Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme nr. i Tryg. Præmien er betinget af, at betjening sker via mægler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme nr. i Tryg. Præmien er betinget af, at betjening sker via mægler."

Transkript

1 Tryg Police Police nr.: januar 2014 Danmarks Motor Union Brøndby Stadion 20 Idrættens Hus 2605 Brøndby Forsikringstager: Danmarks Motor Union Brøndby Stadion 20 Idrættens Hus 2605 Brøndby Policen gælder fra: 1. januar Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme nr. i Tryg. Præmien forfalder: 1. januar Aftale: Præmien er betinget af, at betjening sker via mægler. Dækningsomfang: Foruden policens tekst gælder Trygs betingelser for Kombineret Erhvervs- og produktansvar nr Disse er vedlagt. Til denne police knytter sig endvidere "Særlige betingelser". Policen er udstedt: Ballerup, den 4. januar 2014 Skadeforsikringsafgift afregnes efter "Lov om afgift af skadesforsikringer" Tryg Forsikring A/S, cvr-nr Side 1 Tryg Klausdalsbrovej 601 l 2750 Ballerup l uvww.tryq.dk Tryg; Forsikring A/S CVR-nr

2 Tryg Forsikringstager Danmarks Motor Union (DMU) Brøndby Stadion 20 Idrættens Hus 2605 Brøndby Medforsikrede De under DMU hørende medlemsforeninger og løbsarrangører. (Se også klausul 0004) Virksomhedens art DMU er specialforbundet under DIF som organiserer Motorcykel- og BMX sporten i Danmark. DMU er opdelt i følgende sportsdivisioner: BMX - Motorcross - Off-track - Road Racing - Drag Racing - Speedway. Forsikringen dækker i henhold til Bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane, når DMU er arrangør af motorløb på afspærret bane, dvs. ved egentlige motorløb, og ikke ved træningsløb. Motorløb omfatter konkurrenceprægede aktiviteter, fx baneløb, clockracing, drag-racing, folkerace, hill-climb, karting, motorcross, road racing, slalom, speedway, sprint, enduro og thais, hvori der er flere deltagere. Dækningssum pr. forsikringsår Herunder og indenfor dette beløb pr. forsikringsår Maksimal dækningssum Person- og tingskade lngrediens-/komponentdækning Qf. særlige betingelser klausul nr. 0708) Fareafværgelse (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 4) Forureningsansvar (jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2, stk. 3, og særlige betingelser klausul nr. 0902) Bearbejdningsdækning (jf. særlige betingelser klausul nr. 0887) For alle erstatningskrav rejst indenfor det enkelte forsikringsår er den højeste grænse for Tryg forpligtelse dog: (Se præcisering i klausul 0002) kr kr kr kr kr kr. Trye l Klausdalsbrovej 601 i 2750 Ballerup l Tryg Forsikring A/S CVR-nr

3 Trys Geografisk område Danmark, dog Europa for så vidt gælder Road Racing og Drag Racing. Selvrisiko For forsikringen gælder følgende selvrisici: - Road Racing og Drag Racing i Danmark: Af enhver forsikringsbegivenhed ved tingskade kr Road Racing og Drag Racing i øvrige Europa: Af enhver forsikringsbegivenhed kr Alle øvrige erstatningskrav: Af enhver forsikringsbegivenhed kr Retroaktiv dato Forsikringen dækker ikke skader/tab konstateret før ikrafttrædelsesdatoen af dette tilbud den (Se overgangsklausul 1701). Pr er policens dækningssum forhøjet til kr. Pr udvidelse med Drag Racing Forsikringsbetingelser Standardforsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr samt særlige betingelser er gældende. Særlige betingelser Klausul 0701 Overgangsbestemmelse og forsikrinqstid Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder (skader eller tab) konstateret forud for den Dog dækker nærværende forsikring skader konstateret forud for den nævnte dato på følgende 10 betingelser, der alle skal være opfyldt: 1. Sikrede har i tiden umiddelbart forud for ikrafttrædelsen af nærværende forsikring været forsikret i Tryg. 2. Den under 1. nævnte police har været tegnet på standardvilkår (dækning efter konstateret-princippet) med eventuelle særklausuler. Try^ l Klausdalsbrovej 601 l 2750 Ballerup Tryg Forsikring A/S l CVR-nr

4 Tryg 3. Skader skal være konstateret i forsikringstiden for den umiddelbart forud for nærværende police gældende police. 4. Skaden er ikke anmeldt inden for 24 måneder efter ophøret af den udgåede police. 5. Sikrede skal dokumentere, at han ikke havde kendskab til omstændigheder, der muliggjorde anmeldelse til den udgåede forsikring inden udløb af dennes 24 måneders anmeldelsesfrist. 6. Sikrede skal dokumentere, at skaden er dækket i henhold til betingelserne for den udgåede police gældende i det år, skaden er konstateret (betingelser vedrørende geografisk område, dækkede produkter, aktiviteter og øvrige vilkår). 7. Der skal være dækning for skaden inden for den resterende sum til rådighed i henhold til den udgåede police i det år, skaden er konstateret. 8. Der skal være dækning for skaden i henhold til den nugældende polices betingelser i det år, krav rejses jf. pkt. 9 i de almindelige forsikringsbetingelser (betingelser vedrørende geografisk område, dækkede produkter, aktiviteter og andre betingelser). 9. Der skal være dækning for skaden inden for den resterende sum til rådighed i henhold til nuværende police i det år, krav rejses. 10. Kravet om erstatning skal rejses over for sikrede senest 5 år fra denne polices ikrafttræden. Klausul 0001 Ulykkesforsikring Det præciseres, at denne police indeholder en ulykkesforsikring for skader der forvoldes ved motorløbets afholdelse på publikum og personer der medvirker ved motorløbets afholdelse, jf. 9 i Bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane. Policens dækning reguleres efter arbejdsskadeloven, jf. bekendtgørelsens 9, stk. 4. (se også klausul 0002) Klausul 0002 Dækningssum i Bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane. Uanset bekendtgørelsens 8 stk. 2, 1-3 anførte dækningssummer og uanset bekendtgørelsens 9 vil forsikringen maksimalt dække med policens dækningssum. Tryt; Klausdalsbrovej Ballerup l j.<jk Tryg Forsikring A/S l CVR-nr

5 Tryg Klausul 0003 Erhvervs- og produktansvarsforsikring Det præciseres, at DMU er omfattet af DGI/DIF's kollektive erhvervsog produktansvarsforsikring (police nr ). Denne polices dækning er tegnet som en subsidiær dækning til den kollektive ansvarsforsikring, som således går forud for denne police, hvilket der er taget højde for l præmien. Klausul 0004 Skadesløsholdelsesklausul BSI Speedway Limited McCormack House, Burlington Lane, London, W4 2TH Company Registration Number IMG (UK) Limited McCormack House, Burlington Lane, London, W4 2TH Company Registration Number FIM - Federation Internatinale de Motocyclisme 11, route Suisse Mies - Switzerland Forsikringen er udvidet til - indenfor forsikringens øvrige vilkår og betingelser - at friholde ovennævnte internationale motorforbund for krav rejst imod dissse, under forudsætning af, at sådant krav havde været dækningsberettiget såfremt kravet var rejst overfor sikrede. Forsikringen dækker under ingen omstændigheder de internationale motorforbund's selvstændige ansvar for disses egne handlinger eller undladelser. Det er aftalt at Tryg er berettiget til at forestå skadebehandlingen, og de internationale motorforbund kan ikke på nogen måde forpligte Tryg. Klausul 0005 Road Racing og Drag Racing i Europa Policen er udvidet til at dække afholdelse af Road Racing og Drag Racing udenfor Danmark, i Europa. Uanset dette vil forsikringen maksimalt dække jf. den danske "Bekendtgørelse om afholdelse af motorløb på bane". Hvis der findes en mere skærpet lovgivning indenfor området i udlandet vil denne dog danne grundlag til policens dækningsomfang. Trye l Klausdalsbrovej 601 l 2750 Ballerup l Tryg Forsikring A/S l CVR-nr

6 Trys Klausul 0708 Ingrediens- og komponentdækninq inkl. formuetab Pkt, 3, stk. 4 i de almindelige betingelser gælder ikke. Forsikringen dækker sikredes ansvar for skade på eller tab vedrørende ting, a) som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller på anden måde forbundet med, b) som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af eller foder for, c) som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning eller anden form for behandling af. Dækning ydes i de i litra a-c nævnte tilfælde, hvad enten der foreligger en skade som angivet i pkt. 3, stk. 1, eller et formuetab som angivet i pkt. 3, stk. 3, 1.punkt, under de i øvrigt i pkt. 3, stk. 1 nævnte betingelser, men kun med den herfor i policen særskilt angivne dækningssum. Dækningen er begrænset til sikredes ansvar for det direkte tab forbundet med, at en fremstillet eller bearbejdet ting på grund af sikredes produkt eller ydelse må kasseres, repareres, er blevet dyrere at fremstille eller bearbejde eller mindre værd. Dækningen ydes kun for den fremstillede eller bearbejdede tings værdiforringelse, de yderligere fremstillings- eller bearbejdningsomkostninger eller selve reparationsudgiften. Andre omkostninger og tab, herunder som følge af udsendelse af personel, hjemkaldelse, opsporing, undersøgelse eller transport af den fremstillede eller bearbejdede ting eller udsendelse af meddelelser vedrørende denne, dækkes ikke. l de tilfælde, hvor sikredes produkt eller ydelse har forvoldt skade på eller tab vedrørende ting som nævnt i litra a og b, sker dækning med fradrag af værdien af sikredes produkt eller ydelse uden defekt. Klausul 0887 Bearbejdningsdækning (produktansvar) Uanset forsikringsbetingelsernes pkt. 3, stk. 2, litra f er forsikringen udvidet til at dække ansvar for skade på ting eller tab vedrørende ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere Trys Klausdalsbrovej Ballerup l Tryg Forsikring A/S CVR-nr

7 Trys eller på anden måde behandle eller bearbejde, såfremt forsikringsbegivenheden sker efter hvervets udførelse. Klausul 1100 Dækning for underentreprenører 1. Benyttede underentreprenører Det er noteret, at sikrede benytter underentreprenører. 2. Underentreprenørens erstatningsansvar Forsikringen dækker ikke underentreprenørernes fejl og forsømmelser. Disse erstatningskrav skal derfor anmeldes til underentreprenørens egen ansvarsforsikring. 3. Underentreprenørens ansvarsforsikring l det omfang underentreprenørens ansvarsforsikring har et mindre dækningsomfang (dog ikke mindre selvrisiko), dækningssummen er opbrugt eller underentreprenøren er gået konkurs, er nærværende forsikring udvidet - se afsnit Forsikringstagerens hæftelsesansvar Forsikringen er udvidet til at dække sikredes hæftelsesansvar overfor bygherren på dennes ting for underentreprenørers fejl og forsømmelser under udførelse af arbejde for sikrede på følgende betingelser: Forsikringen dækker inden for polices dækningsomfang og indenfor den på policen maksimalt til rådighed værende dækningssum på kr. pr. forsikringsår. Det er en forudsætning for dækningen, at underentreprenøren har tegnet sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring, herunder udvidet med en dækning for skade forårsaget ved jordarbejde. Forsikringen dækker ikke underentreprenørens selvstændige erstatningsansvar. Ved anmeldelse af et erstatningskrav til nærværende forsikring skal kopi af afvisningsbrev fra underentreprenørens eget forsikringsselskab indsendes samt kopi af policen. 5. Regres mod underentreprenører Tryg forbeholder sig efterfølgende ret til fuld regres mod underentreprenøren, hvorfor sikrede ikke må acceptere nogen form for T ryg l Klausdalsbrovej 601 l 2750 Ballerup Tryg Forsikring A/S CVR-nr

8 Trys ansvarsfraskrivelse fra underentreprenøren, som begrænser Trygs regresadgang. Forsikringstageren er forpligtet til vederlagsfrit at medvirke til sagens opklaring. Klausul 0902 Forureningsansvarsdækning Uanset om den forsikrede virksomhed er omfattet af den i "Lov om erstatning for miljøskader" indeholdte liste over virksomheder, for hvilke der gælder et objektivt ansvar, omfatter forsikringen sikredes ansvar for forurening, jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 5.0, litra h). Forsikringen dækker ikke: a) Forurening forvoldt over en periode. b) Pludselig opdagelse af forurening, som er sket eller har udviklet sig over en periode. c) Forurening forvoldt af sikredes virksomheder beliggende på adresser udenfor Danmark. Dækningen er betinget af, at såvel årsag som virkning er pludselig. Skade, derf.eks. skyldes slitage, tæring, manglende vedligeholdelse eller lignende forhold, dækkes således ikke. Klausul 0006 Fyrværkeri afbrænding Forsikringen er udvidet til at dække DMU's arrangøransvar / hæftelsesansvar ved afbrænding af fyrværkeri under forudsætning at: At fyrværkeri afbrænding alene foretages af professionel fyrværker, hvilken har tegnet selvstændig ansvarsforsikring som holdes ikraft, At der er indhentet tilladelse og godkendelse til afbrænding af fyrværkeri hos politiet At de til enhver tid gældende love og forskrifter, herunder indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 778 f 14.oktober 1999 er overholdt At der kun foretages afbrænding af fyrværkeri i h.t. den af beredsskabsstyrelsens udleverede godkendelse samt at kopi heraf fremsendes til Tryg forinden fyrværkeriet afbrændes. Såfremt godkendelse ikke er opnået eller dokumentation om godkendelse ikke er tilsendt Tryg rettidigt, dækker forsikringen ikke ansvar for skade forvoldt ved fyrværkeriafbrænding. Tryg l Klausdalsbrovej 601 l 2750 Ballerup l Tryg Forsikring A/S CVR-nr

9 Trye Uanset de almindelige forsikringsbetingelsers pkt. 5.0, litra c) dækker forsikringen under ingen omstændigheder driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Forsikringen dækker heller ikke ansvar for skade på de arealer hvortil fyrværkeren har fået tilladelse til at foretage afbrændingen, det være sig græs-, flise- eller asfaltarealer ved udendørs afbrænding samt gulveeller anden form for gulvbelægning ved indendørsafbrænding. Klausul 0007 Uindreaistrerede arbejdsredskaber. Uanset de almindelige forsikringsbetingelsers pkt. 7, litra a, er erhvervsansvarsforsikringen udvidet til, at omfatte sikredes ansvar for person og/eller tingskader, forvoldt ved brug af motordrevne arbejdsredskaber, som på skadestidspunktet kan anvendes lovligt uden at være indregistreret. Nærværende udvidelse gælder uanset, om den mortordrevne arbejdsredskaber, på skadestidspunktet, er i brug som arbejdsredskab eller som motorkøretøj. Klausul 0910 Undtagelse for erstatningskrav i forbindelse med terrorhandlinger Forsikringen dækker ikke sikredes eventuelle ansvar for skade eller tab pådraget i forbindelse med terrorisme. Ved terrorisme forstås en handling, herunder - men ikke begrænset til - vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med hensigt til at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/eller sprede frygt i offentligheden eller dele deraf. Klausul 0009 Opsigelsesvarsel Uanset de almindelige forsikringsbetingelser skal forsikringen opsiges med 3 måneders varsel til et forsikringsårs udløb. Trye Klausdalsbrovej Ballerup Tryg Forsikring A/S l CVR-nr

10 Try$ Klausul 0903 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke krav, der direkte eller indirekte hidrører fra følgende risici/kategorier af risici: asbest, HIV og AIDS, svangerskabsforebyggende midler, silikonebaserede implantater, RU 486 og andre kemiske abortfacienter (svangerskabsafbrydende midler), human biologiske materialer herunder ekstrakter såsom blod, plasma, plasmaproteiner og immunoglobulins (stof i kroppens immunforsvar, som bl.a. anvendes til vaccine), oxychinolin (stof i bl.a. lægemidler, som påvirker centralnervesystemet), D.E.S. (diethylstilbestrol, anvendes til forebyggelse af abort under svangerskab, men kan fremkalde kræft hos barnet), svineinfluenzavaccine og andre vacciner samt genmodificerede organismer. Forsikringen dækker endvidere ikke krav der hidrører fra tobak og tobaksprodukter, ureaformaldehyd, chlorerede kulbrinter (organiske opløsningsmidler, som kan være dødbringende), EMF og EMI (Electromagnetic Fields/Electromagnetic Interference) Samt giftig svamp og råd i bygning eller bygningskonstruktioner for så vidt angår krav rejst i USA/Canada. Klausul 0800 Fornyelse og opsigelse De almindelige forsikringsbetingelsers pkt. 17 udgår og erstattes af følgende: Forsikringen er tegnet for en 3-årig periode og kan af forsikringstageren tidligst opsiges til ophør ved udløb af det 2. forsikringsår, mod at godtgøre selskabet 20% af den aktuelle årspræmie. Er forsikringen ikke skriftligt opsagt senest 1 måned før periodens udløb, forlænges denne uforandret for et tilsvarende tidsrum, forudsat at selskabet har givet forsikringstageren meddelelse herom tidligst 3 og senest 1 måned før aftaleperiodens udløb. Try^ Klausdalsbrovej 601 l 2750 Ballerup Tryg Forsikring A/S CVR-nr

11 Trys l modsat fald fornyes forsikringen for 1 år ad gangen, og rabatten for den 3-årige tegning bortfalder. Selskabet kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds varsel til en præmieforfaldsdato. Forsikringstageren er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 1 måneds varsel til ændringsdagen, når ændringen er til ugunst for forsikringstageren. Aftaleperioden påbegyndes den og udløber den Klausul 0802 Minimumspræmie For forsikringen som helhed gælderen minimumspræmie på kr. Try^ Klausdalsbrovej Ballerup Try^ Forsikring A/S CVR-nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp

Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp Forsikringstager DGI og DIF Medforsikrede I DGI - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger DDS - De Danske Skytteforeninger, som har en associeringsaftale med DGI. DIF - Danmarks Idrætsforbund II Amtsforeninger

Læs mere

Police Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp og Netbanksdækning Police nr.: 670-8.028.308 Dato: 1.

Police Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp og Netbanksdækning Police nr.: 670-8.028.308 Dato: 1. Police DIF og DGI c/o DIF, Att. Willy Rasmussen Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Ikrafttrædelse: 1. januar 2015 Policen er ændret og afløser samtidig tidligere police med samme policenr. i Tryg. Forfald:

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 5 Erstatningens

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr.

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr. TILBUD Tilbud nr. : 10406-3 Forsikring : Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringstager : Mand & Bil V/ Mikael Truelsen Adresse : Damhusvej 66, 5000 Odense C Virksomhedens CVR. nr. : 21-19-75-72

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001

Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001 Passageransvars- forsikring Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001 Gælder fra marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Passageransvar - Personskade Side 7 3. Passageransvar - Håndbagage

Læs mere

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere