Ansvar for Erhverv Frederikssundsvej 304A Policenr.: Brønshøj Produktnr.: AN1-E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvar for Erhverv Frederikssundsvej 304A Policenr.: 663 277 362 3 2700 Brønshøj Produktnr.: AN1-E"

Transkript

1 Kolonihaveforbundet For Danmar Ansvar for Erhverv Frederikssundsvej 304A Policenr.: Brønshøj Produktnr.: AN1-E Forsikringen omfatter: Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR Ja Løfteredskabsansvar Nej - Graveansvar Nej PRODUKTANSVAR Nej Det nøjagtige dækningsomfang er specificeret i det efterfølgende. Policens ændringsdato: 1. januar 2009 Virksomhedens art: Forsikringssummer: Haveforeninger Det maksimale erstatningsbeløb pr. forsikringsår er: - indtil kr. ialt ved person- og tingskade, heraf dog maksimalt indtil kr. ved tingskade. Indenfor forsikringens maksimale forsikringssum dækkes pr. forsikringsår: - indtil kr. ved forurening. Øvrige forhold for forsikringen: Præmien for Deres forsikring er beregnet ud fra Deres oplysning om antallet af beskæftigede i Deres virksomhed. Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og kan tidligst opsiges af Dem i år Ændringer i dækningsomfang: Præmie: Erstatningskrav, der rejses efter, at forsikringens dækningsomfang er ændret, dækkes på de forsikringsvilkår, som var gældende på det tidspunkt, hvor kravet må anses for rejst jf. forsikringsbetingelsernes pkt Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Præmieforfaldsdatoen er 1. januar. Hovedforfald for policen er 1. januar. Præmien er beregnet på grundlag af summarisk lønindeks 155,40 og indeksreguleres en gang om året. Den helårlige præmie er ved policens ikrafttrædelse ,00 kr. Stempel: Stempelafgiften er berigtiget efter stempellovens 70. ICOD XLJA PE 01

2 Råd og vejledning: Hvis De får brug for råd eller vejledning vedrørende Deres forsikring, kan De henvende Dem til: Jørgen Lykke, Spotorno Alle 10, 2630 Taastrup. Tlf Hvis De får en skade, skal De henvende Dem til: A/S Codan Forsikring, Erhverv Skade Ansvar, Gammel Kongevej 60, 1790 København V. De kan ringe på nummer: Ved større skader, der kræver øjeblikkelig hjælp, kan De døgnet rundt kontakte Codan 24-timers SkadeService. Vi hjælper Dem med det praktiske, såsom at genetablere sikkerheden, rydde op, afdække, lukke for vandet og hvad der ellers er nødvendigt. Side

3 Særlige forhold for Erhvervsansvar, herunder eventuelle tilvalgsdækninger Geografisk dækningsområde: Danmark incl. Grønland Selvrisiko: 1.000,- kr. ved enhver tingskade Side PN 02

4 Særlige forsikringsbetingelser for hele policen Erhvervsansvar Legepladser på fællesarealer Forsikringen er udvidet til at omfatte sikredes erstatningsansvar for legepladser beliggende på sikredes fællesareal. Det er en betingelse for forsikringens dækning, at der foretages tilsyn med legepladserne 2 gange årligt, samt at legepladserne overholder den til enhver tid gældende lovgivning. Klausul Løfteredskaber Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt ved sikredes brug af mekaniske og hydrauliske kraner, lifte og trucks i brug som arbejdsredskaber. Klausul Foreningens ansvarsdækning Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som foreningen, dens medlemmer, bestyrelse og eventuelle ansatte kan pådrage sig som led i foreningens virke. Forsikringen dækker ikke bestyrelsens ledelsesmæssige ansvar overfor foreningens medlemmer og/eller trediemand. Forsikringen dækker ikke medlemmernes, de ansattes eller eventuelle deltageres personlige ansvar. Ønsker De, at forsikringen skal dække arrangementer med adgang også for andre end foreningens medlemmer, beder vi Dem kontakte os senest 1 arbejdsdag før arrangementet afholdes. Klausul Bortkomst eller tyveri Forsikringen dækker ikke sikredes ansvar for tab eller skade opstået ved bortkomst eller tyveri. Klausul Afbrænding af fyrværkeri Forsikringen dækker ikke ansvar for skade opstået i forbindelse med afbrænding af fyrværkeri. Fælles for alle dækninger Sikrede kreds Foreningen omfatter nedenstående haveforeninger beliggende i Danmark. - Kreds 1 - Kreds 3 - Kreds 4 - Randerskredsen - Esbjerg kreds - Grenåkredsen - Slagelsekredsen Side

5 Aldersro Amager Strand Bergmannshave Bispevænge Blomsten Bryggen Energien Engdraget Faste batteri maj Frem Fremtiden Husum Pens. have Ingers minde Kløverblomsten Kløvermarken Kongedybet Kongelundsvejen Musikbyen Rosen Røde mellemvej Solskrænten Sommerly Stjernelund Strandhøj Sønderbro Søndervang Trekanten Vennelyst Venners lyst Vestereng Vestgrænsen Øbro Kløverengen Borgervænget Dalgas Blommehaven Nordre Eng Nordre Vang Ringen Sano Ved Pilegården Æblehaven Sommervirke Kirkevangen Brøndgården Hestholm Tjørnebjerg Sommerbyen Ejby Ejbylund Ejbyvænge Brandhøj Hedehusene Brøndby afd Harekær, Brøndby Brøndby haveby afd Brøndby Brøndby 7 Side PN 03

6 Lillegården Dahlia Kettehøj Sommerhuskolonien afd. A Sommerhuskolonien afd. B Sommerhuskolonien afd. C De Carl Nielsens Minde juli Fælleseje Mirabelle Mosehøj Samvirke Skrænten Smørmosen Tornhøj Voldby Islegård Klausdalsbro Nyvang Bernstorff Hørsholm Skovmosen Majsletten Skovly Grøndal Bjerget Trekanten Klostermosen Pindemosen Gurre Frederiksborg Kana Rønnevang Granly Hvilen Maglehøj Roarsgave Solvang Vestervang Rørmosen Hestholm Rønhøjgård Den permanente Hundige Granløseparken Fælledparken Nyvang, Kalundborg Rynkevang Fasanvænget Rundingen Østervang Nykøbing Sj Balstrupvænge Kildebo Side

7 Køgevej Virkelyst Etterbjerg Mønsterkolonien Skovly Søndervang Østervang Nørrevang Arbejdernes K/H Elefanthøjen Skovly, Nyborg Bernhards Minde Baagø Christians Minde Enghaven Grønløkke Guldstjernen Haugstedsminde Lilletoften Løkkegårdshaverne Munkemaen Roerskov Rødegaardsløkken Sct. Hans Dalum/Hjallese Skytteløkken Snapindløkken Stige Sømosebakken Søndergaardshaver Vibelund Biskorup Svenstrupengen Solvang Skovkrogen Bjørnemosen Christianshøj Solbakken Ørklid Humlehaven Skovly, Sønderborg Brønddumdam Enggårdsparken Kvaglund Hedelunden Nørrevænget Parken Skibhøj Veldtofte Sønderris Kærhaven Heden, Grindsted Haveselskabet Fuglevang Ny Løvhøj Fuglsang Side PN 04

8 Grundet Sandagergård Fælleskær Brohaven Oasen Bjergbyparken Dronningborgparken Romaltparken Vasen Venezuela Vorupkærparken Ryhaven Bakkevang Charlottehøj Frydenlund Grænsen Mosevang Nobilis Norringholm H/F OHA Oldhøjen Oldjorden Risskov Risvangen Skovlunden Sølyst Trillegården Marienlyst Ryhaven Granholt Lundborg Skovly, Viborg Solvang Agdrupparken Kæret, Frederikshavn Bakkehøj Eriksminde Bartholine J. Minde Brixlund Engen Engdraget Fjordglimt Fritiden Højbogård Højvang Vest Jørgen Berthelsens Minde Kongelunden Norden Sofiedal Strøybergs minde Vesterkær Voerbjerglund Aablink Aadalen Aalykke Kirkedalen Lunden Side

9 pr omfattes tillige: Røde Mellemvej Bjerget Østervang - Nykøbing Sjælland Ryhaven - Skanderborg Fritiden - Ålborg pr omfattes tillige: Ellebakken Tuborg Haveby Nærum og omegn Ålykke - Herning Fjordglimt - Hadsund Engparken - Odder Klausul Asbest eksklusion Forsikringen dækker ikke ansvar for skade og/eller tab, der direkte eller indirekte er forårsaget af asbest eller asbestholdige materialer/produkter. Side PN 05

10 Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsdækning For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Hvem er dækket? 1. De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer (de sikrede). Erhvervsansvarsdækningen omfatter 2. Erhvervsansvar Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed samt erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift. Erhvervsansvarsdækningen omfatter ikke 3. Produktansvar, egne ting, ting i varetægt m.v. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade: a) forvoldt af fejl, mangler eller andre defekter ved sikredes produkter eller ydelser, efter de er bragt i omsætning eller præsteret, b) på ting, tilhørende forsikringstageren, c) på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af, d) på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets udførelse, e) på ting, forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke præsteres rettidigt, f) på ting, forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre grundvandsreguleringer, g) på ting, forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer, h) på ting, forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, i form af; - byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning m.v.), hvad enten de udføres af sikrede eller andre, - jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v. som nævnt i pkt. 3f og sådanne arbejder udført af andre end sikrede. 4. Forurening Forsikringen dækker kun ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller dens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, og i øvrigt kun med den herfor i policen særskilt angivne dækningssum. Omfattes den forsikrede virksomhed af den i henhold til "Lov om erstatning for miljøskader" indeholdte liste over virksomheder, for hvilke der gælder et objektivt ansvar, er dækning efter denne bestemmelse betinget af, at policen bærer speciel påtegning herom. Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende som følge af udledning gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun med de i nærværende pkt. angivne begrænsninger. 5. Formuetab Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, med mindre dette er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade. AN1-E Side

11 Forsikringsbetingelser 6. Bøder og lignende Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder "punitive damages". Afværgelse af skade 7. Undladelse af at afværge skader Forsikringen dækker ikke skade, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at afværge. Aftaler om ansvar og erstatning 8. Aftaler om videregående ansvar Forsikringen dækker ikke ansvar, som følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end, hvad der følger af almindelige erstatningsregler. Geografisk dækningsområde 9. Geografisk område Forsikringen dækker skade, som er sket indenfor det i policen angivne geografiske område. For skade sket uden for det i policen angivne geografiske område dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af sikrede under rejse eller midlertidigt ophold der ikke skyldes sikredes arrangement af eller deltagelse i udstillinger, demonstration af produkter eller ydelser, betjening af maskiner eller maskinelle anlæg eller anden deltagelse i produktionsprocesser. Afgrænsninger over for særlige ansvarsforsikringer 10. Forsikringen dækker ikke ansvar for a) skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende forsikring på policens almindelige betingelser det ansvar, der ikke er omfattet af motorkøretøjsforsikringen. Forsikringen dækker dog ansvar i forbindelse med benyttelse af motordrevne redskaber under 7,5 KW og denne dækning ydes efter Færdselslovens regler og med Færdselslovens summer. For lånt motordrevet køretøj, dækker forsikringen ikke ansvar for skade på ejeren af det lånte køretøjs ting, herunder bygninger. b) skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj, c) skade forvoldt af sikredes hund, d) skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfang, sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen, e) skade som defineret i paragraf 1 i lov om erstatning for atomskader (nukleare skader). Forsæt, grov uagtsomhed m.v. 11. Forsæt, beruselse Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse. 12. Tilsidesættelse af sikkerhedsforanstaltninger Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære sikkerhedsforanstaltninger. Hvornår dækker forsikringen? 13. Forsikringstiden Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden. 14. Hvornår anses et erstatningskrav for rejst? Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: a) det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade med krav om erstatning, b) det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om, at der er indtrådt en skade, eller der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade, som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser, produkter eller ydelser. 15. Anmeldelsesfrist Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til selskabet mere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. AN1-E Side PN 06

12 Forsikringsbetingelser Selv om et erstatningskrav, som i henhold til pkt. 14b er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til selskabet senest 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i pkt. 14a og anmelder dette til selskabet senest 2 år efter forsikringens ophør. 16. Skade konstateret før dækningens ikrafttrædelse Forsikringen dækker ikke skade konstateret før den i policen herom angivne dato (dato for ikraft fra). Forsikringssummer 17. Summer pr. forsikringsår Policens dækningssummer er den højeste grænse for selskabets forpligtelse for erstatningskrav rejst inden for det enkelte forsikringsår. Codan skal godkende 18. Omkostninger og renter Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er afholdt med selskabets godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes i øvrigt a) ved skade sket uden for Norden, kun i det omfang, dækningssummerne ikke derved overskrides, b) ved skade sket i Norden, fuldt ud, selv om dækningssummerne derved overskrides. Er dækningssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, selskabet skal betale. Anmeldelse af forandringer 19. Ændring af risiko skal anmeldes Såfremt der sker ændringer i den i policen anførte risiko, skal dette uden ophold anmeldes til selskabet, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter selskabet i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis forandringen havde været det bekendt. Forholdsregler ved skade 20. Anmeldelse af skade Såfremt erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst, skal det uden ophold anmeldes til selskabet jf. pkt Anerkendelse af erstatningspligt og -krav Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med selskabets samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. 22. Codans krav mod tredjemand I det omfang selskabet har udredet en erstatningsydelse, indtræder det i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand. Andre forsikringer mod samme risiko 23. Anden tilsvarende forsikring I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet steds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. Betaling af præmie 24. Opkrævning Codan opkræver præmien ved at sende et giroindbetalingskort til den opgivne adresse. Præmien kan også betales gennem Codan Konto Service (CKS) eller Pengeinstitutternes BetalingsService (PBS). 25. Præmiens betaling Den første præmie forfalder til betaling når forsikringen træder i kraft. Senere præmier forfal- AN1-E Side

13 Forsikringsbetingelser der til betaling på forsikringens præmieforfaldsdage. 26. Betalingsfrist Præmien skal betales senest den dato, der står på giroindbetalingskortet, idet forfaldsdato og sidste rettidige indbetalingsdag er sammenfaldende. 27. Påmindelse Hvis Codan ikke har modtaget indbetalingen rettidigt, sender vi Dem en påmindelse. Der opkræves et gebyr for påmindelsen. Gebyret tillægges næste opkrævning. 28. Manglende betaling Hvis præmien ikke er betalt inden 14 dage efter den dato, der er angivet på påmindelsen, ophører forsikringens dækning. 29. Gebyrer, afgifter, renter Codan er berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr for opkrævning af præmien samt morarenter. Rykkergebyr (se punkt 27). Codan kan - herudover - beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og for andre serviceydelser. Eventuelle afgifter til staten og ekspeditionsgebyrer opkræves sammen med præmien. Indeksregulering af præmie 30. Anvendt Indeks Forsikringen indeksreguleres på baggrund af Summarisk lønindeks, der udgives af Danmarks statistik. Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, har Codan ret til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 31. Årlig regulering Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks. Regulering af præmier der beregnes efter antallet af beskæftigede/enheder samt faste præmier sker pr. hovedforfald. Præmierne ændres med den procent, som indekset er steget/faldet i forhold til det på policen anførte indekstal. Præmieregulering 32. Præmieforskud Forsikringen er tegnet med præmieregulering, og den anførte præmie betragtes som et præmieforskud, der kan reguleres ved hver hovedforfaldsdag. 33. Reguleringsskema Præmieregulering kan foretages hvert år pr. hovedforfaldsdato, og forsikringstageren er pligtig til at indsende det fremsendte reguleringsskema påført de nødvendige oplysninger inden den 21. i forfaldsmåneden. 34. Skønsmæssig fastsættelse af præmie Efterkommer forsikringstageren ikke sådan anmodning, er selskabet berettiget til at fastsætte præmien efter skøn. 35. Dokumentation af reguleringsoplysninger På forlangende er forsikringstageren pligtig til at godtgøre rigtigheden af opgivelserne til brug ved præmiereguleringen. Fornyelse og opsigelse 36. Forsikringens opsigelse eller forlængelse Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag. Opsiges forsikringen ikke, fornys den automatisk for 1 år ad gangen. Værneting og lovvalg 37. Tvister vedrørende forsikringsaftalen Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. AN1-E Side PN 07

14 Forsikringsbetingelser Datoforekomsters påvirkning 38. Datoforekomsters påvirkning Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab, som direkte eller indirekte, helt eller delvis skyldes: - datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer heraf, - tilsyn med eller rådgivning om datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer heraf, - kontrol, godkendelse, beslutning, attestation eller påtegning om forhold for hvilke datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer heraf har betydning (herunder - men ikke begrænset til - direktørers, bestyrelsesmedlemmers og revisorers udførelse af deres opgaver). Denne undtagelse omfatter alle datoforekomster, uanset om der er tale om datoer i forbindelse med årtusindskiftet eller et hvilket som helst andet tidspunkt. Ved datoforekomst forstås enhver tidsangivelse, der baserer sig på et kalendersystem, når tidsangivelsen fungerer som oplysning, kode, signal eller på en hvilken som helst anden måde i et anlæg, system eller kombination heraf. Ved anlæg forstås enhver maskine, produkt og enhver anden fysisk genstand eller gruppe af genstande, uanset om de har karakter af fast ejendom eller løsøre, herunder - men ikke begrænset til - edb-hardware,- software eller integreret elektronik (herunder mikroprocessorer og chips). Ved system forstås enhver information, instruktion eller samling heraf og ethvert medium for informationer og instruktioner, uanset om det er på edb, papir eller i form af stråler, bølger, fysiske påvirkninger, kemiske processer eller andet af materiel eller immateriel karakter. AN1-E Side

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Betingelsesnummer: Bil 1.1

Betingelsesnummer: Bil 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: Bil 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 5 Erstatningens

Læs mere