Forsikringsbetingelser Erhvervsforsikring, juli 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser Erhvervsforsikring, juli 2005 Indhold 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring af betingelser og præmietarif 105 Risikoforandring 106 Ejerskifte og konkurs 107 Besigtigelse 108 Forsikring i andet selskab 109 Værneting og lovvalg 110 Generelle undtagelser 111 I tilfælde af skade 200 Fællesbetingelser for tingsforsikring 201 Hvem er sikret 202 Redning, bevaring og oprydning 203 Erstatningsberegning 300 Fællesbetingelser for All Risks, Brand, Tyveri og Vand 301 Hvor dækker forsikringen 302 Hvad er omfattet 303 Hvad er ikke omfattet 304 Forsikringsværdi 305 Erstatningsberegning 1100 Brand 1101 Brand, lynnedslag, eksplosion 1102 Sprængning 1103 Nedstyrtning af luftfartøjer 1104 Pludselig opstået tilsodning 1105 Slukningsskade 1200 Tyveri 1201 Indbrudstyveri 1202 Sikringsniveau og varebegrænsningsregler 1203 Ran og røveri 1204 Tyveri af/fra containere og skurvogne 1205 Tyveri fra biler 1206 Tyveri af forretningscykler 1207 Beskrivelse af sikringsniveauer 1300 Vand 1301 Udstrømning af vand 1302 Udstrømning af olie og kølevæske 1303 Sky- og tøbrud 1304 Storm 1400 Driftstab og meromkostninger 1401 Hvilke tab erstattes

2 1402 Hvilke tab erstattes ikke 1403 Dækningsperiode 1404 Erstatningsberegning 1500 Lønomkostninger 1501 Hvilke omkostninger er dækket 1502 Erstatningsberegning 3000 Anden pludselig skade - All Risks 3001 Hvilke skader er dækket 3002 Hvad er omfattet 3003 Erstatningsberegning 3100 Udendørs løsøre 3101 Hvilke skader er dækket 3102 Erstatningsberegning 3200 Biler tilhørende tredje mand 3201 Hvilke skader er dækket 3202 Erstatningsberegning 3300 Løsøre udenfor Danmark 3301 Hvilke skader er dækket 3302 Erstatningsberegning 3400 Tyveri fra arbejdspladser 3401 Hvilke skader er dækket 3402 Erstatningsberegning 3600 Udendørs produktionsudstyr 3601 Hvilke skader er dækket 3602 Erstatningsberegning 3700 Jorddækning 3701 Hvilke skader er dækket 3702 Erstatningsberegning 3800 Glas 3801 Hvilke skader er dækket 3802 Hvad er omfattet 3803 Erstatningsberegning 3900 Sanitet 3901 Hvilke skader er dækket 3902 Hvad er omfattet 3903 Erstatningsberegning 4000 Skilte 4001 Hvilke skader er dækket 4002 Hvad er omfattet 4003 Forsikringsværdi 4004 Erstatningsberegning 4100 Køle og dybfrost 4101 Hvilke skader er dækket

3 4102 Hvad er omfattet 4103 Forsikringsværdi 4104 Erstatningsberegning 5000 Maskin- og it-udstyr 5001 Hvilke skader er dækket 5002 Hvad er omfattet 5003 Forsikringsværdi 5004 Erstatningsberegning 5100 Maskin- og it-driftstab 5101 Hvilke tab erstattes 5102 Hvilke tab erstattes ikke 5103 Dækningsperiode 5104 Erstatningsberegning 5200 Software 5201 Hvilke skader er dækket 5202 Hvad er omfattet 5203 Erstatningsberegning 5300 Software driftstab 5301 Hvilke tab erstattes 5302 Hvilke tab erstattes ikke 5303 Dækningsperiode 5304 Erstatningsberegning 5400 Bærbart tele- måle- og it-udstyr 5401 Hvilke skader er dækket 5402 Hvad er omfattet 5403 Forsikringsværdi 5404 Erstatningsberegning 5600 Antenneanlæg 5601 Hvilke skader er dækket 5602 Hvad er omfattet 5603 Forsikringsværdi 5604 Erstatningsberegning 5605 Ansvar for antenneanlæg 6000 Transport af varer og værktøj 6001 Hvilke skader er dækket 6002 Hvad er omfattet 6003 Erstatningsberegning 6100 Udstillingsforsikring 6101 Hvilke skader er dækket 6102 Hvad er omfattet 6103 Erstatningsberegning 6200 Transport af varer ved fragtbrev 6201 Hvilke skader er dækket 6202 Hvad er omfattet 6203 Erstatningsberegning 6204 Retsgrundlag og værneting

4 7000 Erhvervs- og produktansvar 7001 Geografisk dækningsområde 7002 Erhvervsansvar 7003 Produktansvar 7004 Undtagelser for erhvervs- og produktansvar 7005 Afværgelse af skade 7006 Aftaler om ansvar og erstatning 7007 Forsikringstid 7008 Dækningssummer og selvrisiko 7100 Ingrediens- komponenttab 7200 Behandling og bearbejdning 7400 Retshjælp 7401 Hvilke tvister er dækket 7402 Hvilke tvister er ikke dækket 7403 Hvilke omkostninger er dækket 7404 Hvilke omkostninger er ikke dækket 7405 Erstatning og selvrisiko 7406 Fordeling af omkostninger 7407 Forsikringstid 7408 Valg af advokat 7409 Anmelselse til Tryg 9999 Ordforklaring Ordforklaringer af særlige ord og udtryk, som er mærket med * i forsikringsbetingelserne. Ordforklaringen er en integreret del af forsikringsbetingelserne.

5 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer, som fremgår af policen. Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter, fx stempelafgift og statsafgift samt eventuelle gebyrer, morarenter og andre omkostninger. Præmien opkræves via Betalingsservice, Giro eller - efter aftale - på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning og indbetaling af præmien. Opkrævningen sendes til den betalingsadresse, Tryg har fået oplyst. Hvis betalingsadressen ændres, skal Tryg straks have besked Hvis præmien ikke betales senest sidste rettidige indbetalingsdag, sender Tryg en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter, påmindelsen blev afsendt. Betales præmien stadig ikke, sendes en ny påmindelse Hvis der sendes en påmindelse, herunder meddelelse om eventuel udpantning, har Tryg ret til at opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter og andre omkostninger. Tryg har desuden ret til at beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser svarende til Trygs omkostninger herved. Såfremt disse omkostninger stiger, er Tryg berettiget til at hæve renter og gebyrer, så de svarer til de faktiske omkostninger. 102 Forsikringens varighed og opsigelse Ved forsikringsperiodens udløb fortsætter forsikringen uændret i en tilsvarende periode. Ved en flerårig forsikringsperiodes udløb kan forsikringen dog kun fornys for en tilsvarende flerårig periode, hvis Tryg har givet meddelelse om fornyelsen tidligst 3 og senest 1 måned før opsigelsesfristens udløb. Hvis Tryg ikke giver denne meddelelse, bliver forsikringen fornyet for 1 år ad gangen, og rabatten for flerårig tegning bortfalder Både forsikringstageren og Tryg kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før forsikringsperiodens udløb Når en skade er konstateret, kan både forsikringstageren og Tryg opsige forsikringen med 14 dages varsel. Dette skal ske senest 1 måned efter erstatningens betaling eller skadens afvisning. 103 Indeksregulering Indeksregulering sker i takt med udviklingen i 'løntallet beregnet af Danmarks Statistik'. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er Tryg berettiget til at benytte lignende indeks fra Danmarks Statistik. Forsikringssummer, selvrisici samt andre beløbsangivelser indeksreguleres, medmindre andet fremgår af forsikringsbetingelserne eller policen. Indeksreguleringen sker pr. 1. januar. Beregningsgrundlaget er indekset

6 for januar kvartal 2005, som er 220. Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første forfaldsdato i kalenderåret. 104 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Tryg kan med 1 måneds varsel til en forfaldsdato ændre betingelserne og/eller præmien for denne forsikring, hvis Trygs præmietarif eller forsikringsbetingelser ændres for forsikringer af samme art. Ændringer som følge af indeksreguleringer eller lovmæssige bestemmelser betragtes ikke som en ændring i præmien og kan ske uden varsel Hvis forsikringstageren ikke godkender ændringen, kan forsikringen opsiges skriftligt til ændringsdatoen. Opsigelsesretten gælder ikke ændringer som følge af indeksreguleringer eller lovmæssige bestemmelser. 105 Risikoforandring Tryg skal straks have besked, - hvis den forsikrede virksomhed flytter, - hvis den forsikrede virksomhedsart ændres, - hvis tagtypen ændres, (gælder kun, hvis brandforsikring er tegnet), - hvis risikoen forøges i forhold til den forsikringsaftale, der er indgået, - hvis det årlige antal af ansatte ændres (gælder kun hvis dækning 7000 Erhvervs- og produktansvar er tegnet). Tryg afgør herefter, om og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte Hvis forsikringstageren ikke giver besked som nævnt under , kan det medføre, at Trygs erstatningspligt nedsættes eller eventuelt helt bortfalder. 106 Ejerskifte og konkurs Dækningen bortfalder ved ejerskifte. Derfor skal ejerskifte straks meddeles til Tryg. Konkurs betragtes som ejerskifte. 107 Besigtigelse For at kunne vurdere risikoforholdene har Tryg til enhver tid ret til at besigtige den forsikrede virksomhed. Hvis Tryg ved en besigtigelse konstaterer, at risikoen er forøget, kan Tryg enten fastsætte en frist til at bringe risikoforholdene i orden, forhøje præmien eller opsige forsikringen uden varsel. 108 Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme skade i andet forsikringsselskab, foreligger der

7 dobbeltforsikring, og skaden skal også anmeldes dertil. Hvis andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også denne forsikring. Dette medfører, at Tryg og andet forsikringsselskab skal yde forholdsmæssig erstatning. 109 Værneting og lovvalg Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole. 110 Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte følger af: - Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, herunder stormflod. - Jordskælv, tornadoer, vulkanudbrud eller andre naturforstyrrelser. - Krig, krigslignende handlinger, terrorisme*, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. - Beslaglæggelse, nationalisering eller revolution. - Atomkernereaktioner og radioaktivt henfald, uanset om skaden sker i krigstid eller i fredstid. Forsikringen dækker dog skade, som skyldes eller sker i forbindelse med kernereaktioner, der bliver anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål. Anvendelsen skal være forskriftsmæssig og ikke stå i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift Ovennævnte undtagelser i gælder ikke for Retshjælpsforsikringen. 111 I tilfælde af skade Hvis der sker en skade, eller der er umiddelbar fare for, at en skade vil ske, skal den forsikrede uden ophold og efter bedste evne forsøge at begrænse skadens omfang. Hvis der er tale om en dækningsberettiget skade, betaler Tryg rimelige omkostninger til at redde og/eller bevare det forsikrede En skade skal hurtigst muligt anmeldes til Tryg. Dette kan ske til ethvert Tryg Service Center eller på www. tryg. dk Hvis der sker en skade, som kræver øjeblikkelig hjælp uden for normal kontortid, kan Tryg Alarm kontaktes på telefon Tyveri, ran* og røveri* samt hærværksskader skal anmeldes til politiet, straks efter skaden opdages Udbedring af skader eller fjernelse af beskadigede genstande må ikke ske, før Tryg har godkendt dette Hvis Tryg forlanger det, skal den sikrede aflevere en fortegnelse over, hvilke gen-

8 stande der er skaderamte, og hvilke der ikke er Ved ansvars- og arbejdsskader henvises i øvrigt til afsnittet om Erhvervs- og produktansvar og afsnittet Arbejdsskade, hvis disse dækninger er tegnet Ved erstatningsudbetaling gælder, at selvrisikobeløb fratrækkes, efter erstatningen er opgjort i henhold til policen og forsikringsbetingelserne. Selvrisiko gælder pr. forsikringsbegivenhed og for løsøre pr. forsikringssted. Hvis der er flere selvrisici ved samme forsikringsbegivenhed, fratrækkes kun den højeste selvrisiko. Har Tryg udbetalt erstatning til en eventuel panthaver og herunder udlagt selvrisikobeløbet, vil Tryg kræve dette godtgjort af forsikringstageren. 200 Fællesbetingelser for tingsforsikring 201 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret i sin egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede, medmindre andet fremgår af policen. 202 Redning, bevaring og oprydning Ud over den i policen angivne forsikringssum betales rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed Ud over den i policen angivne forsikringssum betales nødvendige udgifter til at rydde op efter en forsikringsbegivenhed samt til at bortskaffe og destruere forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald og lignende fra virksomheden. Dækningen er begrænset til 20% af forsikringssummen pr. begivenhed, dog minimum kr., indeksreguleret (2005), og maksimalt kr., indeksreguleret (2005). Der dækkes ikke udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse, destruktion eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om dette er blevet nødvendigt på grund af en dækket skade. 203 Erstatningsberegning Erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede i samme økonomiske situation som umiddelbart før, skaden fandt sted Beskadigelse af kosmetisk art, farveforskelle mellem erstattede og ikke skaderamte genstande, samt tab som følge af at ubeskadigede varer ikke kan afsættes på normal vis, erstattes ikke Tryg har ret til at yde erstatning ved levering af en genstand magen til den skaderamte eller ved at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden. Hvis genstanden ikke kan fremskaffes eller kun kan fremskaffes på en uforholdsmæssig bekostelig måde, medregnes et beløb i skadeopgørelsen, der svarer til den udgift, Tryg ville have haft, hvis genstandene havde kunnet skaffes på normal vis. Hvis

9 brugte reservedele kan fremskaffes, er Tryg dog berettiget til at lægge priserne for sådanne reservedele til grund. Merudgifter til foreløbig reparation/installation og fremskaffelse af dokumentation dækkes ikke af forsikringen. Nødvendige udgifter til transport erstattes kun efter normale takster Tryg har ret til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens forsikringsværdi før skaden Hvis forsikringstageren træffer bindende aftaler om at istandsætte eller genanskaffe det beskadigede inden 1 måned, efter skaden er sket, dækker forsikringen eventuelle uundgåelige merudgifter, der måtte opstå pga. prisstigninger i tidsrummet mellem skadedagen og leveringstidspunktet. 300 Fællesbetingelser for All Risks, Brand, Tyveri og Vand Det fremgår af policen, hvilke dækninger der er valgt. 301 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker skade, der sker på det eller de forsikringssteder, som er nævnt i policen Forsikringen dækker tillige med indtil 15% af forsikringssummen, dog mindst kr. og højst kr , indeksreguleret (2005), når løsøret - befinder sig i bygninger på forsikringsstedet, hvis tagbeklædning er anderledes end forudsat i policen. - befinder sig andre steder i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) end på forsikringsstedet, Tyveri fra arbejdspladser* (bygge- og håndværksmæssige) udenfor forsikringsstedet er dog ikke dækket. 302 Hvad er omfattet Medmindre andet er anført i policen, omfatter forsikringen følgende, såfremt det anvendes i driften af den forsikrede virksomhed: - Løsøre, der tilhører forsikringstageren. - Løsøre, der tilhører tredjemand, og som forsikringstageren bærer risikoen for. Dette løsøre er kun dækket, hvis det ikke er dækket af en anden forsikring. - Løsøre, der tilhører tredjemand, og som forsikringstageren ikke bærer risikoen for. Dette løsøre er kun dækket, hvis det ikke er dækket af en anden forsikring. Det er endvidere kun dækket i den udstrækning, forsikringssummen overstiger forsikringsværdien af forsikringstagerens eget løsøre og løsøre, der tilhører tredjemand, som forsikringstageren bærer risikoen for.

10 Der gøres ikke underforsikring* gældende for løsøre, der tilhører tredjemand, og som forsikringstageren ikke bærer risikoen for Ved løsøre forstås: - Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer, emballage, inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr, herunder værktøj og redskaber. - Originalmodeller og -tegninger, skabeloner, forme og lignende. - Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som befinder sig på forsikringsstedet. - Bygningsmæssige indretninger, der ikke er eller ville være omfattet af en bygningsforsikring Endvidere omfatter forsikringen: - Udgifter, som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til genfremstilling af kartoteker, forretningsbøger, software/data* samt igangværende skriftlige arbejder. Dækning for software/data* forudsætter, at der udføres backup mindst hver 5. arbejdsdag, og at backup opbevares forsvarligt fx i brandskab eller i andre lokaler. - Udgifter, afholdt til omstilling af låse og genfremstilling af nøgler, hvis nøgler til forsikringsstedets lokaler går tabt som følge af et indbrudstyveri, ran* eller røveri.* 303 Hvad er ikke omfattet Forsikringen omfatter ikke: - Genstande, der er eller ville være omfattet af en bygningsforsikring. - Ud- og indvendige ruder, glasdøre og andet bygningsglas af enhver art. - Registreringspligtige motorkøretøjer, knallerter, sø- og luftfartøjer samt tilhørende dele, medmindre den forsikrede virksomhed erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler sådanne genstande. - Følgende genstande, når de enten er beregnet til videresalg, udlejning, indgår i en bearbejdningsproces eller er under reparation, demonstration, eller opbevaring på lager: Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 o/oo rent guld eller mere, diamanter, ædelstene, perler, kulturperler, smykke- og juvelerarbejder, som disse materialer indgår i, samt lommeog armbåndsure med en stykpris, der overstiger kr. (indeksreguleres ikke). 304 Forsikringsværdi I forsikringsværdien medregnes værdien af alle genstande og omkostninger, der er forsikret under policen.

11 Forsikringsværdien opgøres på følgende måde: Inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr, som forsikringstageren ejer eller bærer risikoen for, opgøres på grundlag af nyværdien*. Hertil lægges udgifter til fragt, told, andre afgifter, indbaksning, opstilling, montage, fundamenter og indkøringsomkostninger. Forretningscykler, entreprenørmaskiner og -materiel af enhver art samt motorkøretøjer, herunder trucks, stablere og lignende medregnes alene med deres dagsværdi* Genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, medregnes med den pris, som kan opnås ved salg på almindelige vilkår. Herfra trækkes regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning med senere salg for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer), med tillæg af andel, dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg. Herfra trækkes regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling Originalmodeller og -tegninger, skabeloner, forme o.lign. medregnes med genfremstillingsværdien og erstattes kun, hvis genfremstilling finder sted. Værdien opgøres og erstattes til højst 15% af forsikringssummen, dog max kr., indeksreguleret (2005) Kartoteker, forretningsbøger, software/data* samt igangværende skriftlige arbejder medregnes med genfremstillingsværdien og erstattes kun, hvis genfremstilling finder sted. Værdien opgøres og erstattes til højst 15% af forsikringssummen, dog max kr., indeksreguleret (2005) Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som befinder sig på forsikringsstedet, medregnes og erstattes med disses værdi på følgende måde: - Værdier, der bliver opbevaret i almindelig gemme, medregnes med op til kr., indeksreguleret (2005). - Værdier, der bliver opbevaret i aflåst sikringsskab F&P klasse* blå, medregnes med op til kr., indeksreguleret (2005). - Værdier, der bliver opbevaret i aflåst sikringsskab, pengeskab eller -boks* i F&P klasse* rød, eller klassificeret værdiopbevaringsenhed*, medregnes med op til kr., indeksreguleret (2005) Andre genstande opgøres og erstattes på grundlag af dagsværdien* Omstilling af låse og genfremstilling af nøgler medregnes og erstattes med udgiften til omstillingen og fremstilling af nye nøgler, dog højst med kr., indeksreguleret (2005). 305 Erstatningsberegning Skaden skal opgøres efter bestemmelserne om - erstatningsberegning i afsnit 203 og

12 - fastsættelsen af forsikringsværdien i afsnit Beskadigede genstande, der erstattes til nyværdi*, skal sættes i stand eller genanskaffes som nye inden 1 år fra skadedagen, medmindre anden aftale er truffet med Tryg. Hvis ikke dette er sket, ydes der kun erstatning på grundlag af dagsværdien*. Forskellen mellem den del af erstatningen, der svarer til nyværdien*, og den del, der svarer til dagsværdien*, bliver først udbetalt, når de beskadigede genstande er sat i stand eller genanskaffet Hvis forsikringsværdien overstiger forsikringssummen for hver enkelt dækning, er der tale om underforsikring*, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt. De steder i forsikringsbetingelserne, hvor der er anført en højeste forsikringsdækning, erstattes skader inden for de angivne summer dog fuldt ud Hvis en dækning er opdelt i risikoområder med hver sin forsikringssum, behandles hvert risikoområde som en selvstændig forsikring. Hvis der sker en skade, kan der dog overføres eventuel overskydende forsikringssum fra et højere tariferet risikoområde til et lavere tariferet risikoområde I skadetilfælde dækkes med en forsikringssum, der er 25% højere end den, der fremgår af policen. Dette gælder ikke de dækninger i forsikringsbetingelserne, hvor der specielt er anført en højeste forsikringsdækning. Her erstattes skader inden for de angivne summer. Denne overdækning er betinget af, at forsikringssummen var korrekt fastsat i samarbejde med Tryg inden for de sidste 15 måneder før skaden, eller at forsikringssummen var korrekt den 1. januar i året, hvor skaden indtrådte. Ved korrekt forsikringssum forstås, at forsikringssummen mindst svarer til forsikringsværdien.

13 1100 Brand Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 1101 Brand, lynnedslag, eksplosion Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft. Ved lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener, der opstår i sammenhæng med lynnedslag, forstås, at lynet påviseligt er slået direkte ned i det forsikrede eller de bygninger, de forsikrede genstande befinder sig i. Eksplosion er en meget hurtigt forløbende forbrænding eller anden kemisk proces, der - udvikler stærk varme og medfører en voldsom rumfangsforøgelse af de reagerende stoffer Forsikringen dækker ikke: - Svidning, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, hvis dette ikke er sket ved brand, lynnedslag eller eksplosion. - Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme i forbindelse med tørring, kogning, opvarmning, smeltning, strygning, røgning eller lignende, og derved bryder i brand eller beskadiges. - Kortslutningsskade eller skade ved andre rent elektriske fænomener i elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder isolationsmateriale, medmindre det medfører en brand Sprængning Sprængning af dampkedler og højtrykskogekar (autoklaver), hvorved der sker en pludselig utilsigtet udligning af forskelligt lufttryk i og uden for beholderen Forsikringen dækker ikke: - Skade som følge af tørkogning. - Sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk Nedstyrtning af luftfartøjer Nedstyrtning af luftfartøjer eller af nedfaldende genstande derfra Pludselig opstået tilsodning Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet ildsted til rumopvarmning Slukningsskade Skade, der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres det forsikrede ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de skader, som er dækket af forsikringen.

14 1200 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 1201 Indbrudstyveri Forsikringen omfatter løsøre, der befinder sig i bygninger. Der er tale om indbrudstyveri, når løsøre stjæles, efter at tyven har skaffet sig adgang til forsvarligt sikrede og forsvarligt aflåste bygninger eller lokaler. Adgang skal skaffes ved brug af vold mod bygningen eller ved hjælp af dirke, falske eller tillistede nøgler. Dækning for indbrudstyveri forudsætter, - at døre og andre adgangsveje har været låst forsvarligt, og at vinduer har været lukkede og tilhaspede, samt - at der er synlige tegn på voldeligt opbrud, eller at det kan sandsynliggøres, at tyveriet er sket ved brug af dirke, falske eller tillistede nøgler. Åbne skure, containere, skurvogne, halvtage, drivhuse, gitterkonstruktioner eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende, betragtes ikke som bygninger eller lokaler I forbindelse med indbrudstyveri dækker forsikringen tillige hærværk* på forsikrede genstande i aflåste bygninger og lokaler Forsikringen dækker de udgifter, som påhviler forsikringstageren i henhold til lejeloven eller lejekontrakt til istandsættelse af beskadigelser - dog ikke af glasruder/-døre af enhver art - som ved indbrud på forsikringsstedet eller bevisligt forsøg derpå tilføjes de lokaler, der benyttes af forsikringstageren Hvis nøglerne eller koden til pengeskab eller -boks*, har været glemt eller efterladt på forsikringsstedet betragtes tyveri derfra som tyveri fra almindeligt gemme, jf Krav om sikringsniveau og varebegrænsning fremgår af policen. Der gælder de samme sikringskrav for løsøre, der befinder sig uden for forsikringsstedet som på forsikringsstedet Hvis kravene til sikringsniveau eller kravene om varebegrænsning ikke er overholdt, erstattes 60 % af samtlige beløb, som inden fradrag af selvrisiko ville komme til udbetaling, hvis kravene var opfyldt. Er hverken kravene til sikringsniveau eller varebegrænsning overholdt, erstattes kun 40 % af samtlige beløb, som inden fradrag af selvrisiko ville komme til udbetaling, hvis kravene var opfyldt Sikringsniveau og varebegrænsningsregler Tryg har ved antagelse af forsikringen forudsat, at det forsikrede løsøre er i lokaler, der er sikret mod indbrudstyveri. De sikringsforanstaltninger, Tryg kræver, skal udføres i overensstemmelse med de

15 forskrifter for installation af både mekanisk og elektronisk tyverisikring, som F&P* har udarbejdet. De komponenter, der benyttes til sikring, skal overholde de kvalitetskrav, som er stillet af F&P*. Installation af elektronisk sikring skal udføres af et firma, der er godkendt af F&P* Der er 6 sikringsniveauer, som er beskrevet nærmere under punkt Fra og med sikringsniveau 20 er der mulighed for valg af enten skalsikring, cellesikring eller objektsikring Tryg har ved antagelse af forsikringen forudsat, at visse varer beregnet til videresalg, udlejning, reparation, demonstration, samt ved opbevaring på lager ikke må findes på forsikringsstedet eller kun findes i begrænset omfang.

16 Varegruppe. Varer til videresalg mv. Sikringsniveau 10 Sikrings -niveau 20 Sikringsniveau 30 Sikrings -niveau 40 Sikringsniveau 50/60 1. Guld, sølv, platin, palladium, samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 o/oo rent guld eller mere, diamanter, ædelstene, ægte perler, kulturperler (ind- og uindfattede). Smykke- og juvelerarbejder, hvor nævnte materialer indgår. Lomme- og armbåndsure, med en stykværdi over kr. 2. Tobaksvarer 3. Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi over kr. Edb-udstyr, herunder pc'er, projektorer, fladskærme, programmel, og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem. Foto- og filmudstyr. Læder- og skindbeklædning. Mobiltelefoner samt elektronisk tilbehør til disse. Parfumerivarer. Pelse og pelsværk. Satellitudstyr, herunder navigationsudstyr. Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. forstærkere, receivere, mp3-, dvd- og cdudstyr samt paraboler. Våben, ammunition og sprængstoffer. 4. Beklædning, (læder- og skindbeklædning hører til varegruppe 3). Cd'er, dvd'er samt elektroniske spil. Elektroniske kontormaskiner, (som ikke hører til varegruppe 3). Frimærker (filatelistiske) og mønter (numismatiske). Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr. Spiritus. Sportsudstyr. Individuelt Ube- Grænset Ube- Ubegrænset Grænset Ube- Grænset Ubegrænset Ube- Grænset

17 5. Antikviteter, dog undtaget møbler med stykværdi under kr. Automobiler, der ikke er indregistreret samt autoreservedele og udstyr (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3). Bijouteri, guld- eller sølvbelagt, med stykværdi under kr. Brillestel. Cykler, samt reservedele og udstyr til cykler. El- og motordrevet håndværktøj. Fodtøj. Hårde hvidevarer. Malerier, skulpturer og ting af kunstnerisk værdi over kr. Motorcykler, scootere og knallerter, der ikke er indregistrerede samt reservedele og udstyr til disse, (tv, radioog navigationsudstyr hører til varegruppe 3). Møbler med en stykpris over kr. Skibs- og bådudstyr, (tv-, radio- og navigationsudstyr hører til varegruppe 3). Solbriller med stykværdi over 100 kr. Tæpper med en m 2 pris på over 500 kr. Ure med stykværdi under kr Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ube- Grænset Hvor der ved et sikringsniveau i kolonnerne 10-50/60 er anført et beløb, må værdien af den i kolonnen nævnte varegruppe ikke overstige det anførte beløb. Beløbene er i 2005-niveau og indeksreguleres. Dog indeksreguleres beløbene i venstre kolonne ikke Særligt løsøre i form af elektronisk udstyr som ikke er til videresalg, udlejning, reparation, demonstration og opbevaring på lager, må kun findes i begrænset omfang. Beløbsgrænser fremgår af nedenstående skema.

18 Særligt løsøre i alle erhvervsvirksomheder, institutioner og foreninger Sikringsniveau 1 Sikrings -niveau 2 Sikrings -niveau 3 Særligt løsøre i form af elektronisk udstyr Ubegrænset Edb-udstyr, herunder pc'ere, projektorer, fladskærme, programmel og andet teknisk udstyr, der indgår i et computersystem. Tv-, radio- og videoudstyr samt alt tilhørende elektronisk udstyr som f.eks. forstærkere, receivere, mp3-, dvd- og cdudstyr samt paraboler. Foto- og filmudstyr. Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr. Beløbene er i 2005-niveau og indeksreguleres Ran og røveri Forsikringen dækker ran* og røveri* af løsøre fra forsikringstager eller dennes personale. Erstatning for ran* er betinget af, at der gøres anskrig øjeblikkelig efter ranet* Forsikringen dækker desuden hærværk* på forsikrede genstande, når det sker i forbindelse med ran* eller røveri* Rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer dækkes med indtil 15 % af forsikringssummen, højst kr., indeksreguleret (2005). Dette gælder såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark. Hvis rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer transporteres af en person under 18 eller over 65 år, er disse dog højst dækket med kr., indeksreguleret (2005). Dette beløb kan ikke forhøjes Forsikringen dækker ikke ran* eller røveri*, hvori et medlem af forsikringstagers personale har været delagtigt Tyveri af/fra containere* og skurvogne Forsikringen dækker - tyveri af containere* og skurvogne, - skade på containere*, skurvogne og låsetøj til disse, forvoldt ved voldeligt opbrud eller forsøg derpå,

19 - tyveri af løsøre fra containere* eller skurvogne, der er lukkede og aflåste Retten til erstatning for tyveri fra containere* og skurvogne er betinget af, - at hver dør eller port i containere* og skurvogne er aflåst med mindst 2 F&P* registrerede låseenheder. Hvis der anvendes hængelåse, skal de opfylde kravene til F&P* registreret i rød klasse. For containere* kan der i stedet benyttes 1 hængelås i kombination med låsebom, når begge er F&P* registreret i rød klasse, - at vinduer i containere* og skurvogne er forsvarligt sikrede med aflåste skodder, - at døre i skurvogne af træ er forstærkede med mindst 2 mm jernplade, der er skruet på dørene indvendigt, - at der i skadetilfælde kan konstateres voldeligt opbrud af containeren* eller skurvognen Forsikringen dækker ikke tyveri og skade sket under transport Forsikringen omfatter ikke: - Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter. - Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333o/oo rent guld eller mere, diamanter, ædelstene, perler, kulturperler, smykke- og juvelerarbejder, som disse materialer indgår i, samt lomme- og armbåndsure. - Genstande beregnet til videresalg, udlejning, reparation, demonstration, samt ved opbevaring på lager, nævnt i varegruppe 2-5 i afsnit Bærbart tele-, måle- og it-udstyr, herunder tilbehør Tyveri fra biler Forsikringen dækker tyveri fra biler på forsikringsstedet eller på forsikringstagerens og ansattes privatadresse Retten til erstatning for tyveri fra biler er betinget af, - at der på denne forsikring er tegnet transportdækning for den pågældende bil, - at bilen var lukket og aflåst, samt at der kan konstateres synlige tegn på voldeligt opbrud, - at bilen tilhører virksomheden eller dennes ansatte, - at bilen parkeres under så betryggende forhold som muligt, - at de forsikrede genstande er anbragt i aflåst bagagerum. Hvis dette ikke lader sig gøre, skal de anbringes inde i bilen og dækkes til, så de ikke er synlige udefra.

20 Forsikringen dækker ikke skade, som er dækket af anden forsikring Forsikringen omfatter ikke: - Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter. - Guld, sølv, platin, palladium samt anden legering med ædelt metal, der indeholder 333 o/oo rent guld eller mere, diamanter, ædelstene, perler, kulturperler, smykke- og juvelerarbejder, som disse materialer indgår i, samt lomme- og armbåndsure. - Genstande nævnt i varegruppe 2-4, i afsnit Bærbart tele-, måle- og it-udstyr, herunder tilbehør Erstatningen kan hverken overstige summen pr. bil på transportforsikringen eller kr., indeksreguleret (2005) pr. skadebegivenhed Tyveri af forretningscykler Forsikringen dækker tyveri af forretningscykler Retten til erstatning for cykeltyveri er betinget af, - at cyklens stelnummer kan oplyses, - at cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn, - at låsebevis medsendes skadeanmeldelsen Beskrivelse af sikringsniveauer Sikringsniveau 10 Sikringsniveau 10 S (Skalsikring) Mekanisk indbrudssikring Mekanisk skalsikring minimumskrav 1. Større åbninger* skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. 2. Ind- og udgangsdøre, vinduer, porte og lemme skal være lukkede og forsvarligt fastholdt. Ved udvendig aflåsning skal der anvendes en låseenhed med femstiftet låsecylinder, en tilholderlås med 7 tilholdere eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende. Sikringsniveau 20 Sikringsniveau 20 S (Skalsikring) Mekanisk indbrudssikring Mekanisk skalsikring minimumskrav 1. Større åbninger* skal være forsynet med døre, vinduer, porte eller lemme. 2. Døre, porte og lemme, der aflåses fra den udvendige side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed* i GRØN klasse eller tilsvarende.

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.3 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Dækningsskema for

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. FORSIKRINGSBETINGELSER INDBOFORSIKRING Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.firstmarine.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 1306 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring

Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring Forsikringsbetingelser for EDB- og svagstrømsforsikring, meromkostningsforsikring og databærerforsikring 1. Hvor dækker forsikringen: 1.1 Forsikringen dækker i Danmark ekskl. Grønland og Færøerne. 1.2

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 30.09.2013 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

Alka Campingvognsforsikring

Alka Campingvognsforsikring Alka Campingvognsforsikring Forsikringsbetingelser Nr. CA-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Familiens Basisforsikring

Familiens Basisforsikring Familiens Basisforsikring Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes? 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen 3. Hvilke genstande er dækket? 4. Hvilke typer skader,

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere