Årsberetning for Forsikring & Pension 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Forsikring & Pension 2000"

Transkript

1 Årsberetning for Forsikring & Pension 2000 NFT 1/2001 af adm. direktør Bent Knie-Andersen, Alm. Brand På Forsikring & Pensions vegne vil jeg gerne byde velkommen til dette årsmøde. En særlig velkomst skal lyde til vores ressortminister, økonomiminister Marianne Jelved, ligesom jeg gerne vil byde velkommen til erhvervsminister Pia Gjellerup, der også har glædet os ved at deltage i dette årsmøde. En særlig velkomst skal også rettes til repræsentanterne for Finanstilsynet, for ministerier og andre offentlige myndigheder og de organisationer, vi samarbejder med, samt til pressen. Bent Knie-Andersen Den samfundsøkonomiske udvikling Den samfundsøkonomiske udvikling må karakteriseres som tilfredsstillende: Fortsat vækst, høj beskæftigelsesgrad, lav inflationstakt og forbedret udvikling på betalingsbalancens løbende poster. Konjunkturudsigterne for Danmarks vigtigste samhandelspartnere peger dertil overvejende i positiv retning. Samfundsøkonomiens tilstand er af afgørende betydning for udviklingen på forsikringsmarkederne. Det gælder først og fremmest på skadesforsikringsområdet. Her har væksten i 1999 og den forløbne del af år 2000 nogenlunde svaret til udviklingen i bruttonationalproduktet. Udviklingen i skadesforløbet har derimod været stærkt afvigende. Det skyldes først og fremmest den orkan, der den 3. december 1999 hærgede landet. Det blev århundredets voldsomste naturbegivenhed i Danmark, mange gange kraftigere end hvad vi før har oplevet. Orkanen Anatol, som den blev navngivet, anrettede forsikringsdækkede skader på landbrugsejendomme, parcelhuse, sommerhuse og biler, hvortil kom betydelige skader på skovområder, frugtplantager og erhvervsfiskeri. Det administrative pres på forsikringsselskaberne har været overvældende. På en enkelt nat forekom mere, end hvad der svarer til et halvt års normalskader. Selv nu, næsten et år efter, er kun omkring 3/4 af alle skader afsluttet, og de samlede skadesbeløb nærmer sig 14 mia. kr. * Aflagt af formanden, adm. direktør Bent Knie-Andersen, Alm. Brand, ved F&P s årsmøde den 22. november 2000 på Radisson SAS Falconer Center, Frederiksberg. 23

2 Sådan er det, og det skal der ikke klages over. Forsikringsselskaberne er jo netop til for at klare sådanne katastrofer. En væsentlig del af skadesudgifterne er naturligvis dækket af genforsikringsselskaberne gennem de genforsikringsordninger, selskaberne har haft, men orkanens ekstraordinære omfang har bevirket, at genforsikringsdækningen i de fleste selskaber ikke har slået til, således at en stor del af regningen må bæres af selskaberne selv. Det er derfor med tilfredshed, at F&P kan konstatere, at forsikringsselskaberne fuldt ud har været i stand til at klare denne opgave, såvel økonomisk som administrativt. Selskaberne har generelt været så velkapitaliserede, at de økonomisk har kunnet klare problemerne, selv om der i selskabernes regnskaber har været og vil være tale om store tab. Orkanen har ført til præmieforhøjelser i mange selskaber. Ikke fordi tabene skal indvindes, men fordi det for langt de fleste selskabers vedkommende er blevet nødvendigt med såvel større som mere omfattende reassuranceprogrammer end tidligere, og fordi reassurancedækningen som følge af såvel orkanen i Danmark som tilsvarende store europæiske naturkatastrofer samtidig er blevet langt dyrere. For en række selskaber er der tale om en fordobling af udgifterne til reassurance. Livsforsikrings- og pensionsområdet På livsforsikrings- og pensionsområdet påvirkes udviklingen også af den samfundsøkonomiske tilstand. Området er naturligvis også konjunkturfølsomt, men herudover har skattereglerne og specielt ændringer i skattereglerne afgørende betydning. Medens indbetalingerne til pensionsopsparing ellers siden 1995 var steget med 10 pct. om året, blev væksten i 1999 mere end halveret. Det var den individuelle pensionsopsparing, der faldt, medens væksten i de kollektive arbejdsmarkedspensionsordninger fortsatte. Dette er en klar følge af pinsepakken fra Herigennem skærpedes beskatningen, og incitamentet til den langsigtede pensionsopsparing reduceredes. Det er en bekymrende udvikling. Der er fremdeles incitament til privat pensionsopsparing. Men incitamentet er blevet reduceret, og den private pensionsopsparing er fortsat meget følsom over for politiske indgreb. Ændring af den private pensionsopsparing har betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser og velfærdsmæssige virkninger. Den private pensionsopsparing kan ikke erstattes af opsparing i sommerhuse, gulvtæpper, frimærker, kunstgenstande og lign. Der er betydeligt behov for supplerende indtægter både i tilfælde af invaliditet eller død og i alderdommen. Det er disse opgaver, den private pensionsopsparing skal sikre, og det er af afgørende betydning, at der gives rimelige vilkår herfor. For de kollektive ordningers vedkommende aftalte de faglige organisationer på arbejdsmarkedet ved overenskomstfornyelsen i foråret 2000 relativt store bidragsstigninger, der over en årrække vil bringe det samlede bidrag op på 9 pct. af lønnen. Dette var en glædelig udvikling. Det er her af betydning, at der skabes politisk stabilitet omkring ordningerne og de tilgrænsende offentlige ydelser, så hverken lønmodtagere eller arbejdsgivere føler anledning til at sætte spørgsmålstegn ved ordningernes opretholdelse og udbredelse. Forbrugerpolitik Det forbrugerpolitiske område videreudvikles i disse år såvel herhjemme som inden for EU. Der søges opstillet nye regler for beskyttelse af forbrugerne, der tilstræbes øget markedsgennemsigtighed osv. Samtidig er det et klart politisk ønske, at konkurrencen skal 24

3 styrkes, hvilket naturligvis også er til gavn for forbrugerne. I virkeligheden taler meget for, at den bedste forbrugerbeskyttelse er den, der følger af en effektiv konkurrence på de forskellige markeder for varer og tjenesteydelser. På forsikringsmarkedet er denne konkurrence i høj grad virksom. Selv om vi i disse år mærker en koncentration af markedet, er der fremdeles mange udbydere, der aktivt udbyder deres produkter i kraftig indbyrdes konkurrence. Men det er også klart, at konkurrencen på nutidens markeder ikke blot foregår på prisen. Produktudvikling, kvalitet og service er lige så vigtige konkurrenceparametre. Dette gælder ikke mindst på markeder for tjenesteydelser af så kompliceret natur som forsikring. Her vil den enkelte forsikrings- eller pensionsudbyders markedsadfærd i høj grad føre til produkttilpasninger og risikoafvejninger med det formål at opfylde kundernes behov til konkurrencedygtige priser. En sådan konkurrence på mange parametre må betragtes som helt fundamental, men den vil have den sidevirkning, at markedsgennemsigtigheden uundgåeligt bliver ringere, end hvis der var tale om markedet for standardvarer. Dette fænomen kendes også fra alle moderne mærkevaremarkeder, hvor fuld gennemsigtighed kun kan opnås gennem en standardisering, der i virkeligheden slår markedsmekanismen i stykker. F&P hverken kan eller vil standardisere forsikringsprodukterne. Allerede fordi vi lever i en tid med stadig større internationalisering; i en tid hvor der via de elektroniske medier i stadig større omfang vil kunne tilbydes ikke standardiserede forsikringsprodukter som grænseoverskridende virksomhed. En standardisering vil i øvrigt også være i strid med den gældende konkurrencelovgivning. Her har vi endog set, at konkurrencemyndighederne har påbudt større forskel mellem selskabernes retshjælpsdækning så her gøres der virkelig noget for at forøge forbrugernes mulighed for at overskue et ikke konkurrencepræget område! I F&P vil vi gerne hjælpe forbrugerne med at vurdere produkternes mange facetter. Vi har i det forløbne år videreudviklet den forbrugerpolitiske handlingsplan, som vi søsatte for et par år siden. Det er den metode til selvregulering, som vi har valgt, helt i tråd med de ønsker Europa-Kommissionen har givet udtryk for på området. Med udgangspunkt i arbejdsmarkedspensionsområdet har en række af F&P s medlemsvirksomheder etableret PensionsInfo med det formål at give den enkelte pensionsopsparer mulighed for at få overblik over sine egne såvel som de offentlige pensionsydelser. Et yderligere bidrag til produktsammenligning vil snart se dagens lys. Ved udgangen af første kvartal næste år åbner F&P således en hjemmeside, hvor forbrugerne omkostningsfrit kan sammenligne forsikringsselskabernes betingelser og priser på gængse skadesforsikringsprodukter. I første omgang vil familieforsikringer være omfattet, og husforsikringer og bilforsikringer vil samtidig eller i hvert fald i løbet af ganske kort tid være med. Der er tale om et projekt, som bliver til gennem drøftelser mellem F&P, Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen. Der findes allerede i dag forskellige mæglerportaler og flere vil komme til. Sådanne portalers formål er selvfølgelig kommercielt, det er der ikke noget ondt i, og mange af F&P s medlemsselskaber vil sikkert udnytte disse salgskanaler. Sigtet med F&P s informationssystem er derimod at give forbrugerne kvalificerede sammenligningsmuligheder for så vidt angår dækningsomfang og forsikringsbetingelser, så de på denne baggrund kan sammenligne priser på de vigtigste produkter på masseforsikringsmarkedet. Et lignende system findes for nærværende ikke i noget andet land. Beslutningen om opstarten er truffet i F&P s 25

4 bestyrelse, og en ekstern IT-leverandør er allerede i gang med at etablere systemet. Ikke alle selskaber vil, af fortrinsvis tekniske årsager, være i stand til at være med fra starten, men en betragtelig del af markedet vil og det er i øvrigt min opfattelse, at de resterende selskaber hurtigt vil tilslutte sig. Det er en kompliceret affære at sammenligne familieforsikringer, og det bliver ikke mindre kompliceret, når villa- og bilforsikringer skal med. Det er derfor forudset, at der skal ske en stadig udvikling og forbedring af det nye IT-informationssystem, naturligvis under hensyntagen til de indhøstede erfaringer og under drøftelse med samarbejdspartnere. Pensionspakken Regeringen fremsatte som bekendt i oktober måned i år en række lovforslag som led i en såkaldt pensionspakke. Sigtet var angiveligt at skabe bedre rammer for pensionsopsparingen, herunder at rette op på nogle af de problemer, der endnu lå uløste efter indførelse af pinsepakken i Der er også tale om ønsket om at skabe bedre mulighed for aktieinvesteringer bl.a. i små og mellemstore virksomheder; sidstnævnte element er indgået i en dialog, som de institutionelle investorer har haft med økonomiministeren og erhvervsministeren i de seneste måneder i henhold til regeringens erhvervsstrategi.dk21 Nu lyder det jo noget selvmodsigende, at man skal kunne fremme aktieinvesteringer gennem forøget beskatning af deres afkast. Uanset at der er tale om en lempelse af det gældende aktieloft på 50 pct., må forøgelsen af aktieafkastbeskatningen fra 5 til 15 pct. alt andet lige gøre aktieinvesteringer relativt mindre favorable for forsikringsselskaber og pensionskasser. Modsigelsen er da også et udtryk for, at regeringen samtidig søger at nå flere forskellige mål med pensionspakken: Tilvejebringelse af risikovillig kapital, reparation af nogle af skaderne fra pinsepakken samt varetagelse af statsfinansielle provenuhensyn. Som bekendt har F&P i to år ført forhandlinger med regeringen om udmøntningen af det tilsagn, regeringen i sin tid afgav om, at de garanterede pensioner ikke skulle blive forringet som resultat af den skatteomlægning, der var indeholdt i pinsepakken. I foråret i fjor slog Kammeradvokaten dette regeringsansvar fast med syvtommersøm. Den omlægning af pensionsafkastbeskatningen, som nu er fremlagt, løser ikke garantiproblemet. Det gør det kun mindre sandsynligt, at en krisesituation opstår. Dette skyldes alene nedsættelsen af obligationsbeskatningen, som omlægningen også indeholder. Da den formel, der anvendes ved beregning af opgørelsesrenten, alene inddrager obligationsrenter, betyder en nedsættelse af obligationsbeskatningen, at man fjerner sig fra farezonen; men ikke at farezonen ikke fortsat eksisterer. Er skatteforslaget som det hævdes provenuneutralt, fører omlægningen jo heller ikke samlet til nogen skattelettelse for pensionsopsparerne. Men garantiproblemet mindskes altså. For at sige det rent ud, så fodrer man hunden med dens egen hale! Om så omlægningen er provenuneutral kan naturligvis diskuteres. Regnestykket bygger på en række forudsætninger, hvis realisme kan diskuteres. Her kan kun fremtiden give svaret, men jeg vil blive meget forbavset, om ikke omlægningen fører til øget beskatning. En anden skadevirkning fra skattelovgivningen i foråret 1998 var virkningerne af det, som dengang kaldtes Lov nr Loven blev i sin tid vedtaget, fordi en bank havde haft nogle skattebegunstigelser på grund af sit ejerskab af et livsforsikringsselskab. Der var tale om en typisk enkeltsagslovgivning, der fik den sidevirkning, at skadesforsikringsselskaberne pludselig blev dobbelt og endog tredobbelt beskattet, samt at livsforsikrings- 26

5 Som en udløper af pinsepakken har regeringen fremlagt en skattemodel, der skal sikre pensionsselskabernes kunder garanterede ydelser. Modellen minder om at fodre hunden med dens egen hale. Skatteminister Ole Stavad Formanden for Forsikring & Pension Bent Knie-Andersen Økonomiminister Marianne Jelved selskaber, herunder de nye arbejdsmarkedspensionsselskaber, fik problemer med egenkapitalopbygningen. Efter halvandet års forhandling lykkedes det så nogenlunde at få skadesforsikringsselskabernes problemer løst, medens skattesværdet på trods af alle tilsagn om det modsatte stadig blev hængende over arbejdsmarkedspensionsselskaberne. I pensionspakken søges dette nu løst ved, at disse arbejdsmarkedspensionsselskaber afgrænses som en særlig gruppe i forsikringslovens forstand og herefter fritages for almindelig selskabsskattepligt. F&P anerkender denne løsning på det af en uhensigtsmæssig lovgivning skabte problem. Risikoen for konkurrenceforvridning i forhold til de selskaber, der ikke opnår denne særstatus, gør imidlertid afgrænsningen svær. Pensionspakken er således i bogstaveligste forstand en pakkeløsning indeholdende positive og negative elementer. Pakkeløsningen synes samlet sikret flertal i Folketinget, men F&P ser gerne, som påpeget over for ministeren, en række mere eller mindre utilsigtede bivirkninger, f.eks. vedrørende dobbeltbeskatning af datterselskabsaktiver samt med hensyn til indeksobligationer, korrigeret i forbindelse med pensionspakkens vedtagelse. Det er herefter mit håb som jeg har fremhævet gennem flere år uden større held at 27

6 der må være skabt ro om beskatningen af den langsigtede pensionsopsparing. Kun ro og stabilitet kan sikre den samfundsmæssige nødvendige pensionsopsparing i livsforsikringsselskaber og pensionskasser. Forskellige udvalgsarbejder i året I det forløbne beretningsår har F&P sædvanen tro deltaget i adskillige udvalgsarbejder, drøftelser omkring lovforslag, vurdering af gennemførte lovbestemmelser og andre reguleringer. Stormordning Vi har således kunnet følge, hvorledes de massive skader efter orkanen Anatol i december i fjor førte til ændring af den hidtidige stormflodsordning til en stormordning også principielt omfattende de private skove. Skovfaldet var betydeligt i det sydlige Danmark, men skovforsikring har ikke hidtil haft nogen stor udbredelse i Danmark. Gennem lovgivningen er der banet vej for tilskud til nyplantning af stormødelagt skov. Det hidtidige stormflodsbidrag over brandforsikringspræmierne er samtidig fordoblet. Hensigtsmæssigheden i dette arrangement er ikke indlysende, og det bør overvejes at finde en løsning i en mere generel naturkatastrofedækning, som det kendes fra andre lande. Motorforsikring Af betydning for motorforsikringen fik regeringen i beretningsåret gennemført ny lovgivning, hvorefter ejere af færdselsskadede biler skal tilbydes en erstatning svarende til bilens handelsværdi før skaden, såfremt reparationsomkostningerne opgøres til mere end 65 pct. af handelsværdien. Dette er et uheldigt brud på almindelige erstatningsretlige principper, hvorefter erstatning skal svare til det opståede tab. Lovændringen fører i sig selv til præmiestigninger. En genvurdering af loven er stillet i udsigt, og både F&P og autoreparationsbranchen håber på et fornuftigt samarbejde med skatteministeren herom. Erstatningsansvarsloven F&P kan støtte de forslag til ændringer af erstatningsansvarsloven, som den derom nedsatte arbejdsgruppe præsenterede i sin betænkning i maj i år. Der er tale om en kraftig forhøjelse af især erstatningerne for mén og erhvervsevnetab. Vi har støttet ændringerne, selv om de samlet set vil medføre kraftigt øgede udgifter til erstatning, ikke mindst for motoransvarsforsikringer med tilhørende forhøjelse af statsafgiften og erhvervsansvarsforsikringer. Med ændringerne vil der på en række områder blive skabt klarere regler. I tilknytning til hele denne problemstilling skal jeg i øvrigt nævne, at F&P netop har besluttet at iværksætte et omfattende treårigt forsøgsprojekt vedrørende de såkaldte piskesmældsskader, der i voksende grad synes at ramme især grupper af trafikskadede. I den sammenhæng vil der blive set på mulighederne for at udvikle metoder til tidlig udpegning af de skaderamte, som i mangel af behandling vil udvikle kroniske lidelser. Rådgiveransvar Til gengæld beklager vi, at regeringen stadig er indstillet på at gennemføre en lovgivning om rådgiveransvar, der indebærer et brud på hidtidige retsprincipper, gennem indførelse af godtgørelse for såkaldt skuffede forventninger. En indførelse vil være til ugunst for og lægge et urimeligt pres på finanssektorens mere end ansatte i takt med, at vi vil se et nyt begreb godtgørelsestænkning vinde indpas. 28

7 Tavshedspligt og personoplysninger På dagsordenen for vore drøftelser med de politiske myndigheder står i disse måneder også spørgsmålet om tavshedspligt og brugen af personoplysninger i og mellem finansielle virksomheder. Vi finder, at adskillige politikere både i og uden for regeringspartierne på disse som på andre områder har et noget distanceret kendskab til den virkelige verden. Vi lever i et samfund, der i stadig stigende grad internationaliseres, og hvor de virksomheder, vi konkurrerer med, ikke er underlagt danske regler, der i tiltagende omfang detailreguleres. Fælles tilsynslovgivning Vi er derfor også bekymrede for den lovrevision på det finansielle område, som Økonomiministeriet for øjeblikket arbejder med med henblik på at etablere en overordnet lov med fællesbestemmelser for alle finansielle virksomheder suppleret med speciallove for pengeinstitutter, forsikringsselskaber etc. Ikke fordi vi er imod ideen, hvis den kan føre til regelforenkling, men fordi vi frygter, at det modsatte meget let kan blive resultatet. Der er her behov for et grundigt arbejde, inden lovudkastet fremlægges i Folketinget. Velfærdssamfundet og forsikringserhvervet Det danske velfærdssamfund nyder stor folkelig opbakning, og på adskillige vigtige felter er det kun nuancer, der skiller de toneangivende politiske partiers syn på samfundsudviklingen. Velfærdssamfundet er imidlertid ikke et statisk system. Det må hele tiden tilpasses i takt ikke alene med den økonomiske udvikling, men også med den øgede internationalisering. Den offentlige sektor er imidlertid i dag så stor og skattebyrden samlet så lammende, at nye bidrag til samfundsudviklingen trænger sig på. Skattereformer i vore nabolande og de mere åbne grænser sætter det danske finansieringssystem under pres. Det er en udvikling, som i høj grad berører det danske forsikringserhverv. Vore virksomheder udbyder typisk produkter, der supplerer og komplementerer offentlige ydelser. Det allervigtigste eksempel herpå er udviklingen på pensionsområdet, hvor individuelle ordninger og arbejdsmarkedspensioner i stadig stigende omfang bliver et væsentligt led i den danske alderdoms- og invaliditetsforsørgelse m.v. Udviklingen er ligeledes i gang på sundhedsområdet. Allerede i dag er en betydelig del af befolkningen dækket af forskellige typer sundhedsforsikringer. Forsikring mod kritisk sygdom der i virkeligheden er en variant af allerede meget udbredte ulykkesforsikringer har således opnået en høj dækningsgrad ikke mindst som resultat af udviklingen i mange firmaordninger eller aftaler i øvrigt på arbejdsmarkedet. Der har været udtrykt bekymring for, at denne udvikling skulle føre til en skævvridning af det danske sundhedsvæsen. Det er der ingen ræson i. Hjørnestenen i det danske sundhedsvæsen er et kvalificeret og veldrevet offentligt sygehusvæsen, og det er ikke i modstrid hermed, at der også herhjemme udvikles og tilbydes supplerende ydelser gennem forskellige former for sundhedsforsikringer. Dette er uden tvivl i overensstemmelse med befolkningens ønske, og vi ser da også ordningerne vinde udbredelse gennem aftaler med virksomheder og på arbejdsmarkedet. Fra F&P s side vil vi gerne lægge op til en konstruktiv drøftelse af, hvordan der på fornuftig vis kan skabes en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det skattefinansierede sundhedssystem og de forsikringsbaserede tillægsydelser. En arbejdsdeling som den, der med stor succes er etableret på pensionsområdet. 29

8 Et tilbageblik Dette er sidste gang jeg aflægger beretning som formand for F&P. Det har været en spændende tid. Det har været en spændende udvikling. En udvikling af dimensioner. Jeg startede som formand for Assurandør-Societetet i et årtusinde, og slutter som formand for Forsikring & Pension i et andet årtusinde. Det giver mig selvfølgelig anledning til at skue tilbage over udviklingen og resultaterne i disse godt syv år. Tiltagende detailregulering Hvis jeg skal uddrage nogle hovedtendenser må det være, at vi i disse år har oplevet en tiltagende detailregulering. I stedet for regelforenklinger og administrative lettelser, har det modsatte været tilfældet. Regeludviklingen skyldes i høj grad enkeltsager, som der fokuseres på i medierne, og som derefter fører til lov- eller regelændringer, ofte af kompleks karakter og ofte med det resultat at overskueligheden går tabt. Også på skatteområdet gør denne kompleksitet sig gældende. F&P har gennem flere år søgt at få gennemført regelsaneringer, hvor de mængder af forskellige afgiftsformer, forsikringsområdet er belastet med, forenkles, og administrationen letteregøres. Det har været en march på stedet. Hver gang det er lykkedes at få forenklet ordninger, er der kommet nye komplekse ordninger til. At beskatningen også er steget, skal kun nævnes for fuldstændighedens skyld. Politikerne og embedsmændene lytter også i alt for beskedent omfang til de tekniske problemer, der påpeges inden lovvedtagelser. Udviklingen er gået i retning af, at fremlagte lovforslag vedtages og først senere ændres, når de gennemførte ordninger har vist sig uhensigtsmæssige. Der er behov for bedre gennemarbejdning af lovforslag og lign. før fremlæggelse, en bedre teknisk dialog om forslagenes indhold og færre forslag. Manglende politisk stabilitet Der har fra politisk hold alt for ofte på F&P s årsmøder været lovet politisk stabilitet. Disse løfter har aldrig kunnet holde. Især på livs- og pensionsforsikringsområdet har udviklingen været farlig, fordi befolkningen er på nippet til at få indtrykket af, at fremtidige regelændringer kan gøre den samfundsnødvendige opsparing i livs- og pensionsforsikringsselskaberne uinteressant. Mit ønske skal derfor være, at politikere og myndigheder indgår i en konstruktiv dialog med F&P med henblik på sikring af en stabil, langsigtet udvikling. At reglerne forenkles og saneres, og at fremtidige lovindgreb kvalitetssikres. En sådan udvikling, hvor der også gives mulighed for innovation, vil ikke alene være til gavn for forsikringserhvervet, men for hele samfundet. Til sidst skal der lyde en tak. Både til mine kolleger i branchen og ikke mindst til bestyrelsens medlemmer for opbakning og støtte. Også en tak til ministre og embedsmænd for behageligt samarbejde selv om resultaterne ikke altid har stået mål med indsatsen. En særlig tak til vor ressortminister, økonomiminister Marianne Jelved, for den opmærksomhed, du altid har haft over for forsikringsbranchen. Du har været utrolig pligtopfyldende og engageret, og jeg har sat pris på de mange jeg tør godt sige oven i købet morsomme timer, vi har tilbragt sammen. Forsikringserhvervet har gennem tiden været af uvurderlig betydning for udviklingen af det danske samfund. Vi vil gerne give håndslag på at fortsætte denne indsats fremover. 30

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere

Årsberetning for Forsikring & Pension *

Årsberetning for Forsikring & Pension * NFT 1/2000 Årsberetning for Forsikring & Pension * af adm. direktør Bent Knie-Andersen, Alm. Brand Bent Knie-Andersen På Forsikring & Pensions vegne vil jeg gerne byde velkommen til dette årsmøde, der

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Valgmuligheder i pensionssystemet

Valgmuligheder i pensionssystemet Valgmuligheder i pensionssystemet Kundebehov og valgfrihed på pensionsområdet, Penge- og Pensionspanelets konference 30. oktober 2012. Adm. Direktør Per Bremer Rasmussen Forsikring & Pension Agenda 1.

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Hvordan kan L 123 lukke skattehuller effektivt med færre skadevirkninger for investorerne?

Hvordan kan L 123 lukke skattehuller effektivt med færre skadevirkninger for investorerne? Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 11 Offentligt Hvordan kan L 123 lukke skattehuller effektivt med færre skadevirkninger for investorerne? 12. maj 2016 Stort behov for bedre balance i L 123 IFB siger

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2010-11 L 122 Bilag 1 Offentligt Klaus Vilner telefon nummer : +33 5 65 99 38 21 Pallies le Bourg telefax nummer : +33 5 65 99 38 21 F-12540 Le Clapier e-mail: Klaus.Vilner@wanadoo.fr France

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Under slagordene Trygge forbrugere Aktive valg har den danske regering i midten af august måned præsenteret en forbrugerpolitisk handlingsplan med

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER]

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme her i dag. Og lad mig gå lige til sagen og tale lidt om socialisme. Jeg kan huske,

Læs mere

Dansk forsikring mod år 2000

Dansk forsikring mod år 2000 Dansk forsikring mod år 2000 NFT 1/1994 af adm. dir. Bent Knie-Andersen 1 Dansk forsikring har i de seneste år gennemgået betydelige ændringer. Efter 80 ernes ekspansionsstrategier og eksperimenteren med

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, august 2017

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, august 2017 AKTUEL ÆLDREPOLITIK Landsbestyrelsesmøde, august 2017 AUGUST 2017 Aktuel Ældrepolitik, august 2017 Side 2 af 5 Aftale om flere år på arbejdsmarkedet Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået Aftale om

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Grundlag for økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsens tale på Forsikring & Pensions Årsmøde den 6. maj 2010. [Kun det talte ord gælder]

Grundlag for økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsens tale på Forsikring & Pensions Årsmøde den 6. maj 2010. [Kun det talte ord gælder] Grundlag for økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsens tale på Forsikring & Pensions Årsmøde den 6. maj 2010 [Kun det talte ord gælder] Indledning Tak for invitationen til at komme her i dag og tale

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED PÅ NETTET. Forsikring & Pension ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED PÅ NETTET

ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED PÅ NETTET. Forsikring & Pension ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED PÅ NETTET ÅBENHED OG GENNEMSIGTIGHED ÅRSMØDE 2006 PÅ NETTET Initiativerne på nettet er en hjælp til forbrugerne, så de kan få et overblik og træffe de rigtige valg, når det handler om forsikring og pension. ÅBENHED

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

1620 København V 8200 Århus N Telefon 33 39 46 00 Telefon 87 40 50 00 Telefax 33 39 46 06 Telefax 87 40 50 10

1620 København V 8200 Århus N Telefon 33 39 46 00 Telefon 87 40 50 00 Telefax 33 39 46 06 Telefax 87 40 50 10 Dansk Landbrug LandboUngdom Vesterbrogade 4A Udkærsvej 15, Skejby 1620 København V 8200 Århus N Telefon 33 39 46 00 Telefon 87 40 50 00 Telefax 33 39 46 06 Telefax 87 40 50 10 Dato 24. april 2007 Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Hvad er det nu med PenSam?

Hvad er det nu med PenSam? Hvad er det nu med PenSam? Finanstilsynet, som er statens vagthund i den finansielle sektor, var fornylig på en såkaldt inspektion i PenSam Liv, der administrerer pensionsopsparing for FOAs medlemmer.

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0000966 Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer 16.11.2006 Oplæg på Forsikring & Pensions årsmøde af adm. direktør Stine Bosse, Tryg, - Del 1 Som Jens Erik Christensen sagde i sin formandsberetning, så er

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Demokratisering af investeringsbeslutninger inden for arbejdsmarkedspension

Demokratisering af investeringsbeslutninger inden for arbejdsmarkedspension NFT 3/1996 Demokratisering af investeringsbeslutninger inden for arbejdsmarkedspension af konsulent, cand. jur. Hans Jørgen Steffensen, Finanssektorens Arbejdsgiverforening Hans Jørgen Steffensen De seneste

Læs mere

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE 07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE Høringssvar til Europa-Kommissionens GRØNBOG - Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa FTF har modtaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Skatteudvalget L 41 - Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget L 41 - Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget L 41 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2008-321-0010 Dato: 25. november 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 41 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og pensionsbeskatningsloven.

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne

L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 9 Offentligt Folketingets Skatteudvalg København, den 27. april 2016 L 123 skader de danske opsparere og dansk konkurrenceevne L123 førstebehandles d. 28. april i Folketinget.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer

Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah. L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer Skatteministeriet js@skat.dk Mie Caroline Al Jarrah L 31 - Ophævelse af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer har modtaget L 31 om ændring af ligningsloven, herunder ophævelse

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv.

Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. 1. december 2016 Aftale mellem Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension om initiativer som følge af Gable Insurance AGs konkurs mv. Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension (F&P) er enige om at gennemføre

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 Europaudvalget 2011 Ekstraordinært økofin Bilag 1 Offentligt 18. oktober 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 1) Forberedelse af Det Europæiske Råd den 23. oktober 2011 -

Læs mere

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget L 96 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 96 Bilag 2 Offentligt 14. januar 2016 J.nr. 15-3135149 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende L

Læs mere

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Forsikring & Pension Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Generelt: Forsikrings- og pensionsbranchen har en stor egen-interesse i at skabe større åbenhed og gennemsigtighed. Det viser

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

FINANSKONFERENCEN 6. APRIL Fremtidens udfordringer og muligheder for en stor institutionel investor

FINANSKONFERENCEN 6. APRIL Fremtidens udfordringer og muligheder for en stor institutionel investor FINANSKONFERENCEN 6. APRIL 2017 Fremtidens udfordringer og muligheder for en stor institutionel investor Væsentlige drivkræfter, der påvirker branchen SAMPENSION Makroøkonomi Regulering Demografi Digitalisering

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25

Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt. Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Skatteudvalget L 25 - Bilag 3 Offentligt Pensionsbeskatning L 24 og L 25 Beskatningen af de danske pensioner Det danske pensionssystem består af tre søjler: 1. Folkepensionen finansieret via skatteindtægter

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

Årsberetning for Forsikring & Pension 2003

Årsberetning for Forsikring & Pension 2003 Årsberetning for Forsikring NFT 1/2004 & Pension Årsberetning for Forsikring & Pension 2003 af Holger Dock Årsberetningen omhandler udviklingen for hele forsikringsområdet i Danmark. Der omtales de fremtidige

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012.

2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012. 2012/1 TBL 53 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 14. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 19 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 6. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger

Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Retssikkerhedsmæssige knaster i egeringens lovforslag til genoprettelse af fejlbehæftede ejendomsvurderinger Regeringen har fremsat et nyt lovforslag - forslag til lov om ændring af lov om vurdering af

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Årsberetning for Assurandør-Societetet 1

Årsberetning for Assurandør-Societetet 1 NFT 2/1997 Årsberetning for Assurandør-Societetet 1 af adm. direktør Bent Knie-Andersen, Alm. Brand Bent Knie-Andersen På Assurandør-Societetets vegne vil jeg gerne byde velkommen til årsmødet. En særlig

Læs mere