Vilkår Ulykkesforsikring Certus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår Ulykkesforsikring Certus"

Transkript

1 Vilkår Ulykkesforsikring Certus Indhold Indhold...1 Forsikringsvilkår Certus Ulykkesforsikring Oplysning og viljeserklæring Retsforhold Hvornår begynder og hvornår ophører forsikringsdækningen? Hvad skal man huske ved præmiebetaling og forfald og hvad sker der, hvis præmien ikke betales rettidigt? Fortrydelsesret Hvilke regler gælder ved ændringer i forsikredes erhverv og hvad sker der, når det forsikrede barn fylder 18 år? Oplysningspligt før aftalens indgåelse Hvilke pligter er der ved ulykketilfældets indtræden? Hvilke følger har det at misligholde pligterne? Hvornår betales erstatningen? Hvilke regler gælder ved fornyet invaliditetsbedømmelse? Hvilke forældelses og klagefrister gælder? Hvilken lov finder anvendelse på forsikringen og hvilke regler gælder vedrørende hjemting? Afsluttende regler, ændringer i forsikringsbetingelserne og/eller præmien Hvad dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen ikke? Indskrækning af ydelsen Hvilke personer dækker forsikringen ikke? Forsikringens dækningsomfang...8 C-DK-QBE

2 Forsikringsvilkår Certus Ulykkesforsikring Deres forsikringsselskab er: QBE Insurance (Europe) Limited. Registered in England No ; Home State - United Kingdom. Authorised and regulated by the Financial Services Authority; Registration number Registered address: Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London, EC3M 3BD, United Kindom Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Forsikringsselskabets kontraktpartnere (cover holder) af Deres forsikring er: balticfinance Danmark ApS, Nørregade 19, 6100 Haderslev, (i det følgende kaldt balticfinance) Postbox 302, 6330 Padborg Alt korrespondance, begæring og andre erklæringer skal rettes til: balticfinance Danmark ApS, Postbox 302, 6330 Padborg, Tel , Fax Kontraktgrundlag: For forsikringsaftalen gælder de almindelige forsikringsbetingelser samt øvrige aftaler (f.eks. særlige betingelser, tillægsbetingelser, klausuler, tarifbestemmelser). I de almindelige forsikringsbetingelser er det især forsikringsydelsens måde, omfang og forfald der er beskrevet. Samtlige almindelige og specielle betingelser, der er gældende for denne kontrakt er beskrevet i den følgende tekst, såfremt der i henhold til forsikringsbeviset ikke er truffet andre aftaler. Gældende retsforhold: Forsikringsforholdet bliver indgået pga. forsikringsselskabets berettigelse til udøvelse af grænseoverskridende tjenesteydelser efter EU-skadesforsikringsdirektiv. Tilsynsførende myndighed: Forsikringsselskabet er underlagt Financial Services Authority; Registration number United Kingdom og igennem dem tilmeldt det danske finanstilsyn. 1 Oplysning og viljeserklæring 1. Forsikringsselskabet er QBE Insurance (Europe) Limited. Registered in England No ; Home State - United Kingdom. Registered address: Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London, EC3M 3BD, United Kindom Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) , i det følgende kaldet QBE 2. QBE og balticfinance har beføjelse at modtage oplysninger, der er påkrævet ifølge kontrakten, viljeserklæringer, skadesanmeldelser samt betaling. 3. QBE eller baltifinance erklærer accept eller afvisning af kontrakter over for de forsikrede personer og/eller de ansvarlige mæglere. 4. Det er udelukkende QBE eller balticfinance, som er ansvarlig for alle relevante sager med hensyn til kontrakten. 5. Hvis forsikringstageren har ændret adresse og har undladt at give QBE eller balticfinance besked herom, er det tilstrækkeligt, at QBE eller balticfinance sender et brev med den obligatoriske korrespondace til den adresse, som QBE eller balticfinance senest har fået oplyst. Korrespondancen bliver gyldig fra det tidspunkt, hvor den uden adresseændringen ville være kommet forsikringstageren i hænde ved regelmæssig postgang. 6. Hvis De opholder Dem i udlandet i en længere periode, bør De for Deres egen skyld give QBE eller balticfinance et navn og en adresse på en person i Danmark, som på Deres vegne kan modtage meddelelser fra QBE eller balticfinance. C-DK-QBE

3 2 Retsforhold 1. Når forsikringstageren underskriver kontrakten, tegner vedkommende en ulykkesforsikring hos QBE. 2. Forsikringstagerens rettigheder og forpligtelser fremgår af forsikringsbetingelserne. 3. Alle bestemmelser der gælder for forsikringstageren, gælder også for dennes juridiske efterfølger og øvrige personer, der kan gøre krav gældende. 4. Før forfald kan forsikringskravene hverken overdrages eller pantsættes uden forsikringsselskabets tilladelse. 3 Hvornår begynder og hvornår ophører forsikringsdækningen? 1. Forsikringsdækningen begynder den dato, der er anført på forsikringsbeviset, under forudsætning af at præmien betales efter gældende frist. Hvis den forfaldne præmie ikke betales, er QBE eller balticfinance forpligtet til at sende en skriftlig påmindelse med en betalingsfrist på 14 dage. Hvis den skyldige præmie ikke betales inden den nye frist, ophører forsikringsdækningen. I så fald har forsikringsselskabet også ret til at ophæve forsikringen, således at den bortfalder øjeblikkeligt. 2. Forsikringen bliver indgået for en etårig periode og fortsætter et år ad gangen, medmindre den opsiges af forsikringstageren eller QBE / balticfinance 1 (en) måned før udgangen af et forsikringsår. 3. Efter en anmeldt skade og indtil 14 dage efter udbetaling af forsikringssummen eller afslutning af skadesagen, har både forsikringstageren og QBE/ balticfinance ret til skriftligt at opsige aftalen med 14 dages varsel. 4. Forsikringsdækningen træder ud af kraft, hvis de forsikrede personer yder militær tjeneste i krig eller under lignende forhold. Forsikringsdækningen begynder igen, når forsikringstageren har givet forsikringsselskabet besked om tjenestens ophør. 4 Hvad skal man huske ved præmiebetaling og forfald og hvad sker der, hvis præmien ikke betales rettidigt? 1. Forsikringstageren betaler en årspræmie. Årspræmien forfalder til betaling på hver årsdag for forsikringens begyndelse (hovedforfaldsdag). Forsikringstageren kan også vælge, at årspræmien opdeles og betales i halvårlige eller kvartårlige rater. I så fald opkræves et gebyr Den første præmie forfalder til betaling straks efter forsikringsaftalen er indgået, såfremt ikke andet er aftalt. Senere præmier forfalder til betaling på de forfaldsdage, der er aftalt. 2. Hvis der er truffet aftale om at betale præmien i rater og præmien ikke bliver betalt til tiden, skal alle resterende betalingspræmier betales straks. 3. Præmien skal betales via PBS eller med indbetalingskort Hvis en forfalden præmie ikke bliver betalt, modtager forsikringstageren en skriftlig rykker med angivelse af det skyldige beløb plus rykkergebyr med en ny betalingsfrist på 14 dage. Rykkeren afsendes tidligst efter forfaldsdag eller præmiens gyldighedstid er udgået. Bliver den skyldige præmie ikke betalt inden for den nye frist, ophører forsikringsdækningen fra forsikringsselskabets side og QBE/ balticfinance har ret til at ophæve kontrakten. 2. Forsikringen betragtes under alle omstændigheder som ophævet, hvis forsikringstageren stadig er i restance 3 måneder efter rykkeren er afsendt. 3. I rykkeren bliver forsikringstageren gjort opmærksom på retsvirkningerne og hvordan vedkommende i givet fald kan afhjælpe dem. 5. Stempelafgift til staten opkræves med første præmie og bliver beregnet efter Stempelloven. 6. Hvis forsikringskontrakten ophører før tid på grund af forhold, der ikke skyldes en forsinket betaling af præmie og forhold der ikke kan tilskrives forsikringstageren, har QBE kun krav på den del af præmien, der svarer til tiden indtil forsikringsaftalens ophør. 5 Fortrydelsesret Ifølge loven har De ret til at fortryde 14 dage efter aftalens indgåelse ved nytegning. C-DK-QBE

4 6 Hvilke regler gælder ved ændringer i forsikredes erhverv og hvad sker der, når det forsikrede barn fylder 18 år? 1. Såfremt forsikringstageren eller en af de forsikrede personer ikke skifter til et erhverv, der er nævnt under 18 stk.1 og 2, skal vedkommende ikke give besked herom. 2. Forsikringen fortsættes på de aftalte præmievilkår, indtil udgangen af det forsikringsår, hvor det forsikrede barn fylder 18 år, derefter ophører ophforsikringsaftalen. 7 Oplysningspligt før aftalens indgåelse 1. QBE overtager forsikringsdækningen i tillid til, at forsikringstageren og de forsikrede personer fuldstændig og i nøje overensstemmelse med sandheden har besvaret alle de spørgsmål, der er blevet stillet i forbindelse med ansøgningen om forsikringen (oplysningspligt). 2. Har forsikringstageren eller de forsikrede personer ikke besvaret alle spørgsmålene eller er de ikke besvaret korrekt, gælder forsikringslovens regler om forkerte oplysninger, efter hvilken forsikringsdækningen kan bortfalde helt eller delvis. Drejer det sig om forkerte oplysninger eller fortielser fra den forsikredes side, har det den samme virkning, som om forsikringstageren havde brudt oplysningspligten, selvom forsikringstageren ikke kendte til forsikredes brud på oplysningspligten. 3. Der henvises til de bestemmelser i 17og 19 der er nært forbundet med aspektet tidligere sygdomme og tidligere invaliditet. 8 Hvilke pligter er der ved ulykketilfældets indtræden? 1. Efter en ulykke skal De omgående søge læge og give QBE eller balticfinance besked herom. De forsikrede personer skal overholde de lægelige forskrifter og i øvrigt begrænse ulykkesfølgerne mest muligt. 2. Hvis der i starten kun optræder ubetydelige følgevirkninger af ulykken, er der ikke tale om misligholdelse, hvis de forsikrede personer først søger læge eller giver QBE besked, når det virkelige omfang af ulykken viser sig. 3. QBE eller balticfinance sender en skadesanmeldelsesblanket, som skal udfyldes i overensstemmelse med sandheden og den skal omgående sendes retur til QBE eller balticfinance. Supplerende relevante oplysninger skal også straks meddeles QBE eller balticfinance. 4. De forsikrede personer skal medvirke til, at de lægeattester og erklæringer, som forsikringsselskabet forlanger, udfærdiges omgående. 5. De forsikrede personer har pligt til at lade sig undersøge af en læge, som forsikringsselskabet udpeger. I den forbindelse overtager forsikringsselskabet omkostningerne og den forsikredes tabte arbejdsfortjeneste. Drejer det sig om selvstændige, der ikke konkret kan dokumentere et løntab, bliver der udbetalt et fast beløb, der udgør 1,5 promille af den forsikrede invaliditetssum dog højst 1000,- kr. 6. De læger, som også i anden sammenhæng har behandlet og undersøgt de forsikrede personer for andre forsikringsselskaber og myndigheder, er bemyndiget til at give de nødvendige oplysninger. 7. Dødsfald skal meddeles QBE skriftligt i løbet af 48 timer regnet fra det tidspunkt, hvor forsikringstageren, den forsikredes arvinger eller begunstigede personer er blevet orienteret om dødsfaldet. 8. Forsikringsselskabet skal bemyndiges til at foretage en obduktion af en læge, som selskabet har udpeget. C-DK-QBE

5 9 Hvilke følger har det at misligholde pligterne? 1. Hvis der er tale om forsætlig misligholdelse af de pligter, der er nævnt under 8, bortfalder forsikringsdækningen. 2. Er der tale om grov, uagtsom misligholdelse af de pligter, der er nævnt under 8, dækker forsikringen dog stadig, såfremt misligholdelsen ikke har afskåret forsikringsselskabet fra at kunne konstatere, om der foreligger en dækningsberettiget ulykke eller fra at kunne udmåle erstatningen. 3. Hvis de forsikrede personer ved en fejl dels undlader at give en oplysning dels ikke opfylder de pligter, der er i henhold til kontrakten, er forsikringsselskabet forpligtet til at dække skaden, hvis det kan dokumenteres, at det drejer sig om en fejl og at de forsikrede personer efter at have erkendt fejlen omgående opfylder de kontraktlige pligter. 10 Hvornår betales erstatningen? 1. Når QBE eller balticfinance har modtaget de dokumenter fra forsikringstageren, som er nødvendige for at kunne belyse ulykken og dens følger samt dokumentation for at den lægebehandling, der er nødvendig for kunne fastsætte invaliditets-/méngraden er afsluttet, er forsikringsselskabet forpligtet til i løbet af en måned at redegøre for, om kravet anerkendes og i givet fald omfanget af dækningen ved invaliditetskrav er der tale om 3 måneder. De omkostninger forsikringstageren har i forbindelse med begrundelse af dækningskravet refunderes ubegrænset inden for de rammer, der er almindelige i Danmark dette gælder dog ikke for juridisk rådgivning. 2. Hvis forsikringsselskabet anerkender kravet, eller hvis den forsikrede person og forsikringsselskabet er blevet enige om ulykkestilfældet og erstatningens størrelse, udbetaler forsikringsselskabet erstatningen i løbet af 14 dage. 3. Før lægebehandlingen er afsluttet, kan der udbetales et passende forskud af den forventede invaliditetsydelse, såfremt den forsikrede er uden for livsfare dog højst 10% af basissummen og max , - kr. 4. Hvis ulykken fører til døden inden for 1 år efter ulykken, udbetales den aftalte dødsfaldssum fratrukket det forskud, der er udbetalt. 11 Hvilke regler gælder ved fornyet invaliditetsbedømmelse? 1. Den forsikrede og forsikringsselskabet har ret til årligt indtil 3 år efter ulykkestilfældet at få foretaget en ny lægelig bedømmelse af invaliditetsgraden. Begæring om ny bedømmelse skal fremsættes af forsikringsselskabet ved at afgive erklæring i henhold til 10, 1 og den forsikrede skal så få foretaget denne undersøgelse inden for 1 måned efter, at vedkommende har modtaget erklæringen fra forsikringsselskabet. Hvis der fastsættes en højere invaliditetserstatning end den forsikringsselskabet allerede har udbetalt, forrentes restbeløbet efter Renteloven. 2. Indtil barnet fylder 14 år forlænges fristen i 11, stk.1 fra tre til fem år. Fem-årsfristen stopper dog på det tidspunkt, hvor det forsikrede barn fylder 18 år. C-DK-QBE

6 12 Hvilke forældelses og klagefrister gælder? 1. Krav ifølge denne forsikringsaftale forældes efter 2 år. Forældelsen begynder med udgangen af det år, hvor kravet kan rejses. Hvis den forsikrede person har anmeldt et krav, suspenderes forældelsesfristen, indtil den forsikrede har modtaget en skriftlig afgørelse fra forsikringsselskabet Er den, der har rejst forsikringskravet uenig i QBE`s afgørelse efter 10, stk.1, kan der inden for 6 måneder efter modtagelsen af erklæringen for egen regning: - indgives en klage til Ankenævnet for Forsikring eller - anlægges en retssag ved domstolene. 2. Udløber 6-månedersfristen uden at der er indgivet en klage eller anlagt en retssag, kan den pågældende kun rejse de krav, som forsikringsselskabet har anerkendt. Alle øvrige krav er forældede. I meddelelsen ifølge 10 vil forsikringstageren blive gjort opmærksom på fristen og de retsvirkninger, der medfølger, hvis fristen ikke overholdes I tilfælde af at De som forbruger ønsker at klage, kan De sende en klageskrivelse til Ankenævnet for Forsikring. Klagen skal udfærdiges på en særskilt blanket, som De bl.a. kan rekvirerer hos Ankenævnets sekretariat. Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf Indgives klagen rettidig til Ankenævnet suspenderes fristen ifølge 12, 2 stk. 1 og forældelsesfristen ifølge 12, 2 stk. 2, indtil der er truffet en endelig afgørelse. 3. Efter Ankenævnets afgørelse har begge parter ret til at anlægge en retssag ved domstolene. Retssagen skal anlægges omgående dog senest 30 dage efter Ankenævnet har bekendtgjort afgørelsen. Overholdes denne frist ikke finder 12 stk.2, 2 tilsvarende anvendelse. 13 Hvilken lov finder anvendelse på forsikringen og hvilke regler gælder vedrørende hjemting? Ifølge Retsplejelovens 244 kan forsikringstageren anlægge en retssag ved sit eget hjemting dvs. når der er tale om forbrugeraftaler, som ikke er indgået ved personlig henvendelse på erhvervsdrivendes faste forretningssted. 2. QBE kan anlægge en retssag ved forsikringstagerens hjemting. Supplerende værneting kan være retten på det sted, hvor forsikringstagerens erhvervsmæssige hovedkontor er beliggende eller retten på det sted, hvorfra virksomheden udøves. 1. Denne forsikring er underlagt dansk ret på trods af 13 stk.2, 2. Det er især bestemmelserne i Forsikringsloven, der gælder såfremt ikke andet udtrykkeligt er fastsat i denne kontrakt. 2. QBE gør udtrykkeligt opmærksom på, at QBE er et engelsk forsikringsselskab og underlagt de engelske forsikringstilsynsmyndigheder. De gældende engelske regulativer og tariffer er derfor ikke anmeldt det danske finanstilsyn, men overvåges af det engelske forsikringstilsyn i henhold til det 3. EU-skadesforsikringsdirektiv 14 Afsluttende regler, ændringer i forsikringsbetingelserne og/eller præmien 1. Såfremt ikke andet er aftalt i forsikringsbetingelserne gælder lovbestemmelserne. 2. QBE kan forhøje præmien for eksisterende aftaler med virkning fra begyndelsen af den næste forsikringsperiode det gælder også for tillægsforsikringer. Inden for en måned efter at den forsikrede har modtaget meddelelse om præmieforhøjelsen fra forsikringsselskabet, kan vedkommende opsige kontrakten med virkning fra den dag, ændringen træder i kraft. Opsigelsen skal meddeles skriftligt. 3. Hvis de betingelser, der er grundlæggende for kontrakten, ændres eller udvides til fordel for den forsikrede uden at det medfører præmietillæg, gælder de for denne kontrakt med øjeblikkelig virkning. C-DK-QBE

7 15 Hvad dækker forsikringen? 1. Forsikringen giver dækning for ulykker, der rammer de forsikrede personer, mens kontrakten er gyldig. 2. Forsikringen dækker ulykker over hele verden i døgnets 24 timer. 3. Ved ulykkestilfælde forstås en enkelt, pludselig og ikke forventet hændelse, som sker til en konstaterbar tid og sted, og som resulterer i en utilsigtet beskadigelse eller skade på den forsikrede person. 4. Det betragtes også som ulykkestilfælde, hvis muskler, sener, ledbånd eller kapsler forvrides, forstrækkes eller springer i arme og ben eller i rygsøjlen, som følge af forhøjet kraftanstrengelse (inkl. mave-, bug-, eller underlivsbrud). Diskusprolaps er også forsikret, såfremt det skyldes en ulykke, der er i overensstemmelse med disse betingelser. 5. Det betragtes også som en ulykke, hvis den forsikrede person får en skade ved retmæssigt at have forsvaret eller have været med til at redde andre mennesker. 6. Forgiftning forårsaget af gasser, dampe, støvskyer, syre el.lign., der pludselig opstår regnes også for en pludselig hændelse, hvis den forsikrede person har været under påvirkning i flere timer. 7. Ulykker forårsaget af stråling, såfremt de ikke er forårsaget af regelmæssig omgang med stråleapparater. 16, stk.8 er dog en undtagelse. 8. Ulykker forårsaget af madforgiftning. Indtagelsen af andre stoffer gennem svælget dækkes kun hos børn indtil de fylder 14 år. 9. Som ulykkestilfælde forstås også udbrud af infektionssygdomme, forårsaget af hudbeskadigelse igennem bid af dyr. 10. Almindelige dykkerskader dækkes også, selvom der ikke foreligger en pludselig hændelse. 11. Drukning, kvælning og ihjelfrysning betragtes også som ulykke i overensstemmelse med disse betingelser. 16 Hvad dækker forsikringen ikke? 1. Ulykker som følge af - ånds- eller bevidsthedsforstyrrelse - slagtilfælde, epileptiske anfald eller andre krampeanfald, som rammer hele den forsikrede persons krop. Forsikringen dækker dog, hvis disse forstyrrelser eller anfald er forårsaget af et ulykkestilfælde, der er omfattet af denne forsikring. 2. Forsikringen dækker ikke, hvis den forsikrede er fører af et motorkøretøj og har en promille på over 0,5. 3. Ulykker som rammer den forsikrede person ved at denne forsætligt udfører eller forsøger at udføre en strafbar handling. 4. Ulykker, som direkte eller indirekte skyldes krig, borgerkrig eller lignende begivenheder. Forsikringsdækningen ophører 14 dage efter, at der er udbrudt krig i det område, hvor den forsikrede person befinder sig. Perioden forlænges dog til en måned, hvis det ikke er muligt for den forsikrede person at forlade krigsområdet, trods bestræbelser og grunde, som den forsikrede ikke kan gøre for. 5. Ved indre uroligheder (bandekrig etc.) eller andre voldsomme konflikter ydes der kun dækning, såfremt den forsikrede ikke har deltaget aktivt eller har deltaget aktivt, men så ikke på urostifters side (i alle andre tilfælde gælder 16, stk. 4). 6. Forsikringen dækker ikke ulykker, hvor - forsikrede har været pilot i et luftfartøj (også ved sportsflyvning), såfremt en tilladelse er påkrævet, herunder faldskærmsudspring. - forsikrede har været besætningsmedlem i et luftfartøj. - forsikrede har udøvet erhvervsmæssig beskæftigelse ved hjælp af et luftfartøj. - forsikrede har benyttet sig af et rumfartøj. C-DK-QBE

8 7. 1. Forsikringen dækker ikke ulykker, der rammer forsikrede som - fører af - forsædepassager i - eller øvrig passager i et motorkøretøj under deltagelse i motorvæddeløb og tilhørende trænings-/prøvekørsler, hvor det helt eller delvist kommer an på at opnå maksimale hastigheder. 8. Ulykker der direkte eller indirekte skyldes atomkraft. 9. Beskadigelse af diskus samt blødninger fra indre organer eller hjerneblødninger, medmindre hovedårsagen skyldes et af de ulykkestilfælde, der er nævnt under Legemsbeskadigelse som følge af behandlingstiltag eller indgreb, som den forsikrede person foretager eller lader foretage på sin egen krop. Forsikringen dækker dog, hvis behandlingstiltagene eller indgrebene, var nødvendige pga. et ulykkestilfælde omfattet af denne forsikring dette gælder også strålediagnostiske og terapeutiske behandlinger. Manicure og pedicure samt fjernelse af ligtorne og hård hud betragtes ikke som indgreb eller behandlingstiltag. 11. Ulykker forårsaget af sygelige forstyrrelser som følge af psykiske reaktioner dækkes kun, hvis det dels kan dokumenteres, at tilstanden skyldes et af de ulykkestilfælde, der er nævnt under 15 og dels at tilstanden skyldes en organisk beskadigelse af nervesystemet eller epilepsi, der er forårsaget af ulykken. 17 Indskrækning af ydelsen 1. Der gives ingen dækning for allerede existerende skader. 18 Hvilke personer dækker forsikringen ikke? 1. Selvom der betales præmie dækker forsikringen ikke personer, der er varigt syge (herunder også sindssyge) i et sådant omfang, at de er afhængige af andres hjælp for at kunne klare sig i hverdagen. 2. Følgende erhverv kan ikke forsikres og er heller ikke forsikret, selvom der betales præmie: Militærpersonale som er aktiv i krigs-og kriseområder, sprængstofeksperter, eftersøgnings- og rydningspersonale, besætningsmedlemmer på alle typer af flyvemaskiner og cirkusartister, stuntmen, dyretæmmere, bodyguards og personer som arbejder med kernekraftrisiko. 3. Forsikringsdækningen ophører, hvis den forsikrede person på et tidspunkt ikke kan forsikres i. følge af 18, stk.1-2. Samtidig slutter kontrakten og beløb, der er betalt for meget, refunderes. 4. Følgende hovederhvervsaktiviteter skal forespørges hos forsikringsselskabet, om dækning er muligt: Professionelle sportsfolk, professionelle dykkere, besætning på boreplatformer, erhvervsfiskere og brobygningsarbejdere. 19 Forsikringens dækningsomfang De ydelser, der kan aftales mod præmiebetaling, bliver beskrevet i det følgende 1. Dødsfaldsdækning Hvis ulykken fører til døden inden for et år, er der krav på den forsikrede dødsfaldsdækning. 2. Invaliditetserstatning 1. en forudsætning for dækning er at a) den forsikrede person som følge af ulykken får varig beskadigelse af den legemlige eller åndelige ydeevne (invaliditet). b) invaliditeten er opstået inden for et år efter ulykken og at den inden for 24 måneder efter ulykken er dokumenteret ved lægeerklæring og anmeldt over for QBE eller balticfinance af forsikringstageren. 2. Hvis den forsikrede person dør i løbet af et år efter ulykken og som følge deraf bortfalder kravet om invaliditetserstatning. 3. Dør den forsikrede inden for 1 år efter ulykkestilfældet af årsager, der ikke skyldes ulykken eller dør forsikrede senere end 1 år efter ulykken uanset af hvilken årsag og var der indtrådt krav C-DK-QBE

9 om invaliditetserstatning, betales invaliditetserstatning svarende til den méngrad, som antageligt ville være blevet fastsat efter lægelige bedømmelse. 4. Invaliditetserstatningen betales ud fra den aftalte invaliditetssum, og udbetales altid i form af en engangsydelse. 5. Forsikringssummen og méngraden danner grundlag for beregningen af invaliditetserstatningen. Arbejdsskadestyrelsens méntabel er udvidet på følgende måde. Ved tab af eller ingen funktionsdygtighed i de legemsdele og sanseorganer, der er nævnt nedenfor er det kun denne méngradtabel, der gælder. En arm 80 % En hånd 75 % En tommelfinger 30 % En pegefinger 20 % En anden finger 10 % Alle fingre på en hånd 70 % Et ben 80 % En fod 70 % En storetå 15 % En anden tå 5 % Et øje 60 % Hørelse på det ene øre 40 % Lugtesans 10 % Smagssans 10 % Stemmen 50 % 6. Ved delvis tab eller tab af funktionsevnen hos dele af kroppen fastsættes den dertil svarende procentsats. 7. Rammer ulykken legemsdele eller sanseorganer, der ikke er beskrevet under 19 stk.2,5 fastsættes méngraden efter i hvilket omfang den normale legemlige eller åndelige ydeevne er blevet beskadiget. I den forbindelse er det kun medicinske vurderinger, der tages i betragtning. 8. Rammer ulykken flere legemlige eller åndelige funktioner, lægges méngraderne for hver enkelt funktion sammen. En méngrad højere end 100% kommer dog ikke i betragtning. 9. Hvis ulykken rammer en legemlig eller åndelig funktion, som allerede var varigt beskadiget inden ulykken, fratrækkes den tidligere méngrad i henhold til 19, stk 2, 6. C-DK-QBE

10 3. Progressiv invaliditetstabel Hvis en ulykke i henhold til 19, stk. 2 fører til invaliditetserstatning, udvides den samlede méngrad progressivt i henhold til nedenstående tabel: Invaliditetstabel 225% fra til fra til fra til fra til Bjergningsomkostninger 1. Hvis den forsikrede har været ude for en ulykke, der falder ind under kontrakten, udbetaler forsikringsselskabet en erstatning i henhold til pkt. a-e som er begrænset til det beløb, der er nævnt under 19, stk. 4, 3: a) Refusion af omkostninger i forbindelse med eftersøgning, redning eller bjergning, hvis tjenesten udføres af offentlige- eller privatretlige redningsorganisationer, såfremt der sædvanligvis opkræves betaling eller gebyrer for ydelsen. Disse omkostninger erstattes også, hvis ulykken var umiddelbart truende eller, hvis man efter omstændighederne formodede, at der ville ske en ulykke. b) Refusion af omkostninger til at transportere den tilskadekomne person til sygehuset eller en specialklinik, hvis det efter lægens anordning er medicinsk nødvendigt. c) Erstatning af ekstraudgifter i forbindelse med, at den tilskadekomne skal vende hjem til sin faste bopæl, såfremt disse ekstraudgifter er anordnet af lægen eller de er uundgåelige i henhold til ulykkestilfældet. d) Sker ulykken i udlandet dækkes ekstraudgifter til hjemrejse eller indkvartering for børn under 18 år og den forsikrede persons partner, som er rejst med. e) Fører ulykken til døden i Danmark dækkes udgifterne til transport til afdødes seneste, faste bopæl. Fører ulykken til døden i udlandet dækkes udgifterne til en begravelse i udlandet eller til transport til afdødes seneste, faste bopæl. 2. Forsikringsselskabet overtager omkostningerne, såfremt der ikke er en anden organisation, der overtager udgifterne og dækker behandlingen (f.eks. Falcks redningstjeneste). Hvis en anden organisation kun dækker omkostningerne delvist, erstatter forsikringsselskabet det resterende beløb. 3. Forsikringssummen beløber sig til ,- kr. 5. Kosmetiske operationer og tandskadedækning 1. Hvis den forsikrede person rammes af en ulykke og det som følge deraf er nødvendigt for den forsikrede person at få foretaget en kosmetisk operation efter den afsluttede medicinske behandling erstatter forsikringsselskabet følgende: a) udgifter til lægehonorar C-DK-QBE

11 b) øvrige udgifter ved kosmetiske operationer c) udgifter til ophold og forplejning i klinikken, den højeste erstatning er ,-kr. 2. Operationen og den kliniske behandling af den forsikrede person skal være foretaget inden for 3 år efter ulykkestidspunktet. Er forsikrede endnu ikke fyldt 18 år på ulykkestidspunktet, dækkes udgifterne, selvom operationen og den kliniske behandling ikke er foretaget inden for 3-års fristen, men er afsluttet inden den forsikrede person fylder 21 år. 3. Der ydes kun erstatning i det omfang udgiften ikke erstattes, refunderes eller dækkes fra anden side. Bestrider den anden erstatningsansvarlige imidlertid sit ansvar, kan den forsikrede holde sig til forsikringsselskabet. 4. Medfører ulykken beskadigelse af tænderne og er det nødvendigt at foretage en tandbehandling dækker forsikringsselskabet de nødvendige og rimelige udgifter i det omfang forsikrede ikke har ret til erstatning fra anden side f.eks. pga. lov om forsikring mod arbejdsskade, fra den offentlige børnetandpleje m.v. eller fra den offentlige eller private sygeforsikring samt fra skadevolder. 5. Der er kun dækning for udgifter til tandbehandling, når det drejer sig om tab eller beskadigelse af tænder og implantater, broer, stifttænder, som er en fast bestanddel af det naturlige bid. 6. Der er ikke dækning for udgifter til tandbehandling ved skader på aftagelige proteser eller delproteser, selvom de beskadiges, mens de er i munden. 7. Tandskader, der er opstået ved sammenbidning, tygning eller spisning dækkes ikke 8. a) Var tændernes tilstand svækket inden ulykkestilfældet, f.eks. som følge af fyldninger, genopbygning, rodbehandling, slidtage, fæstetab, paradentose eller andre sygdomme, kan dette medføre, at erstatningen nedsættes eller bortfalder svarende til forringelsen/svækkelsens omfang i forhold til sunde, velbevarede tænder. b) Hvis ulykken medfører beskadigelse af en tand og denne tand er led i en bro, implantatbehandlet, mangler nabotænder eller er nabotænderne svækkede, ydes der kun dækning med et beløb, som svarer til, hvad den nødvendige behandling af en sund, velbevaret tand ville have kostet. c) Når forsikringsselskabet har betalt udgiften til en tandbehandling efter en anmeldt skade, betragtes denne behandling som endelig, og der ydes ikke erstatning til en eventuel udskiftning, reparation eller vedligeholdelse på et senere tidspunkt finder ingen anvendelse. 10. Forsikringssummen for kosmetiske operationer og tandskader er samlet begrænset til ,- kr. pr. ulykkestilfælde. 6. Straksydelse ved alvorlige skader. 1. Hvis ulykken medfører, at den forsikrede person får en af de følgende beskadigelser, udbetales der straks en engangsydelse, såfremt ulykken ikke medfører døden inden for 48 timer: - dobbeltsidig lammelse efter beskadigelse af rygmarven - amputation af en arm, et ben, en fod eller en hånd eller 3.- grads forbrænding af mere end 30% af kroppen - hvis forsikrede bliver blind på begge øjne - vævsskader i to indre organer - brud på to lange rørknogler to forskellige steder - en kombination af mindst to af de følgende skader: a) vævsskader i et indre organ b) brud på en lang rørknogle c) bækkenbrud d) hvis rygraden er brækket 2. Erstatningen udgør 10% af basissum, dog max ,- kr. 7. Dækning af omkostninger i forbindelse med hjemtransport. Hvis den forsikrede person har været ude for et uheld, der falder ind under kontraktens ulykkesdefinition, og vedkommende har været indlagt på et hospital på ulykkesstedet i 14 dage, der ikke er i nærheden af personens hjemsted, erstatter forsikringsselskabet omkostningerne i forbindelse med hjemtransport til et sygehus i forsikredes hjemby eller et sygehus i nærheden C-DK-QBE

12 erstatningen er max kr. Forsikringsselskabet overtager omkostningerne, såfremt der ikke er en anden organisation, der overtager udgifterne og dækker behandlingen (f.eks. Falcks redningstjeneste). Hvis en anden organisation kun dækker omkostningerne delvis erstatter forsikringsselskabet det resterende beløb. 8. Dækning af omkostninger i forbindelse med handicap 1. Hvis den forsikrede persons méngrad medfører et handicap i dagligdagen, hvor den forsikrede er afhængig af bestemte investeringer, afholder forsikringsselskabet udgifterne i henhold til fastsatte maksimumbeløb. 2. I forbindelse med et handicap dækkes følgende omkostninger: a) ombygning af forsikredes faste bopæl, så stedet bliver handicapvenligt. b) indflytning i et handicapvenligt hus eller en handicapvenlig lejlighed. c) udrustning af forsikredes egen personbil, så den bliver handicapvenlig. d) omkostninger i forbindelse med omskoling 3. Forsikringsselskabet yder højst støtte med et beløb op til ,- kr. i op til 5 år efter ulykkestidspunktet, og alle omkostninger skal kunne dokumenteres fra forsikredes side. C-DK-QBE

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms. Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Ulykkesforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 6501-2011

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat

Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Handicappedes Gruppeforsikring Forsikringsvilkår HGF U 1502 AltPrivat Ulykkesforsikring for handicappede 1 Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén

Vilkår for. Ulykkesforsikring. Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén Vilkår for Ulykkesforsikring Dækning fra 5% mén eller fra 8% mén 10-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING Pkt. Tekst Side nr. A Fællesbetingelser 1 1. Hvad dækker forsikringen 1 2. Hvor dækker forsikringen 1 3. Undtaget risiko 1 4. Forsikringssummer 1 5. Præmiens betaling 2 6. Forsikringens

Læs mere

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår 63 Juno-01 Gælder fra februar 2009 2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring

Au Pair forsikring nr. 12801. Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Au Pair forsikring nr. 12801 Europæiske ERV Hjemtransport Codan Arbejdsskadeforsikring & Kollektiv ulykkesforsikring Har du behov for at anmelde en skade? I tilfælde af anmeldelse af skade, i forbindelse

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

POLICE Udskrevet den 24.03.10

POLICE Udskrevet den 24.03.10 POLICE Udskrevet den 24.03.10 Tambohus Ungdomsskole KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Att.: Thomas Andersen Policenr.: Frederiksdal Alle 7 646 442 516 9 7800 Skive Forsikringen dækker 110 elever Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude

Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring. Et økonomisk plaster på såret, hvis uheldet er ude 2012 Dansk El-Forbund Fritidsulykkesforsikring Dansk El-Forbund har indgået aftale med Alka om kollektiv ulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Forsikringsbetingelser for SAFE for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit lån i Santander Consumer Bank.

Læs mere

Kr. 37.50. pr. måned (i 2008) En ulykkesforsikring, der dækker dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen

Kr. 37.50. pr. måned (i 2008) En ulykkesforsikring, der dækker dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen HK heltidsulykke Kr. 37.50 pr. måned (i 2008) En ulykkesforsikring, der dækker dig 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen Vigtigt for alle medlemmer LÆS HER! Den 1. januar 2007 er der sket ændringer i lovgivningen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Indhold 27 / Sønderjysk Forsikring / Børneulykkeforsikring / Forsikringsbetingelsesnummer: U09-042015

Indhold 27 / Sønderjysk Forsikring / Børneulykkeforsikring / Forsikringsbetingelsesnummer: U09-042015 Indhold Fortrydelsesret... 2 Fællesbestemmelser... 3 1. Hvem er forsikret... 3 2. Hvilke skader dækker forsikringen... 3 3. Hvilke skader er ikke dækket under forsikringen... 3 4. Hvilke forholdsregler

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Nr. 23000-002 Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Nordea Finans Danmark A/S Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Fællesbetingelser for Codans Kollektive Hændelsesforsikring for Landsforeningen LEV - i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Hvem er dækket? Erstatningen tilfalder den forsikrede. at

Læs mere

Betingelser. for. Ulykkesforsikring

Betingelser. for. Ulykkesforsikring Betingelser for Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17, DK-2640 Hedehusene Telefon +45 70 26 06 10 Telefax +45 70 26 16 86 E-mail: info@idlforsikring.dk www.idlforsikring.dk

Læs mere