Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 67 Folketinget Fremsat den 12. november 2014 af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs m.v.) 1 I lov om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. december 2009, foretages følgende ændringer: 1. I overskriften før 2, udgår»og flycharterrejse«. 2. 2, stk. 1, nr. 5, ophæves. 3. 2, stk. 3, ophæves. 4. I 3, stk. 1, udgår».«, og i stedet indsættes», og udenlandske flyselskaber der leverer flytransport med mere end årligt afrejsende passagerer fra lufthavne i Danmark.«. 5. I 5 a, stk. 1, udgår»og 5« a, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Rejseudbydere, der udbyder flytransport, skal tydeligt gøre kunden opmærksom på muligheden for indenfor 48 timer at vælge konkursdækning via Rejsegarantifonden«7. I 8, stk. 6, udgår»eller billeje i udlandet«. 8. 8, stk. 7, ophæves. Stk bliver herefter stk I 9, stk. 3, 1. pkt., udgår»og 5«og 2. pkt. ophæves. 10. Efter 9 indsættes i kapitel 3:» 9 a. Midler til etablering af den centrale hjemmeside for udbud af konkursdækning opkræves som 0,01 % af omsætningen i Danmark hos de i 20 registrerede rejseudbydere samt udenlandske flyselskaber, der leverer flytransport med mere end årligt afrejsende passagerer fra lufthavne i Danmark. Det samlede opkrævede beløb må ikke overstige kr., og den enkelte rejseudbyder kan ikke opkræves mere end kr.«11. I 15 ændres» 8, stk. 5-7,«til:» 8, stk. 5 og 6,«. 12. I 17, stk. 1, indsættes efter»at betale til fonden«:»eller tydeligt gøre kunden opmærksom på muligheden for at vælge konkursdækning via Rejsegarantifonden i 5 a, stk. 2,«. 13. I 17, stk. 1, ændres» 8, stk. 5-7«til:» 8, stk. 5 og 6«. 14. I 20 udgår».«og i stedet indsættes»samt udenlandske flyselskaber, der leverer flytransport med mere end årligt afrejsende passagerer fra lufthavne i Danmark.«15. 21, stk. 1, affattes således:»fonden dækker ikke de i 2, stk. 1, nr. 1 rejseydelser, der er markedsført og solgt i udlandet, såfremt der er tale om et udenlandsk flyselskab med mindre end årligt afrejsende passagerer fra lufthavne i Danmark.«2 Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger. Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/07717 BP001063

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med lovforslaget er, at forbrugere skal tilbydes en nem adgang til konkursdækning, når de køber flybilletter. Det sikres ved, at den nuværende ordning udvides, så udenlandske flyselskaber med mere end årligt afrejsende passagerer fra danske lufthavne også bliver omfattet af ordningen. Samtidig præciseres det, hvordan konkursdækning skal tilbydes til forbrugere. Hermed sikres mere ensartede konkurrencevilkår samt en effektiv forbrugerbeskyttelse. Den nuværende lovgivning blev indført i Intentionen med loven var at udvide den eksisterende konkursbeskyttelse i forbindelse med ferierejser, således at rejsegarantiordningen også skulle omfatte individuelle flyrejser og billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder. Indtil lovændringen i 2010 var forbrugeres separate køb af flytransport og billeje i udlandet ikke dækket af Rejsegarantifondens dækningsområde, og forbrugere fik ikke dækket deres tab ved en eventuel konkurs. Dette blev bl.a. aktuelt i oktober 2008, hvor et stort dansketableret flyselskab gik konkurs, og de forbrugere, der havde købt en enkeltstående flybillet ved flyselskabet, mistede de penge, de havde forudbetalt for deres flybillet. Den gældende lovgivning omfatter flyselskaber etableret i Danmark. I en dom afsagt af Østre Landsret 4. juli 2012 er etableringsbegrebet blevet fortolket således, at ordningen alene omfatter flyselskaber med fysiske salgskontorer i Danmark, hvortil forbrugere har adgang. Den fortolkning har medført, at adskillige flyselskaber med et stort antal afrejsende fra danske lufthavne ikke anses for omfattet af loven. Dette afskærer mange danske forbrugere muligheden fra at tilkøbe konkursdækning, og forbrugerbeskyttelsen har således ikke det niveau, som det var tiltænkt, da ordningen trådte i kraft i Samtidig betød Østre Landsrets dom, at der opstod en konkurrencemæssig skævhed mellem dansk og udenlandsk etablerede virksomheder. Endvidere har det vist sig i praksis, at der er meget store forskelle på, hvordan udbyderne af flybilletter tilbyder konkursdækning til forbrugere. For bl.a. at få belyst disse problemstillinger nedsatte Regeringen i efteråret 2013 Udvalg om lov om en rejsegarantifond. Udvalget afgav sine anbefalinger i september Regeringen har på baggrund af udvalgsrapporten fundet det hensigtsmæssigt at foreslå visse justeringer i den eksisterende ordning. I lovforslaget er der derfor lagt op til, at udenlandske flyselskaber med mere end årlige afrejsende passagerer fra danske lufthavne også skal omfattes af loven. De rejseudbydere, der er omfattet af loven, skal samtidig tydeligt henvise til en central hjemmeside, hvorfra forbrugeren kan købe konkursdækning af Rejsegarantifonden. Herudover foreslås en række andre ændringer. Bestemmelsen vedrørende billeje i udlandet formidlet af dansk udbyder forslås ophævet. Billejebegrebet blev tilføjet til loven ved udvidelsen af loven i Der har endnu ikke været biludlejningsselskaber registreret i Rejsegarantifonden, og bestemmelsen foreslås derfor afskaffet. Ydermere foreslås det at ophæve den differentierede garantistillelse for charterrejseudbyderes ydelser, idet Rejsegarantifonden i alle tilfælde foretager en individuel vurdering af hvert enkelt selskabs konkursrisiko. Bestemmelsen om differentieret garantistillelse er derfor overflødig. Konkursdækning på fly og billejeområdet er en særlig dansk ordning, mens pakkerejseområdet er EU-reguleret ved pakkerejsedirektivet 90/314/EØF af 13. juni 1990 om pakkerejser. En revision af pakkerejsedirektivet er undervejs, og Kommissionen er i foråret 2013 fremkommet med direktivforslag KOM 2013/512. Pakkerejsedirektivforslaget indeholder i sin nuværende form ikke regler om konkursdækning på enkeltstående flyrejser. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Gældende ret Rejsegarantifonden yder dækning til forbrugere i de situationer, hvor forbrugeren har købt a) flytransport, b) en pakkerejse eller c) billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder, og arrangøren på grund af sine økonomiske forhold ikke kan opfylde sine forpligtelser f.eks. udflugter på rejsen eller guidede ture. Som en pakkerejse anses et rejsearrangement, hvor forbrugeren køber en kombination af minimum to af følgende elementer; transport, indkvartering eller anden væsentlig turistmæssig ydelse. Med ændring af loven i 2010 blev Rejsegarantifondens dækningsområde udvidet. Det blev fra 2010 obligatorisk for dansk etablerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere, som sælger flyrejser og billeje i udlandet, at være registreret i Rejsegarantifonden og at tilbyde forbrugeren dækning fra Rejsegarantifonden. I modsætning til pakkerejser gælder konkursdækningen for flyrejser kun rejser, der er købt til privat brug, ligesom konkursdækningen ikke automatisk følger med, men skal vælges individuelt af forbrugeren mod betaling af et bidrag på pt. 20 kr. Konkursdækningen skal sikre, at alle forbrugere, der har valgt konkursdækning i forbindelse med køb af en flyrejse, bliver transporteret hjem uden ekstraomkostninger, hvis rejseudbyderen går konkurs. Derudover skal forbrugere, der har forudbetalt deres rejser, have deres penge tilbagebetalt Udvidelse af lovens rækkevidde Det foreslås, at den gældende lovgivning udvides. Det eksisterende etableringsbegreb bibeholdes for dansk etablerede rejseudbydere og formidlere, men samtidig udvides lovens rækkevidde til at omfatte konkursdækning af udenlandske flyselskaber med mere end årligt afrejsende passage-

3 3 rer fra danske lufthavne. Dækningen foreslås dog begrænset således, at charter-, transfer- og transit passagerer undtages fra ordningen. Den gældende lovgivning giver en konkurrencemæssig skævhed, idet ordningen kun omfatter dansk etablerede rejseudbydere og ikke yder den forbrugerbeskyttelse, som var hensigten. Da loven blev vedtaget, var det intentionen bag loven, at udenlandske flyselskaber med hyppige, kontinuerlige flyvninger til og fra Danmark, skulle være omfattet af lovens etableringsbegreb. I en konkret dom afsagt af Østre Landsret 4. juli 2012, blev det imidlertid fastslået, at flyselskabet Norwegian Air ikke kunne anses for etableret i Danmark, da selskabet ikke havde et fysisk salgskontor i Danmark. Dommen betyder, at en række udenlandske flyselskaber, som udbyder flyvninger fra Danmark, er undtaget fra loven og ikke er forpligtede til at tilbyde konkursdækning. Dette skaber en konkurrencemæssig ulige situation for de dansk etablerede flyselskaber, da de pålægges administrative og økonomiske byrder som deres udenlandske konkurrenter ikke er pålagt. Dertil kommer, at der ikke er en effektiv forbrugerbeskyttelse, idet en stor gruppe af danske forbrugere ikke har mulighed for at købe konkursdækning hos de udenlandsk etablerede konkurrenter. Samlet set er der derfor færre rejseudbydere, der er omfattet af ordningen, end det oprindelig var forudsat ved ændringen af loven. Dette medfører, at beskyttelsen af forbrugere mod et flyselskabs konkurs er ringere end oprindelig forudsat, og at danske og udenlandske etablerede rejseudbydere ikke ligestilles konkurrencemæssigt Tilbud om konkursdækning Det fremgår af den gældende lov, at det tydeligt skal fremgå af rejsebeviset, om en kunde har valgt dækning hos Rejsegarantifonden eller ej, jf. 5 a, stk. 2. Af den gældende lovgivning fremgår, at ved indgåelse af en aftale om en rejseydelse til privat brug, kan kunden vælge dækning af Rejsegarantifonden. Hvis kunden vælger at købe konkursdækning, sker dette ved betaling til rejseudbyderen, som viderebetaler bidraget til fonden jf. 9, stk.3. Praksis har vist, at der er meget stor forskel på, hvordan udbydere af flybilletter tilbyder konkursdækningen til forbrugerne, samt hvornår i købsforløbet der henvises til muligheden for køb af konkursdækning. På denne baggrund foreslås det, at det præciseres, at henvisning til konkursdækning skal fremgå klart og tydeligt af rejsebeviset. Det af rejseudbyderen udstedte rejsebevis skal indeholde en henvisning til Rejsegarantifonden, hvor konkursdækning kan købes direkte af Rejsegarantifonden. Forbrugeren skal have mulighed for at købe konkursdækning, indtil 48 timer efter rejsebeviset er udstedt. Bestemmelsen ændrer ikke retsstillingen for pakkerejser Håndhævelse For rejseudbydere etableret her i landet og formidlere for udenlandske rejseudbydere vil de gældende straffebestemmelser finde anvendelse uden ændring jf. 25. Med præciseringen af lovens rækkevidde lægges der op til, at udenlandsk etablerede flyselskaber, der opfylder lovens betingelser, ligeledes vil blive omfattet af lov om en rejsegarantifond (Rejsegarantifondsloven) og de pligter, der følger heraf. Udenlandske flyselskaber vil efter omstændighederne kunne straffes efter samme regler som de rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere, som er omfattet af den gældende lovgivning jf. 8, stk. 2. Virksomheder, der falder under registreringspligten i 20, er forpligtede til at lade sig registrere for lovligt at kunne udbyde rejseydelser i form af flytransport fra Danmark jf. 8, stk. 2. Ved manglende overholdelse af lovens bestemmelser kan Rejsegarantifonden afregistrere virksomheden. Hvis forholdet ikke bringes i orden, kan Rejsegarantifonden anlægge civilt søgsmål mod den pågældende virksomhed i etableringslandet. Rejsegarantifonden vil løbende offentliggøre og informere om, hvilke virksomheder der overholder gældende regler, samt hvilke virksomheder der ikke overholder reglerne Differentieret garantistillelse for flycharterrejseydelser Efter den gældende lovs 8, stk. 7, skal rejseudbyderen stille en garanti for de forudbetalinger, som forbrugerne har foretaget og omkostninger ved eventuel hjemtransport, når flycharterrejseydelse udgør 50 pct. eller derover af en rejseudbyders eller en formidler for en udenlandsk rejseudbyders omsætning. Denne garantistillelse er højere end for øvrige rejseudbydere. Baggrunden for den differentierede garantistillelse er, at det var nødvendigt at kræve en højere garantistillelse for flycharterrejseydelser grundet en højere risikoprofil hos disse rejseudbydere end hos andre rejseudbydere. Rejsegarantifondens løbende tilsyn med virksomhederne (både charter- og andre typer arrangører) giver mulighed for at forhøje kravet til garantistillelse, der afspejler risikoen for konkurs i den enkelte virksomhed. Der er derfor ikke længere behov for en differentieret garantistillelse for charterselskaber. Det foreslås derfor at ensrette garantiskalaen for rejseudbydere og charterrejseudbydere ved at ophæve den differentierede garantistillelse for charterrejseudbydere. Retsstillingen for den almindelige garantistillelse berøres ikke i lovforslaget. Behandling af den almindelig garantistillelse anses for mest fordelagtig at håndtere ved implementering af et nyt pakkerejsedirektiv, som på nuværende tidspunkt er under forhandling og vil give anledning til en generel gennemgang af reglerne Billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder Med den seneste ændring af rejsegarantifondsloven i 2010 blev det obligatorisk for dansk etablerede udbydere af billeje i udlandet at tilbyde forbrugere dækning af Rejsegarantifonden. Siden bestemmelsen blev tilføjet, har der ikke været biludlejningsselskaber registreret i Rejsegarantifonden. Den forretningsmodel, der benyttes indenfor biludlejningsbranchen,

4 4 betyder, at bestemmelsen ikke har haft nogen betydning for den reelle kundebeskyttelse. Der forventes heller ikke fremadrettet at opstå væsentlige problemer på området. Det foreslås derfor at afskaffe bestemmelsen, idet reglen har vist sig at være uden effekt. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Flere virksomheder vil blive omfattet af loven, hvilket medfører en principiel forøget risiko for tab, der vil skulle dækkes af Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondens krav til garantistillelse mv. foreslås dog ikke ændret, hvorfor det vurderes at risikoen for staten ikke anses for væsentlig forandret. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Der lægges ikke op til en ændring af den eksisterende finansiering af ordningen. Forslaget indebærer, at flere flyselskaber vil blive omfattet af Rejsegarantifondsloven. De udenlandske flyselskaber, der ikke før var omfattede flyselskaber, vil blive pålagt ekstra administrative omkostninger. Til gengæld gøres tilbud af konkursdækning mere enkel for flyselskaber og rejseudbydere ved, at Rejsegarantifonden etablerer en adgang til en central hjemmeside, der varetager tilbud om og betaling af konkursdækning. Flyselskaber og andre udbydere, der er omfattet af loven, vil være forpligtet til at henvise til den centrale hjemmeside i rejsebeviserne. Til gengæld bortfalder deres forpligtelse til at sælge konkursdækning. Denne ændring vurderes samlet set at være en administrativ lettelse for de virksomheder, der er omfattet af de gældende regler, mens de nyregistrerede flyselskaber ville skulle afsætte ressourcer til at overholde reglerne. Ordningen vurderes som et hele at være en administrativ lettelse. Etableringen af den centrale hjemmeside skal forestås af Rejsegarantifonden. De fornødne midler til etablering skal tilvejebringes ved bidrag fra de i 20 omfattede rejseudbydere og formidlere, jf. lovforslagets 1, nr. 11. Alle løbende udgifter til vedligeholdelse af den centrale hjemmeside af konkursdækning dækkes af de obligatoriske fastsatte administrationsbidrag til finansiering af fondens og ankenævnets driftsudgifter, jf. lovforslagets 1, nr. 9. De økonomiske byrder ved at administrere en særlig dansk konkursdækningsordning vil være disproportionalt for udenlandske etablerede rejseudbydere, som har få afgange fra Danmark. Lovforslaget indeholder derfor en fritagelse af udenlandske rejseudbydere, som har mindre end årligt afrejsende passagerer fra danske lufthavne. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke væsentlige administrative konsekvenser for borgerne. Hvis en kunde efter den nugældende lovgivning vælger at tilkøbe konkursdækning hos Rejsegarantifonden, skal kunden erlægge et bidrag herfor til rejseudbyderen, som skal viderebetale bidraget til fonden. I den foreslåede model skal rejseudbyderen ved udstedelse af rejsebevis gøre kunden opmærksom på muligheden for at købe konkursdækning ved Rejsegarantifonden. Det vurderes, at forslaget har en mindre forøget byrde for forbrugerne, idet de kan blive påkrævet at give deres oplysninger mere end én gang. Den administrative forøgelse vurderes ikke at være væsentlig. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 2. september 2014 til den 30. september 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Board of Airline Representatives Denmark, Brancheforeningen Dansk Luftfart, Campingrådet, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Danmarks Rederiforening, Danmarks Rejsebureau Forening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Biludlejere, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Den Danske Dommerforening, DFDS A/S, Feriehusudlejernes Brancheforening, Finansrådet, Forbrugerrådet, Foreningen af Rejsearrangører i Danmark (R. I. D.), Forsikring & Pension, Friluftsrådet, HK/Danmark, HORESTA, Håndværksrådet, Landsforeningen Dansk Vandrelaug, Landsorganisationen i Danmark, Pakkerejse-Ankenævnet, Rejsegarantifonden, Rigsrevisionen, SAS, Trafikstyrelsen, Stena Line A/S, Sø- og Handelsretten, Søsportens Brancheforening, Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening og Visit Denmark. 10. Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/mindre udgifter Ingen Negative konsekvenser/merudgifter Flere virksomheder vil blive omfattet af loven, hvilket medfører en principiel forøget risiko for tab, der vil skulle dækkes af Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondens krav til garantistillelse mv. foreslås dog ikke ændret, hvorfor risiko-

5 5 Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Rejseudbydere skal ikke længere tilbyde konkursdækning, men i stedet henvise til køb af konkursdækning hos Rejsegarantifonden. Forpligtelsen til at sælge konkursdækning bortfalder. en for staten ikke vurderes at være væsentlig forandret. Ingen Samlet set vurderes forslaget at medføre begrænsede omstillingsomkostninger for virksomheder. Omkostningerne består af etableringsudgifter forbundet med udførelsen af den centrale hjemmeside. Flyselskaber og andre udbydere, der er omfattet af loven, vil være forpligtet til at henvise til den centrale hjemmeside i rejsebeviserne. Nyregistrerede flyselskaber ville skulle afsætte ressourcer til at overholde reglerne. Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Der vil være en yderst begrænset administrativ konsekvens for borgerne, idet forslaget indebærer, at de skal tilkøbe konkursdækning på en særskilt hjemmeside. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Som konsekvens af lovforslagets ændring af 8, stk. 7, hvorefter differentieret garantistillelse for flycharterrejseydelser ophæves, bortfalder grundlaget for at bibeholde begrebet flycharterrejser i rejsegarantifondsloven. Det foreslås herefter, at den gældende lovs 2, stk. 3 ophæves. Til nr. 2 Det foreslås, at billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder udgår af 2, stk. 1. Siden bestemmelsen blev tilføjet ved lovændring nr. 518 af 12. juni 2009, har der ikke været biludlejningsselskaber registreret i Rejsegarantifonden. Bestemmelsen har derfor ikke haft nogen betydning for den reelle kundebeskyttelse, ligesom der heller ikke fremadrettet forventes at opstå væsentlige problemer på dette område. Til nr. 3 Begrebet flycharterrejse foreslås ophævet i loven jf. bemærkninger til lovforslagets 1, nr. 1 samt 1, nr. 8. Som konsekvens heraf foreslås det, at den gældende lovs 8, stk. 7 ophæves. Til nr. 4 Det foreslås, at udvide lovens nuværende dækningsområde til ligeledes at omfatte udenlandske flyselskaber med mere end antal årlige afrejsende passagerer fra danske lufthavne. Hermed ændres loven således, at også udenlandske flyselskaber er omfattet. Dette mindsker konkurrenceforvridningen mellem danske og udenlandsketablerede flyselskaber, samtidig med en forbedret beskyttelse af danske forbrugere sikres ved muligheden for at købe konkursdækning jf. bemærkningerne til ændringen af 5 a, stk. 2. Bestemmelsen foreslås begrænset således, at kun forbrugere, der påbegynder deres afrejse fra en dansk lufthavn, skal have mulighed for at købe konkursdækning. Hvis startdestinationen på rejsebeviset er en dansk lufthavn, anses rejsen for påbegyndt i Danmark, og kunden skal derfor informeres af rejseudbyderen om muligheden for at købe konkursdækning. I mindstegrænsen på passager medregnes ikke charterrejsende, idet disse allerede er omfattet af reglerne for pakkerejser. Traditionelle transit og transfer passagerer falder uden for lovens anvendelsesområde. Opgørelsen af passagertal indhentes ved Trafikstyrelsen. Passagertallene vil blive opgjort på baggrund af det enkelte flyselskabs samlede antal afrejsende passagerantal fra danske lufthavne det forgangne kalenderår. Fra det samlede antal afrejsende passagerantal fratrækkes traditionelle transit, transfer samt charterrejse passagerer. Flyselskaber, der opfylder grænsen på passager i det forgangne år, vil i det følgende år skulle overholde lovens regler og forpligtelser, så snart de er registreret i fonden. Til nr. 5 Ændringen er en konsekvens af, at billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder i den gældende lovs 2, stk. 1, nr. 5, ophæves.

6 6 Til nr. 6 Af den nugældende lovgivning fremgår, at ved indgåelse af en aftale om en rejseydelse til privat brug, kan kunden vælge dækning af Rejsegarantifonden. Hvis kunden vælger at købe konkursdækning, sker dette ved betaling til rejseudbyderen, som viderebetaler bidraget til fonden. Det foreslås, at udvide den nugældende bestemmelse om, hvordan forbrugerne skal tilbydes mulighed for at købe konkursdækning. Praksis har vist, at der er meget stor forskel på, hvordan udbydere af flybilletter tilbyder konkursdækningen til forbrugerne, samt hvornår i købsforløbet der henvises til muligheden for køb af konkursdækning. Det foreslås, at Rejsegarantifonden etablerer en central hjemmeside, hvor konkursdækning tilbydes til kunden. Modtager kunden et elektronisk rejsebevis af flybilletten, skal dette indeholde et tydeligt aktivt link til den centrale hjemmeside, hvorfra konkursdækning kan købes. Hvorvidt det aktive link er angivet tydeligt må bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvilket afspejler den konkrete praksis hos Forbrugerombudsmanden. Hvis forbrugeren ikke modtager et elektronisk rejsebevis, skal forbrugeren klart og tydeligt oplyses om telefonnummer samt adresse til Rejsegarantifonden. I købssituationer, hvor forbrugeren ikke kan modtage et rejsebevis før afgang, skal rejseudbyderen på behørig vis informere forbrugeren om muligheden for konkursdækning samt udlevere kontaktoplysninger på Rejsegarantifonden. Det skal herudover præciseres, at ved køb af en returrejse skal Rejsegarantifonden tilbyde én konkursdækning med dækning for hele rejsen, f.eks. en returrejse til og fra samme lufthavn eller flere forbundne flyrejser, som alle fremgår af ét rejsebevis eller er købt i én købssituation. Ved køb af en enkeltstående billet skal konkursdækning tilbydes af Rejsegarantifonden fra dansk afrejselufthavn til destinationen, som fremgår af rejsebeviset. Det vil kun være muligt at købe konkursdækning for en flyrejse, såfremt den pågældende rejseudbyder er registreret i Rejsegarantifonden. Hvis der er købt konkursdækning for en afgang, der senere aflyses, vil Rejsegarantifonden udarbejde en praksis for, hvordan betalingen for konkursdækningen kan tilbagebetales til forbrugeren. Til nr. 7 Ændringen er en konsekvens af, at billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder i den gældende lovs 2, stk. 1, nr. 5, ophæves. Til nr. 8 Det foreslås, at den gældende lovs 8, stk. 7 ophæves således, at der indføres én skala for alle rejseudbyder og formidlere for udenlandske arrangører. I henhold til den nugældende lovs 8, stk. 7, skal arrangører eller formidlere for udenlandske arrangører, hvor flycharterrejser udgør 50 pct. eller derover af omsætningen, stille forhøjet garanti i forhold til andre arrangører. Som anført i de almindelige bemærkninger, er baggrunden for den differentierede garantistillelse, at det var nødvendigt at kræve en højere garantistillelse for flycharterrejseydelser grundet en højere risikoprofil hos disse rejseudbydere end hos andre rejseudbydere. Med lov nr. 207 af 29. marts 2004 fik Rejsegarantifonden mulighed for at kræve forhøjet garantistillelse af arrangører, der driver virksomhed på uforsvarlig økonomisk grundlag. Det medfører, at uanset om der er en særlig garantiskala hvor flycharterrejser udgør 50 % eller derover, kan Rejsegarantifonden kræve forhøjet garantistillelse, i de tilfælde det vurderes, at virksomheden ikke drives på et økonomisk forsvarligt grundlag. En ophævelse af 8, stk. 7, vil ikke forringe forbrugerbeskyttelsen, idet Rejsegarantifonden har mulighed for at kræve forhøjet garantistillelse, hvor der skønnes at være behov for det. Til nr. 9 Som følge af ophævelsen af billeje i udlandet formidlet af en dansk udbyder i den gældende lovs 2, stk. 1, nr. 5, ophæves henvisningen i 9, stk. 3. Vælger en kunde efter gældende lovgivning at købe konkursdækning, sker dette ved betaling til rejseudbyderen, som viderebetaler bidraget til Rejsegarantifonden. Som anført i de almindelige bemærkninger foreslås det, at konkursdækning købes direkte af Rejsegarantifonden via den centrale hjemmeside. Til nr. 10 Det foreslås, at der indsættes en 9 a, hvorved Rejsegarantifonden gives hjemmel til at opkræve maksimalt kr. til etableringen af en central hjemmeside og maksimalt kr. for en individuel udbyder. Midlerne opkræves så de i fonden registrerede virksomheder betaler forholdsmæssigt ud fra deres omsætningstal i det foregående år. Metoden svarer til den måde, hvorpå en del af det nuværende administrationsbidrag opkræves. Der var pr. 31. december virksomheder registreret i fonden. Hvis man udregner bidraget til en central hjemmeside på baggrund af de 558 virksomheder, der var registreret i fonden ved udgangen af 2013, så ville fordelingen se således ud: 75 % af de registrerede virksomheder ville skulle betale under kr. 20 % af de registrerede virksomheder ville skulle betale under kr., men over kr. 4 % af de registrerede virksomheder ville skulle betale under kr., men over kr. 1 % af de registrerede virksomheder ville skulle betale mere end kr. Med ændringen af loven forventes det at der vil blive registreret flere virksomheder i fonden og bidraget til den cen-

7 7 trale hjemmeside forventes derfor reelt at være mindre end det overfor beskrevne. Eventuelt overskydende beløb fra etableringsomkostningerne af den centrale hjemmeside kan indgå i Rejsegarantifondens formue med henblik på dækning af den løbende drift. Den centrale hjemmeside vil være på dansk. Henvisningen til konkursdækningen kan anføres på samme sprog, som bekræftelsen fremsendes på. Rejsegarantifonden kan opkræve midlerne til etableringen af konkursdækningen af de registrerede virksomheder umiddelbart efter lovens ikrafttrædelse. På dette tidspunkt vil hjemmesiden være etableret, og de relevante rejseudbydere vil være registreret i Rejsegarantifonden. Til nr. 11 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at den nugældende lovs 8, stk. 7, ophæves. Til nr. 12 Det foreslås, at Rejsegarantifonden påser, at rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere overholder oplysningsforpligtelsen overfor forbrugeren i 5 a, stk. 2. Forbrugerombudsmanden fører som hidtil tilsyn med, at de omfattede rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere overholder deres oplysningsforpligtelser i medfør af markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik. Til nr. 13 Der er tale om en konsekvens af, at det foreslås, at den gældende lovs 8, stk. 7, ophæves. Til nr. 14 Det foreslås, at pligten til at lade sig registrere omfatter her i landet etablerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere, samt udenlandske flyselskaber med mere end årligt afrejsende passagerer fra lufthavne i Danmark. Bestemmelsen er en udvidelse af den gældende lovs 20, hvor kun dansk etablerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere er registreringspligtige. Forslaget indebærer, at afrejsende fra danske lufthavne har krav på at få tilbudt en konkursdækning. Som nævnt i de almindelige bemærkninger begrænses bestemmelsen således, at der indføres en undtagelse for udenlandske flyselskaber med mindre end årligt afrejsende passagerer fra danske lufthavne. Der indføres en undtagelse for rejseudbydere med færre end årligt afrejsende passagerer fra danske lufthavne. Begrænsningen indføres for at undgå disproportionale administrative byrder for rejseudbydere, der sælger relativt få flyrejser fra Danmark. Forslaget omfatter kun passagerer som påbegynder deres afrejse fra en dansk lufthavn. Transit- og transferpassagerer er ikke omfattet af ordningen, idet lovens intention er at sikre en effektiv kundebeskyttelse for forbrugere med afrejse fra en dansk lufthavn via en nem adgang til konkursdækning. Rejsegarantifonden forventes løbende at ville informere forbrugere om, hvilke virksomheder der overholder reglerne, og hvilke virksomheder der ikke overholder reglerne. Hjemmesiden skal indrettes således, at det er muligt at købe konkursdækning fra rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere, der er etableret i Danmark, samt udenlandske flyselskaber med mere end årligt afrejsende passagerer fra danske lufthavne, der er registret i fonden. For nye rejseudbydere samt formidlere og udenlandske flyselskaber med mere end årligt afrejsende passagerer, der entrerer på det danske marked, finder samme regler anvendelse som angivet i bemærkningerne til ændringsforslaget af 3, stk. 1. Præciseringen af en rejseudbyders registreringspligt har ikke indflydelse for de gældende regler for pakkerejser. Rejseudbydere fra tredjelande (der ikke er flyselskaber med mere end afrejsende passagerer fra danske lufthavne) er ikke omfattet af lovgivningen. Dansk etablerede formidlere for rejseudbydere er omfattet af loven jf. 3, stk. 2 samt stk. 3. Til nr. 15 Det foreslås, at rejseydelser efter 2, stk. 1, nr. 1, der er markedsført og solgt i andre EU-lande undtages, idet Pakkerejsedirektivet foreskriver, at alle medlemsstater i EU skal have en pakkerejsedækning. Udenlandske luftfartselskaber med mere end årligt afrejsende passagerer fra danske lufthavne omfattes af loven, uanset om rejseydelserne er markedsført og solgt i udlandet. Præciseringen sikrer ligeledes samhørighed med lovforslagets ændring til 3, stk. 1. Til 2 Det foreslås i 2, at loven træder i kraft 1. januar Til 3 Bestemmelsen vedrører lovens gyldighed for Færøerne og Grønland.

8 8 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I lov om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. december 2009, foretages følgende ændringer: 1. I overskriften før 2, udgår»og flycharterrejse«. 2. Ved et rejsearrangement forstås: 2. 2, stk. 1, nr. 5, ophæves. 1)-4)--- 5) Billeje i udlandet af en dansk udbyder. Stk Stk. 3. Ved en flycharterrejse forstås en rejseydelse, hvor transporten foregår med fly, og som udbydes efter et forud fastlagt program med mindst 30 rejseydelser pr. afgang. 3. Som rejseudbyder anses enhver, der i eget navn til kunder udbyder eller sælger rejseydelser direkte eller gennem en formidler, medmindre denne virksomhed alene udøves lejlighedsvis. 5 a. Når en kunde har indgået en aftale om en rejseydelse til privat brug, jf. 2, stk. 1, nr. 4 og 5, er kunden dækket, såfremt kunden har valgt dækning hos Rejsegarantifonden, jf. 9. Stk. 2. Det skal tydeligt fremgå af rejsebeviset, om kunden har valgt dækning hos Rejsegarantifonden eller ej. 3. 2, stk. 3, ophæves. 4. I 3, stk. 1, udgår».«, og i stedet indsættes»,og udenlandske flyselskaber der leverer flytransport med mere end årligt afrejsende passagerer fra lufthavne i Danmark.«. 5. I 5 a, stk. 1, udgår»og 5« a, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Rejseudbydere, der udbyder flytransport, skal tydeligt gøre kunden opmærksom på muligheden for indenfor 48 timer at vælge konkursdækning via Rejsegarantifonden« I 8, stk. 6, udgår»eller billeje i udlandet«. Stk Stk. 6. For rejseudbydere eller formidlere for en udenlandsk rejseudbyder af flytransport eller billeje i udlandet kan garantiens størrelse dog ikke overstige 100 mio. kr. Stk. 7. Udgør flycharterrejseydelser 50 pct. eller derover af en rejseudbyders eller en formidler for en udenlandsk rejseudbyders omsætning, skal vedkommende stille en garanti, jf. dog 23, stk. 2. Garantiens størrelse fastsættes således: 1) Der stilles ikke garanti for en omsætning under kr. Ved en omsætning på mere end kr., men ikke over 2,5 mio. kr., er garantien kr. 2) Ved en omsætning på mere end 2,5 mio. kr., men ikke over 5 mio. kr., er garantien kr. 3) Ved en omsætning på mere end 5 mio. kr., men ikke over 10 mio. kr., er garantien kr. 4) Ved en omsætning på mere end 10 mio. kr., men ikke over 25 mio. kr., er garantien 1 mio. kr. 8. 8, stk. 7, ophæves.

9 9 5) Ved en omsætning på mere end 25 mio. kr., men ikke over 50 mio. kr., er garantien 1,5 mio. kr. 6) Ved en omsætning på mere end 50 mio. kr., men ikke over 100 mio. kr., er garantien 2,5 mio. kr. 7) Ved en omsætning på mere end 100 mio. kr., men ikke over 150 mio. kr., er garantien 5 mio. kr. 8) Ved en omsætning på mere end 150 mio. kr., men ikke over 200 mio. kr., er garantien 7,5 mio. kr. 9) Ved en omsætning på mere end 200 mio. kr., men ikke over 300 mio. kr., er garantien 10 mio. kr. 10) Ved en omsætning på mere end 300 mio. kr., men ikke over 500 mio. kr., er garantien 15 mio. kr. 11) Ved en omsætning på mere end 500 mio. kr., men ikke over 700 mio. kr., er garantien 25 mio. kr. 12) Ved en omsætning på mere end 700 mio. kr. er garantien 30 mio. kr. og en yderligere garanti på 5 mio. kr. for hver 200 mio. kr., omsætningen overstiger 700 mio. kr Stk. 3. Når en kunde har indgået en aftale om en rejseydelse til privat brug, jf. 2, stk. 1, nr. 4 og 5, kan kunden vælge dækning af Rejsegarantifonden, jf. 5 a. Vælger kunden dækning hos Rejsegarantifonden, skal kunden erlægge et bidrag herfor til rejseudbyderen, som skal viderebetale bidraget til fonden. Bidragets størrelse fastsættes af fondens bestyrelse og godkendes af økonomi- og erhvervsministeren. 9. I 9, stk. 3 1.pkt., udgår»og 5«og 2. pkt. ophæves. 10. Efter 9 indsættes i kapitel 3:» 9 a. Midler til etablering af den centrale hjemmeside for udbud af konkursdækning opkræves som 0,01 % af omsætningen i Danmark hos de i 20 registrerede rejseudbydere samt udenlandske flyselskaber, der leverer flytransport med mere end årligt afrejsende passagerer fra lufthavne i Danmark. Det samlede opkrævede beløb må ikke overstige kr., og den enkelte rejseudbyder kan ikke opkræves mere end kr.«15. Har fonden søgt sig fyldestgjort i den af en rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder stillede garanti, slettes rejseudbyderen eller formidlerens registrering i fonden, medmindre den stillede garanti er tilstrækkelig til at dække fondens fordringer og garantien inden en af fonden fastsat frist bringes op på den i 8 stk. 5-7, nævnte størrelse, jf. dog Undlader en registreret rejseudbyder eller formidler for en udenlandsk rejseudbyder at betale bidrag til fonden eller at bringe garantistillelse i overensstemmelse med 8, stk. 5-7 eller 19, eller modtager fonden ikke på forlangende de i 12a, 13 og 22, stk. 3, nævnte oplysninger, kan fondens bestyrelse beslutte, at registreringen i fonden slettes, hvis forpligtelserne ikke er opfyldt inden en fastsat frist. 20. Pligten til at lade sig registrere omfatter her i landet etablerede rejseudbydere og formidlere for udenlandske rejseudbydere 11. I 15 ændres» 8, stk. 5-7,«til:» 8, stk. 5 og 6,«. 12. I 17, stk. 1, indsættes efter»at betale til fonden«:»eller tydeligt gøre kunden opmærksom på muligheden for at vælge konkursdækning via Rejsegarantifonden i 5 a, stk. 2, «. 13. I 17, stk. 1, ændres» 8, stk. 5-7«til:» 8, stk. 5 og 6«. 14. I 20 udgår».«og i stedet indsættes»samt udenlandske flyselskaber, der leverer flytransport med mere end årligt afrejsende passagerer fra lufthavne i Danmark.«

10 Fonden dækker ikke rejseydelser, der er markedsført og solgt i udlandet , stk. 1, affattes således:»fonden dækker ikke de i 2, stk. 1, nr. 1 rejseydelser, der er markedsført og solgt i udlandet, såfremt der er tale om et udenlandsk flyselskab med mindre end årligt afrejsende passagerer fra lufthavne i Danmark.«2 Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 2014/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/07717 Fremsat den 12.

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 11 Offentligt NOTAT 19. marts 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændringsforslag til lovforslaget om ændring af lov om en rejsegarantifond (obligatorisk

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.)

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.) (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 08/08500 Fremsat den 31. marts 2009 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 18. september 2015. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond. 3. september 2015. Nr. 1101.

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 18. september 2015. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond. 3. september 2015. Nr. 1101. Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. september 2015 3. september 2015. Nr. 1101. Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Herved bekendtgøres lov om en rejsegarantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 1192

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

København den 20. november 2009

København den 20. november 2009 Forbrugerstyrelsen Amager Fælledvej 56 2300 København S Att: Chefkonsulent Signe Schmidt. Lars Thykier Administrerende Direktør Ph.: +45 35 30 12 55 E-mail: lth@travelassoc.dk København den 20. november

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond LBK nr 1101 af 03/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/07717

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 1 Offentligt NOTAT 10. november 2014 Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (præcisering, mindstegrænse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderes

Læs mere

2300 København S Telefon + 45 35 35 66 11 Telefax + 45 35 35 88 59

2300 København S Telefon + 45 35 35 66 11 Telefax + 45 35 35 88 59 FORBRUGERSTYRELSEN Falkoner Allé 58 B Amager Fælledvej 56 2000 Frederiksberg 2300 København S Telefon + 45 35 35 66 11 Telefax + 45 35 35 88 59 email:drf@travelassoc.dk Web:www.travelassoc.dk Frederiksberg

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0021807) Luftfartsselskab etableret i Danmark og derfor registreringspligtigt i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed.

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed. Folketingets Erhvervsudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Vesterbrogade 12, 5. sal 1620 København V Telefon 35 35 66 11 Telefax 35 35 88 59 E-mail: drf@travelassoc.dk Web: www.travelassoc.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 5. december Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden

Lovtidende A Udgivet den 5. december Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden Lovtidende A 2015 Udgivet den 5. december 2015 3. december 2015. Nr. 1421. Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden I medfør af 8, stk. 3, og 23, stk. 1, i lov om en rejsegarantifond,

Læs mere

Fremtidens rejsegaranti

Fremtidens rejsegaranti Fremtidens rejsegaranti Bemærkninger til Beslutningsforslag B117 Henrik Specht Rejsearrangører i Danmark Maj 2013 Rejsearrangører i Danmark RIDs medlemmer sendte i 2012 1.078.000 danskere på ferie med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 1 Offentligt 9. marts 2009 08/08500-40 /Signe Schmidt Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1. Indledning Udkast

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt Forbrugerstyrelsen fs@fs.dk Att.: Signe Schmidt Den 19. februar 2009 Dok. 74907/cj Høringssvar fra Forbrugerrådet vedr. udkast til forslag til lov om

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Sendt pr. e- mail til: ptr@kfst.dk og lhh@kfst.dk Frederiksberg, den 4. marts 2015 Vedr.: DRF s høringssvar vedr. udkast til ændringsforslag

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3353 - konkurrence Bilag 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 2. december 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det:

I Rejsegarantifondens afgørelse af 11. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 9. juni 2011 (J.nr. 2010-0023333)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

De spørgsmål vi bragte op på mødet og som vi gerne vil have Forbrugerstyrelsens fortolkning af var blandt andet følgende:

De spørgsmål vi bragte op på mødet og som vi gerne vil have Forbrugerstyrelsens fortolkning af var blandt andet følgende: Forbrugerstyrelsen Amager Fælledvej 56 2300 København S Att.: Sekr. Chef Kenneth Skov Jensen & Chefkonsulent Signe Schmidt. Lars Thykier Direktør Direkte telefon 35 30 12 55 E-mail: lth@travelassoc.dk

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt. Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 256 Offentligt 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet EVALUERING AF LOV OM EN REJSEGARANTIFOND Indhold 1. Resume...3 2. Indledning...5 2.1. Den

Læs mere

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden.

Fra 1. januar 2010 skal virksomheder, der udbyder eller sælger flytransport til private forbrugere, også være registreret i fonden. Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0020859) Luftfartsselskaber etableret i Danmark og derfor registreringspligtige i Rejsegarantifonden. Rejsegarantifondslovens 20 (Anders Hjulmand, Niels Bolt

Læs mere

Fremtidens rejsegaranti

Fremtidens rejsegaranti Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 67 Bilag 2 Offentligt Fremtidens rejsegaranti Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (L67) Rejsearrangører i Danmark November

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (1. samling) L 67 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 67 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 26. marts 2015

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af loven om Rejsegarantifonden

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af loven om Rejsegarantifonden 2012/1 BSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 10. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Stine Brix (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 37/2013 (2. afdeling) A (advokat Kurt Lunde) mod Rejsegarantifonden (advokat Carsten Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 334 Offentligt. Udvalgsrapport om lov om en rejsegarantifond

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 334 Offentligt. Udvalgsrapport om lov om en rejsegarantifond Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 334 Offentligt Udvalgsrapport om lov om en rejsegarantifond September 2014 INDHOLD 1. Resumé... 3 2. Indledning... 14 2.1 Udvalgets opgaver...

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning under sagens behandling i ankenævnet. I Rejsegarantifondens afgørelse af 13. november 2009 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning under sagens behandling i ankenævnet. I Rejsegarantifondens afgørelse af 13. november 2009 hedder det: Erhvervsankenævnet - 2009-0020881 - Luftfartsselskaber etableret i Danmark og derf... Side 1 af 19 Kendelse af 23. september 2010 (J.nr. 2009-0020859) Luftfartsselskaber etableret i Danmark og derfor registreringspligtige

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister 2008/1 LSF 83 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmjn., Søfartsstyrelsen, sag nr. 200807699 Fremsat den 3. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1) 2017/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 17/04546 Fremsat den 4. oktober 2017 af erhvervsministeren

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1) Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond 1) (Sammensatte rejsearrangementer og

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 313 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 210 Offentligt Rapport fra arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet

Rapport. fra. arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport. April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Rapport fra arbejdsgruppen om konkursdækning af indkvartering og anden transport end flytransport April 2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4 2. Baggrund for undersøgelsen...12

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af arkivloven

Forslag. Lov om ændring af arkivloven 2008/1 LSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-211800 Fremsat den 8. oktober 2008 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af love om ændring af lov om luftfart

Forslag. Lov om ændring af love om ændring af lov om luftfart 2007/2 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Fremsat den 12. marts 2008 af transport og energiministeren (Carina Christensen) Forslag til Lov om

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Vi skal indledningsvis takke for muligheden for at kommentere udkastet til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond.

Vi skal indledningsvis takke for muligheden for at kommentere udkastet til forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond. Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 3 Offentligt Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Den 18. februar 2009 Vedrørende: Lov om en rejsegarantifond Vi skal indledningsvis takke for muligheden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af justitsminister (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven,

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder

Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder Transportministeriet Att.: Internationalt Kontor Frederiksholms Kanal 27 F 1217 København K 28. januar 2014 Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder for luftfarten Dansk

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2011-12 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af loft over

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Brancheforeningen Dansk Luftfart s og DI Transport s bemærkninger til forslag til ændring af lov om en rejsegarantifond

Brancheforeningen Dansk Luftfart s og DI Transport s bemærkninger til forslag til ændring af lov om en rejsegarantifond 30. september 2014 PEHE Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Danish Aviation Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att:: pol@kfst.dk Brancheforeningen Dansk Luftfart s og DI Transport s bemærkninger til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere