Høring af udkast til Vejledning om takster for vand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring af udkast til Vejledning om takster for vand"

Transkript

1 Høring af udkast til Vejledning om takster for vand Vejledning om fastsættelse af takster for almene vandforsyningsanlæg 23. september 2013

2 Indhold 1. Indledning Definitioner og begreber Vandforsyning Betaling for vand Nødvendige udgifter Betaling af anlæg og forbrug Anlægs- og driftsbidrag m.v Anlægsbidrag til hovedanlæg Særligt om investeringer i vandforsyninger omfattet af vandsektorloven Stikledningsbidrag Passagebidrag Driftsbidrag Differentiering og kategorier Takstbladet Gebyrer og renter Skatter og afgifter Moms Godkendelse af takstbladet Takstgodkendelse under overholdelse af prisloftet Manglende godkendelse af takstbladet Forsyning i flere kommuner Klage m.v Eksempler på takstblade Eksempel Eksempel Høring af udkast til Vejledning om takster for vand

3 Høring af udkast til Vejledning om takster for vand 3

4 1. Indledning Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandforsyningernes udarbejdelse af takstbladet og kommunalbestyrelsens godkendelse heraf. Det gælder både forsyninger, der er omfattet af vandsektorloven og forsyninger, der ikke er omfattet af vandsektorloven. Almene vandforsyninger har pligt til at forsyne samtlige ejendomme inden for anlæggets naturlige forsyningsområde med vand på de vilkår, der er fastsat i vandforsyningens godkendte regulativ og mod betaling af godkendte takster. Prisen for vand skal fastsættes efter vandforsyningslovens»hvile-i-sig-selv princip«, således at vandforsyningsanlæggets indtægter over en årrække ikke overstiger dets udgifter, jf. vandforsyningslovens 52 a. Vandforsyningen skal fastsætte anlægs- og driftsbidrag én gang årligt. De fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandforsyningen er beliggende (hjemstedet). Vandforsyninger, der er omfattet af vandsektorloven, skal fastsætte anlægs- og driftsbidrag på en sådan måde, at prisloftet overholdes. Vejledningen indeholder en beskrivelse af de gældende regler for fastsættelse og godkendelse af takster for almene vandforsyningsanlæg (vandforsyninger). Endvidere gennemgås forhold omkring hvile-i-sig-selv princippet og overholdelse af prisloftet. Vejledningen omfatter dog ikke en nærmere beskrivelse af prisloftsreglerne. Der henvises i stedet til vejledning om prislofter på Forsyningssekretariatets hjemmeside. Endelig gennemgås vandforsyningernes takstfastsættelse og kommunalbestyrelsens godkendelse af taksterne. Vejledningen afløser Miljøstyrelsens Vejledning nr. 1, 1986, Vandværkstakster. 4 Høring af udkast til Vejledning om takster for vand

5 2. Definitioner og begreber 2.1 Vandforsyning I det følgende defineres en del af de begreber, der anvendes i vejledningen. En del af definitionerne svarer til dem, som fremgår af Norm for almene vandforsyninger DS 442. Almene vandforsyningsanlæg: Herved forstås anlæg som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, jf. vandforsyningslovens 3, stk. 3. Som synonym anvendes ofte begrebet almen vandforsyning. Distributionsnet: Vandforsyningens ledningsnet fra udpumpningen fra vandforsyningsanlægget frem til skel. Forsyningsledning: Ledning til transport af færdigbehandlet vand fra hovedledningen til de enkelte ejendommes stikledninger. Hovedledning: Ledning til transport af færdigbehandlet vand fra vandbehandlingsanlæg, eventuelt via trykforøgeranlæg og beholderanlæg mv., til forsyningsledningerne. Jordledning: Ledningen fra skel, der ligger i jorden på ejendommens grundstykke, og forbinder med installationerne i ejendommens bygninger. Jordledningen er en del af ejendommens vandinstallationer. Det skal i den forbindelse bemærkes, at vandforsyninger omfattet af vandsektorloven kun rent undtagelsesvis har mulighed for at udføre arbejder på privat grund, jf. bekendtgørelsen om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed. Se også vejledningen om tilknyttede aktiviteter. Råvand: Ubehandlet vand, dvs. grundvand eller overfladevand. Stikledning: Ledning, der går fra forsyningsledningen til ejendommens skel. Vandbehandlingsanlæg: Anlæg, hvori råvandet underkastes behandling med henblik på dets anvendelse til drikkevand. Vandforsyning: Dette begreb anvendes som betegnelse for en vandforsyningsvirksomhed, dvs. den juridiske enhed som ejendommen afregner sit vandforbrug med. Vandforsyning benyttes ofte som synonym for vandværk eller vandforsyningsanlæg. Vandforsyningsanlæg: Dette består af vandindvindingsanlægget samt hoved-, forsynings- og stikledninger og eventuelle pumper på ledningerne. Et vandforsyningsanlæg kan bestå af flere vandindvindingsanlæg, der leverer vand til samme ledningsnet. Vandindvindingsanlæg: Omfatter boringer, brønde og andre anlæg til indtagning af vandet og endvidere vandbehandlingsanlæg og anlæg til udpumpning fra behandlingsanlæg, herunder eventuelle rentvandsbeholdere. Høring af udkast til Vejledning om takster for vand 5

6 Vandinstallation: Omfatter installationer i bygninger og jord inden for grundgrænsen, dvs. at jordledningen er en del af vandinstallationen. Vand til husholdningsbrug: Vand til husholdningsbrug omfatter alt vand i husholdningen dvs. til konsum og madlavning, personlig hygiejne, toiletskyl, tøjvask m.m. Vandværk: Dette begreb anvendes som synonymt med både vandindvindingsanlæg og vandforsyningsvirksomheden, og er ofte anvendt i betegnelsen for den juridiske enhed hvor til ejendommen afregner. 6 Høring af udkast til Vejledning om takster for vand

7 3. Betaling for vand Den økonomiske regulering af almene vandforsyninger er baseret på, at indtægter og udgifter til vandforsyningen skal balancere over en kortere årrække. Vandforsyninger omfattet af vandsektorloven er endvidere omfattet af prisloftreguleringen. Vandforsyningsloven 1 fastsætter, hvilke udgifter der må indregnes i prisen for vand, der leveres fra et alment vandforsyningsanlæg. Vandforsyninger må ikke anvende midler til aktiviteter, der ligger uden for vandforsyningens ansvarsområde. Midlerne kan fx ikke anvendes til almindelige skattefinansierede aktiviteter. Der må heller ikke anvendes midler fra vandforsyningen til aktiviteter forbundet med spildevandsforsyningen og omvendt. Dette gælder selv om vand- og spildevandsforsyningen organisatorisk er samlet i ét selskab. 3.1 Nødvendige udgifter Vandforsyningslovens 52 a angiver de udgifter, et alment vandforsyningsanlæg kan afholde over vandprisen. Forsyninger, der er omfattet af vandsektorlovens 2, stk. 1, skal samtidig overholde prisloftet. Prisfastsættelsen omfatter også priser for salg af vand mellem almene vandforsyningsanlæg. Udgifterne omfatter 1. nødvendige omkostninger til indvinding og distribution af vand, 2. lønninger og andre driftsomkostninger, 3. administration, 4. bidrag til dækning af udgifter til det forsyningssekretariat, der er oprettet i medfør af kapitel 4 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold,(176) 5. driftsmæssige afskrivninger, 6. forrentning af fremmedkapital, 7. underskud fra tidligere perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, 8. henlæggelser til nyinvesteringer, 9. udgifter til rådgivning af vandforsyningens kunder om vandbesparelser, finansiering af vandbesparende foranstaltninger og deltagelse i vandværkssamarbejder og lign., 10. udgifter til kortlægning, overvågning og beskyttelse af de vandressourcer, som anlægget indvinder fra eller i fremtiden kan forventes at indvinde fra, i det omfang en sådan supplerende overvågning og beskyttelse ud over den offentlige kortlægning, overvågning og beskyttelse er nødvendig eller hensigtsmæssig for vandforsyningsanlægget, 11. udgifter til dækning af en fastsat økonomisk godtgørelse, jf. 64 c i lov om miljøbeskyttelse, 12. udgifter til dækning af afgifter, jf. 3, stk. 2, i lov om afgift af ledningsført vand og 35 i lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, og 13. bidrag til dækning af udgifter til opgaver, der falder ind under Vandsektorens Teknologiudviklingsfond, jf. kapitel 7 i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Hel eller delvis overdragelse af et alment vandforsyningsanlæg må ifølge vandforsyningslovens 52 a, stk. 2, hverken direkte eller indirekte føre til højere priser for ydelser fra det pågældende anlæg, 1 Lovbekendtgørelse nr. 635 af 7. juni 2010 af lov om vandforsyning m.v. Høring af udkast til Vejledning om takster for vand 7

8 herunder som følge af indregning af forøgede udgifter til finansiering med fremmed kapital, driftsmæssige afskrivninger eller forrentning af indskudskapital. Vandsektorloven Prisloftsreglerne har betydning for vandprisen i vandforsyninger, der er omfattet af vandsektorlovens 2, stk. 1. Prisloftet er en indtægtsramme, der fastsættes for en vandforsyning. Indtægtsrammen er loft for vandselskabets samlede indtægter. Prisloftet fastsættes som en samlet kubikmeterpris for hver vandforsyning, men stiller i øvrigt ikke krav til opbygning af takstbladet. Prisloftets kubikmeterpris er (normalt) ikke den samme som vandforsyningens kubikmeterpris i takstbladet. Vandforsyningens indtægter stammer primært fra dels anlægsbidrag, dels et fast og et variabelt driftsbidrag, mens prisloftets kubikmeterpris er et samlet prisloft. Forsyningssekretariatet er myndighed for prisloftsfastsættelsen, og kommunalbestyrelsen skal ikke efterprøve prisloftet eller hvordan vandselskabet kan finansiere aktiviteterne efter prisloftsreglerne, fx om der kan gives tillæg til prisloftet. 8 Høring af udkast til Vejledning om takster for vand

9 4. Betaling af anlæg og forbrug Et vandforsyningsanlæg består af vandindvindingsanlægget samt hoved-, forsynings- og stikledninger og eventuelle pumper på ledningerne. Et vandforsyningsanlæg kan bestå af flere vandindvindingsanlæg, der leverer vand til samme ledningsnet. Vandforsyningen fastsætter taksterne i et takstblad, der gælder for levering af vand i hele vandforsyningens område. Der kan i takstbladet differentieres ud fra saglige og objektive kriterier. Den enkelte ejendom skal betale for levering af vand efter det målte forbrug i den enkelte ejendom 2, jf. bekendtgørelse om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau. I betalingen kan indgå et fast bidrag. Det faste bidrag kan dog ikke erstatte afregning efter forbrug. I udlejningsenheder eller andelsenheder i en ejendom kan der også betales efter målt forbrug opgjort for hver enhed. Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning skal træffes efter de regler, der gælder for den pågældende ejendom, jf. bekendtgørelsen om individuel afregning efter målt vandforbrug 3. Hvis betingelserne for individuel afregning er opfyldt, har vandforsyningen pligt til at foretage individuel afregning. I ejendomme eller boligenheder, hvor der skal afregnes efter målt forbrug, kan dette ikke tilsidesættes ved at vandforsyningen fastsætter et skønsmæssigt forbrug uden mulighed for efterregulering. Se også Forbrugerklagenævnets afgørelse Afregning af vandforbrug, /7-85. Der kan kun opkræves målerafgift for vandmålere, som vandforsyningen har opsat. Se også anlægsbidrag. 4.1 Anlægs- og driftsbidrag m.v. Anlægsbidraget 4 er et bidrag, der opkræves i forbindelse med tilslutning af nye ejendomme. Anlægsbidraget er normalt opdelt i bidrag til vandforsyningens hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledning og et bidrag til stikledning. Opdelingen er ikke et krav efter loven, men af hensyn til gennemsigtighed i priserne anbefales det, at opdelingen fremgår af takstbladet. Anlægsbidrag for forskellige ejendomskategorier skal fremgå af takstbladet. Anlægsbidrag, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, skal godkendes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Det kan fx være anlægsbidrag til atypiske anlæg, som ikke kan omfattes af en ejendomskategori, eller til ejendomme der ikke har været forudset og derfor ikke har været relevante at fastsætte anlægsbidrag for i takstbladet. Forhøjelse af vandforsyningens anlægsbidrag kan som udgangspunkt ikke begrunde, at der opkræves supplerende anlægsbidrag fra ejendomme, der tidligere har betalt anlægsbidrag. 2 Bekendtgørelse om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau 3 Bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 2012 om individuel afregning efter målt vandforbrug. 4 Det kaldes under tiden for tilslutningsbidrag, som i betalingsreglerne for spildevand, men i denne vejledning bruges udtrykket anlægsbidrag, jf. vandforsyningsloven Høring af udkast til Vejledning om takster for vand 9

10 Der kan dog være grundlag for at opkræve supplerende anlægsbidrag i tilfælde, hvor en tilsluttet ejendom udvides eller ændrer anvendelse, så vandforbruget også øges i forhold til det skønnede vandforbrug, der udgjorde det oprindelige grundlag for at betale anlægsbidrag. Det medfører fx ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, når fx lejlighederne i en ejendom ændres til andelseller ejerlejligheder, eller at værelser på plejehjem ombygges til plejelejligheder. Det kan endvidere blive aktuelt med supplerende eller nye anlægsbidrag i forbindelse med en fusi9n eller overtagelse, hvor den overtagende vandforsyning kræver fornyelse af forsyningsledningerne hos den overtagne forsyning. Driftsbidraget betales for alt leveret vand, jf. det godkendte regulativ. Driftsbidraget er normalt sammensat af en fast afgift og en kubikmeterpris og opkræves fra både gamle og nye ejendomme. Anlægs- og driftsbidraget fastsættes af vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen én gang årligt, jf. vandforsyningslovens 53, stk Anlægsbidrag til hovedanlæg En vandforsynings hovedanlæg består normalt af indvindingsanlæg (boringer og pumper til vandbehandlingsanlægget), råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg (hydrofoer, rentvandsbeholdere, vandtårne) og hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet. I bidrag til hovedanlægget kan også indregnes betaling for vandmålere. Anlægsbidrag betales når en ejendom tilsluttes til vandforsyningen. Anlægsbidraget kan fastsættes som ejendommens andel af værdien af vandforsyningsanlægget. Det foreslås, at værdien fastsættes mindst hvert 5. år, og indeksreguleres i de mellemliggende år. Udvidelser eller renoveringer af hovedanlægget kan betales af alle vandværkets ejendomme. Det gælder både for arbejder, der har betydning for alle ejendomme, og arbejder til forsyning af nye ejendomme ved fx udvidelse af kapaciteten. Vandforsyninger kan forlange nyt anlægsbidrag af alle vandværkets ejendomme i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget. Se afsnit om investeringer i vandforsyninger, der er omfattet af vandsektorlovens 2, stk. 1, Afgrænsningen mellem hovedanlæg og forsyningsledninger er ikke skarp, idet det navnlig i mindre forsyningsområder kan være svært at afgøre, hvor vandværkets hovedledninger hører op, og forsyningsledningerne ud til ejendommene begynder. I større forsyningsområder vil det overordnede net af hovedforsyningsledninger klart høre til hovedanlægget. Der er ikke noget krav om at skelne mellem anlægsbidrag til hovedanlæg og forsyningsledninger. Vandforsyningen kan derfor vælge at samle forsyningsledningsbidrag og bidrag til hovedanlæg til ét anlægsbidrag. Ved større samlede anlægsudgifter tænkes dels på udgifter til nye hovedanlæg og til udvidelser eller nyanskaffelser til brug for bestående hovedanlæg, og dels på reparationsudgifter af en størrelse, der falder uden for rammerne for de sædvanlige årlige reparationer, fx udskiftning af boringer. Formålet med opkrævning af anlægsbidrag til hovedanlægget er at skaffe midler til anlægsudgifter. Vandforsyningsloven bygger på hvile-i-sig-selv princippet, der giver en - begrænset - mulighed for at opkræve og hensætte beløb over en kortere årrække til kommende investeringer i anlægget. Vandforsyninger, der er omfattet af vandsektorloven, skal dog være opmærksomme på, at der ikke kan hensættes opsparede beløb til investeringer fra det ene år til det andet. Der er endvidere mulighed for at finansiere anlægsudgifterne ved at optage lån. Se også afsnit om vandforsyninger omfattet af vandsektorloven. 10 Høring af udkast til Vejledning om takster for vand

11 Det kan overvejes i hvor høj grad nye ejendomme skal betale anlægsbidrag til anlæg, der er betalt af forsyningsområdets ejendomme. På den ene side kan det forekomme rimeligt, at nytilsluttede ejendomme betaler en del af det eksisterende anlæg. På den anden side kan høje anlægsbidrag gøre det vanskeligt, at få nye grundejere i forsyningsområdet (med egen boring) til at tilslutte sig. Hvis en vandforsyning har fastsat så høje anlægsbidrag til hovedanlægget, at de sammensparede beløb ikke kan forventes udnyttet ud fra de foreliggende investeringsplaner, kan kommunalbestyrelsen undlade at godkende takstbladet. Vandforsyningen må i så fald udarbejde et nyt takstblad, der sikrer afskrivning af overflødig formue. Se afsnit 6 om godkendelse af takstbladet Særligt om investeringer i vandforsyninger omfattet af vandsektorloven Vandforsyninger, der er omfattet af vandsektorlovens prisloftregulering, bør være opmærksom på, at høje anlægsbidrag kan betyde, at der i enkelte år kan være store indtægter fra fx nye udstykninger, som kan gøre det vanskeligt at overholde prisloftet. Det skal i den forbindelse bemærkes, at en kommune efter vandsektorlovens 16 kan meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand. Lånegaranti afhænger ikke af ejerforholdene. 4.3 Stikledningsbidrag Stikledningen går fra forsyningsledningen til grænsen af grunden på den ejendom, der skal forsynes. Stikledningen omfatter også en eventuel stophane på ledningen. Stikledningen anlægges af og tilhører vandforsyningen. Udgiften betales af grundejeren ved tilslutning i henhold til takstbladet. Taksten afspejler de gennemsnitlige omkostninger til stikledninger for ejendomme i forsyningsområdet eller evt. i det pågældende delområde. Ledningen fra grundens grænse til bebyggelsen på ejendommen, dvs. jordledningen, skal etableres af grundejeren for egen regning. 4.4 Passagebidrag Grundejere kan pålægges at betale et passagebidrag, når ejeren ikke ønsker at tilslutte ejendommen til forsyningsledningen, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om pålæg af bidrag efter vandforsyningslovens 53, stk. 3. Pålægget om at betale passagebidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Passagebidrag omfatter bidrag til etablering af forsyningsledningen, og kan også omfatte stikledning og stophane frem til ejendommens skel. Passagebidraget kan ikke omfatte bidrag til vandforsyningens hovedanlæg. Passagebidrag er ikke et tilslutningsbidrag, da ejendommen ikke bliver tilsluttet. Når der er betalt passagebidrag for en ejendom, og denne senere tilsluttes til det almene vandforsyningsanlæg, skal der ikke betales anlægsbidrag til de dele af vandforsyningsanlægget, som der er betalt for med passagebidraget. Passagebidrag fremgår normalt ikke af takstbladet, men fastsættes individuelt. 4.5 Driftsbidrag Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. kubikmeter vand og eventuelt tillige et fast årligt bidrag. Driftsbidraget kan forlanges betalt fra den dag, hvor vandforsyningen har påbegyndt leveringen af vand til ejendommen. Bidragene skal fremgå af vandforsyningens takstblad. Høring af udkast til Vejledning om takster for vand 11

12 I driftsbidraget indregnes alle vandforsyningens nødvendige udgifter til driften, som er omtalt i vandforsyningslovens 52 a, og som ikke dækkes af anlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag, stikledningsbidrag eller andre særlige bidrag eller betalinger. Se også afsnit 5.1. om gebyrer for særlige administrative ydelser. Driftsbidraget er normalt sammensat af en fast afgift og en kubikmeterpris. En fast afgift kan dække de faste udgifter til administration, vedligeholdelse m.v., der ikke varierer ret meget efter det faktiske forbrug. Som udgangspunkt bør det faste driftsbidrag og m³-prisen være ens for alle. Såfremt der vælges en differentiering, bør den ske på grundlag af ejendommenes vandforbrug, da et af formålene med forbrugsmåling og betaling efter målt forbrug har været, at størrelsen af regningen skulle følge størrelsen af den leverede vandmængde, og derved give et økonomisk incitament til at spare på vandet. Det er muligt at forlange a conto betaling for driftsbidrag. 4.6 Differentiering og kategorier Vandforsyningslovens hvile-i-sig-selv princip gælder for den samlede vandforsyning, og ikke for den enkelte ejendom. Der er langvarig praksis for, at der fastsættes ensartede driftsbidrag og anlægsbidrag inden for vandforsyningens forsyningsområde eller inden for kategorier i forsyningsområdet. Vandforsyningen kan foretage en skønsmæssig vurdering af, hvordan man vil fastsætte de nødvendige driftsbidrag og anlægsbidrag. Fastsættelsen skal ske i overensstemmelse med princippet om, at ejendomme af samme type skal behandles ensartet samt, at ejendomme, der ikke er af samme type, kan behandles forskelligt. Differentiering af anlægsbidrag og driftsbidrag i forskellige kategorier skal endvidere foretages på baggrund af objektive og saglige hensyn. Hvis vandforsyningen således ønsker at foretage en differentiering af den faste eller variable del af driftsbidraget, må vandforsyningen sikre, at der en rimelig byrdefordeling mellem forsyningens forskellige kategorier af ejendomme. Af vandforsyningslovens indledende bestemmelser i 1 a og 2, kan der udledes, at det vil være sagligt at varetage følgende hensyn i takstfastsættelsen: Omkostningsdækning, prissætning med tilskyndelsesvirkning (fx tilskyndelse til tilslutning frem for privat indvinding samt tilskyndelse til vandbesparelse), at de forskellige sektorer yder et passende bidrag (en rimelig byrdefordeling), sikring af tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende forsyning samt sikring af god økonomi og forsyningssikkerhed for vandforsyningens forbrugere. Dækning af omkostningerne til at forsyne de pågældende kategorier af ejendomme må således anses som et sagligt hensyn. Omkostningerne kan fx variere efter beliggenhed og vandforbrugets fordeling, idet omkostningerne til anlæg af forsyningsledninger (hvis anlægsudgifterne ikke fuldt ud dækkes af anlægsbidrag) samt omkostningerne til levering af vand til forskellige kategorier af ejendomme kan variere. Ved fastlæggelse af differentierede anlægs- og driftsbidrag for forskellige kategorier af ejendommene må vandforsyningen sikre, at differentieringen kan begrundes sagligt i de skønnede gennemsnitlige omkostninger, der er forbundet med forsyningen. Fx vandforbruget, anlægsomkostningerne eller administrationsomkostningerne for de pågældende ejendomme inden for de pågældende ejendomskategorier. Der må ikke over taksterne ydes direkte eller indirekte støtte til formål uden for vandforsyningsloven, der normalt finansieres over skatten. 12 Høring af udkast til Vejledning om takster for vand

13 5. Takstbladet Takstbladet skal bygge på vandforsyningens godkendte regulativ for at undgå tvivl om, hvad taksterne og gebyrerne dækker, og på hvilket grundlag og i hvilke situationer de opkræves. I vandforsyningens regulativ skal det være fastsat, hvad anlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag, stikledningsbidrag, og driftsbidrag dækker, og i hvilke situationer bidragene skal betales. Regulativet henviser til takstbladet, hvor de gældende anlægsbidrag og driftsbidrag er fastsat for det pågældende år. I takstbladet anføres anlægsbidrag og driftsbidrag hver for sig. Størrelsen af anlægsbidrag opdelt på forsyningsledningsbidrag samt stikledningsbidrag 5 skal fremgå af takstbladet. Bidragene kan eventuelt slås sammen, hvis det er hensigtsmæssigt, og i overensstemmelse med regulativet. Driftsudgifterne opdeles yderligere i et eventuelt fast driftsbidrag, eventuelt variabelt driftsbidrag samt kubikmeterpris. Så vidt det er muligt bør alle kategorier ejendomme inden for forsyningsområdet fremgå af takstbladet. Eventuel differentiering af anlægs- og driftsbidrag skal fremgå af takstbladet. Eventuelle fordelingsnøgler og situationer, hvor anlægsbidragene, stikledningsbidrag m.v. skal forhandles, skal fremgå af takstbladet. Skatter og afgifter samt vandforsyningens eventuelle gebyrer opføres særskilt i takstbladet, men skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen. 5.1 Gebyrer og renter Størrelsen af gebyr, rykkergebyr, inkassogebyr, morarenter m.v. fremgår af takstbladet, mens det i vandforsyningens regulativ er fastsat, i hvilke situationer vandforsyningen er berettiget til at opkræve disse. Størrelsen af gebyrerne fastsættes i takstbladet, mens morarenter fastsættes af Justitsministeren og fremgår af Nationalbankens hjemmeside. Ifølge renteloven kan der opkræves et gebyr for fremsendelse af rykkerskrivelser for manglende betaling af et skyldigt beløb. Rykkergebyret kan ifølge renteloven ikke overstige 100 kr. Visse gebyrer kan have karakter af særlige driftsbidrag, som fx vandforsyningens aflæsning af målere, flyttegebyr, genåbning, dvs. betaling for ydelser, som ikke alle modtager. Hverken renteloven eller gebyrloven 6 kan bruges som hjemmel til at opkræve rykkergebyr for ikkerettidig oplysning om vandforbruget. Vandforsyningen må derfor kun opkræve et gebyr, der svarer til de faktiske omkostninger, som vandforsyningen har til ekstra administration eller andre ydelser, som ikke dækkes over det normale driftsbidrag. Gebyrernes størrelse skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen. 5 Opdelingen kan eventuelt udelades, se afsnit Gebyrlovens hjemmel var relevant for den kommunale forsyningsvirksomhed, men er ikke relevant for de nu selskabsudskilte vandselskaber uanset ejerskab. Høring af udkast til Vejledning om takster for vand 13

14 5.2 Skatter og afgifter Skatter og afgifter skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen. Flere vandforsyninger oplyser i deres opkrævninger, hvor stor en del af vandprisen, der udgøres af skatter og afgifter. Det kan af hensyn til gennemsigtigheden af priserne anbefales, at de særlige skatter og afgifter af vand, der er kendte på godkendelsestidspunktet, oplyses i takstbladet, fx afgift af ledningsført vand. 5.3 Moms Efter momsloven opkræves moms af ydelser og varer. Anlægsbidrag og driftsbidrag er derfor momspligtige. Nogle gebyrer er momspligtige, mens andre ikke er det, jf. momsloven. Naturstyrelsen er ikke myndighed for momsloven, men henviser til, at Skatteministeriets har udtalt sig om 6 forskellige gebyrer i udtalelse nr af 2. juli 2004 (Retsinformation.dk): 1. Rykkerskrivelser 2. Inkassomeddelelser 3. Personligt fremmøde hos debitor ved forsyningsvirksomhedens egen opkræver (inkassobesøg) 4. Lukkebesøg, hvor forsyningsvirksomheden igen søger beløbet inddrevet. 5. Åbnebesøg, hvor forsyningsvirksomheden igen åbner 6. Indgåelse af betalingsaftaler i forlængelse af den misligholdte fordring. Det fremgår af udtalelsen, at punkt 1-4 falder uden for momslovens anvendelsesområde, at punkt 5 er momspligtigt, mens punkt 6 er omfattet af momsloven, men er momsfrit efter lovens 13, stk. 1, nr Høring af udkast til Vejledning om takster for vand

15 6. Godkendelse af takstbladet Vandforsyningens bestyrelse har ansvaret for at fastsætte taksterne, så de overholder vandforsyningslovens 52 a og 53, og at indsende takstbladet til kommunalbestyrelsens godkendelse, bilagt regnskaber og budgetter, der er nødvendige for, at kommunalbestyrelsen kan vurdere, om taksterne er fastsat inden for vandforsyningslovens rammer. Desuden vedlægges vandforsyningens godkendte regulativ, så kommunalbestyrelsen kan vurdere, om takstbladet udmønter regulativet. Kommunalbestyrelsen godkender én gang årligt anlægs- og driftsbidrag for de almene vandforsyningsanlæg, der er beliggende i kommunen, jf. vandforsyningslovens 53, stk. 1. Et godkendt takstblad gælder dog indtil, der er godkendt et nyt takstblad. Vandforsyningen udarbejder takstbladet og indsender en indstilling om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag til kommunalbestyrelsen. Indstillingen skal ledsages af de nødvendige oplysninger til brug for kommunalbestyrelsens vurdering af, om taksterne er fastsat i overensstemmelse med vandforsyningsloven. De nødvendige oplysninger omfatter følgende: beregningsgrundlag for taksterne regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven, dvs. opdelt i særskilte drifts- og anlægsregnskaber, budget for det kommende år med særskilte drifts- og anlægsbudgetter en flerårig investeringsplan, der angiver eventuelle udvidelser af vandværkets anlæg og hvilke andre større anlægsarbejder, der forventes i den kommende årrække, og hvornår de forventes en redegørelse for eventuelle opsparede midlers anvendelse over en årrække (ikke aktuelt for vandforsyninger, som er omfattet af vandsektorloven) begrundelse for uændret eller ændret takst det udmeldte prisloft for vandforsyninger, der er omfattet af vandsektorloven) Det er oplysninger, som i vidt omfang er de samme, som vandforsyningen selv har brug for, for at kunne udarbejde et takstblad og for at kunne opfylde årsregnskabslovens krav. Ved godkendelsen skal kommunalbestyrelsen påse, at vandforsyningens samlede indtægter fra takster og evt. andre kilder (fx renteindtægter, lejeindtægter, forpagtningsafgifter, erstatninger, salg af aktiver, m.v.) svarer til vandforsyningens lovlige udgifter, jf. vandforsyningslovens 52 a. Vandforsyningerne må efter vandforsyningslovens 52 a (hvile-i-sig-selv princippet) ikke opkræve mere eller mindre over taksterne, end nødvendigt til vandforsyningens drift og anlæg over en kortere årrække, eller budgettere med udgifter til formål, der ikke er omfattet af vandforsyningsloven. Kommunalbestyrelsen påser endvidere, at forskellen i vandforsyningens takster for forskellige kategorier af ejendomme er sagligt begrundet, og at der ikke sker ulovlig forskelsbehandling ved fastsættelse af anlægsbidrag og driftsbidrag. Kommunalbestyrelsen kan ikke i godkendelsen af takster delegere afgørelsen om størrelsen af anlægsbidrag for ejendomme, der undtagelsesvis ikke er omfattet af takstbladet, til vandforsyningen. Høring af udkast til Vejledning om takster for vand 15

16 For almene vandforsyninger, der ikke er omfattet af vandsektorlovens 2, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse, om forhøjelse af visse former for bidrag, hvis forhøjelsen er nødvendig, fordi kommunalbestyrelsen har nægtet at godkende forhøjelsen af andre former for bidrag, jf. vandforsyningslovens 53, stk. 1, sidste punktum. Hvis kommunalbestyrelsen har ydet støtte til en vandforsyning eller til sammenlægning af vandforsyninger, jf. 53 a, kan kommunalbestyrelsen forlange, at takstsystemet og regnskabet tilrettelægges på en nærmere angivet måde. Kommunalbestyrelsen har herudover ikke hjemmel til at ændre eller fastsætte de takster, der er fastsat af vandforsyningen. Hvis kommunalbestyrelsen ikke vil godkende taksterne skal der træffes afgørelse herom, jf. forvaltningsloven. Hvis kommunalbestyrelsen afviser at godkende taksterne, må vandforsyningen fremsende et nyt takstblad til godkendelse. For vandforsyninger, der deltager i et samarbejde efter 52 b eller 48, skal kommunalbestyrelserne godkende taksterne i forening, jf. vandforsyningslovens 53, stk. 2. Kommunerne skal lægge det enkelte anlægs bidrag til et lovligt etableret samarbejde til grund, men de skal vurdere, om udgifterne er lovlige og af en rimelig størrelse. 6.1 Takstgodkendelse under overholdelse af prisloftet Taksterne for en vandforsyning, der er omfattet af vandsektorlovens 2, stk. 1, skal endvidere samlet set overholde det prisloft, der fastsættes af Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal derfor ved godkendelsen af takstbladet påse, at vandforsyningens anlægs- og driftsbidrag er fastsat sådan, at det må forventes, at taksterne og øvrige forventede indtægter overholder det samlede prisloft. Prisloftet fastsættes af Forsyningssekretariatet som en samlet indtægtsramme for selskabets indtægter. Forsyningssekretariatet har myndighedskompetencen vedrørende prisloftet, og kommunalbestyrelsen skal derfor ikke foretage en nærmere vurdering af prisloftet i forbindelse med godkendelse af takstbladet, bortset fra en vurdering af om prisloftet samlet set kan overholdes med vandforsyningens forslag til anlægs- og driftsbidrag og eventuelle andre forventede indtægter. Kommunalbestyrelsen kan ifølge vandforsyningslovens 53, stk. 1, ikke ændre bidrag for vandforsyninger, der er omfattet af vandsektorlovens 2, stk. 1. En ændring ville give risiko for overskridelse af prisloftet, som vandforsyningen er forpligtet til at overholde samlet set. Men kommunalbestyrelsen kan undlade at godkende anlægs- og driftsbidragene. Vandforsyningen må i så fald fremlægge et nyt takstblad til godkendelse. Kommunalbestyrelsen kan, jf. ovenfor, forlange, at vandforsyningen fremlægger dokumentation i form af et budget eller lignende for, hvordan taksterne samlet set forventes at ligge inden for prisloftet for det pågældende år. Det er ikke muligt at angive vandmængder og tilslutninger præcist, og kommunalbestyrelsen må derfor foretage vurderingen på grundlag af de forudsætninger, der foreligger på godkendelsestidspunktet, herunder de budgetter og investeringsplaner, som vandforsyningen har fremlagt. Forsyningssekretariatet foretager den efterfølgende kontrol af om prisloftet er overholdt i et givent år. Forsyningssekretariatet sikrer, at eventuel over- eller underdækning i forhold til prisloftet modregnes i et kommende prisloftsår. Vandforsyningen har ansvar for at indsende de nødvendige oplysninger om de faktiske indtægter i prisloftsåret til Forsyningssekretariatet. 16 Høring af udkast til Vejledning om takster for vand

17 6.2 Manglende godkendelse af takstbladet Taksternes gyldighed er blandt andet betinget af, at kommunalbestyrelsen har godkendt takstbladet. I situationer, hvor det ikke har været muligt at få godkendt takstbladet i tide, kan der ikke opkræves godkendte endelige takster. I den situation kan vandforsyningen, hvis det er økonomisk muligt, udskyde opkrævningen indtil taksterne er godkendt af kommunalbestyrelsen eller opkræve et a conto beløb med udgangspunkt i de tidligere godkendte takster, og efterfølgende foretage en efterregulering. Det skal fremgå af opkrævningen, at der er tale om et a conto beløb, der efterreguleres senest samme år. A conto beløbet kan ikke fastsættes højere end de forventede takster. For at gøre det tydeligt for forbrugerne, at opkrævning sker på grundlag af godkendte takster, bør godkendelsen fremgå ved kommunalbestyrelsens påtegnelse på selve takstbladet, som herefter offentliggøres på vandforsyningens hjemmeside. 6.3 Forsyning i flere kommuner En vandforsyning, der forsyner på tværs af kommunegrænsen, skal forelægge taksterne til godkendelse i den kommune, hvor vandforsyningen er beliggende, jf. 53, stk. 1, 2, punktum (hjemstedskommunen). Da godkendelsen er en sag, der vedrører vandforsyningsforholdene i en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen efter vandforsyningslovens 4 forhandle med den eller de kommuner, som sagen vedrører. Den kommune, hvor vandforsyningen er beliggende, forventes at tage initiativ til at inddrage de øvrige kommuner, som takstgodkendelsen vedrører. Det kan ske i form af høring af udkast til afgørelse. Høring af udkast til Vejledning om takster for vand 17

18 7. Klage m.v. Taksterne kan ikke påklages administrativt, jf. vandforsyningslovens 76, stk. 1, nr. 4. Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. styrelseslovens 7 48, stk. 1. Statsforvaltningen har behandlet en række sager om kommunalbestyrelsens godkendelse af vandforsyningers takstblade, herunder sager om, hvorvidt kommunalbestyrelsen havde påset, at anlægs- og driftsbidrag var fastsat på baggrund af saglige kriterier. Statsforvaltningen kan afgive en udtalelse. Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere. Det kan fx være om, hvorvidt et vandværks prisberegning m.v. er i strid med almindelige retsregler, om forældelse af fordringer, konsekvensen af fejl på en vandmåler, fortolkning af takstblad og krav på efterregulering af betaling. Nævnet kan ikke behandle klager over vandforsyningens takster. Forbrugerombudsmanden tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder reglerne for markedsføring og anden forbrugerbeskyttende lovgivning, fx urimelige betingelser i aftalen, for høje renter, gebyrer, diskrimination, dårlig rådgivning i forhold til finansielle produkter mv. Vandforsyningerne kan ifølge vandforsyningslovens 84, stk. 3, pålægges strafansvar efter straffelovens kapitel 5. 7 Lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010 om kommunernes styrelse med senere ændringer. 18 Høring af udkast til Vejledning om takster for vand

19 8. Eksempler på takstblade I dette kapitel vises to eksempler på, hvordan et takstblad kan opbygges. Takstbladet kan specificeres yderligere, fx hvis der i forsyningsområdet er mange erhvervsvirksomheder eller boligforeninger. Det er endvidere muligt at opdele takstbladet i flere (fx til boligkunder, erhvervskunder, landbrug), hvis det kan gøre takstbladet mere overskueligt for kunderne. Uanset, hvordan takstbladet opbygges, er det vigtigt, at det er i overensstemmelse med det gældende regulativ. Eksempel på opbygning af takstblad med differentieret h9vedanlægsbidrag i forhold til forbrugets størrelse, og differentieret forsyningsledningsbidrag i forhold til beliggenhed. Eksempel 1 VANDBY VANDVÆRK 8 Vandværkets kontaktadresse. Takstblad 20xx i henhold til regulativet Driftsbidrag Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig Målerafgift årlig pr. vandmåler Vandafgift pr. m 3. Statsafgift af ledningsført vand pr. m 3 (Vandskat) kr. kr. kr. kr. Excl. moms Incl. moms Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig Øvrige forbrugere m 3 /år kr. kr. Excl. moms Incl. moms m 3 /år (2 x bidrag) kr. 8 Eksempel på opbygning af takstblad fra FVD s vejledning om takstfastsættelse Høring af udkast til Vejledning om takster for vand 19

20 m 3 /år (3 x bidrag) kr m 3 /år (4 x bidrag) kr. Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. ejendom (matr.nr.) kr. Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom (matr.nr.) kr. Stikledningsbidrag pr. stk Kr. Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter Indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober. Gebyrer Excl. moms Incl. moms Rykkegebyr kr. Momsfrit For sen indsendelse af selvaflæsningskort kr. Momsfrit Flyttegebyr Gebyr for aflæsning af vandmåler kr. Momsfrit Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning kr. Kr. kr. Drifts- og anlægsbidrag godkendt af kommunalbestyrelse, den / 20xx. 20 Høring af udkast til Vejledning om takster for vand

21 Eksempel 2 Eksempel på opbygning af takstblad med differentieret h9vedanlægsbidrag i forhold til stikledningsdimension og beliggenhed VANDBY VANDVÆRK 9 Vandværkets kontaktadresse. Takstblad for 20xx i henhold til regulativet Driftsbidrag Kr. excl. moms Kr. incl. moms Fast årlig afgift pr. ejendom pr. boligenhed. Målerafgift årlig pr. vandmåler Vandafgift pr. m 3. Statsafgift af ledningsført vand pr. m 3 (Vandskat) Anlægsbidrag i byzone Stikledningsdimension Hovedanlæg Forsyningsledning Stikledning I alt kr. Excl. moms I alt kr. Incl. moms 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm Anlægsbidrag i landzone Stikledningsdimension Hovedanlæg Forsyningsledning Stikledning I alt kr. Excl. moms I alt kr. Incl. moms 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm Forsynings og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober. Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning. Gebyrer Rykkegebyr For sen indsendelse af selvaflæsningskort Flyttegebyr Gebyr for aflæsning af vandmåler Gebyr for oplysning til advokat/ejendomsmægler v/hushandel Moms frit Moms frit Moms frit 9 Eksempel på opbygning af takstblad fra FVD s vejledning om takstfastsættelse. Høring af udkast til Vejledning om takster for vand 21

22 Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning Moms frit Drifts- og anlægsbidrag godkendt af kommunalbestyrelse den 20xx 22 Høring af udkast til Vejledning om takster for vand

23 Referencer Miljøministeriets publikationer Udkast til vejledning om normalregulativer i almene vandforsyninger, 2013 ( i høring) Udkast til vejledning om regnskabsaflæggelse (forventes i høring ultimo 2013) Anden litteratur FVD s vejledning nr. 306, 2/2012 Fastsættelse af vandværkstakster, Danske Vandværkers Forening, Vejledning nr. 12, og Danmarks Private Vandværker, standard nr. 170, Høring af udkast til Vejledning om takster for vand 23

24 [Bagside overskrift] [Bagside tekst] Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK København Ø Tlf.: (+45) www. naturstyrelsen.dk

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning

Fastsættelse af takster for vand. Vejledning Fastsættelse af takster for vand Vejledning Titel: Fastsættelse af takster for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø Tlf.:

Læs mere

Høring af udkast til Vejledning om takster for vand

Høring af udkast til Vejledning om takster for vand Høring af udkast til Vejledning om takster for vand Vejledning om fastsættelse af takster for almene vandforsyningsanlæg 23. september 2013 Indhold 1. Indledning... 4 2. Definitioner og begreber... 5 2.1

Læs mere

Temalørdag. Lørdag den 2. november 2013. Roskilde

Temalørdag. Lørdag den 2. november 2013. Roskilde Temalørdag Lørdag den 2. november 2013 Roskilde Tema Hvad gør vi med de dårlige betalere Retsgrundlaget, almene vandværker Manglende betaling Reaktionsmuligheder Tvangsauktioner Dødsboer Skattemæssige

Læs mere

TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE. Torsdag den 7. februar 2013. Det Gamle Mejeri

TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE. Torsdag den 7. februar 2013. Det Gamle Mejeri TEMAAFTEN VANDRÅDET I LEJRE KOMMUNE Torsdag den 7. februar 2013 Det Gamle Mejeri BESTYRELSESARBEJDE Det kunne være så godt 2 BESTYRELSESARBEJDE Det kunne være så godt Hvis ikke der var alle de forbandede

Læs mere

Vejledning nr. 306 02/2012 Gammelt nr. 104

Vejledning nr. 306 02/2012 Gammelt nr. 104 Vejledning nr. 306 02/2012 Gammelt nr. 104 Indhold 1. Generelt om takster og takstblade... 2 1.1 Sammenhæng med regulativet... 2 1.2 Præcis formulering i takstbladet... 2 1.3 Kommunen skal godkende...

Læs mere

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2017: Fast afgift pr. forbruger pr. år kr. 600,- excl. moms Pris pr. m3 vand udgør 3,- excl. moms Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør 4,23 excl.

Læs mere

Vejledning om fastsættelse af takster for vand. Indledning HØRING AF UDKAST TIL

Vejledning om fastsættelse af takster for vand. Indledning HØRING AF UDKAST TIL HØRING AF UDKAST TIL Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 6. oktober 2016 J nr. 2016-9046 /BOJ, JSM Vejledning om fastsættelse af takster for vand Indledning Alle almene vandforsyninger skal hvert

Læs mere

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne.

1. Indledningen For at stramme teksten op bør heraf i 2. linje erstattes med taksterne. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Sendt til mail: nst@nst.dk Solrød Strand, den 15. november 2013 Høringssvar til udkast til vejledning om takster for vand Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ :

Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/ : Abildå Vandværk Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2016: Fast afgift pr. forbruger pr. år 700,- Pris pr. m3 vand udgør 3,- Afgift pr m3 ledningsført vand udgør 5,86 Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse

Læs mere

Takstblad Abildå Vandværk.

Takstblad Abildå Vandværk. Takstblad Abildå Vandværk. Takster gældende for perioden 1/1 31/12 2015: Fast afgift pr. forbruger pr. år Pris pr. m3 vand udgør Afgift pr. m3 ledningsført vand udgør Afgift pr. m3 til drikkevandsbeskyttelse

Læs mere

REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015-2019

REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL BUDGET FOR 2015 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET 2015-2019 BELLINGE ØST-VANDVÆRK Elmegårdvænget 11, Bellinge, 5250 Odense SV SE nr.: 16501514 Telefon: 65 96 14 97 Mail: ibjesper@post11.tele.dk Hjemmeside: www.bellingeøstvandværk.dk REGNSKAB FOR 2013 BUDGET FOR

Læs mere

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015

HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING I/S Takstblad 2015 Priser for vandforbrug og vandmåler Hovedelementer i betaling Din betaling for vand er overordnet opdelt i to hovedelementer Vandforbrug: Det afregnes efter

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a

Læs mere

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver.

Betalingsreglerne beskriver de anlægsbidrag og øvrige bidrag, som Århus Kommunale Værker opkræver. Betalingsregler - Anlægsbidrag og øvrige bidrag 1. Anlægsbidrag 2. Øvrige bidrag 3. Betaling 4. Øvrige bestemmelser 5. Udregning af anlægsbidrag 6. Definitioner Nærværende Betalingsregler er godkendt af

Læs mere

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S Vandforsyningerne Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S 5. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser...3 2 Definitioner og grundlæggende

Læs mere

Vejledning om fastsættelse af takster for vand. Indledning HØRING AF UDKAST TIL

Vejledning om fastsættelse af takster for vand. Indledning HØRING AF UDKAST TIL HØRING AF UDKAST TIL Kontor/afdeling Center for Forsyning Dato 6. oktober 2016 J nr. 2016-9046 /BOJ, JSM Vejledning om fastsættelse af takster for vand Indledning Alle almene vandforsyninger skal hvert

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2014 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. december 2013. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2013 VANDFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s regulativ for vandforsyning, godkendt af Mariagerfjord Byråd den X. X 2012. Regulativet kan ses og downloades på Mariagerfjord Vand a s hjemmeside:

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 4 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

REGNSKAB FOR 2012 BUDGET FOR 2013 UDKAST TIL BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET

REGNSKAB FOR 2012 BUDGET FOR 2013 UDKAST TIL BUDGET FOR 2014 UDKAST TIL ANLÆGSBUDGET BELLINGE ØST-VANDVÆRK Elmegårdvænget 11, Bellinge, 5250 Odense SV SE nr.: 16501514 Telefon: 65 96 14 97 Mail: ibjesper@post11.tele.dk Hjemmeside: www.bellingeøstvandværk.dk REGNSKAB FOR 2012 BUDGET FOR

Læs mere

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet

Danske love Bekendtgørelser. Vejledninger, normer. 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen. Lovgivning om vandforsyning og -kvalitet Bestyrelsens rammer og ansvar Vandråd Syddjurs 27 januar 2016 Robert Jensen Juridisk Rådgiver 1. Bestyrelsens ansvar i forhold til lovgivningen EU Direktiv Danske love Bekendtgørelser Vejledninger, normer

Læs mere

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning BilagKB_110426_pkt.17_02 Udkast Almindelige Leveringsbestemmelser for vand Hvidovre Forsyning 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser...

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3

Notat. Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-003661-3 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7

Forbrugerpriser... 3. Tilslutning... 4-6. Øvrige ydelser... 6-7 Takster - Vand 2013 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Tilslutning... 4-6 Hovedanlægsbidrag Forsyningsledningsbidrag Etablering af stikledning Afbrydelser Øvrige ydelser... 6-7 Erstatningsmåler

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 38% Produktion 47% Distribution 15% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjylland fører i medfør af styrelseslovens 1 47 tilsynet med kommunerne i Region Midtjylland. TILSYNET

Statsforvaltningen Midtjylland fører i medfør af styrelseslovens 1 47 tilsynet med kommunerne i Region Midtjylland. TILSYNET Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 20-12- 2010 Favrskov Kommunes tilsyn med Hadbjerg Vandværk I/S Statsforvaltningen Midtjylland fører i medfør af styrelseslovens 1 47 tilsynet med kommunerne

Læs mere

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2

Notat. Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. august 2013 Sagsnr.: 2013-005252-2 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S.

Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. Køge Vand A/S Beskrivelse af driftsbudget 2018 Vi har modtaget statusmeddelesen for indtægtsrammen for 2018 for Køge Vand A/S. De generelle effektiviseringskrav til vandselskaberne i 2018 er fastsat til

Læs mere

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6

Notat. Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4924 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. oktober 2013 Sagsnr.: 2013-005252-6 Henning.Leth@middelfart.dk

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Vindeby Vandforsyning a.m.b.a. Til Svendborg Kommune Att: Hans Peter Birk Hansen Svendborgvej 135 Vester Skerninge.. Vindeby den 27-09-2011 vor ref: jtd Vedr.: Takster for Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Læs mere

2010 and Takster - V

2010 and Takster - V Takster - Vand 2010 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Grenaa Anholt Tilslutning... 4-6 Bymæssig bebyggelse (Zone 1) Landzone (Zone 2) Hele Anholt er udlagt som landzone Etablering af stikledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad - 2014. Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2014 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2014. Alle takster er excl. moms (pris incl. moms er vist i parentes)

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S

Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 25. november 201 og er godkendt af Vejen Byråd den 10. december 201. takster 2014

Læs mere

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER BUDGET 2015 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 34% Produktion 47% Distribution 19% 1 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet Herning. Herning Kommunes tilsyn med Herning Vand A/S

Herning Kommunalbestyrelse Torvet Herning. Herning Kommunes tilsyn med Herning Vand A/S Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 26-04- 2011 Herning Kommunes tilsyn med Herning Vand A/S A har ved brev af 26. april 2010 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

KASSEREREN cvr-nr.: Lundsgårdsvej 14, Bolbro 5200 ODENSE V telefon: Avernakø

KASSEREREN cvr-nr.: Lundsgårdsvej 14, Bolbro 5200 ODENSE V   telefon: Avernakø AVERNAKØ VANDVÆRK KASSEREREN cvr-nr.: 42 54 98 51 Lundsgårdsvej 14, Bolbro 5200 ODENSE V e-mail: vand@avernak.dk telefon: 4260 6542 Avernakø 22-8-2016 Faaborg-Midtfyn Kommune Veje og forsyning Nørregade

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 12. juni 2009. Nr. 460. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Erhverv Priser 2015 Vand Affald Spildevand Erhverv PRISER 2015 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2015. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015. Regnskabslovgivning for mindre vandværker

Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015. Regnskabslovgivning for mindre vandværker Temadag for vandforsyninger Lørdag den 28. november 2015 Regnskabslovgivning for mindre vandværker En introduktion til ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen Svend Sand Partner Præsentation Svend Sand Partner

Læs mere

Priser - vand og afløb

Priser - vand og afløb Priser - vand og afløb VEJEN FORSYNING A/S Priser og afgifter er vedtaget af Vejen Vand A/S og Vejen Spildevand A/S den 24. november 2014 og er godkendt af Vejen Byråd den 9. december 2014. Vejen Forsyning

Læs mere

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba www.blokhusvand.dk Telefon: 98 24 91 98 Email: info@blokhusvand.dk 1 VEDTÆGTER FOR BLOKHUS VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Blokhus Vandværk blev stiftet

Læs mere

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015

Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. januar 2015 Aarhus Vand A/S betalingsvedtægt og takster for 2015 Bestyrelsen for Aarhus Vand A/S har vedtaget en ny betalingsvedtægt

Læs mere

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring.

Vandafgiften er 8,00 kr. pr. m3., og derudover opkræves der 1 kr. til grundvandssikring. Notat Vindeby Vandforsyning - Godkendelse af takster for 2017 Vindeby Vandforsyning har fremsendt taksterne for 2017 til godkendelse.vandværksbestyrelsen har valgt ikke at ændre taksterne. De er ikke ændret

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

REGULATIV FAXE VANDVÆRK

REGULATIV FAXE VANDVÆRK REGULATIV For FAXE VANDVÆRK s.m.b.a. 1. Indledende bestemmelser. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4.7.1985 om vandforsyning m.v. af Fakse Byråd efter forhandling

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2014 PRISER vand & afløb 1. januar 2014 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 26. november 2013 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2013. Vær opmærksom

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S

PRISER vand & afløb. 1. januar. TAKSTBLAD for Billund Vand A/S PRISER vand & afløb 1. januar 2015 TAKSTBLAD for Billund Vand A/S Indhold 1 Drikkevand... 3 1.1 Pris for drikkevand... 3 1.2 Pris for tilslutning drikkevand... 3 1.3 Bidrag til hovedanlæg og forsyningsledning...

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. januar 1989, er et interessentskab, hvis navn er Harlev Framlev Vandforsyning. Selskabet har hjemsted i Århus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forbrugerpriser 1 Vand Grenaa Vand Anholt. Tilslutning 2-4 Zone 1. By Zone 2. Land (Hele Anholt er udlagt landzone)

Indholdsfortegnelse. Forbrugerpriser 1 Vand Grenaa Vand Anholt. Tilslutning 2-4 Zone 1. By Zone 2. Land (Hele Anholt er udlagt landzone) Takster Vand 2008 Grenaa & Anholt Vandforsyning a.m.b.a. Teknologivej 2 8500 Grenaa Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser 1 Vand Grenaa Vand Anholt Tilslutning 2-4 Zone 1. By Zone 2. Land (Hele Anholt er

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Att.: Driftschef Finn Ellegaard Undalsvej 3 3300 Frederiksværk 2. juli 2012 Sag 12/05020 / CGA Deres ref. fiel@halsnaesforsyning.dk Afgørelse om forøgelse af

Læs mere

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 49,48 39,58. Der opkrævet særbidrag i h. t. bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand.

Normal vand- og vandafledningsbidrag i alt: 49,48 39,58. Der opkrævet særbidrag i h. t. bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. TAKSTBLAD 2018 for Vand Ballerup A/S & Afløb Ballerup A/S Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Vand Ballerup og Betalingsvedtægt for Afløb

Læs mere

Ethvert medlem er berettiget til at bruge så meget vand som denne måtte ønske, såfremt vandværket kan levere den ønskede mængde.

Ethvert medlem er berettiget til at bruge så meget vand som denne måtte ønske, såfremt vandværket kan levere den ønskede mængde. 1. Selskabets navn er Tappernøje Vandværk, stiftet i 1913, og det har til formål at tilvejebringe vand til husholdning, landbrug og mindre erhvervsvirksomheder i forsyningsområdet. 2. Enhver grundejer

Læs mere

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg betaler lovbestemte spildevandsafgifter, som det fremgår af SKAT s hjemmeside.

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentligt spildevandsanlæg betaler lovbestemte spildevandsafgifter, som det fremgår af SKAT s hjemmeside. TAKSTBLAD 2015 Driftsbidrag og tilslutningsbidrag er i henhold til Bestemmelser for levering af vandforsyning fra Forsyning Ballerup og Betalingsvedtægt for Forsyning Ballerups spildevandsanlæg gældende

Læs mere

Regulativ for. Vandforsyning

Regulativ for. Vandforsyning Regulativ for Vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Med rødt er forslag til ændringer i normalregulativ. Med grønt er forslag til tilføjelser. Gældende fra xx 2016 1 Indhold 1. Indledende

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM:

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: BS 107/96 I/S Mou Vandværk mod S Afsagt den 28. april 1998. I 1986-87 lod sagsøgte S sin ejendom, beliggende Fjordhaven i Mou, udstykke i 32 grunde, som

Læs mere

Fællesregulativ. for. almene vandværker. i Bramsnæs Kommune

Fællesregulativ. for. almene vandværker. i Bramsnæs Kommune Fællesregulativ for almene vandværker i Bramsnæs Kommune 1. Indledende bestemmelser. 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985 om vandforsyning m.v.

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2012

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2012 PRISER vand & afløb 1. januar 2012 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 21. november 2011 og godkendt af Billund Byråd d. 13. december 2011. Vær opmærksom

Læs mere

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster

Takstblad Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster Takstblad - 2018 Vandforsyning Spildevand Tømningsordning Administrative takster 2 Vandforsyning Taksterne er gældende fra den 1. januar 2018. Alle takster er ekskl. moms (pris inkl. moms er vist i parentes)

Læs mere

REGULATIV FOR ALMENE VANDVÆRKER I GRINDSTED KOMMUNE

REGULATIV FOR ALMENE VANDVÆRKER I GRINDSTED KOMMUNE REGULATIV FOR ALMENE VANDVÆRKER I GRINDSTED KOMMUNE 1. Indledende bestemmelser 2. Vandforsyningens styrelse 3. Ret til forsyning med vand 4. Forsyningsledninger 5. Stikledninger 6-10. Vandinstallationer

Læs mere

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer.

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer. RETTEN I RØNNE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 23. december 2005 i sag nr. BS 59/2005: B c/o H mod Tejn Vandværk v/ F Under denne sag, der er anlagt den 25. februar 2005, er hovedspørgsmålet, om sagsøgeren

Læs mere

Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand. Aarhus Vand A/S

Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand. Aarhus Vand A/S Vejledning til Regulativ for håndtering af drikkevand Aarhus Vand A/S Aarhus Vand A/S Side 2 Indhold Forord 1. Generelt om anlægsbidrag 4 2. Udregning af anlægsbidrag 4 3. Øvrige bidrag 6 4. Øvrige bestemmelser

Læs mere

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2018 TAKSTBLAD FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND SAMN FORSYNING APS Samn Forsyning ApS: Samn Forsyning står for drift og administration af spildevandet i Horsens og Odder kommuner samt

Læs mere

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2017 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. M³ Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til og med 100.000 m³ / år: 3,92 kr. 4,90 kr. Vandpris ved forbrug over

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA netværk for leveringsbetingelser - vand Skanderborg, oktober 2015 Vedr.: Kommentering af Normalregulativet for almene vandforsyninger Netværksgruppen for

Læs mere

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND

TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND TAKSTBLAD 2015 FOR HÅNDTERING AF DRIKKEVAND OG SPILDEVAND DRIKKEVAND VANDPRIS - PR. KUBIKMETER: Uden moms Med moms Vandpris ved forbrug op til 100.000 m3 / år: 3,47 kr. 4,34 kr. Vandpris for forbrug over

Læs mere

Regulativ for vandværker i Odense Kommune

Regulativ for vandværker i Odense Kommune 2016 Regulativ for vandværker i Odense Kommune VANDFORSYNING Allesø Vandværk Bellinge Øst Vandværk Bellinge Vest Vandværk Brændekilde Vandværk Davinde Vandværk Fangel Vandværk Fraugde-Over Holluf Vandværk

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

2. Vandforsyningens styrelse... 7 2.1 Oplysninger om vandforsyningen... 7 2.2 Afgørelser... 7 2.3 Takstblad... 7. 3.1 Ret til forsyning med vand...

2. Vandforsyningens styrelse... 7 2.1 Oplysninger om vandforsyningen... 7 2.2 Afgørelser... 7 2.3 Takstblad... 7. 3.1 Ret til forsyning med vand... Indhold 1. Indledende bestemmelser... 4 1.1 Regulativ for Oppelstrup Vandværk vandforsyningsanlæg... 4 1.1.1 Regulativet... 4 1.1.2 Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag... 4 1.1.3 Vandmålere og betaling

Læs mere

Regulativ for. I/S Vester Sottrup Vandværk. Vandforsyning

Regulativ for. I/S Vester Sottrup Vandværk. Vandforsyning Regulativ for I/S Vester Sottrup Vandværk Vandforsyning Vers. 23.11.2004 8. udgave Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledende bestemmelser....2 2. Vandforsyningens styrelse...2 3. Ret til forsyning

Læs mere

Forbrugerpriser Tilslutning Øvrige ydelser... 7

Forbrugerpriser Tilslutning Øvrige ydelser... 7 Takster - Vand 2009 Indholdsfortegnelse Forbrugerpriser... 3 Vand Grenaa Vand Anholt Tilslutning... 4-6 Zone 1 - By Zone 2 - Land (Hele Anholt er udlagt landzone) Etablering af stikledning Afbrydelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSEKABET RY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSEKABET RY VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 20. januar 1922, er et andelsselskab, hvis navn er Ry Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 9. Generelt... Side 11

Indholdsfortegnelse. Drikkevand.. Side 4. Spildevand.. Side 9. Generelt... Side 11 Takster 2016 Indholdsfortegnelse Drikkevand.. Side 4 Pris pr. kubikmeter Fast bidrag pr. vandmåler Fast bidrag for sprinkleranlæg Tilslutning i bymæssig bebyggelse Tilslutning i det åbne land Tilslutning

Læs mere

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk 1. Indledende bestemmelser 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. med senere ændringer, af

Læs mere

TAKSTER OG GEBYRER I 2013

TAKSTER OG GEBYRER I 2013 Rev. 08-02-2013 Område Enhed 2013 Note 2013 Inkl. Moms Ex. Moms Vandforsyning Driftsbidrag - fast, pr. hovedmåler kr./år 1.221,25 977,00 - variabelt, pr. m 3 kr./m³ 9,48 7,58 - statsafgift (kr. 5,46 Ekskl.

Læs mere

FOR INTERESSENTSKABET FENSMARK VANDVÆRK

FOR INTERESSENTSKABET FENSMARK VANDVÆRK Vedtægter FOR INTERESSENTSKABET FENSMARK VANDVÆRK 8. marts 2007 Fensmark Vandværk Vedtægter Fensmark Vandværk I/S Elmevej 2, Fensmark 4684 Holmegaard Tlf. 23232501 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er et forsøg på at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er et forsøg på at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Den 28. februar 2013 Til samtlige medlemmer af Ganløse Søndre Vandværk A.m.b.a. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 19.30 i Ganløse Søndre Vandværks mødelokale

Læs mere

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift.

Tillæg for 1:1 omkostninger udgør kr. 16.000 som følge af betaling til Forsyningssekretariatet og kr. 944.292 som spildevandsafgift. Hørsholm Vand ApS Prisloft 2011 Der foreligger på nuværende tidspunkt afgørelse af prisloft for vand for 2011 og udkast til afgørelse om prisloft for spildevand for 2011. Udkastene har resulteret i kommentarer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: David Salem Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 5. december 2016 Sag nr. 16/00139 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere