Vilkår Ulykkesforsikring Certus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår Ulykkesforsikring Certus"

Transkript

1 Vilkår Ulykkesforsikring Certus Indhold Indhold...1 Forsikringsvilkår Certus Ulykkesforsikring Oplysning og viljeserklæring Retsforhold Hvornår begynder og hvornår ophører forsikringsdækningen? Hvad skal man huske ved præmiebetaling og forfald og hvad sker der, hvis præmien ikke betales rettidigt? Fortrydelsesret Hvilke regler gælder ved ændringer i forsikredes erhverv og hvad sker der, når det forsikrede barn fylder 18 år? Oplysningspligt før aftalens indgåelse Hvilke pligter er der ved ulykketilfældets indtræden? Hvilke følger har det at misligholde pligterne? Hvornår betales erstatningen? Hvilke regler gælder ved fornyet invaliditetsbedømmelse? Hvilke forældelses og klagefrister gælder? Hvilken lov finder anvendelse på forsikringen og hvilke regler gælder vedrørende hjemting? Afsluttende regler, ændringer i forsikringsbetingelserne og/eller præmien Hvad dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen ikke? Indskrækning af ydelsen Hvilke personer dækker forsikringen ikke? Forsikringens dækningsomfang...8 C-DK-QBE

2 Forsikringsvilkår Certus Ulykkesforsikring Deres forsikringsselskab er: QBE Insurance (Europe) Limited. Registered in England No ; Home State - United Kingdom. Authorised and regulated by the Financial Services Authority; Registration number Registered address: Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London, EC3M 3BD, United Kindom Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) Forsikringsselskabets kontraktpartnere (cover holder) af Deres forsikring er: balticfinance Danmark ApS, Nørregade 19, 6100 Haderslev, (i det følgende kaldt balticfinance) Postbox 302, 6330 Padborg Alt korrespondance, begæring og andre erklæringer skal rettes til: balticfinance Danmark ApS, Postbox 302, 6330 Padborg, Tel , Fax Kontraktgrundlag: For forsikringsaftalen gælder de almindelige forsikringsbetingelser samt øvrige aftaler (f.eks. særlige betingelser, tillægsbetingelser, klausuler, tarifbestemmelser). I de almindelige forsikringsbetingelser er det især forsikringsydelsens måde, omfang og forfald der er beskrevet. Samtlige almindelige og specielle betingelser, der er gældende for denne kontrakt er beskrevet i den følgende tekst, såfremt der i henhold til forsikringsbeviset ikke er truffet andre aftaler. Gældende retsforhold: Forsikringsforholdet bliver indgået pga. forsikringsselskabets berettigelse til udøvelse af grænseoverskridende tjenesteydelser efter EU-skadesforsikringsdirektiv. Tilsynsførende myndighed: Forsikringsselskabet er underlagt Financial Services Authority; Registration number United Kingdom og igennem dem tilmeldt det danske finanstilsyn. 1 Oplysning og viljeserklæring 1. Forsikringsselskabet er QBE Insurance (Europe) Limited. Registered in England No ; Home State - United Kingdom. Registered address: Plantation Place, 30 Fenchurch Street, London, EC3M 3BD, United Kindom Tel: +44 (0) Fax: +44 (0) , i det følgende kaldet QBE 2. QBE og balticfinance har beføjelse at modtage oplysninger, der er påkrævet ifølge kontrakten, viljeserklæringer, skadesanmeldelser samt betaling. 3. QBE eller baltifinance erklærer accept eller afvisning af kontrakter over for de forsikrede personer og/eller de ansvarlige mæglere. 4. Det er udelukkende QBE eller balticfinance, som er ansvarlig for alle relevante sager med hensyn til kontrakten. 5. Hvis forsikringstageren har ændret adresse og har undladt at give QBE eller balticfinance besked herom, er det tilstrækkeligt, at QBE eller balticfinance sender et brev med den obligatoriske korrespondace til den adresse, som QBE eller balticfinance senest har fået oplyst. Korrespondancen bliver gyldig fra det tidspunkt, hvor den uden adresseændringen ville være kommet forsikringstageren i hænde ved regelmæssig postgang. 6. Hvis De opholder Dem i udlandet i en længere periode, bør De for Deres egen skyld give QBE eller balticfinance et navn og en adresse på en person i Danmark, som på Deres vegne kan modtage meddelelser fra QBE eller balticfinance. C-DK-QBE

3 2 Retsforhold 1. Når forsikringstageren underskriver kontrakten, tegner vedkommende en ulykkesforsikring hos QBE. 2. Forsikringstagerens rettigheder og forpligtelser fremgår af forsikringsbetingelserne. 3. Alle bestemmelser der gælder for forsikringstageren, gælder også for dennes juridiske efterfølger og øvrige personer, der kan gøre krav gældende. 4. Før forfald kan forsikringskravene hverken overdrages eller pantsættes uden forsikringsselskabets tilladelse. 3 Hvornår begynder og hvornår ophører forsikringsdækningen? 1. Forsikringsdækningen begynder den dato, der er anført på forsikringsbeviset, under forudsætning af at præmien betales efter gældende frist. Hvis den forfaldne præmie ikke betales, er QBE eller balticfinance forpligtet til at sende en skriftlig påmindelse med en betalingsfrist på 14 dage. Hvis den skyldige præmie ikke betales inden den nye frist, ophører forsikringsdækningen. I så fald har forsikringsselskabet også ret til at ophæve forsikringen, således at den bortfalder øjeblikkeligt. 2. Forsikringen bliver indgået for en etårig periode og fortsætter et år ad gangen, medmindre den opsiges af forsikringstageren eller QBE / balticfinance 1 (en) måned før udgangen af et forsikringsår. 3. Efter en anmeldt skade og indtil 14 dage efter udbetaling af forsikringssummen eller afslutning af skadesagen, har både forsikringstageren og QBE/ balticfinance ret til skriftligt at opsige aftalen med 14 dages varsel. 4. Forsikringsdækningen træder ud af kraft, hvis de forsikrede personer yder militær tjeneste i krig eller under lignende forhold. Forsikringsdækningen begynder igen, når forsikringstageren har givet forsikringsselskabet besked om tjenestens ophør. 4 Hvad skal man huske ved præmiebetaling og forfald og hvad sker der, hvis præmien ikke betales rettidigt? 1. Forsikringstageren betaler en årspræmie. Årspræmien forfalder til betaling på hver årsdag for forsikringens begyndelse (hovedforfaldsdag). Forsikringstageren kan også vælge, at årspræmien opdeles og betales i halvårlige eller kvartårlige rater. I så fald opkræves et gebyr Den første præmie forfalder til betaling straks efter forsikringsaftalen er indgået, såfremt ikke andet er aftalt. Senere præmier forfalder til betaling på de forfaldsdage, der er aftalt. 2. Hvis der er truffet aftale om at betale præmien i rater og præmien ikke bliver betalt til tiden, skal alle resterende betalingspræmier betales straks. 3. Præmien skal betales via PBS eller med indbetalingskort Hvis en forfalden præmie ikke bliver betalt, modtager forsikringstageren en skriftlig rykker med angivelse af det skyldige beløb plus rykkergebyr med en ny betalingsfrist på 14 dage. Rykkeren afsendes tidligst efter forfaldsdag eller præmiens gyldighedstid er udgået. Bliver den skyldige præmie ikke betalt inden for den nye frist, ophører forsikringsdækningen fra forsikringsselskabets side og QBE/ balticfinance har ret til at ophæve kontrakten. 2. Forsikringen betragtes under alle omstændigheder som ophævet, hvis forsikringstageren stadig er i restance 3 måneder efter rykkeren er afsendt. 3. I rykkeren bliver forsikringstageren gjort opmærksom på retsvirkningerne og hvordan vedkommende i givet fald kan afhjælpe dem. 5. Stempelafgift til staten opkræves med første præmie og bliver beregnet efter Stempelloven. 6. Hvis forsikringskontrakten ophører før tid på grund af forhold, der ikke skyldes en forsinket betaling af præmie og forhold der ikke kan tilskrives forsikringstageren, har QBE kun krav på den del af præmien, der svarer til tiden indtil forsikringsaftalens ophør. 5 Fortrydelsesret Ifølge loven har De ret til at fortryde 14 dage efter aftalens indgåelse ved nytegning. C-DK-QBE

4 6 Hvilke regler gælder ved ændringer i forsikredes erhverv og hvad sker der, når det forsikrede barn fylder 18 år? 1. Såfremt forsikringstageren eller en af de forsikrede personer ikke skifter til et erhverv, der er nævnt under 18 stk.1 og 2, skal vedkommende ikke give besked herom. 2. Forsikringen fortsættes på de aftalte præmievilkår, indtil udgangen af det forsikringsår, hvor det forsikrede barn fylder 18 år, derefter ophører ophforsikringsaftalen. 7 Oplysningspligt før aftalens indgåelse 1. QBE overtager forsikringsdækningen i tillid til, at forsikringstageren og de forsikrede personer fuldstændig og i nøje overensstemmelse med sandheden har besvaret alle de spørgsmål, der er blevet stillet i forbindelse med ansøgningen om forsikringen (oplysningspligt). 2. Har forsikringstageren eller de forsikrede personer ikke besvaret alle spørgsmålene eller er de ikke besvaret korrekt, gælder forsikringslovens regler om forkerte oplysninger, efter hvilken forsikringsdækningen kan bortfalde helt eller delvis. Drejer det sig om forkerte oplysninger eller fortielser fra den forsikredes side, har det den samme virkning, som om forsikringstageren havde brudt oplysningspligten, selvom forsikringstageren ikke kendte til forsikredes brud på oplysningspligten. 3. Der henvises til de bestemmelser i 17og 19 der er nært forbundet med aspektet tidligere sygdomme og tidligere invaliditet. 8 Hvilke pligter er der ved ulykketilfældets indtræden? 1. Efter en ulykke skal De omgående søge læge og give QBE eller balticfinance besked herom. De forsikrede personer skal overholde de lægelige forskrifter og i øvrigt begrænse ulykkesfølgerne mest muligt. 2. Hvis der i starten kun optræder ubetydelige følgevirkninger af ulykken, er der ikke tale om misligholdelse, hvis de forsikrede personer først søger læge eller giver QBE besked, når det virkelige omfang af ulykken viser sig. 3. QBE eller balticfinance sender en skadesanmeldelsesblanket, som skal udfyldes i overensstemmelse med sandheden og den skal omgående sendes retur til QBE eller balticfinance. Supplerende relevante oplysninger skal også straks meddeles QBE eller balticfinance. 4. De forsikrede personer skal medvirke til, at de lægeattester og erklæringer, som forsikringsselskabet forlanger, udfærdiges omgående. 5. De forsikrede personer har pligt til at lade sig undersøge af en læge, som forsikringsselskabet udpeger. I den forbindelse overtager forsikringsselskabet omkostningerne og den forsikredes tabte arbejdsfortjeneste. Drejer det sig om selvstændige, der ikke konkret kan dokumentere et løntab, bliver der udbetalt et fast beløb, der udgør 1,5 promille af den forsikrede invaliditetssum dog højst 1000,- kr. 6. De læger, som også i anden sammenhæng har behandlet og undersøgt de forsikrede personer for andre forsikringsselskaber og myndigheder, er bemyndiget til at give de nødvendige oplysninger. 7. Dødsfald skal meddeles QBE skriftligt i løbet af 48 timer regnet fra det tidspunkt, hvor forsikringstageren, den forsikredes arvinger eller begunstigede personer er blevet orienteret om dødsfaldet. 8. Forsikringsselskabet skal bemyndiges til at foretage en obduktion af en læge, som selskabet har udpeget. C-DK-QBE

5 9 Hvilke følger har det at misligholde pligterne? 1. Hvis der er tale om forsætlig misligholdelse af de pligter, der er nævnt under 8, bortfalder forsikringsdækningen. 2. Er der tale om grov, uagtsom misligholdelse af de pligter, der er nævnt under 8, dækker forsikringen dog stadig, såfremt misligholdelsen ikke har afskåret forsikringsselskabet fra at kunne konstatere, om der foreligger en dækningsberettiget ulykke eller fra at kunne udmåle erstatningen. 3. Hvis de forsikrede personer ved en fejl dels undlader at give en oplysning dels ikke opfylder de pligter, der er i henhold til kontrakten, er forsikringsselskabet forpligtet til at dække skaden, hvis det kan dokumenteres, at det drejer sig om en fejl og at de forsikrede personer efter at have erkendt fejlen omgående opfylder de kontraktlige pligter. 10 Hvornår betales erstatningen? 1. Når QBE eller balticfinance har modtaget de dokumenter fra forsikringstageren, som er nødvendige for at kunne belyse ulykken og dens følger samt dokumentation for at den lægebehandling, der er nødvendig for kunne fastsætte invaliditets-/méngraden er afsluttet, er forsikringsselskabet forpligtet til i løbet af en måned at redegøre for, om kravet anerkendes og i givet fald omfanget af dækningen ved invaliditetskrav er der tale om 3 måneder. De omkostninger forsikringstageren har i forbindelse med begrundelse af dækningskravet refunderes ubegrænset inden for de rammer, der er almindelige i Danmark dette gælder dog ikke for juridisk rådgivning. 2. Hvis forsikringsselskabet anerkender kravet, eller hvis den forsikrede person og forsikringsselskabet er blevet enige om ulykkestilfældet og erstatningens størrelse, udbetaler forsikringsselskabet erstatningen i løbet af 14 dage. 3. Før lægebehandlingen er afsluttet, kan der udbetales et passende forskud af den forventede invaliditetsydelse, såfremt den forsikrede er uden for livsfare dog højst 10% af basissummen og max , - kr. 4. Hvis ulykken fører til døden inden for 1 år efter ulykken, udbetales den aftalte dødsfaldssum fratrukket det forskud, der er udbetalt. 11 Hvilke regler gælder ved fornyet invaliditetsbedømmelse? 1. Den forsikrede og forsikringsselskabet har ret til årligt indtil 3 år efter ulykkestilfældet at få foretaget en ny lægelig bedømmelse af invaliditetsgraden. Begæring om ny bedømmelse skal fremsættes af forsikringsselskabet ved at afgive erklæring i henhold til 10, 1 og den forsikrede skal så få foretaget denne undersøgelse inden for 1 måned efter, at vedkommende har modtaget erklæringen fra forsikringsselskabet. Hvis der fastsættes en højere invaliditetserstatning end den forsikringsselskabet allerede har udbetalt, forrentes restbeløbet efter Renteloven. 2. Indtil barnet fylder 14 år forlænges fristen i 11, stk.1 fra tre til fem år. Fem-årsfristen stopper dog på det tidspunkt, hvor det forsikrede barn fylder 18 år. C-DK-QBE

6 12 Hvilke forældelses og klagefrister gælder? 1. Krav ifølge denne forsikringsaftale forældes efter 2 år. Forældelsen begynder med udgangen af det år, hvor kravet kan rejses. Hvis den forsikrede person har anmeldt et krav, suspenderes forældelsesfristen, indtil den forsikrede har modtaget en skriftlig afgørelse fra forsikringsselskabet Er den, der har rejst forsikringskravet uenig i QBE`s afgørelse efter 10, stk.1, kan der inden for 6 måneder efter modtagelsen af erklæringen for egen regning: - indgives en klage til Ankenævnet for Forsikring eller - anlægges en retssag ved domstolene. 2. Udløber 6-månedersfristen uden at der er indgivet en klage eller anlagt en retssag, kan den pågældende kun rejse de krav, som forsikringsselskabet har anerkendt. Alle øvrige krav er forældede. I meddelelsen ifølge 10 vil forsikringstageren blive gjort opmærksom på fristen og de retsvirkninger, der medfølger, hvis fristen ikke overholdes I tilfælde af at De som forbruger ønsker at klage, kan De sende en klageskrivelse til Ankenævnet for Forsikring. Klagen skal udfærdiges på en særskilt blanket, som De bl.a. kan rekvirerer hos Ankenævnets sekretariat. Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf Indgives klagen rettidig til Ankenævnet suspenderes fristen ifølge 12, 2 stk. 1 og forældelsesfristen ifølge 12, 2 stk. 2, indtil der er truffet en endelig afgørelse. 3. Efter Ankenævnets afgørelse har begge parter ret til at anlægge en retssag ved domstolene. Retssagen skal anlægges omgående dog senest 30 dage efter Ankenævnet har bekendtgjort afgørelsen. Overholdes denne frist ikke finder 12 stk.2, 2 tilsvarende anvendelse. 13 Hvilken lov finder anvendelse på forsikringen og hvilke regler gælder vedrørende hjemting? Ifølge Retsplejelovens 244 kan forsikringstageren anlægge en retssag ved sit eget hjemting dvs. når der er tale om forbrugeraftaler, som ikke er indgået ved personlig henvendelse på erhvervsdrivendes faste forretningssted. 2. QBE kan anlægge en retssag ved forsikringstagerens hjemting. Supplerende værneting kan være retten på det sted, hvor forsikringstagerens erhvervsmæssige hovedkontor er beliggende eller retten på det sted, hvorfra virksomheden udøves. 1. Denne forsikring er underlagt dansk ret på trods af 13 stk.2, 2. Det er især bestemmelserne i Forsikringsloven, der gælder såfremt ikke andet udtrykkeligt er fastsat i denne kontrakt. 2. QBE gør udtrykkeligt opmærksom på, at QBE er et engelsk forsikringsselskab og underlagt de engelske forsikringstilsynsmyndigheder. De gældende engelske regulativer og tariffer er derfor ikke anmeldt det danske finanstilsyn, men overvåges af det engelske forsikringstilsyn i henhold til det 3. EU-skadesforsikringsdirektiv 14 Afsluttende regler, ændringer i forsikringsbetingelserne og/eller præmien 1. Såfremt ikke andet er aftalt i forsikringsbetingelserne gælder lovbestemmelserne. 2. QBE kan forhøje præmien for eksisterende aftaler med virkning fra begyndelsen af den næste forsikringsperiode det gælder også for tillægsforsikringer. Inden for en måned efter at den forsikrede har modtaget meddelelse om præmieforhøjelsen fra forsikringsselskabet, kan vedkommende opsige kontrakten med virkning fra den dag, ændringen træder i kraft. Opsigelsen skal meddeles skriftligt. 3. Hvis de betingelser, der er grundlæggende for kontrakten, ændres eller udvides til fordel for den forsikrede uden at det medfører præmietillæg, gælder de for denne kontrakt med øjeblikkelig virkning. C-DK-QBE

7 15 Hvad dækker forsikringen? 1. Forsikringen giver dækning for ulykker, der rammer de forsikrede personer, mens kontrakten er gyldig. 2. Forsikringen dækker ulykker over hele verden i døgnets 24 timer. 3. Ved ulykkestilfælde forstås en enkelt, pludselig og ikke forventet hændelse, som sker til en konstaterbar tid og sted, og som resulterer i en utilsigtet beskadigelse eller skade på den forsikrede person. 4. Det betragtes også som ulykkestilfælde, hvis muskler, sener, ledbånd eller kapsler forvrides, forstrækkes eller springer i arme og ben eller i rygsøjlen, som følge af forhøjet kraftanstrengelse (inkl. mave-, bug-, eller underlivsbrud). Diskusprolaps er også forsikret, såfremt det skyldes en ulykke, der er i overensstemmelse med disse betingelser. 5. Det betragtes også som en ulykke, hvis den forsikrede person får en skade ved retmæssigt at have forsvaret eller have været med til at redde andre mennesker. 6. Forgiftning forårsaget af gasser, dampe, støvskyer, syre el.lign., der pludselig opstår regnes også for en pludselig hændelse, hvis den forsikrede person har været under påvirkning i flere timer. 7. Ulykker forårsaget af stråling, såfremt de ikke er forårsaget af regelmæssig omgang med stråleapparater. 16, stk.8 er dog en undtagelse. 8. Ulykker forårsaget af madforgiftning. Indtagelsen af andre stoffer gennem svælget dækkes kun hos børn indtil de fylder 14 år. 9. Som ulykkestilfælde forstås også udbrud af infektionssygdomme, forårsaget af hudbeskadigelse igennem bid af dyr. 10. Almindelige dykkerskader dækkes også, selvom der ikke foreligger en pludselig hændelse. 11. Drukning, kvælning og ihjelfrysning betragtes også som ulykke i overensstemmelse med disse betingelser. 16 Hvad dækker forsikringen ikke? 1. Ulykker som følge af - ånds- eller bevidsthedsforstyrrelse - slagtilfælde, epileptiske anfald eller andre krampeanfald, som rammer hele den forsikrede persons krop. Forsikringen dækker dog, hvis disse forstyrrelser eller anfald er forårsaget af et ulykkestilfælde, der er omfattet af denne forsikring. 2. Forsikringen dækker ikke, hvis den forsikrede er fører af et motorkøretøj og har en promille på over 0,5. 3. Ulykker som rammer den forsikrede person ved at denne forsætligt udfører eller forsøger at udføre en strafbar handling. 4. Ulykker, som direkte eller indirekte skyldes krig, borgerkrig eller lignende begivenheder. Forsikringsdækningen ophører 14 dage efter, at der er udbrudt krig i det område, hvor den forsikrede person befinder sig. Perioden forlænges dog til en måned, hvis det ikke er muligt for den forsikrede person at forlade krigsområdet, trods bestræbelser og grunde, som den forsikrede ikke kan gøre for. 5. Ved indre uroligheder (bandekrig etc.) eller andre voldsomme konflikter ydes der kun dækning, såfremt den forsikrede ikke har deltaget aktivt eller har deltaget aktivt, men så ikke på urostifters side (i alle andre tilfælde gælder 16, stk. 4). 6. Forsikringen dækker ikke ulykker, hvor - forsikrede har været pilot i et luftfartøj (også ved sportsflyvning), såfremt en tilladelse er påkrævet, herunder faldskærmsudspring. - forsikrede har været besætningsmedlem i et luftfartøj. - forsikrede har udøvet erhvervsmæssig beskæftigelse ved hjælp af et luftfartøj. - forsikrede har benyttet sig af et rumfartøj. C-DK-QBE

8 7. 1. Forsikringen dækker ikke ulykker, der rammer forsikrede som - fører af - forsædepassager i - eller øvrig passager i et motorkøretøj under deltagelse i motorvæddeløb og tilhørende trænings-/prøvekørsler, hvor det helt eller delvist kommer an på at opnå maksimale hastigheder. 8. Ulykker der direkte eller indirekte skyldes atomkraft. 9. Beskadigelse af diskus samt blødninger fra indre organer eller hjerneblødninger, medmindre hovedårsagen skyldes et af de ulykkestilfælde, der er nævnt under Legemsbeskadigelse som følge af behandlingstiltag eller indgreb, som den forsikrede person foretager eller lader foretage på sin egen krop. Forsikringen dækker dog, hvis behandlingstiltagene eller indgrebene, var nødvendige pga. et ulykkestilfælde omfattet af denne forsikring dette gælder også strålediagnostiske og terapeutiske behandlinger. Manicure og pedicure samt fjernelse af ligtorne og hård hud betragtes ikke som indgreb eller behandlingstiltag. 11. Ulykker forårsaget af sygelige forstyrrelser som følge af psykiske reaktioner dækkes kun, hvis det dels kan dokumenteres, at tilstanden skyldes et af de ulykkestilfælde, der er nævnt under 15 og dels at tilstanden skyldes en organisk beskadigelse af nervesystemet eller epilepsi, der er forårsaget af ulykken. 17 Indskrækning af ydelsen 1. Der gives ingen dækning for allerede existerende skader. 18 Hvilke personer dækker forsikringen ikke? 1. Selvom der betales præmie dækker forsikringen ikke personer, der er varigt syge (herunder også sindssyge) i et sådant omfang, at de er afhængige af andres hjælp for at kunne klare sig i hverdagen. 2. Følgende erhverv kan ikke forsikres og er heller ikke forsikret, selvom der betales præmie: Militærpersonale som er aktiv i krigs-og kriseområder, sprængstofeksperter, eftersøgnings- og rydningspersonale, besætningsmedlemmer på alle typer af flyvemaskiner og cirkusartister, stuntmen, dyretæmmere, bodyguards og personer som arbejder med kernekraftrisiko. 3. Forsikringsdækningen ophører, hvis den forsikrede person på et tidspunkt ikke kan forsikres i. følge af 18, stk.1-2. Samtidig slutter kontrakten og beløb, der er betalt for meget, refunderes. 4. Følgende hovederhvervsaktiviteter skal forespørges hos forsikringsselskabet, om dækning er muligt: Professionelle sportsfolk, professionelle dykkere, besætning på boreplatformer, erhvervsfiskere og brobygningsarbejdere. 19 Forsikringens dækningsomfang De ydelser, der kan aftales mod præmiebetaling, bliver beskrevet i det følgende 1. Dødsfaldsdækning Hvis ulykken fører til døden inden for et år, er der krav på den forsikrede dødsfaldsdækning. 2. Invaliditetserstatning 1. en forudsætning for dækning er at a) den forsikrede person som følge af ulykken får varig beskadigelse af den legemlige eller åndelige ydeevne (invaliditet). b) invaliditeten er opstået inden for et år efter ulykken og at den inden for 24 måneder efter ulykken er dokumenteret ved lægeerklæring og anmeldt over for QBE eller balticfinance af forsikringstageren. 2. Hvis den forsikrede person dør i løbet af et år efter ulykken og som følge deraf bortfalder kravet om invaliditetserstatning. 3. Dør den forsikrede inden for 1 år efter ulykkestilfældet af årsager, der ikke skyldes ulykken eller dør forsikrede senere end 1 år efter ulykken uanset af hvilken årsag og var der indtrådt krav C-DK-QBE

9 om invaliditetserstatning, betales invaliditetserstatning svarende til den méngrad, som antageligt ville være blevet fastsat efter lægelige bedømmelse. 4. Invaliditetserstatningen betales ud fra den aftalte invaliditetssum, og udbetales altid i form af en engangsydelse. 5. Forsikringssummen og méngraden danner grundlag for beregningen af invaliditetserstatningen. Arbejdsskadestyrelsens méntabel er udvidet på følgende måde. Ved tab af eller ingen funktionsdygtighed i de legemsdele og sanseorganer, der er nævnt nedenfor er det kun denne méngradtabel, der gælder. En arm 80 % En hånd 75 % En tommelfinger 30 % En pegefinger 20 % En anden finger 10 % Alle fingre på en hånd 70 % Et ben 80 % En fod 70 % En storetå 15 % En anden tå 5 % Et øje 60 % Hørelse på det ene øre 40 % Lugtesans 10 % Smagssans 10 % Stemmen 50 % 6. Ved delvis tab eller tab af funktionsevnen hos dele af kroppen fastsættes den dertil svarende procentsats. 7. Rammer ulykken legemsdele eller sanseorganer, der ikke er beskrevet under 19 stk.2,5 fastsættes méngraden efter i hvilket omfang den normale legemlige eller åndelige ydeevne er blevet beskadiget. I den forbindelse er det kun medicinske vurderinger, der tages i betragtning. 8. Rammer ulykken flere legemlige eller åndelige funktioner, lægges méngraderne for hver enkelt funktion sammen. En méngrad højere end 100% kommer dog ikke i betragtning. 9. Hvis ulykken rammer en legemlig eller åndelig funktion, som allerede var varigt beskadiget inden ulykken, fratrækkes den tidligere méngrad i henhold til 19, stk 2, 6. C-DK-QBE

10 3. Progressiv invaliditetstabel Hvis en ulykke i henhold til 19, stk. 2 fører til invaliditetserstatning, udvides den samlede méngrad progressivt i henhold til nedenstående tabel: Invaliditetstabel 225% fra til fra til fra til fra til Bjergningsomkostninger 1. Hvis den forsikrede har været ude for en ulykke, der falder ind under kontrakten, udbetaler forsikringsselskabet en erstatning i henhold til pkt. a-e som er begrænset til det beløb, der er nævnt under 19, stk. 4, 3: a) Refusion af omkostninger i forbindelse med eftersøgning, redning eller bjergning, hvis tjenesten udføres af offentlige- eller privatretlige redningsorganisationer, såfremt der sædvanligvis opkræves betaling eller gebyrer for ydelsen. Disse omkostninger erstattes også, hvis ulykken var umiddelbart truende eller, hvis man efter omstændighederne formodede, at der ville ske en ulykke. b) Refusion af omkostninger til at transportere den tilskadekomne person til sygehuset eller en specialklinik, hvis det efter lægens anordning er medicinsk nødvendigt. c) Erstatning af ekstraudgifter i forbindelse med, at den tilskadekomne skal vende hjem til sin faste bopæl, såfremt disse ekstraudgifter er anordnet af lægen eller de er uundgåelige i henhold til ulykkestilfældet. d) Sker ulykken i udlandet dækkes ekstraudgifter til hjemrejse eller indkvartering for børn under 18 år og den forsikrede persons partner, som er rejst med. e) Fører ulykken til døden i Danmark dækkes udgifterne til transport til afdødes seneste, faste bopæl. Fører ulykken til døden i udlandet dækkes udgifterne til en begravelse i udlandet eller til transport til afdødes seneste, faste bopæl. 2. Forsikringsselskabet overtager omkostningerne, såfremt der ikke er en anden organisation, der overtager udgifterne og dækker behandlingen (f.eks. Falcks redningstjeneste). Hvis en anden organisation kun dækker omkostningerne delvist, erstatter forsikringsselskabet det resterende beløb. 3. Forsikringssummen beløber sig til ,- kr. 5. Kosmetiske operationer og tandskadedækning 1. Hvis den forsikrede person rammes af en ulykke og det som følge deraf er nødvendigt for den forsikrede person at få foretaget en kosmetisk operation efter den afsluttede medicinske behandling erstatter forsikringsselskabet følgende: a) udgifter til lægehonorar C-DK-QBE

11 b) øvrige udgifter ved kosmetiske operationer c) udgifter til ophold og forplejning i klinikken, den højeste erstatning er ,-kr. 2. Operationen og den kliniske behandling af den forsikrede person skal være foretaget inden for 3 år efter ulykkestidspunktet. Er forsikrede endnu ikke fyldt 18 år på ulykkestidspunktet, dækkes udgifterne, selvom operationen og den kliniske behandling ikke er foretaget inden for 3-års fristen, men er afsluttet inden den forsikrede person fylder 21 år. 3. Der ydes kun erstatning i det omfang udgiften ikke erstattes, refunderes eller dækkes fra anden side. Bestrider den anden erstatningsansvarlige imidlertid sit ansvar, kan den forsikrede holde sig til forsikringsselskabet. 4. Medfører ulykken beskadigelse af tænderne og er det nødvendigt at foretage en tandbehandling dækker forsikringsselskabet de nødvendige og rimelige udgifter i det omfang forsikrede ikke har ret til erstatning fra anden side f.eks. pga. lov om forsikring mod arbejdsskade, fra den offentlige børnetandpleje m.v. eller fra den offentlige eller private sygeforsikring samt fra skadevolder. 5. Der er kun dækning for udgifter til tandbehandling, når det drejer sig om tab eller beskadigelse af tænder og implantater, broer, stifttænder, som er en fast bestanddel af det naturlige bid. 6. Der er ikke dækning for udgifter til tandbehandling ved skader på aftagelige proteser eller delproteser, selvom de beskadiges, mens de er i munden. 7. Tandskader, der er opstået ved sammenbidning, tygning eller spisning dækkes ikke 8. a) Var tændernes tilstand svækket inden ulykkestilfældet, f.eks. som følge af fyldninger, genopbygning, rodbehandling, slidtage, fæstetab, paradentose eller andre sygdomme, kan dette medføre, at erstatningen nedsættes eller bortfalder svarende til forringelsen/svækkelsens omfang i forhold til sunde, velbevarede tænder. b) Hvis ulykken medfører beskadigelse af en tand og denne tand er led i en bro, implantatbehandlet, mangler nabotænder eller er nabotænderne svækkede, ydes der kun dækning med et beløb, som svarer til, hvad den nødvendige behandling af en sund, velbevaret tand ville have kostet. c) Når forsikringsselskabet har betalt udgiften til en tandbehandling efter en anmeldt skade, betragtes denne behandling som endelig, og der ydes ikke erstatning til en eventuel udskiftning, reparation eller vedligeholdelse på et senere tidspunkt finder ingen anvendelse. 10. Forsikringssummen for kosmetiske operationer og tandskader er samlet begrænset til ,- kr. pr. ulykkestilfælde. 6. Straksydelse ved alvorlige skader. 1. Hvis ulykken medfører, at den forsikrede person får en af de følgende beskadigelser, udbetales der straks en engangsydelse, såfremt ulykken ikke medfører døden inden for 48 timer: - dobbeltsidig lammelse efter beskadigelse af rygmarven - amputation af en arm, et ben, en fod eller en hånd eller 3.- grads forbrænding af mere end 30% af kroppen - hvis forsikrede bliver blind på begge øjne - vævsskader i to indre organer - brud på to lange rørknogler to forskellige steder - en kombination af mindst to af de følgende skader: a) vævsskader i et indre organ b) brud på en lang rørknogle c) bækkenbrud d) hvis rygraden er brækket 2. Erstatningen udgør 10% af basissum, dog max ,- kr. 7. Dækning af omkostninger i forbindelse med hjemtransport. Hvis den forsikrede person har været ude for et uheld, der falder ind under kontraktens ulykkesdefinition, og vedkommende har været indlagt på et hospital på ulykkesstedet i 14 dage, der ikke er i nærheden af personens hjemsted, erstatter forsikringsselskabet omkostningerne i forbindelse med hjemtransport til et sygehus i forsikredes hjemby eller et sygehus i nærheden C-DK-QBE

12 erstatningen er max kr. Forsikringsselskabet overtager omkostningerne, såfremt der ikke er en anden organisation, der overtager udgifterne og dækker behandlingen (f.eks. Falcks redningstjeneste). Hvis en anden organisation kun dækker omkostningerne delvis erstatter forsikringsselskabet det resterende beløb. 8. Dækning af omkostninger i forbindelse med handicap 1. Hvis den forsikrede persons méngrad medfører et handicap i dagligdagen, hvor den forsikrede er afhængig af bestemte investeringer, afholder forsikringsselskabet udgifterne i henhold til fastsatte maksimumbeløb. 2. I forbindelse med et handicap dækkes følgende omkostninger: a) ombygning af forsikredes faste bopæl, så stedet bliver handicapvenligt. b) indflytning i et handicapvenligt hus eller en handicapvenlig lejlighed. c) udrustning af forsikredes egen personbil, så den bliver handicapvenlig. d) omkostninger i forbindelse med omskoling 3. Forsikringsselskabet yder højst støtte med et beløb op til ,- kr. i op til 5 år efter ulykkestidspunktet, og alle omkostninger skal kunne dokumenteres fra forsikredes side. C-DK-QBE

Certus International A/S - Nørregade 19,1 - DK-6100 Haderslev - Tlf. +45 70 25 01 08 - certus@certus-forsikring.dk - www.certus-forsikring.

Certus International A/S - Nørregade 19,1 - DK-6100 Haderslev - Tlf. +45 70 25 01 08 - certus@certus-forsikring.dk - www.certus-forsikring. Ulykkesforsikring døgnet rundt, jorden rundt Certus ulykkesforsikring: Udvidet døgnet rundt ulykkesforsikring uden fareklasser, med hensyn til dit arbejde Gælder 24 timer i døgnet, 365 dage om året i hele

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Lloyd s Insurance V-DK-PRO-14-03-25 1

Lloyd s Insurance V-DK-PRO-14-03-25 1 Lloyd s Insurance Hermed bekræftes, at i overensstemmelse med den bemyndigelse, der overdrages i henhold til kontrakten (hvoraf nummeret på denne fremgår af forsikringsbeviset) til undertegnede af visse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Lloyd s Insurance V-DK-PAC-14-01-09 1

Lloyd s Insurance V-DK-PAC-14-01-09 1 Lloyd s Insurance Hermed bekræftes, at i overensstemmelse med den bemyndigelse, der overdrages i henhold til kontrakten (hvoraf nummeret på denne fremgår af forsikringsbeviset) til undertegnede af visse

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Lloyd s Insurance V-DK-PAC-15-12-07 1

Lloyd s Insurance V-DK-PAC-15-12-07 1 Lloyd s Insurance Hermed bekræftes, at i overensstemmelse med den bemyndigelse, der overdrages i henhold til kontrakten til undertegnede af visse Lloyd s-underwriters, og på grundlag af den præmiebetaling,

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Ulykkesforsikring. - døgnet rundt, jorden rundt. Indhold: Side 2: Om Certus International Sportspartner. Side 3: Certus ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring. - døgnet rundt, jorden rundt. Indhold: Side 2: Om Certus International Sportspartner. Side 3: Certus ulykkesforsikring Ulykkesforsikring - døgnet rundt, jorden rundt Indhold: Side 2: Om Certus International Sportspartner Side 3: Certus ulykkesforsikring Side 4: Fareklasser Side 5: Ekstra højt erstatningsniveau / forbedret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING 1 Privat ULYKKESFORSIKRING Så du bliver rigtigt dækket Et ulykkestilfælde er i sig selv alvorligt nok. Men du og din familie rammes dobbelt så hårdt, hvis det også medfører økonomiske

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2016 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003id - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Livsforsikring A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR LÅNEFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af personer, der er fyldt 18 år, men endnu ikke 55 år, når forsikringen tegnes. Forsikringstager

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING PRIVAT EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING Når du er fyldt 60 år 1 Privat SIKRING AF DEN TREDJE ALDER Udviklet i samarbejde med Ældre Sagen Codan har sammen med Ældre Sagen udviklet den særlige Evergreen Ulykkesforsikring.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og

Læs mere

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse

Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Tillægsforsikring Vilkår for forsikringen Arkitekternes Pensionskasse Gruppelivsaftale 98574 1 Betingelser for at blive omfattet af Tillægsforsikringen Du kan blive omfattet af Tillægsforsikringen, hvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang...2 2. Erstatning ved dødsfald...2 3. Erstatning ved mèn...2

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning Betingelser nr. 204201 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.:

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere