Årsberetning for Forsikring & Pension 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning for Forsikring & Pension 2000"

Transkript

1 Årsberetning for Forsikring & Pension 2000 NFT 1/2001 af adm. direktør Bent Knie-Andersen, Alm. Brand På Forsikring & Pensions vegne vil jeg gerne byde velkommen til dette årsmøde. En særlig velkomst skal lyde til vores ressortminister, økonomiminister Marianne Jelved, ligesom jeg gerne vil byde velkommen til erhvervsminister Pia Gjellerup, der også har glædet os ved at deltage i dette årsmøde. En særlig velkomst skal også rettes til repræsentanterne for Finanstilsynet, for ministerier og andre offentlige myndigheder og de organisationer, vi samarbejder med, samt til pressen. Bent Knie-Andersen Den samfundsøkonomiske udvikling Den samfundsøkonomiske udvikling må karakteriseres som tilfredsstillende: Fortsat vækst, høj beskæftigelsesgrad, lav inflationstakt og forbedret udvikling på betalingsbalancens løbende poster. Konjunkturudsigterne for Danmarks vigtigste samhandelspartnere peger dertil overvejende i positiv retning. Samfundsøkonomiens tilstand er af afgørende betydning for udviklingen på forsikringsmarkederne. Det gælder først og fremmest på skadesforsikringsområdet. Her har væksten i 1999 og den forløbne del af år 2000 nogenlunde svaret til udviklingen i bruttonationalproduktet. Udviklingen i skadesforløbet har derimod været stærkt afvigende. Det skyldes først og fremmest den orkan, der den 3. december 1999 hærgede landet. Det blev århundredets voldsomste naturbegivenhed i Danmark, mange gange kraftigere end hvad vi før har oplevet. Orkanen Anatol, som den blev navngivet, anrettede forsikringsdækkede skader på landbrugsejendomme, parcelhuse, sommerhuse og biler, hvortil kom betydelige skader på skovområder, frugtplantager og erhvervsfiskeri. Det administrative pres på forsikringsselskaberne har været overvældende. På en enkelt nat forekom mere, end hvad der svarer til et halvt års normalskader. Selv nu, næsten et år efter, er kun omkring 3/4 af alle skader afsluttet, og de samlede skadesbeløb nærmer sig 14 mia. kr. * Aflagt af formanden, adm. direktør Bent Knie-Andersen, Alm. Brand, ved F&P s årsmøde den 22. november 2000 på Radisson SAS Falconer Center, Frederiksberg. 23

2 Sådan er det, og det skal der ikke klages over. Forsikringsselskaberne er jo netop til for at klare sådanne katastrofer. En væsentlig del af skadesudgifterne er naturligvis dækket af genforsikringsselskaberne gennem de genforsikringsordninger, selskaberne har haft, men orkanens ekstraordinære omfang har bevirket, at genforsikringsdækningen i de fleste selskaber ikke har slået til, således at en stor del af regningen må bæres af selskaberne selv. Det er derfor med tilfredshed, at F&P kan konstatere, at forsikringsselskaberne fuldt ud har været i stand til at klare denne opgave, såvel økonomisk som administrativt. Selskaberne har generelt været så velkapitaliserede, at de økonomisk har kunnet klare problemerne, selv om der i selskabernes regnskaber har været og vil være tale om store tab. Orkanen har ført til præmieforhøjelser i mange selskaber. Ikke fordi tabene skal indvindes, men fordi det for langt de fleste selskabers vedkommende er blevet nødvendigt med såvel større som mere omfattende reassuranceprogrammer end tidligere, og fordi reassurancedækningen som følge af såvel orkanen i Danmark som tilsvarende store europæiske naturkatastrofer samtidig er blevet langt dyrere. For en række selskaber er der tale om en fordobling af udgifterne til reassurance. Livsforsikrings- og pensionsområdet På livsforsikrings- og pensionsområdet påvirkes udviklingen også af den samfundsøkonomiske tilstand. Området er naturligvis også konjunkturfølsomt, men herudover har skattereglerne og specielt ændringer i skattereglerne afgørende betydning. Medens indbetalingerne til pensionsopsparing ellers siden 1995 var steget med 10 pct. om året, blev væksten i 1999 mere end halveret. Det var den individuelle pensionsopsparing, der faldt, medens væksten i de kollektive arbejdsmarkedspensionsordninger fortsatte. Dette er en klar følge af pinsepakken fra Herigennem skærpedes beskatningen, og incitamentet til den langsigtede pensionsopsparing reduceredes. Det er en bekymrende udvikling. Der er fremdeles incitament til privat pensionsopsparing. Men incitamentet er blevet reduceret, og den private pensionsopsparing er fortsat meget følsom over for politiske indgreb. Ændring af den private pensionsopsparing har betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser og velfærdsmæssige virkninger. Den private pensionsopsparing kan ikke erstattes af opsparing i sommerhuse, gulvtæpper, frimærker, kunstgenstande og lign. Der er betydeligt behov for supplerende indtægter både i tilfælde af invaliditet eller død og i alderdommen. Det er disse opgaver, den private pensionsopsparing skal sikre, og det er af afgørende betydning, at der gives rimelige vilkår herfor. For de kollektive ordningers vedkommende aftalte de faglige organisationer på arbejdsmarkedet ved overenskomstfornyelsen i foråret 2000 relativt store bidragsstigninger, der over en årrække vil bringe det samlede bidrag op på 9 pct. af lønnen. Dette var en glædelig udvikling. Det er her af betydning, at der skabes politisk stabilitet omkring ordningerne og de tilgrænsende offentlige ydelser, så hverken lønmodtagere eller arbejdsgivere føler anledning til at sætte spørgsmålstegn ved ordningernes opretholdelse og udbredelse. Forbrugerpolitik Det forbrugerpolitiske område videreudvikles i disse år såvel herhjemme som inden for EU. Der søges opstillet nye regler for beskyttelse af forbrugerne, der tilstræbes øget markedsgennemsigtighed osv. Samtidig er det et klart politisk ønske, at konkurrencen skal 24

3 styrkes, hvilket naturligvis også er til gavn for forbrugerne. I virkeligheden taler meget for, at den bedste forbrugerbeskyttelse er den, der følger af en effektiv konkurrence på de forskellige markeder for varer og tjenesteydelser. På forsikringsmarkedet er denne konkurrence i høj grad virksom. Selv om vi i disse år mærker en koncentration af markedet, er der fremdeles mange udbydere, der aktivt udbyder deres produkter i kraftig indbyrdes konkurrence. Men det er også klart, at konkurrencen på nutidens markeder ikke blot foregår på prisen. Produktudvikling, kvalitet og service er lige så vigtige konkurrenceparametre. Dette gælder ikke mindst på markeder for tjenesteydelser af så kompliceret natur som forsikring. Her vil den enkelte forsikrings- eller pensionsudbyders markedsadfærd i høj grad føre til produkttilpasninger og risikoafvejninger med det formål at opfylde kundernes behov til konkurrencedygtige priser. En sådan konkurrence på mange parametre må betragtes som helt fundamental, men den vil have den sidevirkning, at markedsgennemsigtigheden uundgåeligt bliver ringere, end hvis der var tale om markedet for standardvarer. Dette fænomen kendes også fra alle moderne mærkevaremarkeder, hvor fuld gennemsigtighed kun kan opnås gennem en standardisering, der i virkeligheden slår markedsmekanismen i stykker. F&P hverken kan eller vil standardisere forsikringsprodukterne. Allerede fordi vi lever i en tid med stadig større internationalisering; i en tid hvor der via de elektroniske medier i stadig større omfang vil kunne tilbydes ikke standardiserede forsikringsprodukter som grænseoverskridende virksomhed. En standardisering vil i øvrigt også være i strid med den gældende konkurrencelovgivning. Her har vi endog set, at konkurrencemyndighederne har påbudt større forskel mellem selskabernes retshjælpsdækning så her gøres der virkelig noget for at forøge forbrugernes mulighed for at overskue et ikke konkurrencepræget område! I F&P vil vi gerne hjælpe forbrugerne med at vurdere produkternes mange facetter. Vi har i det forløbne år videreudviklet den forbrugerpolitiske handlingsplan, som vi søsatte for et par år siden. Det er den metode til selvregulering, som vi har valgt, helt i tråd med de ønsker Europa-Kommissionen har givet udtryk for på området. Med udgangspunkt i arbejdsmarkedspensionsområdet har en række af F&P s medlemsvirksomheder etableret PensionsInfo med det formål at give den enkelte pensionsopsparer mulighed for at få overblik over sine egne såvel som de offentlige pensionsydelser. Et yderligere bidrag til produktsammenligning vil snart se dagens lys. Ved udgangen af første kvartal næste år åbner F&P således en hjemmeside, hvor forbrugerne omkostningsfrit kan sammenligne forsikringsselskabernes betingelser og priser på gængse skadesforsikringsprodukter. I første omgang vil familieforsikringer være omfattet, og husforsikringer og bilforsikringer vil samtidig eller i hvert fald i løbet af ganske kort tid være med. Der er tale om et projekt, som bliver til gennem drøftelser mellem F&P, Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen og Konkurrencestyrelsen. Der findes allerede i dag forskellige mæglerportaler og flere vil komme til. Sådanne portalers formål er selvfølgelig kommercielt, det er der ikke noget ondt i, og mange af F&P s medlemsselskaber vil sikkert udnytte disse salgskanaler. Sigtet med F&P s informationssystem er derimod at give forbrugerne kvalificerede sammenligningsmuligheder for så vidt angår dækningsomfang og forsikringsbetingelser, så de på denne baggrund kan sammenligne priser på de vigtigste produkter på masseforsikringsmarkedet. Et lignende system findes for nærværende ikke i noget andet land. Beslutningen om opstarten er truffet i F&P s 25

4 bestyrelse, og en ekstern IT-leverandør er allerede i gang med at etablere systemet. Ikke alle selskaber vil, af fortrinsvis tekniske årsager, være i stand til at være med fra starten, men en betragtelig del af markedet vil og det er i øvrigt min opfattelse, at de resterende selskaber hurtigt vil tilslutte sig. Det er en kompliceret affære at sammenligne familieforsikringer, og det bliver ikke mindre kompliceret, når villa- og bilforsikringer skal med. Det er derfor forudset, at der skal ske en stadig udvikling og forbedring af det nye IT-informationssystem, naturligvis under hensyntagen til de indhøstede erfaringer og under drøftelse med samarbejdspartnere. Pensionspakken Regeringen fremsatte som bekendt i oktober måned i år en række lovforslag som led i en såkaldt pensionspakke. Sigtet var angiveligt at skabe bedre rammer for pensionsopsparingen, herunder at rette op på nogle af de problemer, der endnu lå uløste efter indførelse af pinsepakken i Der er også tale om ønsket om at skabe bedre mulighed for aktieinvesteringer bl.a. i små og mellemstore virksomheder; sidstnævnte element er indgået i en dialog, som de institutionelle investorer har haft med økonomiministeren og erhvervsministeren i de seneste måneder i henhold til regeringens erhvervsstrategi.dk21 Nu lyder det jo noget selvmodsigende, at man skal kunne fremme aktieinvesteringer gennem forøget beskatning af deres afkast. Uanset at der er tale om en lempelse af det gældende aktieloft på 50 pct., må forøgelsen af aktieafkastbeskatningen fra 5 til 15 pct. alt andet lige gøre aktieinvesteringer relativt mindre favorable for forsikringsselskaber og pensionskasser. Modsigelsen er da også et udtryk for, at regeringen samtidig søger at nå flere forskellige mål med pensionspakken: Tilvejebringelse af risikovillig kapital, reparation af nogle af skaderne fra pinsepakken samt varetagelse af statsfinansielle provenuhensyn. Som bekendt har F&P i to år ført forhandlinger med regeringen om udmøntningen af det tilsagn, regeringen i sin tid afgav om, at de garanterede pensioner ikke skulle blive forringet som resultat af den skatteomlægning, der var indeholdt i pinsepakken. I foråret i fjor slog Kammeradvokaten dette regeringsansvar fast med syvtommersøm. Den omlægning af pensionsafkastbeskatningen, som nu er fremlagt, løser ikke garantiproblemet. Det gør det kun mindre sandsynligt, at en krisesituation opstår. Dette skyldes alene nedsættelsen af obligationsbeskatningen, som omlægningen også indeholder. Da den formel, der anvendes ved beregning af opgørelsesrenten, alene inddrager obligationsrenter, betyder en nedsættelse af obligationsbeskatningen, at man fjerner sig fra farezonen; men ikke at farezonen ikke fortsat eksisterer. Er skatteforslaget som det hævdes provenuneutralt, fører omlægningen jo heller ikke samlet til nogen skattelettelse for pensionsopsparerne. Men garantiproblemet mindskes altså. For at sige det rent ud, så fodrer man hunden med dens egen hale! Om så omlægningen er provenuneutral kan naturligvis diskuteres. Regnestykket bygger på en række forudsætninger, hvis realisme kan diskuteres. Her kan kun fremtiden give svaret, men jeg vil blive meget forbavset, om ikke omlægningen fører til øget beskatning. En anden skadevirkning fra skattelovgivningen i foråret 1998 var virkningerne af det, som dengang kaldtes Lov nr Loven blev i sin tid vedtaget, fordi en bank havde haft nogle skattebegunstigelser på grund af sit ejerskab af et livsforsikringsselskab. Der var tale om en typisk enkeltsagslovgivning, der fik den sidevirkning, at skadesforsikringsselskaberne pludselig blev dobbelt og endog tredobbelt beskattet, samt at livsforsikrings- 26

5 Som en udløper af pinsepakken har regeringen fremlagt en skattemodel, der skal sikre pensionsselskabernes kunder garanterede ydelser. Modellen minder om at fodre hunden med dens egen hale. Skatteminister Ole Stavad Formanden for Forsikring & Pension Bent Knie-Andersen Økonomiminister Marianne Jelved selskaber, herunder de nye arbejdsmarkedspensionsselskaber, fik problemer med egenkapitalopbygningen. Efter halvandet års forhandling lykkedes det så nogenlunde at få skadesforsikringsselskabernes problemer løst, medens skattesværdet på trods af alle tilsagn om det modsatte stadig blev hængende over arbejdsmarkedspensionsselskaberne. I pensionspakken søges dette nu løst ved, at disse arbejdsmarkedspensionsselskaber afgrænses som en særlig gruppe i forsikringslovens forstand og herefter fritages for almindelig selskabsskattepligt. F&P anerkender denne løsning på det af en uhensigtsmæssig lovgivning skabte problem. Risikoen for konkurrenceforvridning i forhold til de selskaber, der ikke opnår denne særstatus, gør imidlertid afgrænsningen svær. Pensionspakken er således i bogstaveligste forstand en pakkeløsning indeholdende positive og negative elementer. Pakkeløsningen synes samlet sikret flertal i Folketinget, men F&P ser gerne, som påpeget over for ministeren, en række mere eller mindre utilsigtede bivirkninger, f.eks. vedrørende dobbeltbeskatning af datterselskabsaktiver samt med hensyn til indeksobligationer, korrigeret i forbindelse med pensionspakkens vedtagelse. Det er herefter mit håb som jeg har fremhævet gennem flere år uden større held at 27

6 der må være skabt ro om beskatningen af den langsigtede pensionsopsparing. Kun ro og stabilitet kan sikre den samfundsmæssige nødvendige pensionsopsparing i livsforsikringsselskaber og pensionskasser. Forskellige udvalgsarbejder i året I det forløbne beretningsår har F&P sædvanen tro deltaget i adskillige udvalgsarbejder, drøftelser omkring lovforslag, vurdering af gennemførte lovbestemmelser og andre reguleringer. Stormordning Vi har således kunnet følge, hvorledes de massive skader efter orkanen Anatol i december i fjor førte til ændring af den hidtidige stormflodsordning til en stormordning også principielt omfattende de private skove. Skovfaldet var betydeligt i det sydlige Danmark, men skovforsikring har ikke hidtil haft nogen stor udbredelse i Danmark. Gennem lovgivningen er der banet vej for tilskud til nyplantning af stormødelagt skov. Det hidtidige stormflodsbidrag over brandforsikringspræmierne er samtidig fordoblet. Hensigtsmæssigheden i dette arrangement er ikke indlysende, og det bør overvejes at finde en løsning i en mere generel naturkatastrofedækning, som det kendes fra andre lande. Motorforsikring Af betydning for motorforsikringen fik regeringen i beretningsåret gennemført ny lovgivning, hvorefter ejere af færdselsskadede biler skal tilbydes en erstatning svarende til bilens handelsværdi før skaden, såfremt reparationsomkostningerne opgøres til mere end 65 pct. af handelsværdien. Dette er et uheldigt brud på almindelige erstatningsretlige principper, hvorefter erstatning skal svare til det opståede tab. Lovændringen fører i sig selv til præmiestigninger. En genvurdering af loven er stillet i udsigt, og både F&P og autoreparationsbranchen håber på et fornuftigt samarbejde med skatteministeren herom. Erstatningsansvarsloven F&P kan støtte de forslag til ændringer af erstatningsansvarsloven, som den derom nedsatte arbejdsgruppe præsenterede i sin betænkning i maj i år. Der er tale om en kraftig forhøjelse af især erstatningerne for mén og erhvervsevnetab. Vi har støttet ændringerne, selv om de samlet set vil medføre kraftigt øgede udgifter til erstatning, ikke mindst for motoransvarsforsikringer med tilhørende forhøjelse af statsafgiften og erhvervsansvarsforsikringer. Med ændringerne vil der på en række områder blive skabt klarere regler. I tilknytning til hele denne problemstilling skal jeg i øvrigt nævne, at F&P netop har besluttet at iværksætte et omfattende treårigt forsøgsprojekt vedrørende de såkaldte piskesmældsskader, der i voksende grad synes at ramme især grupper af trafikskadede. I den sammenhæng vil der blive set på mulighederne for at udvikle metoder til tidlig udpegning af de skaderamte, som i mangel af behandling vil udvikle kroniske lidelser. Rådgiveransvar Til gengæld beklager vi, at regeringen stadig er indstillet på at gennemføre en lovgivning om rådgiveransvar, der indebærer et brud på hidtidige retsprincipper, gennem indførelse af godtgørelse for såkaldt skuffede forventninger. En indførelse vil være til ugunst for og lægge et urimeligt pres på finanssektorens mere end ansatte i takt med, at vi vil se et nyt begreb godtgørelsestænkning vinde indpas. 28

7 Tavshedspligt og personoplysninger På dagsordenen for vore drøftelser med de politiske myndigheder står i disse måneder også spørgsmålet om tavshedspligt og brugen af personoplysninger i og mellem finansielle virksomheder. Vi finder, at adskillige politikere både i og uden for regeringspartierne på disse som på andre områder har et noget distanceret kendskab til den virkelige verden. Vi lever i et samfund, der i stadig stigende grad internationaliseres, og hvor de virksomheder, vi konkurrerer med, ikke er underlagt danske regler, der i tiltagende omfang detailreguleres. Fælles tilsynslovgivning Vi er derfor også bekymrede for den lovrevision på det finansielle område, som Økonomiministeriet for øjeblikket arbejder med med henblik på at etablere en overordnet lov med fællesbestemmelser for alle finansielle virksomheder suppleret med speciallove for pengeinstitutter, forsikringsselskaber etc. Ikke fordi vi er imod ideen, hvis den kan føre til regelforenkling, men fordi vi frygter, at det modsatte meget let kan blive resultatet. Der er her behov for et grundigt arbejde, inden lovudkastet fremlægges i Folketinget. Velfærdssamfundet og forsikringserhvervet Det danske velfærdssamfund nyder stor folkelig opbakning, og på adskillige vigtige felter er det kun nuancer, der skiller de toneangivende politiske partiers syn på samfundsudviklingen. Velfærdssamfundet er imidlertid ikke et statisk system. Det må hele tiden tilpasses i takt ikke alene med den økonomiske udvikling, men også med den øgede internationalisering. Den offentlige sektor er imidlertid i dag så stor og skattebyrden samlet så lammende, at nye bidrag til samfundsudviklingen trænger sig på. Skattereformer i vore nabolande og de mere åbne grænser sætter det danske finansieringssystem under pres. Det er en udvikling, som i høj grad berører det danske forsikringserhverv. Vore virksomheder udbyder typisk produkter, der supplerer og komplementerer offentlige ydelser. Det allervigtigste eksempel herpå er udviklingen på pensionsområdet, hvor individuelle ordninger og arbejdsmarkedspensioner i stadig stigende omfang bliver et væsentligt led i den danske alderdoms- og invaliditetsforsørgelse m.v. Udviklingen er ligeledes i gang på sundhedsområdet. Allerede i dag er en betydelig del af befolkningen dækket af forskellige typer sundhedsforsikringer. Forsikring mod kritisk sygdom der i virkeligheden er en variant af allerede meget udbredte ulykkesforsikringer har således opnået en høj dækningsgrad ikke mindst som resultat af udviklingen i mange firmaordninger eller aftaler i øvrigt på arbejdsmarkedet. Der har været udtrykt bekymring for, at denne udvikling skulle føre til en skævvridning af det danske sundhedsvæsen. Det er der ingen ræson i. Hjørnestenen i det danske sundhedsvæsen er et kvalificeret og veldrevet offentligt sygehusvæsen, og det er ikke i modstrid hermed, at der også herhjemme udvikles og tilbydes supplerende ydelser gennem forskellige former for sundhedsforsikringer. Dette er uden tvivl i overensstemmelse med befolkningens ønske, og vi ser da også ordningerne vinde udbredelse gennem aftaler med virksomheder og på arbejdsmarkedet. Fra F&P s side vil vi gerne lægge op til en konstruktiv drøftelse af, hvordan der på fornuftig vis kan skabes en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det skattefinansierede sundhedssystem og de forsikringsbaserede tillægsydelser. En arbejdsdeling som den, der med stor succes er etableret på pensionsområdet. 29

8 Et tilbageblik Dette er sidste gang jeg aflægger beretning som formand for F&P. Det har været en spændende tid. Det har været en spændende udvikling. En udvikling af dimensioner. Jeg startede som formand for Assurandør-Societetet i et årtusinde, og slutter som formand for Forsikring & Pension i et andet årtusinde. Det giver mig selvfølgelig anledning til at skue tilbage over udviklingen og resultaterne i disse godt syv år. Tiltagende detailregulering Hvis jeg skal uddrage nogle hovedtendenser må det være, at vi i disse år har oplevet en tiltagende detailregulering. I stedet for regelforenklinger og administrative lettelser, har det modsatte været tilfældet. Regeludviklingen skyldes i høj grad enkeltsager, som der fokuseres på i medierne, og som derefter fører til lov- eller regelændringer, ofte af kompleks karakter og ofte med det resultat at overskueligheden går tabt. Også på skatteområdet gør denne kompleksitet sig gældende. F&P har gennem flere år søgt at få gennemført regelsaneringer, hvor de mængder af forskellige afgiftsformer, forsikringsområdet er belastet med, forenkles, og administrationen letteregøres. Det har været en march på stedet. Hver gang det er lykkedes at få forenklet ordninger, er der kommet nye komplekse ordninger til. At beskatningen også er steget, skal kun nævnes for fuldstændighedens skyld. Politikerne og embedsmændene lytter også i alt for beskedent omfang til de tekniske problemer, der påpeges inden lovvedtagelser. Udviklingen er gået i retning af, at fremlagte lovforslag vedtages og først senere ændres, når de gennemførte ordninger har vist sig uhensigtsmæssige. Der er behov for bedre gennemarbejdning af lovforslag og lign. før fremlæggelse, en bedre teknisk dialog om forslagenes indhold og færre forslag. Manglende politisk stabilitet Der har fra politisk hold alt for ofte på F&P s årsmøder været lovet politisk stabilitet. Disse løfter har aldrig kunnet holde. Især på livs- og pensionsforsikringsområdet har udviklingen været farlig, fordi befolkningen er på nippet til at få indtrykket af, at fremtidige regelændringer kan gøre den samfundsnødvendige opsparing i livs- og pensionsforsikringsselskaberne uinteressant. Mit ønske skal derfor være, at politikere og myndigheder indgår i en konstruktiv dialog med F&P med henblik på sikring af en stabil, langsigtet udvikling. At reglerne forenkles og saneres, og at fremtidige lovindgreb kvalitetssikres. En sådan udvikling, hvor der også gives mulighed for innovation, vil ikke alene være til gavn for forsikringserhvervet, men for hele samfundet. Til sidst skal der lyde en tak. Både til mine kolleger i branchen og ikke mindst til bestyrelsens medlemmer for opbakning og støtte. Også en tak til ministre og embedsmænd for behageligt samarbejde selv om resultaterne ikke altid har stået mål med indsatsen. En særlig tak til vor ressortminister, økonomiminister Marianne Jelved, for den opmærksomhed, du altid har haft over for forsikringsbranchen. Du har været utrolig pligtopfyldende og engageret, og jeg har sat pris på de mange jeg tør godt sige oven i købet morsomme timer, vi har tilbragt sammen. Forsikringserhvervet har gennem tiden været af uvurderlig betydning for udviklingen af det danske samfund. Vi vil gerne give håndslag på at fortsætte denne indsats fremover. 30

Grundlag for økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsens tale på Forsikring & Pensions Årsmøde den 6. maj 2010. [Kun det talte ord gælder]

Grundlag for økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsens tale på Forsikring & Pensions Årsmøde den 6. maj 2010. [Kun det talte ord gælder] Grundlag for økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsens tale på Forsikring & Pensions Årsmøde den 6. maj 2010 [Kun det talte ord gælder] Indledning Tak for invitationen til at komme her i dag og tale

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Under slagordene Trygge forbrugere Aktive valg har den danske regering i midten af august måned præsenteret en forbrugerpolitisk handlingsplan med

Læs mere

Dansk forsikring mod år 2000

Dansk forsikring mod år 2000 Dansk forsikring mod år 2000 NFT 1/1994 af adm. dir. Bent Knie-Andersen 1 Dansk forsikring har i de seneste år gennemgået betydelige ændringer. Efter 80 ernes ekspansionsstrategier og eksperimenteren med

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Valgfrihed ved investering af pensionsopsparing

Valgfrihed ved investering af pensionsopsparing NFT 4/2004 Valgfrihed ved investering af pensionsopsparing af Niels Jørgen Larsen Niels Jørgen Larsen niels.jorgen.larsen@seb.se Danskerne skal have bedre mulighed for at tilrettelægge sin pensionsopsparing,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Årsberetning for Rådet for Dansk Forsikring og Pension *

Årsberetning for Rådet for Dansk Forsikring og Pension * NFT 2/1998 Årsberetning for Rådet for Dansk Forsikring og Pension * af adm. direktør Bent Knie-Andersen, Alm. Brand Bent Knie-Andersen På rådets vegne vil jeg gerne byde velkommen til årsmødet. En særlig

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink.

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink. [1] Redegørelse til Finanstilsynet FSP/AP Pension, januar 2011 medio 2013 Finanssektorens Pensionskasses (FSP) tilbud til medlemmerne inklusive pensionisterne om omvalg fra Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti

Læs mere

SVAR PÅ HØRING VEDR. FORÅRSPAKKE 2.0

SVAR PÅ HØRING VEDR. FORÅRSPAKKE 2.0 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K SVAR PÅ HØRING VEDR. FORÅRSPAKKE 2.0 26. MARTS 2009 RHJ/JN/LF Finansforbundet har den 20. marts 2009 modtaget pakken af lovforslag som led i

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt

Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 13 Offentligt Folketingets Skatteudvalg L 80 - Lige store pensioner 23.04.2012 Hullet der skal lukkes Skatteministeren ønsker at lukke et skattehul. Hullet er opstået,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING

FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING FINANSFORBUNDET MAJ 2012 FINANSFORBUNDET OG EU REGULERING Regulering og økonomisk styring fra EU påvirker i høj grad den finansansattes hverdag og arbejdsliv, derfor er

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af hjemlenfor salg af administrative ydelse) $1 I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 14 Offentligt J.nr. 2011-321-0019 Dato:25. april 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 80 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse Forbrugerbeskyttelse Julie Galbo, Finanstilsynet AIDA Det danske selskab for forsikringsret 27/1-2011 Oversigt Sampension Tanker om gruppelivsforsikring SEB-afgørelsen Ny informationsbekendtgørelse God

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 25/11/2014-06.11.2014-48 (20141125) Selskabsbeskatning - begrænset skattepligt - selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra f - rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012,

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

Det såkaldte dørsalg af forsikringer

Det såkaldte dørsalg af forsikringer NFT 1/1996 Det såkaldte dørsalg af forsikringer af Claus Tønnesen, vicedirektør i Assurandør-Societetet Det sidste par år har der igen været gang i debatten om den undtagelse i lov om visse forbrugeraftaler

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. F&P ansøger

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Codan mest aggressive forsikringsselskab - Direktør: Vi lytter til kritikken - Nu bliver der brand i Danmark - Ministre: Julefrokost

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Gruppeordning en fremtid uden tvang?

Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordning en fremtid uden tvang? Gruppeordningen en fremtid uden tvang? Gruppeordningens fremtid Mere end 6000 medlemmer af Dansk Journalistforbund er omfattet af en obligatorisk forsikring, som er

Læs mere

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen

Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen Udfordringer og muligheder NFT i pensionsbranchen 3/2003 Udfordringer og muligheder i pensionsbranchen af Henrik Heideby Henrik Heideby Som andre steder i verden står pensionsbranchen i Danmark i disse

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg

Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Forsikring & Pension Årsmødet 16. november 2006 Per Bremer Rasmussens indlæg Generelt: Forsikrings- og pensionsbranchen har en stor egen-interesse i at skabe større åbenhed og gennemsigtighed. Det viser

Læs mere

Samspil mellem offentlig og privat forsikring. Velfærdskommissionens Rapport: kapitel 16

Samspil mellem offentlig og privat forsikring. Velfærdskommissionens Rapport: kapitel 16 Samspil mellem offentlig og privat forsikring Velfærdskommissionens Rapport: kapitel 16 Disposition Resume Kritik Oplæg til diskussion Kommentarer ved Klavs Lindeneg Resume 1 Grundantagelse: Demografisk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger:

Dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling i foreningerne i Sparinvest med tilhørende afdelinger: Fondsbørsmeddelelse af 8. marts 2007. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger, Specialforeningen

Læs mere