Skanningsmodul Standard IT- og Telestyrelsen København den 8. september 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skanningsmodul Standard IT- og Telestyrelsen København den 8. september 2005"

Transkript

1 Skanningsmodul Standard IT- og Telestyrelsen København den 8. september 2005 FESD standardisering FESD-modul. Skanningsmodul Version 1.0

2 Kolofon: FESD moduler. Skanningsmodul. FESD standardisering. Skanningsmodul Version 1.0 Denne standard kan frit anvendes af alle. Citeres fra standarden i andre publikationer til offentligheden skal angives korrekt kildehenvisning. Forslag til FESD standarder udarbejdes af IT- og Telestyrelsen, IT-strategisk kontor, FESD standardiseringsgruppen i samarbejde med de tre FESD leverandører Software Innovation A/S, Accenture I/S og CSC Danmark A/S. Kontaktperson i FESD standardisering: Projektleder Tom Bøgeskov, Mail-adresse Telefon (direkte) Accenture I/S Lautrupsgade København Ø Telefon: Web-adresse: CSC Danmark A/S Retortvej København V Telefon: Web-adresse: Software Innovation A/S Nærum Hovedgade 10 DK-2850 Nærum Telefon: Web-adresse: Ministeriet for Videnskab, teknologi og Udvikling IT- og Telestyrelsen IT- strategisk kontor Holsteinsgade 63 DK-2100 København Ø Tlf Fax Side 2 af 15

3 Del A. Skanningsmodul 1. Indledning Begrebet modul kan forstås på flere forskellige måder, og i arbejdet med at opstille businesscasen for de enkelte moduler i FESD-standardiseringsarbejdet er det vigtigt, at begrebet er klart defineret. Modul i FESD standardisering, betragtes overordnet som en veldefineret opgave med et fast defineret sæt af funktioner og grænseflader, der enten er programmeret som en selvstændig del af løsningen, der kan fungerer selvstændigt og/eller sammen med løsningens øvrige dele eller er et veldefineret sæt af funktioner, der kan frakobles og hvis funktioner kan overtages af eksterne systemer ved brug af veldefinerede grænseflader. Udarbejdelsen af et selvstændigt skanningsmodul skal udover den overordnede vision om effektivisering og FESD-behovsopgørelsens arkitekturprincip om modularisering, sikre opfyldelsen af visionen Understøtte samarbejde og omstrukturering mellem myndigheder. Der er i den offentlige forvaltning udbredt behov for i praksis og effektivt at kunne gennemføre omlægning af opgaver mellem myndigheder, dette er forstærket af brede strukturomlægninger i de kommende år. Det indebærer, at et skanningsmodul skal kunne håndtere ændrede krav til organisationen f. eks. i forbindelse med: Væsentligt øgede eller reducerede mængder af materiale, der skal skannes: Behov for større eller mindre skannere Behov for at ændre i arbejdsgange omkring skanning Behov for at ændre antallet af fysiske lokaliteter Ændret opgavefordeling: Behov for at skanne andre formater Behov for at skanne i farve Behov for skanning og behandling af skemaer Ændrede behov for kvalitetssikring Ændrede behov for metadata Det er også en væsentlig forudsætning for standardiseringen af skanningsmodulet, at den beskrevne grænseflade og funktionalitet åbner for at 3. parts leverandører leverer skanningsmoduler til FESDkompatible ESDH-løsninger. Standarden sikrer at skanning til FESD-kompatible ESDH-systemer kan tilbydes som en selvstændig serviceydelse (outsourcing). 3

4 2. Afgrænsning Standarden for skanningsmodul har sit udgangspunkt i FESD rammekontrakten bilag 10 Tillægsydelser afsnit 10.4 Scanning og CR-facilitet. Standarden baserer sig ikke på eller har sit udgangspunkt i den norske NARK-4 standard som det andet standardiserings arbejde, da NARK ikke opererer med et skanningsmodul. 3. Skanningsmodulet i en større sammenhæng For at bedre at kunne forstå og vurdere de efterfølgende krav til skanningsmodulet, beskrives et eksempel på en indskanningsproces med kommentarer.indskanningsprocessen kan meget overoverordnet beskrives således: 1. Det/de ønskede dokumenter gøres klar til indskanning (omfatter for eksempel, at dokumenterne tages ud af konvolutter, foldes ud, clips fjernes, hæfteklammer fjernes og lægges i arkføderen på skanneren. Dette er en ren manuel proces. 2. Eventuelt kan de enkelte dokumenter adskilles ved hjælp af skilleblade, eventuelt påført en række metadata for eksempel i form af stregkoder, ligesom hoveddokumentet eventuelt adskilles fra eventuelle bilag 3. Det/de ønskede dokumenter indskannes. 4. Der kan eventuelt foretages en CR-behandling af det indskannede, eller denne behandling kan foretages på et senere tidspunkt i processen. Da CR-behandling typisk er en meget tidskrævende proces, vil den typisk ske senere for ikke at forsinke den videre fordeling af de indskannede dokumenter. 5. Der kan foretages en optisk kvalitetskontrol af det indskannede: er der det rigtige antal sider og er alle siderne læselige. 6. Eventuelt genindskannes dokumenter, hvor kvaliteten ikke er tilfredsstillende 7. Der kan ske en forjournalisering, hvor en række metadata om dokumentet påføres. Visse metadata påføres automatisk og må ikke kunne ændres senere (for eksempel skanningsdato, -tidspunkt, skanningsstation og initialer for den, der har foretaget indskanningen), og en række andre metadata kan være blevet udfyldt via stregkoder på skilleark 8. Dokumentet fordeles. Standardiseringen ikke må lægge bånd på organiseringen af arbejdet omkring indskanning. Der en række funktionaliteter som skal findes både i skanningsmodulet og i kernesystemet. Hermed sikres det, at den enkelte organisation frit kan vælge indskanningsprocedure Som et eksempel skal den enkelte organisation frit for at vælge, om kvalitetssikringen skal ske i skanningsmodulet eller i kernesystemet hvor meget af (for)journaliseringen, der skal foretages i skanningsmodulet Skanningsmodulet skal udover at kunne håndtere indskanningen af de (papir)dokumenter som ønskes gjort tilgængelige i elektronisk form også kunne understøtte kvalitetskontrollen og den efterfølgende genindskanning samt udfyldelsen af en række metadata om dokumentet herunder eventuelt tilknytning til sag. Det betyder, at inden skanningsmodulet sender det indskannede dokument til esdh-systemet skal skanningsmodulet stille funktionalitet til rådighed til både at Side 4 af 15

5 udfylde en række metadata via stregkoder på skilleblade henholdsvis via adgang til manuel påføring af metadata. Indskanningsproceduren skal kunne tilrettelægges således, at den er effektiv og kan understøtte de særlige behov de enkelte organisationer har, skal den også sikre den størst mulige retslige bevisværdi af de digitale dokumenter. Her henvises der til IT-Sikkerhedsrådets publikation Digitale dokumenters bevisværdi - Introduktion og vejledning fra 27. januar 1999, som også er en del af FESD krav Beskrivelse af skanningsmodulet Skanningsmodulet består af en eller flere softwarekomponenter, der tilsammen implementerer skanningsfunktionalitet til brug for ESDH. Skanningsmodulet har den fysiske skanner som input, typisk i form af en eller flere TIFF-filer, og som output afleveres et indskannet dokument i enten TIFF eller PDF samt en XML-fil indeholdende metadata (Se detaljeret beskrivelse del C). Kravet til ESDH-kernesystemet vil derfor være, at ESDH-systemet skal kunne modtage XML-opmærkede dokumenter, som beskrevet efterfølgende i dette dokument. Der stilles ingen eksplicitte krav til TIFF- eller PDF-formater ved indskanning. Det kan være en fordel at benytte samme format, som kræves af Statens Arkiver ved aflevering, men det er ingen betingelse. Nedenstående tegning tjener udelukkende til konceptuel forståelse af kravene. Der kan derfor ikke udledes obligatoriske krav af tegningen. FESD Skanningsmodul FESD Kernesystem XML + TIFF/PDF Figur: Beskrivelse af skanningsproces Side 5 af 15

6 Standardiseringen af skanningsmodulet tager udgangspunkt i, at der eksisterer en række metadata om dokumentet, som man ønsker at registrere i sammenhæng med skanningsprocessen.eksempler på berigende metadata kan være Dokumenttitel, Sagsnummer, Dokumenttype, etc., mens fysiske metadata kan være Skanningsoperatør, Skanningsstation, Fordelingsinformation, etc. Standardisering af skanningsmodulet har som formål at sikre størst mulig fleksibilitet for den praktiske tilrettelæggelse af arbejdsgange i de enkelte myndigheder. For skanningsmodulet betyder det konkret, at det er fleksibelt med hensyn til: hvilke metadata der kan påføres dokumentet i forbindelse med skanningen visse organisationer vil eventuelt påføre mange metadata, mens andre vil påføre meget få metadata. Dette har betydning for organisering af arbejdet med hensyn til, hvilke opgaver der skal varetages af henholdsvis støttefunktioner og sagsbehandlere. hvornår metadata påføres skannede dokumenter i forbindelse med skanning eller i afdelingen hos den enkelte medarbejder. hvornår og hvordan de skannede dokumenter kvalitetssikres i arbejdsprocessen. Samlet set bør standarden ikke sætte begrænsninger for, hvordan arbejdet med skanning, journalisering og distribution af dokumenter organiseres. Skanningsmodulet skal opfylde en række funktionelle krav, som er beskrevet i det efterfølgende. Side 6 af 15

7 Del B. Funktioner i skanningsmodul Herunder er beskrevet de funktionelle krav, som skanningsmodulet skal kunne understøtte. Kravene er nummeret S1 til S18. Under bligatorisk er angivet, hvis funktionen er obligatorisk, og A hvis funktionen er anbefalet. Funktion bligatorisk Beskrivelse S1 Modulet skal kunne aflevere dokumenter til ESDH-systemet i formatet TIFF. Som minimum skal modulet kunne aflevere TIFF i en version som beskrevet i Statens Arkivers afleveringskrav. S2 A Modulet skal kunne aflevere dokumenter til ESDH-systemet i formatet PDF. S3 Modulet skal kunne aflevere dokumenter til ESDH-systemet ved hjælp af input interfacet beskrevet under afsnittet Interfaces, der er beskrevet i afsnittet om interfaces. S4 Modulet skal både kunne håndtere indskanning af enkelt dokumenter og håndtere indskanning af flere samtidige dokumenter og opdele disse i enkelt dokumenter. Hvert dokument kan indeholde en eller flere sider. S5 Modulet skal kunne håndtere et indskannet dokument, som er opdelt i hoveddokument og et eller flere underdokumenter. Underdokumenterne (bilagene) skal opfattes som selvstændige dokumenter (egen dokumentidentifikation) S6 A Modulet skal kunne understøtte skannere via interfacene ISIS og TWAIN. S7 A Modulet skal kunne understøtte netværksskannere, som afleverer de indskannede dokumenter i filsystem. S8 Modulet skal give mulighed for, at der for hvert enkelt dokument kan påføres tilhørende metadata, svarende til de muligheder, som input interfacet beskrevet under afsnittet Interfaces tilbyder. S9 Modulet skal automatisk påføre skanningsoperatør, skanningsstation og tidsstempel som metadata i XML-opmærkningsfilen. S10 Modulet skal kunne påføre metadata enten via stregkodeskilleark eller via CR genkendelse af dokumenterne. Der er ingen eksplicitte krav til typen af stregkoder som modulet kan genkende, ligesom der ikke er krav til format og opbygning af stregkoden. S11 Modulet skal kunne påføre metadata til de indskannede dokumenter ved direkte indtastning af metadata. S12 Modulet skal kunne håndtere indskanning af dokumenter i sort-hvid, gråtoner og farve. Side 7 af 15

8 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 A Modulet skal kunne håndtere indskanning af dokumenter i A5 til A0 format. Modulet skal give mulighed for, at der foretages en kvalitetskontrol af det indskannede før det afleveres til ESDH-systemet. Kvalitetskontrol skal forstås som en optisk inspektion af det indskannede. Modulet skal kunne zoome ind og ud på det indskannede dokument, som led i kvalitetskontrollen. Modulet skal give mulighed for, at der foretages opretning af skæve sider, vending af sider, kontrastforbedring samt frasortering af tomme sider i forbindelse med kvalitetskontrollen. Modulet skal give mulighed for, i forbindelse med kvalitetskontrol, at afvise et indskannet dokument før det afleveres til ESDH-systemet. Modulet skal kunne påføre de indskannede dokumenter et sæt default metadata, hvis ikke der kan påføres dokumentspecifikke metadata via stregkoder, CR eller direkte indtastning. Modulet må ikke påføre nogen begrænsning i antallet af skannere som kan tilsluttes ESDH-systemet eller i antallet af dokumenter som kan indskannes og lagres i ESDH-systemet, andet end de begrænsninger som stammer fra hardware eller systemsoftware. Modulet skal kunne indskanne dokumenter med tekst på både for- og bagside. Modulet skal kunne understøtte genindskanning af dokumenter som er blevet afvist i kvalitetskontrollen. Side 8 af 15

9 Del C. Interfaces Der findes to interfaces, et input interface til skanningsmodulet og et output interface fra skanningsmodulet, svarende til et input interface til ESDH systemet. Input interfacet til skanningsmodulet, er det interface, hvor skanneren afleverer det indskannede dokument til skanningsmodulet. Denne standardiseringsbeskrivelse beskæftiger sig ikke med dette interface, men udelukkende med det andet interface mod ESDH-systemet, herefter FESDSkanningsinterfacet. 1. FESDSkanningsinterface FESDSkanningsinterfacet behandler én dokumentpakke af gangen. En dokumentpakke består af et hoveddokument (en TIFF- eller PDF-fil) 0, 1 eller flere bilag (en TIFF- eller PDF-fil pr bilag) Én XML-fil Hver dokumentpakke afleveres fra skanningsmodulet til ESDH-systemet via filsystemet, således at der oprettes et filkatalog for hver dokumentpakke, hvori alle dokumentpakkens filer placeres. Filkataloget skal navngives efter følgende syntax: Hvor FESDScan <Skanningsstation> - <Skandato><Skantid> <Skanningsstation> er en fri alfanumerisk identifikation af skanningsstationen på mellem 1 og 50 tegn <Skandato> er datoen for indskanningen på formen CCYYDDMM <Skantid> er tidspunktet for indskanningen på formen HHMMSS Det er ESDH-systemet ansvar at slette katalogerne inklusiv filerne efter dokumenterne er registeret i ESDH-systemet. Hoveddokumenter og bilag kan frit navngives i filsystemet af skanningsmodulet. Identifikationen af hoveddokument og bilag sker gennem gennem xml-elementerne <FileName> og <ScannedDocument> i den tilhørende XML-fil. XML-Filen skal altid have navnet FESDScan.xml. XML-filen skal overholde skemaet : Nedenstående skema giver også mulighed for at aflevere flere dokumentpakker fra en batchindskanning via én xml-fil. De metadata som er obligatoriske fremgår af skemaet Beskrivelse af metadata for elementet ScannedDocument hvor deres kardinalitet er 1. Skemaet er defineret således: Side 9 af 15

10 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:fesd=" xmlns:xs=" targetnamespace=" elementformdefault="qualified" attributeformdefault="qualified" version="1.1"> <xs:element name="recepientuserreference" type="fesd:recepientuserreferencetype"/> <xs:simpletype name="recepientuserreferencetype"> <xs:maxlength value="50"/> <xs:element name="recepientunitreference" type="fesd:recepientunitreferencetype"/> <xs:simpletype name="recepientunitreferencetype"> <xs:maxlength value="50"/> <xs:element name="scannerperatorname" type="fesd:scannerperatorname"/> <xs:simpletype name="scannerperatorname"> <xs:maxlength value="50"/> <xs:element name="scannerstationname" type="fesd:scannerstationnametype"/> <xs:simpletype name="scannerstationnametype"> <xs:maxlength value="50"/> <xs:element name="scandatetime" type="xs:datetime"/> <xs:element name="casefilenumberreference" type="fesd:casefilenumberreferencetype"/> <xs:simpletype name="casefilenumberreferencetype"> <xs:maxlength value="40"/> <xs:element name="previousrecordreference" type="fesd:previousrecordreferencetype"/> <xs:simpletype name="previousrecordreferencetype"> <xs:minlength value="10"/> <xs:maxlength value="10"/> <xs:element name="physicaldocumentidentifier" type="fesd:physicaldocumentidentifier"/> <xs:simpletype name="physicaldocumentidentifier"> <xs:maxlength value="40"/> <xs:element name="appendixtitletext" type="fesd:documenttitletexttype"/> <xs:element name="documenttitletext" type="fesd:documenttitletexttype"/> <xs:simpletype name="documenttitletexttype"> <xs:maxlength value="255"/> Side 10 af 15

11 </xs:schema> <xs:element name="documentdate" type="xs:date"/> <xs:element name="accessgroupreference" type="fesd:accessgroupreferencetype"/> <xs:simpletype name="accessgroupreferencetype"> <xs:maxlength value="50"/> <xs:element name="accessunitreference" type="fesd:accessunitreferencetype"/> <xs:simpletype name="accessunitreferencetype"> <xs:maxlength value="50"/> <xs:element name="securityclassificationcode" type="fesd:shortcodetype"/> <xs:element name="documenttypecode" type="fesd:shortcodetype"/> <xs:element name="shortcode" type="fesd:shortcodetype"/> <xs:simpletype name="shortcodetype"> <xs:maxlength value="2"/> <xs:element name="filename" type="xs:anyuri"/> <xs:element name="scannedappendix" type="fesd:scannedappendixtype"/> <xs:complextype name="scannedappendixtype"> <xs:sequence> <xs:element ref="fesd:appendixtitletext"/> <xs:element ref="fesd:filename"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:element name="scanneddocument" type="fesd:scanneddocumenttype"/> <xs:complextype name="scannetdocumenttype"> <xs:sequence> <xs:element ref="fesd:scannedappendix" minccurs="0" maxccurs="unbounded"/> <xs:element ref="fesd:documenttypecode" minccurs="0"/> <xs:element ref="fesd:recepientuserreference" minccurs="0"/> <xs:element ref="fesd:recepientunitreference" minccurs="0"/> <xs:element ref="fesd:scannerperatorname"/> <xs:element ref="fesd:scannerstationname"/> <xs:element ref="fesd:scandatetime"/> <xs:element ref="fesd:casefilenumberreference" minccurs="0"/> <xs:element ref="fesd:previousrecordreference" minccurs="0"/> <xs:element ref="fesd:physicaldocumentidentifier" minccurs="0"/> <xs:element ref="fesd:documenttitletext" minccurs="0"/> <xs:element ref="fesd:documentdate" minccurs="0"/> <xs:element ref="fesd:securityclassificationcode" minccurs="0"/> <xs:element ref="fesd:accessgroupreference" minccurs="0" maxccurs="unbounded"/> <xs:element ref="fesd:accessunitreference" minccurs="0" maxccurs="unbounded"/> <xs:element ref="fesd:filename"/> </xs:sequence> </xs:complextype> <xs:element name="scanneddocumentcollection" type="fesd:scanneddocumentcollectiontype"/> <xs:complextype name="scanneddocumentcollectiontype"> <xs:sequence> <xs:element ref="fesd:scanneddocument" maxccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complextype> Side 11 af 15

12 Et input til ESDH-systemet bestående af en XML-fil efter ovenstående skema samt ét eller flere dokumenter, tages ind i ESDH-systemet når det afleveres som ovenfor beskrevet. Endemålet med afleveringen til ESDH-systemet er, at der oprettes én JournalPost for hvert hoveddokument, og ét eller flere Dokumenter (en for hvert bilag) hørende til JournalPosten. Der oprettes ikke nødvendigvis en JournalPost direkte ved aflevering til ESDH-systemet, da der kan mangle metadata, som er obligatoriske før en JournalPost kan oprettes. ESDH systemet kan derfor vælge at opbevare de indlæste data i temporære tabeller, indtil nok metadata er registeret til at kunne oprette en JournalPost (Et krævet felt før en JournalPost kan oprettes er f.eks. JournalPostSagID, som typisk ikke kan påføres dokumentet, før det er blevet visiteret til journalisering i ESDH-systemet). Hvis det indskannede dokument er opmærket med nok metadata til at opfylde minimumsregistreringen for en JournalPost, kan ESDH-systemet vælge at oprette JournalPosten direkte uden temporær lagring. Der stilles ingen krav til denne midlertidige opbevaring i ESDH-systemet, som typisk benyttes i fordelingsfasen, indtil et dokument endeligt kan journalisering på den rigtige sag. Attributter i FESDScannedDocumentType refererer for en stor del direkte til et felt i JournalPost, og kan lagres direkte i de respektive JournalPost felter. Der skal selvfølgelig ske en validering af feltindholdet mod de respektive JournalPost-felters domæne inden lagring. Nedenfor beskrives hvert felt nøjere. Beskrivelse af metadata for elementet ScannedDocument Attributnavn Kardinalitet Kommentar og reference til FESD datamodel DocumentTypeCode 0..1 Dette felt kan lagres direkte i JournalPost feltet JournalPostDokumentTypeForkortelse. ReciepientUserReference 0..1 Dette felt benyttes som forslag til at registrere feltet JournalPostAnsvarligSagsbehandler, når JournalPosten oprettes. ModtagerBrugerIdentifikator henviser til feltet BrugerNavn fra BrugerAdministration, og det er ESDH-systemets ansvar at udlede værdien af JournalPostAnsvarligSagsbehandler feltet ved en JournalPost oprettelse. Indtil oprettelsen af JournalPosten kan værdien bruges som fordelingsinformation. ESDH-systemet kan også benytte dette felt som forslag til SagAnsvarligSagsbehandler hvis der oprettes en sag på baggrund af det indskannede dokument. RecipientUnitReference 0..1 Dette felt benyttes som forslag til at registrere feltet JournalPostAnsvarligEnhed, når JournalPosten oprettes. ModtagerEnhedIdentifikator henviser til feltet EnhedsNavn fra BrugerAdministration, og det er Side 12 af 15

13 ESDH-systemets ansvar at udlede værdien af JournalPostAnsvarligEnhed feltet ved en JournalPost oprettelse. Indtil oprettelsen af JournalPosten kan værdien bruges som fordelingsinformation.. ESDH-systemet kan også benytte dette felt som forslag til SagAnsvarligEnhed hvis der oprettes en sag på baggrund af det indskannede dokument. ScannerperatorName 1 Dette felt lagres direkte i JournalPost feltet JournalPostSkanperatør. Dette felt er et nyt felt i JournalPost. ScannerStationName 1 Dette felt lagres direkte i JournalPost feltet JournalPostSkanStation. Dette felt er et nyt felt i JournalPost. ScanDateTime 1 Dette felt lagres direkte i JournalPost felterne JournalPostSkanDato og JournalPostSkannetTid. Disse felter er nye felter i JournalPost. Formatet er henholdsvis CCYYDDMM og HH:MM:SS, Jf. IS PreviousRecordReference 0..1 Dette felt udfyldes, hvis et dokument som allerede er blevet journaliseret skal indskannes igen (for eksempel fordi den optiske kvalitetskontrol viser, at dokumentet er ulæseligt). Feltet udfyldes med journalpostnummeret på den journalpost som skal erstattes af journaliseringen det netop indskannede dokument. ESDH-systemet skal understøtte oprettelsen af en Kommentar på den gamle journalpost, samt skabe en relation mellem den gamle journalpost og den nye journalpost med en SagsReference relation, således at det tydeligt fremgår af registreringerne i ESDH-systemet at det nye dokument er en genindskanning af det gamle dokument. Dette felt skal altid være udfyldt ved genindskanning af et journaliseret dokument. PhysicalDocumentIdentifier 0..1 Dette kan udfyldes med et fysisk dokumentnummer, fx et endorser-nummer fra skanneren. Benyttes til at identificere papirdokumentet udfra det indskannede elektroniske dokument i ESDH-systemet. Lagres Side 13 af 15

14 i feltet DokumentFysiskDokumentNr. Dette er et nyt felt i Dokument i FESD-datamodellen. Dette felt i ESDH-systemet kan også benyttes ved anmodning om genindskanning af et allerede journaliseret dokument, da det entydigt identificerer papirdokumentet. CaseFileNumberReference 0..1 Dette felt benyttes som forslag til at registre feltet JournalPostSagID, når JournalPosten skal oprettes. SagNrIdentifikator henviser til feltet SagNr i FESD-datamodellen, og det er ESDHsystemets ansvar at udlede værdien af JournalPostSagID feltet ved en JournalPost oprettelse. DocumentTitleText 0..1 Dette felt kan lagres direkte i JournalPost feltet JournalPostIndholdsBeskrivelse. DocumentDate 0..1 Dette felt kan lagres direkte i JournalPost feltet JournalPostDokumentDato. SecurityClassifikationCode 0..1 Dette felt kan lagres direkte i JournalPost feltet JournalPostSikkerhedsKlassifikation. Sikkehedsklassifikation er beskrevet i FESDstandarden for BrugerAdministration. Dette felt er et nyt felt i JournalPost. AccessGroupReference 0..n Dette felt kan lagres direkte i JournalPost feltet JournalPostAdgangsGruppe. Der kan være flere adgangsgrupper knyttet til en JournalPost. Adgangsgrupper er beskrevet i FESDstandarden for BrugerAdministration. Dette felt er et nyt felt i JournalPost. AccessUnitReference 0..n Dette felt kan lagres direkte i JournalPost feltet JournalPostAdgangsEnhed. Der kan være flere adgangsenheder knyttet til en JournalPost. Adgangsenheder er beskrevet i FESDstandarden for BrugerAdministration. Dette felt er et nyt felt i JournalPost. FileName 1 Dette element indeholder filnavnet for det tilhørende indskannede dokument. Dokumentet skal ligge i samme filkatalog som FESDSkan.xml ScannedAppendix 0..n Hvert bilag lagres som selvstændigt Dokument under JournalPosten. Se detaljeret beskrivelse nedenfor. Sammenknytningen af dokumenterne sker ved, at xml-filen udpeger både hoveddokumentet og bilagene ved deres Side 14 af 15

15 filsystemnavne. Beskrivelse af elementet ScannedAppendix Attributnavn Kardinalitet Kommentar og reference til FESD datamodel FileName 1 Dette element indeholder filnavnet for det tilhørende indskannede dokument. Dokumentet skal ligge i samme filkatalog som FESDScan.xml AppendixTitleText 0..1 Dette felt benyttes som forslag til Dokument feltet DokumentTitel. 2. Afledte krav til kernesystemet Kravene til skanningsmodulets sammenhæng med kernesystem, herunder den ønskede fleksibilitet med hensyn til tilrettelæggelsen af proceduren, stiller en række supplerende krav til kernesystemet: Kernesystemet skal kunne hente de indskannede dokumenter i den ovenfor beskrevne filstruktur Sammenknytningen af bilag og hoveddokument sker ved at bilagene oprettes som selvstændige dokumenter og tilknyttes samme JournalPost som hoveddokumentet. Kernesystemet skal kunne benytte felterne RecipientUserReference og RecipientUnitReference til fordeling af dokumentet til sagsbehandler/afdeling, hvis disse er udfyldte Kernesystemet skal kunne tilbyde mulighed for optisk kvalitetskontrol, herunder mulighed for at zoome ind og ud, af de indskannede dokumenter. Side 15 af 15

Det er et krav, at skannings-løsningen kan integreres til ESDH-løsningen & det digitale arkiv, så de kan modtage de indskannede dokumenter.

Det er et krav, at skannings-løsningen kan integreres til ESDH-løsningen & det digitale arkiv, så de kan modtage de indskannede dokumenter. Bilag 1 specifikation I det følgende opstilles krav til samlet skanningsløsning. Det forudsættes at leverandørens tilbud indeholder såvel skannere, OCR funktionalitet, samt software til efterbehandling

Læs mere

FESD standardisering Udveksling Version 1.0

FESD standardisering Udveksling Version 1.0 FESD standardisering Udveksling Version 1.0 Kolofon: FESD standardisering. Udveksling Version 1.0 FESD udvekslingspakke Udarbejdet af IT- og Telestyrelsen, IT-strategisk kontor, FESD standardiseringsgruppen

Læs mere

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021

Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Journalinstruks Aarhus Universitet gældende fra 1. december 2016 til 1. december 2021 Indhold Formål... 2 Lovgrundlag... 2 Lov om offentlighed i forvaltningen... 2 Forvaltningsloven... 2 Arkivloven...

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

BILAG D - KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE. Annoncering af skanning til ESDH-løsning - Bilag D - Kravspecifikation INDLEDNING

BILAG D - KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE. Annoncering af skanning til ESDH-løsning - Bilag D - Kravspecifikation INDLEDNING INDLEDNING BILAG D - KRAVSPECIFIKATION (Bilag ligger også på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud som en word-fil) Tilbudsgivers besvarelse vil indgå i tilbudsevalueringen under delkriteriet Kvalitet.

Læs mere

Dette svarbrev publiceres på www.hoeringsportalen.dk. De godkendte standarder vil være at finde via www.oio.dk.

Dette svarbrev publiceres på www.hoeringsportalen.dk. De godkendte standarder vil være at finde via www.oio.dk. Devoteam Consulting Att: Mark Breitner 2. oktober 2007 FESD-standardiseringsgruppen har nu færdigbehandlet de indkomne svar til høringen, som løb fra den 12. juli 2007 til 22. august 2007, og ønsker med

Læs mere

Leverancebeskrivelse - Bilag 1

Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse bilag

Læs mere

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases))

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases)) Nr Reference Spørgsmål Svar 1 Bilag D, Afsnit B (Separatorark) Tværgående, Tekniske Krav Er det muligt at modtage eksempler på alle varianter af separatorark der benyttes i dag? I dag anvendes separatorark

Læs mere

ScanSuite produktbeskrivelse Scan@Suite Fleksibel dokumentskanning Produktbeskrivelse Neopost, juni 2015 DocID: ScanSuite produktblad.

ScanSuite produktbeskrivelse Scan@Suite Fleksibel dokumentskanning Produktbeskrivelse Neopost, juni 2015 DocID: ScanSuite produktblad. Scan@Suite Fleksibel dokumentskanning Produktbeskrivelse Neopost, juni 2015 DocID: ScanSuite produktblad.docx side 1/7 Overblik Neopost har udviklet en løsning, der hjælper private og offentlige organisationer

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH

Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Arbejdsgange og retningslinier vedr. brug af KMD-SAG-EDH KMD-sag-edh Side 1 af 10 MÅL MED ELEKTRONISK DOKUMENTHÅNDTERING 4 AFGRÆNSNING 4 SIKKERHED 4 DOKUMENTER 5 Dokumentdefinition

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Eksempel 1: Kvalitetskontrol ved stikprøver og opslag i it-systemet

Eksempel 1: Kvalitetskontrol ved stikprøver og opslag i it-systemet Procedurer for kvalitetskontrol 3 eksempler ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eksempelsamlingen

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL UUID UBL 2.0 UUID G32 Version 1.1 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL UUID Version 1.1 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen E-mail:

Læs mere

21/ VERSION 1.1

21/ VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING GENOPTRÆNING 21/5 2007 VERSION 1.1 (Bemærk! Denne snitflade omlægges i 2018 til nyt format i forbindelse med SEI2 projektet) Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel...

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Mens vi venter på 100 % digitalisering

Mens vi venter på 100 % digitalisering Mens vi venter på 100 % digitalisering - Vil du så frigøre 4 min. 120 gange om dagen? Det handler om fejlfri og fyldestgørende journalisering og sagsdannelse via påført stregkode Arbejdsgangsbanken En

Læs mere

Vejledning om produktion af arkiveringsversioner. Oktober 2005 @ 0 1

Vejledning om produktion af arkiveringsversioner. Oktober 2005 @ 0 1 Vejledning om produktion af arkiveringsversioner Oktober 2005 0 @ 0 1 1 FORMÅL...3 Læsevejledning... 3 ANALYSE...4 PRODUKTION AF ARKIVERINGSVERSION TRIN FOR TRIN...6 Kopiering af elektronisk arkivsystem...

Læs mere

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Biblioteksstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen Titel : Transport af ABM data Dato : 2007-10-15 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen ved

Læs mere

Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning

Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning Annoncering af skanningsopgave - Bilag D - Kravspecifikation Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-ogtjenesteydelser/annoncering-skanning-af-analoge-arkiver

Læs mere

HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE

HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE HÅNDBOG FOR GULDBORGSUND KOMMUNE ACADRE Indledning 3 Brug af Acadre 4 Formål 4 Overordnede mål: 4 Konkrete mål: 4 Udviklingsmål (fremtidigt mål) 5 Hvem har adgang til hvad? 5 Adgang og misbrug 5 Postmodtagelse

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING HEPATITIS 18/ VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING HEPATITIS 18/ VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING HEPATITIS 18/7 2008 VERSION 1.0 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 XML Schema... 4 Beskrivelse... 5 Patologi_Skema1... 5 Patologi_Skema1_Materiale_Numre... Fejl!

Læs mere

Att: Mads Ellehammer:

Att: Mads Ellehammer: KL Att: Mads Ellehammer: 27. august 2008 FESD-standardiseringsgruppen har nu færdigbehandlet de indkomne svar til høringen, som løb fra den 22. marts 2008 til 23. maj 2008, og ønsker med dette brev at

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING OPFØLGNING EFTER UDSKRIVNING 14/ VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING OPFØLGNING EFTER UDSKRIVNING 14/ VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING OPFØLGNING EFTER UDSKRIVNING 14/7 2009 VERSION 1.0 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 PsykiatrilovensP3 XML Schema... 4 PsykiatrilovensP3 Beskrivelse... 5 PsykiatrilovensP3_Grundoplysninger...

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 Abort XML Schema... 4 Abort Beskrivelse... 5 Abort_Grundoplysninger... 5 Abort_Besog... 6 Abort_Indgreb...

Læs mere

Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person

Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person Høringssvar vedr. Serviceinterface for Person 1. Indledning... 3 1.1 Arkitekturmæssige overvejelser... 3 2. Konkrete ændringsforslag... 5 2.1 Variable attributnavne... 5 2.2 Registeroplysninger fra akkreditiv...

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet N O TAT Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet Kommunernes politik på sags og dokumentområdet støtter kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering,

Læs mere

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne.

Det skal understreges, at kassation af dokumenter er en mulighed, og ikke en pligt for kommunerne. KL notat 26-06-2014/FLN Beslutning om kassation i ESDH-systemer med tjekliste Notatet er til brug for den kommunale myndigheds beslutning, om den vil gøre brug af muligheden for kassation fra ESDH eller

Læs mere

Dette gælder alle poster/udgifter uanset om de er manuelt oprettet eller indlæst som kreditkorttransaktioner.

Dette gælder alle poster/udgifter uanset om de er manuelt oprettet eller indlæst som kreditkorttransaktioner. Vedhæftning af Bilag Et originalbilag (kvittering), der dokumenterer en udgift, skal skannes, og billedfilen fra denne skanning skal først gemmes (på pc eller server), før bilaget kan vedhæftes til afregningen.

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Serverskan brugerguide

Serverskan brugerguide 2014 Serverskan brugerguide Serverskan 2014 Indhold 1. Brugervejledning til Serverskan (Enterprise Imaging) 3 2. Skanning - sådan virker det 4 2.1 Skanning - sådan virker det 5 2.1.1 Skanning med automatisk

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØR

VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØR VEJLEDNING I AFLEVERING AF DV- DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØR VEJLEDNING I AFLEVERING DV-DOKUMENTATION TIL DRIFT I DTU CAS FOR ENTREPRENØRER Gældende fra 03. juni 2016 Version 3.0 khoango

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Bliv fri for indtastninger

Bliv fri for indtastninger Bliv fri for indtastninger Nu kan du slippe for tidskrævende indtastninger af købsfakturaer. Efter et hurtigt scan bliver fakturaoplysninger genkendt og data registreres automatisk i Dynamics NAV, klar

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 SIB XML Schema... 4 SIB Beskrivelse... 6 SIB_Grundoplysninger... 6 SIB_Behandlingsforlob... 14 SIB_MedfolgendeBorn...

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 IVF2 XML Schema... 4 IVF2 Beskrivelse... 7 IVF2_Grundoplysninger... 7 IVF2_MedikamentelPreparat...

Læs mere

En mappe anvendes til at organisere postkasser. Man kan godt lave et hierarki

En mappe anvendes til at organisere postkasser. Man kan godt lave et hierarki N OT AT Kontakthierarki i Dokumentboks Anbefaling fra KL Formålet med kontakthierarkiet i Dokumentboks er at henvendelser via Dokumentboks kommer til myndigheden ad den rette kanal, med de rette metadata

Læs mere

Bliv fri for indtastninger

Bliv fri for indtastninger Bliv fri for indtastninger Nu kan du slippe for tidskrævende indtastninger af købsfakturaer. Efter et hurtigt scan bliver fakturaoplysninger genkendt og data registreres automatisk i Dynamics NAV, klar

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline UBL 2.0 Signature OIOUBL Signatur G31 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Signatur Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt?

Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af statslige it-systemer Hvad er nyt? Ved specialkonsulent Mette Hall-Andersen Overordnede ændringer i cirkulæret Et samlet regelsæt for alle typer af itsystemer

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 XML Schema... 4 Beskrivelse... 5 Skema1... 5 Appendix A Revisioner... 9 2 Introduktion Dette

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP FAKTURA MANUAL. For ERP Faktura version 1. 1. revision. Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP FAKTURA MANUAL For ERP Faktura version 1 1. revision Copyrights 2011 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Faktura... 4

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale data på miljøområdet

Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale data på miljøområdet Projekt kommunalreformens forvaltningsgrundlag og digital forvaltning på miljøområdet Miljøministeriet CFK j.nr. Ref.: kich/bla/cab Anbefaling om sikring og overdragelse af analoge og supplerende digitale

Læs mere

DOKUMENTBROKER Koncept

DOKUMENTBROKER Koncept DOKUMENTBROKER Koncept Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvad er DokumentBrokeren?...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordele...1 1.3 Baggrund...2 2 Komponenter...3 2.1 Dataflet...4 2.2 Platform og teknologi...4

Læs mere

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE

Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Udnyt dine dokumenter bedre Simpelt og effektivt Konvertering, arkivering og distribution har aldrig været så enkelt AUTOSTORE Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund

Læs mere

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0

OIOUBL Kodeliste. OIOUBL AccountTypeCode K01. Version 1.1. Published under Creative Commons license, attribution 2.0 OIOUBL Kodeliste K01 Version 1.1 Published under Creative Commons license, attribution 2.0 Kolofon Kontakt: IT- og Telestyrelsen E-mail: plb@itst.dk Version 2.01 April 2007 Ministry of Science, Technology

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

Adgang til NIV. Nyt system til indberetning af forventede ventetider. Version 1.2

Adgang til NIV. Nyt system til indberetning af forventede ventetider. Version 1.2 Adgang til NIV Nyt system til indberetning af forventede ventetider Version 1.2 Kolofon Adgang til NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegård, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Integration til SAPA Meetings Plus 3.0

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

UDSNIT 8. februar 2008

UDSNIT 8. februar 2008 UDSNIT 8. februar 2008 Dette udsnit indeholder indeholder en introduktion til hvad begrebet brugerstyring dækker over Kolofon: OIO Referencemodel for tværgående brugerstyring Dette baggrundsdokument kan

Læs mere

Krav3: Skanningen skal være afviklet således at posten ligger klar i ESDH systemerne eller i respektive fagsystemer senest kl.

Krav3: Skanningen skal være afviklet således at posten ligger klar i ESDH systemerne eller i respektive fagsystemer senest kl. Annonceringsmateriale for postscanningsløsning i DATO 8. december 2016 SAGS NR. 326-2016-53047 Indledning I henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt

Byggeweb Undervisning B6. Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Undervisning B6 Byggeweb Udbud, Projekt, Arkiv og Kontrakt Byggeweb Generelt Hvem er Byggeweb? - Absolut største udbyder af projektweb i Danmark. - Fokuseret på byggebranchen. - Kvalificeret rådgivning

Læs mere

Ældredokumentation. Vejledning til kommunerne vedr. etablering og drift af filoverførsel til Danmarks Statistik

Ældredokumentation. Vejledning til kommunerne vedr. etablering og drift af filoverførsel til Danmarks Statistik Ældredokumentation Vejledning til kommunerne vedr. etablering og drift af filoverførsel til Danmarks Statistik Danmarks Statistik 11. december 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Kort beskrivelse af teknik

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 16.06.2014 A414.97.6 [Status] Side 1 af 15 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2010 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03 Generisk webservice til søgning af Version: 0.4 2013-09-03 Indhold 1 INTRODUKTION... 3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 REQUEST - SØGEKRITERIA... 3 1.2.1 Understøttelse af operatorer i søgekriteria... 4 1.3 RESPONS...

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017)

KOMBIT Videncenter. Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven. Version 1.0 (april 2017) KOMBIT Videncenter Bestemmelser til it-kontrakter om efterlevelse af Arkivloven Version 1.0 (april 2017) KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S, CVR. 19 43 50 75 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Bilag 3. Teknisk løsningsbeskrivelse

Bilag 3. Teknisk løsningsbeskrivelse Bilag 3 Teknisk løsningsbeskrivelse Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 3 TEKNISK LØSNINGSBESKRIVELSE...3 3.1 Vejledning til udfyldelse af bilag...3 3.2 Vision for IT-arkitekturen...4 3.3 Generel arkitektur...5

Læs mere

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE FACTSHEET

CONTINIA DOCUMENT CAPTURE FACTSHEET FACTSHEET EGENSKABER Continia Document Capture DATAFANGST > Lokal- og fjernbaseret scanning af købsfakturaer direkte ind i Microsoft Dynamics NAV. > Automatisk download og registrering af PDF-dokumenter

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer

Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer Udkast til: Cirkulære om anmeldelse og godkendelse af it-systemer I medfør af 3, stk. 2, og 5, stk. 1 samt 10 i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal JOURNAL, OPRET En journalsag oprettes hver gang en person har givet noget til arkivet. Journalen giver oplysninger om hvem, der har afleveret hvad og hvornår, samt under hvilke betingelser. Start opgaven

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Personalesager i SD Personaleweb

Personalesager i SD Personaleweb NOTAT HR-centret 8. december 2015 Personalesager i SD Personaleweb Indholdsfortegnelse Generelt:... 1 Sådan laver du forespørgsel på en personalesag:... 2 Sådan opretter du et dokument via personalesagen:...

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere