Vejloven de væsentligste ændringer i den nye lov. Ved Anne Sophie K. Vilsbøll og Hanne Mølbeck

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejloven de væsentligste ændringer i den nye lov. Ved Anne Sophie K. Vilsbøll og Hanne Mølbeck"

Transkript

1 Vejloven de væsentligste ændringer i den nye lov Ved Anne Sophie K. Vilsbøll og Hanne Mølbeck

2 2 Den nye Vejlov en introduktion 1. Formål og introduktion til væsentligste ændringer 2. Offentlige vejes økonomi (vejbidrag mv) 3. Gravearbejder 4. Særlig råden over vejarealer 5. Nedlæggelse af vejarealer 6. Samarbejde mellem myndigheder, fælles trafikstyring mv.

3 3 Den nye vejlov Vedtaget 27. december 2014 i kraft fra og med 1. juli Fra bemærkningerne til lovforslaget: Målsætningen med lovforslaget er at forenkle og tydeliggøre lovgivningen, samt at gennemføre administrative lettelser for kommunerne, der som vejmyndighed administrerer kommunevejene. Det er endvidere en målsætning at gøre loven nemmere at forstå for borgerne... Som et led i moderniseringen af vejlovgivningen er det hensigten at reducere antallet af love på området fra de nuværende fire love til to hovedlove vejloven og privatvejsloven. [ ] Vejbidragsloven og renholdelsesloven kan således ophæves,..

4 4 1. Introduktion Fra Transportministerens skriftlige fremsættelse af forslaget, den 8. oktober 2014: Lovforslaget indeholder også en række helt nye tiltag, der især relaterer sig til bekæmpelse af trængsel på vejene. Fremkommeligheden er bl.a. udfordret af mange gravearbejder på vejnettet, og derfor lægger lovforslaget op til at sætte fokus på bedre styring og koordinering af gravearbejder, ligesom der foreslås bemyndigelse til at fastsætte regler om vilkår om bod, når gravearbejder forsinkes.

5 5 1. Ny formålsbestemmelse 1. Denne lov skal medvirke til 1) at sikre et velfungerende og sammenhængende vejnet, 2) at sikre mobiliteten på vejene til gavn for samfundsøkonomien og udvikling i alle dele af Danmark, 3) at sikre gode vej- og stiforbindelser mellem hjem, skole, arbejdsplads, kulturinstitutioner og fritidsaktiviteter m.v., 4) at fremme trafiksikkerheden og trafikafviklingen gennem en sammenhængende vejplanlægning og tidssvarende vejanlæg, og 5) at andre former for infrastruktur kan placeres i forbindelse med vejnettet.

6 6 1. Om formålsbestemmelsen Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indsættes en formålsbestemmelse, der præciserer lovens formål samt en bestemmelse, der beskriver, hvilke hensyn vejmyndighederne skal tage højde for ved administration af denne lov. Der henvises til forslagets 1. Bemærkninger til 1 Bestemmelsen indebærer ikke, at der ikke ved administration af loven kan tages hensyn til andre formål. Bestemmelsen opregner alene lovens hovedformål. I forbindelse med administration efter denne lov skal vejmyndighederne først og fremmest varetage trafikale og vejtekniske hensyn. Vejmyndighederne skal herudover være opmærksomme på konsekvenserne for miljø, flora, fauna, landskabs- og bymæssige værdier, klimamæssige forhold, samfundsøkonomien, samt hensynet til vejens naboer.

7 7 1. Bemyndigelser til Transportministeren Hjemmel til at fastsætte en række nye bekendtgørelser afventes Kommunerne skal bearbejde regulativer mv men afventer i vidt omfang nærmere retningslinjer Ny vejledning til vejloven forventet primo 2016

8 8 2. De offentlige vejes økonomi - Vejbidrag Reglerne om vejbidrag for offentlige veje giver kommunerne mulighed for at kræve privat (med)-finansiering af den offentlige infrastruktur benyttes langt fra af alle kommuner Det nye er bl.a., at fordelingsreglerne er blevet forenklet, således at vejbidrag fremover alene fordeles mellem de bidragspligtige grundejere efter måden, hvorpå ejendomme benyttes eller må forventes benyttet, hvis der ikke ved aftale kan opnås enighed. Det kan der bl.a. (stadig) kræves bidrag til: udgifter i forbindelse med vejens anlæg og udvidelse af det befæstede areal udgifter til normal belysning og vandafledning Det kan der bl.a. ikke (længere) kræves bidrag til: udgifter til forbedring af en privat fællesvejs stand forinden optagelse som offentlig vej. Udgifter vedrørende vejarealer ud over 20 meters bredde Arealerhvervelse

9 9 2. Konkurrenceudsættelse af arbejder Der er med 137 indført en pligt til at vejmyndigheden konkurrenceudsætter de arbejder, som vejmyndigheden kræver at udføre for borgernes regning. Vejmyndigheden skal sikre, at arbejdet udføres billigst muligt. Dette skal ske ved at indhente tre tilbud på det påbudte arbejde, medmindre udbudslovgivningen foreskriver en anden fremgangsmåde eller andet er aftalt. Bestemmelsen omfatter bl.a. påbudte arbejder efter 72, stk. 1 (snerydning og renholdelse), 76, stk. 3 (gravetilladelse) og 88, stk. 4 (tankanlæg). Undtagelse: Hvis arbejderne ikke er gennemført af borgerne inden for den fastsatte frist eller i den foreskrevne standard. Udgangspunktet fraviges navnlig når trafiksikkerhedsmæssige hensyn taler for en hurtig afslutning af arbejderne.

10 10 3. Gravearbejder - ansøgning om gravetilladelse 73. Der skal søges om vejmyndighedens tilladelse, inden der foretages forandringer, herunder opgravning m.v., på en offentlig vejs areal. Uopsættelige reparationsarbejder på ledninger kan dog udføres uden tilladelse, når der snarest herefter sker anmeldelse til vejmyndigheden. [Stk. 2-4 vedr. gravetilladelser til gravearbejder m.v. tæt på vejen samt anbringelse af langsgående ledninger i motorveje m.v.] Stk. 5. Tilladelser efter stk. 1-4 er altid betinget af, at indehaveren af tilladelsen retablerer vejarealet efter vejmyndighedens anvisninger, medmindre andet er aftalt mellem vejmyndigheden og indehaveren af tilladelsen. Tilsvarende gælder uopsættelige reparationsarbejder, jf. stk. 1. [..]

11 11 3. Gravearbejder - ansøgning om gravetilladelse Skal der altid søges om gravetilladelse? Det klare udgangspunkt er ja! I et ministersvar herom fremgår bl.a. : Det er vejmyndighedens areal, og det er vejmyndighedens ansvar at sikre, at vejarealerne kan tjene deres primære formål som færdselsarealer. Derfor er det vejmyndigheden, der bestemmer, hvor og hvornår der skal graves i vejarealet , stk. 1, 2. pkt. uopsættelige reparationsarbejder på ledninger anmeldelsespligt 2. 73, stk. 7 ministeren kan fastsætte nærmere regler

12 12 3. Gravearbejder - koordinering og samgravning Vejlovens er nye og handler om forpligtelser vedrørende koordinering af gravearbejder og oplysningspligt om planlagte gravearbejder, samt de vilkår, kan stille herom. Bestemmelserne har givet anledning til mange og lange høringssvar fra berørte brancher. Bred enighed om, at koordinering og samgravning i mange tilfælde er fornuftigt og i øvrigt allerede sker på frivillig basis. Men indvendinger og bekymring i nogle brancher med hensyn til, hvordan reglerne vil virke. Løfte fra Transportministeren om, at branchens organisationer vil blive inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af bekendtgørelser mv.

13 13 3. Gravearbejder - koordinering og samgravning 74. Den, der planlægger at ansøge om tilladelse til at foretage forandringer, herunder opgravning m.v., på en offentlig vejs areal, jf. 73, stk. 1-4, skal så tidligt som muligt drøfte det planlagte arbejde med andre graveaktører med henblik på at undersøge, om flere gravearbejder kan koordineres. Stk. 2. En graveaktør eller vejmyndighed skal efter anmodning oplyse om de grave- eller anlægsarbejder efter 73, der enten er udstedt tilladelse til, som afventer tilladelse, eller som der inden for de næste 6 måneder forventes indgivet en første ansøgning om tilladelse til. Stk. 3. Overholder en graveaktør eller vejmyndighed ikke koordineringsforpligtelsen, jf. stk. 1, og oplysningsforpligtelsen, jf. stk. 2, skal den pågældende dække de dokumenterede tab eller meromkostninger, som vejmyndigheden eller andre graveaktører lider som følge af den manglende koordinering. Stk. 4. Transportministeren fastsætter nærmere regler om de oplysninger, der skal gives efter stk. 2, om koordinering af gravearbejder efter stk. 1, om offentliggørelse af oplysninger om planlagte arbejder og tilladelser m.v., og om fordeling af udgifterne til gravearbejder, erstatning m.v., i forbindelse med at flere graveaktører har udnyttet samme opgravning af vejarealet.

14 14 3. Gravearbejder - koordinering og oplysning - 74 Bestemmelsen implementerer dele af Infrastrukturdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/61/EU af 15. maj 2014) om foranstaltninger for at reducere omkostninger ved etablering af højhastighedsnet til elektronisk kommunikation. Vejmyndighederne, som stiller fysisk infrastruktur i form af bl.a. vejarealer til rådighed, er omfattet af direktivets definition af en netoperatør og er derfor i relevant omfang forpligtet af direktivets regler. Pligten til koordinering og oplysning hænger sammen med 76, stk. 2, nr. 5, som giver vejmyndighederne mulighed for i en gravetilladelse at pålægge graveaktøren at dele tilladelsen med andre graveaktører (samgravning). For at denne mulighed skal kunne realiseres i praksis, kræver det, at vejmyndighederne får kendskab til evt. koordineringsmuligheder. Der er derfor frihed til, at den enkelte graveaktør eller vejmyndighed kan tilrettelægge koordinationen på den måde, der er bedst for dem. Erstatningsansvar!

15 15 3. Gravearbejder - vilkår for gravetilladelser Tidligere regler: Der kan efter den almindelige forvaltningsret fastsættes saglige vilkår i forbindelse med skønsmæssige afgørelser, herunder gravetilladelser fra vejmyndigheden. Standardvilkårene for ledningsarbejder i og over veje, Vejdirektoratet, december Ny 76: Ikke udtømmende opregning af vilkår, der bl.a. kan stilles til en gravetilladelse, herunder evt. som supplement til Standardvilkårene. Overtrædelse af vilkår kan sanktioneres (påbud, bødestraf, erstatning), og vejmyndigheden kan udføre arbejdet Mulighed for 2-årig beskyttelse af vejen efter istandsættelse

16 16 3. Gravearbejder - vilkår for gravetilladelser Vilkår om samgravning ( 76, stk. 2, nr. 5) Hvad med den forsinkelse eller tab, som samgravning risikerer at koste graveaktøren? Vilkår om bod ved forsinkelser ( 76, stk. 2, nr. 6) Der skal fastsættes nærmere regler, jf. stk. 5. Det er hensigten, at bodens størrelse fastsættes med udgangspunkt i årsdøgnstrafikken ganget med 1 kr. Et vilkår om bod skal først og fremmest tjene som incitament til, at graveaktøren og vejmyndigheden i dialog fastsætter rimelige, realistiske perioder for arbejdets gennemførelse. Skal der kunne kræves bod ved overskridelser, der skyldes større, uforudsete hændelser?

17 17 3. Gravearbejder - vilkår for gravetilladelser Vilkår om 2-årig fredning af vejen dækning af vejmyndighedens tab ( 76, stk. 4) Hvis en graveaktør søger om gravetilladelsen inden for to år efter vedligeholdelsesarbejde på en offentlig vej, kan myndigheden stille vilkår om, at graveaktøren dækker et eventuelt tab, som påføres vejmyndigheden som følge af gravearbejdet. Forudsat at vejmyndigheden senest 6 måneder før igangsættelse af vedligeholdelsesarbejdet har offentliggjort arbejdet, og efter anmodning fra graveaktøren har afholdt et møde herom. Hvem har ansvaret for, at ledningsejerne bliver opmærksomme på et vejvedligeholdelsesarbejde? og har det nogen betydning, hvis en ledningsejer har været uvidende om et vejarbejde?

18 18 4. Særlig råden over vejarealer 80 Viderefører den tidligere regel (i 102) om, at det kræver vejmyndighedens tilladelse at anbringe genstande på offentligt vejareal. Ny, udtrykkelig regel i bestemmelsens stk. 2 om, at der kan opkræves betaling for andre former for råden over vejarealet end trafikale (forretningsmæssigt øjemed), fx i forbindelse med placering af vareudstillinger, udeserveringer og opsætning af skilte på det offentlige vejareal. Svarer til hidtidig praksis. Transportministeren har fået en ny hjemmel i stk. 3 til at undtage visse former for råden over vejarealet fra kravet om tilladelse. Transportministeren kan bemyndige vejmyndigheden til at fastsætte nærmere regler om disse former for råden. Reglerne herom fastsattes efter forhandling med politiet, jf. 80, stk. 3. Denne mulighed er på nuværende tidspunkt ikke udnyttet. Hvilken betydning har det, at visse former for råden undtages fra tilladelseskravet?

19 19 5. Nedlæggelse af vejarealer Efter de tidligere regler skulle et vejareal, der nedlægges - uanset fra hvilke ejendomme, arealet oprindelig er erhvervet - tilbydes ejerne af de til vejen grænsende ejendomme, med mindre vejarealet blev opretholdt som privat vej eller privat fællesvej. Vejmyndigheden skal fortsat efter den nye vejlovs 124 tage stilling til arealets fremtidige status, men fremover kan Kommunen i forbindelse med nedlæggelse af offentlige veje, med hjemmel i den nye vejlovs 127, stk. 1, frit råde over det nedlagte areal, hvis vejen ikke opretholdes som privat fællesvej eller privat vej.

20 20 6. Samarbejde mellem myndigheder, fælles trafikstyring mv. I den nye vejlovs 9 er der indsat mulighed for, at to eller flere vejmyndigheder kan indgå aftale om fælles trafikstyring på hele eller dele af vejmyndighedens vejnet. Bestemmelsen ændrer ikke myndighedsudøvelsen eller myndighedsansvaret, der fortsat vil ligge hos den enkelte vejmyndighed. Bestemmelsen fastlægger alene den juridiske ramme for samarbejdet på tværs af vejmyndigheder. I bestemmelsens stk. 2, er der indsat en bemyndigelse til at Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om sådanne samarbejdsaftaler. Det vurderes, at det formentlig i en række tilfælde kan være hensigtsmæssigt for kommuner at indgå i sådanne samarbejder

21 Flere spørgsmål?

22 22 Kontakt Anne Sophie K. Vilsbøll Hanne Mølbeck Specialist advokat København Partner København Offentlig Virksomhed Offentlig Virksomhed T M E T M E København Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina T

DEN VEJLOV VI SKAL KENDE

DEN VEJLOV VI SKAL KENDE Vejforum 3. december 2015 Landinspektør Hans Faarup, Skanderborg Hans Faarup Landinspektør m.b. 28 år med vejadministration, Aarhus Amt 8 år med vejrådgivning, LE34. Undervisning for Vejsektorens Efteruddannelse

Læs mere

DEN NYE VEJLOV INTRODUKTION

DEN NYE VEJLOV INTRODUKTION Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Vejloven de væsentligste ændringer i den nye lov. Ved Anne Sophie K. Vilsbøll og Hanne Mølbeck

Vejloven de væsentligste ændringer i den nye lov. Ved Anne Sophie K. Vilsbøll og Hanne Mølbeck Vejloven de væsentligste ændringer i den nye lov Ved Anne Sophie K. Vilsbøll og Hanne Mølbeck 2 Den nye Vejlov en introduktion 1. Formål og introduktion til væsentligste ændringer 2. Offentlige vejes økonomi

Læs mere

Koordinering af gravearbejde. Lene Priess, Vejdirektoratet Henrik Suadicani, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Koordinering af gravearbejde. Lene Priess, Vejdirektoratet Henrik Suadicani, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Koordinering af gravearbejde Lene Priess, Vejdirektoratet Henrik Suadicani, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Ansvarsfordeling Vejlovgivning: Vejdirektoratet Forvaltning: vejmyndigheden (kommunerne

Læs mere

Ledningspakken. Graveregler og ledninger. Graveregler og ledninger. Ledningspakkens elementer:

Ledningspakken. Graveregler og ledninger. Graveregler og ledninger. Ledningspakkens elementer: Graveregler og ledninger VEJ EU, 6. 7. november 2018 Graveregler og ledninger VEJ-EU, 6. 7. november 2018 Tom Løvstrand Mortensen, LIFA A/S tlm@ Telefon: 63136923 Ledningspakken Ledningspakkens elementer:

Læs mere

Koordination. RoSy brugerseminar 2015. Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511. RoSy brugerseminar 24. sep. 2015

Koordination. RoSy brugerseminar 2015. Copyright 2015 Grontmij A/S CVR 48233511. RoSy brugerseminar 24. sep. 2015 Koordination 1 RoSy brugerseminar 2015 Ny vejlov 2 Koordinering Oplysningspligt Mulighed for erstatning af værditab Koordinering 3 Hvad siger loven? 74. Den, der planlægger at ansøge om tilladelse til

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder Den nye privatvejslov v/cand.jur. Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS (gls@lindbergconsulting.dk) og cand.jur. René Aggersbjerg, Landinspektørfirmaet LE 34 A/S (rag@le34.dk) Den nye privatvejslov,

Læs mere

Særlig råden hvad er det?

Særlig råden hvad er det? Særlig råden hvad er det? Ikke-trafikal råden over vejarealet Fx udeservering, reklamesøjler, reklameplakater, store valgplakater, byggematerialer, containere, stilladser, udlejning af bycykler, udlejning

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum har modtaget udkast til forslag til lov om offentlige veje i høring.

Dansk Ledningsejerforum har modtaget udkast til forslag til lov om offentlige veje i høring. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Att. Søren Møller Larsen Sendt pr. mail 20. februar 2012 (sml@trm.dk) Dato: 20-02-2012 Sagsnr.: - J. nr.: - Vor ref.: HS Høring over udkast

Læs mere

KOORDINATION AF VEJ- OG LEDNINGSARBEJDER SØREN BREDAHL HENRIKSEN OG IVAN SKAANING HANSEN, VEJDIREKTORATET

KOORDINATION AF VEJ- OG LEDNINGSARBEJDER SØREN BREDAHL HENRIKSEN OG IVAN SKAANING HANSEN, VEJDIREKTORATET KOORDINATION AF VEJ- OG LEDNINGSARBEJDER SØREN BREDAHL HENRIKSEN OG IVAN SKAANING HANSEN, VEJDIREKTORATET GRAVETILLADELSER GÆLDENDE REGLER Vejlovens 101, stk. 1, 105 forhandle med politiet Privatvejslovens

Læs mere

Klimaanlæg i veje. Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015

Klimaanlæg i veje. Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015 Klimaanlæg i veje Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015 Klimaanlæg i veje 2 3 Klimaanlæg i veje Der var engang, hvor vi brugte ordet klimaanlæg om anlæg, der styrer ventilation

Læs mere

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 78

EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 78 Titel Lov om offentlige veje m.v. Status Gældende Ikrafttrådt 01-07-2015 Type Lov Nummer 1520 Publiceret 27-12-2014 Udgiver Transportministeriet Udskrevet af Sti Herman Stisen Dato 26-05-2016 EG Kommuneinformation

Læs mere

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1)

2014 Udgivet den 30. december 2014. 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 30. december 2014 27. december 2014. Nr. 1520. Lov om offentlige veje m.v. 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Forslag. Forslag til lov om private fællesveje

Forslag. Forslag til lov om private fællesveje Lov nr. 1537 af 21. december 2010 om private fællesveje Fremsat den 5. november 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Forslag til lov om private fællesveje Kapitel 16 Ikrafttræden

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om offentlige veje

Høring over udkast til forslag til lov om offentlige veje Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Att. Randi Lage Hansen Sendt pr. mail 2. oktober 2012 (rah@trm.dk) Dato: 02-10-2012 Sagsnr.: - J. nr.: - Vor ref.: HS Høring over udkast

Læs mere

Lov om offentlige veje m.v. 1)

Lov om offentlige veje m.v. 1) LOV nr 1520 af 27/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. oktober 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2011-990 Senere ændringer til forskriften LBK nr 916 af 03/07/2015

Læs mere

LER-loven. Vejforum, december 2018

LER-loven. Vejforum, december 2018 LER-loven Vejforum, december 2018 Lov nr. 1674 af 26. december 2017 om ændring af lov om registrering af ledningsejere 2 Formålet med loven er at udmønte Regeringens, KL s og Danske Regioners Fællesoffentlige

Læs mere

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang.

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/02002-12 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 5. februar 2016 har du på vegne af L

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om offentlige veje

Høring over udkast til forslag til lov om offentlige veje Transportministeriet Att. Morten Lorentzen Att.: mlo@trm.dk C.c.: lou@vd.dk Dato: Sagsnr.: J.nr.: Vor ref.: 11-08-2014 - - HS Høring over udkast til forslag til lov om offentlige veje Dansk Ledningsejerforum

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014

Ekspropriation bliv up to date. v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014 Ekspropriation bliv up to date v/ partner Hanne Mølbeck Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition 1. Forslag til ny vejlov 2. Udkast til ny jernbanelov 3. Forundersøgelser hvor langt rækker hjemlen?

Læs mere

Privat finansiering af offentlig infrastruktur. Hanne Mølbeck, partner Bech-Bruun 6. december 2018 (D9)

Privat finansiering af offentlig infrastruktur. Hanne Mølbeck, partner Bech-Bruun 6. december 2018 (D9) Privat finansiering af offentlig infrastruktur Hanne Mølbeck, partner Bech-Bruun 6. december 2018 (D9) 2 Finansiering Offentlige veje er en offentlig opgave, jf. vejlovens 8, men er der alligevel en mulighed

Læs mere

Bemærkninger til foreslåede ændringer af vejloven lovforslagets 1

Bemærkninger til foreslåede ændringer af vejloven lovforslagets 1 Bemærkninger til lovforslag om ændring af vejloven og lov om private fællesveje Frederiksberg Kommune fremsender hermed sine bemærkninger til høringen over lovforslag til ændring af vejloven og lov om

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet. Dato 28. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05373-29 Side 1/5 Fjernelse af granitgrus i rabatareal Vejdirektoratet har behandlet en klage af 23. marts 2015

Læs mere

Nye regler om råden over offentlige vejarealer. Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015

Nye regler om råden over offentlige vejarealer. Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015 Nye regler om råden over offentlige vejarealer Specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll, Bech-Bruun Vejforum 2015 2 (Delvis) nye regler om råden over offentligt vejareal 80 i lov om offentlige veje mv.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. juni 2011 10/16469 Lovligheden af ændring af ordning om renholdelse og vintervedligeholdelse Vejdirektoratet har behandlet klage af 16. marts 2011 fra A over

Læs mere

Anlæg af offentlige veje. Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun

Anlæg af offentlige veje. Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun 1 Anlæg af offentlige veje Partner Hanne Mølbeck, Bech-Bruun 2 Hvad handler dette om? Ikke om det Foto: Samvirke.dk og b.dk men om det! 3 Hvem skal betale? Hovedregel: Offentlige veje er en offentlig forpligtelse,

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN i Halsnæs Kommune På baggrund af henvendelser fra nogle medlems foreninger, besluttede forretningsudvalget at emnet Vore veje skulle være indledning til delegeretmødet i Landliggersammenslutningen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Indholdsfortegnelse Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ret 2.1.2. Lovforslagets

Læs mere

Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger.

Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger. Dato 24. juli 2014 Dokument 14/09681 Side Svar på forespørgsel om vejsyn Vejdirektoratet har den 7. juli 2014 modtaget din forespørgsel vedrørende kommunens opkrævning af administrative omkostninger. Dit

Læs mere

Udkast til afgørelse: Overdragelse af betaling for udgifter til belysning

Udkast til afgørelse: Overdragelse af betaling for udgifter til belysning Grundejere ved den private fællesvej [ ] Udkast til afgørelse: Overdragelse af betaling for udgifter til belysning Dragør Kommune har besluttet at iværksætte en proces om at overdrage betaling af udgifter

Læs mere

Vejledning til Vejloven

Vejledning til Vejloven Vejledning til Vejloven Gravearbejder og ledninger December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Gravearbejder

Læs mere

Principielle afgørelser i 2015 på vejlovens område

Principielle afgørelser i 2015 på vejlovens område Principielle afgørelser i 2015 på vejlovens område Ivan Skaaning Hansen, Vejdirektoratet, Jura Vejforum, 2. december 2015 Mine emner Ubrudt fortov Forretningsmæssig udnyttelse Vintapperrampesagen 2. Den

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet

Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet Forslag til ny lov om offentlige vej og nyt om Gæsteprincippet Da programmet blev fastlagt, håbede vi, at den nye lov var vedtaget inden dages indlæg. I stedet vil lovforslaget blive kommenteret specielt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Vejledning til vejloven

Vejledning til vejloven Vejledning til vejloven Beplantning, tankanlæg, betaling for parkering, vejskilte, hegn mod vej December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere

Privatvejsloven Sommerhusområder

Privatvejsloven Sommerhusområder Privatvejsloven Sommerhusområder Gribskov Grundejerforbund Øst Forårsmøde Gilleleje 31. maj 2019 Hvem er jeg Ivan Skaaning Hansen chefkonsulent Vejdirektoratet, Jura ih5@vd.dk +45 7244 3112 2. Dagens emner

Læs mere

Jeres argumenter I har klaget over to forhold, hvor I mener, at kommunen har overtrådt privatvejsloven.

Jeres argumenter I har klaget over to forhold, hvor I mener, at kommunen har overtrådt privatvejsloven. Dato 27. april 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/04503-20 Side 1/5 Afgørelse af klage over fordeling af udgifter til vedligeholdelse af N.W. Gadesvej

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Forslag. Lov om offentlige veje m.v. 1)

Forslag. Lov om offentlige veje m.v. 1) Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2014 Forslag til Lov om offentlige veje m.v. 1) Kapitel 1 Lovens formål, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

NOTAT OM GRUNDLAGET FOR AT AFREGNE FORTOVSTAKSTERNE FOR 2018 OG FOR OPKRÆVNING AF ADMINISTRATIONSTILLÆG EFTER VEJLOVEN

NOTAT OM GRUNDLAGET FOR AT AFREGNE FORTOVSTAKSTERNE FOR 2018 OG FOR OPKRÆVNING AF ADMINISTRATIONSTILLÆG EFTER VEJLOVEN ADVOKATPARTNERSELSKAB WWW.NNLAW.DK FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K CVR. NR. 32 30 33 74 TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 LFB@NNLAW.DK 12. SEPTEMBER 2018 REF. 66.249 NOTAT OM GRUNDLAGET FOR

Læs mere

Privatvejsloven Sommerhusområder

Privatvejsloven Sommerhusområder Privatvejsloven Sommerhusområder Landliggersammenslutningen Tisvilde, den 11. juni 2015 Hvem er vi? Tom Løvstrand Mortensen Vejdirektoratet, Jura tlm@vd.dk Ivan Skaaning Hansen Vejdirektoratet, Jura ih5@vd.dk

Læs mere

Danske Anlægsentreprenører, HOFOR, DONG Energy TDC Københavns kommune

Danske Anlægsentreprenører, HOFOR, DONG Energy TDC Københavns kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Danske Anlægsentreprenører, HOFOR, DONG Energy TDC Københavns kommune 16-04-2015 Sagsnr. 2015-0020372 Dokumentnr. 2015-0020372-1 Samarbejdsaftale

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. november / Torkil Schrøder-Hansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. november / Torkil Schrøder-Hansen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. november 2013 13/17288-13 Torkil Schrøder-Hansen tsh@vd.dk +45 72443065 AFGØRELSE ISTANDSÆTTELSE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af den 28. august

Læs mere

VEJVAND, VANDLØB OG SPILDEVAND. v/ Therese Hvidberg-Hansen

VEJVAND, VANDLØB OG SPILDEVAND. v/ Therese Hvidberg-Hansen VEJVAND, VANDLØB OG SPILDEVAND v/ Therese Hvidberg-Hansen P PROGRAM Velkommen Opgave - Sandt eller falsk? Definitioner Tilladelser og myndighedsregulering Vejen som spildevandsanlæg Opgave Hvem har annsvar

Læs mere

Afgørelse Tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering

Afgørelse Tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering Jensen s Bøfhus A/S Att.: Søren Wulff Michelsen swm@jensens-bofhus.dk 08. september 2015 Afgørelse Tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering Afgørelse Vi tilbagekalder hermed permanent tilladelser

Læs mere

Skybrudssikring på private fællesveje

Skybrudssikring på private fællesveje Dato 28. marts 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 17/03360-3 Side 1/5 Skybrudssikring på private fællesveje H har ved mail af 17. februar 2017 anmodet

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ.

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. september 2011 10/13150 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. Principperne for udgiftsfordelingen var begrundet i saglige hensyn. Kommunen kunne antage at en låge

Læs mere

Offentlig høring ifm. nedlæggelse af offentligt vejareal ved Gadekærsvej

Offentlig høring ifm. nedlæggelse af offentligt vejareal ved Gadekærsvej Torsten Forsberg Center for Teknik og Miljø Trafik og Ressourcer 10. april 2019 Offentlig høring ifm. nedlæggelse af offentligt vejareal ved Gadekærsvej Byrådet i Gribskov Kommune har truffet foreløbig

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 12 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Høringssvar vedr. Udkast til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3

Høringssvar vedr. Udkast til Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3 Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Sendt pr. e-mail til: trm@trm.dk og bgk@trm.dk Dato: 23. november 2015 Vor ref.: CMO Høringssvar vedr. Udkast til Lov om ændring

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Transportministeriet Att. Søren Møller Larsen, sml@trm.dk Skanderborg, den 15. februar 2012 Forslag til lov om offentlig vej, jeres jnr. 2011-990 Dansk Vand- og

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Høring over udkast til forslag til lov om offentlige veje

Høring over udkast til forslag til lov om offentlige veje Transportministeriet Att.: Morten Lorentzen, (cc.: Louise Heilberg, Vejdirektoratet) Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Dok. ansvarlig: MSJ Sekretær: Sagsnr: s2013-568 Doknr: d2014-9828-11.1 13.

Læs mere

Klage over påbud vedr. fjernelse af trailere, haveaffald, mandskabsvogn og murbrokker fra

Klage over påbud vedr. fjernelse af trailere, haveaffald, mandskabsvogn og murbrokker fra Dato 31. juli 2018 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 18/08863-13 Side 1/5 Klage over påbud vedr. fjernelse af trailere, haveaffald, mandskabsvogn og murbrokker fra vejarealet

Læs mere

Teleindustrien skal hermed komme med følgende høringssvar til udkast til lov om offentlige veje.

Teleindustrien skal hermed komme med følgende høringssvar til udkast til lov om offentlige veje. Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K 11. august 2014 Høringssvaret er sendt pr. mail til mlo@trm.dk samt lou@vd.dk. Høringssvar vedrørende udkast til lov om offentlige veje. Teleindustrien

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. september 2012 11/06546 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet henviser til korrespondance vedrørende din klage af 12. april 2011 over Kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. september 2012 12/03928 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 18. april 2012 over Kommunens afgørelse af 10. april 2012 om overdragelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Vejledende udtalelse om kommuners mulighed for at afholde udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje

Vejledende udtalelse om kommuners mulighed for at afholde udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia Sagsnr. 2012-01552 Doknr. 149916 Dato 19-12-2013 Vejledende udtalelse om kommuners mulighed for at afholde udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse

Læs mere

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge Peter Rydder Trondhjemsgade 8 8200 Aarhus N Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08838-17 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade

Læs mere

Grundejerforeningen Romalt Gustavsminde Randers SØ. Hermed fremsendes svar på de spørgsmål fremsat pr. den 27. oktober.

Grundejerforeningen Romalt Gustavsminde Randers SØ. Hermed fremsendes svar på de spørgsmål fremsat pr.  den 27. oktober. Grundejerforeningen Romalt Gustavsminde 20 8960 Randers SØ u u Sekretær Lene Buus Høeg/ksf lbh@louadvokatfirma.dk Dir. tlf. 91 356 725 Dato 14. november 2017 J.nr. 31-85007 Vedr. svar på spørgsmål om lokalplaner,

Læs mere

Vedrørende Hovvej, Grundfør, 8283 Hinnerup

Vedrørende Hovvej, Grundfør, 8283 Hinnerup Dato 4. februar 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/15428-10 Side 1/5 Vedrørende Hovvej, Grundfør, 8283 Hinnerup Vejdirektoratet har behandlet din

Læs mere

Klage over afgørelse om fjernelse af parkeringsplads fra vejarealet

Klage over afgørelse om fjernelse af parkeringsplads fra vejarealet Dato 15. august 2018 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 18/09277-16 Side 1/5 Klage over afgørelse om fjernelse af parkeringsplads fra vejarealet Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Ledningsejer og graveaktørmøde. Velkommen

Ledningsejer og graveaktørmøde. Velkommen Ledningsejer og graveaktørmøde Ballerup Kommune, Rådhuset, mødecenter A, lokale 3,, kl. 10.30-12.00 Velkommen www.ballerup.dk Dagsorden 1. - Præsentation og formål (igangværende projekter, kommende graveområder)

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/05281 VEJBELYSNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen fra klager over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen.

Lyngby-Taarbæk Kommune redegør i udtalelse af 23. juni 2014 for indholdet af aftalen. Dato 7. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/14172-2 Side 1/5 Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceaftale vedrørende private fællesveje Statsforvaltningens

Læs mere

Du har efterfølgende uddybet din klage og i den forbindelse påberåbt, at der ikke er angivet et passende

Du har efterfølgende uddybet din klage og i den forbindelse påberåbt, at der ikke er angivet et passende Dato 7. maj 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17630-20 Side 1/5 Påbud om vintervedligeholdelse mv. af sti uden for ejendom I brev af 10. december 2012

Læs mere

Vores afgørelse Silkeborg Kommunes udgiftsfordeling for betaling for vejbelysning er lovlig.

Vores afgørelse Silkeborg Kommunes udgiftsfordeling for betaling for vejbelysning er lovlig. Dato 9. april 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/16899-9 Side 1/6 Klage over Silkeborg Kommune - udgiftsfordelingen Vejdirektoratet har behandlet din klage af

Læs mere

Opgravningsregulativ. for ledningsarbejder m. v. i offentlige og private veje. Thisted Kommune

Opgravningsregulativ. for ledningsarbejder m. v. i offentlige og private veje. Thisted Kommune Opgravningsregulativ for ledningsarbejder m. v. i offentlige og private veje i Thisted Kommune Regulativ for udførsel af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje i Thisted Kommune. Gyldighedsområde.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2013 13/11032-5 x x x ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 20. maj 2013 fra klagerne, L vej 33. De har klaget over

Læs mere

NOTAT OM EN RÆKKE SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED GRUNDEJERNES BETALING FOR BELYSNING AF PRIVATE FÆLLESVEJE I DRAGØR KOMMUNE

NOTAT OM EN RÆKKE SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED GRUNDEJERNES BETALING FOR BELYSNING AF PRIVATE FÆLLESVEJE I DRAGØR KOMMUNE NOTAT OM EN RÆKKE SPØRGSMÅL I FORBINDELSE MED GRUNDEJERNES BETALING FOR BELYSNING AF PRIVATE FÆLLESVEJE I DRAGØR KOMMUNE 1. Indledning Dragør Kommune har anmodet os om at redegøre for en række spørgsmål

Læs mere

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje.

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/03024-11 Side 1/5 Vedligeholdelse af en række private fællesveje Jeres sagsnr.: H-860-41470 I brev

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/07086-58 Side 1/5 Råden over vejareal på Skådevej Kommunens sagsnr.: 14/000542 I e-mail af 14. maj 2014

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning.

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning. Dato 1. juli 2014 Dokument 14/07233 Side Klage over Kommunen tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering på H Vej 4 Advokatfirma har på vegne af S klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere BEK nr 639 af 30/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 9. april 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15959-8 Side 1/5 Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej I har i brev

Læs mere