Betænkning. Forslag til lov om private fællesveje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om private fællesveje"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 48 Folketinget Ændringsforslag Der er stillet 19 ændringsforslag til lovforslaget. Transportministeren har stillet ændringsforslag nr og Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 5. november 2010 og var til 1. behandling den 25. november Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Trafikudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder. Høring Den 19. november 2010 sendte transportministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: Advokatrådet, Ballerup Kommune, KL og Koordinationsudvalget for Sommerhusejere i Odsherred Kommune (KSO). Transportministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget. Teknisk gennemgang Den 7. december 2010 afholdt transportministeren en teknisk gennemgang af lovforslaget for udvalget. Spørgsmål Udvalget har stillet 24 spørgsmål til transportministeren til skriftlig besvarelse som ministeren har besvaret med undtagelse af spørgsmål 20-24, som forventes besvaret inden 2. behandling. Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om private fællesveje [af transportministeren (Hans Christian Schmidt)] 3. Indstillinger [og politiske bemærkninger] Et flertal i udvalget (V, DF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. V, DF og KF bemærker, at grundejerne efter det fremsatte lovforslag er forpligtet til at holde de private fællesveje i god og forsvarlig stand i forhold til den færdsel, der er på vejen, jf. lovforslagets 13 og 44. Hvis de pågældende grundejere ikke af egen drift opfylder forpligtelsen til at holde de private fællesveje i god og forsvarlig stand, kan kommunen beslutte, at vejen skal istandsættes, jf. lovforslagets 15, stk. 1, og 45, stk. 2. I områder omfattet af byreglerne kan kommunen også bestemme, at ejere af visse private veje, der indgår i det almindelige vejnet, skal istandsætte disse, jf. lovforslagets 6. Disse regler fremhæves, da de kan komme i benyttelse, hvis flere grundejere modsætter sig at bidrage kollektivt til den fælles forpligtelse, det er at vedligeholde en privat fællesvej. Kommunen kan efter istandsættelse derefter fordele udgifterne mellem grundejerne. Flertallet bemærker endvidere, at med dette lovforslag kan kommunen efter forhandling med politiet bestemme, at de vedligeholdelsespligtige grundejere skal vintervedligeholde private fællesveje, jf. lovforslagets 23 og 79. I områder omfattet af byreglerne kan kommunen efter forhandling med politiet også bestemme, at visse private veje, der indgår i det almindelige vejnet, skal vintervedligeholdes af ejerene, jf. lovforslagets 8. Det forudsættes, at kommunen, ved udøvelsen af sit skøn over, om og i hvilket omfang en privat fællesvej eller privat vej skal istandsættes og vintervedligeholdes, anlægger samme standard som ved sit skøn over, om og i hvilket omfang kommunevejene i den pågældende kommune skal istandsættes og vintervedligeholdes. Det forudsættes således, at en kommune ikke kræver en privat fællesvej eller privat vej sat i bedre stand end den pågældende kommunes sammenlignelige kommuneveje og ikke kræver en privat fællesvej eller privat vej bedre vintervedligeholdt end de sammenlignelige kommuneveje i den pågældende kommune. AX012735

2 2 Ved sammenlignelige veje forstås veje med trafik af tilsvarende art og størrelse. Et mindretal i udvalget (S og SF) vil ved 3. behandling stemme hverken for eller imod lovforslaget. Mindretallet stemmer for de af transportministeren under nr stillede ændringsforslag. Mindretallet stemmer hverken for eller imod det af Dansk Folkeparti under nr. 19 stillede ændringsforslag. Socialdemokratiets medlemmer af udvalget finder mange positive elementer i dette lovforslag. Socialdemokraterne vil altid stå på borgernes side. Derfor er partiet enig i, at det er rimeligt, at der i lovgivningen stilles krav om tilstandsrapporter, høringsfrister og klagemuligheder, før en kommunal vej eller et kommunalt område overdrages til borgerne som fællesvej eller fællesområde. Socialdemokraterne vil hellere end gerne støtte dette formål. Socialdemokratiet er overbevidst om, at langt de fleste kommunalbestyrelser er enige i, at det er rimelige krav at stille. Socialdemokraterne anerkender, at transportministeren har lyttet til sommerhusbeboernes frygt for konsekvenserne af lovforslagets krav om, at sommerhusområder som udgangspunkt skal administreres efter byreglerne. Socialdemokraterne hilser derfor ændringsforslaget velkommen, så den nugældende ordning videreføres. Socialdemokraterne anerkender, at en fair procedure for overdragelse af veje og områder til fællesveje eller fællesområder helt givet vil tage tid ja muligvis endog lang tid for at borgerne kan føle sig trygge og inddraget. Socialdemokraterne er enig i, at jo længere varsel borgerne får, jo lettere er det for dem at planlægge overtagelsen. Årsagen til, at Socialdemokratiet agter at stemme hverken for eller imod lovforslaget, når det kommer til 3. behandling er, at vi finder det ude af proportioner at kræve beslutninger i to forskellige valgperioder for at ændre en vejs status. Det er et sådant indgreb i den kommunale selvbestemmelse, at det kun kan medføre en forventning hos borgerne om andre områder, hvor det vil være rimeligt med afgørelse i to valgperioder. Ved at stemme hverken for eller imod får regeringen og Dansk Folkeparti deres forslag igennem, og som sagt er der gode ting for borgerne i forslaget. Forslaget vil imidlertid være et så alvorligt angreb på den kommunale selvbestemmelse, at VKO alene må tage ansvaret herfor. SF er principielt enig i, at denne lovgivning trænger til en grundig revision. Det er et vanskeligt spændingsfelt, hvor behovet for offentlig regulering støder sammen med den private ejendomsret. SF finder det vigtigt, at det er muligt for grundejere at kunne klage over en nedklassificering af en vej samt at kunne klage over vejens vedligeholdelsesstatus. Samtidig finder SF det vigtigt, at såvel kommuner som private skal have samme forpligtelse til at levere en vej i god standard. Under udvalgsbehandlingen har det vist sig, at Transportministeriet slet ikke var færdig med at overveje dette juridisk set vanskelige område, før lovforslaget blev fremsat. Det er ikke sædvanligt, at man haster et lovforslag igennem og samtidig fremsætter ændringsforslag, der fremtræder som om, de blot kommer, fordi der ikke har været tid til at gennemarbejde hele området. Sagt på en anden måde: Dette lovforslag bærer præg af at være en hovsabeslutning baseret på et ønske om at fremtræde handlekraftig uden at have færdiggjort arbejdet inden fremsættelsen. En ikrafttrædelse på dagen for fremsættelsen er ekstraordinært sjælden, hvis det nogen sinde er sket i en situation, hvor formålet alene er at forhindre andre myndigheder her kommuner i at handle i overensstemmelse med hidtil gældende lovgivning. Et andet mindretal i udvalget (RV) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet stemmer for de af transportministeren under nr stillede ændringsforslag. Mindretallet stemmer imod det af Dansk Folkeparti under nr. 19 stillede ændringsforslag. Radikale Venstre stemmer imod lovforslaget, da det reelt er et betydende og principielt indgreb i det kommunale selvstyre og de lokale demokratiske processer. RV er desuden af den opfattelse, at lovforslaget udelukkende er fremsat på en populistisk baggrund. Et tredje mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af transportministeren under nr. 1-4, 6, 8-14 og stillede ændringsforslag. Mindretallet stemmer imod de af transportministeren under nr. 5, 7 og 15 og det af Dansk Folkeparti under nr. 19 stillede ændringsforslag. Såfremt det af Dansk Folkeparti under nr. 19 stillede ændringsforslag vedtages, vil mindretallet stemme imod lovforslaget ved 3. behandling. Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen. 4. Ændringsforslag med bemærkninger Æ n d r i n g s f o r s l a g Til 3 Af transportministeren, tiltrådt af udvalget: 1) I stk. 1 udgår»eller sommerhusområde«. [Ændring af lovens anvendelsesområde] 2) Stk. 2 affattes således:»stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at byreglerne også skal finde anvendelse i 1) sommerhusområder, jf. lov om planlægning, og 2) afgrænsede områder i landzone, jf. lov om planlægning, når disse områder har bymæssig karakter eller der i disse områder forventes en byudvikling, som gør det hensigtsmæssigt, at byreglerne finder anvendelse.«[ændring af lovens anvendelsesområde]

3 3 Til 4 3) Stk. 2 udgår. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 1] Til 5 4) Ordene»samt 4, stk. 2,«udgår. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 1] Til 7 Af transportministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL): 5) Som stk. 4 og 5 indsættes:»stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen kræver et privat areal, jf. stk. 1, belyst af hensyn til offentlighedens færdsel, skal kommunen dog afholde udgifterne hertil. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at kommunen afholder udgifter til anlæg, forbedring og drift af vejbelysning, hvis almene, offentlige hensyn taler derfor.«[kommunernes afholdelse af udgifter til belysning af visse private arealer] Til 20 Af transportministeren, tiltrådt af udvalget: 6) I stk. 1 ændres»94«til:»91«. [Redaktionel ændring] Til 21 Af transportministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL): 7) Som stk. 5 indsættes:»stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at arbejder, som kommunen sørger for at udføre for de vedligeholdelsesforpligtedes regning, jf. stk. 1-4, udføres billigst muligt. De vedligeholdelsesforpligtede kan forlange, at kommunalbestyrelsen fremlægger dokumentation herfor.«[krav med hensyn til arbejder, som kommunen sørger for at udføre] Til 35 Af transportministeren, tiltrådt af udvalget: 8) Stk. 1 affattes således:»kommunalbestyrelsen skal offentliggøre 1) udfærdigede vejfortegnelser, jf. 25, og 2) godkendte og foretagne vejudlæg samt tildelte vejrettigheder, jf. 26, 27 og 31.«[Redaktionel ændring] Til 40 9) I stk. 4 ændres»ham«til:»denne«. [Redaktionel ændring] Til 45 10) Som stk. 7 indsættes:»stk. 7. Hvis der er tale om istandsættelse af en privat fællesvej i sommerhusområde, som andre grundejere end de vedligeholdelsesforpligtede, jf. 44, har vejret til og nødvendigvis må benytte som adgangsvej til deres ejendomme, skal kommunalbestyrelsen bestemme, at arbejdet skal udføres som et samlet arbejde, jf. 55, stk. 1.«[Istandsættelse af visse private fællesveje i sommerhusområder] Til 49 11) I stk. 1 indsættes efter» 51«:», jf. dog stk. 2-7«. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 10] 12) I stk. 3 indsættes efter»fordeles«:», medmindre disse grundejere inddrages i udgifterne til istandsættelsen efter stk. 7«. [Konsekvens af ændringsforslag nr. 10] 13) Som stk. 7 indsættes:»stk. 7. Kommunalbestyrelsen fordeler udgifterne til et samlet arbejde på veje omfattet af 45, stk. 7, mellem de vejberettigede grundejere i forhold til deres brug af vejen.«[konsekvens af ændringsforslag nr. 10] Til 53 14) Som stk. 3 indsættes:»stk. 3. Transportministeren fastsætter nærmere regler om fordeling af det i stk. 1 nævnte administrationstillæg, herunder om, at kommunalbestyrelsen ved fordelingen af administrationstillægget skal tage hensyn til, om og i hvilket omfang den enkelte bidragspligtige grundejer ved medlemskab af en grundejerforening eller på anden måde har medvirket til at reducere udgifterne til administration af det pågældende arbejde, således at disse grundejere kan pålægges en forholdsmæssig mindre andel.«[fordeling af administrationstillæg ved samlede arbejder] Til 55 Af transportministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL): 15) Som stk. 5 indsættes:»stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at arbejder, som kommunen sørger for at udføre for de vedligeholdelsesforpligtedes regning, jf. stk. 1-4, udføres billigst muligt. De vedligeholdelsesforpligtede kan forlange, at kommunalbestyrelsen fremlægger dokumentation herfor.«[krav med hensyn til arbejder, som kommunen sørger for at udføre] Til 58 Af transportministeren, tiltrådt af udvalget: 16) Stk. 2 og 3 udgår, og i stedet indsættes:

4 4»Stk. 2. Hvis vedligeholdelsespligtige grundejere, der ved en fordeling efter reglerne i 49 er eller vil kunne blive pålagt at afholde mindst to tredjedele af de samlede udgifter til en privat fællesvejs istandsættelse, anmoder kommunen om det, skal kommunen gennemføre trafiktællinger til belysning af, hvor stor en del af den motorkørende færdsel på vejen, der er almen færdsel. Det gælder dog ikke, hvis der er gået mindre end 4 år, siden kommunen sidst har foretaget sådanne trafiktællinger efter anmodning fra grundejerne. Stk. 3. Hvis trafiktællinger, jf. stk. 2, viser, at den gennemgående motorkørende færdsel på vejen udgør mere end 50 pct. af den samlede motorkørende færdsel, skal kommunalbestyrelsen optage vejen som offentlig, jf. 23 i lov om offentlige veje, eller gennemføre færdselsregulering, der nedbringer den gennemgående motorkørende færdsel på vejen, så den udgør mindre end 50 pct. af den samlede motorkørende færdsel. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan som betingelse for at iværksætte trafiktællinger, jf. stk. 2, stille krav om, at ansøgerne afholder udgifterne til trafiktællingerne, hvis disse viser, at den gennemgående motorkørende færdsel udgør mindre end 25 pct. af den samlede motorkørende færdsel på vejen.«[kommunernes forpligtelse til at optage private fællesveje som offentlige] Til 61 17) I stk. 4 ændres» 53«til:» 53-55«. [Redaktionel ændring] Til 98 18) I stk. 1, nr. 1, udgår» 27, stk. 1,«. [Fjernelse af strafhjemmel for overtrædelse af 27, stk. 1, om godkendelse af vejudlæg] Til 101 Af et mindretal (DF), tiltrådt af et mindretal (V og KF): 19) Stk. 3, 2. pkt., affattes således:»veje, som kommuner efter 90, stk. 1, i lov om offentlige veje i tidsrummet fra den 5. november 2010, til bestemmelserne i 105, nr. 1 og 4, træder i kraft, har besluttet opretholdt som private fællesveje eller private veje, i forbindelse med at de nedlægges som offentlige veje, optages som kommuneveje ved de nævnte bestemmelsers ikrafttræden.«[præcisering af regel vedrørende veje, som optages som kommuneveje] B e m æ r k n i n g e r Til nr. 1-4 I forbindelse med høringen af lovforslaget er Transportministeriet blevet opmærksom på, at den foreslåede ændring, hvorefter sommerhusområder som udgangspunkt skal administreres efter byreglerne, kan have uhensigtsmæssige konsekvenser for grundejerne i sommerhusområderne. Det foreslås derfor, at den gældende ordning videreføres, således at udgangspunktet for sommerhusområder er, at de administreres efter landreglerne, men at kommunerne konkret kan beslutte, at byreglerne skal finde anvendelse. Til nr. 5 Det fremsatte lovforslag indeholder i 7, stk. 1-3, bestemmelser, hvorefter kommunalbestyrelsen i byområder kan bestemme, at private arealer, der benyttes som offentligt tilgængelige færdselsarealer, herunder parkerings- og gårdarealer, skal holdes belyst, og kan bestemme, at kommunen sørger for belysningen på ejernes vegne og for ejernes regning. Efter forslagets 59, stk. 1-3, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at private fællesveje i byområder skal holdes belyst for de vejberettigede grundejeres regning. For så vidt angår private fællesveje, foreslås det fremsatte lovforslags 59, stk. 4, ændret, således at kommunen skal afholde udgifterne, hvis den kræver en privat fællesvej belyst af hensyn til den almene færdsel på vejen, og i 59, stk. 5, foreslås det, at kommunalbestyrelsen kan bestemme, at kommunen afholder udgifterne, hvis almene, offentlige hensyn taler derfor. Det vurderes, at der, for så vidt angår private arealer, så meget desto mere bør være tale om, at kommunen skal afholde udgifterne til anlæg, forbedring og drift, hvis et privat areal kræves belyst af hensyn til offentlighedens brug af arealet til færdsel. Derfor foreslås det, at der i 7 som et nyt stk. 4 indsættes en bestemmelse svarende til forslagets 59, stk. 4. Hensigten hermed er at sikre de private ejere imod at skulle afholde udgifter til belysning, som kommunen kræver af hensyn til offentlighedens brug af arealet til færdsel. Samtidig vurderes det, at der også, for så vidt angår private arealer, bør gives hjemmel for kommunerne til i øvrigt at afholde udgifterne til belysning af disse, hvis kommunen vurderer, at almene, offentlige hensyn taler herfor. Det foreslås derfor, at der i 7 som et nyt stk. 5 indsættes en bestemmelse svarende til forslagets 59, stk. 5. Til nr. 6, 8, 9 og 17 Der er tale om redaktionelle ændringsforslag. Til nr. 7 Efter lovforslagets 13 er de grundejere, der er forpligtet hertil i henhold til aftaler el.lign. og, hvis sådanne aftaler ikke findes, de vejberettigede grundejere i forhold til deres brug af vejen, forpligtet til at holde en privat fællesvej i god og forsvarlig stand i forhold til færdslen på vejen. Hvis de pågældende grundejere ikke af egen drift opfylder denne forpligtelse, kan kommunen beslutte, at vejen skal istandsættes, jf. 15, stk. 1. Hvis istandsættelsen har en sådan karakter eller et sådant omfang, at det ikke anses for hensigtsmæssigt at lade de vedligeholdelsesforpligtigede udføre arbejdet som enkeltstående arbejder, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at arbejdet skal udføres som et samlet arbejde, jf. 15, stk. 3, ligesom kommunalbestyrelsen skal bestemme, at en istandsættelse skal udføres som et samlet arbejde, hvis flere veje, der udgør en færdselsmæssig enhed, skal istandsættes under ét, jf. 15, stk. 4.

5 5 Det er kommunen, der sørger for udførelsen af et samlet arbejde for de vedligeholdelsesforpligtedes regning, jf. lovforslagets 21, stk. 1. Endvidere kan kommunen efter aftale med de vedligeholdelsesforpligtede grundejere eller et kvalificeret flertal af de vedligeholdelsesforpligtede grundejere påtage sig den fremtidige istandsættelse og vedligeholdelse af en privat fællesvej for de vedligeholdelsesforpligtedes regning, jf. lovforslagets 21, stk. 2. Og kommunalbestyrelsen kan, hvis en beslutning om istandsættelse efter forslagets 20 udsættes på grund af indbringelse af spørgsmål om gyldigheden eller forståelsen af aftaler eller andre privatretlige bestemmelser om fordelingen af vedligeholdelsesbyrden for domstolene, genoptage sagen og bestemme, hvordan vejen skal istandsættes og foreløbig helt eller delvis sørge for arbejdets udførelse for de vedligeholdelsesforpligtedes regning, jf. 21, stk. 3. Endelig skal kommunen, hvis et efter forslagets 15 eller 16 påbudt arbejde ikke udføres rettidigt eller på tilfredsstillende måde, sørge for, at det manglede arbejde udføres for de vedligeholdelsesforpligtedes regning. I sådanne tilfælde ønskes det sikret, at kommunerne sørger for, at arbejdet udføres»billigst muligt«, og at kommunerne efter anmodning fra grundejerne kan dokumentere, at dette er tilfældet, ikke mindst hvor den pågældende kommune selv står for arbejdets udførelse. Dokumentationskravet vil kunne opfyldes ved fremlæggelse af indhentede tilbud på arbejdets udførelse fra eksterne entreprenører. Til nr I forbindelsen med høringen over lovforslaget er det gjort gældende, at der specielt i sommerhusområder ofte er tale om vejsystemer, der består af én stamvej (fælles tilkørselsvej) og en række eller et net af sideveje, således at samtlige grundejere i området nødvendigvis må benytte stamvejen som adgang. Efter lovens landregler er det dem, der er forpligtet hertil i henhold til aftale eller anden privatretlig bestemmelse, der skal vedligeholde en privat fællesvej, og hvis sådanne aftaler ikke findes, de vejberettigede i forhold til deres brug af vejen. Og det er disse grundejere, kommunen kan pålægge at istandsætte og vedligeholde vejen. Efter byreglerne påhviler vedligeholdelsen som udgangspunkt ejerne af de tilgrænsende ejendomme med vejret til vejen, ligesom det er disse grundejere, kommunen kan pålægge at istandsætte vejen, og i almindelighed kan pålægge udgifterne hertil. Andre grundejere, f.eks. grundejere ved sideveje, som bruger vejen, vil ikke i almindelighed kunne inddrages i istandsættelsen. På den baggrund er det fundet rimeligt at foreslå særlige regler om istandsættelse af sådanne veje indsat i lovforslaget. Det foreslås, at der i 45 om kommunernes stillingtagen til istandsættelsesspørgsmål vedrørende private fællesveje i sommerhusområder, som administreres efter byreglerne, som et nyt stk. 7 indsættes en bestemmelse om, at kommunerne ved krav om istandsættelse af private fællesveje i sommerhusområder, som andre grundejere end de vedligeholdelsesforpligtede, jf. 44, har vejret til og nødvendigvis må benytte som adgang for deres ejendomme, skal bestemme, at arbejdet skal udføres som et samlet arbejde, jf. 55, stk. 1. Endvidere foreslås der i 49 om fordeling af udgifter til samlede arbejder som et nyt stk. 7 indsat en bestemmelse om, at udgifterne til samlede istandsættelser af sådanne veje skal fordeles mellem samtlige vejberettigede brugere i forhold til deres brug af vejen. Der er, ligesom ved en fordeling af udgifter til istandsættelse af private fællesveje på landet, kommunen, der skønner, i hvilket omfang de vejberettigede bruger vejen. I praksis lægges der vægt på, til hvilket formål benyttelsen finder sted, f.eks. til betjening af et sommerhus, en beboelsesejendom m.v. Herudover kan der lægges vægt f.eks. på ejendommens størrelse og især ved blinde veje på, hvor lang en strækning af vejen den vejberettigede benytter, jf. pkt. 10 i Ministeriet for offentlige arbejders cirkulære af 6. december 1985 om lov om private fællesveje. Det kan af administrative grunde ikke kræves, at kommunens skøn over omfanget af ejendommenes brug af vejen skal bero på et detaljeret kendskab til de enkelte vejberettigedes brug af vejen, men alene på nogle gennemsnitsbetragtninger over, hvilken brug af vejen der er normalt for ejendomme af den pågældende type. Den foreslåede ændring af 49, stk. 3, er nødvendig som konsekvens af de foreslåede ændringer. Til nr. 14 Det fremsatte lovforslag indeholder i 53, stk. 1, en bestemmelse, hvorefter kommunalbestyrelsen, hvis den sørger for at udføre et istandsættelsesarbejde på de vedligeholdelsespligtiges vegne, kan medregne et administrationstillæg på højst 9 pct. af udgifterne i den udgift, disse skal afholde. Der henvises til bemærkningerne til bestemmelsen. KL og Parcelhusejernes Landsforeningen har i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget foreslået indført en bestemmelse, der giver kommunerne hjemmel til i byområder at stille krav om oprettelse af grundejerforeninger eller særlige vejlav med obligatorisk medlemskab og bidragspligt for de vedligeholdelsespligtige grundejere. Dette forslag er ikke medtaget i lovforslaget. Der henvises til de almindelige bemærkninger, pkt. 1. I forbindelse med dette forslag har foreningerne givet udtryk for, at det forhold, at de vedligeholdelsespligtige grundejere er medlemmer af en grundejerforening el.lign., antages at indebære administrative fordele for kommunerne i forbindelse med afgørelser om istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje. Da der efter lovforslagets 53, stk. 1, alene kan medregnes administrationstillæg for udgifter, som kommunen kan dokumentere at have haft til administration af det pågældende arbejde, må det på baggrund af KL's og Parcelhusejernes Landsforenings ovennævnte oplysninger antages, at kommunens udgifter til administration i forbindelse med samlede istandsættelser er mindre, hvor grundejerne er organiseret i grundejerforeninger, end hvor dette ikke er tilfældet. Det må antages, at der også, f.eks. hvor flere grundejere lader sig repræsentere af samme repræsentant, kan være tale om mindre administrationsudgifter. Sådanne besparelser bør komme de grundejere, der som medlemmer af grundejerforeninger el. lign. eller på grund af en fælles repræsentant har skabt besparelsen, til gode.

6 6 Det foreslås derfor, at der som et nyt stk. 3 i 53 indsættes en bestemmelse, der bemyndiger transportministeren til at fastsætte nærmere regler om fordeling af det i stk. 1 nævnte administrationstillæg, herunder om, at kommunalbestyrelsen ved fordelingen af administrationstillægget skal tage hensyn til, om og i hvilket omfang den enkelte bidragspligtige grundejer ved medlemskab af en grundejerforening eller på anden måde har medvirket til at reducere udgifterne til administration af det pågældende arbejde, således at disse grundejere kan pålægges en forholdsmæssig mindre andel. Hermed er det hensigten at skabe et incitament for grundejerne til at oprette eller blive medlemmer af allerede eksisterende grundejerforeninger eller vejlav eller på anden måde, at organisere sig med henblik på at lette kommunernes administration i forbindelse med afgørelser om istandsættelse af private fællesveje. Til nr. 15 Efter lovforslagets 44 skal ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej og har vejret til den, holde vejen i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang. Hvis de pågældende grundejere ikke af egen drift opfylder denne forpligtelse, kan kommunen beslutte, at vejen skal istandsættes, jf. 45, stk. 2. Hvis istandsættelsen har en sådan karakter eller et sådant omfang, at det ikke anses for hensigtsmæssigt at lade de vedligeholdelsesforpligtigede udføre arbejdet som enkeltstående arbejder, kan kommunalbestyrelsen bestemme, at arbejdet skal udføres som et samlet arbejde, jf. 45, stk. 4, ligesom kommunalbestyrelsen skal bestemme, at en istandsættelse skal udføres som et samlet arbejde, hvis andre end ejerne af de til tilgrænsende ejendomme med vejret skal deltage i udgifterne, jf. 45, stk. 5, eller hvis flere veje, der udgør en færdselsmæssig enhed, skal istandsættes under ét, jf. 45, stk. 6. Det er kommunen, der sørger for udførelsen af et samlet arbejde for de vedligeholdelsesforpligtedes regning, jf. lovforslagets 55, stk. 1. Endvidere kan kommunen efter aftale med de vedligeholdelsesforpligtede grundejere eller et kvalificeret flertal af de vedligeholdelsesforpligtede grundejere påtage sig den fremtidige istandsættelse og vedligeholdelse af en privat fællesvej for de vedligeholdelsesforpligtedes regning, jf. lovforslagets 55, stk. 2 og 3. Endelig skal kommunen, hvis et efter forslagets 45 eller 46 påbudt arbejde ikke udføres rettidigt eller på tilfredsstillende måde, sørge for, at det manglede arbejde udføres for de vedligeholdelsesforpligtedes regning. I sådanne tilfælde ønskes det sikret, at kommunerne sørger for, at arbejdet udføres»billigst muligt«, og at kommunerne efter anmodning fra grundejerne kan dokumentere, at dette er tilfældet, ikke mindst hvor den pågældende kommune selv står får arbejdets udførelse. Dokumentationskravet vil kunne opfyldes ved fremlæggelse af indhentede tilbud på arbejdets udførelse fra eksterne entreprenører. Til nr. 16 Det fremsatte lovforslag indeholder i 58, stk. 2, en bestemmelse, hvorefter kommunalbestyrelsen i byområder hvis den afslår grundejernes anmodning om godkendelse af afspærring af en privat fællesvej, fordi vejen er af væsentlig betydning for den almene færdsel efter anmodning fra grundejerne skal optage vejen som offentlig, hvis den gennemgående motorkørende færdsel på vejen udgør mere end 50 pct. af den samlede motorkørende færdsel. Lovforslaget indeholder endvidere i 58, stk. 3, en bestemmelse, hvorefter kommunalbestyrelsen som betingelse for en anmodning om optagelse af en privat fællesvej som offentlig efter stk. 2 kan stille krav om, at ansøgeren dokumenterer, at der er enighed mellem de berørte grundejere om at ønske vejen afspærret. Kommunalbestyrelsen kan endvidere stille krav om, at ansøgeren afholder udgifter til trafiktællinger, hvis disse viser, at den gennemgående motorkørende færdsel udgør mindre end 25 pct. af den samlede motorkørende færdsel. Det vurderes, at disse bestemmelser bør erstattes af de foreslåede nye bestemmelser i stk Hermed sikres et kvalificeret flertal af de vedligeholdelsespligtige grundejere generelt en ret til hvert fjerde år at få gennemført trafiktællinger til belysning af, hvor stor en andel den gennemgående motorkørende færdsel udgør af den samlede motorkørende færdsel på en privat fællesvej, med henblik på kommunens eventuelle optagelse af vejen som offentlig eller alternativt kommunens gennemførelse af færdselsregulering, der nedbringer den gennemgående motorkørende færdsel til mindre end 50 pct. af den samlede motorkørende færdsel på vejen. Formålet med det foreslåede stk. 4 er at undgå, at kommunerne påføres udgifter til overflødige trafiktællinger. Der henvises i øvrig til bemærkningerne til 58 i det fremsatte lovforslag. Kommunen skal ved valg af færdselsregulering tage hensyn til de vejberettigedes ret til at benytte vejen som færdselsareal. Kommunen kan ikke afspærre eller etablere forbud mod færdsel på vejen på en sådan måde, at de vejberettigede ikke fortsat kan udnytte deres vejret, medmindre de har anden vejadgang og afspærringen etableres efter aftale med de vejberettigede. Kommunen kan således ikke afspærre vejen fysisk eller ved skiltning, hvis nogen grundejer derved mister sin hidtidige adgang til offentlig vej. Kommunen skal som ved færdselsreguleringer på private fællesveje i øvrigt indhente politiets samtykke til reguleringen, jf. færdselslovens 92, 92 a og 100. Til nr. 18 I lovforslagets 98, stk. 1, nr. 1, foreslås, at den, der overtræder nærmere angivne bestemmelser, herunder 27, stk. 1, straffes med bøde. Efter forslagets 27, stk. 1, skal nye vejudlæg i byområder godkendes af kommunalbestyrelsen, medmindre de er udlagt efter anden lovgivning, herunder ved lokalplan, jf. forslagets 43. Efter forslagets 41 må en udlagt privat fællesvej ikke anlægges eller tages i brug som privat fællesvej, før vejudlægget er godkendt efter 27 eller de i 43 nævnte regler. Overtrædelse af lovforslagets 41 er i forslagets 98, stk. 1, nr. 1, sanktioneret med bøde.

7 7 Overtrædelse af kravet om, at private grundejeres vejudlæg skal godkendes, jf. forslagets 27, stk. 1, er således allerede sanktioneret. En selvstændig sanktionering af overtrædelser af 27, stk. 1, vurderes således ikke nødvendig. Til nr. 19 Lovforslaget blev fremsat den 5. november 2010 kl Efter lovforslagets fremsættelse har det vist sig, at i hvert fald én enkelt kommune har fremskyndet en nedklassificering og truffet beslutning herom umiddelbart før lovforslagets fremsættelse. På den baggrund foreslås lovforslagets 101, stk. 3, 2. pkt., ændret, så forslaget kommer til at omfatte veje, som kommuner har besluttet at nedklassificere til private i tidsrummet fra den 5. november til tidspunktet for de nye procedurereglers ikrafttræden. Bestemmelsen kommer således til at omfatte alle beslutninger, der er truffet fra døgnets begyndelse den 5. november 2010, til bestemmelserne i 105, nr. 1 og 4, træder i kraft, og ikke kun de beslutninger, der er truffet efter lovforslagets fremsættelse. Jens Vibjerg (V) Flemming Damgaard Larsen (V) fmd. Kristian Pihl Lorentzen (V) Peter Juel Jensen (V) Karsten Nonbo (V) Kim Christiansen (DF) Pia Adelsteen (DF) Henriette Kjær (KF) nfmd. Helge Adam Møller (KF) Magnus Heunicke (S) Jens Christian Lund (S) Poul Andersen (S) Klaus Hækkerup (S) Anne Baastrup (SF) Malene Søgaard-Andersen (SF) Johs. Poulsen (RV) Per Clausen (EL) Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Socialdemokratiet (S) 45 Dansk Folkeparti (DF) 24 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Det Konservative Folkeparti (KF) 17 Radikale Venstre (RV) 9 Enhedslisten (EL) 4 Liberal Alliance (LA) 3 Kristendemokraterne (KD) 1 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 Sambandsflokkurin (SP) 1 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2

8 8 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 48 Bilagsnr. Titel 1 Abonnementbesked fra Transportministeriet: Flere rettigheder til de private vejejere 2 Tidsplan for udvalgsbehandlingen af lovforslaget 3 Henvendelse af 16/11-10 fra Ballerup Kommune 4 Høringssvar, fra transportministeren 5 Høringsnotat, fra transportministeren 6 Henvendelse af 24/11-10 fra Ballerup Kommune 7 Henvendelse af 26/11-10 fra Koordinationsudvalget for Sammenslutninger af sommerhusejere i Odsherred Kommune (KSO) 8 Teknisk gennemgang om lovforslaget den 7. december Tidsplan for udvalgsarbejdet 10 Udkast til betænkning 11 Ændringsforslag, fra Dansk Folkeparti 12 Henvendelse af 7/12-10 fra KL 13 Oversendelse af Advokatrådets høringssvar, fra transportministeren 14 Ændringsforslag, fra transportministeren udkast til betænkning 16 Bilag som blev uddelt i forbindelse med den tekniske gennemgang af L 48 Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 48 Spm.nr. Titel 1 Spm. om kommentar til henvendelse af 16/ fra Ballerup Kommune, til transportministeren, og ministerens 2 Spm. om kommentar til henvendelse af 24/11-10 fra Ballerup Kommune, til transportministeren, og ministerens 3 Spm. om, hvorfor det i lovforslaget er valgt, at der skal indgå en 4-årig periode fra en beslutning om nedklassificering af en vej, til vejen overdrages, til transportministeren, og ministerens 4 Spm., om der var kommuner, som i sidste øjeblik inden lovforslaget blev fremsat, besluttede nedklassificeringer af kommunale veje, til transportministeren, og ministerens 5 Spm. om en teknisk gennemgang af lovforslaget, til transportministeren, og ministerens 6 Spm. om, hvorfor ministeren har fundet det nødvendigt at fremsætte et forholdsvis omfattende og indgribende lovforslag, til transportministeren, og ministerens 7 Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-10 fra Koordinationsudvalget for Sammenslutninger af sommerhusejere i Odsherred Kommune, til transportministeren, og ministerens 8 Spm. om KTC's synspunkter om lovforslaget, til transportministeren, og ministerens 9 Spm. om de administrative besparelser kommunerne samlet opnår som følge af lovforslaget, til transportministeren, og ministerens 10 Spm. om, hvorfor ministeren har fundet det nødvendigt at fremsætte et indgribende og omfattende lovforslag i hast med kort høringsfrist, til transportministeren, og ministerens 11 Spm. om, hvor mange kommunale veje der er blevet nedklassificeret til private fællesveje, siden kommunalreformen trådte i kraft, til transportministeren, og ministerens 12 Spm. om, hvilke kommuner der konkret har foretaget omklassificeringer af veje i tiden op til lovforslagets fremsættelse, til transportministeren, og ministerens

9 13 Spm. om muligheden for at harmonisere vejnettet i kommuner, der er sammenlagt i forbindelse med kommunalreformen, til transportministeren, og ministerens 14 Spm. om, hvor mange henvendelser fra grundejere eller grundejerforeninger Transportministeriet har fået med klager over en kommunes nedklassificering af en kommunevej til privat fællesvej, til transportministeren, og ministerens svar herpå 15 Spm. om andre eksempler i lovgivningen på, at man stiller krav om to beslutningsprocesser, til transportministeren, og ministerens 16 Spm. om oversendelse af en kopi af det udkast til lovforslag, der omtales i svaret på spørgsmål 10, ledsaget af et kort resumé af lovforslagets formål og indhold, til transportministeren, og ministerens 17 Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/12-10 fra KL, til transportministeren, og ministerens 18 Spm. om at indhente en kommentar fra Justitsministeriets Lovafdeling til ændringsforslaget fra Dansk Folkeparti, til transportministeren, og ministerens svar herpå 19 Spm. om kommentar til Advokatrådets høringssvar, til transportministeren, og ministerens 20 Spm. om, hvor mange kommunale veje der er blevet nedklassificeret til private fællesveje, siden kommunalreformen trådte i kraft, til transportministeren 21 Spm. om, hvor mange henvendelser fra grundejere eller grundejerforeninger Transportministeriet har fået med klager over en kommunes nedklassificering af en kommunevej til privat fællesvej, til transportministeren 22 Spm. om, hvilke planer for omklassificering af veje de enkelte kommuner, der er nævnt i svaret på L 48 spm. 12, havde, da lovforslaget blev fremsat, til transportministeren 23 Spm. om, hvilke andre eksempler der er i lovgivningen på, at man stiller krav om to beslutningsprocesser, til transportministeren 24 Spm. om en kommentar fra Justitsministeriets Lovafdeling til ændringsforslaget fra Dansk Folkeparti, i forlængelse af svar på spm. 18, til transportministeren 9

Betænkning. Forslag til lov om private fællesveje

Betænkning. Forslag til lov om private fællesveje 2010/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om private fællesveje

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2010/1 BTL 152 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12. april 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til postlov

Betænkning. Forslag til postlov 2010/1 BTL 44 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til postlov [af transportministeren

Læs mere

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning.

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning. 2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

3. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje

3. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje Trafikudvalget 2010-11 L 120 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 0. marts 2011 3. udkast til (Betænkningsbidrag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder Den nye privatvejslov v/cand.jur. Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS (gls@lindbergconsulting.dk) og cand.jur. René Aggersbjerg, Landinspektørfirmaet LE 34 A/S (rag@le34.dk) Den nye privatvejslov,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven 2010/1 BTL 54 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 Socialudvalget (2. samling) L 5 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 3. udkast

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.]

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 64 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om hurtig lokalisering af bortførte børn ved at

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning.

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning. 2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om nedlæggelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven. Kulturudvalget 2009-10 L 93 Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 93 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 0. april 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra DF) Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 47 - Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 26. januar 2006 Betænkning over Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Til lovforslag nr. L 128 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 28. april 2011 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Revision

Læs mere

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet

FORÅRSMØDE. Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet FORÅRSMØDE 2013 Landliggersammenslutningen Grundejerforbundet Vedligeholdelse af veje i sommerhusområder Lov om private fællesveje Ikrafttræden: den 1. januar 2012 3. Reglerne i afsnit III (byreglerne)

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven Kulturudvalget L 38 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 38 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 1. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark

Betænkning. Forslag til lov om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) L 165 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 1. juni

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning.

2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts Betænkning. 2015/1 BTL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 15. marts 2016 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning.

2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december Betænkning. 2011/1 BTL 13 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 1. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015.

Betænkning. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15. Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015. Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.,

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Statens Istjeneste (Nyordning af Statens Istjeneste

Læs mere

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte)

2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar Betænkning. over. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte) 2014/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 10. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om Naviair

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om Naviair Til lovforslag nr. L 139 Folketinget 2009-10 1. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 25. februar 2010 og var til 1. behandling den 15. marts 2010. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 TBL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. januar 2014 Tillægsbetænkning over

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige Skatteudvalget L 71 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om teknologioverførsel m.v. ved

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010. over Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 25. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning.

2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015. Betænkning. 2014/1 BTL 159 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar Betænkning.

2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar Betænkning. 2007/2 BTL 51 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2015/1 BTL 132 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transport- og Bygningsudvalget den 24. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning.

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning. 2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven,

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 78 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 29. marts 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

retsinformation.dk /1 BTL 103 og L 104 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 6 2009/1 BTL 103 og L 104 Offentliggørelsesdato: 21-04-2010 Folketinget Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 14. april

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2010/1 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler 2012/1 BTL 97 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Miljøudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om finansielle rådgivere [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. januar 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler

Læs mere

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over Sundhedsudvalget L 169 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 169 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L Bilag 17 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 203 - Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)]

Betænkning. Forslag til pensionsafkastbeskatningsloven [af skatteministeren (Kristian Jensen)] Skatteudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2007 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning.

2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj Betænkning. 2013/1 BTL 193 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2007/2 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 21. februar Betænkning.

2007/2 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 21. februar Betænkning. 2007/2 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 21. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Betænkning. Forslag til lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 2010/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 10. februar 2011 Betænkning over Forslag

Læs mere

Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj udkast. Tillægsbetænkning. over

Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj udkast. Tillægsbetænkning. over Til lovforslag nr. L 71 B Folketinget 2006-07 Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven (Befordring af børn

Læs mere