Årsberetning for Forsikring & Pension 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Forsikring & Pension 2000"

Transkript

1 Årsberetning for Forsikring & Pension 2000 NFT 1/2001 af adm. direktør Bent Knie-Andersen, Alm. Brand På Forsikring & Pensions vegne vil jeg gerne byde velkommen til dette årsmøde. En særlig velkomst skal lyde til vores ressortminister, økonomiminister Marianne Jelved, ligesom jeg gerne vil byde velkommen til erhvervsminister Pia Gjellerup, der også har glædet os ved at deltage i dette årsmøde. En særlig velkomst skal også rettes til repræsentanterne for Finanstilsynet, for ministerier og andre offentlige myndigheder og de organisationer, vi samarbejder med, samt til pressen. Bent Knie-Andersen Den samfundsøkonomiske udvikling Den samfundsøkonomiske udvikling må karakteriseres som tilfredsstillende: Fortsat vækst, høj beskæftigelsesgrad, lav inflationstakt og forbedret udvikling på betalingsbalancens løbende poster. Konjunkturudsigterne for Danmarks vigtigste samhandelspartnere peger dertil overvejende i positiv retning. Samfundsøkonomiens tilstand er af afgørende betydning for udviklingen på forsikringsmarkederne. Det gælder først og fremmest på skadesforsikringsområdet. Her har væksten i 1999 og den forløbne del af år 2000 nogenlunde svaret til udviklingen i bruttonationalproduktet. Udviklingen i skadesforløbet har derimod været stærkt afvigende. Det skyldes først og fremmest den orkan, der den 3. december 1999 hærgede landet. Det blev århundredets voldsomste naturbegivenhed i Danmark, mange gange kraftigere end hvad vi før har oplevet. Orkanen Anatol, som den blev navngivet, anrettede forsikringsdækkede skader på landbrugsejendomme, parcelhuse, sommerhuse og biler, hvortil kom betydelige skader på skovområder, frugtplantager og erhvervsfiskeri. Det administrative pres på forsikringsselskaberne har været overvældende. På en enkelt nat forekom mere, end hvad der svarer til et halvt års normalskader. Selv nu, næsten et år efter, er kun omkring 3/4 af alle skader afsluttet, og de samlede skadesbeløb nærmer sig 14 mia. kr. * Aflagt af formanden, adm. direktør Bent Knie-Andersen, Alm. Brand, ved F&P s årsmøde den 22. november 2000 på Radisson SAS Falconer Center, Frederiksberg. 23

2 Sådan er det, og det skal der ikke klages over. Forsikringsselskaberne er jo netop til for at klare sådanne katastrofer. En væsentlig del af skadesudgifterne er naturligvis dækket af genforsikringsselskaberne gennem de genforsikringsordninger, selskaberne har haft, men orkanens ekstraordinære omfang har bevirket, at genforsikringsdækningen i de fleste selskaber ikke har slået til, således at en stor del af regningen må bæres af selskaberne selv. Det er derfor med tilfredshed, at F&P kan konstatere, at forsikringsselskaberne fuldt ud har været i stand til at klare denne opgave, såvel økonomisk som administrativt. Selskaberne har generelt været så velkapitaliserede, at de økonomisk har kunnet klare problemerne, selv om der i selskabernes regnskaber har været og vil være tale om store tab. Orkanen har ført til præmieforhøjelser i mange selskaber. Ikke fordi tabene skal indvindes, men fordi det for langt de fleste selskabers vedkommende er blevet nødvendigt med såvel større som mere omfattende reassuranceprogrammer end tidligere, og fordi reassurancedækningen som følge af såvel orkanen i Danmark som tilsvarende store europæiske naturkatastrofer samtidig er blevet langt dyrere. For en række selskaber er der tale om en fordobling af udgifterne til reassurance. Livsforsikrings- og pensionsområdet På livsforsikrings- og pensionsområdet påvirkes udviklingen også af den samfundsøkonomiske tilstand. Området er naturligvis også konjunkturfølsomt, men herudover har skattereglerne og specielt ændringer i skattereglerne afgørende betydning. Medens indbetalingerne til pensionsopsparing ellers siden 1995 var steget med 10 pct. om året, blev væksten i 1999 mere end halveret. Det var den individuelle pensionsopsparing, der faldt, medens væksten i de kollektive arbejdsmarkedspensionsordninger fortsatte. Dette er en klar følge af pinsepakken fra Herigennem skærpedes beskatningen, og incitamentet til den langsigtede pensionsopsparing reduceredes. Det er en bekymrende udvikling. Der er fremdeles incitament til privat pensionsopsparing. Men incitamentet er blevet reduceret, og den private pensionsopsparing er fortsat meget følsom over for politiske indgreb. Ændring af den private pensionsopsparing har betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser og velfærdsmæssige virkninger. Den private pensionsopsparing kan ikke erstattes af opsparing i sommerhuse, gulvtæpper, frimærker, kunstgenstande og lign. Der er betydeligt behov for supplerende indtægter både i tilfælde af invaliditet eller død og i alderdommen. Det er disse opgaver, den private pensionsopsparing skal sikre, og det er af afgørende betydning, at der gives rimelige vilkår herfor. For de kollektive ordningers vedkommende aftalte de faglige organisationer på arbejdsmarkedet ved overenskomstfornyelsen i foråret 2000 relativt store bidragsstigninger, der over en årrække vil bringe det samlede bidrag op på 9 pct. af lønnen. Dette var en glædelig udvikling. Det er her af betydning, at der skabes politisk stabilitet omkring ordningerne og de tilgrænsende offentlige ydelser, så hverken lønmodtagere eller arbejdsgivere føler anledning til at sætte spørgsmålstegn ved ordningernes opretholdelse og udbredelse. Forbrugerpolitik Det forbrugerpolitiske område videreudvikles i disse år såvel herhjemme som inden for EU. Der søges opstillet nye regler for beskyttelse af forbrugerne, der tilstræbes øget markedsgennemsigtighed osv. Samtidig er det et klart politisk ønske, at konkurrencen skal 24

3 styrkes, hvilket naturligvis også er til gavn for forbrugerne. I virkeligheden taler meget for, at den bedste forbrugerbeskyttelse er den, der følger af en effektiv konkurrence på de forskellige markeder for varer og tjenesteydelser. På forsikringsmarkedet er denne konkurrence i høj grad virksom. Selv om vi i disse år mærker en koncentration af markedet, er der fremdeles mange udbydere, der aktivt udbyder deres produkter i kraftig indbyrdes konkurrence. Men det er også klart, at konkurrencen på nutidens markeder ikke blot foregår på prisen. Produktudvikling, kvalitet og service er lige så vigtige konkurrenceparametre. Dette gælder ikke mindst på markeder for tjenesteydelser af så kompliceret natur som forsikring. Her vil den enkelte forsikrings- eller pensionsudbyders markedsadfærd i høj grad føre til produkttilpasninger og risikoafvejninger med det formål at opfylde kundernes behov til konkurrencedygtige priser. En sådan konkurrence på mange parametre må betragtes som helt fundamental, men den vil have den sidevirkning, at markedsgennemsigtigheden uundgåeligt bliver ringere, end hvis der var tale om markedet for standardvarer. Dette fænomen kendes også fra alle moderne mærkevaremarkeder, hvor fuld gennemsigtighed kun kan opnås gennem en standardisering, der i virkeligheden slår markedsmekanismen i stykker. F&P hverken kan eller vil standardisere forsikringsprodukterne. Allerede fordi vi lever i en tid med stadig større internationalisering; i en tid hvor der via de elektroniske medier i stadig større omfang vil kunne tilbydes ikke standardiserede forsikringsprodukter som grænseoverskridende virksomhed. En standardisering vil i øvrigt også være i strid med den gældende konkurrencelovgivning. Her har vi endog set, at konkurrencemyndighederne har påbudt større forskel mellem selskabernes retshjælpsdækning så her gøres der virkelig noget for at forøge forbrugernes mulighed for at overskue et ikke konkurrencepræget område! I F&P vil vi gerne hjælpe forbrugerne med at vurdere produkternes mange facetter. Vi har i det forløbne år videreudviklet den forbrugerpolitiske handlingsplan, som vi søsatte for et par år siden. Det er den metode til selvregulering, som vi har valgt, helt i tråd med de ønsker Europa-Kommissionen har givet udtryk for på området. Med udgangspunkt i arbejdsmarkedspensionsområdet har en række af F&P s medlemsvirksomheder etableret PensionsInfo med det formål at give den enkelte pensionsopsparer mulighed for at få overblik over sine egne såvel som de offentlige pensionsydelser. Et yderligere bidrag til produktsammenligning vil snart se dagens lys. Ved udgangen af første kvartal næste år åbner F&P således en hjemmeside, hvor forbrugerne omkostningsfrit kan sammenligne forsikringsselskabernes betingelser og priser på gængse skadesforsikringsprodukter. I første omgang vil familieforsikringer være omfattet, og husforsikringer og bilforsikringer vil samtidig eller i hvert fald i løbet af ganske kort tid være med. Der er tale om et projekt, som bliver til gennem drøftelser mellem F&P, Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen. Der findes allerede i dag forskellige mæglerportaler og flere vil komme til. Sådanne portalers formål er selvfølgelig kommercielt, det er der ikke noget ondt i, og mange af F&P s medlemsselskaber vil sikkert udnytte disse salgskanaler. Sigtet med F&P s informationssystem er derimod at give forbrugerne kvalificerede sammenligningsmuligheder for så vidt angår dækningsomfang og forsikringsbetingelser, så de på denne baggrund kan sammenligne priser på de vigtigste produkter på masseforsikringsmarkedet. Et lignende system findes for nærværende ikke i noget andet land. Beslutningen om opstarten er truffet i F&P s 25

4 bestyrelse, og en ekstern IT-leverandør er allerede i gang med at etablere systemet. Ikke alle selskaber vil, af fortrinsvis tekniske årsager, være i stand til at være med fra starten, men en betragtelig del af markedet vil og det er i øvrigt min opfattelse, at de resterende selskaber hurtigt vil tilslutte sig. Det er en kompliceret affære at sammenligne familieforsikringer, og det bliver ikke mindre kompliceret, når villa- og bilforsikringer skal med. Det er derfor forudset, at der skal ske en stadig udvikling og forbedring af det nye IT-informationssystem, naturligvis under hensyntagen til de indhøstede erfaringer og under drøftelse med samarbejdspartnere. Pensionspakken Regeringen fremsatte som bekendt i oktober måned i år en række lovforslag som led i en såkaldt pensionspakke. Sigtet var angiveligt at skabe bedre rammer for pensionsopsparingen, herunder at rette op på nogle af de problemer, der endnu lå uløste efter indførelse af pinsepakken i Der er også tale om ønsket om at skabe bedre mulighed for aktieinvesteringer bl.a. i små og mellemstore virksomheder; sidstnævnte element er indgået i en dialog, som de institutionelle investorer har haft med økonomiministeren og erhvervsministeren i de seneste måneder i henhold til regeringens erhvervsstrategi.dk21 Nu lyder det jo noget selvmodsigende, at man skal kunne fremme aktieinvesteringer gennem forøget beskatning af deres afkast. Uanset at der er tale om en lempelse af det gældende aktieloft på 50 pct., må forøgelsen af aktieafkastbeskatningen fra 5 til 15 pct. alt andet lige gøre aktieinvesteringer relativt mindre favorable for forsikringsselskaber og pensionskasser. Modsigelsen er da også et udtryk for, at regeringen samtidig søger at nå flere forskellige mål med pensionspakken: Tilvejebringelse af risikovillig kapital, reparation af nogle af skaderne fra pinsepakken samt varetagelse af statsfinansielle provenuhensyn. Som bekendt har F&P i to år ført forhandlinger med regeringen om udmøntningen af det tilsagn, regeringen i sin tid afgav om, at de garanterede pensioner ikke skulle blive forringet som resultat af den skatteomlægning, der var indeholdt i pinsepakken. I foråret i fjor slog Kammeradvokaten dette regeringsansvar fast med syvtommersøm. Den omlægning af pensionsafkastbeskatningen, som nu er fremlagt, løser ikke garantiproblemet. Det gør det kun mindre sandsynligt, at en krisesituation opstår. Dette skyldes alene nedsættelsen af obligationsbeskatningen, som omlægningen også indeholder. Da den formel, der anvendes ved beregning af opgørelsesrenten, alene inddrager obligationsrenter, betyder en nedsættelse af obligationsbeskatningen, at man fjerner sig fra farezonen; men ikke at farezonen ikke fortsat eksisterer. Er skatteforslaget som det hævdes provenuneutralt, fører omlægningen jo heller ikke samlet til nogen skattelettelse for pensionsopsparerne. Men garantiproblemet mindskes altså. For at sige det rent ud, så fodrer man hunden med dens egen hale! Om så omlægningen er provenuneutral kan naturligvis diskuteres. Regnestykket bygger på en række forudsætninger, hvis realisme kan diskuteres. Her kan kun fremtiden give svaret, men jeg vil blive meget forbavset, om ikke omlægningen fører til øget beskatning. En anden skadevirkning fra skattelovgivningen i foråret 1998 var virkningerne af det, som dengang kaldtes Lov nr Loven blev i sin tid vedtaget, fordi en bank havde haft nogle skattebegunstigelser på grund af sit ejerskab af et livsforsikringsselskab. Der var tale om en typisk enkeltsagslovgivning, der fik den sidevirkning, at skadesforsikringsselskaberne pludselig blev dobbelt og endog tredobbelt beskattet, samt at livsforsikrings- 26

5 Som en udløper af pinsepakken har regeringen fremlagt en skattemodel, der skal sikre pensionsselskabernes kunder garanterede ydelser. Modellen minder om at fodre hunden med dens egen hale. Skatteminister Ole Stavad Formanden for Forsikring & Pension Bent Knie-Andersen Økonomiminister Marianne Jelved selskaber, herunder de nye arbejdsmarkedspensionsselskaber, fik problemer med egenkapitalopbygningen. Efter halvandet års forhandling lykkedes det så nogenlunde at få skadesforsikringsselskabernes problemer løst, medens skattesværdet på trods af alle tilsagn om det modsatte stadig blev hængende over arbejdsmarkedspensionsselskaberne. I pensionspakken søges dette nu løst ved, at disse arbejdsmarkedspensionsselskaber afgrænses som en særlig gruppe i forsikringslovens forstand og herefter fritages for almindelig selskabsskattepligt. F&P anerkender denne løsning på det af en uhensigtsmæssig lovgivning skabte problem. Risikoen for konkurrenceforvridning i forhold til de selskaber, der ikke opnår denne særstatus, gør imidlertid afgrænsningen svær. Pensionspakken er således i bogstaveligste forstand en pakkeløsning indeholdende positive og negative elementer. Pakkeløsningen synes samlet sikret flertal i Folketinget, men F&P ser gerne, som påpeget over for ministeren, en række mere eller mindre utilsigtede bivirkninger, f.eks. vedrørende dobbeltbeskatning af datterselskabsaktiver samt med hensyn til indeksobligationer, korrigeret i forbindelse med pensionspakkens vedtagelse. Det er herefter mit håb som jeg har fremhævet gennem flere år uden større held at 27

6 der må være skabt ro om beskatningen af den langsigtede pensionsopsparing. Kun ro og stabilitet kan sikre den samfundsmæssige nødvendige pensionsopsparing i livsforsikringsselskaber og pensionskasser. Forskellige udvalgsarbejder i året I det forløbne beretningsår har F&P sædvanen tro deltaget i adskillige udvalgsarbejder, drøftelser omkring lovforslag, vurdering af gennemførte lovbestemmelser og andre reguleringer. Stormordning Vi har således kunnet følge, hvorledes de massive skader efter orkanen Anatol i december i fjor førte til ændring af den hidtidige stormflodsordning til en stormordning også principielt omfattende de private skove. Skovfaldet var betydeligt i det sydlige Danmark, men skovforsikring har ikke hidtil haft nogen stor udbredelse i Danmark. Gennem lovgivningen er der banet vej for tilskud til nyplantning af stormødelagt skov. Det hidtidige stormflodsbidrag over brandforsikringspræmierne er samtidig fordoblet. Hensigtsmæssigheden i dette arrangement er ikke indlysende, og det bør overvejes at finde en løsning i en mere generel naturkatastrofedækning, som det kendes fra andre lande. Motorforsikring Af betydning for motorforsikringen fik regeringen i beretningsåret gennemført ny lovgivning, hvorefter ejere af færdselsskadede biler skal tilbydes en erstatning svarende til bilens handelsværdi før skaden, såfremt reparationsomkostningerne opgøres til mere end 65 pct. af handelsværdien. Dette er et uheldigt brud på almindelige erstatningsretlige principper, hvorefter erstatning skal svare til det opståede tab. Lovændringen fører i sig selv til præmiestigninger. En genvurdering af loven er stillet i udsigt, og både F&P og autoreparationsbranchen håber på et fornuftigt samarbejde med skatteministeren herom. Erstatningsansvarsloven F&P kan støtte de forslag til ændringer af erstatningsansvarsloven, som den derom nedsatte arbejdsgruppe præsenterede i sin betænkning i maj i år. Der er tale om en kraftig forhøjelse af især erstatningerne for mén og erhvervsevnetab. Vi har støttet ændringerne, selv om de samlet set vil medføre kraftigt øgede udgifter til erstatning, ikke mindst for motoransvarsforsikringer med tilhørende forhøjelse af statsafgiften og erhvervsansvarsforsikringer. Med ændringerne vil der på en række områder blive skabt klarere regler. I tilknytning til hele denne problemstilling skal jeg i øvrigt nævne, at F&P netop har besluttet at iværksætte et omfattende treårigt forsøgsprojekt vedrørende de såkaldte piskesmældsskader, der i voksende grad synes at ramme især grupper af trafikskadede. I den sammenhæng vil der blive set på mulighederne for at udvikle metoder til tidlig udpegning af de skaderamte, som i mangel af behandling vil udvikle kroniske lidelser. Rådgiveransvar Til gengæld beklager vi, at regeringen stadig er indstillet på at gennemføre en lovgivning om rådgiveransvar, der indebærer et brud på hidtidige retsprincipper, gennem indførelse af godtgørelse for såkaldt skuffede forventninger. En indførelse vil være til ugunst for og lægge et urimeligt pres på finanssektorens mere end ansatte i takt med, at vi vil se et nyt begreb godtgørelsestænkning vinde indpas. 28

7 Tavshedspligt og personoplysninger På dagsordenen for vore drøftelser med de politiske myndigheder står i disse måneder også spørgsmålet om tavshedspligt og brugen af personoplysninger i og mellem finansielle virksomheder. Vi finder, at adskillige politikere både i og uden for regeringspartierne på disse som på andre områder har et noget distanceret kendskab til den virkelige verden. Vi lever i et samfund, der i stadig stigende grad internationaliseres, og hvor de virksomheder, vi konkurrerer med, ikke er underlagt danske regler, der i tiltagende omfang detailreguleres. Fælles tilsynslovgivning Vi er derfor også bekymrede for den lovrevision på det finansielle område, som Økonomiministeriet for øjeblikket arbejder med med henblik på at etablere en overordnet lov med fællesbestemmelser for alle finansielle virksomheder suppleret med speciallove for pengeinstitutter, forsikringsselskaber etc. Ikke fordi vi er imod ideen, hvis den kan føre til regelforenkling, men fordi vi frygter, at det modsatte meget let kan blive resultatet. Der er her behov for et grundigt arbejde, inden lovudkastet fremlægges i Folketinget. Velfærdssamfundet og forsikringserhvervet Det danske velfærdssamfund nyder stor folkelig opbakning, og på adskillige vigtige felter er det kun nuancer, der skiller de toneangivende politiske partiers syn på samfundsudviklingen. Velfærdssamfundet er imidlertid ikke et statisk system. Det må hele tiden tilpasses i takt ikke alene med den økonomiske udvikling, men også med den øgede internationalisering. Den offentlige sektor er imidlertid i dag så stor og skattebyrden samlet så lammende, at nye bidrag til samfundsudviklingen trænger sig på. Skattereformer i vore nabolande og de mere åbne grænser sætter det danske finansieringssystem under pres. Det er en udvikling, som i høj grad berører det danske forsikringserhverv. Vore virksomheder udbyder typisk produkter, der supplerer og komplementerer offentlige ydelser. Det allervigtigste eksempel herpå er udviklingen på pensionsområdet, hvor individuelle ordninger og arbejdsmarkedspensioner i stadig stigende omfang bliver et væsentligt led i den danske alderdoms- og invaliditetsforsørgelse m.v. Udviklingen er ligeledes i gang på sundhedsområdet. Allerede i dag er en betydelig del af befolkningen dækket af forskellige typer sundhedsforsikringer. Forsikring mod kritisk sygdom der i virkeligheden er en variant af allerede meget udbredte ulykkesforsikringer har således opnået en høj dækningsgrad ikke mindst som resultat af udviklingen i mange firmaordninger eller aftaler i øvrigt på arbejdsmarkedet. Der har været udtrykt bekymring for, at denne udvikling skulle føre til en skævvridning af det danske sundhedsvæsen. Det er der ingen ræson i. Hjørnestenen i det danske sundhedsvæsen er et kvalificeret og veldrevet offentligt sygehusvæsen, og det er ikke i modstrid hermed, at der også herhjemme udvikles og tilbydes supplerende ydelser gennem forskellige former for sundhedsforsikringer. Dette er uden tvivl i overensstemmelse med befolkningens ønske, og vi ser da også ordningerne vinde udbredelse gennem aftaler med virksomheder og på arbejdsmarkedet. Fra F&P s side vil vi gerne lægge op til en konstruktiv drøftelse af, hvordan der på fornuftig vis kan skabes en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det skattefinansierede sundhedssystem og de forsikringsbaserede tillægsydelser. En arbejdsdeling som den, der med stor succes er etableret på pensionsområdet. 29

8 Et tilbageblik Dette er sidste gang jeg aflægger beretning som formand for F&P. Det har været en spændende tid. Det har været en spændende udvikling. En udvikling af dimensioner. Jeg startede som formand for Assurandør-Societetet i et årtusinde, og slutter som formand for Forsikring & Pension i et andet årtusinde. Det giver mig selvfølgelig anledning til at skue tilbage over udviklingen og resultaterne i disse godt syv år. Tiltagende detailregulering Hvis jeg skal uddrage nogle hovedtendenser må det være, at vi i disse år har oplevet en tiltagende detailregulering. I stedet for regelforenklinger og administrative lettelser, har det modsatte været tilfældet. Regeludviklingen skyldes i høj grad enkeltsager, som der fokuseres på i medierne, og som derefter fører til lov- eller regelændringer, ofte af kompleks karakter og ofte med det resultat at overskueligheden går tabt. Også på skatteområdet gør denne kompleksitet sig gældende. F&P har gennem flere år søgt at få gennemført regelsaneringer, hvor de mængder af forskellige afgiftsformer, forsikringsområdet er belastet med, forenkles, og administrationen letteregøres. Det har været en march på stedet. Hver gang det er lykkedes at få forenklet ordninger, er der kommet nye komplekse ordninger til. At beskatningen også er steget, skal kun nævnes for fuldstændighedens skyld. Politikerne og embedsmændene lytter også i alt for beskedent omfang til de tekniske problemer, der påpeges inden lovvedtagelser. Udviklingen er gået i retning af, at fremlagte lovforslag vedtages og først senere ændres, når de gennemførte ordninger har vist sig uhensigtsmæssige. Der er behov for bedre gennemarbejdning af lovforslag og lign. før fremlæggelse, en bedre teknisk dialog om forslagenes indhold og færre forslag. Manglende politisk stabilitet Der har fra politisk hold alt for ofte på F&P s årsmøder været lovet politisk stabilitet. Disse løfter har aldrig kunnet holde. Især på livs- og pensionsforsikringsområdet har udviklingen været farlig, fordi befolkningen er på nippet til at få indtrykket af, at fremtidige regelændringer kan gøre den samfundsnødvendige opsparing i livs- og pensionsforsikringsselskaberne uinteressant. Mit ønske skal derfor være, at politikere og myndigheder indgår i en konstruktiv dialog med F&P med henblik på sikring af en stabil, langsigtet udvikling. At reglerne forenkles og saneres, og at fremtidige lovindgreb kvalitetssikres. En sådan udvikling, hvor der også gives mulighed for innovation, vil ikke alene være til gavn for forsikringserhvervet, men for hele samfundet. Til sidst skal der lyde en tak. Både til mine kolleger i branchen og ikke mindst til bestyrelsens medlemmer for opbakning og støtte. Også en tak til ministre og embedsmænd for behageligt samarbejde selv om resultaterne ikke altid har stået mål med indsatsen. En særlig tak til vor ressortminister, økonomiminister Marianne Jelved, for den opmærksomhed, du altid har haft over for forsikringsbranchen. Du har været utrolig pligtopfyldende og engageret, og jeg har sat pris på de mange jeg tør godt sige oven i købet morsomme timer, vi har tilbragt sammen. Forsikringserhvervet har gennem tiden været af uvurderlig betydning for udviklingen af det danske samfund. Vi vil gerne give håndslag på at fortsætte denne indsats fremover. 30

Årsberetning for Rådet for Dansk Forsikring og Pension *

Årsberetning for Rådet for Dansk Forsikring og Pension * NFT 2/1998 Årsberetning for Rådet for Dansk Forsikring og Pension * af adm. direktør Bent Knie-Andersen, Alm. Brand Bent Knie-Andersen På rådets vegne vil jeg gerne byde velkommen til årsmødet. En særlig

Læs mere

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne NFT 2/2006 i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark af Per Bremer Rasmussen og Peter Skjødt Per Bremer Rasmussen pbr@forsikringenshus.dk Som en lang

Læs mere

Forsikring i velfærdssamfundet

Forsikring i velfærdssamfundet Forsikring i velfærdssamfundet Forsikringserhvervets bidrag til velfærdsdebatten Indhold Forord................................Side 3 Forsikring i velfærdssamfundet...............side 4 Sygdom og forsikring

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse

Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse NFT 3/2001 Privatforsikring og forbrugerbeskyttelse Kritiske overvejelser og forslag til forbedring af danske forbrugeres retsstilling af lektor, lic. Jur. Ivan Sørensen, Københavns universitet Ivan Sørensen

Læs mere

AMP og fremtidens pensionssystem

AMP og fremtidens pensionssystem 144 AMP og fremtidens pensionssystem Det solide grundlag, der truer med at skride i det kommende tiår Jesper Due og Jørgen Steen Madsen April 2015 ISBN 978-87-93320-01-7 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark

Ivan Sørensen. Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse. ved private forsikringer i Danmark Ivan Sørensen Udredning om bedre forbrugerbeskyttelse ved private forsikringer i Danmark Maj 2001 Indholdsfortegnelse Forord Kap. 1 Indledning 1. Nogle udviklingslinier...8 A. Reguleringen af forbrugerbeskyttelsen...8

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen CASA CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet Lovforslag om reform af førtidspension - høringssvar 24.09.2012 takker for muligheden for at blive hørt vedr. lovforslag om førtidspension og fleksjob. Hermed følger vores bemærkninger.

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Forsikring - Gode råd

Forsikring - Gode råd Forsikring - Gode råd Henrik Westergaard Download free books at Forsikring Gode råd Henrik Westergaard 2006 Henrik Westergaard og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives,

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 1 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 22. april 2009 Til Folketingets - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K

Årsberetning 2014. Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Årsberetning 2014 Fiolstræde 17 Postboks 2188 1017 København K Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kampagner i 2014 8 Giftfri barndom Har du tænkt over, at dine apps har frit spil? Mindre kampagner De vigtigste

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

Beretning fra DRFs formand

Beretning fra DRFs formand Årsberetning 2012 Beretning fra s formand 2012 endnu et udfordrende år i en lang række 2012 blev om ikke et vendepunkt så et år, hvor det i det store hele er gået tilfredsstillende for den danske rejsebranche.

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 i:\september-99\samlet-generationsskifteudv.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 RESUMÈ BETÆNKNING FRA GENERATIONSSKIFTEUDVALGET RUMMER INGEN ANBEFALINGER Generationsskifteudvalget

Læs mere

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013

Dok.nr. 327620. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2013 Dok.nr. 327620 Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2013 9. april 2013 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere