SALGS-, LEVERINGS- OG REKLAMATIONSBESTEMMELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SALGS-, LEVERINGS- OG REKLAMATIONSBESTEMMELSER"

Transkript

1 SALGS-, LEVERINGS- OG REKLAMATIONSBESTEMMELSER for Minaltan.dk A/S Marøgelhøj Lystrup (I det følgende benævnt minaltan.dk )

2 1. Generelt 1.1. Nedenstående betingelser gælder for alle ordrer og leverancer udført og formidlet af MinAltan.dk A/S, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale. Betingelserne er en del af tilbuddet og tilsidesættes ikke af eventuelt udbudsmeriale. 2. Salgsbetingelser 2.1. Tilbud fremsendt fra MinAltan.dk A/S, er gældende i 60 dage, men afgives med forbehold for mellemsalg Entreprisen omfter de i tilbuddet nævnte leverancer og evt. særlige specificerede ydelser. Såfremt tilbuddet tillige omfter minaltan.dks udførelse/opsætning af altan, herunder myndighedsgodkendelse, planlægning, projektering og koordinering, er det en betingelse, der indgås totalentreprisekontrakt herom på minaltan.dks sædvanlige vilkår, der bl.a. indebærer, aftalen er betinget af, minaltan.dk kan opnå myndighedsgodkendelse af projektet, de på ejendommen tinglyste servitutter og øvrige rådighedsindskrænkninger vedrørende ejendommen ikke forhindrer projektet og altanerne kan monteres som foruds af minaltan.dk herunder i relion til murværkets bæreevne. ABT 93 vil være gældende for totalentreprisen, med mindre der sker fravigelse herfra i totalentreprisekontrakten. Dansk byggeris standardforbehold for totalentreprise af maj 2008 vil ligeledes være gældende for totalentreprisen. Minaltan.dk er berettiget til anvende underentreprenører. Såfremt betingelsen om indgåelsen af totalentreprisekontrakt, jf. ovenfor omtalt, ikke opfyldes, bortfalder aftalen, uden parterne kan rette krav mod hinanden i den anledning Alle de i tilbuddet anførte priser er dagspriser, baseret på de på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdoen gældende valutakurser, toldsser og afgifter, men er eksklusi- 2/7

3 ve merværdiafgift (moms). Priserne er endvidere anført på basis af de gældende dagspriser. Minaltan.dk forbeholder sig ret til foretage sådanne reguleringer af de opgivne priser, som måtte følge af ændringer af de ovennævnte faktorer, og som indtræder inden leveringen. Minaltan.dk forbeholder sig endvidere ret til foretage regulering af de opgivne priser, såfremt ophængningsmetode må ændres som følge af de stistiske beregninger og/eller andre særlige myndighedskrav Såfremt entreprisen omfter minaltan.dks udførelse/opsætning af altan, jf. bl.a. pkt. 2.2 herom, skal bygherre/køber betale transportudgifter til minaltan.dk, svarende til kr. 3,47 pr. kørt km. beregnet fra Marøgelhøj 11, 8250 Lystrup samt timeløn til montørerne for den anvendte transporttid Tilbudssummen indeksreguleres. Er intet indeks fasts i udbudsmerialet eller i tilbuddet, indeksreguleres tilbudssummen i overensstemmelse med principperne i Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid 2, stk. 3. Grundlaget for regulering er Danmarks Stistiks byggeomkostningsindeks for boliger. Er der i udbudsmerialet stillet krav om fast pris, indeksreguleres prisen for den del af arbejdet, der udføres efter 12 måneder fra tilbudsdagen. Er der i udbudsmerialet ikke stillet krav om fast pris, indeksreguleres tilbudssummen med tilbudsdagens indeks som begyndelsesindeks. Udover den faste pris skal der ydes minaltan.dk godtgørelse for udgiftsforøgelse, forsaget af pålæg fra sten og ekstraordinære prisstigninger, jfr. Bygge- og boligstyrelsens cirkulærer af den 10. oktober 1991 om priser og tid Betaling 3.1. Ved ordreafgivelse betaler bygherre/køber et beløb svarende til udgiften forbundet med eventuel myndighedsgodkendelse af projektet samt 30 % af den resterende købssum. Ved færdig leverance betales de sidste 70 % Ved ordrer over kr ekskl. moms stiller bygherren/køber endvidere bankgaranti på anfordringsvilkår for restkøbesummens betaling (70 % af restkøbesum- 3/7

4 men, jf. pkt. 3.1). Bankgarantien skal stilles inden 8 arbejdsdage fra aftaleindgåelsestidspunktet For betaling gælden de på fakturaen anførte betingelser. Ved betaling efter forfald beregnes renten med 2 % pr. påbegyndt måned Minaltan.dk er berettiget til standse arbejde og leverancer, såfremt bygherren/køber er i forsinkelse med betalingen Ordreangiveren kan ikke modregne eller gøre tilbageholdelsesret gældende over for Minaltan.dks krav ifølge eller i forbindelse med denne kontrakt, medmindre det drejer sig om en ubestridt eller retslig fastslået modfordring. Dette gælder også ved reklamioner. 4. Leveringsforbehold 4.1. I tilfælde af strejke, lockout eller andre arbejdsstandsninger på vor eller vor leverandørs/-underleverandørs virksomhed, hvoraf leverancen er afhængig, samt i tilfælde af krig, blokade, karantæne, havari, trafikforstyrrelser, herunder isvanskeligheder, ildsvåde eller andre uforudsete årsager, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør en ordres udførelse eller leverancens transport til leveringsstedet, udsættes leveringen uden ansvar for minaltan.dk, så længe den pågældende hindring består. MinAltan.dk forbeholder sig ret til ved ind- og/eller udførselsforbud ansvarsfrit annullere ordren Opgivne leveringstider er regnet fra det tidspunkt, hvor endelig ordre er modtaget, og samtlige oplysninger, der er nødvendige for leverancens gennemførelse, er kommet til minaltan.dks kundskab. Angivne leveringstider gælder kun tilnærmelsesvis, medmindre der foreligger særlig skriftlig aftale om fast leveringstermin. For tab, som måtte følge af leveringsforsinkelse, påtager minaltan.dk sig intet ansvar, og bygherre/køber kan ikke gøre krav på skadeserstning på grundlag af forsinket levering, ligesom bygherre/køber heller ikke på dette grundlag kan annullere handelen. Minaltan.dk er berettiget til tidsfristforlængelse i tilfælde af forsinkelse fra minaltan.dks leverandørers side, og har i øvrigt ret til tidsfristforlængelse i overensstemmelse med reglerne i ABT /7

5 5. Afbestilling 5.1. Ved afbestilling forbeholder minaltan.dk sig ret til fakturerer indkøbte merialer og medgået arbejdsløn, dog minimum 10 % af entreprisesummen. 6. Bygherreleverancer og forhold ved arbejdets udførelse 6.1. Såfremt tilbuddet tillige omfter minaltan.dks udførelse/opsætning af altan, herunder myndighedsgodkendelse, planlægning, projektering og koordinering, er bygherren/køber bl.a. forpligtet til sørge for: levere kopi af eventuelle lokalplaner og servitutter til minaltan.dk. stille el, vand og varme til rådighed for minaltan.dk og dennes eventuelle underentreprenører. der er tilstrækkelige adgangsforhold mv. til byggeplads og lejligheder. indkøbe og levere en række nærmere aftalte merialer mv. på byggepladsen. sikre der på byggepladsen er plads til skurvogn inkl. toilet og containere til byggeaffald samt meriale og værktøj. Bygherrens/købers forpligtelser vil være nærmere reguleret i den totalentreprisekontrakt, som parterne indgår, jf. pkt Såfremt tilbuddet tillige omfter minaltan.dks udførelse/opsætning af altan, herunder myndighedsgodkendelse, planlægning, projektering og koordinering, er bygherren/køber endvidere forpligtet til foranlediger minaltan.dk og dennes underentreprenører medtaget som sikrede på den af bygherren, i henhold til ABT 93 8, tegnede brand- og stormskade forsikring, idet det præciseres, forsikringen skal dække såvel skade på altanen samt på den eksisterende bygning hvorpå altanen monteres. Herudover er bygherren/køber forpligtet til tegne all-risk forsikring for såvel altanen som for eksisterende bygninger hvorpå altanen monteres, og foranlediger, minaltan.dk og dennes underentreprenører tillige medtages som sikrede på denne forsikring. Forsikringen holdes i kraft indtil byggeriet er endeligt afleveret til bygherren/køber Minaltan.dk kan ikke gøres ansvarlig for skader på skjulte installioner. 5/7

6 7. Ansvar og reklamion 7.1. Bygherren/køber bærer risikoen for hændelig skade på leverancer, der er leveret på bygherrens/købers plads Ansvar for leverancen ydes efter købelovens bestemmelser Minaltan.dks ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvor i leverancen indgår/aflevering af leverancen. Ved leverance til lager og videresalg ophører dog senest 6 år efter levering til køberen Bygherre/køber opfordres til straks ved levering foretage en nøje besigtigelse af leverancen. Eventuelle reklamioner skal være producenten i hænde senest 8 dage efter leveringstidspunktet. Efter denne frist kan bygherre/køber ikke påberåbe sig synlige mangler, det være sig forkerte mål eller lignende. Køber er ligeledes forpligtet til inden for samme frist foretage evt. reklamioner over fakturaen Minaltan.dk er ikke forpligtet til afhjælpe mangler, som skyldes mangler eller uhensigtsmæssigheder ved de eksisterende bygninger mv. Minaltan.dk er ligeledes ikke forpligtet til afhjælpe mangler, der skyldes, andre håndværkere mv. har beskadiget minaltan.dks arbejde, eller som er opstået på grund af ekstraordinære klimiske påvirkninger Mangler ved det leverede berettiger ikke bygherren/køber til erstning for evt. tabt arbejdsfortjeneste, drifts- eller avancetab. 8. Produktansvar 8.1. Minaltan.dk er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, skaden skyldes en fejl begået af minaltan.dk. Minaltan.dk hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Minaltan.dks ansvar for skader på ting kan ikke overstige kr ,-. I øvrigt er minaltan.dks produktansvar reguleret efter reglerne i produktansvarsloven Minaltan.dk forbeholder sig ret til mindre skrammer på galvaniserede overflader repareres med zinkspray. Mintaltan.dk er ikke ansvarlig for evt. hvidrust eller syreudtræk i forbindelse med galvanisering. 6/7

7 8.3. For hårdttræ må følgende, i mindre omfang accepteres. Krumning, hvirvler, sunde knaster, småridser, små insekthuller, tværårer, små forarbejdningsfejl, kieselpletter samt lette fugtskjolder. Farvevariion kan forekomme, og er nurlig for træsorten. 7/7

Salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser. for Minaltan.dk A/S Cvr-nr. 29 81 38 25 Marøgelhøj 11 8520 Lystrup

Salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser. for Minaltan.dk A/S Cvr-nr. 29 81 38 25 Marøgelhøj 11 8520 Lystrup Salgs-, leverings- og reklamionsbestemmelser for Minaltan.dk A/S Cvr-nr. 29 81 38 25 Marøgelhøj 11 8520 Lystrup (I det følgende benævnt Minaltan.dk ) 1. Generelt 1.1 Nærværende betingelser gælder for alle

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as

Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as Salgs- og leveringsbetingelser for Langkjær Staalbyg as 1. Aftalegrundlag 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg, enhver levering, montage eller en hvilken som helst

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri SL 97 Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri Indhold AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 3 3. Byggegrunden... 3 4.

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned.

30 dage netto fra fakturadato, hvorefter der tilskrives 1,5 % i morarenter pr. påbegyndt måned. Ligahockey ApS Hvidovrevej 446 2650 Hvidovre Frederiksberg, den 13-04-2011 Tilbud på leje af Toiletvogn til Ligahockey ApS Som aftalt fremsende jeg hermed tilbud på leje af nedenstående: Antal Beskrivelse

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere