Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 29.12.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11"

Transkript

1 Den gode fodterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fodterapiafregning version: U1131U Brvtype: RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver oktober 2005 Revideret

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund... 4 Facitliste... 6 Dataliste... 9 Kvalifikatorliste Testeksempler Oversigtsskema MedCom Den gode fodterapiafregning, ver oktober 2005 Revideret

3 Forord Der har længe været et generelt ønske fra mange udviklere/leverandører og andre, at rettelser/præciseringer og lign. til standarderne blev skrevet ind i MedComs standarddokumentation, så alt blev samlet i et dokument. Vi forsøger derfor fremover at indskrive de rettelser/præciseringer der må komme i standarddokumentationen med tydelig markering af, hvornår den sidste rettelse er indført. Rettelser 29. december 2011: Ydelsestidspunkt Det præciseres, at ydelsestidspunktet ikke skal angives i fodterapiafregningen. 29. april 2011: Henvisningstype Henvisningstypen udvides, således at der kan skelnes mellem varig og midlertidig hjemmebehandling. Henvtype40 : 1=Varig hjemmebehandling. 2=Midlertidig hjemmebehandling, dvs. max. 1 års varighed. 1. april 2011: Kun et besøg pr. regning Der skal fremover afregnes for hvert besøg, og ikke samles over den aktuelle afregningsmåned. Det betyder, at anvendelse af P markering for plastkort anvendelse kan ske. Helt analogt som ved almen læger (RUC01). Husk henvisningsdato og ydelsestidspunkt. DTM+194, Startdato42 og DTM+206, Slutdato43 udgår som følge af ovenstående. SG12 Startdato for beh. 42 DTM+194:Startdato42:102 SG12 Slutdato for beh. 43 DTM+206:Slutdato43:102 Sukkersyge Speciale 54 Her skal angives den kategori som patienten er i, - risikostratificering -. Den angives som 1-4 i CIN+RFA+Stratificering:FTB:SFU Stratificering: ved diabetespatienter inddeles disse i risikogruppe 1 til 4. Dette afgør limiteringen (antal refusionsberettigede behandlinger). Obligatorisk ved diabetespatienter (speciale 54). 1. marts 2011: I facitlisten er NAD+REF+Henviserydernr38:YNR:SFU segmentet faldet ud i SG15. Dette er en fejl. Dette segment med angivelse af henvisende yder skal med i fodterapiafregningen. 1. september 2009: Ingen rettelser til denne version. MedCom Den gode fodterapiafregning, ver oktober 2005 Revideret

4 Baggrund Anvendelsen af MedComs MEDRUC standard har været ret begrænset siden udviklingen og aftestning i pilotprojekter i Årsagen til den manglende udbredelse har dels været begrundet i tekniske forhold med store filer der vanskeligt kunne omdannes til EDIFACT og dels i praktiske og økonomiske forhold omkring anvendelse af MEDRUC standarden til afregning. MedCom har nu indgået aftaler med de enkelte amter omkring en massiv udbredelse af EDIafregningerne og satser derfor også på at få alle EDI brugere til at afregne med MEDRUC. Læger, speciallæger, fysioterapeuter, tandlæger, laboratorier, kiropraktorer har allerede EDI opkoblinger til modtagelse og afsendelse af EDI dokumenter, og anvender dem også til EDI afregning til den offentlige sygesikring. Indenfor de øvrige MedCom EDI meddelelser, der har været i bred anvendelse gennem nogle år, har der været behov for en opstramning og ensretning i anvendelsen hvor der har været en række uklarheder og masser af muligheder for forskellige implementeringer. Der er derfor iværksat en generel kvalitetssikring på alle områder med henblik på, at ensrette anvendelsen af MEDRPT, MEDREQ, MEDDIS, MEDREF og MEDPRE standarderne, så de fælles dataelementer, der er i de forskellige implementeringer, gøres entydige i anvendelse og betydning, herunder også en fornuftig præsentation af data i modtagesystemerne. Dette arbejde omfatter også en præcisering af anvendelsen af MEDRUC standarden til sygesikringsafregning for de forskellige ydertyper. Nærværende dokument er derfor udarbejdet som støtte til programmører og andre der skal implementere EDIFACT afregningen i lighed med de øvrige dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med kvalitetssikringen af MedComs MIG dokumenter. Afregningen til den offentlige sygesikring er baseret på Amtsrådsforeningens snitfladebeskrivelse for regningsbundter, som i dag anvendes ved diskette afregning. Selve beskrivelsen af anvendelsesreglerne for EDIFACT i den danske sundhedssektorer findes i MedComs: Syntaks- og kommunikationsregler. Kvalitetssikringen af MedComs EDI meddelelser er dokumenteret i en række publikationer De gode EDI-breve der også indeholder den tekniske dokumentation af MEDRUC standarden og består af: Facitlisten for MEDRUC version 3.1, den tilhørende Dataliste og Kvalifikatorliste, samt Eksempel på en afregning for aktuelt yderområde og Link til aktuel snitfladebeskrivelse for regningsbundter til sygesikringsafregningen.. MedCom Den gode fodterapiafregning, ver oktober 2005 Revideret

5 Facitliste For at sikre overensstemmelse mellem snitfladebeskrivelsen for regningsbundter til disketteafregning og en entydig mapning i MedComs MEDRUC standard, er udarbejdet et forslag til Facitliste for en fremtidig benyttelse af MEDRUC. Facitlisten har til formål at sikre en harmonisering af benyttelsen af MedComs MEDRUC standard, således at alle afsender- og modtagersystemer vil kunne anvende standarden nøjagtig ens. Facitlisten erstatter således den tidligere benyttede konsensusdataliste version 2.3 for de nævnte brevtyper og tidligere beskrevne kvalifikatorer m.v. i MedComs MEDRUC MIG ver Den gode sygesikringsafregning er udarbejdet af MedCom i samarbejde med Danske Regioner, RLTN. OBS: Denne version dækker den i marts 2011 indgåede aftale mellem Lasf og RLTN og dækker denne overenskomst. Ved fremtidige revisioner af snitfladen vil der ligeledes være udarbejdet en opdateret version af den aktuelt anvendte MEDRUC. Den til enhver tid gældende MEDRUC vil kunne findes på MedComs hjemmeside: under fanen EDIFACT De gode EDI-breve. Spørgsmål og kommentarer vil kunne rettes til: Ib Johansen MedCom, Rugårdsvej 15, 2. sal 5000 Odense C Telefon: eller Danske Regioner RLTN Dampfærgevej København Ø Telefon: MedCom Den gode fodterapiafregning, ver oktober 2005 Revideret

6 Facitliste Fodterapiafregning til den offentlige sygesikring RUC11 MedCom Den gode fodterapiafregning, ver oktober 2005 Revideret

7 Facitliste MEDRUC Fodterapiafregning til offentlige sygesikring. Version U1131U I Facitlisten indsætter afsender data og kvalifikatorværdier på de pladser, der er vist med de tilsvarende DataNavne (vist med fed skrift) og KVALIFIKATORNAVNE (begge vist med fed skrift og store typer). Den øvrige EDIFACT-kode (det vil sige den del, der ikke er fremhævet) er derfor ens i alle EDI-breve - og benyttes derfor alene til at genfinde DataNavne og Kvalifikatorværdier. Mandatory segmenter er understreget og skal medsendes i alle EDI-breve. Dependent segmenter er ikke understreget Der er ikke segmenttriggere i meddelelsen. Kun de segmenter, der benyttes i det aktuelle EDI-brev, medsendes. Betydning, formatering og benyttelsesregler for de enkelte data er vist i Datalisten med reference til gældende snitfladebeskrivelse.. Gyldige kvalifikatorer er beskrevet i Kvalifikatorlisten og kun disse må benyttes. Facitlisten overholder den almindelige EDIFACT syntaks ISO9735 DS/EN Facitlisten følger strukturen i MedComs MIG er version 2.0 fra december 1996 men er ændret for så vidt angår datadefinitioner, gyldige kvalifikatorer, mandatory-angivelser og enkelte feltformater. De anvendte takster, ydelser udgives af RLTN. Der kan abonneres på disse oplysninger ved henvendelse til Danske Regioner, eller læs mere på OK portalen. Snitfladebeskrivelsen for regningsbundter kan fås fra Hvorledes Facitlisten benyttes er beskrevet i notatet Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser, der er nødvendig læsning for udviklere, der skal implementere MedComs facitlister. MedCom Den gode fodterapiafregning, ver oktober 2005 Revideret

8 Facitliste for RUC11 Fodterapiafregning til den offentlige sygesikring Segment nr. Forklaring Snitflade felt nr. UNA UNA:+.? UNB UNB+UNOC:3+AfsLok:14+ModtLok:14+KuvSendtDato:Kuv SendtKl+KuvertNr++++KUVKVIT' UNH UNH+BrevNr+MEDRUC:D:93A:UN:VERSION+BrvStat' BGM 2 BGM+AFR:::REGN NA' DTM 3 DTM+137:BrevDannetTid:203' DTM Afregningsuge 5 DTM+263:Afregnuge:616' QTY Antal regninger i hele medd. 7 QTY+TMQ:Antalregninger7' SG1 Total beløb 8 MOA+86:Totalbeloebregning8' SG2 Afsender 4 NAD+MS+Ydernummer4:YNR:SFU' SG2 Vagtområde 10 ADR+VA+++++Vagtomraade10:VA:SFU SG2 Speciale 6 SPR+ORG++Speciale6:SPC:SFU SG2 Modtager EDI NAD+MR+Modtamt:AMT:IM' SG3 Kontraktinformation 9 CTI+VAL++I:PRL:SFU SG5 Nyafregning EDI BUS+1:AFR' SG7 Patient 11 PNA+PAT+PatID11:CPR:IMSFU' SG7 Barnemarkering 12 REL+IP+BARN12:SKS:SST SG10 Patient gruppe 1 eller 2 13 CTI+CUR++Patienttype13:PTT:SFU SG12 ProcesID EDI PRC+CON' SG12 Stratificering-diabetes 15 CIN+RFA+Stratificering:FTB:SFU SG12 Henvisningstype 40 PAS+PC++Henvtype40:HET:SFU SG12 Henvisningsdato 39 DTM+REF:Henvdato39:102 SG12 Indsendelsesdato 44 DTM+RFS:Indsendelsesdato44:102 SG12 Antal enheder 17 QTY+DET:Antalydelseselementer17 SG14 Ulempekoder 13 RCS+ACT+Tidspunktskode13:TID:SFU SG14 Plastkort mv. anvendt 45 RCS+ACT+pngfe45:PSB:SFU SG14 Elektronisk henvisning 46 RCS+ACT+Ehenvisning:ERF:SFU SG15 Henvisende yder 38 NAD+REF+Henviserydernr38:YNR:SFU SG17 Ydelse CLI+CO+Ydelsesnr18-32:TKS:SFU SG17 Korrektionskode GIS+KORR SG17 Behandlingsdato DTM+TRD:Behandlingsdato18-32:102 SG17 Antal ydelser pr QTY+YDE:Antalydelser ydelseselement SG19 Tidspunktskode RCS+HC+Tidspunktskode18-32:TPK:SFU Her kommer efterfølgende ydelser som gentagelser op til 15 i alt. Hvis mere end 15, da skal der laves en ny afregning. SG17 Ydelse CLI+CO+Ydelsesnr18-32:TKS:SFU SG17 Korrektionskode GIS+KORR SG17 Behandlingsdato DTM+TRD:Behandlingsdato18-32:102 SG17 Antal ydelser pr QTY+YDE: Antalydelser ydelseselement SG19 Tidspunktskode RCS+HC+Tidspunktskode18-32:TPK:SFU Her gentages fra BUS+1:AFR Max gange UNT slut UNT+AntSeg+BrevNr' UNZ UNZ+AntUNH+KuvertNr' MedCom Den gode fodterapiafregning, ver oktober 2005 Revideret

9 Dataliste MEDRUC Fodterapiafregning, Version U1131U Afregning fra fodterapeuter til den offentlige sygesikring. Datalisten består af følgende kolonner: PladsID, der angiver det segment og den plads i segmentet, data skal hentes i. PladsID angiver entydigt placeringen i MedComs MIG er ver F.eks. angiver PladsID et NAD for DataNavnet Ydernummer4 at Der er tale om segmentgruppe 2, første repetition (svarende til i eksemplet), NAD-segmentet, første repetition (svarende til NAD-01 i eksemplet ovenfor) Ydernummer4 er placeret som andet data, første datakomponent (02-01) i NAD segmentet. DataNavn, der angiver navnet på data og kvalifikatorer som benyttet i Facitlisten. MIG-nr, der angiver elementnummeret for det aktuelle data i MEDRUC MIG ver. 2.0 af december Format, der angiver hvert felts maksimalgrænser i den danske implementering af MEDRUC. DataDefinition, der definerer indholdet at de enkelte data. Derudover beskrives relevante anvendelsesregler og andet, der er nødvendig for en korrekt implementering. DATALISTE PladsID DataNavn MIGnr. Format DataDefinition UNB UNOC 0001 an4 UNOC angiver med :3 tegnsæt-standarden ISO , der altid skal benyttes. Opmærksomheden henledes på at teksten af og til konverteres automatisk når EDI-svaret hentes ind i f.eks. Word eller regneark (brug "MS-DOS" format) og at denne konvertering kan ændre de danske tegn æ, ø og å til bl.a. servicekarakterer. Vær også opmærksom på at specialtegn som visse græske bogstaver: ex. alfa ikke er indeholdt i ISO8859-1, men konverteres i EDIFACTEN til (underscore). Systemer der anvender tegnsættet CP 850 eller CP 865 skal sikre at de konverteres til ISO inden afsendelse UNB AfsLok 0004 an..35 AfsLok er kuvertafsenders lokationsnummer. Såvel kuvert- som brevkvittering sendes tilbage til dette nummer UNB ModtLok 0010 an..35 ModtLok er kuvertmodtagers lokationsnummer. Alle UNH-breve i kuverten skal være til denne modtager. En opdateret lokationsnummerfortegnelse for aktive numre findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: UNB KuvSendtDato 0017 n6 KuvSendtDato er dato for påbegyndelse af afsendelse af kuverten til VANS på formen YYMMDD, hvor YY er "00" for år Det er det tidspunkt hvor kuverten rent faktisk sendes "ud af huset". Dette medfører at dato/klokkeslæt skal opdateres af afsendersystemet ved genfremsending til VANS. Afsenders ur skal gå rigtigt UNB KuvSendtKl 0019 n4 KuvSendtKl er klokkeslæt for påbegyndelse af afsendelse til VANS på formen HHMM. Hvis dette ikke kan genereres, anvendes "0000" MedCom Den gode fodterapiafregning, ver oktober 2005 Revideret

10 DATALISTE PladsID DataNavn MIGnr. Format DataDefinition UNB KuvertNr 0020 an..14 KuvertNr er et afsendergenereret løbenummer unikt for denne kuvert afsendt af den pågældende afsender. KuvertNr kan derfor være ens for forskellige afsendere - og skal derfor knyttes sammen med AfsLok såfremt en modtager ønsker et "unikt" nummer for det pågældende UNH-brev. Afsendersystemer bør sikre at samme nummer aldrig kan benyttes to gange. Mere end et 6- cifret tal er svært læsbart må gerne indeholde bogstaver UNB KUVKVIT 0031 n1 KUVKVIT er en kvalifikator, der angiver om positiv kuvertkvittering ønskes retur - "0" for nej og "1" for ja. Der bør kun anmodes om kvittering hvis afsender har etableret en eller anden form for nødprocedure for håndtering af "manglende kvittering" UNH BrevNr 0062 an..14 BrevNr er et afsendergenereret løbenummer, unikt for hvert UNH-brev fra denne afsender. BrevNr kan være ens for forskellige afsendere - og skal derfor knyttes sammen med AfsLok såfremt en modtager ønsker et "unikt" nummer. Afsendersystemer bør sikre at der aldrig kan sendes samme BrevNr fra samme afsender UNH MEDRUC 0065 an..6 MEDRUC angiver at EDI-brevet er et subset af den europæiske prestandard MEDRUC. I Danmark anvendes MIG ver. 2.0 EDIFACT direktoratet D93A fra december 1996 (bortset fra kvalifikatorværdier) UNH VERSION 0057 an..6 VERSION er en kvalifikator, der angiver UNH-brevets version. Der skal fremover benyttes " U1131U" for MEDRUC version 3, release 1 for fodterapeuter der overholder denne Facitliste UNH BrevStat 0068 an..8 BrvStat benyttes til MedComs statistikker og må ikke benyttes af et modtagersystem. Er kvalifikator for brevets type. Kiropraktorafregning til sygesikringen = RUC BGM REGN0002 C002+ an8 REGN0002 er snitfladeidentifikationen, her er der en ny DTM BrevDannetTid C DTM Afregnuge C an12 n6 fra 1. oktober 2005 den hedder REGN0003. BrevDannetTid er dato og klokkeslæt hvor afregningen er "færdig" hos afsenderen. Dato/tidspunktet angives på formatet "203" det vil sige CCYYMMDDHHMM hvor HHMM sættes til "0000" såfremt klokkeslæt ikke kan angives. Afregningsugen. Der angives aktuel uge hvori der afregnes, oplyses fra sygesikringen. Afregnes månedsvis opgives ugenummeret som den uge hvor næstsidste onsdag i måneden ligger. Ved ugeafregning hvor der er årsskifte med uge 53 angives det udgangne år. CCYYWW med formatkvalifikatoren QTY Antalregninger C186+ n..4 Antal afregninger (BUS - er) i hele meddelelsen BELØBET, totalt for hele meddelelsen (Segmentgruppe 1) MOA Totalbeloebreg C516+ n..9 ning Totalt beløb for hele meddelelsen i DKR med øre i decimal. ( ) Der kan max. indsendes et regningsbeløb på kr. Hvis større beløb da opsplit regning. AFSENDER og MODTAGER (Segmentgruppe 2) NAD Ydernummer4 C082+ an..6 Ydernummer ADR Vagtomraade1 0 C n4 Vagtområde for almen læger, fodterapeuter mv. altid SPR Speciale n..2 Specialet hvorunder ydelserne hører. Findes på under koder /tabeller/ydere NAD Modtamt C an..3 Regionsnummer. Findes på under koder/tabeller/ydere. REGNINGEN (Segmentgruppe 5). Angiver om det er en afregning eller en indberetning. Her starter den enkelte afregning med BUS+1:AFR MedCom Den gode fodterapiafregning, ver oktober 2005 Revideret

11 DATALISTE PladsID DataNavn MIGnr. Format DataDefinition SIKREDE (Segmentgruppe7). Angiver personen for hvem aktiviteterne er udført, eller tilknyttet barn PNA PatID11 C n10 Sikredes CPR-nummer. Ved grænsegængere og udlændinge anvendes specielle numre PNA IMSFU C an..3 Partsidentifikation. Er CPR nr. ovenfor et alm. gyldigt tildelt personnummer fra Indenrigsmin. Anvendes kvalifikatoren IM Hvis det er et erstatnings CPR nummer fra sygesikringen (pseudonummer) er kvalifikatoren SFU. Nationalitetskoderne findes på under koder/tabeller/ydere REL BARN12 C an..3 PATIENTTYPE (Segmentgruppe 10). Angiver kontraktinformation, her patienttypen CTI Patienttype13 C004+ n AKTIVITET (Segmentgruppe 12). Angiver af hver enkelt aktivitet i regningen CIN Stratificering C an PAS Henvtype40 C an DTM Henvdato39 C n DTM Indsendelsesd C507+ n8 ato Barnemarkering. Ydelsen er ydet til sikredes barn angives med kvalifikatoren CH. Patienttype anvendes af almen og vagtlæger. Der angives værdien 1 eller 4. Men anvendes også af fodterapeuter, se takstmappen. Stratificering. Ved diabetespatienter inddeles disse i risikogruppe 1 til 4. Dette afgør limiteringen (antal refusionsberettigede behandlinger). Obligatorisk ved diabetespatienter (speciale 54). Henvtype40: (1) Ved varig hjemmebehandling skal anføres et 1-tal her. (2) Ved midlertidig hjemmebehandling, dvs. max. 1 års varighed, skal anføres et 2-tal her. Henvisningsdato fra lægens henvisning. På formen CCYYMMDD. Henvisningens indsendelsesdato = den dato hvor henvisningen er indsendt fra fodterapeuten til regionen. Ved elektroniske henvisninger angives datoen for den første gang henvisningen afregnes. På formen CCYYMMDD QTY Antalydelsesel ementer17 C n..2 Antallet af ydelseselementer i den pågældende enkelte regning. REGLER (Segmentgruppe 14). Angiver ulempekoder der anvendes ved almen og vagtlæger. Samt angivelse af om der anvendes plastsygesikringskort mv RCS Tidspunktskod e13 C an..3 Ulempekoder for almen og vagtlæger. Ved fodterapeuter angives RCS pngfe45 C an RCS Ehenvisning C An2 Plastsygesikringskort anvendt "p" for anvendt plastkort. "n" for systemnedbrud. "g" hvis patienten har glemt sit bevis f defekt kort Der er indsendt elektronisk henvisning. Markeres med værdien 01. OBS der er en ny kvalifikator der hedder ERF. INVOLVEREDE PARTER (Segmentgruppe 15). Angiver den yder der har henvist NAD HenviserYdern C082+ an..6 Henviserens ydernummer. ummer DEN ENKELTE AKTIVITET (Segmentgrupperne 17 og 19). Oplysninger om hver enkelt ydelse der afregnes CLI Ydelsesnr18-32 C n..4 Ydelseselement, angiver ydelsesnummeret fra takstkortet GIS KORR C an1 Korrektionskode ved tilbageføring af et beløb. Der anvendes GIS+C ved tilbageføring, ellers anføres ikke DTM Behandlingsda to18-32 C an QTY Antalydelser C186+ n noget. Dato for ydelsens udførelse. På formen CCYYMMDD. Angiver antallet af ydelser på det aktuelle ydelsesnr. Normalt 1, men ved ex. km-godtgørelse kan det angive antal kilometer ex. 24. MedCom Den gode fodterapiafregning, ver oktober 2005 Revideret

12 PladsID DataNavn MIGnr. Format DataDefinition RCS Tidspunktskod e18-32 C an1 DATALISTE Kode der anvendes ved øjenlæger (1-5) ved alle andre specialer, inkl. fysioterapeuter og kiropraktorer og fodterapeuter angives 0 (nul). BREVAFSLUTNING UNT AntSeg 0074 n..6 AntSeg er antal segmenter i brevet (inkl. UNH og UNT) UNT BrevNr 0062 an..14 BrevNr er altid samme nummer som i UNH-segmentet UNZ AntUNH 0036 n..6 AntUNH er antal breve (antal UNH-segmenter) i kuverten. AntUNH optælles til sidst - når hele UNH-brevet er lavet. Evenex og KMD kontrollerer om dette tal er rigtigt under transmission gennem postkassen. ("overordnet syntakscheck") UNZ KuvertNr 0020 an..14 KuvertNr er altid samme nummer som i UNB-segmentet. MedCom Den gode fodterapiafregning, ver oktober 2005 Revideret

13 Kvalifikatorliste Sygesikringsafregning fra Fodterapeuter, MEDRUC11 I Kvalifikatorlisten er angivet Kvalifikatornavnet, således som dette fremgår af Facitlisten. Kvalifikatornavnet er angivet i alfabetisk orden. Gyldige kvalifikatorværdier for hver enkelt kvalifikator. Kun de viste kvalifikatorværdier må benyttes. Modtages en ugyldig kvalifikator, skal denne dog kunne modtages og skal behandles som om der var tale om default kvalifikator. KvalifikatorDefinitionen der angiver betydningen af hver enkelt kvalifikator. Kvalifikatorlisten erstatter kvalifikatorer i tidligere konsensusdataliste og MIG. KVALIFIKATORLISTE KvalifikatorNavn Gyldige KvalifikatorDefinition vaerdier BARN12 CH CH = Barn af. Ydelsen er givet til sikredes barn. IMSFU IM Anvendes ægte CPR nummer er kvalifikatoren IM. IMSFU SFU Ved alle andre ID numre anvendes kvalifikatoren SFU. KORR C C angiver at der er tale om en korrektion-tilbageføring af beløbet. KUVKVITT 0 Der ønskes ikke positiv kuvertkvittering. KUVKVITT 1 Der ønskes positiv kuvertkvittering. MEDRUC MEDRUC MEDRUC angiver at EDI-meddelelsen er et subset af den europæiske pre-standard "MEDRUC". REGN0002 REGN0003 REGN0003 er ny snitfladeidentifikation pr VERSION U1131U Fodterapiafregning. MedCom Den gode fodterapiafregning, ver oktober 2005 Revideret

14 Testeksempler En sukkersygepatient med to behandlinger. Der foregår som hjemmebehandling, elektronisk henvisning. Alle opdaterede testeksempler findes på MedComs hjemmeside: under fanen MedCom-Standarder under de respektive meddelelsesstandarder. MedCom Den gode fodterapiafregning, ver oktober 2005 Revideret

15 Psykolog Almen læger Fysioterapi / ridefysioterapi Vederlagsfri Fysioterapi / ridefysioterapi Lægevagter Laboratorier Kiropraktorer Tandlæger Fodterapi Oversigtsskema Anvendelse af de enkelte felter fordelt på de forskellige specialer Anvendelse af de enkelte felter i MEDRUC 01. oktober 2005 Specialenr /57 62/65 80 XX 53/ /55/59/60 RUC NR BUS+1:AFR' X X X X X X X X X PNA+PAT+PatID11:CPR:IMSFU' X X X X X X X X X REL+IP+BARN12:SKS:SST X X X X X 0 X 0 0 CTI+CUR++Patienttype13:PTT:SFU X X X X X X X X X PRC+CON' X X X X X X X X X CIN+RFA+Fysioterapidiagnose15:FTD:SFU X CIN+RFA+Psykologhjælp15:HVA:SFU X PAS+PC++Henvtype40:HET:SFU 0 0 X X X DTM+REF:Henvdato39:102 X 0 X X X DTM+RFS:Indsendelsesdato44:102 X 0 X X X X DTM+194:Startdato42:102 X 0 X X 0 0 X X X DTM+206:Slutdato43:102 X 0 X X 0 0 X X X DTM+RET:Ydelsestidspkt33:401 0 X 0 0 X FTX+ACF+++Statistik15abcde 0 X QTY+CON:AntalPsykkonsultationer QTY+TEL:AntalPsykTlfkonsultationer QTY+DET:Antalydelseselementer17 X X X X X X X X X RCS+ACT+Tidspunktskode13:TID:SFU X X X X X X X X X RCS+ACT+pngfe45:PSB:SFU X X X X X 0 X 0 0 RCS+ACT+Ehenvisning:ERF:SFU X 0 X X NAD+AFR+AmtKomnr38:AMTKOM:IM' 0 X 0 0 X NAD+REF+Henviserydernr38:YNR:SFU X 0 0 X X CLI+CO+Ydelsesnr18-32:TKS:SFU X X X X X X X X X GIS+KORR X 0 X 0 DTM+TRD:Behandlingsdato18-32:102 X X X X X X X X X QTY+YDE:Antalydelser X X X X X X X X X RCS+HC+Tidspunktskode18-32:TPK:SFU X X X X X X X X X X = kan udfyldes, se betingelser X = obligatorisk udfyldt 0 = anvendes ikke i dag i specialet S = speciel anvendelse for dette speciale MedCom Den gode fodterapiafregning, ver oktober 2005 Revideret

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08

Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 11-8 1 Den gode lægevagtsafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægevagtsafregning version: U0831U Brvtype: RUC08 MedCom Den gode lægevagtsafregning, ver. 3.1 1. oktober

Læs mere

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10

Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 11-10 2 Den gode psykologafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.04.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Psykologafregning version: U1031U Brvtype: RUC10 MedCom Den gode psykologafregning, ver. 3.1-1. oktober

Læs mere

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01

Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 11-1 1 Den gode lægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Lægeafregning version: U0131U Brvtype: RUC01 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Baggrund...

Læs mere

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02

Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 11-2 1 Den gode speciallægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 15.11.2011 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Speciallægeafregning version: U0231U Brvtype: RUC02 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelse...

Læs mere

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011

Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 12 Det gode kommuneadvis 2. juli 2001 Revideret 01.04.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesadvis version: D2030C Brvtype: DIS20 MEDDIS Indlæggelsessvar version:

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID01: Triggermeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID01: Triggermeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID01, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Triggermeddelelse... 4 Formål... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003

Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 PL 21 Den gode hjemmeplejestatus 1. april 2003 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Hjemmeplejestatus version: D9530C Brvtype: DIS95 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A: Sundhedsfaglige

Læs mere

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011

Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 26 Den gode Øfeldt henvisning 1. januar 2010 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Øfeldthevisning Version: H1230R Brvtype: REF12 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1

De gode stamdata. MEDPID04: Cavemeddelelse. Version 1.0. MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 De gode stamdata MEDPID04: Cavemeddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID04, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Anbefalinger... 4 Eksempel på en cavemeddelelse...

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012

Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 23 Den gode Psykologhenvisning 1. februar 2005 Revideret 01.07.2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Psykologhenvisning version: H1030R Brvtype: REF10 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

De gode kommunerapporter 15. juni 2002

De gode kommunerapporter 15. juni 2002 14 De gode kommunerapporter 15. juni 2002 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Indlæggelsesrapport version: D1630C Brvtype: DIS16 MEDDIS Varsling af færdigbehandling version: D1930C

Læs mere

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008

Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 24 1 Den gode Psykologepikrise 1. juni 2008 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Psykologepikrise version: D1034L Brvtype: DIS10 MedCom Den gode psykologepikrise, ver. 3.4 1. juni

Læs mere

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse

De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse De gode stamdata MEDPID03: Patientstamdatameddelelse Version 1.0 MedCom De gode stamdata, MEDPID03, ver. 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Afsnit A Baggrund... 3 Formål... 3 Patientstamdatameddelelsen... 4 Eksempel

Læs mere

Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03

Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015. EDIFACT Facitliste for. MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03 11-3 2 Den gode tandlægeafregning 1. oktober 2005 Revideret 02.02.2015 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Tandlægeafregning version: U0332U Brvtype: RUC03 MedCom Den gode tandlægeafregning, ver. 3.2 1. oktober

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011

Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 17 Den gode Fysioterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 24.10.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0730R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 Den gode Fysioterapihenvisning 10. juni 2013 Rev. 1. juni 2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0731R Brvtype: REF07, Revideret 01.06.2014 1

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001

Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 7 Den gode KKA / KIA rekvisition 1. marts 2001 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0130K Brvtype: REQ01 1 Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Afsnit

Læs mere

Den gode fysioterapiafregning. 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014. EDIFACT Facitliste for

Den gode fysioterapiafregning. 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014. EDIFACT Facitliste for 11-4 1 Den gode fysioterapiafregning 1. oktober 2005 Revideret 01.06.2014 EDIFACT Facitliste for MEDRUC Fysioterapiafregning version: U0432U Brvtype: RUC04 MedCom Den gode fysioterapiafregning, ver. 3.2

Læs mere

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 0 Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.04.2011 1 Indholdsfortegnelse: Forord...3 Rettelser...3 Indledning...4 Introduktion...6 Facitlisten...8 Segmentgrupper

Læs mere

Fodstatusrapport Konklusion

Fodstatusrapport Konklusion 4p Fodstatusrapport Konklusion Profil til RPT01 laboratoriesvar 20. januar 2012 Revideret 28. februar 2012 EDIFACT Facitliste MEDRPT Laboratoriesvar version: R0130K Brvtype: RPT01 MedCom Fodstatusrapport

Læs mere

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010

Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 9 Den gode patologirekvisition 1. marts 2001 Revideret 08.11.2010 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Patologirekvisition version: Q0330P Brvtype: REQ03 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012

Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 3a Tillæg til Den gode henvisning Drejebog til Den gode pakkehenvisning 1. januar 2012 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Pakkehenvisning version: H0131R Brvtype: REF01 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom

Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april Irene Zuschlag, Michael Due Madsen, Konsulenter, MedCom Møde i Kommune-Sygehus lev.gruppe Fredericia 27. april 2017 Irene Zuschlag, ire@medcom.dk Michael Due Madsen, mdm@medcom.dk Konsulenter, MedCom Tekniske løsningsscenarier akut amb. advis 1. Direkte genbrug

Læs mere

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011

Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 7 2 Den gode KKA/KIA/MIKROBIOLOGI rekvisition 1. oktober 2007 Revideret 08.02.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom

EDIFACT Kursus. Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom EDIFACT Kursus Mandag den 16. juni 2014 hos MedCom Program 1. Velkomst, Præsentationsrunde og programgennemgang 2. MedCom meddelelser generelt 3. EDIFACT gennemgang Syntaksregler Dokumentation 12:00 Frokost

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for

Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret 01.09.2009. Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for 15.1 Den gode recept 1. oktober 2005 Revideret.09.2009 Lægemiddelstyrelsens anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDPRE Recept Version: LMS6 Brvtype: PRE 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser...

Læs mere

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17

Format og schema beskrivelse. SP-Envelope version DataGruppen MultiMed Side 1 af 17 Format og schema beskrivelse SP-Envelope version 1.01 DataGruppen MultiMed - 2009-03-01 Side 1 af 17 Indhold Indhold... 2 Indledning..... 3 Envelope schema A.... 4 Envelope schema B...... 5 Envelope schema

Læs mere

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Ver 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 2 1 Forord 3 2. CONTRL meddelelsen 4 2.1 Funktion 4 2.2 Principper 4 2.2.1 MedCom specifikke principper

Læs mere

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9

3. DEN GODE HENVISNING... 8 20.06.01... 8 10.08.01... 8 17.09.01... 9 12.02.02... 9 27.05.02... 9 28.10.02... 9 Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Telefon 65 43 20 30 Direkte 65 43 20 15 Lokalnr. 15 Telefax 65 43 20 50 E-mail ghe@medcom.dk WWW.medcom.dk Dato 16.01.2012 J.nr. RETTELSER TIL DE GODE EDI-BREVE...

Læs mere

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret

Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 18 Den gode Fodterapihenvisning 1. juli 2002 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fodterapihenvisning version: H0830R Brvtype: REF08 1 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Den gode korrespondance

Den gode korrespondance 2 Den gode korrespondance 1. november 2006 Revideret 01.04.2012 Revideret til fysioterapi 10.3.2014 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDDIS Korrespondancebrev version: D9134L Brvtype:

Læs mere

Den gode Fysioterapihenvisning

Den gode Fysioterapihenvisning 17 2 Den gode Fysioterapihenvisning Rev. 1. August 2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Fysioterapihenvisning version: H0732R Brvtype: REF07 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3

Læs mere

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011

Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 3 Den gode henvisning 1. marts 2001 Revideret 22.09.2011 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste MEDREF Sygehushenvisning version: H0130R Brvtype: REF01 MEDREF Billeddiagnostisk henvisning version:

Læs mere

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN Mødeleder: LHF 10.00 10.30 11.00 Incl. P-journal 12.30 frokost 13.15 14.00 14.20 14.40 LHF: 5 min., IJO og DSL hver 10 min., 20 min. til diskussion LHF HBJ EDI fejlsituationer Der er hele tiden eksempler

Læs mere

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Indhold Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION... 1 Oprettelse af henvisning... 2 Modtagelse af henvisning i GangView... 3 Brug af henvisning i GANGLION...

Læs mere

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION

Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION Indhold Vejledning i brugen af henvisning i GANGLION... 1 Oprettelse af henvisning... 2 Modtagelse af henvisning i GangView... 3 Brug af henvisning i GANGLION...

Læs mere

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012

Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 10110001 11100011 11110010 10011101 19 Den gode MEDBIN 1. juli 2012 Revideret 11. december 2012 Tekniske anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport version: B0131X Brvtype: BIN01

Læs mere

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Henvisninger. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Henvisninger EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN)

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) 27.06.2001 15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 5 BGM... 7 DTM... 9 Segmentgruppe 4 (niveau B)... 11 LIN... 12 Segmentgruppe 5 (niveau B)...

Læs mere

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik

EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik EDI-guide for Regres Bilag 2 Ajourføringshistorik Version 3.3 Final Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Den gode XML MEDBIN. 19.04.2013 Revideret 03.02.2015. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XBIN01 Den gode XML MEDBIN 19.04.2013 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for MEDBIN Binær dokumenttransport VersionCode: XB0131X TypeCode: XBIN01 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m.

Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videresendelse og kvitteringer m.m. Kommunikationsvejledning omkring kopimodtagere, videre sendelse og kvitteringer m.m. 1 Indledning...1 Rollehåndtering...2

Læs mere

Forslag til elektronisk udgave af Undtagelsesredegørelse og Statusredegørelse for fysioterapiområdet. Udarbejdet af arbejdsgruppen,

Forslag til elektronisk udgave af Undtagelsesredegørelse og Statusredegørelse for fysioterapiområdet. Udarbejdet af arbejdsgruppen, Forslag til elektronisk udgave af Undtagelsesredegørelse og Statusredegørelse for fysioterapiområdet Udarbejdet af arbejdsgruppen, 2012-08-22 Revideret 6.1.2014 og 15.1.2014, 31.1.2014 og 26.5.2014 af

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006

Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 7 1 Den gode KKA / KIA rekvisition 31. dec 2006 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDREQ Laboratorierekvisition version: Q0131K Brvtype: REQ01 MedCom Den gode fælles lab.rekv 9.0 5.

Læs mere

Analyse og løsningsforslag - grænsegænger problematik

Analyse og løsningsforslag - grænsegænger problematik 1. Grænsegængere Dette er en beskrivelse af et forslag til et nyt og sammenhængende system omkring grænsegængere. Definitioner i denne sammenhæng: Dansker: en person, der altid har haft et CPR-nr. Udlænding:

Læs mere

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA)

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) 01.03.2001 13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1 (niveau A)... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe 3 (niveau A)...

Læs mere

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final EDI-guide for ONTRL Version 1.0 Final EDI-guide ONTRL, bilag 1 - EDIFAT Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for EDIFAT og ONTRL EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation. 01.06.2004 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for BS XDIS13 Det gode XML bookingsvar BookingConfirmation 01.06.2004 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML Bookingsvar VersionCode: XD1333L TypeCode: XDIS13 1 2 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Lægesystemleverandørmøde

Lægesystemleverandørmøde Dagsorden 1. Referat fra sidst. 2. Siden sidst, meddelelser 3. MedCom 5 hvad sker der 4. Webservice, blanketstandarder 5. Lægesystemernes planer 6. Nyt om Sundhedsdatanettet 7. Partnerskabstabellen 8.

Læs mere

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret

Syntaks- og kommunikationsregler. for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 0 Syntaks- og kommunikationsregler for MedComs EDIFACT meddelelser 1. marts 2001 revideret 01.06.2012 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Rettelser... 3 Indledning... 3 Introduktion... 6 Facitlisten...

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 006-09 Det særlige sundhedskort er blevet moderniseret. Ændringerne

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN 1. Velkomst 2. Baggrund for mødet, Mogens Engsig-Karup 3. Kommissorium for gruppen 4. Fejlsituationer med udgangspunkt i de use cases, Mogens Engsig-Karup har oplistet. Yderligere use cases af fejlsituationer,

Læs mere

Den gode receptfornyelse 1.oktober 2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for

Den gode receptfornyelse 1.oktober 2006 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for 20.1 Den gode receptfornyelse 1.oktober 2006 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfglige nblinger og EDIFACT Fcitliste for MEDPRE System-receptfornyelse version: R6031W Brvtype: PRE60 1 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Eksport af Henvisningshotel Data

Eksport af Henvisningshotel Data Eksport af Henvisningshotel Data Dokumentation i forbindelse med eventuelt leverandørskifte, i forbindelse med udbud af det eksisterende henvisningshotel. Eksport af Henvisningshotel Data Kort beskrivelse

Læs mere

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) EDI-applikationen 2009 Indhold 1 Indledning 1 1.1 Konverterede data fra Partnerskabstabellen 1 1.2 Totaludtræk 1 1.2.1 Organisering i SOR 1 1.2.2 Administrationspraksis

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Breve Fraser Makroer m.m.

Breve Fraser Makroer m.m. Koncern IT Anvendelse og udvikling Breve Fraser Makroer m.m. Oprettelse af brevprofiler (margintekst) 2 Anvendelse af brevmodul 4 Funktionsfelter i notatmodulet 6 Fremhævet tekst i notater 8 Standardtekster

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for

Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile. 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009. Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XDAO01 Det gode XML analyseregister LaboratoryAnalysisFile 1. oktober 2008 Revideret 01.09.2009 Sundhedsfaglige anbefalinger og XML Facitliste for XML KBA analyserepertoire VersionCode: XA0138Z TypeCode:

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning

Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Vejledning til indberetning af oplysninger om handicappede og udsatte voksne til Danmarks Statistik via Webløsning Version 6 side 1 Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Start indberetninger... 4 Kontaktoplysninger...

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Den Gode VANSEnvelope. MedCom

Den Gode VANSEnvelope. MedCom Den Gode VANSEnvelope MedCom Den Gode VANSEnvelope Jacob Glasdam Bolette Friis Jensen KMD Erik Jacobsen Multimed Ole Vilstrup CSC Thomas Jørgensen Evenex Dorthe Skou Lassen MedCom Gitte Fleckner Henriksen

Læs mere

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F

EDI-guide for Regres. Version 3.3 draft F EDI-guide for Regres Version 3.3 draft F Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for Regres EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation Kommune Lægepraksis Hospital Udkastet er udarbejdet af; Thomas Koldkur Bitsch Konsulent Kvalitet og Sundhedsdata, Strategisk kvalitet Skottenborg

Læs mere

Releasenote november 2014

Releasenote november 2014 Releasenote november 2014 Generelle funktioner Leverandørfelt påkrævet på ydelser Linjeskift i datavisninger Printknap Filtre på indsatskataloget MedCom Autosignatur på medcom Indlæggelsesrapport Kalender

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret

Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 4 Det gode KKA / KIA laboratoriesvar 1. marts 2001 Revideret 03.02.2015 Sundhedsfaglige anbefalinger og EDIFACT Facitliste for MEDRPT Laboratoriesvar version: R0131K Brvtype: RPT01 MedCom Det gode KKA/KIA

Læs mere

Referat fra REFHOST - evalueringsmøde

Referat fra REFHOST - evalueringsmøde Referat fra REFHOST - evalueringsmøde Dato: 27.05.09 Vor ref.: IJO Dato: Onsdag den 20. maj 2009 Sted: Deltagere: MedCom Bo Christensen, Region Syddanmark Rikke Maja Kromann, Region Sjælland Anfinn Leivsson

Læs mere

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S

Dokumentdefinition. EDI-light Faktura TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition EDI-light Faktura TDC A/S Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Revisionshistorie... 2 Indledning... 3 Beskrivelsen... 3 Opbygning... 3 Produktnumre... 3 Moms... 3 Kreditnota...

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold

Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve. Indhold Guide: Start- & Slutbreve og modtagelse af breve Indhold Hvorledes laves et start/slut (epikrise) brev?... 1 Hvorledes rettes skabelonen?... 1 Ændring af andre skabeloner (breve)... 3 Hvordan kan man finde

Læs mere

Praktiserende tandlæger

Praktiserende tandlæger Praktiserende tandlæger Hvad skal de kunne af MedCom meddelelser jf. ny overenskomst. 27. april 2014, MedCom Ib Johansen Baggrund I seneste overenskomst mellem RLTN og Dansk Tandlægeforening er der aftalt

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 004-14 Ny aftale om fodterapi Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Læs mere

Forslag til elektronisk udgave af Undtagelsesredegørelse og Statusredegørelse for fysioterapiområdet. Udarbejdet af Ib Johansen, 2012-04-21

Forslag til elektronisk udgave af Undtagelsesredegørelse og Statusredegørelse for fysioterapiområdet. Udarbejdet af Ib Johansen, 2012-04-21 Forslag til elektronisk udgave af Undtagelsesredegørelse og Statusredegørelse for fysioterapiområdet Udarbejdet af Ib Johansen, 2012-04-21 Baggrund MedCom har fået til opgave at få det nuværende papirblanket

Læs mere

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS

Registrering i Patientadministrativt system - OPUS Sygehus: Oprettet af: Gælder for: Oprettet dato: August 2011 Side 1 af 11 ANVENDELSE AF CPR-KOMPONENT ved generering af Erstatnings CPR-numre Formål: At sikre, at der oprettes éntydige erstatnings CPR-numre

Læs mere

EDI løsninger. - nu også til tandlæger

EDI løsninger. - nu også til tandlæger EDI løsninger - nu også til tandlæger Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Vejledning til EDI portalen... 4 Kald fra Dental Suite forside af EDI portal... 11 Kald fra Al Dente... 12 Kald fra PC tandlægesystem,

Læs mere

Meddelelsesimplementeringsvejledning. til. MEDPRE-meddelelser

Meddelelsesimplementeringsvejledning. til. MEDPRE-meddelelser Meddelelsesimplementeringsvejledning til MEDPRE-meddelelser Vejledning og noter til implementering af Meddelelser til EDI-recepter Sundhedsstyrelsens MEDPRE-gruppe version 1.2 - maj 1999 Forord EDI-transmission

Læs mere

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C

MedCom Rugårdsvej 15, 2. sal DK-5000 Odense C Rettelser til de gode XML-breve De fejl vi hidtil har fundet kan I se i dette brev, og fremover vil I også kunne finde dem på vor hjemmeside: www.medcom.dk under fanen Standarder - hvor der er en særlig

Læs mere

Temamøde for kiropraktorer. den 9. maj 2011. Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh.

Temamøde for kiropraktorer. den 9. maj 2011. Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh. Temamøde for kiropraktorer den 9. maj 2011 Datakonsulent Finn Roth Hansen Telefon 48 20 54 65, mobil 24 89 02 16 Mail finn.roth.hansen@regionh.dk Datakonsulent Datakonsulenterne i Region Hovedstaden Finn

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Tillæg kiropraktorer. Indholdsfortegnelse

Tillæg kiropraktorer. Indholdsfortegnelse Tillæg kiropraktorer Indholdsfortegnelse 3A.1. Patientkort... 3 4A. Indkaldelse af patienter... 5 4A.1. Udskrift af breve... 5 4A.2. Brevtekster... 7 4A.3. Anvendelse af koder... 9 5A. Afregning... 11

Læs mere

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet

Opsamling fra workshop marts Sygehus-praksispakkeprojektet TLe 28. marts 2015 Opsamling fra workshop 12.-13. marts 2015 Sygehus-praksispakkeprojektet Formålet med workshoppen var at udveksle erfaringer med implementeringen af Sygehuspraksispakkeprojektet i de

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere