MODULVOGNTOGSRUTE E45 - AARS. Notat vedrørende valg af rute for kørsel med modulvogntog mellem E45 og Aars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MODULVOGNTOGSRUTE E45 - AARS. Notat vedrørende valg af rute for kørsel med modulvogntog mellem E45 og Aars"

Transkript

1 MODULVOGNTOGSRUTE E45 - AARS Notat vedrørende valg af rute for kørsel med modulvogntog mellem E45 og Aars Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf , CVR-nr d. 4. april 2014

2 INDHOLD INDLEDNING... 3 Resumé - konklusion... 4 VIDEN OG ERFARINGER OM KØRSEL MED MODULVOGNTOG... 5 Trafiksikkerhedsbetragtninger omkring modulvogntog... 5 RUTE 29 STRÆKNINGSBESKRIVELSE... 6 Trafiktal og hastigheder Rejsetid og fremkommelighed Trafiksikkerhed Grå strækningsanalyse og sorte pletter RUTE 535 STRÆKNINGSBESKRIVELSE Trafiktal og hastigheder Rejsetid og fremkommelighed Trafiksikkerhed KONKLUSION BILAG 1: EVALUERING AF FORSØG MED MODULVOGNTOG DANSKE ERFARINGER, OPSUMMERING Trafikafvikling og vejslid Andre trafikanters opfattelse af modulvogntog Modulvogntog og trafiksikkerhed Uheldsfrekvens Side 2 af 27

3 INDLEDNING Vejdirektoratet foretager løbende udvidelser af vejnettet for kørsel med modulvogntog på statsvejnettet. I den forbindelse projekteres i øjeblikket ombygninger for modulvogntog på rute 29 mellem motorvej E45 og rute 11. I den forbindelse skabes der adgang for modulvogntog mellem Aars i Vesthimmerlands Kommune og motorvej E45 via rute 29. Rute 535, som er en kommunevej i Vesthimmerlands Kommune, udgør imidlertid en alternativ mulighed for at skabe forbindelse for modulvogntog mellem Aars og E45. I dette notat foretages en vurdering af, hvilken rute der mest hensigtsmæssigt kan ombygges til kørsel med modulvogntog ud fra kriterier om fremkommelighed, trafiksikkerhed og rejsetid for modulvogntog. Notatet er baseret på en besigtigelse/opmåling foretaget den 18. februar 2014, uheldsudtræk og trafiktal fra vejman.dk / Mastra samt notatet Ruteanalyse for modulvogntog af 11. december 2013, udført af Niras for Vesthimmerlands Kommune. Figur 1: Rute 29 (tv) samt rute 535 (th) mellem E45 og Aars Side 3 af 27

4 Resumé - konklusion På baggrund af strækningsanalysen, sammenholdt med de evalueringsresultater og erfaringer fra det nuværende modulvogntogsvejnet, konkluderes det at ruten via E45 og 535 Roldvej er den mest hensigtsmæssige som fremtidig forbindelse for modulvogntog mellem Aars og E45, set ud fra en trafikteknisk vurdering med fokus på trafiksikkerhed, fremkommelighed og vejtekniske forhold. Strækningsanalysen af de to strækninger finder at: - Strækningen via rute 535 giver den korteste samlede rejsetid - Strækningen via rute 535 forløber via en kommunevej uden bygennemfarter - Antallet af vejtilslutninger på strækningen via rute 535 er mindre end for rute 29 - Flere kryds på rute 535 er kanaliserede i forhold til rute 29 - En stor del af strækningen via rute 535 tilbagelægges på motorvej, som er en sikker vejtype - Uheldsfrekvensen er lavere via rute Bedre cyklistforhold (mere cykelsti / alternative ruter) via rute Større sporbredde / belagt bredde på rute Strækningen via rute 535 er mere hensigtsmæssigt placeret i forhold til en planlagt omlæsningsplads for modulvogntog samt omfartsvej syd om Aars På denne baggrund konkluderes, at rute 535 er den mest velegnede for etablering af en modulvogntogsforbindelse mellem Aars og motorvej E45, set fra et trafikteknisk synspunkt. Side 4 af 27

5 VIDEN OG ERFARINGER OM KØRSEL MED MODULVOGNTOG For at foretage en trafikteknisk vurdering af de 2 ruters egnethed, er det hensigtsmæssigt at udpege en række kriterier for vurderingen inden for emnerne trafiksikkerhed og fremkommelighed. Generelt findes der endnu kun et sparsomt grundlag for at vurdere, hvordan modulvogntog påvirker trafiksikkerhed og fremkommelighed, men en evalueringsrapport af forsøgsordningen udgivet december 2011 peger alligevel på en række forhold. En opsummering af evalueringsresultaterne er vedlagt som bilag. Herudover har Transportministeriet udgivet en intern udredning, som også forholder sig til kørsel med modulvogntog (Transportministeriet, Modulvogntog intern udredning, marts 2004). En meget grov opsummering heraf er, at kørsel med modulvogntog på motorvejsnettet ikke giver anledning til en forværring af trafiksikkerheden, men at kørsel på det øvrige vejnet muligvis kan medføre trafiksikkerhedsproblemer. Dette er bl.a. begrundet i modulvogntogenes større bremselængde og deres generelt større agressivitet i tilfælde af en kollision. I udredningen henvises også til svenske undersøgelser, som konkluderer at overhaling af 25 meter lange køretøjer giver anledning til flere risikable overhalinger. Endelig er der sket en vis erfaringsopsamling i forbindelse med udførelse af modulvogntogsprojekter og trafiksikkerhedsrevision af disse. Erfaringerne herfra er dog af mere kvalitativ karakter. Trafiksikkerhedsbetragtninger omkring modulvogntog Der er ikke umiddelbart tegn på, at modulvogntogene i sig selv er farligere end andre lastbiler i trafikken. Men på grund af modulvogntogenes størrelse er det ofte nødvendigt at ombygge eksisterende vejanlæg, for at modulvogntog kan køre lovligt på strækningen. Disse ombygninger kan have en negativ effekt på trafiksikkerheden for øvrige trafikanter, som fx: - Øget dynamik i kryds og rundkørsler kan muliggøre højere hastigheder for øvrige trafikanter, hvilket kan øge utrygheden og sikkerheden for krydsende bløde trafikanter - Ombygning af hastighedsdæmpende foranstaltninger som fx byporte, forsætninger mv. kan reducere foranstaltningernes effekt - Flytning af vejinventar som fx tavler og signalmaster kan medføre forringet synlighed af disse Derudover kan modulvogntogets længde på 25 meter være overraskende i overhalingssituationer, hvor der kan være risiko for at den overhalende fejlbedømmer hvor lang tid der skal bruges på at overhale modulvogntoget, hvilket bekræftes af svenske undersøgelser (Transportministeriet, Modulvogntog intern udredning, marts 2004). Modulvogntogenes længde kan også skabe utryghed i situationer, hvor vejprofilet er smalt, og der er mange bløde trafikanter, som fx i bygennemfarter. I bygennemfarter er der også større sandsynlighed for at andre trafikanter krydser vejen, hvilket i sammenhæng med modulvogntogets større bremselængde kan udgøre en øget risiko for påkørsler. Side 5 af 27

6 RUTE 29 STRÆKNINGSBESKRIVELSE Den aktuelle strækning forløber fra tilslutningsanlæg nr. 34 Hobro N ved motorvej E45, og herfra i nordvestlig retning mod Års. Vejen starter omkring km 5,300 ved motorvejstilslutningen, og er her beliggende i Mariagerfjord Kommune. På strækningen mellem E45 og Aars er der på ortofoto optalt i alt ca. 60 sidevejstilslutninger og overkørsler, hvoraf de mest betydende er medtaget i strækningsbeskrivelsen nedenfor. Motorvejstilslutningen ved Hobro N er udformet som almindelige vigepligtsregulerede rampekryds. Der er desuden anlagt 2 bremseheller, men ingen kanalisering, ligesom der findes cykelfaciliteter på stedet. Omkring rampekrydsene er der skiltet overhalingsforbud samt lokal hastighedsbegrænsning på 70 km/t. Vejprofilet består af ca. 7,1 meter kørespor samt smalle kantbaner på ca. 45 centimeter inklusive 10 cm kantlinje. Der er desuden smalle sinusformede rumleriller i vejmidten. Figur 2: motorvejstilslutning mellem rute 29 og E45, Hobro Nord, set mod vest Fra motorvejstilslutningen fortsætter vejen gennem både horisontal- og vertikalkurver i nordvestlig retning. I km 6,5 passeres et forsat vigepligtsreguleret kryds med sidevejene Løgstørvej mod syd og Rosbjergvej mod nord. I km 6,100 passeres kommunegrænsen til Rebild Kommune, og vejprofilet ændres en smule til 6,5 meter kørespor samt smal kantbane på 45 centimeter afmærket med 10 cm kantlinje. I km 8,700 møder man Stenild, som er afmærket med blå stedtavler og en lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t. I Stenild er der anlagt busstoppesteder i hver vejside, og der findes 2 4-benede kryds i hver ende af byen uden egentlige krydsforanstaltninger. Side 6 af 27

7 Figur 3: Stenild km ca. 8,700 set mod nordvest Figur 4: kryds med sidevejene Præstevej og Borgergade i Stenild Fra Stenild forløber vejen videre gennem åbent land mod nordvest, og fra det nordlige kryds i Stenild starter en dobbeltrettet cykelsti i vejens vestside. I en moderat højrekurve omkring km 10,200 tilsluttes rute 561 Hvalpsundvej mod vest i et kanaliseret t-kryds med vejbelysning. Side 7 af 27

8 Figur 5: kanaliseret T-kryds med Hvalpsundvej km 10,200. Den dobbeltrettede sti ses til venstre i billedet Vejen fortsætter herfra gennem åbent land, og passerer undervejs det 4- benede vigepligtsregulerede kryds med de mindre sideveje Bratbjergvej og Museumsvej i km 11 samt et let forsat kryds med højresvingsbane og stiunderføring ved sidevejene Grynderupvejen / Sortebakken i km 12,800. I krydset er der lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t, som fortsætter til Nørager by. Vejen forløber fra krydset med Grynderupvejen / Sortebakken gennem en venstrekurve videre mod Nørager by, som man møder i km 13,600. Nørager er afmærket med E55 byzonetavle i begge ender, placeret sammen med en byporthelle, der i den sydlige ende af byen samtidig fungerer som krydsningshelle fra den dobbeltrettede sti. Gennem Nørager er der anlagt smalle cykelstier sammen med fortovet, og et enkelt sted er cykelsti og fortov slået sammen til en uafmærket fællessti på grund af pladsforholdene. Der er anlagt hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af 4 hævede flader i byen, ligesom der er anlagt parkeringsspor flere steder. Vejen gennem byen er præget af tæt bebyggelse, primært bestående af enfamiliehuse og forretninger. Køresporsbredden i Nørager er ca. 6,5 meter. Figur 6: Forsat kryds med Sortebakken / Grynderupvejen km 12,800 syd for Nørager Side 8 af 27

9 Figur 7: Byzonegrænse i den sydlige ende af Nørager, km 13,600. Foto: Vejen i billeder, 2013 Figur 8: Trange forhold for cyklister og fodgængere i Nørager by, km 13,800, set mod sydøst Figur 9: Vejprofil gennem Nørager, km 13,800 set mod nordvest Side 9 af 27

10 Figur 10: byporthelle i den nordvestlige ende af Nørager, km 14,500, set mod sydøst Fra Nørager fortsætter vejen mod nordvest i åbent land, med enkeltrettet cykelsti i begge vejsider. Kort efter Nørager passeres et forsat vigepligtsreguleret kryds med sidevejene Troldvej og Skjoldhøjvej i km 14,900 / 15,050. I km 16,300 tilsluttes sidevejen Skatskovvej mod vest, og i forbindelse med krydset ændres den enkeltrettede cykelsti i vejens østside til en bred kantbane afmærket med 30 cm kantlinje indtil km ca. 16,400. Der er samtidig anlagt busstoppesteder i begge vejsider nord for krydset. Figur 11: vejforløb med enkeltrettede cykelstier nordvest for Nørager Side 10 af 27

11 Figur 12: kryds med sidevejen Skatskovvej km 16,300, set mod sydøst Fra Skatskovvej fortsætter vejen mod nordvest med enkeltrettede stier og enkelte landejendomme som naboer til vejen. I km 16,900 passeres et 4-benet kryds med de mindre sideveje Stejlhøjvej og Gl. Nøragervej, og i km 17 17,140 ændres stien i vejens vestside til en bred kantbane på grund af en ejendom tæt på vejen. I km 19,900 tilsluttes sidevejen Gl. Landevej fra øst i et vigepligtsreguleret T-kryds, og den modsatte ende af Gl. Landevej tilsluttes tilsvarende i et vigepligtsreguleret T-kryds i km 19,420. Gl. Landevej forløber ind gennem det mindre bysamfund Kongens Thisted øst for rute 29. Sidevejen Rodhøjvej tilsluttes i km 20,400 i vejens østside, ligeledes i et vigepligtsreguleret T-kryds. I km 21,400 21,500 tilsluttes sidevejene Løgstørvej mod øst og Hulvejen mod vest, og i km 22,200 møder rute 29 rute 13 i en 4-benet rundkørsel uden cykelfaciliteter. Figur 13: rute 29 km 17,300 set mod nordvest Side 11 af 27

12 Figur 14: Rodhøjvejs tilslutning i km 20,400, set mod sydøst Figur 15: Rundkørsel med rute 13 i km 22,200, set mod nordvest Vejprofilet på rute 29 fortsætter efter rundkørslen som før med enkeltrettede stier, og gennem åbent land med enkelte ejendomme langs vejen. I km 22,475 tilsluttes sidevejen Aggersundvej fra vest i et vigepligtsreguleret T-kryds. Omkring krydset er stien i vejens østside ændret til en bred kantbane på grund af en ejendom tæt på vejen. Kommunegrænsen til Vesthimmerlands Kommune passeres i km 22,880. I km 23,830 tilsluttes sidevejen Mosevej mod øst i et vigepligtsreguleret t-kryds, og i km 24,120 møder man Sjøstrup, der er afmærket med blå stedtavler samt en 60 km/t hastighedsbegrænsning fra km 24,630 25,316. Her ligger en række enfamiliehuse med adgang til vejen i begge sider. Bebyggelsen er koncentreret om den nordlige ende af den hastighedsbegrænsede strækning, og der findes en række mindre vejtilslutninger (formentlig private fællesveje) samt busstoppested i Sjøstrup. I den nordlige ende af hastighedsbegrænsningen er der anlagt et kanaliseret T-kryds med Sjøstrup Allé mod vest. Sjøstrup Allé giver adgang til den sydlige del af Aars by, som er beliggende vest for rute 29 på den næste delstrækning op mod rundkørslen med Roldvej, rute 535. Side 12 af 27

13 Figur 16: foto mod sydøst fra stoppestedet i Sjøstrup Figur 17: Foto mod nordvest fra Sjøstrup Figur 18: Rundkørslen mellem rute 29 og rute 535, set fra rute 29 mod nordvest Side 13 af 27

14 Trafiktal og hastigheder Vejdirektoratet foretager løbende trafiktællinger på rute 29, og disse viser at årsdøgntrafikken varierer mellem køretøjer i døgnet på strækningen for perioden Lastbilprocenten ligger på omkring 9 10 % på strækningen (kilde: imastra). Fordeling af årsdøgntrafik på strækninger fremgår af figuren nedenfor. Figur 19: Årsdøgntrafik på H467 (rute 29) talt 2012 / Kilde: vejman.dk Gennemsnitshastigheden på strækningen for perioden ligger varierer mellem 36 km/t i Nørager by og 83 km/t i åbent land vest for Stenild. For både by og land gælder, at gennemsnitshastigheden synes lav i forhold til hvad man normalt kan forvente på landeveje i Jylland. Dette kan skyldes en begrænset køresporsbredde i forhold til trafikmængden, mange sidevejstilslutninger uden kanalisering eller andre forhold, som fx kørsel med landbrugsmaskiner, særtransporter mv. I Nørager by er 85 % hastighedsfraktilen således 48 km/t og dermed under den skiltede hastighed, hvilket er usædvanligt. I åbent land er 85 % fraktilen dog flere steder over 90 km/t, og øst for Stenild er 85% fraktilhastigheden oppe på 97 km/t. Rejsetid og fremkommelighed Strækningens længde fra motorvejstilslutningen og Aars er ca. 20,6 km, og den samlede rejsetid er af Niras beregnet til 16 minutter og 24 sekunder, hvor det er forudsat at den faktiske hastighed svarer til den skiltede hastighed. Samtidig er der indregnet 20 sekunders forsinkelse i forbindelse med 1 rundkørsel på strækningen. Som nævnt ovenfor, kan de relativt mange sidevejstilslutninger uden kanalisering give forsinkelser i rejsetiden, hvis der er meget svingende trafik til disse sideveje. Samtidig er der flere delstrækninger med både horisontal- og vertikalkurver hvor det ikke er muligt at overhale, hvilket i kombination med fx langsomtgående køretøjer kan give forsinkelser. Side 14 af 27

15 Trafiksikkerhed For perioden er der registreret i alt 27 uheld, heraf 12 personskadeuheld, 10 materielskadeuheld og 5 ekstrauheld. For 2013 d.d. er der registreret 4 uheld, heraf 2 personskadeuheld og 2 materielskadeuheld (uheldstal for denne periode er endnu ikke endelige). Herudover er der registreret 2 uheld i rundkørslen ved Aars, samt 3 uheld i rundkørslen med rute 13 for perioden Figur 20: uheld på H467 km Kilde: vejman.dk For strækningsuheldene gælder, at 6 af uheldene var sprituheld. 11 af uheldene er sket i kryds, og 2 af uheldene er registreret som kurveuheld. I 2 af uheldene var en cyklist involveret, 1 uheld er med en knallert, og 1 uheld med en traktor samt 1 uheld med en lastbil. Uheldene er overvejende sket med personbiler, og er generelt fordelt ud over strækningen. Der ses dog en ophobning af uheld i det forsatte kryds mellem rute 29 og sidevejene Rosbjergvej / Løgstørvej (5 uheld for perioden) samt i Nørager by (4 uheld for perioden). Uheldene i krydset Rosbjergvej / Løgstørvej består af 1 bagendekollision, 2 uheld med mistet herredømme på grund af for høj hastighed under svingning, 1 mødeuheld samt 1 vigepligtsuheld. Uheldene har ikke noget entydigt mønster, men det tyder på at krydset er svært at erkende, og at man ikke får bremset i tide inden svingning. I Nørager er 1 uheld sket i krydset med Grynderupvejen (bagendekollision), 1 uheld hvor en patruljevogn måtte påkøre et eftersat køretøj, 1 påkørsel af en parkeret bil samt en påkørsel af en lysmast. Uheldene i byen tyder ikke på noget konkret trafiksikkerhedsmæssigt problem, eftersom de er af meget forskellig karakter. Side 15 af 27

16 For rundkørslen mellem rute 29 og 535 er der fundet 2 registrerede uheld for perioden ; heraf 1 personskadeuheld med en cyklist der blev påkørt af en bil på vej ud af rundkørslen, samt et eneuheld (materielskade) med en spirituspåvirket bilist. For rundkørslen med rute 13 (H411) er der fundet 3 uheld i perioden ; heraf 2 personskadeuheld og 1 materielskadeuheld. 1 uheld var en personbil som ikke overholdt sin vigepligt og påkørte en bus i rundkørslen. 1 uheld var en dødsulykke hvor en personbil ikke overholdt sin vigepligt og påkørte en cirkulerende personbil. Det sidste uheld var ligeledes en vigepligtsulykke. Uheldsfrekvensen for perioden er i vejman.dk opgjort til 0,148 for strækningen. Ud over uheldene i det forsatte kryds tyder uheldsbilledet ikke på, at der er konkrete trafiksikkerhedsmæssige problemer ved vejens udformning. Der kan dog generelt være tale om for høje indkørselshastigheder i rundkørslen mellem rute 13 og 29. Grå strækningsanalyse og sorte pletter Vejcenter Nordjylland har i 2011 analyseret strækningen H467 km 5 11 som grå strækning, på baggrund af uheldsfrekvenser på statsvejnettet. Analysen har resulteret i udførelse af rumleriller i vejmidte på strækningen km 5,5 6,7, overhalingsforbud i det forsatte kryds med Rosbjergvej / Løgstørvej km 6 6,8 samt opsætning af vejbelysning i T-krydset med rute 561 Hvalpsundvej. Tiltagene skønnes at være udført i 2011 / 2012 (Grå strækningstiltag på statsveje, Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik 2012). Der er ikke foretaget strækningsanalyser af den resterende del af H467. For krydset med Rute 561 Hvalpsundvej er der i 2009 desuden udført et sortpletprojekt, hvor den dobbeltrettede sti blev trukket tilbage fra t-krydset, og stitrafikanterne blev pålagt vigepligt. Der er ikke udført andre sortpletanalyser på strækningen for perioden (Vejman.dk, sortpletregister). RUTE 535 STRÆKNINGSBESKRIVELSE Rute 535 Roldvej er en kommunevej, beliggende i henholdsvis Vesthimmerlands Kommune (km ca ) og Rebild Kommune (km ca. 7,500 12). Den analyserede strækning forløber mellem rundkørslen med rute 29 ved Aars og motorvejstilslutningen til E45 ved Haverslev, frakørsel nr. 33. På strækningen er der på ortofoto optalt i alt ca. 38 sideveje og overkørsler, hvoraf de mest betydende er medtaget i beskrivelsen nedenfor. Fra rundkørslen med rute 29 i km ca. 18 forløber Roldvej mod øst. Umiddelbart efter rundkørslen er der anlagt en parkeringslomme i vejens sydside, og der er samtidig anlagt smalle enkeltrettede cykelstier i begge vejsider. På den første del af strækningen ligger der enkelte enfamiliehuse med adgang til Roldvej. Vejprofilet består her af ca. 6,2 meter kørespor og smalle kantbaner på 30 cm inklusive 10 cm kantlinje. Der er lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t på denne del af strækningen. I km ca. 17,600 tilsluttes Dybvad Møllevej mod nord i et kanaliseret t-kryds. Efter t-krydset fortsætter vejen mod øst i åbent land, og hastighedsbegrænsningen på 60 km/t ophæves. Side 16 af 27

17 Figur 21: Roldvej set mod øst, fra parkeringslomme ved rundkørsel med rute 29, km ca. 17,900 Figur 22: Roldvej set mod vest fra km 17,300 fra den mindre sidevejstilslutning Sjøstrupbro Figur 23: Vejforløb set mod øst fra km 17,300 Side 17 af 27

18 Efterfølgende udvides sporbredden, og den samlede køresporsbredde øges til 7,2 meter med kantbaner på 70 cm inklusive 10 cm kantlinjer. Omkring km 16,700 tilsluttes Skivumvej mod nord i et kanaliseret T- kryds. Der tilsluttes generelt en del mindre sideveje og overkørsler på strækningen, og på en mindre delstrækning er cykelstien i vejens nordside ændret til en bred kantbane. I km ca. 12,900 tilsluttes Mosbækvej mod nord i et vigepligtsreguleret T-kryds. Herfra er der adgang til det mindre bysamfund Mosbæk, og der er anlagt et passagespor i forbindelse med krydset. Vejen fortsætter herfra med samme profil frem mod rundkørslen med rute 13 i km ca. 11,850, som er anlagt uden faciliteter for cyklister. Kommunegrænsen til Rebild Kommune mod øst passeres i km ca. 11,900. Figur 24: Bredere vejprofil, km 16,400 set mod øst Figur 25: T-kryds med Mosbækvej km ca. 12,900 set mod øst. Bemærk vigesporet. Side 18 af 27

19 Figur 26: Rundkørsel mellem rute 13 og 535, set mod vest Umiddelbart efter rundkørslen fortsætter vejen mod sydøst med en samlet køresporsbredde på 6,5 meter og en kantbane på 50 cm inklusive 10 cm kantlinjer. De enkeltrettede cykelstier fortsætter sammen med vejen gennem åbent land. Der er stort set ingen naboer til vejen, frem mod det kanaliserede T-kryds med Jyllandsgade i km 9,700, hvor cykelstierne ophører. Jyllandsgade giver adgang til den vestlige ende af den mindre by Haverslev. Fra Jyllandsgade fortsætter rute 535 mod sydøst i en blød kurve, og vejen er tydeligvis anlagt som omfartsvej omkring Haverslev som aflastning for det oprindelige vejforløb gennem byen via Jyllandsgade. I km ca. 7,700 når man frem til rundkørslen mellem Roldvej, Jyllandsgade og Industriparken mod Haverslev by samt Hvidkildevej mod syd. Der er anlagt enkelrettede cykelstier på en kort strækning op mod rundkørslen på Roldvej fra vest, og rundkørslen er afmærket med en cykelbane. Roldvej fortsætter gennem rundkørslen mod øst, og her er der anlagt enkeltrettede cykelstier samt skiltet med lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t. Kort efter rundkørslen når man frem til tilslutningsanlægget til motorvejen, nr. 33 Haverslev, omkring km 7,500. Tilslutningen er udformet som almindeligt vigepligtsreguleret rampekryds uden kanalisering, og cykelstierne er ført over motorvejen som brede kantbaner. Side 19 af 27

20 Figur 27: Roldvej set mod sydøst fra rundkørslen med rute 13 Figur 28: Kryds med Jyllandsgade km 9,7 set mod vest. Cykelstien ophører i forbindelse med krydset. Figur 29: Vejprofil uden cykelstier, km 8,300 set mod øst Side 20 af 27

21 Figur 30: Rundkørsel ved Haverslev, med cykelbane i cirkulationsarealet Figur 31: Motorvejstilslutning km ca. 7,500 set mod vest, mod rundkørslen ved Haverslev. Trafiktal og hastigheder Der er fundet enkelte trafiktællinger i Mastra for Roldvej. Således er der i km 17,800 umiddelbart øst for rundkørslen med rute 29 ved Aars i 2013 talt en årsdøgntrafik på køretøjer, med en lastbilandel på ca. 7 %. Cirka samme sted er der i 2011 talt en årsdøgntrafik for cyklister på 23. Vejman.dk oplyser derudover en årsdøgntrafik på 3200 køretøjer i hhv. km 7,735 (øst for motorvejstilslutningen) og i km 11,765 ved rundkørslen med rute 13, begge opregnet i 2012 på baggrund af tællinger fra Trafikmængden er altså mere end dobbelt så stor på strækningen mellem Aars og rute 13 end på strækningen mellem Haverslev og rute 13. Side 21 af 27

22 Figur 32: Trafiktal (ÅDT) på rute 535, Roldvej (vejman.dk) Der er i Mastra kun fundet hastighedsmålinger i km 17,800 umiddelbart øst for rundkørslen med rute 29. Her er der i 2013 målt en gennemsnitshastighed på 57 km/t med en 85 % fraktilhastighed på 66 km/t. Det bemærkes, at hastighedsbegrænsningen på denne strækning er 60 km/t. Rejsetid og fremkommelighed For at sammenligne rejsetiden med den alternative rute 29, er rejstetiden af Niras opgjort for strækningen via motorvej E45 fra frakørsel 34 Hobro N til frakørsel 33 Haverslev, og herfra via rute 535 Roldvej til Aars. Den samlede længde for strækningen er 24,1 km (heraf 13,3 km på motorvej), og den samlede rejsetid 14 minutter og 56 sekunder. For rute 535 er den skiltede hastighed antaget som rejsehastighed, og der er indregnet forsinkelse på 20 sekunder for passage af 2 rundkørsler. For E45 er fremkommeligheden væsentligt større end for almindelig vej, idet motorvejens 2 spor muliggør overhaling og differentierede hastigheder mellem køretøjstyper. For rute 535 gælder, at der generelt er færre sidevejstilslutninger end på rute 29, og flere af disse er kanaliserede. Samtidig er der ingen bygennemfarter på strækningen, og på trods af den større trafikmængde på en del af strækningen, vurderes fremkommeligheden at være bedre. Trafiksikkerhed For perioden er der registreret i alt 14 uheld på strækningen km 7, Heraf var der 6 personskadeuheld, 7 materielskadeuheld og 1 ekstrauheld. 2 af uheldene var sprituheld, og 4 uheld er sket i kryds og 2 registreret som kurveuheld. Der er registreret et enkelt uheld med en knallert, 1 uheld med mc og 2 uheld med lastbil. Hertil kommer 4 uheld registreret i de 2 rundkørsler, heraf med en cyklist. For perioden 2013 d.d. hvor uheldstal endnu ikke er endelige, er der ikke registreret yderligere uheld. Side 22 af 27

23 Figur 33: Uheld registreret på rute 535 Roldvej for perioden (vejman.dk) Uheldene er fordelt på strækningen, men især i den vestlige ende mod rundkørslen ved rute 29 i Aars synes der at være en ophobning af uheld. Fra km 17, ,745 er der således registreret i alt 6 uheld. 1 uheld er vigepligtsuheld i t-krydset med Sjørupbro km 17, uheld er sket i forbindelse med kurver, heraf et af uheldene i glat føre. 1 uheld skete ved bakning ud fra indkørsel, hvorved en knallert på Roldvej blev ramt af den bakkende bils anhængertræk. Det sidste uheld er en bagendekollision mellem 4 biler i østgående retning tæt på rundkørslen årsagen til bagendekollisionen fremgår ikke af uheldsteksten. Uheldsbilledet på denne strækning tyder på at hastighedsniveauet er lidt for højt i forhold til vejens udformning på stedet (kurver og indkørsler). Det er uvist om den nuværende hastighedsbegrænsning har været opsat i hele uheldsperioden. For rundkørslerne ved hhv. rute 29 og 13 er der fundet 4 registrerede uheld for perioden : 2 uheldene skete i rundkørslen ved rute 29, heraf 1 personskadeuheld med en cyklist der blev påkørt af en bil på vej ud af rundkørslen, samt et eneuheld (materielskade) med en spirituspåvirket bilist. De øvrige 2 uheld skete i rundkørslen med rute 13. Heraf et vigepligtsuheld (personskade) mellem en bil og en lastbil, samt vigepligtsuheld (materielskade) mellem en personbil og en bus. Uheldsfrekvenserne på rute 535 for perioden er i vejman.dk opgjort til hhv. 0,118 for strækningen mellem Aars og rute 13, samt 0,07 for strækningen mellem E45 og rute 13. Ud over strækningen op mod rundkørslen ved Aars er der ikke noget der tyder på konkrete trafiksikkerhedsmæssige problemer ved vejens udformning. For strækningen på motorvejen er uheldsfrekvensen opgjort til 0,027. Side 23 af 27

24 KONKLUSION På baggrund af de tidligere beskrevne trafiksikkerhedsbetragtninger omkring modulvogntog samt strækningsbeskrivelserne, vurderes det at rute 535 sammen med strækningen på motorvej E45 mellem frakørsel 33 og 34 er den mest velegnede til kørsel med modulvogntog, set ud fra et trafikteknisk synspunkt med fokus på trafiksikkerhed, fremkommelighed og vejteknik. Denne konklusion er draget fordi: Strækningen giver den korteste samlede rejsetid Via rute 535 er rejsetiden ca. 15 minutter, hvorimod strækningen via rute 29 har en samlet rejsetid på ca. 16,5 minutter. Strækningen via rute 535 forløber via en kommunevej uden bygennemfarter Strækningen via rute 29 forløber derimod gennem Nørager by og gennem de blå byer Stenild og Sjøstrup. I Nørager er vejprofilet smalt, hvilket kan medføre utryghed, og et enkelt sted er cyklistforholdene så tvivlsomme, at man må forvente cyklister på kørebanen. Endelig kan ombygning af byporthellerne i Nørager medføre, at deres hastighedsdæmpende effekt reduceres, ligesom de hævede flader i Nørager tvinger modulvogntogene til at bremse og derpå accelerere igen, hvilket på grund af deres øgede vægt vil medføre øget støj og øgede emissioner. Endelig må man forvente mere krydsende trafik i bygennemfarter, hvilket i kombination med modulvogntogets større bremselængde kan have negativ effekt på trafiksikkerheden. Antallet af vejtilslutninger på strækningen via rute 535 er mindre end for rute 29 Det samlede antal vejtilslutninger på rute 535 er opgjort til ca. 38 sideveje / overkørsler, hvorimod rute 29 har ca. 60 sideveje / overkørsler. Flere kryds på kommunevejsdelen er kanaliserede Kanaliserede kryds muliggør et bedre trafikflow for de tunge modulvogntog, hvorimod de mange kryds uden kanalisering på rute 29 kan medføre nedsat fremkommelighed, idet modulvogntog accelererer langsommere end andre køretøjer efter nedbremsning på grund af deres vægt. En stor del af strækningen via rute 535 tilbagelægges på motorvej Motorveje er generelt sikre veje, hvor uheldsfrekvensen er lav, og hvor andre trafikanter nemt kan overhale, hvilket vurderes at være en fordel for både trafiksikkerhed og fremkommelighed. Lavere uheldsfrekvens via rute 535 Begge strækninger synes ikke at have konkrete trafiksikkerhedsmæssige problemer, der vil forværres af en ombygning til modulvogntog. Uheldsfrekvensen på rute 535 / E45 er dog lavere end for strækningen via rute 29. Bedre cyklistforhold via rute 535 Cyklister har enten cykelsti eller alternativ mulighed (gennem Haverslev) på rute 535, hvorimod cyklister på rute 29 mellem E45 og Stenild ikke har nogen cykelfaciliteter eller oplagte alternative ruter. Identiske tilslutningsanlæg ved motorvejen Tilslutningsanlæggene ved motorvejstilslutning nr. 33 og 34 er stort set identiske og vurderes ikke at udgøre nogen forskel i forhold til de to strækningers egnethed. Side 24 af 27

25 Større sporbredde / belagt bredde på rute 535 Sporbredden og den belagte bredde er på rute 535 generelt lidt større end for rute 29. Selvom kravet til fritrumsprofil for MVT ikke er større end for andre lastbiler, vurderes en større belagt bredde at være en fordel, eksempelvis i forbindelse med overhaling af et modulvogntog, eller hvis et modulvogntog fx skal passere en knallert 45. Endelig vurderes strækningen via rute 535 at være hensigtsmæssig i forhold til planlagt omlæsningsplads for modulvogntog samt omfartsvej syd om Aars, idet omlæsningspladsen tænkes placeret i forbindelse med rute 535 øst for Aars. Side 25 af 27

26 BILAG 1: EVALUERING AF FORSØG MED MODULVOGNTOG DANSKE ERFARINGER, OPSUMMERING I evalueringsrapporten for modulvogntogsordningen opsummeres en række forhold omkring kørsel med modulvogntog. Konklusionerne indenfor trafiksikkerhed og fremkommelighed er kort opsummeret nedenfor. Trafikafvikling og vejslid For selve kørslen med modulvogntog gælder, at de er lidt længere om at komme igennem kryds end andre lastbiler, hvilket kan have betydning for trafikafviklingen. Det skyldes at modulvogntog generelt accelerer lidt langsommere end andre lastvogne. Evalueringen viser desuden at man ikke kan konkludere noget entydigt om, hvorvidt modulvogntog forkorter eller forlænger levetiden på slidlag. Umiddelbart ser indførelsen af modulvogntog dog ikke ud til at have nogen væsentlig betydning for vejsliddet. På strækninger der ombygges til kørsel med modulvogntog kan der dog være afledte driftsomkostninger. Andre trafikanters opfattelse af modulvogntog I forbindelse med evaluering af forsøget med modulvogntog er der gennemført en Megafon-undersøgelse samt interviews med andre trafikanter. Undersøgelsen viste bl.a. at: - Cyklister føler sig mere utrygge end ved andre lastvogne (dog havde kun få adspurgte havde set et modulvogntog) - Bilister opfatter ikke modulvogntog som mere farlige - Der var enighed om at modulvogntog ikke skal køre på alle veje - 10 % finder at modulvogntog skal være forbudt i DK - 60 % har ikke savnet information om modulvogntog - 60 % og 75 % mener at der er hhv. trafiksikkerheds- og miljømæssige gevinster ved anvendelse af modulvogntog For chaufførernes vedkommende gælder, at mindre end halvdelen af de adspurgte chauffører havde modtaget særlig træning til kørsel med modulvogntog. Samtidig viser undersøgelsen dog at modulvogntog fortrinsvis køres af erfarne chauffører. De fleste adspurgte chauffører havde således mellem 10 og 20 års erfaring. Modulvogntog og trafiksikkerhed Evalueringsperioden for modulvogntog er vurderet i forhold til referenceperioden for trafiksikkerhed, hvor man normalt opererer med 5-års perioder. Uheldstallene er herefter omregnet til uheld pr. år. Generelt er det samlede uheldstal faldet i forsøgsperioden, sammenlignet med referenceperioden. Ser man alene på modulvogntogsvejnettet er uheldstallet dog kun faldet med 25 %, hvorimod uheldstallet for samtlige uheld i landzone er faldet med 32 %. Side 26 af 27

27 En analyse af de steder der er ombygget for kørsel med modulvogntog viser, at antal uheld i ombyggede kryds er faldet med 37 %, mens antallet af uheld i samtlige kryds er faldet med 44 %. For de ombyggede kryds er uheldstallet altså ikke faldet lige så meget som i øvrige kryds, samlet set. Uheldsfrekvens Hvis modulvogntog havde samme uheldsfrekvens som andre lastvogne, skulle der have været 16 uheld med modulvogntog i perioden Der er dog kun registreret 4 uheld, hvoraf de 2 uheld med stor sandsynlighed er fejlregistrerede, idet der ud fra uheldsteksten var tale om specialtransporter. Det tyder på, at politiet endnu ikke er helt fortrolige med, hvordan denne biltype skal registreres i uheldsstatistikken. Det kan derfor ikke afvises, at der er sket uheld med modulvogntog, som er registreret som almindelige lastbiler eller specialtransporter. Samtidig kendes uheldsfrekvensen for almindelige lastbiler på modulvogntogsnettet ikke, så en direkte sammenligning er ikke mulig. Generelt ser det ud til at trafiksikkerheden er forringet en smule på ombyggede lokaliteter, ligesom uheldstallet på hele modulvogntogsvejnettet ikke er faldet så meget som på det samlede vejnet. Evalueringsperioden på 2 år er dog også meget kort i forhold til en trafiksikkerhedsmæssig vurdering, og man kan på baggrund af denne korte periode ikke sige noget entydigt om påvirkning af trafiksikkerheden. Side 27 af 27

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

KRYDS THORSMINDEVEJ VESTERMØLLEVEJ TRAFIKSIKKERHEDSANALYSE

KRYDS THORSMINDEVEJ VESTERMØLLEVEJ TRAFIKSIKKERHEDSANALYSE KRYDS THORSMINDEVEJ VESTERMØLLEVEJ TRAFIKSIKKERHEDSANALYSE Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Side 1 af 17 Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk www.luxenburger.dk CVR-nr.

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Diff. hastigheder 10 strækninger

Diff. hastigheder 10 strækninger Forelæggelse til godkendelse Diff. hastigheder 10 strækninger Ind Ud Id-nr.: 107188 Sagsnr: Frist: Indstilling Sagsfremstilling Besked til sagsstyringsenheden Vedlagte dokumenter: Differentierede hastigheder

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Ishøj Kommune MODULVOGNTOG Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Trafiksikkerhedsrevision 29. maj 2009 1.

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Forside foto: Rute 25, Vej nummer H321 ved Øster Lindet i sydlig retning Projekttitel Projekttype Forfatter Rundkørsel ved Øster

Læs mere

2-1 vej langs Præstø Fjord

2-1 vej langs Præstø Fjord 2-1 vej langs Præstø Fjord Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning Teknisk notat Udarbejdet af: Rikke Hougaard Sørensen Kontrolleret af: Karsten Melson Godkendt af: Karsten Melson Dato: 8.8.2014

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Sortpletanalyse

Sortpletanalyse Sortpletanalyse 2008-2012 Dato: 23. januar 2014 Sagsnr.: 13/25723 Indhold Indhold... 1 Uheldsanalyse... 2 Kryds... 3 Ladegaardsbakken / Thomas Helstedsvej (9 uheld)... 4 Skanderborgvej / Låsbyvej (7 uheld)...

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

2-1 vej fra Skibinge til Mern. Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning

2-1 vej fra Skibinge til Mern. Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning 2-1 vej fra Skibinge til Mern Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning 2015 Udarbejdet af: Iben Vinsteen/Stefan Larsen Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Bjarke Rasmussen Dato: 09.03.2015

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet

Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Notat udbredelsen af modulvogntogsnettet Der har i de senere år været fokus på udvikle det vejnet, hvor der kan køres med modulvogntog i Danmark. Baggrunden for ønsket er en forventning om, at modulvogntog,

Læs mere

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter v. Ole Rosbach, Vejdirektoratet og Jesper Mertner, COWI 1 Indledning Vejdirektoratet ønsker at opsamle erfaringer med trafiksaneringer af hovedlandeveje gennem

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

UDKAST. Svendborg Kommune. Cykelsti på Broholmsvej Behovsanalyse. NOTAT 12. december 2015 adn/tvo

UDKAST. Svendborg Kommune. Cykelsti på Broholmsvej Behovsanalyse. NOTAT 12. december 2015 adn/tvo UDKAST Svendborg Kommune Cykelsti på Broholmsvej Behovsanalyse NOTAT 12. december 2015 adn/tvo 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Resumé... 3 2 Baggrund... 3 2.1 Vejens indretning... 4

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

NOVEMBER 2013 ASSENS KOMMUNE GRUNDANALYSER AF FREMKOMMELIGHEDS OG TRANSPORTMULIGHEDER

NOVEMBER 2013 ASSENS KOMMUNE GRUNDANALYSER AF FREMKOMMELIGHEDS OG TRANSPORTMULIGHEDER NOVEMBER 2013 ASSENS KOMMUNE GRUNDANALYSER AF FREMKOMMELIGHEDS OG TRANSPORTMULIGHEDER INDHOLD 1 Kommissorium for arbejdet med analyse af transportmulighederne i Assens Kommune 1 2 Strækningsanalyser 5

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej

cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej [Modtager firma] cykelpulje - Simmerbølle til Spodsbjergvej CYKELFORBINDELSE SIMMERBØLLE VIA MØLLEMOSEVEJ TIL SPODSBJERGVEJ BILAG 1-5 Rekvirent Langeland Kommune Rådgiver Orbicon A/S Rolundvej 23 5260

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Undersøgelse af kørsel med MVT mellem Roldvej, Industriparken og Harverslevvej, Rebild

Undersøgelse af kørsel med MVT mellem Roldvej, Industriparken og Harverslevvej, Rebild Undersøgelse af kørsel med MVT mellem Roldvej, Industriparken og Harverslevvej, Rebild FORUDSÆTNINGER Køremåde A: Der køres med MVT type 3. 15 km/t og 30 cm tillæg. Køremåde B: Der køres med MVT type 3.

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE TEKNISK NOTAT 27. JANUAR 2016 Hougaard Trafik Vagtelvej 7, 4700 Næstved Tlf. 29 70 75 70 rikke@hougaardtrafik.dk www.hougaardtrafik.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Notat. Idéforslag til ombygning af Banevang og Frederiksborgvej i Lillerød by. 10. August 2004. Opdateret version August 2012.

Notat. Idéforslag til ombygning af Banevang og Frederiksborgvej i Lillerød by. 10. August 2004. Opdateret version August 2012. Allerød Kommune Idéforslag til ombygning af Banevang og i Lillerød by. August 4 Notat Opdateret version August Side Kirkeltevej Boruphus Gydevang Borupgård Mågevang Solvang Fuglevang Ørnevang Gydevang

Læs mere

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE AABENRAA KOMMUNE BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE PADBORG SKOLECYKELBY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål Aabenraa Kommune

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT

TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT JANUAR 2012 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT PRIORITEREDE PROJEKTER FRA TRAFIKSIKKERHEDSHANDLINGSPLAN 2010 TEKNISK NOTAT Nørretorv 14, 4100 Ringsted JANUAR 2012 RINGSTED

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Spørgeskemaundersøgelse med personbilister, lastbilchauffører og vognmandsfirmaer samt foreløbig opgørelse over ulykker og personskader.

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering 40 TEKNIK & MILJØ I VEJE OG TRAFIK Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Evalueringer viser, at trafiksanering og signalregulering giver sikkerhedsmæssige gevinster. Stilleveje

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane.

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Allerød - faglig sparring Trafikanalyse i Horsemosen 8. juni 2010 Projekt: 21.8344.01

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Sortpletudpegning 2015

Sortpletudpegning 2015 Sortpletudpegning 2015 Stamblade for uheldsbelastede lokaliteter I forbindelse med uheldsanalysen er der gennemført en udpegning af uheldsbelastede kryds og strækninger. Dette er lokaliteter, hvor der

Læs mere

Evaluering af forsøg med modulvogntog. Vejforum 8. december 2011

Evaluering af forsøg med modulvogntog. Vejforum 8. december 2011 Evaluering af forsøg med modulvogntog Vejforum 8. december 2011 Dagens program Velkomst Evalueringens resultater Evalueringen konklusioner Forsøget fremover Præsentation af evalueringens resultater Evalueringens

Læs mere

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund På Dansk Cyklist Forbunds

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark

- Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Søren Underlien Jensen Sikkerhedseffekter af rundkørsler - Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering af 332 ombygninger i Danmark Definition af rundkørsel Dette er ikke en rundkørsel!!!

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG PÅ STEVNSVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG PÅ STEVNSVEJ TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG PÅ STEVNSVEJ TEKNISK NOTAT 14. SEPTEMBER 2016 Hougaard Trafik Vagtelvej 7, 4700 Næstved Tlf. 29 70 75 70 rikke@hougaardtrafik.dk www.hougaardtrafik.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2014 8. april 2015 UDKAST Halsnæs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning NOTAT 8. april 2015 IH/RAR Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Eksisterende forhold... 3 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen

Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34. Vejadgang via Åsen til del af udstykningen Hyllegården Forslag til Lokalplan LK 34 Vejadgang via Åsen til del af udstykningen 2015 Fotos er fra Google, Forslag til Lokalplan LK 34 for Hyllegården, Lejre.dk eller taget af MOE A/S. Udarbejdet af:

Læs mere

Høje Tåstrup Kommune

Høje Tåstrup Kommune Høje Tåstrup Kommune Tåstrup Bymidte: Køgevej, Vesterparken, Østerparken Trafiksikkerhedsrevision efter udførelse af Køgevej fase 1 Diverse revisionstrin 10-06-04 Sag 0472821 J.nr. D00002-1-LLJ.doc Udarb.

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010

TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 TEMAANALYSE HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606585 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 HASTIGHEDER VED DØDSULYKKER 2010 Notatet omhandler

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere