Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring"

Transkript

1 Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring Journal nr.3: /ld-era/fødevarer og Finans Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Codan Forsikring A/S (Codan) har indgået aftale med Swiss National Insurance Company (SNIC) om køb af 100 \% af aktiekapitalen i Trekroner Forsikring A/S (Trekroner). Den 6. december 2001 anmeldte parterne Codans overtagelse af Trekroner med anmodning om Konkurrencerådets godkendelse heraf. 2. Codan er det 3. største skadesforsikringsselskab og det 4. største livs- og pensionsselskab i Danmark. Trekroner er et mindre, landsdækkende selskab. Trekroner skal opretholdes som et selvstændigt brand i koncernen, og indgå i Codans generelle multidistributionsstrategi. 3. Codans overtagelse af Trekroner berører både skades- og livsforsikringsmarkedet. Codan havde i 2000 i Danmark bruttopræmieindtægter på skadesforsikringsmarkedet på mio. kr. og på livsforsikringsmarkedet på mio. kr., i alt mio. kr. Trekroner havde i 2000 en omsætning på ca. 345 mio. kr., fordelt med 262,7 mio. kr. på skade, 78,5 mio. kr. på liv og 4 mio. kr. fra Trekroner Ejendomme. Med overtagelsen skønner Codan at forøge sin portefølje på privatområdet med ca. 10 \%. 4. Fusionens horisontale virkninger afspejler sig i, at Codan styrker sin generelle markedsposition med ca. 1 \%, mens der sker større forøgelser inden for nærmere afgrænsede, men mindre områder som fx campingområdet. Fusionens vertikale virkninger er især, at parternes samlede andel af Forenede Gruppeliv øges. Der er ikke modtaget høringssvar med indvendinger, som indikerer, at fusionen ikke bør godkendes. 5. Det er styrelsens vurdering, at fusionen hverken skaber eller styrker en dominerende stilling, som bevirker, at konkurrencen hæmmes betydeligt. Afgørelse 6. Det meddeles Codan og Trekroner, 7. at Codan Forsikring A/S overtagelse af Trekroner Forsikring A/S, udgør en fusion omfattet af konkurrenceloven, jf. lovens 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. 12, stk. 1, nr. 1 og stk. 2, og 8. at fusionen godkendes, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1 og 2, jf. 12 d, stk. 1.

2 Sagsfremstilling Baggrund 9. Den 29. november 2001 indgik Codan Forsikring A/S aftale med Swiss National Insurance Company (SNIC) om køb af 100 \% af aktiekapitalen i Trekroner Forsikring A/S med datterselskaber med virkning pr. 1. januar Finanstilsynet godkendte overtagelsen den 21. november Parterne oplyser, at salget bl.a. er begrundet i, at det efter SNIC s opfattelse er vanskeligt at vokse i det danske forsikringsmarked, samt at SNIC ønsker at koncentrere sine aktiviteter på sine nærmarkeder. 10. Ved brev af 6. december 2001 anmeldte parterne Codans overtagelse af Trekroner med anmodning om Konkurrencerådets godkendelse heraf. Overdragelsen er betinget af Konkurrencerådets godkendelse. Ved brev af 8. januar 2002 meddelte styrelsen parterne, at anmeldelsen var at regne for fuldstændig fra den 4. januar 2002, jf. 2, stk. 3 i bekendtgørelsenr. 894 af 21. december 2000 om anmeldelse af fusioner. Parterne Codan 11. Codan Forsikring A/S indgår som datterselskab i Codan-koncernen, som ejes af Royal & Sun Alliance (RSA) med 72 \% af aktierne i moderselskabet Codan A/S. Codan Forsikring A/S er Danmarks 3. største skadesforsikringsselskab og 4. største livs- og pensionsselskab. Codan tilbyder forsikring inden for alle områder. 12. Codan har inden for de sidste tre år købt Trygg-Hansa (Sverige), Lietuvos Draudimas (Litauen) og AAS Balta (Letland). Codan er RSA s strategiske platform i Norden og Baltikum. Codan-koncernen 13. Codan havde i 2000 i Danmark bruttopræmieindtægter på mio. kr. fordelt med mio. kr. på skade og mio. kr. på liv. RSA er verdens 8. største skadesforsikringsselskab med hjemsted i England og havde en total verdensomsætning på 163 mia. kr. i RSA er i denne sammenhæng ikke relevant, idet Codan repræsenterer RSA i Danmark/Norden. 14. Codans forretningsområder beskrives nærmere nedenfor. Trekroner

3 15. Trekroner Forsikring A/S er et mindre, landsdækkende forsikringsselskab og tilbyder forsikring inden for skades-, livs- og pensionsområdet. Trekoner har de sidste 30 år været ejet af Swiss National Insurance Company (SNIC). Trekroner-koncernen 16. Trekroner havde i 2000 en omsætning på 345 mio. kr. Fordelt på 341 mio. kr. i bruttopræmieindtægter (262,7 mio. kr. på skadesforsikring og 78,5 mio. kr. på livsforsikring) og 4 mio. kr. fra Trekroner Ejendomme. SNIC er et mellemstort schweizisk forsikringsselskab, som p.t. er aktivt med 12 datterselskaber i 6 lande. I 2000 havde SNIC bruttopræmieindtægter på CHF. SNIC er i denne sammenhæng ikke relevant, da selskabet som sælger trækker sig ud af det danske forsikringsmarked. Der tages alene hensyn til omsætningen for den overdragne virksomhed, jf. konkurrencelovens 12, stk Trekroners forretningsområder beskrives nærmere nedenfor. Overdragelsen 18. Som nævnt oven for indgik Codan Forsikring A/S den 29. november 2001 aftale med SNIC om køb af 100 \% af aktiekapitalen i Trekroner Forsikring A/S med datterselskaber. Købet er betinget af Konkurrencerådets godkendelse. Trekroner har været ejet af SNIC, som er et mellemstort schweizisk forsikringsselskab, siden 1971, og beslutningen om salg skyldes bl.a. SNIC s ønske om at koncentrere sine aktiviteter i nærområderne. Købesummen er aftalt til 256,5 mio. kr., heraf goodwill 165 mio. kr. Codan forventer med overtagelsen at øge sin præmieportefølje med ca. 10 \%. 19. Med købet har Codan overtaget alle aktiviteter vedrørende Trekroner Forsikring fra SNIC (aktier, ejendomme, licenser mv.). Det er planen at opretholde Trekroner som et selvstændigt brand på lige fod med de andre datterselskaber i Codan-koncernen, fx Privatsikring, som sælger forsikringer via Lokale Pengeinstitutters medlemmer, jf. Codans multibrandstrategi. 20. Trekroner ejer udover sine datterselskaber også 11,5 \% af aktierne i Forsikringsselskabet Nærsikring A/S, hvor Trekroners arbejdsskadeportefølje er placeret. Tabel 1 Ejerforhold i Nærsikring A/S Himmerland 23,6 \% Lærerstanden 11,5 \%

4 Thisted Amt 12,1 \% Alsisk Forsikring 10,9 \% Trekroner 11,5 \% Andre 30,4 \% 21. Trekroner ejer derudover 24 \% af Center for Program Udvikling K/S (CPU) i fællesskab med GF-Forsikring og Lærerstandens Brandforsikring. CPU foretager edb-udvikling. 22. Trekroner ejer 6,67 \% af aktierne i Forenede Gruppeliv A/S, som administrerer gruppelivsaftaler for ejerne heraf, heriblandt Codan. Tabel 2 Ejerforhold i Forenede Gruppeliv Tryg 26,67 Kommunernes 6,67 Danica 26,67 Alm. Brand 6,67 Codan 8 Aktieselskabet af 4/ ,67 Trekroner 6,67 Andre 11, De gruppeaftaler mv., som Trekroner har indgået, bl.a. med Dansk Camping Union (DCU), videreføres uændret. 24. Trekroners medlemskab af FSO 1, som foretager taksering og besigtigelse af bygninger for medlemmerne, er opsagt pr. 1. september 2002, og medlemsskabet af Taksatorringen 2, som foretager taksering af motorkøretøjer for medlemmerne, er opsagt pr. 1. juni Trekroners samarbejde med Techno Danmark, som er en indkøbsforening for de største autoforhandlere, vedrører autoforhandlerens erhvervsforsikringer og fortsætter uændret. Salgskanaler 26. Codan har en multidistributionsstrategi, hvori der indgår 5 hovedkanaler: assurandører, service- /call-centre, strategiske samarbejder, mæglere og internettet. Assurandørerne varetager den største del af salget, men de andre salgskanaler vinder med tiden ind herpå. Således sælges mere og mere via strategiske samarbejdspartnere (finansielle virksomheder eller organisationer), ligesom mæglernes salg vokser, især på erhvervsmarkedet. Tabel 3 Codans salgskanaler - andel af tilgang ultimo september 2001 MIO. KR. ASSURAN/ STORKUNDE SERVICE/ CALL STRA- TEGISK SAMARB*) MÆGLER I ALT \% Privat x x x x 100 Person x x x x 100

5 Erhverv x x x x 100 Liv&Pension x x x x 100 I alt x x x x 100 *) Privatsikring samarbejde med Lokale Pengeinstitutter, ca. 700 filialer. Internettet indgår ikke i denne opgørelse. Parterne har ikke indsendt en opgørelse herover. 27. Trekroners væsentligste salgskanal er assurandører, både på privat- og erhvervsområdet med support fra et callcenter, som dækker hele landet. Trekroner har 6 regionale kontorer. Trekroner tester telefonsalg som ny kanal. Derudover samarbejder Trekroner med udvalgte mæglere. Internettet anvendes til køb/salg af småforsikringer, skadesanmeldelser mv. Tabel 4 Trekroners salgskanaler ASSURANDØR SERVICE/CALL MÆGLER I ALT \% I alt x x x 100 * Trekroners salgskanaler er ikke opdelt på segmenter. Markedet 28. Det danske forsikringsmarked opdeles i 2 overordnede hovedmarkeder: markedet for skadesforsikring og markedet for livs- og pensionsforsikring. Herudover er der et særligt internationalt marked for reassurance. 29. Den nationale forsikringslovgivning bygger på EU-skades- og livsforsikringsdirektiver, som løbende er implementeret i dansk lovgivning. 30. Forsikringsselskaber skal have tilladelse fra Finanstilsynet til at drive forsikringsvirksomhed. Tilladelsen kan udstedes til at gælde alle områder for forsikringsvirksomhed eller være begrænset til et nærmere angivet produkt som fx brandforsikring. Loven indeholder både fælles regler for al forsikringsvirksomhed og særlige regler for hhv. skadesforsikrings-, livsforsikrings- og pensionskassevirksomhed. 31. Livs- og skadesforsikringsvirksomhed må som udgangspunkt ikke drives i samme selskab, men gerne i samme koncern i adskilte virksomheder. Formålet med dette krav er at sikre, at den langsigtede pensionsopsparing holdes adskilt fra skadesforsikring. Forsikringsvirksomhed kan drives i aktieselskabsform eller som et gensidigt selskab. Markedet for skadesforsikringer 32. Forsikringsselskabernes produkter opdeles traditionelt i følgende hovedgrupper: erhvervsforsikringer, privatforsikringer, personulykkesforsikringer og motorkøretøjsforsikringer (direkte forretning). Foruden disse hovedgrupper findes der endvidere kredit- og kautionsforsikringer samt retshjælpsforsikringer. Endelig er der gruppen af genforsikringer, som

6 ikke, som de øvrige tegnes af personer eller virksomheder, men af forsikringsselskaber, også kaldet indirekte forretning. Enkelte kategorier af forsikringer er lovpligtige. Tabel 5 Samlede præmieindtægter for direkte forretning (skade) i 2000 PRÆMIEINDTÆGT MIO. KR. ANDEL I \% Motorkøretøj ,7 Sygdom- og ulykke ,2 Grundejer og fritidshus ,0 Erhvervsbygninger ,7 Familieforsikringer ,4 Erhvervsansvar 968 3,3 Andre ,5 I alt ,0 Kilde: Forsikringsoplysningen, Statistik Direkte forretning er forsikringer tegnet af personer og virksomheder i modsætning til indirekte forretning, som er genforsikring (reassurance) ved overtagelse af en del af en forsikringsrisiko fra et andet forsikringsselskab. Tabel 6 Codan og Trekroners forretningsområder/branchefordeling BRUTTOPRÆMIEINDTÆGTER CODAN TREKRONER Mio. kr. Mio. kr. Erhvervsforsikring Privatforsikring Personulykkesforsikring Motorkøretøjsforsikring Kredit- og kautionsforsikring 22 - Retshjælpsforsikring 3,4 - I alt direkte forretning Indirekte skadesforsikring 124 0,1 I alt Kilde: Finanstilsynet, Statistisk Materiale 2000 Skadesforsikringsselskaber. Forskellen i i alt i forhold til oplysningerne oven for skyldes forskelle i opgørelsesmetoder. Tallene i denne tabel kommer fra selskabernes indberetninger til Finanstilsynet. Der er mindre forskelle til tallene i punkt 13 og 16, hvilket skyldes, at disse tal er koncern-tal fra selskabernes resultatopgørelser 2000.

7 33. Codan er aktiv inden for alle områder af skadesforsikring, dog stærkest inden for erhvervs-, motorkøretøj- og privatforsikring. Trekroner er aktiv inden for næsten alle områder af skadesforsikring, dog stærkest inden for motorkøretøjsforsikring. 34. Langt de fleste skadesforsikringer tegnes i selskaber, der driver forsikringsvirksomhed i Danmark. Det er i dag ikke praksis, at privatpersoner eller virksomheder henvender sig direkte til et forsikringsselskab i udlandet for at tegne forsikringer. Særligt for private forsikringstagere kan sprogbarriere, usikkerhed om soliditetsforhold mv. betyde, at mange afholder sig fra at tegne forsikringer i udlandet. 35. Det lægges således til grund, at det relevante marked er Danmark, ikke kun for private, men også for de fleste erhverv. 36. Koncentrationen på markedet for skadesforsikringer er høj. Tilsammen havde de fire største en markedsandel på 63,3 \%. 3 De fire største selskaber på det samlede skadesforsikringsmarked var Tryg med en markedsandel på 21,4 \%, Topdanmark 19,2 \%, Codan 13,6 \% og Alm. Brand 9,1 \%. Trekroner Forsikring A/S har en markedsandel på ca. 1 \%. Markedssegmenter på skadesforsikringsmarkedet 37. Når det relevante marked segmenteres snævrere, fx efter specifikke forsikringsprodukter eller forsikringstyper, er de enkelte selskabers markedsandele væsentligt forskellige i forhold til den samlede markedsandel og i mange tilfælde væsentlig større. Tabel 7 Markedsandele i de forskellige markedssegmenter CODAN \% TREKRONER \% KONKURRENT Søkasko x x Tryg (x) Topdanmark (x) Energi (off shore) x x Tryg Flyforsikring* x x Inter Hannover Atlantia (SV) Storebrand (N) Anden erhvervsforsikring 31 x Tryg Topdanmark Erhvervsbil x x Tryg (x) Campingvogne x x i.o. * For så vidt angår flyforsikring placeres al flyforretning i Nordisk Flyforsikrings Gruppe, som Codan har dannet sammen med 22 andre selskaber fra Danmark, Norge, Sverige, Island og Tyskland. 38. Markedssegmenterne for søkasko, energi og flyforsikringer er områder, hvor Codan har en betydelig andel af det relevante marked. Markedet for disse segmenter er bredere end det danske

8 marked, og de fleste af selskaberne har en nordisk eller international strategi. Trekroner har ingen aktiviteter i disse segmenter. 39. I segmentet anden erhvervsforsikring, som bl.a. omfatter områderne landbrug, professionelt ansvar, advokat- og revisoransvar, maskinforsikring og vindmølleforsikring, har Codan en markedsandel på 31 \%. Den samlede omsætning i segmentet var i 2000 på 614 mio. kr., hvoraf Trekroner har en andel på x \%. Samlet har parterne en markedsandel x \%. 40. Inden for området anden erhvervsforsikring har Codan for advokatansvarsforsikring en andel af segmentet på ca. x \%. Den anden væsentlige aktør på området er Tryg-Balica, som parterne skønner volumenmæssigt at ligge tæt på Codan. Trekroner tegner ikke professionelle ansvarsforsikringer. 41. Segmentet erhvervsbiler omfatter alle former for køretøjer til erhvervsmæssig kørsel, dvs. lastbiler, varevogne, busser, taxaer, arbejdsmaskiner, kranbiler mv. De største aktører i segmentet er Tryg, Codan og if. Trekroner har en markedsandel i segmentet på ca. x \%. 42. Inden for segmentet campingforsikring har Codan en markedsandel på ca. x \% og Trekroner har en andel på ca. x \%. Campingforsikring omfatter forsikring af campingvogne med tilbehør mv. Parterne angiver de nærmeste konkurrenter som Topdanmark, Tryg, Alm. Brand og Nykredit Østifterne. Trekroner har et eksklusivt samarbejde med DCU (Dansk Camping Union) om forsikringer til foreningens medlemmer på favorable vilkår. Markedet for livsforsikringer 43. Livs- og pensionsforsikringer dækker den enkeltes behov for forsikring ved død (eller før) og/eller økonomisk tryghed ved pension. Livsforsikringer sikrer den forsikrede udbetaling af et bestemt beløb ved død eller invaliditet eller på en nærmere fastsat/aftalt dato. Pensionsforsikringer sikrer den forsikrede en alderspension. Pensionsforsikringer kan fx være tegnet som en kapitalforsikring (éngangsudbetaling) af hele det opsparede beløb eller en rateforsikring (månedlige udbetalinger af det opsparede beløb i løbet af en fastlagt årrække). Dækningsomfanget af pensionsomfanget afhænger af den konkrete pensionsaftale. 44. De samlede bruttopræmier og medlemsbidrag i branchen var i 2000 ca. 52,8 mia. kr. 4 Codan har med bruttopræmieindtægter på mio. kr. en markedsandel på ca. 5,1 \% af livs- og pensionsforsikringsmarkedet. Trekroners bruttopræmieindtægter var i ,5 mio. kr. og havde dermed en andel af markedet på under 0,2 \%. Tabel 8 Livs- og pensionsselskabers markedsandele PFA Pension 20,7 \% Danica 12,8 \% Tryg 8,6 \% Kommunernes Pensionsforsikring 7,6 \% Codan 5,1 \% Industriens Pension 4,6 \%

9 Pen-Sam Liv 4,1 \% Topdanmark 4,0 \% Øvrige 32,5 \% I alt 100 \% Kilde: Statistik 2001, Forsikring & Pension. 45. Parterne har ikke anført områder/segmenter, hvor de er særligt store på livsforsikringsområdet, hvorfor det lægges til grund, at de anførte markedsandele på det overordnede marked gælder nogenlunde ensartet for alle områder. I denne sammenhæng er der ikke anledning til at opdele livsog pensionsforsikringer, hvorfor de behandles samlet. 46. Der er tale om komplekse og vanskeligt gennemskuelige produkter. Dette betyder, at det er vigtigt, at forsikringstagerne har tillid til selskaberne og produkterne. Kundeforholdet strækker sig typisk over lang tid. Markedet er ikke præget af stor mobilitet. 47. De fleste livs- og pensionsforsikringer tegnes i selskaber, der driver forsikringsvirksomhed i Danmark. Det hænger bl.a. sammen med, at pensionsbeskatningslovens regler sammenholdt med afkastningsbeskatningslovens regler gør det mindre attraktivt for danskere at tegne livs- og pensionsforsikringer i udenlandske selskaber. Typisk efterspørger forbrugerne derfor forsikringer fra danske selskaber. Høring 48. Styrelsen har modtaget indlæg fra konkurrenter, forsikringsmæglere, kunde- og forbrugerorganisationer, der er blevet hørt i forbindelse med den gennemførte høringsrunde. Der er ikke kommet høringssvar fra den offentlige høring. 49. Konkurrenternes vurdering er samstemmende, at fusionen mellem Codan og Trekroner ikke vil påvirke udbuds- og efterspørgselsvilkårene på livs- og skadesforsikringsmarkedet eller på dele heraf. Dette begrundes bl.a. med, at den portefølje, der overtages fra Trekroner er af en sådan størrelse, at den kun vil få lille indflydelse på Codans portefølje. 50. Fra forsikringsmæglerside er der kommet høringssvar fra de to forsikringsmæglerforeninger (Forsikringsmælernes Brancheforening og Forsikringsmæglerne i Danmark), samt fra 3 forsikringsmæglervirksomheder. 51. Forsikringsmæglerforeningerne tilkendegiver, at den planlagte fusion vil kunne påvirke udbudsog efterspørgselsvilkårene på det danske forsikringsmarked. Det fremhæves, at især de mindre og mellemstore forsikringsmæglervirksomheder vil blive påvirket, da de store selskaber forlanger en vis omsætning og størrelse for at entrere med de pågældende mæglervirksomheder. 52. De tre mæglervirksomheder, der er blevet hørt, meddeler, at fusionen ikke vil påvirke deres virksomheder, men at fusionen formentlig vil kunne medføre ændringer for forsikringsmæglerbranchen.

10 53. Fra forbruger- og kundeorganisationer, der er blevet hørt, foreligger der svar fra Dansk Taxi Forbund, Dansk Camping Union, T B K (Transport og Kurérselskabernes Brancheforening) og Forbrugerrådet. 54. Dansk Taxi Forbund vurderer, at udbuds- og efterspørgselsforholdene efter foreningens opfattelse vil være upåvirket af den planlagte fusion. 55. Dansk Camping Union skriver, at man ikke kender de forskellige selskabers markedsandele tilstrækkeligt til at vurdere fusionens påvirkning af markedet. 56. T K B udtrykker betænkeligheder ved fusionen, da der efter deres opfattelse i forvejen kun er 3 selskaber Codan, Trekroner og Tryg, som kan tilbyde foreningens medlemmer de nødvendige forsikringer. 57. Forbrugerrådet angiver, at det største problem ved fusionen synes at være en risiko for større ugennemsigthed ved opretholdelse af to forskellige brands i samme selskab. Forbrugerrådet er af den opfattelse, at for at bevarer den reelle konkurrence på markedet er det nødvendigt, at det er muligt for forbrugerne at gennemskue, hvem forbrugeren indhenter oplysninger fra. Vurdering 58. Der er tale om en fusion, i form af en virksomhedsovertagelse, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. Parternes samlede omsætning (bruttopræmieindtægter) i Danmark overstiger 3, 8 mia. kr., og begge har en årlig omsætning på mindst 300 mio. kr. i Danmark. Codans samlede bruttopræmieindtægter var i Danmark i mio. kr., mens Trekroners bruttopræmieindtægter var 341 mio. kr. plus 4 mio. kr. fra Trekroner Ejendomme, i alt 345 mio. kr., jf. 12, stk. 2. Fusionen er ikke omfattet af fusionskontrolforordningen, jf. 12, stk. 5. Fusionen behandles derfor efter konkurrencelovens kapitel 4 om fusionskontrol. 59. Fusionen må ikke gennemføres, før Konkurrencerådet har godkendt denne i henhold til konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk. 5, og fusionen skal godkendes, hvis den ikke skaber eller styrker en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2. Horisontale virkninger 60. De relevante overordnede markeder er markedet for skadesforsikring og markedet for livsforsikring i Danmark, såvel erhverv som privat. Markederne opdeles i særlige områder, hvor parterne tilbyder forsikring. I det følgende vil alene de markeder, hvor begge parter er aktive, blive vurderet, idet det som udgangspunkt alene er her, fusionen vil kunne påvirke konkurrencen på markedet. Skadesforsikringsmarkedet 61. På skadesforsikringsmarkedet er parternes overordnede markedsandele 13,6 \% for Codan og ca. 1 \% for Trekroner og bliver i alt ca. 14,6 \%, hvilket som udgangspunkt ikke er en skabelse eller styrkelse en dominerende stilling. De primære konkurrenter er Alm. Brand, Topdanmark og Tryg. Topdanmark og Tryg er større end Codan, også efter fusionen.

11 62. Parternes markedsandele varierer og overlapper inden for visse områder: Camping-, Erhvervsbil- og Anden erhvervsforsikringsområdet. Codan Trekroner Samlet Anden erhvervsforsikring 31 x x Erhvervsbil x x x Campingvogne x x x Kilde: Anmeldelsen mv. 63. Især området anden erhvervsforsikring, hvor Codan i forvejen er den største aktør på markedet, styrkes Codans position, og der er relativt langt til den nærmeste konkurrent. Tabel 9 Anden Erhvervsforsikring 2000 MIO. KR. \% Codan Topdanmark 49,6 8,1 Tryg 31,5 5,1 Alm. Brand 23,5 3,8 Kommunerne 10,1 1,6 Øvrige incl. Trekroner 309,3 50,4 I alt Kilde: Finanstilsynet, Skadesforsikringsselskaber statistisk materiale 2000 og anmeldelsen. 64. Der er ikke tvivl om, at Codan allerede inden købet af Trekroner, er stærk på området, men anden erhvervsforsikring (615 mio. kr.) udgør kun 7 \% af branchens samlede erhvervsforsikring (8.715 mio. kr. 5 ). Codans samlede andel heraf (1.522 mio.kr. 6 ) er ca. 17,5 \%. Der er således kun tale om et mindre, meget fragmenteret område, og fusionen vurderes ikke at skabe eller styrke en dominerende stilling, som bevirker, at konkurrencen hæmmes mærkbart. Erhvervsforsikringer er relativt komplekse produkter. På den anden side er kunderne professionelle og ofte ressourcestærke med adgang til rådgivningsekspertise. 65. Forøgelsen af Codans markedsandele på erhvervsbil- og campingområdet vurderes heller ikke at skabe eller styrke en dominerende stilling, som hæmmer konkurrencen betydeligt. 66. Det lægges til grund, at erhvervsbilområdet indgår i marked for køretøjsforsikringer. Parterne skønner, at omsætningen i erhvervsbilssegmentet udgør ca. 2 mia. kr., hvilket svarer til ca. 22 \% af det samlede motorkøretøjsforsikringsmarked (8.916 mio. kr.). Forøgelsen fra x \% til x \% vurderes ikke at påvirke konkurrenceforholdene i segmentet mærkbart.

12 67. På campingområdet øges Codans andel fra x til x \% og svarer til en omsætning på x mio. kr. Uanset at der er tale om en væsentlig forøgelse, er der ikke tale om, at konkurrencen på markedet hæmmes betydeligt. 68. Selvom Codans markedsposition styrkes som følge af fusionen, især inden for de tre ovennævnte områder, er der således ikke tale om en etablering eller styrkelse af en dominerende stilling, som hæmmer eller begrænser konkurrencen på markedet for skadesforsikring betydeligt. Livs- og pensionsforsikringsmarkedet 69. På livs- og pensionsforsikringsmarkedet er Codans overordnede markedsandel 5,1 \% og Trekroners under 1 \%. Parterne har ikke anført områder/segmenter, hvor de er særligt stærke eller overlapper. Forøgelsen af Codans markedsandel med Trekroners meget lille andel, bevirker således ikke, at fusionen har direkte betydning på markedet. Om Forenede Gruppeliv se nedenfor. Vertikale virkninger 70. Fusionens vertikale virkninger er, at Trekroners salgskanaler integreres i Codans, samt vedrører de samarbejder mv., parterne har med andre. Salgskanaler 71. Efter fusionen vil parterne (fortsat) anvende flere forskellige salgskanaler: assurandører, service-/call-centre, strategiske samarbejdspartnere, mæglere og internettet som led i Codans multidistributionsstrategi. 72. Fusionen synes ikke at ville påvirke antallet af salgskanaler, idet Trekroner opretholdes som selvstændigt brand. For forsikringstagerne i Trekroner betyder fusionen, at disse får flere indgange til selskabet, mens situationen er uændret for forsikringstagere i forhold til Codan. 73. Opretholdelsen af Trekroner som selvstændigt brand kan for forsikringstagerne have den betydning, at det i forvejen svært gennemskuelige marked bliver mere uigennemsigtigt for så vidt angår udbud og prissætning. Imidlertid er det ifølge parterne planen, at selskaberne skal opretholde selvstændig akkvisition under de forskellige brands, og at forsikringstagerne for fx at få samlerabat, skal opfylde betingelserne herfor inden for det pågældende selskab. 74. Fusionen vil derimod kunne få betydning for forsikringsmæglerne, idet det må forventes, at Codans strategi på området vil blive overført til Trekroner. Mæglerne er en del af Codans samlede multidistributionsstrategi, og mæglersalget udgør ifølge anmeldelsen \% af den samlede tegning - stigende for erhverv. For Trekroners vedkommende står mæglerne allerede for ca. 15 \% af tilgangen af forsikringer. Mæglerne er professionelle aktører på markedet, og deres opgave er at indhente tilbud fra forskellige forsikringsselskaber til deres kunder og ikke fra faste samarbejdspartnere (selskaber). Det er derfor styrelsens vurdering, at fusionen som sådan ikke har en væsentlig betydning for konkurrencen på området, selvom der derved reelt bliver et mindre selskab at indhente tilbud fra, idet konkurrenceparameteren ikke i sig selv er antallet af forsikringsselskaber men derimod forskellige, uafhængige forsikringsvilkår og pris. Samarbejde med andre

13 75. Trekroners samarbejde med FSO og med Taksatorringen er opsagt som følge af fusionen, jf. ovenfor. 76. Parternes samarbejde med andre virksomheder, organisationer mv. om formidling og tegning af forsikring berøres ikke umiddelbart af fusionen, men det er klart, at den på længere sigt vil have en betydning. Fremover vil organisationer mv. reelt have et færre forsikringsselskab at indgå aftaler med, men henset til det store antal af konkurrenter, kan dette ikke siges at påvirke konkurrencesituationen i væsentligt omfang. 77. Parternes andel i Forenede Gruppeliv øges til samlet 14,67 \%, men parterne forventer ikke, at dette får betydning for FG, bortset måske fra interne bestemmelser om stemmeret etc. I forhold til omverdenen sker der ingen ændring. Det må forventes, at parterne fortsat placerer samme eller lignende portefølje i FG som før fusionen. Høringssvar 78. Styrelsen vurderer, at høringssvarerne set samlet i forhold til sagens objekt - fusionen - tilkendegiver, at fusionen ikke har nogen væsentlig indvirken på konkurrenceforholdene på markedet. 79. Med hensyn til betænkelighederne fra TKB, oplyser Codan, at selskabet har opsagt forsikringer med kurérvirksomheder, og Trekroner har enkelte navngivne kunder i segmentet. Kurérvirksomhedernes har ikke anført forhold, der gør, at deres behov for forsikringer vurderes at være unikke, og skadesforsikringer af generelt indhold kan tegnes af samtlige de forsikringsselskaber, der udbyder skadesforsikringer. 80. Styrelsen vurderer, at der kan være en mindre påvirkning fra fusionen på forsikringsmæglererhvervet, men høringssvarerne fra mæglerne og deres organisationer er ikke konsistente. Styrelsen er af den opfattelse, at mæglerne er professionelle aktører på markedet, der skal finde konkurrencedygtige produkter på markedet til deres kunder, og at den planlagte fusion ikke synes at være til hinder for fortsat udøvelse af denne funktion. Konklusion 81. Parterne kommer ikke op på markedsandele på mere end ca. 15 \% på det overordnede skadesog livs- og pensionsforsikringsmarked. De nærmeste konkurrenter på markederne er lige så store eller større. De største markedsandele findes inden for mindre, delvist afgrænsede områder. Det er ikke andre omstændigheder, der kan føre til at parternes markedsstilling reelt må vurderes som stærkere som følge af fusionen. Samlet hverken styrker eller skaber fusionen således en dominerende stilling, der bevirker, at den effektive konkurrence hæmmes betydeligt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 2, og fusionen kan derfor godkendes, jf. 12 c, stk Se Rådsmødet den 25. august 1999: Forsikringsselskabernes Service Organisation 2 Se Rådsmødet den 19. december 2001: Autotaks kalkulationssystem. 3 Kilde: Forsikringsoplysningen, Statistik Livsforsikringsselskaber: ca. 42,8 mia. kr. og tværgående pensionskasser: ca. 10 mia. kr., jf.

14 Finanstilsynet, Statistisk Materiale Livsforsikringsselskaber, Forsikringsoplysningen, Statistik Finanstilsynet, Statistik 2000.

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed

Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed NFT 3/1999 Ny dansk lov om forsikringsmæglervirksomhed af Flemming Lyngholm og Jon Stefansson, Advokatfirmaet Kromann & Münter, Århus. Det danske Folketing vedtog den 21. april 1999 en lov om forsikringsmæglervirksomhed.

Læs mere

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet 20-12-00 Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet KONKURRENCERETLIG BESKRIVELSE AF AFTALER PÅ FORSIKRINGSMARKEDET... 1 I BAGGRUND OG KONKLUSIONER... 3 Baggrund...3 Konklusioner...3

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Bruttopræmieindtægter (1.000 kr.)

Bruttopræmieindtægter (1.000 kr.) Forsikring & Pension Skadeforsikring (i alt) - Kvartalsvise markedsandele 2014 Tryg 2.332.987 4.662.783 18,2 18,2 Topdanmark 2.260.582 4.527.472 17,6 17,7 Codan 1.508.464 3.024.635 11,8 11,8 Alm. Brand

Læs mere

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg

Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Udskillelsen af skadesforsikringsaktiviteterne i Nordea til Tryg Journal nr. 3/1120-0401-0039/Fødevarer og finans/vu. Rådsmødet den 25. september 2002 1. Tryg i Danmark smba (Tryg smba) og Nordea AB (Nordea)

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank

Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank Nordeas overtagelse af ni filialer af Roskilde Bank J.nr.: 4/0120-0401-0033/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har den 3. oktober 2008 modtaget anmeldelse om, at Nordea Bank Danmark A/S har indgået aftale om

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat Anmeldt 2007 beregnet i forhold Realiseret 2006 målt i forhold til årets faktiske gennemsnitlige livsforsikringshensættelser og kollektive r, som,, Lægernes Pensionskasse 1,00% 0,770% FunktionærPension,

Læs mere

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret

Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret Danicas overtagelse af 2/3 af Frederiksbergcentret 7. november 2000 Journal nr.2 8034-2, hgo Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12c, stk. 7 Resumé 1. Advokat Johannus Egholm

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring Gå efter prisen Medmindre du har særlige fritidsinteresser eller for eksempel dyre haveredskaber, kan du godt vælge den billigste familieforsikring. Trods små forskelle dækker alle selskaber basisbehovet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr.

Tabel 4.1.5. Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring. 62518 SEB Pensionsforsikring A/S Resultatopgørelse 2007-1.000 kr. Tabel 4.1.5 Teknisk resultatopgørelse for syge- og ulykkesforsikring 62518 SEB Pensionsforsikring A/S 42. Bruttopræmier 281.853 43. Afgivne forsikringspræmier -10.846 44. Ændring i præmiehensættelser -32.961

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. F&P ansøger

Læs mere

I denne måneds nyhedsbrev

I denne måneds nyhedsbrev januar 2014 RTM Insurance Brokers A/S I denne måneds nyhedsbrev Indledning 1 ARKEN 1 Nyheder fra Industri 2 - Skiskader kan blive en dyr affære 2 - Stormskader vil tage måneder at få opgjort 2 - Hjælp

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II Nu kan vi ikke vente længere Sådan udtalte det danske Finanstilsyns direktør Ulrik Nødgaard på brancheorganisationen Forsikring & Pensions

Læs mere

Dansk forsikring mod år 2000

Dansk forsikring mod år 2000 Dansk forsikring mod år 2000 NFT 1/1994 af adm. dir. Bent Knie-Andersen 1 Dansk forsikring har i de seneste år gennemgået betydelige ændringer. Efter 80 ernes ekspansionsstrategier og eksperimenteren med

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet

RESUME RAPPORT 2008:5. International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet SIDE 1 International undersøgelse af forbrugerinitiativer på skadesforsikringsområdet Forsikring & Pension har i en årrække arbejdet med at styrke åbenhed og gennemsigtighed på forsikringsområdet. På skadesforsikringsområdet

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S

Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S Dato: 20. juli 2015 Sag: FLID-15/06396-18 Sagsbehandler: sbj/mni Godkendelse af Dansk Supermarked A/S erhvervelse af Wupti.com A/S 1. Transaktionen 1.1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

De samlede præmieindtægter er på over 80 mia. kr. om året, jf. tabel 1 og 2.

De samlede præmieindtægter er på over 80 mia. kr. om året, jf. tabel 1 og 2. PJECE God konkurrenceskik på forsikringsområdet Forsikringer er vigtige Forsikringer har stor betydning - for erhvervslivet, for forbrugerne og for samfundet. Forsikringer skaber sikkerhed og tryghed i

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

Markedsudvikling 2006 for skadesforsikringsselskaber. 1 - Konklusioner:

Markedsudvikling 2006 for skadesforsikringsselskaber. 1 - Konklusioner: Markedsudvikling 2006 for skadesforsikringsselskaber 1 - Konklusioner: Stigning i årets resultat på 3,2 mia. kr. til 10,1 mia. kr. Årets forsikringstekniske resultat samt investeringsafkast er det højeste

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013 medlemsbidrag Beløb i mio. kr. Markedsandel i pct. Koncern PFA Pension 24.773 19 Danica Pension 16.837 12,6 Nordea Liv A/S 12.193 9,1 PensionDanmark

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

Konkurrence om private skadesforsikringer. Forsikring & Pension 19 March 2013

Konkurrence om private skadesforsikringer. Forsikring & Pension 19 March 2013 Konkurrence om private Forsikring & Pension 19 March 2013 Baggrund og Konklusion Forsikring & Pension har bedt CopenhagenEconomics vurdere konkurrencen i skadesforsikring Konkurrencestyrelsens seneste

Læs mere

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet

Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Vejledning om forsikringsmæglervirksomheder - og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetning til Finanstilsynet Indledning Afsnit I Forsikringsmægler og genforsikringsmæglervirksomheder, der

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere