KRYDS THORSMINDEVEJ VESTERMØLLEVEJ TRAFIKSIKKERHEDSANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRYDS THORSMINDEVEJ VESTERMØLLEVEJ TRAFIKSIKKERHEDSANALYSE"

Transkript

1 KRYDS THORSMINDEVEJ VESTERMØLLEVEJ TRAFIKSIKKERHEDSANALYSE Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Side 1 af 17 Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf , CVR-nr d. 11. juli 2014

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OG RESUME... 3 Resume... 4 Vejbeskrivelse... 4 Uheld... 4 Hypoteser... 4 Løsningsforslag... 4 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 5 Thorsmindevej - primærvej... 5 Vestermøllevej Øst - sekundærvej... 6 Vestermøllevej Vest... 7 Trafiktal og hastigheder... 9 UHELDSBILLEDE OG HYPOTESER... 9 Hypoteser LØSNINGSFORSLAG Fravalgte løsninger Opsætning af A99,2 tavler Løsningsforslag 1: Venstreforsætning af krydset Effekt og anlægsudgift Løsningsforslag 2: etablering af stoppligt og bump på sidevejen Effekt og anlægsudgift KONKLUSION BILAG 1: UHELDSDATA... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. BILAG 2: EFFEKTBEREGNING BILAG 3: ANLÆGSOVERSLAG LØSNING BILAG 4: ANLÆGSOVERSLAG LØSNING Side 2 af 17

3 INDLEDNING OG RESUME Lemvig Kommune har ønsket en trafiksikkerhedsanalyse af det 4-benede kryds Thorsmindevej / Vestermøllevej ved Fjaltring, på baggrund af en række alvorlige uheld i krydset. Krydset er i den forbindelse besigtiget den 16. juni af Hanne Underbjerg, Lemvig Kommune, og Jan Luxenburger, Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik. Krydset er beliggende i åbent land på rute 181 (Thorsmindevej), umiddelbart uden for landsbyen Fjaltring sydvest for Lemvig. Figur 1: Oversigtskort over krydset (kilde: Vejman.dk) Side 3 af 17

4 Resume Vejbeskrivelse Krydset Thorsmindevej / Vestermøllevej er beliggende i åbent land, umiddelbart sydvest for landsbyen Fjaltring, på rute 181. Krydset er et 4-benet kryds uden primærkanalisering og med sekundærheller. Krydset er afmærket med ubetinget vigepligt samt forvarsling af vigepligt og rumlefelter; desuden er der opsat A11-tavler på primærvejen. Oversigtsforholdene er gode, men kan muligvis hindres lidt af afgrøder på markerne eller rabatgræs. Hastighedsgrænsen på stedet er 80 km/t og der er ingen vejbelysning, bortset fra ensidig belysning på sekundærvejen mod vest ind mod byen. Uheld Der er siden 2009 registreret 4 ulykker, heraf 3 personskadeulykker og et materielskadeuheld. 1 uheld skete dog som følge af at føreren afgik ved døden under kørsel, og er derfor ikke medtaget i de efterfølgende effektberegninger. Alle uheldene er 510-uheld med sidevejstrafikanter fra øst og primærtrafikanter fra nord. Hypoteser Hypoteser i forhold til uheldsbilledet er, at sekundærtrafikanterne er stedkendte og undlader at orientere sig tilstrækkeligt, fordi trafikmængden på primærvejen er begrænset. Dette sås bekræftet ved besigtigelsen, hvor flere sidevejstrafikanter sås at fortsætte over krydset med kun let nedsat hastighed. Oversigten er umiddelbart god, men afgrøder og højt rabatgræs kan skjule primærtrafikanters forlygter et kort øjeblik, hvilket kan være kritisk, når orienteringen foretages rullende, dvs. uden at nedsætte hastigheden synderligt. Løsningsforslag Som løsningsforslag foreslås i 2 løsninger: - Løsning 1: venstreforsætning af krydset - Løsning 2: Fuld stop samt bump på begge sideveje Rundkørsel er fravalgt som løsningsforslag på baggrund af anlægsprisen. Effektberegning på løsningen giver en førsteårsforrentning på 53 %, hvilket er acceptabelt, men med en anlægspris på 3 mio. kr. vurderes løsningen at være urealistisk i forhold til lokaliteten og trafikmængden. Løsning 1 giver ved effektberegning en førsteårsforrentning på 76 %, med en anlægssum på kr. Løsning 2 har stort set samme effekt, men er anslået til kr. hvilket giver en førsteårsforrentning på 373 %. På denne baggrund anbefales det at udføre løsning 2 opsætning af fuld stop samt etablering af sidevejsbump. Side 4 af 17

5 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN Krydset Thorsmindevej/ Vestermøllevej er et 4-benet kryds uden primærkanalisering, beliggende i åbent land, på rute 181 (Thorsmindevej) som er primærvejen. Krydset ligger umiddelbart uden for byzonegrænsen til landsbyen Fjaltring, som har adgang til Thorsmindevej via Vestermøllevej. Figur 2: Ortofoto af krydset Thorsmindevej / Vestermøllevej (kilde: Miljøportalen). Thorsmindevej - primærvej Thorsmindevej forløber i nord/sydlige retning omkring krydset, og giver forbindelse til Lemvig og Thyborøn mod nord, og Thorsminde og Søndervig mod syd. Vejen er udlagt som en 2-sporet landevej, afmærket med vognbanelinjer og smalle kantbaner, som er afmærket med 10 cm kantlinjer. Vejforløbet på Thorsmindevej er helt lige over en lang strækning på begge sider af krydset. Vejen ligger let hævet over terræn, med græsrabatter. Hastighedsgrænsen er 80 km/t. Krydset med Vestermøllevej er forvarslet med A11-tavle på Thorsmindevej fra begge retninger. Tavlerne er opsat i 2011 på baggrund af en tidligere besigtigelse i forbindelse med en dødsulykke. Der er ingen vejvisningstavler der indikerer, at der kommer et kryds. Side 5 af 17

6 Figur 3: Thorsmindevej set mod nord, km 43,250 Vestermøllevej Øst - sekundærvej Øst for Thorsmindevej kommer Vestermøllevej fra åbent land, som 1-sporet vej beliggende i niveau med det øvrige terræn. Vejen forløber gennem flere kurver inden man når frem til Thorsmindevej, og der ligger enkelte ejendomme op til vejen. Der er ingen kørebaneafmærkning på vejen. Op mod krydset er køresporene dog adskilt med vognbanelinjer, varslingslinje og spærreflade op til den kantstensbegrænsede sekundærhelle. Der er desuden udlagt to rumlefelter i termoplast inden krydset (udlagt 2013) samt opsat tavle A99 Anden fare med undertavlen Farligt kryds. I krydset er der opsat B11-tavle i begge vejsider, ligesom krydset er forvarslet med B meter før krydset. Der er god oversigt i begge retninger fra Vestermøllevej, og dette er gældende på en længere strækning op til krydset. Høj bevoksning i rabat eller på mark kan dog enkelte steder skjule et køretøj, men som bilist oplever man umiddelbart at der er fuld oversigt selvom det måske ikke altid er tilfældet. Figur 4: Krydset med Thorsmindevej set fra Vestermøllevej mod Fjaltring. Bemærk B11-tavler i 2 forskellige størrelser. Side 6 af 17

7 Figur 5: Oversigt fra stopposition på Vestermøllevej Øst, set mod nord Figur 6: Oversigt mod syd fra stopposition Vestermøllevej øst Vestermøllevej Vest Vestermøllevej vest for krydset er en forlængelse af Fjaltringbyvej, og byzonegrænsen ligger umiddelbart op til krydset. Vejen fra byen er uden kørebaneafmærkning, men også her er der udlagt spærreflade før sekundærhellen i krydset, og vejen har et lille knæk mod venstre umiddelbart før krydset. Krydset er forvarslet med B11-tavle 70 meter før, og der er opsat dobbelte B11-tavler ved vigelinjen. Vejen er desuden ensidigt belyst helt op til krydset. Også her er oversigten ved vigelinjen god i begge retninger. På grund af bebyggelse opnås oversigten dog ikke så tidligt som på modsatte side af krydset. Side 7 af 17

8 Figur 7: Krydset med Thorsmindevej set fra Vestermøllevej i Fjaltring, mod øst Figur 8: Oversigt mod syd fra Vestermøllevej vest Figur 9: Oversigt mod nord fra Vestermøllevej vest Side 8 af 17

9 Trafiktal og hastigheder Lemvig Kommune har i januar 2014 foretaget en trafiktælling på Thorsmindevej i km 43, dvs. ca. 400 meter syd for krydset med Vestermøllevej. Tællingen er foretaget over syv dage, og viser en årsdøgntrafik på Thorsmindevej på 423 køretøjer i døgnet. Gennemsnitshastigheden er på hverdage målt til 73 km/t, og hhv. 82 og 84 km/t lørdag / søndag. 85 % fraktilen for hverdage er 100 km/t, og 105 / 107 km/t for lørdag / søndag. I betragtning af at der er tale om en landevej med et helt lige forløb, gode oversigtsforhold og ringe trafik, virker gennemsnitshastigheden lav, sammenlignet med tilsvarende steder i området. I juni / juli er der desuden foretaget en trafiktælling på Vestermøllevej Øst over en uge. Tællingen viser en årsdøgntrafik på 255 køretøjer i døgnet. Gennemsnitshastigheden er lav, idet tællingen er foretaget tæt på krydset, og ligger således på 31 km/t og med en 85 % fraktilhastighed på 53 km/t. UHELDSBILLEDE OG HYPOTESER Et uheldsudtræk i Vejman.dk for Thorsmindevej ( km 43,300 43,500) resulterer i 3 uheld for perioden 1/ / Der er ikke registreret uheld i 2014, men Lemvig Kommune har kendskab til endnu et personskadeuheld for 2014, som dog ikke er stedfæstet endnu. De registrerede uheld findes som bilag 1. 3 af uheldene er personskadeuheld og 1 uheld et materielskadeuheld, med i alt 1 dræbt, 1 alvorligt tilskadekommen og 4 lettere tilskadekomne. Uheldsudtræk for Vestermøllevej giver ingen resultater. Alle uheldene er 510-uheld (inklusive det uregistrerede uheld) med sidevejstrafikanter fra øst, dvs. fra landområde, og alle primærtrafikanter er sydgående. Alle uheldene er sket i dagslys, og spiritus var ikke involveret. Lemvig Kommune har oplyst, at personskadeuheldet med 1 dræbt skyldtes, at føreren af køretøjet fra sekundærvejen fik et ildebefindende og afgik ved døden under kørslen, hvorfor ulykken skete. Det bemærkes, at alderen på føreren i de 3 registrerede uheld var relativt høj for sekundærtrafikantens vedkommende, hhv. 75, 80 og 73 år. Uheldene er indtegnet på kollisionsdiagrammet nedenfor. Side 9 af 17

10 Figur 10: Kollisionsdiagram Thorsmindevej / Vestermøllevej / personskadeuheld (sort+rød) og 1 materielskadeuheld (hvidt), seneste uheld for 2014 endnu ikke stedfæstet. Bemærk at 1 personskadeuheld skyldtes at føreren afgik ved døden inden ulykken (vist med rødt). Uheldsbilledet er meget entydigt. Ser man på en 10-årig periode, finder man yderligere 2 uheld. Heraf er 1 uheld et 510-uheld, medens det andet uheld er en bagendekollision på primærvejen i forbindelse med venstresving. Uheldet fra 2011 (vist med rødt) er ikke medtaget i den efterfølgende effektberegning, da føreren var afgået ved døden inden kollisionen. Hypoteser Ved besigtigelsen blev det trods ringe trafik konstateret, at sidevejstrafikanter ikke holder stille for at orientere sig ved krydset, men derimod foretager orienteringen rullende og fortsætter lige over krydset. Lemvig Kommune oplyser, at sidevejstrafikanterne i uheldene var lokalkendte. Den ringe trafikmængde på Thorsmindevej kombineret med meget gode oversigtsforhold kan medføre, at stedkendte trafikanter undlader at orientere sig grundigt dels fordi der sjældent er trafik på primærvejen, og dels fordi oversigten er god til begge sider. Fænomenet er velkendt, og eksempelvis beskrevet i Trafiksikkerhedshåndbogen, Vejdirektoratet juni 2013, s. 84. Da sidevejstrafikanterne er stedkendte, vurderes hypotesen om at krydset ikke erkendes tilstrækkeligt fra sidevejen, ikke at være brugbar. Krydset er forvarslet og tydeligt afmærket, og da man samtidig kører ind mod et bebygget område, er det tydeligt at man nærmer sig et kryds. Side 10 af 17

11 Endelig er der mulighed for, at en primærtrafikant befinder sig i en blind vinkel for sekundærtrafikanten, på grund af bilens B-stolpe. Dette kan, sammen med en generel tendens til at orientere sig lemfældigt, medvirke til at primærtrafikanten overses. Der er ikke umiddelbart en indikation af, at ulykkerne skyldes meget høj hastighed hos primærtrafikanterne, og at sekundærtrafikanterne derfor troede, at de kunne nå over. I et af uheldene (2014 endnu ikke stedfæstet) oplyser Lemvig Kommune således, at primærtrafikanten bremsede for at svinge til højre. Thorsmindevej indbyder dog til høje hastigheder, hvilket kan forværre konsekvenserne af, at sidevejstrafikanterne ikke overholder deres vigepligt. Gennemsnitshastigheden er dog under de tilladte 80 km/t på Thorsmindevej. LØSNINGSFORSLAG I det følgende præsenteres 2 løsningsforslag som kan forbedre trafiksikkerheden i krydset, inklusive anlægsoverslag. Personskadeuheldet fra 2011, hvor fører afgik ved døden inden uheldet, er ikke medtaget i de efterfølgende effektberegninger. Fravalgte løsninger Signalregulering af krydset er umiddelbart et oplagt tiltag, men er fravalgt som løsning, da vejreglernes kriterier for etablering af signalanlæg ikke ses opfyldt herunder at trafikintensiteten er stor, at der er lange ventetider, mange bløde trafikanter, dårlige oversigtsforhold eller behov for samordning med andre signalanlæg. Det vurderes at etablering af et signalanlæg i åbent land kan medføre andre sikkerhedsproblemer som fx rødkørsler og bagendekollisioner, på grund af sidevejens ringe størrelse, og at anlægget kan være overraskende for trafikanterne, specielt på primærvejen. Rundkørsel er fravalgt som foranstaltning på baggrund af en anslået anlægsomkostning på 3 mio. kr. Håndbog i Trafiksikkerhed, Vejdirektoratet juni 2014, angiver dog en forventet effekt af ombygning af 4- benet kryds til rundkørsel i åbent land til en 60 % reduktion af alle ulykker og 83 % af alle personskader. Betragter man krydset over en 5-års periode finder man 2 personskadeuheld og 1 materielskadeuheld (uheld hvor føreren var død før ulykken er fravalgt), og hvis man anvender ovenstående effekt finder man med de transportøkonomiske nøgletal 1 en førsteårsforrentning på omkring 53 %. Beregningen er vedlagt som bilag 2. Løsningen med rundkørsel kan overvejes som tiltag, da forrentningen er rimelig, fordi løsningen har stor effekt på uheldene. Ulempen er dog, at den medfører nogen reduktion i fremkommeligheden på strækningen, ligesom den generelt er omkostningstung i forhold til den begrænsede trafikmængde på stedet, og løsningen virker måske lidt overdimensioneret i betragtning af trafikmængden og lokaliteten. Endelig er interaktive løsninger med varsling/hastighedsbegrænsning ved sidevejstrafik fravalgt, da ulykkerne først og fremmest skyldes at sidevejstrafikanterne ikke overholder deres vigepligt. En lukning af en af sidevejene vurderes i samråd med Lemvig Kommune ikke at være en mulig løsning. 1 Enhedspris pr. rapporteret personskade 2,7 mio. kr. og materielskadeomkostninger pr. rapporteret ulykke kr. (DTU Transport, 2013) Side 11 af 17

12 Opsætning af A99,2 tavler Som erstatning for de nuværende A99-tavler med undertavlen Farligt kryds (og de af borgerne opstillede skilte) anbefales, at man i stedet opsætter midlertidige tavler A99,2 med oplysning om uheldskryds, i alle 4 krydsben, indtil en eventuel ombygning af krydset. Løsningsforslag 1: Venstreforsætning af krydset Krydset er i dag udlagt med relativt brede sekundærheller. Ved at mindske bredden på hellerne og samtidig erhverve et mindre areal på begge sider af primærvejen vurderes det muligt at skabe en venstreforsætning, som er tilstrækkelig til at forhindre at man kan køre lige over krydset uden at overholde sin vigepligt. Vejreglerne (Planlægning af vejkryds i åbent land, Vejregelrådet 2012) anbefaler en forsætning på mindst meter. Af hensyn til anlægsudgiften foreslås her en mindre forsætning, som vist nedenfor. Forsætningen vil medføre behov for flytning af 2 belysningsmaster på Vestermøllevej vest for krydset. Samtidig foreslås at der i begge sidevejstilslutninger opsættes B11-tavler i begge vejsider i stor størrelse, ligesom rumlefelterne op mod krydset genetableres, men i form af V11-symboler med profileret termoplast. På primærvejen foreslås de eksisterende A11-tavler suppleret med tavler i modsatte vejside. Derudover kan opsætning af vejvisningstavler på primærvejen overvejes, for at tydeliggøre krydset for primærtrafikanterne. Figur 11: principskitse, løsningsforslag 1 forsætning af kryds Effekt og anlægsudgift Trafiksikkerhedshåndbogen (Vejdirektoratet, juni 2014) angiver effekten af en forsætning som en 20 % reduktion af alle ulykker og 33 % reduktion af alle personskader, for kryds hvor sidevejstrafikken udgør mere end 30 % af den samlede trafik i krydset. Side 12 af 17

13 Anlægsudgiften er anslået til 0,82 mio. kr., og effekten giver en besparelse på 0,6 ulykker og 1 personskade. Herved opnås en førsteårsforretning på 76 %. Effektberegningen er angivet i bilag 2 og anlægsoverslag i bilag 3. Løsningsforslag 2: etablering af stoppligt og bump på sidevejen Denne løsning skal forstærke oplevelsen af ubetinget vigepligt for sekundærtrafikanten, hvilket foreslås gjort ved ændring af vigepligten fra ubetinget vigepligt til stoppligt. De eksisterende rumlefelter på sekundærvejen foreslås bibeholdt, og forvarsling af vigepligten ændres så de eksisterende vigepligtstavler til forvarsling forsynes med undertavlen UB 11,1 STOP. Det vurderes at fuld stop er en anvendelig løsning, selvom oversigtsforholdene umiddelbart er gode. På grund af bevoksning mv. kan trafikanterne fejlagtigt antage at der er fuld oversigt, og herved overse fx primærtrafikanters kørelys. Med de kendte effekter af en sådan skiltning, og eftersom oversigtsforholdene giver anledning til problemer, er det vurderet at løsningen er anvendelig på dette sted. Samtidig foreslås etablering af et sidevejsbump, markeret med skaktern. Løsningen er skitseret nedenfor for den østlige sidevej, men det kan overvejes at udføre tiltagene i begge sider af krydset. Bump med skakternsmarkering Figur 12: Principskitse, løsningsforslag 2. Eksisterende rumlefelter er ikke vist. Løsningen er anvendelig på begge sideveje. Som for forslag 1 anbefales det også her at supplere med ekstra A11-tavler på primærvejen samt at overveje muligheden for etablering af vejvisning for at synliggøre krydset. Side 13 af 17

14 Som yderligere supplement kan man overveje at etablere sigthindrende beplantning på begge sider af Vestermøllevej fra øst. Beplantning vil også være med til at gøre krydset tydeligt for trafikken på primærvejen. Der skal naturligvis fortsat være tilstrækkelig oversigt fra stopposition ved stoplinjen. På grund af vejr- og vindforhold på stedet kan det dog muligvis være vanskeligt at finde beplantning, der hurtigt og effektivt vokser sig tæt nok til at hindre oversigten. Effekt og anlægsudgift Trafiksikkerhedshåndbogen, Vejdirektoratet juni 2014, angiver en effekt af stoppligt som værende 30 % reduktion af alle uheld og 30 % reduktion af personskader. Der er ikke fundet effektstudier af bump, hvorfor effekten heraf ikke er indregnet. Anlægsoverslag for etablering af løsningen på begge sideveje er ca kr. Anvendes halvdelen af ovenstående effekt, opnås en besparelse på 0,90 uheld og 0,9 personskader. Herved opnås en førsteårsforrentning på 373 %. Der foreligger dog ikke oplysninger om, hvorvidt effekten af tavlerne aftager over tid, og da foranstaltninger ikke fysisk tvinger sidevejstrafikanten til at stoppe op, kan man risikere at effekten aftager med tiden, ikke mindst fordi sidevejstrafikanterne ofte er stedkendte og oplever, at der sjældent er trafik på Thorsmindevej. Effektberegningen er angivet i bilag 2, og anlægsoverslag findes som bilag 4. KONKLUSION Med baggrund i ovenstående analyse kan følgende tabel opstilles over de behandlede løsninger: Anlægsoverslag Sparede ulykker Sparede personskader Førsteårsforrentning Rundkørsel (fravalgt) 3 mio. kr. 1,8 2,5 53 % 1. Forsætning kr. 0, % 2. Fuld stop + bump kr. 0,9 0,9 373 % Figur 13: Tabel over løsningsforslag og effekt På baggrund heraf anbefales løsning 2 etablering af fuld stop samt sidevejsbump. Løsning 2 anbefales fordi effekten på samtlige ulykker er større end for løsning 1, og effekten på personskader er næsten den samme som for løsning 1, der har en væsentligt højere anlægspris. Løsning 2 giver således langt den bedste førsteårsforrentning, med næsten samme effekt som løsning 1. Rundkørsel er som tidligere nævnt fravalgt som løsning, på grund høje etableringsomkostninger. Forrentningen er acceptabel, men i betragtning af trafikmængden på lokaliteten, vurderes løsningen at være urealistisk. Således anbefales løsning 2 som tiltag. Tiltaget kan som før nævnt suppleres med ekstra A11-tavler samt evt. vejvisning på primærvejen, og sigthindrende beplantning på sekundærvejen mod øst. Samtidig anbefales det at afmærke krydset med midlertidige tavler, medmindre krydset ombygges i nær fremtid. Side 14 af 17

15 BILAG 2: EFFEKTBEREGNING Foranstaltning Anlægsskøn Pul. Mul. psk dr alv Sparede Ul Psk 1-års forrentning Fravalgt løsning: rundkørsel Løsning 1: forsætning Løsning 2: fuld stop + bump ,8 2,5 53 % , % ,9 0,9 373 % Beregningen er foretaget for en 5-årig periode. Effekt af tiltag er baseret på Håndbog, Trafiksikkerhed, Vejdirektoratet juni Uheldet i 2011 hvor føreren afgik ved døden inden kollisionen, er ikke medregnet. For beregning af omkostninger ved uheld, er følgende enhedspriser anvendt (DTU Transport, 2013): Enhedspris pr. rapporteret personskade 2,7 mio. kr. Materielskadeomkostninger pr. rapporteret ulykke kr. (DTU Transport, 2013) Side 15 af 17

16 BILAG 3: ANLÆGSOVERSLAG LØSNING 1 Side 16 af 17

17 BILAG 4: ANLÆGSOVERSLAG LØSNING 2 Side 17 af 17

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Forside foto: Rute 25, Vej nummer H321 ved Øster Lindet i sydlig retning Projekttitel Projekttype Forfatter Rundkørsel ved Øster

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger

Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Ringsted Kommune Projekt 09 Rundkørsel Jyllandsgade/ Brogade / Hækkerupsvej samt nyt tværsnit på Jyllandsgade forudsætninger

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT

TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT JANUAR 2012 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHED I RINGSTED BYMIDTE - FORPROJEKT PRIORITEREDE PROJEKTER FRA TRAFIKSIKKERHEDSHANDLINGSPLAN 2010 TEKNISK NOTAT Nørretorv 14, 4100 Ringsted JANUAR 2012 RINGSTED

Læs mere

Sortpletanalyse

Sortpletanalyse Sortpletanalyse 2008-2012 Dato: 23. januar 2014 Sagsnr.: 13/25723 Indhold Indhold... 1 Uheldsanalyse... 2 Kryds... 3 Ladegaardsbakken / Thomas Helstedsvej (9 uheld)... 4 Skanderborgvej / Låsbyvej (7 uheld)...

Læs mere

Notat. Til Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje. Den 15. august 2013

Notat. Til Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje. Den 15. august 2013 Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 15. august 2013 Notat vedrørende trafikforhold på Oddervej herunder

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

2-1 vej langs Præstø Fjord

2-1 vej langs Præstø Fjord 2-1 vej langs Præstø Fjord Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning Teknisk notat Udarbejdet af: Rikke Hougaard Sørensen Kontrolleret af: Karsten Melson Godkendt af: Karsten Melson Dato: 8.8.2014

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i:

I dette notat belyses forskellige tilslutningsmuligheder til Toftegårdsvej. Mulighederne kan overordnet opdeles i: NOTAT Projekt Trafikanalyser i Hørning Kunde Skanderborg Kommune Notat nr. - Dato 2017-09-11 Til Ditte Hvidegaard Nielsen Fra Marie Kjellerup Thesbjerg Anders Kusk Kopi til - 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Østrupvej Gundsømagle til Herringløse

Østrupvej Gundsømagle til Herringløse Roskilde Kommune Østrupvej Gundsømagle til Herringløse Trafiksikkerhedsinspektion Status: Endelig inspektionsrapport Kommenteret af Roskilde Kommune SLUTERKLÆRING Udgivelsesdato : 28. marts 2014 Projekt

Læs mere

Frederikssund Kommune Analyse af Landerslevvej indenfor byzone i Landerslev.

Frederikssund Kommune Analyse af Landerslevvej indenfor byzone i Landerslev. N O T A T Til Frederikssund Kommune Att. Wael El-Mahmoud Fra Andersen & Grønlund RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN GRØNLUND ApS Dato 2017-09-12 Rev. - Initialer ABJ Sag 1729 J.nr. Notat Email abj@ag-aps.dk

Læs mere

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM?

SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. november 2012 Adriaan Schelling ahs@vd.dk 7244 3462 SIGNAL PÅ ROSENØRNS ALLÉ VED FORUM? EN UDTALELSE FRA VEJDIREKTORATET, SIKKERHEDSAFDELINGEN Niels Juels Gade

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE SE Trafik 20. januar 2016 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

Undersøgelse af kørsel med MVT mellem Roldvej, Industriparken og Harverslevvej, Rebild

Undersøgelse af kørsel med MVT mellem Roldvej, Industriparken og Harverslevvej, Rebild Undersøgelse af kørsel med MVT mellem Roldvej, Industriparken og Harverslevvej, Rebild FORUDSÆTNINGER Køremåde A: Der køres med MVT type 3. 15 km/t og 30 cm tillæg. Køremåde B: Der køres med MVT type 3.

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

Tryghed og sikkerhed i trafikken

Tryghed og sikkerhed i trafikken Tryghed og sikkerhed i trafikken 2016 Tryghed og sikkerhed i trafikken 2016 Dato: Maj 2016 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93436-09-1 ISBN: 978-87-93436-08-4 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG

OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN PROJEKTKATALOG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012 JAMMERBUGT KOMMUNE

Læs mere

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter v. Ole Rosbach, Vejdirektoratet og Jesper Mertner, COWI 1 Indledning Vejdirektoratet ønsker at opsamle erfaringer med trafiksaneringer af hovedlandeveje gennem

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

MODULVOGNTOGSRUTE E45 - AARS. Notat vedrørende valg af rute for kørsel med modulvogntog mellem E45 og Aars

MODULVOGNTOGSRUTE E45 - AARS. Notat vedrørende valg af rute for kørsel med modulvogntog mellem E45 og Aars MODULVOGNTOGSRUTE E45 - AARS Notat vedrørende valg af rute for kørsel med modulvogntog mellem E45 og Aars Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik Alskovvej 21, 7470 Karup J Tlf. 2295 7797, jan@luxenburger.dk

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012

ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDE FAGLÆRERKONFERENCE VEDR. VEJEN SOM ARBEJDSPLADS 21. AUGUST 2012 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 Der har i de seneste år været udgivet en række rapporter vedr. færdselsuheld

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16

Information om kørsel til skole. Skoleåret 2015/16 Information om kørsel til skole Skoleåret 2015/16 Side 2 Kære forældre Velkommen til skoleåret 2015/2016. I denne folder kan I finde generel information om regler mm. vedrørende kørsel til og fra skole

Læs mere

NOVEMBER 2013 ASSENS KOMMUNE GRUNDANALYSER AF FREMKOMMELIGHEDS OG TRANSPORTMULIGHEDER

NOVEMBER 2013 ASSENS KOMMUNE GRUNDANALYSER AF FREMKOMMELIGHEDS OG TRANSPORTMULIGHEDER NOVEMBER 2013 ASSENS KOMMUNE GRUNDANALYSER AF FREMKOMMELIGHEDS OG TRANSPORTMULIGHEDER INDHOLD 1 Kommissorium for arbejdet med analyse af transportmulighederne i Assens Kommune 1 2 Strækningsanalyser 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane.

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Allerød - faglig sparring Trafikanalyse i Horsemosen 8. juni 2010 Projekt: 21.8344.01

Læs mere

MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE

MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE Til Høje Taastrup Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE MARBJERG BYVEJ TRAFIKANALYSE Revision 0 Dato 2014-05-02 Udarbejdet af AI Kontrolleret af CM Godkendt af Ref. 1100011559

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009

UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 UDKAST Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Uheldsbelastede lokaliteter 2005-2009 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Deninitioner og afgrænsninger...5

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang

Glostrup Kommune. Trafiksaneringsplan for Nordvang Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Januar 2015 Glostrup Kommune Trafiksaneringsplan for Nordvang Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: Januar 2015 2 Indhold 1 INDLEDNING... 4 2 NUVÆRENDE

Læs mere

Sortpletudpegning 2015

Sortpletudpegning 2015 Sortpletudpegning 2015 Stamblade for uheldsbelastede lokaliteter I forbindelse med uheldsanalysen er der gennemført en udpegning af uheldsbelastede kryds og strækninger. Dette er lokaliteter, hvor der

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for anlægspakke 1, som indeholder 13 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og -strækninger samt en hastighedszone. Projekterne

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI

Sikre rundkørsler 26 TRAFIK & VEJE 2013 JUNI/JULI UDFORMNING AF KRYDS Sikre rundkørsler Projektet Cyklisters sikkerhed i rundkørsler har gennem flere studier sat fokus på rundkørsler og trafiksikkerhed. Artiklen beskriver sikre design for både cyklister

Læs mere

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød)

Tavle E53, vejledende hastighed 40 km/t (blå) og tavle E68, hastighedszone (rød) Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard v. Christina Dahl Christiansen Herman Bangs Vej 32 3460 Birkerød Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3643 F: +45 4576 7640

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Ulla Merete Riel. Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober :32 Til: Fra: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf

Ulla Merete Riel. Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober :32 Til: Fra: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf Ulla Merete Riel Fra: Jytte Olander Jensen Sendt: 3. oktober 2007 09:32 Til: Jytte Olander Jensen Emne: Bilag til mtf Vedhæftede filer: Kollekollevej-Skolekrogen_tegning.pdf; Kollekollevej-Skolekrogen_notat.pdf

Læs mere

Høje Tåstrup Kommune

Høje Tåstrup Kommune Høje Tåstrup Kommune Tåstrup Bymidte: Køgevej, Vesterparken, Østerparken Trafiksikkerhedsrevision efter udførelse af Køgevej fase 1 Diverse revisionstrin 10-06-04 Sag 0472821 J.nr. D00002-1-LLJ.doc Udarb.

Læs mere

Videoanalyse af konflikter i Jammerbugt hvad får vi ekstra i forhold til en traditionel uheldsanalyse?

Videoanalyse af konflikter i Jammerbugt hvad får vi ekstra i forhold til en traditionel uheldsanalyse? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafiksikkerhed 2014, Egedal Kommune. Byvej og Præstegårdsvej i Stenløse

Trafiksikkerhed 2014, Egedal Kommune. Byvej og Præstegårdsvej i Stenløse Trafiksikkerhed 2014, Egedal Kommune Byvej og Præstegårdsvej i Stenløse Udarbejdet af: Stefan Larsen og Henriette Kjær Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Lene Hansen Dato: 20.06.2014 Version: 1

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Bedre veje for motorcyklister

Bedre veje for motorcyklister H A V A R I K O M M I S S I O N E N F O R V E J T R A F I K U LY K K E R Bedre veje for motorcyklister HVU Motorcykelulykker Formålet med arbejdet i Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) er at

Læs mere

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01

Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009 Projekt: 21.8374.01 Grontmij Carl Bro A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Notat Holbæk, trafiksaneringsprojekter i 10 lokalområder 13. Januar 2009

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb

UDKAST. Dragør Kommune. Hastighedszoner Analyse. NOTAT 10. september 2009 mkk/sb UDKAST Dragør Kommune Hastighedszoner Analyse NOTAT 10. september 2009 mkk/sb 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Konklusion... 4 2 Inddeling

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat

Ballerup Kommune Søndergård Passage Trafiknotat Søndergård Passage Trafiknotat NOTAT 5. juli 2016 mkk 1 Baggrund og konklusion GHB Landskabsarkitekter har udarbejdet et dispositionsforslag med titlen Fra shared space til safe space omfattende trafikale

Læs mere

Hvidovre Kommune Uheldsanalyse af 6 lokaliteter NOTAT 27. februar 2008 UVH/mkk

Hvidovre Kommune Uheldsanalyse af 6 lokaliteter NOTAT 27. februar 2008 UVH/mkk Hvidvre Kmmune Uheldsanalyse af lkaliteter NOA. februar UVH/mkk Indledning I frbindelse med Hvidvre Kmmunes målrettede arbejde fr at mindske antallet af dræbte g tilskadekmne, er der udpeget srte pletter.

Læs mere

Case analyser baseret på Nordic Human Factors Guideline

Case analyser baseret på Nordic Human Factors Guideline Nordisk Vejgeometri Gruppe Oslo oktober 2015 Danske FUD projekter Sikkerhedsevaluering af 2+1 veje i Danmark Trafiksikkerhedsanalyse Før/Efter af 2-1 veje i Danmark Case analyser baseret på Nordic Human

Læs mere

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet pendlercyklister.

Læs mere

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 40. Jellebakkeskolen med Vejlby Skole Dato 2013.03.12 Deltagere Anne Maribo Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune Klaus

Læs mere

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse

Albertslund Kommune. 1 Indledning. 2 Sammenfatning og anbefaling. Herstedvestervej / Egelundsvej (sydlig adgang) Trafikanalyse (sydlig adgang) Trafikanalyse NOTAT 14. september 2017 adn/tfk 1 Indledning Krydset (sydlig adgang) har gennem en lang årrække været overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det ønskes undersøgt, om den

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT

TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE 27. JANUAR 2016 TEKNISK NOTAT TRAFIKSIKKERHEDSTILTAG VED KARISE SKOLE TEKNISK NOTAT 27. JANUAR 2016 Hougaard Trafik Vagtelvej 7, 4700 Næstved Tlf. 29 70 75 70 rikke@hougaardtrafik.dk www.hougaardtrafik.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Analyse og besigtigelse af grå strækninger i Viborg Amt

Analyse og besigtigelse af grå strækninger i Viborg Amt Analyse og besigtigelse af grå strækninger i Viborg Amt - Metode og resultater Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen, AAU Adjunkt Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen på AAU

Læs mere

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere:

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere: Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm Indlægsholdere: Michael Bloksgaard, Århus Kommune Karen Marie Lei, COWI A/S # 1 9. dec. 2010 Vejforum 2010 3 forsøgsprojekter Variable tavler for cyklister

Læs mere

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet

Cykelvenlig infrastruktur. Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Nye muligheder for afmærkning og brug af vejregler på cykelområdet Cykelvenlig infrastruktur Vejdirektoratet Dato: Maj 2017 Oplag: 200 Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere