Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25."

Transkript

1 Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade København K Telefon Fax valg.oim.dk Sagsnr Doknr Dato Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. maj 2014 (Til alle kommunalbestyrelser) 1. Indledning Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013) indeholder i 3 følgende bestemmelser om valgret til Europa- Parlamentet: 3. Valgret til Europa-Parlamentet har enhver, der på valgdagen 1) har valgret til Folketinget eller 2) har dansk indfødsret, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, medmindre vedkommende er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 6, eller 3) er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, har opnået alderen for valgret til Folketinget og har fast bopæl i Danmark eller er registreret i Udenrigsministeriets protokol, medmindre vedkommende er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 6. Stk. 2. Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har ikke valgret til Europa-Parlamentet. Statsborgere i de øvrige medlemsstater i EU, der har fast bopæl i Danmark eller er registreret i Udenrigsministeriets protokol, har valgret til Europa-Parlamentet i Danmark søndag den 25. maj 2014 på samme betingelser som danske statsborgere, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 3. EU-borgere skal ligesom personer med dansk indfødsret være optaget på valglisten for at kunne udøve valgret, dvs. have ret til at afgive stemme. Reglerne om optagelse på valglisten af EU-borgere er fastsat i lovens 14 a, der lyder som følger: 14 a. Personer, der har valgret efter 3, stk. 1, nr. 3, optages efter anmodning, jf. dog stk. 2, på valglisten i den kommune, hvor de er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR). Personer, der har valgret efter 3, stk. 1, nr. 3, og som er registreret i Udenrigsministeriets protokol, optages efter anmodning, jf. dog stk. 2, på valglisten i den kommune, hvor de har deres private bolig.

2 Stk. 2. Personer, der har valgret efter 3, stk. 1, nr. 3, optages på valglisten efter tilsvarende regler som dem, der gælder for personer, der har valgret efter 3, stk. 1, nr. 1, og som er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), såfremt de pågældende 1) var optaget på valglisten i Danmark til det sidst afholdte valg til Europa-Parlamentet, 2) siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark eller siden da uafbrudt har været registreret i Udenrigsministeriets protokol og 3) ikke har anmodet om at blive slettet af valglisten. Stk. 3. Der gives meddelelse til vedkommende myndighed i vedkommende hjemland om, hvilke personer der optages på valglisten efter stk. 1 og 2. Stk. 4. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om optagelse på valglisten af personer, der har valgret efter 3, stk. 1, nr. 3, samt om afgivelse af meddelelse efter stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter endvidere regler om anmeldelse af tilflytning til en anden kommune og fraflytning til udlandet for personer, der har valgret efter 3, stk. 1, nr. 3, og som er registreret i Udenrigsministeriets protokol. Stk. 5. Meddelelser efter stk. 3 kan gives på grundlag af oplysningerne i Det Centrale Personregister (CPR). Dette brev handler om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EUborgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. maj 2014 for så vidt angår de herboende EU-borgere, som er bopælsregistreret i CPR. For så vidt angår de EU-borgere, der er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater m.v.), henvises til afsnit 4 i ministeriets kommende vejledning om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 25. maj /. De nærmere regler om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten efter anmodning, herunder om kommunalbestyrelsens opgaver i forbindelse hermed, er fastsat i bekendtgørelse nr. 89 af 23. januar 2014 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. maj 2014 af personer, der er statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er bopælsregistreret i CPR. Bekendtgørelsen er vedhæftet denne meddelelse som bilag og kan herudover findes i Retsinformation og på ministeriets valghjemmeside valg.oim.dk. Denne meddelelse omhandler hovedsageligt spørgsmål af mere praktisk karakter i forbindelse med kommunalbestyrelsens administration af reglerne om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten efter ansøgning, mens der med hensyn til reglernes indhold henvises til bekendtgørelsen. I det følgende bruges udtrykket EU-borgere om statsborgere fra de øvrige medlemsstater i EU, der er bopælsregistreret i CPR. 2. Underretning af herboende EU-borgere om valgret m.v. til Europa-Parlamentet 2.a. Underretning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet Alle EU-borgere, der mandag den 24. februar 2014 er registreret i CPR med bopæl eller fast opholdssted i en kommune i Danmark, og som vil være fyldt 18 år senest på valgdagen, og som ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 6, modtager underretning fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om, at de har valgret til Europa-Parlamentet i Danmark samt om reglerne om optagelse på valglisten m.v., jf. bekendtgørelsens 15, stk. 1, og 16. De EU-borgere, der var optaget på valglisten ved Europa-Parlamentsvalget i 2009, optages automatisk på valglisten i 2014, hvis de siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark, og de ikke har anmodet om at blive slettet af valglisten, jf. lovens 14 a, stk. 2. Økonomi- og Indenrigsministeriet sender underretning til de EU-borgere, der automatisk optages på valglisten. Underretningen fremsendes på dansk og engelsk til de pågældende herboende EU-borgere. Der henvises i underretningen til ministeriets 2

3 valghjemmeside valg.oim.dk for uddybende information, herunder information på polsk, tysk og fransk. De EU-borgere, der ikke var optaget på valglisten ved Europa-Parlamentsvalget i 2009, modtager fra Økonomi- og Indenrigsministeriet underretning om, at de efter ansøgning kan optages på valglisten. I den gruppe af EU-borgere indgår også de 2009-optagne, der ikke opfylder betingelserne for automatisk at blive optaget på valglisten i 2014, f. eks. fordi de i en periode siden Europa-Parlamentsvalget i 2009 har været fraflyttet Danmark. Underretningen fremsendes på dansk og engelsk til de pågældende herboende EUborgere. Der henvises i underretningen til ministeriets valghjemmeside valg.oim.dk for uddybende information og ansøgningsskema, herunder information og ansøgningsskema på polsk, tysk og fransk. 2.b. Underretning fra kommunalbestyrelsen./. Kommunalbestyrelsen skal udlevere eller tilsende et eksemplar af vedhæftede underretningsbrev med tilhørende ansøgningsskema og vejledning til 1) EU-borgere, der fra og med tirsdag den 25. februar 2014 til og med tirsdag den 22. april 2014 anmelder flytning til tilflytningskommunen for en flytning til Danmark, der er foretaget inden tirsdag den 25. februar 2014 (bekendtgørelsens 15, stk. 2, nr. 1), 2) EU-borgere, der fra og med tirsdag den 25. februar 2014 til og med tirsdag den 22. april 2014 er flyttet til Danmark og i denne periode har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen (bekendtgørelsens 15, stk. 2, nr. 1), 3) personer, herunder personer, der hidtil har haft dansk indfødsret, der fra og med tirsdag den 25. februar 2014 til og med tirsdag den 22. april 2014 erhverver statsborgerskab i en af de øvrige nuværende medlemsstater i EU (bekendtgørelsens 15, stk. 2, nr. 2), 4) EU-borgere, der fra og med tirsdag den 25. februar 2014 til og med tirsdag den 22. april 2014 har fået ophævet et eventuelt værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 6 (bekendtgørelsens 15, stk. 2, nr. 3) og 5) personer, der hidtil har haft dansk indfødsret, men som fra og med onsdag den 23. april 2014 og til og med fredag den 9. maj 2014 ændrer status til at være statsborgere i en af de øvrige nuværende medlemsstater i EU (bekendtgørelsens 15, stk. 3, jf. 1, stk. 2). Underretningsbrev og ansøgningsskema samt vejledning til brug for kommunernes underretning af EU-borgere om deres mulighed for optagelse på valglisten til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014 er vedhæftet på dansk og engelsk og kan endvidere hentes på ministeriets valghjemmeside valg.oim.dk i en polsk, tysk og fransk udgave. Underretningsbrevet samt ansøgningsskema og vejledning skal dog kun udleveres eller sendes til de personer, der er nævnt i nr. 1) 5), såfremt de pågældende vil være fyldt 18 år senest på valgdagen søndag den 25. maj 2014 og ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens 6. Underretningsbrev med tilhørende ansøgningsskema skal i øvrigt udleveres efter anmodning, ligesom det kan være hensigtsmæssigt, at disse kan findes på kommunens hjemmeside. 3

4 3. Elektronisk indsendelse af ansøgning om optagelse af en EU-borger på valglisten Ansøgningen indsendes til den pågældendes bopælskommune med post, telefax eller e-post. For at sikre en entydig identifikation af ansøgeren, skal ansøgningen om optagelse på valglisten indeholde oplysninger om ansøgers CPR-nummer. Ønskes ansøgningen indgivet med e-post, skal der derfor forinden træffes visse særlige forholdsregler. Ved transmission af fortrolige personoplysninger, herunder CPR-nummer, over åbne net, herunder internettet, skal der foretages en kryptering. Dette krav følger af 14 i bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000, som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning. Ansøgning om optagelse på valglisten kan således kun indgives elektronisk, såfremt den kan indgives under de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, jf. 41, stk. 3, i lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31. maj 2000) og de retsforskrifter herom, der er udstedt i medfør af denne lov. Det følger af 2, stk. 2, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 89 af 23. januar Nærmere regler om de sikkerhedsmæssige foranstaltninger som skal være opfyldt, er fastsat i ovennævnte bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, med tilhørende vejledning nr. 37 af 2. april Bekendtgørelsen med tilhørende vejledning administreres af Datatilsynet. 4. Tidsfrister for optagelse af EU-borgere på valglisten efter ansøgning Nedenfor er angivet de særlige tidsfrister for optagelse på valglisten af EU-borgere: Tirsdag den 25. februar 2014 (3 måneder før valgdagen) Tidligste frist for herboende EU-borgeres indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ansøgeren er bopælsregistreret i CPR. Tirsdag den 22. april 2014 (To dage efter 5 uger før valgdagen) 1) Sidste frist for EU-bosatte danske statsborgere til at søge Københavns Kommune om at blive optaget på en særlig valgliste i Københavns Kommune af EU-bosatte (Københavnervalglisten). 2) Sidste frist for visse herboende EU-borgere (statsborgere i et af de øvrige EUlande, der er bopælsregistreret i CPR) til at søge den kommune, hvor ansøgerne er bopælsregistreret i CPR, om at blive optaget på valglisten. Fristen gælder de herboende EU-borgere, som - senest tirsdag den 15. april 2014 er flyttet til Danmark, og - senest tirsdag den 15. april 2014 har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen, og 4

5 - senest den 15. april 2014 har erhvervet statsborgerskab i et af de øvrige EUlande og - senest tirsdag den 22. april 2014 har fået ophævet et eventuelt værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6. Bemærk, at fristen rykkes til tirsdag den 29. april 2014 henholdsvis fredag den 9. maj 2014 for visse herboende EU-borgere, se nærmere nedenfor. Mandag den 29. april 2014 (To dage efter 4 uger før valgdagen) Sidste frist for visse herboende EU-borgere (statsborgere i et af de øvrige EU-lande, der er bopælsregistreret i CPR) til at søge den kommune, hvor ansøgerne er bopælsregistreret i CPR, om at blive optaget på valglisten. Fristen gælder for de herboende EU-borgere, som inden for perioden fra og med onsdag den 16. april 2014 til og med tirsdag den 22. april har anmeldt flytning til tilflytningskommunen for en flytning til Danmark, der er foretaget senest tirsdag den 15. april 2014, eller - er flyttet til Danmark og har anmeldt flytningen til tilflytningskommunen, eller - har erhvervet statsborgerskab i et af de øvrige EU-lande eller - har fået ophævet et eventuelt værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens 6. Baggrunden for fristforlængelsen for denne gruppe er, at man har fundet det hensigtsmæssigt at give denne gruppe af EU-borgere, som først opfylder kravene for at kunne ansøge om at blive optaget på valglisten fra og med en uge før fristen, en uge til at få foretaget den nødvendige anmeldelse til kommunen m.v. Fredag den 9. maj 2014 (16 dage før valgdagen) 1) Sidste frist for visse herboende EU-borgere (statsborgere i et af de øvrige EU-lande, der er bopælsregistreret i CPR) til at søge den kommune, hvor ansøgeren er bopælsregistreret i CPR, om at blive optaget på valglisten. Fristen gælder for herboende personer, der hidtil har haft dansk indfødsret, men som i perioden fra og med onsdag den 23. april 2014 til og med fredag den 9. maj 2014 har ændret status til at være statsborgere i et af de øvrige EU-lande. 2) Sidste frist for statsborgere i et af de øvrige EU-lande, der er bopælsregistreret i CPR, til at anmode den kommune, hvor vedkommende er bopælsregistreret i CPR, om at blive slettet af valglisten med virkning for Europa-Parlamentsvalget i ) Sidste frist for kommunalbestyrelsens afgørelser om optagelse på valglisten af statsborgere i et af de øvrige EU-lande, der er bopælsregistreret i CPR. 4) Sidste frist for Københavns Kommunes afgørelser om optagelse af EUbosatte på en særlig valgliste i Københavns Kommune (Københavnervalglisten). 5. Særligt om mangelfulde ansøgninger, meddelelse af afslag m.v. 5

6 Bekendtgørelsens 6 og 7 indeholder regler om behandling af ansøgninger, hvortil der henvises. Særligt om behandling af ansøgninger, hvor ansøgningsskemaet er mangelfuldt udfyldt, henvises til bekendtgørelsens 6, stk. 2 og 3, jf. 4 og 5. Et ansøgningsskema, der ikke er underskrevet af ansøgeren eller evt. af en anden for ansøgeren, er behæftet med en mangel, der kan afhjælpes ved, at ansøgeren efter telefonisk henvendelse bekræfter ansøgningen, eller ved at ansøgningsskemaet sendes tilbage til ansøgeren med henblik på, at denne underskriver ansøgningen. Der er ikke krav om, at ansøgningsskemaet skal være underskrevet egenhændigt af ansøgeren. Det betyder, at et ansøgningsskema, som er underskrevet af ansøgeren ved brug af en digital signatur, opfylder kravet om, at ansøgningsskemaet skal være underskrevet af ansøgeren. Også et ansøgningsskema, hvor ansøgerens navn er anført elektronisk uden brug af digital signatur, opfylder kravene til underskrift, såfremt ansøgning indgives pr. e-post, jf. herved 4, stk. 5, i bekendtgørelsen. Om elektronisk indsendelse af ansøgning henvises i øvrigt til afsnit 3 ovenfor. Mangler vedrørende personlige data (fulde navn, personnummer, statsborgerskab) samt adresse i Danmark vil, hvis det drejer sig om mindre væsentlige mangler i forhold til oplysningerne i CPR, normalt kunne afhjælpes af kommunalbestyrelsen, eventuelt efter telefonisk henvendelse til ansøgeren. Om manglende/mangelfuld udfyldning af ansøgningsskemaet for så vidt angår oplysningerne om seneste adresse i hjemlandet (det land, hvori ansøgeren er statsborger) eller om den valgkreds, kommune eller det afstemningsområde, hvor ansøgeren senest har været optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i sit hjemland, bemærkes følgende, jf. bekendtgørelsens 5, stk. 2 og 3: A. Manglende oplysning om seneste bopæl (adresse) i hjemlandet kan selv om ansøgeren tidligere har haft bopæl i hjemlandet ikke bevirke, at der gives afslag på ansøgningen. Manglende oplysning om seneste bopæl (adresse) i hjemlandet kan dog hvis ansøgeren har oplyst, at vedkommende tidligere har været optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i sit hjemland medføre, at ansøgningen må afslås, medmindre manglen afhjælpes, eller ansøgeren har oplyst stedet m.v. for seneste optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i hjemlandet. B. Manglende oplysning om stedet m.v. for seneste optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i hjemlandet kan - hvis ansøgeren har oplyst, at vedkommende tidligere har været optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i sit hjemland - bevirke, at ansøgningen må afslås, medmindre manglen afhjælpes, eller ansøgeren har oplyst seneste bopæl (adresse) i hjemlandet. C. Hvis det på grund af ansøgerens alder må antages, at ansøgeren allerede af den grund ikke vil kunne have været optaget på valglisten til noget tidligere Europa-Parlamentsvalg, vil ansøgningen kunne imødekommes, selv om skemaet er mangelfuldt udfyldt vedrørende såvel eventuel tidligere adresse i hjemlandet som eventuel tidligere optagelse på valglisten i hjemlandet. Valgretsalderen til Europa-Parlamentsvalg er 18 år i alle EU-lande undtagen Østrig, hvor valgretsalderen i 2007 blev nedsat til 16 år. Østrigske statsborgere, der ønsker at deltage i Europa-Parlamentsvalget i Danmark, skal dog for at kunne stemme her være fyldt 18 år, jf. lovens 3, stk. 1, nr. 3. Kommunernes Landsforening (Forlaget Kommuneinformation) har udarbejdet blanketter til brug ved den skriftlige meddelelse om mangler ved ansøgningen, der er nævnt i bekendtgørelsens 4, stk. 2, jf. stk. 3, henholdsvis til brug ved afslag på ansøgning og til brug for anmodning om sletning af valglisten. Blanketterne kan 6

7 hentes på KL s hjemmeside under punktet Europa-Parlament: 6. Underretning af ansøgeren om optagelse på valglisten Bekendtgørelsens 10 indeholder de nærmere krav til underretning af ansøgeren om, at vedkommendes ansøgning om optagelse på valglisten er imødekommet../. Et standardbrev til underretning om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg af statsborgere i en af de øvrige EU-medlemsstater er optaget som bilag 4 til denne meddelelse. Standardbrevet er udformet på dansk, engelsk, polsk, tysk og fransk og vedhæftes i alle sprogversioner. 7. Indberetning til CPR Om indberetning til CPR af afgørelser om optagelse på valglisten samt om sletning af valglisten efter anmodning herom henvises til meddelelse herom fra CPR-kontoret. Med venlig hilsen Nicoline Nyholm Miller Valgkonsulent 7

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 89 af 23/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-11866 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

-- AKT BILAG 1 -- [ Brev om behandling af ansøgninger om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsv --

-- AKT BILAG 1 -- [ Brev om behandling af ansøgninger om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsv -- -- AKT 84088 -- BILAG 1 -- [ Brev om behandling af ansøgninger om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsv -- Til samtlige kommunalbestyrelser Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24

Læs mere

BEK nr 157 af 20/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2019

BEK nr 157 af 20/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2019 BEK nr 157 af 20/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2018-223 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af 8, stk. 5, i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr af 6. juli 2018, fastsættes:

I medfør af 8, stk. 5, i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr af 6. juli 2018, fastsættes: Enhed Valgenheden Sagsbehandler Camilla Leidesdorff Laudrup Sagsnr. 2018-355 Doknr. 47142 Dato 13-12-2018 UDKAST TIL Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg af statsborgere

Læs mere

Behandling af ansøgninger om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark fra EU-borgere, der er bopælsregistreret i CPR

Behandling af ansøgninger om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark fra EU-borgere, der er bopælsregistreret i CPR Til alle kommuner 6 bilag Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2018-1167 Doknr. 69640 Dato 26-02-2019 Behandling af ansøgninger om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet

Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet Enhed Valgenheden Sagsbehandler ANNY Sagsnr. 2018-313 Doknr. 541205 Dato 25-06-2018 Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet I medfør af

Læs mere

I medfør af 105 d, stk. 4, i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr af 6. juli 2018, fastsættes:

I medfør af 105 d, stk. 4, i lov om kommunale og regionale valg, jf. lovbekendtgørelse nr af 6. juli 2018, fastsættes: Enhed Valgenheden Sagsbehandler Camilla Leidesdorff Laudrup Sagsnr. 2018-355 Doknr. 47142 Dato 13-12-2018 UDKAST TIL Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til bindende kommunale folkeafstemninger af

Læs mere

BEK nr 98 af 28/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019

BEK nr 98 af 28/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 BEK nr 98 af 28/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juli 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2018-355 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg

Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg Enhed Valgenheden Sagsbehandler ANNY Sagsnr. 2018-1071 Doknr. 541205 Dato 25-06-2018 Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg og visse folkeafstemninger af personer, der har

Læs mere

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning ved Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til alle regioner cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed VALG Sagsbehandler DEPNNM Sagsnr. 2014-6842 Doknr. 137110

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 Enhed Valgenheden Sagsbehandler Camilla Leidesdorff Laudrup Sagsnr. 2018-221 Doknr. 20457 Dato 12-03-2019 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet

Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet BEK nr 1242 af 29/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2018-352 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 samt udpegning af stemmemodtagere i udlandet

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 samt udpegning af stemmemodtagere i udlandet Forsvarsministeriet Att: Lene Sylvest lsn@fmn.dk, fmn@fmn.dk 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr. 199116 Dato

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

BEK nr 35 af 11/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 35 af 11/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 35 af 11/01/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2018-373 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011

Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPNNM Sags nr.: 1006916 Dok. Nr.: 376665 Dato: 26. august 2011 Oversigt over tidsfristerne ved folketingsvalget torsdag den 15. september

Læs mere

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren.

Kapitel 1. Formular til vælgererklæringer. 1. Vælgererklæringer skal afgives på en formular, der er udformet af social- og indenrigsministeren. Enhed Valgenheden Sagsbehandler CLH Koordineret med Sagsnr. 2015-2735 Doknr. 292904 Dato 03-12-2015 Bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på Færøerne til Europa-Parlamentsvalget i Danmark søndag den 26. maj 2019

Meddelelse om brevstemmeafgivning på Færøerne til Europa-Parlamentsvalget i Danmark søndag den 26. maj 2019 Til kommunerne på Færøerne (folkeregistrene) og de særligt bemyndigede stemmemodtagere 2 bilag Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2018-269 Doknr. 19119 Dato 08-02-2019

Læs mere

Vejledning nr af 11. april 2019 om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 26. maj 2019

Vejledning nr af 11. april 2019 om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 26. maj 2019 Vejledning nr. 9341 af 11. april 2019 om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 26. maj 2019 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser) INDHOLD 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 25. maj 2014

Vejledning om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 25. maj 2014 VEJ nr 9209 af 01/04/2014 Udskriftsdato: 18. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-6517 Senere ændringer til forskriften VEJ nr 9341

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med Sagsnr. 2012-03114 Doknr. 31837 Dato 06-02-2013 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Læs mere

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017

Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Oversigt over tidsfrister ved de kommunale og regionale valg tirsdag den 21. november 2017 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister,

Læs mere

Søndag den 26. maj 2019 afholdes der valg af danske medlemmer til Europa- Parlamentet. 2. Betingelser og frist for brevstemmeafgivning

Søndag den 26. maj 2019 afholdes der valg af danske medlemmer til Europa- Parlamentet. 2. Betingelser og frist for brevstemmeafgivning Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895 og Rederiforeningen for mindre skibe (Alle: info@shipowners.dk) Mærsk mlsmcert@maersk.com / MSSHRADM@maersksupplyservice.com Udenrigsministeriet um@um.dk

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 5 bilag Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 268667 Dato 06-10-2015 Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg

Forslag. lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet samt lov om kommunale og regionale valg Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Regler om valgbarhed til valg i Danmark

Regler om valgbarhed til valg i Danmark Regler om valgbarhed til valg i Danmark VALGBARHED TIL FOLKETINGSVALG Uddrag af lov om valg til Folketinget 1. Valgret til Folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og har fast bopæl

Læs mere

-- AKT BILAG 1 -- [ Til ejere af danske havanlæg på dansk område om brevstemmeafgivning til Europa-Pa --

-- AKT BILAG 1 -- [ Til ejere af danske havanlæg på dansk område om brevstemmeafgivning til Europa-Pa -- -- AKT 19075 -- BILAG 1 -- [ Til ejere af danske havanlæg på dansk område om brevstemmeafgivning til Europa-Pa -- INEOS E&P DK A/S Hess Denmark ApS Mærsk Drilling A/S Slotsholmsgade 10 1216 København K

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget onsdag den 5. juni 2019

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget onsdag den 5. juni 2019 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget onsdag den 5. juni 2019 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) Lovforslag nr. L 24 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) Lovforslag nr. L 24 Folketinget Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på Færøerne til kommunal- og regionalvalget i Danmark tirsdag den 21. november 2017

Meddelelse om brevstemmeafgivning på Færøerne til kommunal- og regionalvalget i Danmark tirsdag den 21. november 2017 Til kommunerne på Færøerne (folkeregistrene) og de særligt bemyndigede stemmemodtagere 2 bilag Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-3153 Doknr. 477856 Dato 22-08-2017

Læs mere

-- AKT BILAG 1 -- [ Aktdokument ] --

-- AKT BILAG 1 -- [ Aktdokument ] -- -- AKT 96264 -- BILAG 1 -- [ Aktdokument ] -- Til: Rigsombudsmanden i Grønland (ro@gl.stm.dk) Cc: cas@gl.stm.dk (cas@gl.stm.dk) Fra: Valgenheden (valg@oim.dk) Titel: HASTER: Brev til Rigsombudsmanden i

Læs mere

Vejledning. nr af 8. april 2014 om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 25. maj 2014 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION

Vejledning. nr af 8. april 2014 om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 25. maj 2014 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION Vejledning nr. 9209 af 8. april 2014 om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 25. maj 2014 UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser) Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Redegørelse om fejlbehæftet udtræk over herboende ikke-danske EU-borgere med valgret til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Redegørelse om fejlbehæftet udtræk over herboende ikke-danske EU-borgere med valgret til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Udvalget til Valgs Prøvelse 2013-14 UVP Alm.del Bilag 43 Offentligt Enhed Valgenheden- /CPR-kontoret Sagsbehandler NNM/CLH/CG Koordineret med CSC Danmark og Danmarks Statistik Sagsnr. 2014-17916 Doknr.

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Meddelelse om brevstemmeafgivning på danske havanlæg på dansk område til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 -- AKT 235850 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 12 - danske havanlæg på dansk område (DONGAmerada Hess) ] -- DONG Energy Amerada Hess ApS 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax

Læs mere

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon

Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade København K Telefon Til samtlige kommuner og regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 oim@oim.dk Sagsnr. 2017-1763 Doknr. 461790 Dato 27-04-2017 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. juli

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

Forslag. Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg 2015/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og indenrigsmin., j. nr. 2015-6028 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og

Læs mere

Udkast. Forslag. til. af Den Europæiske Union.

Udkast. Forslag. til. af Den Europæiske Union. Enhed Valgenheden Sagsbehandler Camilla Leidesdorff Laudrup Sagsnr. 2018-1778 Doknr. 53768 Dato 11-02-2019 Udkast Forslag til Lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter lov om kommunale og regionale

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v.

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v. Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 115095 Dato 04-10-2013

Læs mere

LOV nr 1739 af 27/12/2018 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juli 2019

LOV nr 1739 af 27/12/2018 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juli 2019 LOV nr 1739 af 27/12/2018 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j. nr. 2018-224 Senere ændringer til forskriften LBK nr 47

Læs mere

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer) 1 I lov om valg til

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 167 Folketinget Fremsat den 20. februar 2019 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille) til

Forslag. Lovforslag nr. L 167 Folketinget Fremsat den 20. februar 2019 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille) til Lovforslag nr. L 167 Folketinget 2018-19 Fremsat den 20. februar 2019 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll-Bille) Forslag til Lov om midlertidig videreførelse af rettigheder efter

Læs mere

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til

Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. til Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2015-16 Fremsat den 24. februar 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1)

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) LBK nr 368 af 10/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 26. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-7580 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] --

-- AKT BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- -- AKT 235856 -- BILAG 1 -- [ HASTER Brev til rederierne om brevstemmeafgivning til folketingsvalget den 18. juni ] -- Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895 og Rederiforeningen for mindre skibe

Læs mere

Tirsdag den 21. november 2017 afholdes der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd

Tirsdag den 21. november 2017 afholdes der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895 og Rederiforeningen for mindre skibe (Alle: info@shipowners.dk) Mærsk mlsmcert@maersk.com / MSSHRADM@maersksupplyservice.com Udenrigsministeriet um@um.dk

Læs mere

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v.

Vejledning. nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. Vejledning nr. 9210 af 8. april 2014 om afholdelse af folkeafstemning søndag den 25. maj 2014 om forslag til lov om en fælles patentdomstol m.v. UOFFICIEL TRYKVENLIG VERSION (Til alle kommunalbestyrelser

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Opstilling af kandidater

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Opstilling af kandidater -- AKT 235882 -- BILAG 1 -- [ Dag 1- brev 9 - partierne ] -- Til de opstillingsberettigede partier 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folkeafstemning søndag den 7. juni 2009 om forslag til lov om ændring af tronfølgeloven

Vejledning om afholdelse af folkeafstemning søndag den 7. juni 2009 om forslag til lov om ændring af tronfølgeloven Vejledning om afholdelse af folkeafstemning søndag den 7. juni 2009 om forslag til lov om ændring af tronfølgeloven (Til alle kommunalbestyrelser og valgbestyrelser) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Ministerialtidende Udgivet den 10. september Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17.

Ministerialtidende Udgivet den 10. september Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17. Ministerialtidende 2009 Udgivet den 10. september 2009 21. august 2009. Nr. 70. Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 17. november 2009 (Til alle kommunalbestyrelser, regionsråd,

Læs mere

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem

Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i vælgernes hjem BEK nr 128 af 19/02/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2009-1061 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014.

Vedr. brevstemning til Inatsisartut, Grønlands Parlament, ved Inatsisartutvalget den 28. november 2014. Nunamut Namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Indenrigsministeriet Rigsombudsmanden i Grønland Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet Lovforslag nr. L 124 Folketinget 2013-14 Fremsat den 29. januar 2014 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg Enhed Valgenheden Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr. 2015-6028 Doknr. 299200 Dato 18-12-2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Vejledning om afholdelse af folkeafstemning torsdag den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning VEJ nr 10724 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-6006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-3434 nnm 27. november 2008 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni 2009 Forberedelse, gennemførelse og opgørelse af Europa-Parlamentsvalget

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3.

Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. Oversigt over tidsfristerne ved folkeafstemningen om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning torsdag den 3. december 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folkeafstemningen om

Læs mere

Vedrørende brevstemmeafgivning på folkeregistrene/borgerservicecentre

Vedrørende brevstemmeafgivning på folkeregistrene/borgerservicecentre Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@ism.dk J.nr. 2009-5963 Alle kommunalbestyrelser cc.: KL, DR, regionsrådene 11. august 2009 Vedrørende brevstemmeafgivning

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2009-742 Til alle regionernes sygehuse cc.: alle KB + Danske Regioner 7. maj 2009 Brevstemmeafgivning

Læs mere

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

Vejledning om afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013 VEJ nr 9458 af 29/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09335 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf: 9945 4545 Service Borgerservice Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Brønderslev Kommune Ny Rådhusplads

Læs mere

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 stemmesedler og opslag

Folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 stemmesedler og opslag -- AKT 235876 -- BILAG 1 -- [ Dag 1 - brev 2 - alle valgbestyrelser ] -- Til alle valgbestyrelser cc.: KL, DSt 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 17. november 2009 på private sygehuse m.v.

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 17. november 2009 på private sygehuse m.v. Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@ism.dk J.nr. 2009-5963 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes + 2 bilag 6. oktober 2009 Meddelelse

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017

Brevstemmeafgivning i kommunerne til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. november 2017 Til alle kommunalbestyrelser v/de valgansvarlige i kommunerne cc: KL, Danske Regioner og alle regioner 4 bilag Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2017-3153

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunen de steder, hvor enhver vælger kan brevstemme til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013

Brevstemmeafgivning i kommunen de steder, hvor enhver vælger kan brevstemme til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 Alle kommunalbestyrelser cc.: KL, DR, regionsrådene 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114942 Dato 14-08-2013

Læs mere

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post

Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Fritagelsesanmoders kommune Kultur & Service Borgerservice - Sikringsydelser Prinsens Alle 5, stuen 8800 Viborg 87 87 87 87 Ansøgningen skal afleveres personligt i kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1256820 af 723. december november 20175 som ændret ved

Læs mere

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk, lsn@fmn.dk cc.: ALA@gl.stm.dk Dato: 20. februar 2009

Læs mere

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016

Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Til Statsforvaltningen og samtlige kommuner og regioner Sagsnr. 2016-2390 Doknr. 334427 Dato 29-04-2016 Orientering om ændringer af valglovgivningen pr. 1. april 2016 Ved dette brev orienteres Statsforvaltningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg BEK nr 1123 af 15/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-17902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på regionernes sygehuse Til alle regioner cc.: alle KB + Danske Regioner 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114984 Dato 04.10.2013

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1)

Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 1) LBK nr 140 af 07/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2019-58 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Orienteringsbrev om udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse

Orienteringsbrev om udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse Enhed CPR- Administrationen Sagsbehandler Grete Kongstad Koordineret med Sagsnr. 2018-293 Doknr. 23490 Dato 01-10-2018 Orienteringsbrev om udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet 2013/1 LSF 124 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-07364 Fremsat den 29. januar 2014 af økonomi-

Læs mere

-- AKT BILAG 1 -- [ Til alle kommunalbestyrelser om brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalg 2019 ] --

-- AKT BILAG 1 -- [ Til alle kommunalbestyrelser om brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalg 2019 ] -- -- AKT 85692 -- BILAG 1 -- [ Til alle kommunalbestyrelser om brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalg 2019 ] -- Til alle kommunalbestyrelser v/de valgansvarlige i kommunerne cc: KL Slotsholmsgade

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

2012/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december Forslag.

2012/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december Forslag. 2012/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, IT- og CPR., j.nr. 120736 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Brevstemmeafgivning på sygehuse og i Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21.

Brevstemmeafgivning på sygehuse og i Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse til kommunal- og regionalvalget tirsdag den 21. Til Kriminalforsorgens anstalter og arresthuse og regionernes sygehuse og private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes Cc.: Danske Regioner Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 28 24 00 valg@oim.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)

Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven) LBK nr 139 af 07/02/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 28. april 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2019-58 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Enhed Udkast Sagsbehandler Koordineret med Anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændring af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 17. november 2009 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 17. november 2009 på regionernes sygehuse Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@ism.dk J.nr. 2009-5963 Til alle regioner cc.: alle KB + Danske Regioner + 2 bilag 6. oktober 2009 Brevstemmeafgivning

Læs mere

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret

Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgning om bevis for dansk indfødsret/ ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret Ansøgningen indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet eller evt. nærmeste danske repræsentation i udlandet

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område

Brevstemmeafgivning til folketingsvalget torsdag den 15. september 2011 på danske skibe i udenrigsfart og danske havanlæg uden for dansk område Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Søfartsstyrelsen Kontoret for søfarende og fiskere KSF@dma.dk Cc: Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Lovgrundlaget for udbetaling af tilskud til disse kandidatlister er nedenstående to love:

Lovgrundlaget for udbetaling af tilskud til disse kandidatlister er nedenstående to love: Enhed Valgenheden Sagsbehandler Emilie Stæhr Hansen Koordineret med Sagsnr. 2017-5897 Doknr. 502780 Dato 26-02-2018 Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde

Læs mere

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«.

2. I 54, stk. 4, 1. pkt., ændres»der er nævnt i stk. 1«til:»der er nævnt i stk. 2«. Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPMP/NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07004 Doknr. 124989 Dato 13-09-2013 Forslag til Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat 16. februar 2018 Høringsnotat med kommentarer vedrørende forslag til lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske

Læs mere