på 2.257 mio. kr., ensbetydende med en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital på

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere