Regler når du udstiller i Bella Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler når du udstiller i Bella Center"

Transkript

1 39 Regler når du udstiller i Bella Center The rules when you exhibit at Bella Center Det er vigtigt, at du læser udstillingsreglerne grundigt igennem, før du udstiller i Bella Center. Reglerne er la vet, for at alle udstillere kan få optimale forhold under en messe. Tag derfor hensyn til de omkringliggende stande ved at følge reglerne, så alle kan få en god mes se. Får du brug for hjælp, må du endelig kontakte Teknisk Afdeling, så finder vi en løsning. Hensyn til naboerne Det skal være rart at være udstiller på en messe og så for din nabo. Derfor skal du holde dit opbygnings- og udstillingsmateriale inden for standarealet under udstillingen dette også af hensyn til udstillingen som helhed, rengøring, flugtveje etc. Du må ikke være til gene for dine naboer ved at foretage noget, som ved lys, lyd, lugt eller på anden vis kan være generende. Du må heller ikke udlevere noget fra standen, som kræver ekstraordinær rengøring i gangarealerne, f.eks. popcorn. Din standopbygning og ophængning af skilte og lignende må maksimalt være 2,5 m i højden. Ønsker du en dispensation for dette, er du velkommen til at kontakte udstillingens arkitekt. Det gælder dog generelt, at den standopbygning, der er over 2,5 m, skal udføres som en ren hvid bagside mod tilstødende na bo stande. Den må derfor ikke forsynes med tekst eller logo. Indgår der i standopbygningen vægge mod ganglinier, skal disse såfremt de ikke dekoreres udføres i en pæn og ensartet hvid overflade. Du må ikke bruge den del af en søjle, der ikke indgår i standarealet medmindre du har en godkendelse fra udstillingens arkitekt. Hunde, katte og andre husdyr må ikke medtages i Bella Center, med mindre andet er angivet. Personale fra offentlige myndigheder eller fra Teknisk Afdeling skal altid have mulighed for at komme ind på din stand. Eventuelle påtaler fra myndigheder eller fra Teknisk Afdeling skal altid efterleves. Hensyn til bygninger og inventar Bella Center vil gerne være et attraktivt messecenter man ge år frem i tiden og det kan du hjælpe os med. Det er nemlig vigtigt, at du ikke kommer til at beskadige standvægge, skiltefriser eller andre bygningsdele. Du må derfor ikke skrue, lime, male eller på anden måde beskadige inventaret. Ligeledes må du ikke selv rigge wirer i lofterne samt montere eller afmontere materiale fra Bella Center, f.eks. vægge, friser, spots med mere. Af sikkerhedsmæssige årsager skal der min. 2 wirer til et banner, skilt og lignende. Ønsker du at klæbe noget op på Bella Centers bygningsdele, skal du bruge TESA FIX 4964 eller Tesa Power-Strips. Disse tapetyper eller ophængningsbeslag kan du købe i Teknisk Service. Er det nødvendigt, at vi skal rense, eksempelvis gulvet, efter dit tape, skal du selv betale for dette. Efterlader du standmaterialer og egne standtæpper (inkl. tape) på standarealet, vil det blive miljøsorteret. Du betaler selv for dette. Når din stand er under opbygning, skal håndværkerne bruge de opstillede skyllekar til rensning af pensler med mere. Det er selvfølgelig ikke tilladt at benytte hallens blomsterbede, toiletter eller lignende til rensning af dette. Det er også vigtigt, at gulvet bliver afdækket, så tæpper og gulve ikke tager skade af maling og lignende. (Læs også afsnittet Brandvæsenet, Materialer). Under arrangementsafvikling skal der til enhver tid være adgang til opsatte el-tavler. Ifald BC-personale qua kundens standopbygning er forhindret i adgang til disse, vil kunden blive belastet pris for nedbrydning og evt. genopbygning, der tillader adgang til el-tavlerne. Arbejdet vil ske efter regning. Sker det alligevel, at du eller dit personale kommer til at beskadige Bella Centers inventar eller bygningsdele, vil du blive gjort ansvarlig. It is important that you study these rules carefully be fore exhibiting at Bella Center. The rules are designed to help ensure optimal conditions for everyone, so please show consideration to your neighbours by ob serving the rules carefully, thereby assuring a favour able experience for all. Should you feel the need for help, do not hesitate to contact the Tech ni cal Department who will do their utmost to assist. Show consideration to your neighbours Taking part at an exhibition should be a beneficial ex pe rien ce for you as well as your neighbours. Make sure your build-up, display material etc., is kept within the confines of your own stand for the sake of the public flow, the cleaning staff, escape routes and the appearance of the exhibition as a whole. You must not cause inconvenience for your neighbours by employing light or sound effects, smells etc., which can in any way cause annoyance. Similarly, you may not hand out giveaways, foodstuffs etc., which necessitate extra cleaning of the gangway areas. Your stand design, signage, banners etc., may not exceed 2.5 metres in height. If you require exemption from this rule, please contact the exhibition architect. The general rule for objects in excess of 2.5 metres in height is that any surfaces facing a neighbouring stand must appear completely neutral (white) and may not contain company names, product names, text or logo designs. Wall panels facing towards the arcades must, if not decorated, appear with a neutral white surface You may not use parts of a pillar that is outside your stand area unless you have a written approval from the exhibition architect. Dogs, cats and other pets are not allowed inside the Bella Center unless anything else is stated! Representatives of the Public Authorities, as well as Technical Department must be allowed access to your stand at all times. Rebukes placed by Public Authorities or the Technical Department must always be complied. Take care of the building, its furnishings and equipment Bella Center intends to remain an attractive exhibition centre for many years to come, and you can help us in this respect. It is important that you and your staff avoid causing damage to stand walls, fascia boards, light fittings or any part of the building itself. It is not permitted to screw, nail, glue, paint or in any way cause damage to Bella Center s material or equipment. Similarly, only Bella Center s staff is permitted to affix wires to the ceilings or other parts of the building. It is also forbidden to mount or dismantle material belonging to Bella Center, such as stand walls, fasciaboards, spotlights etc.. Each banner should be affixed with min. 2 wires due to safety reasons. Should you need to affix anything to the building, you may use TESA FIX 4964 or Tesa Power Strips. You can purchase these at the Technical Service Office. Should it prove necessary for us to remove unauthorised tape residue from your stand area, after you have left, you will be invoiced for this. Any material remaining after your departure from the venue will be removed and environmentally sorted. You will be invoiced for this service. During stand build-up, your staff are welcome to use the rinsebasins provided for cleaning brushes, paintrollers etc. It is strictly forbidden to use the public toilets or the permanent flowerbeds etc., for this purpose. It is also important that you lay protective covering during build-up to avoid damaging the hall floor or carpeting. Please read the section concerning the Fire Authorities regulations regarding materials. During events BC fuseboxes must be accessable at all times. If BC employees are denied access to these due to the customers booth setup, the customer will be charged with the price for break down and any possible reestablishment that allows access to the fuseboxes. The work will be carried out according to quote. Should you or your staff cause damage to the venue s building, its furnishings or equipment, you will be held directly responsible.

2 40 Kørsel til standen, aflæsning og parkering For at alle kan få bygget deres stand op så hurtigt som mu ligt og uden problemer, har vi nogle regler for kørsel, aflæsning og parkering: I ind- og udrykningsperioden må kørsel til standen kun finde sted på de af os oplyste tidspunkter. Af hensyn til sikkerheden skal portvagten se arbejdskort eller anden legitimation. Efter aflæsning skal biler køres ud af hallen og parkeres i de afmærkede parkeringsbåse. Har du store og tunge enheder, der skal ind på din stand, skal du aftale det med Teknisk Service i god tid inden messen. På den måde kan enhederne eventuelt blive kørt ind før opbygningen starter. I opbygningsperioden skal gangarealerne så vidt muligt holdes fri for passage. Du skal selv sørge for aflæsning og transport til standen, men du kan forud rekvirere truck- og vognassistance hos speditøren. Hos speditøren kan du også få opbevaret tomgods (tomme pap kasser osv.) under arrangementet. Se endvidere kataloget Bestil ling, Messespeditør. Vi gør i denne forbindelse opmærksom på, at tomgods, der er placeret i gangarealerne, automatisk fjernes af speditø ren den sidste opbygningsdag (efter kl ). Det sker af hensyn til rengøringen af gangarealerne. Du betaler selv for at få fjernet tomgods. Deri mod fjerner vi ikke tomgods fra dit standareal, medmindre vi har lavet en aftale om dette. Musik og lyd Ønsker du at spille musik på standen, skal du melde det direkte til Koda og Gramex. Koda og Gramex er danske selskaber, som ad ministrerer copyrights for danske og in ternationale komponister, forfattere og musikforlag, når deres musik bruges offentligt. For yderligere information, se eller Det er dit eget ansvar, at de res regler for afspilning af mu sik bliver overholdt. Vi opfordrer dig til at informere na boerne om, hvilke lyddemonstrationer du vil foretage, hvor man ge og hvor længe. Ved eventuelle klager fra arrangø ren eller fra de omkringliggende stande, skal lyden dæmpes eller helt stoppes. Opbyggede møderum inkl. møderum på stande Et rum skal have to døre, der er placeret på modsatte væg fra hinanden. På disse døre skal der placeres et godkendt nødskilt med lys (løbende mand). Vi giver gerne pristilbud på produktion af nødskiltene, såfremt dette ønskes. Reglen gælder både for møderum inkl. pause- og lounge områder på stande, men ikke for lagerrum. Døgnstrøm Strømmen i hallerne bliver afbrudt om natten. Har du brug for døgnstrøm, beder vi dig derfor skrive det på bestillingsskemaet. Døgnstrømmen vil være sluttet til fra første indrykningsdag til og med dagen efter udstillingens lukning kl medmindre du har af talt andet med Teknisk Ser vice. Fakturering Bella Center forbeholder sig ret til at fakturere bestilte serviceydelser/ leverancer samt katalogvarer til standopbygning, standindretning, servering m.m. forud for arrangementet til betaling netto kontant. Ved forfakturering er Bella Center ikke forpligtet til at levere de bestilte serviceydelser / leverancer såfremt betaling ikke har fundet sted forud for arrangementet. Vehicles in the halls, unloading, parking In order to ensure that everybody has a fair chance of completing their stand build-up as quickly and with as few obstacles as possible, there are certain practical rules to be observed concerning vehicles in the exhibition halls: Vehicles are only permitted admittance into the halls during buildup and break-down at the times determined by Bella Center. Work passes or other ID must be shown at the main gate on demand. Once unloading has been completed, vehicles are obliged to leave the hall and to park in the designated parking spaces. Where large or heavy goods are to be moved into your stand, you are advised to contact Technical Service Department well in advance, so the necessary arrangements can be made. During build-up gangways must be kept clear for passage. You are advised to make own arrangements with regard to the transport and unloading of goods to your stand. You are more than welcome to contact the venue s forwarding agent with a view to ordering vehicle and truck assistance. He will also be able to offer you storage facilities for your empty packaging material during the event. For further info please see the catalogue Order, Freight Agent. Please note that in order to clear the gangways for the cleaning staff, empty packaging left in the gangways will automatically be removed by our forwarding agents at hrs on the evening of the final day of build-up. You will be invoiced for this. We will not remove empty pack ing materials from your stand unless prior agreement has been made. Music and sound effects If you wish music to be played on your stand, you are obliged to inform Koda and Gramex of this, just as you must ensure that their conditions are strictly adhered to. Koda and Gramex are Danish societies that administer Danish and international copyrights for composers, writers and music publishers, when their musical work are performed in public. For further information please see or We re commend that you inform your neighbours of the nature and frequency of the music/sound you in tend to re produce. In the event of complaints, either from the management or from neigh bouring stands, the volume must be reduced or turned off completely. Constructed meeting rooms and meeting rooms on stands Each room must have 2 doors - one located on the opposite wall to the other. On these doors an approved emergency sign with light must be placed (running man). We will be able to provide you with a quote for the emergency signs upon request. The rule applies for all meeting rooms including break and lounge rooms on stands, but not for storage rooms 24 hour power supply Mains power supply will be switched off overnight. Should you require 24 hr power, this should be specified on the order form. 24 hr power will be connected from the first day of buildup until hrs the day after the event closes un less otherwise agreed with the Tech ni cal Service Department. Invoicing Bella Center reserves the right to invoice services, supplies, catalogue items for stand construction, fitting or serving prior to the event with the net amount to be paid in cash. Bella Center is not obliged to deliver the ordered services and items if payment has not been made prior to the event. Annullering af bestilte ydelser Såfremt en ordre annulleres mere end 21 dage før arrangementsstart, faktureres der udelukkende påløbne omkostninger. Såfremt en ordre annulleres under 21 dage før arrangementsstart, forbeholder vi os ret til at fakturere hele beløbet jævnfør katalogprisen eller den oplyste pris. Cancellation of ordered services: In case an order is cancelled more than 21 days prior to opening of the event, only expenses occurred will be invoiced. In case an order is cancelled less than 21 days prior to opening, Bella Center reserves the right to invoice the full amount of the order related to the catalogue price or the price offered.

3 41 Reklamation Har du reklamationer på leverancer, der bliver leveret gennem Bella Center, skal vi have dem skriftligt, inden udstillingen lukker. Ellers kan vi desværre ikke godtage reklamationerne. Postpakker og øvrige godsleverancer til stande Vi gør venligst opmærksom på følgende, når der sendes pakker til Bella Center med Post Danmark: Postpakker adresseret til messestande i Bella Center modtages af DSV, som opbevarer tilsendt gods til standen bemandes. Denne ydelse fakturerer DSV direkte til standlejer, til en pris á kr. 75,- per forsendelse + et administrationsgebyr på kr. 85,-. Øvrige godsforsendelser kan også med fordel sendes via DSV, der er Bella Centers officielle leverandør af transport- og logistikydelser. For oplysninger omkring services, leveringsadresse samt priser, kontakt DSV på eller på fax: Ønskes gods leveret direkte til stande uden brug af DSV er dette naturligvis også muligt. Sørg blot for, at standen er bemandet på leveringstidspunktet, da godset ellers vil blive leveret til DSV og dermed medføre omkostninger for standlejer. Affald Bella Center er underlagt Miljøkontrollens sorteringsregler, og vi modtager derfor kun materialer i vores containere, der kan forbrændes samt rent pap til genbrug. I den periode, hvor vi bygger op til en udstilling, vil der således være opstillet røde og grønne containere, hvor du kan sortere affaldet på følgende måde: Røde containere bruges til materiale, der skal forbrændes: Dagrenovation, træ (ikke over 60 cm længde), spånplader og lignende ikke over 60x60 cm samt an det mindre brandbart affald. Grønne containere bruges udelukkende til rent pap til genbrug. Vi modtager ikke materialer, der skal til Kommunekemi som ek sempelvis olie, maling, kemikalier, batterier, lysstofarmaturer m.m. Når messen er overstået, og du pakker din stand sammen, kan der være materialer, som du ikke ønsker at tage med tilbage til firmaet. Dem vil vi naturligvis gerne hjælpe dig af med. Alt, hvad du behøver at gøre, er at kontakte Teknisk Service på tlf.: så sørger vi for at placere affaldet rette sted. Denne service vil normalt koste kr ,- excl. moms pr. m³ affald, der er pakket på paller. Forsikring / Ansvar Bella Center opfordrer dig som udstiller til at tegne forsikringer for egne ejendele, herunder mod tyveri, idet Bella Center ikke påtager sig noget an svar for din ejendom og idet udstillerens ejendom ikke er omfattet af Bella Centers forsikring. I tilfælde af tyveri kan Bella Center ej heller drages til ansvar. Se kataloget Bestil ling, Forsikring. Forplejning Bella Center Services har eneret på at servere mad og udskænke drikkevarer inden for udstillingsområdet. Udlevering af smagsprøver må kun finde sted efter Bella Center Services forudgående godkendelse. Årsagen hertil er, at Bella Center Services er ansvarlig for, at de danske myndigheders love og regler, herunder miljø- og hygiejnekrav fra levnedsmiddelkontrollen og bevillingsloven, overholdes i hele udstillingsområdet. Det er derfor kun tilladt at etablere udskænknings- og serveringsområder på standene efter Bella Center Services godkendelse og kravspecifikation. Dermed er du og dit firma automatisk dækket ind under BCS s spiritusbevilling, ligesom vi har sikret os, at reglerne for opbevaring og servering af levnedsmidler er overholdt. På fødevaremesser er det dog tilladt at uddele smagsprøver af udstillerens egne produkter under den forudsætning at alle hygiejnekrav er overholdt. Udstillerne må under ingen omstændigheder sælge mad- eller drikkevarer på deres stand. Complaints Should you wish to lodge a complaint about services supplied by Bella Center, this must be done in writing and de-livered before the close of the event, otherwise the management cannot accept the complaint. Packages and other goods/deliveries for stands Please note that the following conditions apply when sending packages to Bella Center via Post Danmark: Packages addressed to exhibition stands in Bella Center will be received by DSV, who will store the deliveries for the stand until the stand is manned. The price is DKK75.00 per shipment + administration fee of DKK85 invoiced directly by DSV to the exhibitor. DSV is the official on-site freight forwarder at the Bella Center and will smoothly handle any shipment of goods for you. For information about the services available, delivery address and prices please contact DSV at or fax: It is of course possible to have your goods delivered directly to the stand without assistance from DSV. If this is the case please ensure that the stand is manned at the time of delivery, since the goods otherwise will be delivered to DSV on-site storage and thereby result in a charge to the exhibitor. Waste disposal Bella Center is obliged by law to comply with the guide lines laid down by the Ministry of Environment and Ener gy for the sorting of waste materials. Our rubbish containers and skips may therefore only be used for the disposal of combustible waste or recyclable card board. During build-up, you will find both red and green containers which are to be used as follows: Red containers may be used for disposing of combustible waste, timber (not more than 60 cm in length), chipboard panels etc., not exceeding 60x60 cm. Green containers may be used solely for the disposal of recyclable paper and cardboard. We cannot accept chemical products, oil, paints, batteries, fluorescent light tubes or similar materials which may only be disposed at an official chemical-waste destruction plant. After the completion of the event, there may still be some material you do not wish to take home with you. That we can help you with. All you need to do is to contact our Technical Service Department on , and we will make sure that your surplus ma terial is disposed accordingly. This service will normally cost DKK per cubic metre (ex. 25% DK VAT). It is a prerequisite that the material is palleted. Insurance / Responsibility As Bella Center cannot be held responsible for the exhibitors property, we recommend that you take out the necessary insurance coverage. In case of theft Bella Center will not be held responsible, as exhibitors property is not part of Bella Centers insurance. See the catalogue Order, Insurance. Catering Bella Center Services has the exclusive right to serve food and beverages within the exhibition area. Prior permission shall be obtained from Bella Center for any handing-out of food and beverage samples. The reason is that the Bella Center Services must make sure that the rules and regulations laid down by the Danish authorities are observed. However, Exhibitors are allowed to establish serving areas at their stand, but only after approval by and according to specifications laid down by the Bella Center Services. This ensures you that you and your company are automatically covered by our license to serve beer, wine and spirits and that the rules for handling foodstuff are observed. Please note that in connection with food and beverage trade fairs the exhibitors are allowed to hand out food and beverage samples of their own products under the condition that the Danish food regulations are observed. Under no circumstances will the exhibitors be allowed to sell food or beverages from their stand.

4 42 Krav fra myndighederne Brandvæsenet En brand på en messe vil selvfølgelig være katastrofal, og derfor skal du kende til brandvæsenets regler: Sprinkling Alle udstillingsområder er forsynet med et sprinklersy stem. Derfor må du ikke overdække din stand, bortset fra med brandimprægneret og vandgennemtrængeligt stout eller ostelærred. Overdækning kan udføres med faste materialer el ler som kassette/ lamellofter jævnt fordelt dog højst dækkende 40% af det overdækkede areal. Alle stande, som bygges i 2 etager, skal sprinkles herunder og så vandtætte lofter, øvrige lukkede rum samt biler og containere med videre, som ikke indgår som salgsemne på standen. Egentlige salgsemner kan der dispenseres for, hvis de ikke overstiger 9 m². Sprinklingen kan udføres af Bella Center iflg. tilbud. Tilslutningen til sprinklerhovedrør skal altid udføres af Bella Center den resterende del af sprinklingen kan udføres af en autoriseret installatør efter eget valg, og i henhold til SKAFORs regler. Der skal under alle omstændigheder altid indsendes en ansøgning til Teknisk Afdeling, såfremt du på én eller anden måde overdækker din stand. Nødudgange og brandslanger Ingen udstiller må beklæde, skjule eller lukke nødudgange, brandslanger, brandskabe og brandalarmer. Du må heller ikke placere udstillingsgenstande i gangarealer eller foran nødudgange. Der skal altid etableres 2 udgange fra lukkede rum. Madlavning På alle stande, hvor der laves egentlig mad, dvs. hvor der er kogeplader, skal der være 6 kg Co2-slukker og brandtæppe. Materialer Ingen materialer må være mere brandbare end træ. Der må i standopbygningen altså ikke indgå materialer som f.eks. papir, pap, plastprodukter, kunstige blomster/dekorationer, m.m., som er let antændelige, eksplosive, smelter, drypper eller som ved brand udvikler giftige luftarter eller store mængder røg. Materialer skal således imprægneres mod brand ifølge brandvæsenets og producentens anvisninger. Trægulve udlagt som riste med mellemrum og især med underliggende hulrum er ikke tilladt. Lægger du eget tæppe på standen, skal tæppet have én af følgende godkendelser: A: "Klasse G gulvbelægning efter DS " ifølge Bygningsreglementet 95, kap stk. 5 B: Gulvbelægning klasse D fl -s1 klassificeres efter EN Fire classification of construction products and building elements C: NT Fire 007 (Skandinavisk godkendelse). Du skal kunne dokumentere godkendelsen. Vi forbeholder os ret til at afvise brugen af materialer, som ikke overholder ovenstående krav. The Authorities Exhibitors are obliged to observe a number of requirements which are listed below. Fire Department An outbreak of fire at the exhibition would be a disaster. For this reason you should make yourself acquaint with the Fire Department s regulations as listed below: Emergency sprinklers All our exhibition halls are installed with a sprinkler sy stem, which is the reason why you are only permitted to build a completely covered stand when you use a fireproof, water permeable textile ceiling. When using so lid materials, you may build your ceiling in a che cker board fashion, provided the total covered area does not exceed 40% of the total stand area. All double-decker stands must be fitted with sprinklers. This also applies to stands with watertight ceilings and closed rooms, or motor vehicles, containers etc., which are not actual sales objects. Exemptions to this rule may be applied for with regard to covered sales objects, on condition that these do not exceed 9 sq.m. Bella Center can install the sprinkling for you ask us for a quote. Connection to the main sprinkling pipe must be installed by Bella Center any authorised elec trician following the guidelines laid down by SKAFOR can install the remaining part of the sprinkling procedure. How ever, if you intend to cover your stand, you must al ways apply for permission at the Technical Department. Emergency exits and fire hoses Exhibitors may not decorate, conceal, obstruct or lock the emergency exits, fire-hoses, fire-cabinets or fire alarms. Neither may the exhibited products be placed in the gang ways. A minimum of 2 exits are required from closed rooms. Cooking On all booths where actual cooking is being made, that is where hotplates are installed, there must be access to a 6 kg fire estinguisher and a fire blanket. Materials No stand or display material may be more flammable than wood. You are not permitted to use materials in your stand design such as paper, cardboard, plastic, artificial flowers, etc., which are easily ignitable or ex plosive, which can melt, drip, develop toxic gasses or produce excessive amounts of smoke. Materials must always be treated with a fireproofing agent, while closely following the guidelines laid down by the Fire Department and the manufacturer. Wooden floors laid out as gratings with gaps and especially with cavities below are not allowed. If you intend to lay your own carpet or floor covering, the product must carry one of the following approvals: A: Class G flooring as in DS , in accordance with Danish Building Regulations 95, chapter section 5. B: Class D fl-s1 flooring after EN Fire classification of construction products and building elements C: NT Fire 007 (Scandinavian approval) It is important that you bring documentation for the approval. We reserve the right to reject use of material that does not comply with the above mentioned demands.

5 43 Brandfarlige væsker I hallerne må der ikke være beholdere med eksplosive og brandfarlige væsker, derfor skal der søges om tilladelse til at have biler på standen i dekorationsøjemed. Biler skal f.eks. være tømt for benzin, benzindækslet være aflåst, ak kumulatoren være afkoblet, og nøglerne skal om natten af leveres til BC-Security (befinder sig i re ceptionen ved Ind gang Vest). Trykflasker Har du brug for F-gas (flaskegas) på en udstilling, skal du give besked til Teknisk Afdeling, se nest 4 uger før udstillingen åbner. Der skal mindst væ re 12 m mellem F-gasanlæg, og der må kun opstilles én gasflaske á 11 kg samt én reserveflaske på brugsstedet. Vi opsætter synlig tekst med ordlyden: Trykflasker fjernes ved brand. Sammen med F-gassen skal der være en 6 kg pulverslukker, som også skal have synlig skiltning. Hver dag, når udstillingen lukker, skal du flytte F-gas fra standen til et god kendt udendørsområde. Teknisk Afdeling anviser, hvor området er. Der må heller ikke væ re andre former for trykflasker på standen uden en spe ciel tilladelse fra Teknisk Afdeling. I øvrigt skal opstilling af anlæg med F-gas ske efter de tekniske foreskrifter for F-gas, ligesom F-gas installationerne skal være i overensstemmelse med gasreglementet. El-sikkerhed Da Elektricitetsrådet i år 2001 har indført skærpet tilsyn med elinstallationer i lokaler, hvor der kan forsamles mere end 150 personer, skal el-installationerne på din stand væ re i overenstemmelse med Elektricitetsrådets bestemmelser. Hvis Elektricitetsrådets bestemmelser ikke overholdes, kan Bella Center se sig nødsaget til at afbryde el-forsyningen til standen. Eventuelle følgeomkostninger i denne forbindelse er Bella Center uvedkommende. Bygningsmyndighederne I særlige tilfælde skal du søge om godkendelse hos bygningsmyndighederne. Det gælder, hvis: du vil bygge en stand i 2-etagers højde der indgår høje podier i standopbygningen, konstruktioner og lignende, der belastes med tungt gods. Det godkendte materiale skal være Teknisk Afdeling i hænde inden den deadline, der er for at ind sen de tekniske bestillingsskemaer. Arbejdstilsynet Du skal altid overholde Arbejdstilsynets regler, som du kan læ se mere om i Arbejdstilsynets bekendtgørelser og regelsæt. Se evt. også eller tlf.: Flere oplysninger Har du brug for flere oplysninger, kan du læse mere i vores ka ta log Produkter og Serviceydelser. Inflammable liquids or gasses Nothing containing inflammable or explosive liquids or gasses, may be brought into the halls, and for this reason, per mission has to be applied for, when motor ve hicles form part of the stand de sign. The vehicle must be em ptied of its fuel, the petrol tank cap must be locked, the batteries disconnected and the car keys handed over to the Security Guard for the night. The Security Office is si tuated at the Reception Desk in the Main (West) Lobby. Bottled gas If you intend using F-gas (bottled gas) on your stand, the Technical Department must be informed at least 4 weeks prior to the opening of the event. A minimum di stance of 12 metres must be maintained between each F-gas installation, and only one 11 kgs gasbottle to gether with one reserve bottle may be present at any single in stallation. We will provide a sign which must re main clearly visible at all times stating "Trykflasker fjernes ved brand" (Gas bottles to be removed in the event of fire). Along with the F-gas, a 6 kilo powder extinguisher, com plete with clearly legible instructions, must be pro vided. Each evening, when the event closes, the bottled gas must be removed to an area outside the hall, which has been allocated by the Technical Department. No other types of pressure flasks must be present on the stand without the prior permission of the Technical Department. Furthermore, F-gas equipment must always be installed in compliance with the Gas Regulations. Electrical legislation With effect from 2001, The Danish Electricity Council has introduced stricter legislation with regard to premisses where more than 150 persons can be assembled. This require that all electrical installations on your stand shall be carried out in complete compliance with the Electricity Councils rules, and must furthermore be performed by an authorized electrical contractor. Should these rules not be adhered to, Bella Center can be obliged to shut off your electricity supply. Any cost will be invoiced to the exhibitor. The Building Authorities In special cases, the building authorities approval must be applied for, as for example when: You wish to build a stand of two stories. The stand is designed with tall plinths or similar constructions intended to carry a heavy piece of machinery, heavy goods, etc. The written approval must be received by Techni cal Department before the expiry of the dead line for re turning the order forms. The National Working Environment Authority You must always observe the Danish National Working Environ ment Authority regulations. For more information on the subject you can check their website: or phone them at: More information Should you require additional information, please see the catalogue Products and Services.

6 Rejse-info / Travel info: Bella Center Copenhagen Bella Center A/S Center Boulevard DK-2300 Copenhagen S Phone: Fax: Web:

Regler og retningslinjer 1-4

Regler og retningslinjer 1-4 1. Regler for benyttelse af standareal 1.1 Fremlån eller -leje af benyttelsesretten er ikke tilladt, ligesom der ikke må reklameres for firmaer, som ikke er tilmeldt som (med)udstiller, og skriftlig er

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

UDSTILLERVILKÅR FAKTURERING LEVERANCER

UDSTILLERVILKÅR FAKTURERING LEVERANCER UDSTILLERVILKÅR Følgende udstillervilkår beder vi dig læse igennem og overholde i forbindelse med din kontrakt med os. Har du spørgsmål til punkterne, må du endelig vende tilbage til os. Vi ser frem til

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Fagfestival

Danske Fysioterapeuters Fagfestival Danske Fysioterapeuters Fagfestival 2012 22. 24. marts 2012 Odense Congress Center Udstillingsbetingelser Herlev Ringvej 2 C 2730 Herlev Telefon: 4492 4492 Fax: 4492 5050 Mail: exhibition@discongress.com

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Tekniske Stand Informationer

Tekniske Stand Informationer Tekniske Stand Informationer easyfairs ICT/ICT Security Expo/Internet Expo 2010 10. 11. marts Hal: Standnummer: A Standen m² NØGLEFÆRDIG stand inklusiv: Standvægge mod nabo(er), off-white plastlaminat.

Læs mere

Til rette vedkommende. Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010

Til rette vedkommende. Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010 Til rette vedkommende Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010 Date: 30/10/2009 Det er med stor glæde, at WTC i samarbejde med den danske ambassade i Berlin inviterer jeres

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme

Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Leje af standudstyr / Rent of equpment for shell scheme Når du har lejet din stand, har du et areal med skillevægge mod nabostande. Standen bliver leveret med en basis belysning bestående af messespot

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc.

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc. Til den salgsansvarlige for Tyskland og Centraleuropa Danske fællesstande på IFAT Entsorga-miljømessen i München 7. 11. maj 2012 Date: 26/08/2011 På baggrund af successen med fællesstande på IFAT Entsorga

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

INTERNATIONAL CONGRESS (EHMTIC)

INTERNATIONAL CONGRESS (EHMTIC) 4 TH EUROPEAN HEADACHE AND MIGRAINE TRUST INTERNATIONAL CONGRESS (EHMTIC) Copenhagen, Denmark, 18-21 September 2014 Dear Exhibitor, This Exhibitors Technical Manual is designed to assist you in preparing

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

shop material Increase your turnover with shop material from unidrain

shop material Increase your turnover with shop material from unidrain shop material Increase your turnover with shop material from unidrain ClassicLine perspex frame Displays in shops are an ideal way to achieve success with unidrain. The best way to display ClassicLine

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT Opgave 1: FRANCHISE AGREEMENT An agreement made on the date hereof between CreAte Ltd., hereinafter referred to as the Franchisor, and NN Co. Ltd., hereinafter referred to as the Franchisee, whereby it

Læs mere

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc.

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc. Til den salgsansvarlige for Tyskland og Centraleuropa Danske fællesstande på IFAT Entsorga-miljømessen i München 7. 11. maj 2012 Date: 19/09/2011 På baggrund af successen med fællesstande på IFAT Entsorga

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Side 4 af 41 Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinier 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress

Læs mere

Gadeoptræden & Gademusik København 2010

Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræde og gademusik er velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt simple regler. GADEOPTRÆDEN I KØBENHAVN

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system.

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system. ABOBO = Pakker located, we can also see it inside our system. KOMDIS NYT Når pakkerne ankommer i lokalet, så bliver de ankomstscannet så vi kan følge i systemet hvilke pakker, der er modtaget i hvilke

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Purchase date Forretningens

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM

DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM DESIGN COLLECTION COVER COUNTER SYSTEM COVER COUNTER SYSTEM NEW ork NEW OF working OF WAYS ways WORK DESIGNERS Flemming Busk, architect MAA, MDD Stephan Hertzog, designer AD, MDD Winners of several Red

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering

Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering Contract for the Trainee Service Period for Students for the Bachelor of Technology Management and Marine Engineering This contract is agreed upon by Fredericia School of Technology Management and Marine

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Bestillingsskema 1 Orderform 1

Bestillingsskema 1 Orderform 1 : +45 44 91 80 44 Bestillingsskema 1 Orderform 1 nr. No. Pakkeløsning, leje af / "Ready go go" package, rent of 8305 Pakkeløsning med cafébord / Package with café table 1.740 8306 Pakkeløsning med barbord

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

INFORMATION ABOUT RENTING HUSETS BIOGRAF (SCROLL DOWN FOR ACTUAL PRICES & EXPANDED INFO IN DANISH, but please do read this general info first)

INFORMATION ABOUT RENTING HUSETS BIOGRAF (SCROLL DOWN FOR ACTUAL PRICES & EXPANDED INFO IN DANISH, but please do read this general info first) INFORMATION ABOUT RENTING HUSETS BIOGRAF (SCROLL DOWN FOR ACTUAL PRICES & EXPANDED INFO IN DANISH, but please do read this general info first) *GENERAL INFORMATION: Husets Biograf can be rented for a wide

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen Københavns Kommune Danskuddannelse for udlændinge i København Den treårige uddannelsesperiode Denne pjece henvender sig til udlændinge, der bor i København, og som enten: Skal i gang med den treårige danskuddannelse

Læs mere

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort Martin Professional A/S Analyse af Flash Component og renhed på printkort Title Analyse af Flash Component og renhed på printkort Project No. 0525a MartinProfessional (Flash component) Partner Martin Professional

Læs mere

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du Side 1 af 7 SEPTEMBER Kære Frivillig Dagen før dagen. Vi kan næsten ikke vente. The big day is comming up. We can hardly wait. Oversigtskort over mødesteder Når du tjekker ind på din første vagt kan du

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere