Evaluering af det gennemførte udbud ud fra data for kørselsafviklingen i 1. halvår 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af det gennemførte udbud ud fra data for kørselsafviklingen i 1. halvår 2012"

Transkript

1 Bilag 1 Evaluering af det gennemførte udbud ud fra data for kørselsafviklingen i Denne evaluering vedrører det gennemførte udbud, som for langt størstedelen af kørslerne blev taget i brug i august Evalueringen består af to dele: En del der omfatter de generelle erfaringer, der er opnået med Kørselskontorets administration af kørslen for forvaltningerne, og en anden del, som er mere konkret og udformet som vurdering af nøgletal hovedsagligt for. Der er dog i de tilfælde, hvor det er muligt sammenlignet med nøgletal for 2011, for på den måde at dokumentere udviklingen i aktiviteter og udgifter til kørslen. Generel vurdering af kørselsadministrationen i udbudsperioden indtil medio Samarbejdet mellem Kørselskontoret og forvaltningerne har udfoldet sig på flere niveauer. Dels i styregruppen for kørselskontoret, hvor de forvaltninger, der bruger kørselskontoret har været repræsenteret. Styregruppen har fulgt udviklingen i serviceniveauet og i forbruget tæt, og der er foretaget justeringer i kørselsplanlægning, hvor der er fundet behov herfor. Og dels som et samarbejde mellem forvaltningernes bevillingsenheder, rådgivere, sagsbehandlere og kørselskontorets medarbejdere vedr. den daglige kørselsadministration. Der har desuden været et tæt samarbejde mellem Nordjyllands Trafikselskab og Kørselskontoret vedr. omsætning af udbuddets kørselspakker til konkrete aktiviteter samt afregninger herfor. Erfaringerne på alle niveauer er positive, og der har været lydhørhed fra alle parter vedr. afhjælpning af de problemer, opstarten har givet anledning til. I den kommende tid vil Aalborg Kommune i samarbejde med NT afsøge muligheder for at implementere et nyt IT-system til håndtering af den fast rutekørsel, idet NT s nuværende system har givet udfordringer i anvendelsen, for Aalborg Kommune omkring håndtering af de store mængder kørselsdata. Sociale Klausuler I udbudsmaterialet for udbuddet gennemført i 2009, som blev taget i brug medio 2010, har brugen af sociale klausuler været nævnt som et fokuspunkt i uformningen af udbudsmaterialet. NT har undersøgt entreprenørernes anvendelse af de sociale klausuler i udbudsperioden frem til medio. Kollektiv Trafik Postboks 248 Rantzausgade Aalborg Fax:

2 To ud af 22 mulige entreprenører har svaret på NT s henvendelse og har tilkendegivet at de har anvendt sociale klausuler. Entreprenørerne nævner følgende, som konkretisering af deres anvendelse af de sociale klausuler i Aalborg Kommune: Ansættelse af chauffører, der før ansættelse var kontanthjælpsmodtagere i Aalborg kommune. Ansættelse af praktikanter fra forskellige institutioner i Nordjylland, herunder elver fra specialskoler. 2 praktikanter med nedsat arbejdsevne er efterfølgende ansat som fuldtidsansatte i entreprenørens serviceafdeling (rengøring og vedligehold af busser). Ansættelse af chauffører med nedsat arbejdsevne og dermed på nedsat ugentlig timetal alt efter hvad de kan holde til. Løbende efteruddannelse og opkvalificering af medarbejderne. Incitamenter Det blev i udbudsmaterialet i 2009 anbefalet, at NT skulle arbejde med brug af incitamentsaftaler i den konkrete udførelse af kørselsopgaven. På dette område har der ikke i perioden frem til været indhøstet erfaringer. NT oplyser, at der ej heller har været erfaringer på dette felt fra andre trafikselskaber i Danmark. Mulig anvendelse af incitamenter i den konkrete udførelse af kørselsopgaven indgår som udviklingspunkt i NT s flextrafikplan Generelt kan det konkluderes, at der i udbudsperioden har været gode erfaringer med at samle kørselsadministrationen for alle de berørte forvaltninger i et kontor, og at den konkrete udmøntning af udbuddet efter en indkøringsperiode i efteråret 2010 har fungeret til forvaltningernes og brugernes tilfredshed. Nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter I det følgende fremgår nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter. som Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling orienteres om efter hvert kvartal. Direktørgruppen modtager hvert kvartal oversigt over forbrug (jf. nedenstående punkt 4). I forbindelse med forberedelsen af 2. udbud af personkørsel i Aalborg Kommune gives der i det følgende et overblik over, hvordan aktiviteterne har udviklet sig i udbudsperioden med særligt fokus på status for Der indgår nøgletal på følgende områder: 1. Opringninger 2. Antal klager 3. Kørselsafvikling 4. Forbrug Perioder. Denne rapport omhandler. 2/14

3 1. Opringninger på Kørselskontoret For at kunne sammenligne serviceniveauet for borgerne i Kørselskontoret udregnes hvert kvartal det procentvise serviceniveau for betjening (Procentandel af svarende og tabte kald, der er blevet svaret eller tabt indenfor det servicemål 1, der er fastlagt). Målet er at kunne sammenligne serviceniveauet for borgerbetjeningen over tid og om dermed måle, om der er kortere eller længere ventetid for borgerne på telefonopkald til Kørselskontoret. Serviceniveauet i procent for udgør 88,78 %. I det følgende sammenlignes Kørselskontorets serviceniveau for med serviceniveauet i I halvår har Kørselskontoret haft telefon opkald af disse opkald er besvaret. Den gennemsnitlige ventetid på telefonbetjening har været 39 sekunder. Tilsvarende har der i 2011 været telefon opkald af disse opkald er besvaret. Den gennemsnitlige ventetid for telefonbetjening var i 2011 på 48 sekunder. Udregnes det procentvise serviceniveau for betjening (jf. ovenstående) udgør serviceniveauet i procent 88,78 % i mod 77,76 % for Antallet af ubesvarede opringninger og den gennemsnitlige ventetid for borgerne er faldet, hvis der sammenlignes med statistikken for 2011, og som følge heraf er serviceniveauet steget med 11,02 procentpoint fra 2011 til 1.halvår. Af nedenstående figur 1 fremgår det samlede niveau for antal opkald i kørselskontoret opdelt på besvarede og ubesvarede opkald for 1.halvår 2011 og for. Det skal bemærkes at ikke besvarede ikke er udtryk for at kunden ikke er betjent, idet vedkommende sandsynligvis har opnået forbindelse med Kørselskontoret på et senere tidspunkt eller alternativt via . 1 Servicemålet er at alle kald skal svares indenfor 49 sekunder og derefter 79 sekunder, hvis der stilles om. 3/14

4 Figur 1: Antal telefonopkald til Kørselskontoret 2011 og. Kilde: Statistisk fra Nortel telefonsystem, Sammenlignes det samlede antal opkald i 2011 med antal opkald i 1.halvår for kørselskontoret, er niveauet det samme, og afspejler, at kørselskontoret ikke længere er i opstartsfasen. Den primære borgerkontakt finder sted vedr. bestilling af kørsel til læge og træning, samt i form af kontakt til forældrene til børn med særlige behov. Opkald fordelt på områder For at give et indtryk af hvor stor aktivitet, der har været indenfor de forskellige områder, er det i figur 2 vist hvor mange opkald, der i gennemsnit har været i 2011 sammenlignet med indenfor de forskellige områder: Aktivitet, der primært vedrører kørsel til aktivitetscentre og dagtilbud indenfor ældre- og handicapområdet. Børn og Ungeområdet som primært vedrører kørsel til børnehave, skole og DUS samt Kørsel til læge, der vedrører kørsel til læge og speciallæge. Her ud over modtager Kørselskontoret også kald vedr. andre mindre aktiviteter, som f.eks. Kørsel til Revalidering og Tandklinik, som ikke indgår i opgørelsen i figur 2. 4/14

5 Figur 2: Gennemsnitlige antal telefonopkald pr. måned til Kørselskontoret 1. halvår 2011 og 1.halvår - fordelt på aktivitetsområder. Kilde: Statistisk fra Nortel telefonsystem, Omkring halvdelen af samtlige opkald til kørselskontoret, kommer således fra borgere, der ringer og bestiller kørsel til læge eller speciallæge, hvilket er forventeligt, da disse kørsler bestilles fra gang til gang. Indenfor børn og unge-området og aktivitets- og dagtilbudsområdet har der i gennemsnit været ca. 500 opkald pr. måned, dog lidt flere indenfor børn og unge-området set i forhold til aktivitetsområdet. Der har generelt været en svagt faldende tendens i det gennemsnitlige antal opkald fra 2011 til. 2. Klager Kørselskontoret har udarbejdet konkret praksis for klageadministration, som er anvendt fra august måned Alle skriftlige klager registreres i Aalborg Kommunes journalsystem e-doc og besvares indenfor 14 dage. 5/14

6 De modtagne klager opdeles efter hvem, der er afsender for klagen, og hvem der modtager klagen efter følgende struktur: Klager modtaget via Den Åbne Linie Klager modtaget i Kollektiv Trafik Kørselskontoret Klager modtaget i Sundhed og Bæredygtig Udvikling Kørselskontoret har modtaget 2 klager i. Sammenlignes med 1.halvår 2011 har der været tale om et fald i antallet af klager. Der er dog tale om et meget begrænset antal klager set i forhold til antallet af kørsler der håndteres Kørselskontoret. Af nedenstående tabel 1 udviklingen i antal klager 2011 og. Tabel 1: Antal klager 1. og 2. kvartal 2011 og 1. og 2. kvartal Klager 2011/12 Antal klager modtaget via Den Åbne Linie Borger Antal klager modtaget i Kollektiv Trafik, afdelingsleder Borger Antal klager modtaget i Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Rådmand Borger Samarbejdspartner Samarbejdspartner Samarbejdspartner Antal klager i alt 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Kørselsafvikling Kørselskontoret har i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab (NT) udarbejdet nøgletal for kørselsafviklingen på følgende parametre: Andel af rettidige afhentninger (fast og variabel kørsel) Andel rettidige afleveringer (variabel kørsel) Andel af kørsler som er koordineret samkørsel (variabel kørsel) Driftsomkostninger pr. direkte rejseminut (variabel og fast kørsel) 3.1 Andel af rettidige afhentninger Af nedenstående figur 3 fremgår andelen af kørsler, der har fundet sted i perioden august 2010 til juni, hvor borgeren er blevet afhentet til den fastsatte tid ifølge serviceniveauet. 6/14

7 Figur 3: Andel af rettidige afhentninger, august 2010 juni (fast og variabel kørsel) Kilde: Statistik fra NT s kørselsstyringssysten PLANET Udviklingen i andelen af rettidige afhentninger viser, at der generelt er større præcision i afhentning for den variable kørsel. For er mellem 89 % og 92 % af borgerne blevet hentet til rette tid i henhold til det serviceniveau. For den faste kørsel ligger andel af rettidige afhentninger stabilt i mellem 85 % og 86 %. For begge kørselstyper har der over tid været tale om stadig mere stabilitet i præcisionen for afhentning af brugerne, når de skal ud at køre. Den højere %-andel i rettidighed for den variable kørsel skyldes, at der er større intervaller for afhentningstidspunkterne, hvorimod afhentningen i den faste kørsel, ved blot få minutters variation registreres som ikke-rettidig afhentning. Niveauet på rettidig afhentning betragtes som tilfredsstillende såvel for den faste som 7/14

8 for den variable kørsel. Der har desuden over tid været en generel stigning i den rettidige afhentning. Figur 4 Andel rettidige afleveringer for variabel kørsel august juni. Kilde: Statistik fra NT s kørselsstyringssysten PLANET Andelen af rettidige afleveringer ligger også i første kvartal stabilt på et højt niveau mellem 94 og 96 %. Niveauet betragtes som tilfredsstillende. Niveauet har siden marts måned 2011 ligget stabilt højt. Faldet i andelen af rettidige afleveringer i november og december 2010 skyldes den hårde vinter og den vanskelige fremkommelighed på vejene i denne periode. 8/14

9 Figur 5: Andel af kørsler, som er koordineret samkørsel, august 2010 Juni. Kilde: Statistik fra NT s kørselsstyringssysten PLANET Andelen af koordineret variabel kørsel (samkørsel eller kædekørsel) ligger i første halvår omkring 92 %, hvilket er markant lavere end i første kvartal Niveauet for samkørsel inden for den variable kørsel betragtes dog som stabilt og tilfredsstillende. Det forventes dog, at der også kommer et dyk i samkørslen i juli måned i år, idet antallet af kørsler falder drastisk i sommerperioden, hvorved muligheden for samkørsel mindskes. 9/14

10 Figur 6: Driftsomkostninger pr. direkte rejseminut august 2010 juni Kilde: Statistik fra NT s kørselsstyringssysten PLANET Driftsomkostningerne pr. direkte rejseminut for den variable kørsel ligger forholdsvis konstant på mellem 7,50 og 8,10 kr. i første halvår. For den faste kørsel ligger driftsomkostningerne omkring 6,50 kr. pr. direkte rejseminut, hvilket har ligget meget jævnt i hele perioden bortset fra juli måned I juli måned 2011 lå driftsomkostningerne på over 9 kr. hvilket skyldes den mere spredte kørsel, som finder sted i sommerferien. 5. Økonomi - Nøgletal for forbrug og aktivitet På de følgende sider er der 4 skemaer. Hvert af skemaerne viser nøgletal for 2011 og for de aktiviteter/forvaltninger Kørselskontoret har administreret kørslen for. Skemaerne er opdelt på følgende områder: "Familie og Beskæftigelse", "Skole og Kultur", "Ældre og Handicap" og "Andre Kommuner". Skemaerne viser udviklingen i kørslen - fordelt efter visitationsparagraf. Skemaerne viser henholdsvis: - Total udgift - Antal ture - Udgift pr. tur - Antal brugere Det kan bemærkes, at udgifterne for kørslen samlet i af er lavere end de tilsvarende udgifter i af /14

11 Samlet udgift - Rækkeetiketter januar februar Marts April Maj juni Familie og Beskæftigelse SEL # Dækning af merudgifter - varigt nedsat funktionsevne SUL # Tandlægeklinik SUL # Læge og Speciallæge SUL # Træning FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud særlige behov) og 52 SEL # Børn og unge med særlige behov, Anbringelser og Samvær, Aflastning og Aktivitet LAB # Aktivering og Samvær (jobcenter) Skole og Kultur FSL # Kørsel farlig skolevej FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud FSL # Sygekørsel (midlertidig sygdom) Ældre og Handicap SEL # Dækning af merudgifter - varigt nedsat funktionsevne SEL og 104 # Dagtilbud, Beskyttet beskæftigelse, Aktivitet - borgere med handicap (Lejbjergcentret m.fl SEL # Afprøvning af hjælpemidler SEL # Aktivitet - Ældre SEL # Genoptræning - Ældre SEL # Individuel kørsel (familiebesøg, Frisør mm) SUL # Læge og Speciallæge SUL # Træning særlige behov) Forvaltning ikke tildelt mix Andre kommuner FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud Hovedtotal

12 Antal ture - Rækkeetiketter januar februar Marts April Maj juni Familie og Beskæftigelse SEL # Dækning af merudgifter - varigt nedsat funktionsevne SUL # Tandlægeklinik SUL # Læge og Speciallæge SUL # Træning FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud særlige behov) og 52 SEL # Børn og unge med særlige behov, Anbringelser og Samvær, Aflastning og Aktivitet LAB # Aktivering og Samvær (jobcenter) Skole og Kultur FSL # Kørsel farlig skolevej FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud FSL # Sygekørsel (midlertidig sygdom) Ældre og Handicap SEL # Dækning af merudgifter - varigt nedsat funktionsevne SEL og 104 # Dagtilbud, Beskyttet beskæftigelse, Aktivitet - borgere med handicap (Lejbjergcentret m.fl SEL # Afprøvning af hjælpemidler SEL # Aktivitet - Ældre SEL # Genoptræning - Ældre SEL # Individuel kørsel (familiebesøg, Frisør mm) SUL # Læge og Speciallæge SUL # Træning særlige behov) Forvaltning ikke tildelt mix Andre kommuner FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud Hovedtotal

13 Pris pr. tur - Rækkeetiketter januar februar Marts April Maj juni Familie og Beskæftigelse SEL # Dækning af merudgifter - varigt nedsat funktionsevne SUL # Tandlægeklinik SUL # Læge og Speciallæge SUL # Træning FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud særlige behov) og 52 SEL # Børn og unge med særlige behov, Anbringelser og Samvær, Aflastning og Aktivitet LAB # Aktivering og Samvær (jobcenter) Skole og Kultur FSL # Kørsel farlig skolevej FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud FSL # Sygekørsel (midlertidig sygdom) Ældre og Handicap SEL # Dækning af merudgifter - varigt nedsat funktionsevne SEL og 104 # Dagtilbud, Beskyttet beskæftigelse, Aktivitet - borgere med handicap (Lejbjergcentret m.fl SEL # Afprøvning af hjælpemidler SEL # Aktivitet - Ældre SEL # Genoptræning - Ældre SEL # Individuel kørsel (familiebesøg, Frisør mm) SUL # Læge og Speciallæge SUL # Træning særlige behov) Forvaltning ikke tildelt mix Andre kommuner FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud Hovedtotal

14 Antal brugere - Rækkeetiketter januar februar Marts April Maj juni Familie og Beskæftigelse SEL # Dækning af merudgifter - varigt nedsat funktionsevne SUL # Tandlægeklinik SUL # Læge og Speciallæge SUL # Træning FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud særlige behov) og 52 SEL # Børn og unge med særlige behov, Anbringelser og Samvær, Aflastning og Aktivitet LAB # Aktivering og Samvær (jobcenter) Skole og Kultur FSL # Kørsel farlig skolevej FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud FSL # Sygekørsel (midlertidig sygdom) Ældre og Handicap SEL # Dækning af merudgifter - varigt nedsat funktionsevne SEL og 104 # Dagtilbud, Beskyttet beskæftigelse, Aktivitet - borgere med handicap (Lejbjergcentret m.fl SEL # Afprøvning af hjælpemidler SEL # Aktivitet - Ældre SEL # Genoptræning - Ældre SEL # Individuel kørsel (familiebesøg, Frisør mm) SUL # Læge og Speciallæge SUL # Træning særlige behov) Forvaltning ikke tildelt mix Andre kommuner FSL # Kørsel til specialskoler og specialtilbud Hovedtotal

Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014

Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 Dato: 14-10-2014 Status for kørselsadministrationen i Aalborg Kommune 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014 Nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter I det følgende fremgår nøgletal for Kørselskontorets aktiviteter,

Læs mere

Rækkeetiketter januar februar marts april maj juni juli august septemboktober NovembeDecember 3. Familie og Beskæftigelse

Rækkeetiketter januar februar marts april maj juni juli august septemboktober NovembeDecember 3. Familie og Beskæftigelse Jan - dec - 2012 og 2013 Kørselskontoret Nøgletal Antal borgere* Antal ture Pris i alt Pris pr tur 2012 2013 2012 2013 Diff.% 2012 2013 Diff.% 2012 2013 Diff.% 3. Familie og Beskæftigelse 433 398 108.031

Læs mere

2. udbud personkørsel i Aalborg Kommune - fastlæggelse af serviceniveau og krav til kørsel.

2. udbud personkørsel i Aalborg Kommune - fastlæggelse af serviceniveau og krav til kørsel. Punkt 9. 2. udbud personkørsel i Aalborg Kommune - fastlæggelse af serviceniveau og krav til kørsel. 2010-9296. Forvaltningen indstiller, Skole- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie-

Læs mere

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen)

MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) MOVIA Den Koordinerende Funktion for Specialundervisning (kørselsadministrationen) Aftale Varetagelse af kørselsadministrationen for fælles kørsel af elever og brugere til specialskoler og diverse dag-

Læs mere

Flextrafik i Nordjylland

Flextrafik i Nordjylland Flextrafik i Nordjylland En temperaturmåling og evaluering af Flextrafik-samarbejdet Oktober 2011 Aktiviteter Økonomisk kørselsanalyse Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi Besøg

Læs mere

Høringsmateriale. Visiteret befordring i Holbæk Kommune Voksne og ældreområdet

Høringsmateriale. Visiteret befordring i Holbæk Kommune Voksne og ældreområdet Høringsmateriale Visiteret befordring i Holbæk Kommune Voksne og ældreområdet gældende fra august 2014 Berørte områder: Voksne til specialundervisning og væresteder Genoptræning/aktivitetscentre Trafik

Læs mere

GENOPTRÆNING Foreslået harmoniseret serviceniveau:

GENOPTRÆNING Foreslået harmoniseret serviceniveau: GENOPTRÆNING Max sidde 45 min. i vognen til destination indenfor Vejen Kommune. Max sidde 90 min. i vognene til destination udenfor Vejen Kommune. Ingen nævneværdig ventetid efter konsultationen. Borgeren

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41

Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 Forslag til serviceniveau Merudgifter - Kørsel Lov om Social Service 41 I dette forslag fremgår ændringer i forhold til nuværende serviceniveau med rød skrifttype. Reglerne om dækning af merudgifter betyder,

Læs mere

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet 107178-616121 Bestyrelsen 10. december 2009 MLL 03.a Driftsrapport december 2009 1. Udviklingen i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Antallet af rejser i den kollektive trafik i Hovedstadsområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber

Driften varetages af 128 leverandør taxa- og busselskaber 19-11-2014 1 NB: DETTE ER NORDDJURS KOMMUNES UDPLUK AF MATERIALE, SOM ER UDARBEJDET AF MIDTTRAFIK TIL BRUG FOR INFORMATIONSMØDE, MT AFHOLDT MED KOMMUNEN DEN 19.11.14 I 2013 var der 2,1 mio. køreplantimer

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og it Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Personbefordring i Allerød Kommune 1. Baggrund Alle indgåede aftaler om

Læs mere

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune

Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune Side 1 af 5 sider Forslag til Visitationsstandard for Flexhandicap i Frederikshavn kommune 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om trafikselskaber af 24. juni 2005, 11 om individuel handicapkørsel 11 Trafikselskabet

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter

Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Kontaktcenter Til BIU Halvårlig evalueringsstatus om samarbejdsaftalen mellem BIF og ØKF om callcenter Baggrund Den 1. januar 2013 trådte samarbejdsaftalen mellem

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling. Mødet den 09.05.2012, kl. 09:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1

Referat. Aalborg Byråd. Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling. Mødet den 09.05.2012, kl. 09:00. Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Referat AALBORG BYRÅD Mødet den 09.05.2012, Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 1. Udviklingsplaner i udvalgte lokalsamfund 2012.... 1 2. Udkast til Bæredygtighedsstrategi 2012-15.... 4 3. 2. udbud

Læs mere

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013

Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 SUN Årsopg ørels e 2 013 «edocadd resscivilc ode» Sundheds- og Kulturforvaltningen Årsrapport 2013 Indhold Sundhed...3 Aktivitetsbestemt medfinansiering...3 Udviklingen i aktivitetsbestemt medfinansiering

Læs mere

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16

FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 FLEXTRAFIKPLAN FOR NORDJYLLAND 2013-16 Flextrafikplan for Nordjylland 2013-16 Baggrund for planen Organisering af planarbejdet Udgangspunktet for planen Indhold i planen Baggrund for planen Forretningsplan

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Høring - Effektiviseringspotentialer for specialbefordring i Ældre- og Handicapforvaltningen

Høring - Effektiviseringspotentialer for specialbefordring i Ældre- og Handicapforvaltningen Punkt 4. Høring - Effektiviseringspotentialer for specialbefordring i Ældre- og Handicapforvaltningen 2015-034472 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget At orienteringen

Læs mere

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: Forvaltning: Dato: Sendes til: Handicaprådet Indledning

Notat Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af:   Forvaltning: Dato: Sendes til: Handicaprådet Indledning Notat Vedrørende: Serviceniveauer - udbud af personbefordring 2017 Sagsnavn: Udbud af personbefordring 2017 Sagsnummer: 00.01.00-G01-86-16 Skrevet af: Birgitte Wendelboe Stobberup E-mail: bws@randers.dk

Læs mere

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg

Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet. Jens Peter Langberg Udvikling af Flextrafik Takstændringen, hvad har den betydet Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Køge 14. juni 2013 Oversigt Hvordan har Flextrafik udviklingen været Hvor er der Flextur nu Flexturs

Læs mere

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010

Nordisk Transportpolitisk Netværk. Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Nordisk Transportpolitisk Netværk Sydtrafiks erfaringer med Flextrafik 15. september 2010 Flextrafik Samarbejde mellem kommuner, region(er) og trafikselskaber om planlægning og administrativ drift af offentligt

Læs mere

Information om kørsel til skole

Information om kørsel til skole Information om kørsel til skole Information omkring kørsel til og fra skole I denne pjece kan du finde generel information om regler mm. omkring kørsel til og fra skole i Mariagerfjord Kommune Hvem kan

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

Afsnit 3: En beskrivelse af trafikselskabet Movia, samt de kørselsordninger

Afsnit 3: En beskrivelse af trafikselskabet Movia, samt de kørselsordninger Notat Valg af udbudsform for visiteret kørsel i Egedal Kommune 1. Baggrund Alle indgåede aftaler om visiteret personbefordring er udløbet, eller udløber i den kommende tid. Forvaltningen har derfor foretaget

Læs mere

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012

Kørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering i Randers Kommune - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering. Disposition Proces for kørselskoordinering i Randers Kommune Baggrund for Kørselskontoret - evaluering

Læs mere

Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk

Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014. Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk Flextrafik Kollektivtransportforums årskonferanse 2014 Jens Peter Langberg jpl@moviatrafik.dk. Februar 2014 Hovedpunkter Trafikselskaberne i Danmark Hvad er Movia og Flextrafik De 5 ordninger Movias roller

Læs mere

Information om kørsel til skole

Information om kørsel til skole Information om kørsel til skole 1 Kørsel til og fra skole I denne pjece kan du finde generel information om regler m.m. vedrørende kørsel til og fra skole i Mariagerfjord Kommune. Hvem kan få kørsel? vurderet

Læs mere

- Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København

- Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNININGEN OG KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE - Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København Baggrund

Læs mere

NORDFYNSLISTENS SVAR:

NORDFYNSLISTENS SVAR: DH-Nordfyn valgmødet d. 15. oktober 2013 kl 19.00 21.00, Tingstedet på Søndersø Rådhus. www.nordfynslisten.dk NORDFYNSLISTENS SVAR: Generelt i forhold til handicappolitik Føler I som politikere arbejdet

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

Bilag 1: Nuværende og forslag til nye serviceniveauer

Bilag 1: Nuværende og forslag til nye serviceniveauer Bilag 1: Nuværende og forslag til nye serviceniveauer Bilaget er opdelt i tre dele: 1. Børn & Skole/Social & Arbejdsmarked: Kørsel til specialskoler, specialklasser, fritidsinstitutioner, specialtilbud

Læs mere

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet.

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. Højmarkskolen Høringssvar Administrationens svar Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. På baggrund af det udsendte

Læs mere

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet

ekspresbusser med incitament i Aalborgområdet ekspresbusser med resumé incitament i Aalborgområdet ansøgning til passagerpuljen Projektet går ud på, at to entreprenører (City-Trafik og Arriva) af Aalborg Kommune og NT får stillet i opdrag - inden

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Debatmøde 6 Kommunerne i førersædet når borgerne skal befordres

Debatmøde 6 Kommunerne i førersædet når borgerne skal befordres Debatmøde 6 Kommunerne i førersædet når borgerne skal befordres Fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Kommunaløkonomisk Forum 2013

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Evaluering af arrangementet 75 års fødselsdag Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune fejrede for andet år i træk fødselsdag for alle borgere over 75 år. Arrangementet fandt sted fire steder i kommunen

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 301 Offentligt J.nr. j.nr. 07-104724 Dato : 5. juli 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.301 af 21. juni 2007. (Alm. del).

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning

At orienteringen om brugerundersøgelse 2014 i Flextrafik og de påtænkte tiltag tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 19 Brugerundersøgelse i Flextrafik 2014 Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om brugerundersøgelse

Læs mere

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring.

For de KPI er, hvor Koncernservice ikke opfylder målet, eller hvor der forekommer en særlig udvikling, gives en kort forklaring. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Koncernservices virksomhedskontrakt KPI er Status august 2014 på Koncernservices KPI er Økonomiudvalget modtager to gange årligt en status

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Udviklingsafdelingen Sagsnr. 81.00.15-G00-1-14 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Baggrund Det blev i trepartsaftalen

Læs mere

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg

Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Incitamentsprogram for by- og metrobusserne i Aalborg Kvalitetskoordinator, Susan Bundgaard Jensen Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1.R 9000 Aalborg Baggrund NT og Aalborg Kommune har

Læs mere

God service til aktive ældre. - Kollektiv transport og ældre medborgere i en stor kommune

God service til aktive ældre. - Kollektiv transport og ældre medborgere i en stor kommune God service til aktive ældre - Kollektiv transport og ældre medborgere i en stor kommune Varde Kommune vil, at Ældre mennesker kan bo i hele vores store kommune og samtidig være sikret en god service.

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik tages til efterretning

At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik tages til efterretning Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 18 Kundetilfredshedsundersøgelse i Flextrafik Indstilling: Administrationen indstiller, At orienteringen om kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Information om kørselsordning

Information om kørselsordning Skolekørsel 2014-2015 Handicap Befordring A/S Roskilde Kommunes Kørselskontor Gl. Vindingevej 10 4000 Roskilde Tlf. 46 31 39 59 Information om kørselsordning til forældre og elever Afbudskriterier Skal

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Furesø Kommune Att.: Niels Milo Poulsen Stiager Værløse. 10. marts Kære Niels Milo Poulsen

Furesø Kommune Att.: Niels Milo Poulsen Stiager Værløse. 10. marts Kære Niels Milo Poulsen Furesø Kommune Att.: Niels Milo Poulsen Stiager 2 3500 Værløse Sagsnummer Sagsbehandler MBF Direkte 36 13 19 12 Fax 36 13 19 99 MBF@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2009

Læs mere

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2016

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2016 Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Fortsat positiv udvikling i malerfaget (side 2) Analysen viser, at der fortsat er en positiv udvikling i malerfaget. Forventninger blev mere end indfriet (side

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune

Odsherred Kommune. Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Odsherred Kommune Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse Lov og bekendtgørelse...... 3 Hvortil sker befordringen?... 3 Hvordan

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4

REGION HOVEDSTADEN. Regionaludvalget den 4. september Sag nr. 6. Emne: Meddelelser. Bilag 4 REGION HOVEDSTADEN Regionaludvalget den 4. september 2012 Sag nr. 6 Emne: Meddelelser Bilag 4 Sag 6a Bilag 1 Notat Til: Ekstern Kopi til: JPL Sagsnummer Sagsbehandler DAK Direkte 36 13 19 88 Fax - DAK@moviatrafik.dk

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED. 1. kvartal 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER THISTED 1. kvartal 2009 Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 10 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B Telefon 3866 6000 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010 Bilag 25.10.2010 Notat Evaluering af madordning 2010 1. Evalueringsmetode Evalueringen er kvalitativ. Der er dels afholdt en række interview med pædagoger og køkkenmedarbejdere. Dels har alle medlemmer

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Nøgletal for træningsenheden samt opfølgning på puljemidler til nedbringelse af ventetiden

Nøgletal for træningsenheden samt opfølgning på puljemidler til nedbringelse af ventetiden Nøgletal for træningsenheden samt opfølgning på puljemidler til nedbringelse af ventetiden Formål: Denne opgørelse har to formål. Først og fremmest skal sagen give Social- og Sundhedsudvalget et indblik

Læs mere

Forældretilfredshed 2017

Forældretilfredshed 2017 Svarprocent: 48,1 % Antal besvarelser: 25 Forældretilfredshed 2017 Institutionsrapport Tilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Børne- og Familieafdelingen Silkeborg Kommune Spørgsmål rettes til Julie Sørensen,

Læs mere

Referat fra Kommunemøde den 09. oktober 2014

Referat fra Kommunemøde den 09. oktober 2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27.10.201427-10- 2014 13.54.00 1-16-5-73-4-1-13 Lise Norre ln@midttrafik.dk 87 40 83 35 Referat fra Kommunemøde den 09. oktober 2014 Mødetids punkt Sted Mødedel

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Vær opmærksom på, at vognmanden

Vær opmærksom på, at vognmanden Kørsel i forbindelse med sygdom Er jeres barn syg eller fraværende af anden årsag i mindre end 1 uge, skal I meddele det direkte til vognmanden - alternativt til chaufføren, hvis dette er aftalt med vognmanden.

Læs mere

En kompleks byggeplads

En kompleks byggeplads En kompleks byggeplads Historik Administration Indkøb Udbudsform IT Organisation Meget forskellig administartion af kørsel I de 3 magistrater med kørsel 41 kørsel og Dagcenterkørsel ikke udbudt og købt

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.a Hjælpemidler. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.a Hjælpemidler. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.a Hjælpemidler Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikshavn Kommune Visitationsprojekt på udvalgte kørselsområder (Bilag 2+3) WWW.BDO.DK www.bdo.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 BILAG 2: KVALITETSSTANDARDER... 3 1.1 Kørsel til

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Velfærd og Sundhed Sagsbehandlere: Christine Gyldenhof og Martine Greve Hansen Sagsnr. 27.00.00-P05-4-14 Dato:05.11.2014 Velfærds- og Sundhedsudvalget Afrapportering for udvalgte indsatsområder efterår

Læs mere

Visitationsprojekt. udvalgte kørselsordninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Visitationsprojekt. udvalgte kørselsordninger i Ældre- og Handicapforvaltningen Visitationsprojekt udvalgte kørselsordninger i Ældre- og Handicapforvaltningen April 2016 Indhold Beskrivelse af kørselsordninger Kørsel til læge og speciallæge (pensionister) - Sundhedsloven 170 01 Kørsel

Læs mere

En række kommuner har ved møder med Movia udtrykt ønske om, at grundtaksten for brug af Flextur blev nedsat.

En række kommuner har ved møder med Movia udtrykt ønske om, at grundtaksten for brug af Flextur blev nedsat. Til kommunerne i Rådgivningsområde Nordsjælland Sagsnummer ThecaSag-111500 Movit-2438210 Sagsbehandler MBF Direkte 36 13 19 12 Fax 36 13 19 99 MBF@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Nøgletalsrapport for hjemmeplejen Faxe Kommune April 2013

Nøgletalsrapport for hjemmeplejen Faxe Kommune April 2013 Nøgletalsrapport for hjemmeplejen Faxe Kommune April 2013 Centerstaben for Sundhed & Pleje Forudsætninger Hjemmeplejen udgør en stor del af Social- og Sundhedsområdets budget samtidig med, at det er meget

Læs mere

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012 Socialforvaltningen Adm. Direktør Til BR-Sekretariatet Dato Sagsnr. 2014-0011537 Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Hvem er vi? Nordjyllands Trafikselskab. Region Midtjylland MOVIA. Midttrafik. Sydtrafik BEHOVSTYRET KOLLEKTIV TRAFIK

Hvem er vi? Nordjyllands Trafikselskab. Region Midtjylland MOVIA. Midttrafik. Sydtrafik BEHOVSTYRET KOLLEKTIV TRAFIK Hvem er vi? Nordjyllands Trafikselskab Midttrafik MOVIA Sydtrafik Region Midtjylland Grundtanken At optimere den enkelte rejse, bedst muligt ud fra alle kendte ressourcer, udfra den enkelte kundes behov,

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 30. september 2017 Sagsbeh.: Volkan Kösger

Læs mere

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008.

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008. N O TAT Ansatte i kommunerne og deres etniske KL har gentaget den årlige særkørsel hos Danmarks Statistik, der viser hvor mange indvandrere og efterkommere med henholdsvis vestlig og ikkevestlig, der er

Læs mere

Ledelsesinformation. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo 2011

Ledelsesinformation. Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo 2011 Ledelsesinformation Sundhed og Bæredygtig Udvikling ultimo 2011 Udviklingen i den aktivitetsbe stemte medfinansiering i 2009-2011 2011-priser Kilde: E-sundhed Ovenstående graf viser udviklingen i udgifterne

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere