dqn Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR PRODUKTANSVAR Det dækningsomfang er specificeret i de efterfplgende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dqn Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR PRODUKTANSVAR Det n@jagtige dækningsomfang er specificeret i de efterfplgende. 01. 12."

Transkript

1 dqn POLICE Udskrevet den: 30, G/F "Gårdhuskvarter v/ J Varding Hvidtjprnen L DragQr Vtt ' Ansvar for Erhverv Produktnr.: AN1-E Policenr.: Forsikringen omfatter: Dækninger Dækket I kraft fra ERHVERVSANSVAR PRODUKTANSVAR ' Det dækningsomfang er specificeret i de efterfplgende. Ja Nej 0L Policens udstedelsesdato: Virksomhedens art: Forsikringssummer: Grundej erforening Det maksimale erstatningsbelpb pr. forsikringsår er: - indtil kr. ialt ved person- og tingskade, heraf dog rnaksimalt indtil kr. ved tingskade. Indenfor forsikringens maksirnale forsikringssum dækkes pr. forsikringsår: - indtil kr. ved forurening. Øvrige lorhold for forsikringen: Ændringer i daekningsomfang : Præmien for Deres forsikring er beregnet efter an' ta11et af medlemmer og beskæftigede i.deres forening Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og kan tidligst opsiges af Dem i åx 7999, Erstatningskrav, der rejses efter, at forsikringens dækningsomfang er ændret, dækkes på de forsikringsvilkår, som var gældende på det tidspunkt hvor kravet må anses for rejst jf. forsikringsbetingelsernes pkt Codan Forsikring. Gammel Kongeve, København V. Tlf Fax Telex A/s Forsikrinssse,skabet "",fli'[:tihllå.":?:t,'s":lixlljjill'-311' 8;r'il gi:i:;:[iå?l??i['lp#'?t,y,il]l$:li'"' Harnia Liv A/s, v,r172 e74 Side 1

2 p( CE dqn Udskrevet den: Præmie: Råd og vejledning: Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Præmieforfaldsdatoen er 1. december. HovedforfaLd for pollcen er 1. december. Præmien er beregnet på grundlag af timel{nslndeks 167,60 og indeksreguleres en gang om året. Den helårlige præmie er ved policens udstedelse 1.045,00 kr Hvis De får brug for råd el1er vejledning vedrf,- rende Deres forsikring, kan De henvende Dem til: Torben Dansager, Hans Edvard Teglers Vej 911, 2920 Charlottenlund. Tlf Hvis De får en skade, skal De henvende Dem til: A/S Codan Forsikring, Erhverv Skade Ansvar, Gammel KongeveJ 50, 1790 Kdbenhavn V. De kan ringe på nunmer: L 21. Ved st$rre skader, der kræver {jeblikkelig hjælp, kan De d/gnet rundt kontakte Codan 24-timers SkadeService. Vi hjalper Dem med det praktiske, såsom at genetablere sikkerheden, rydde op, afdække, lukke for vandet og hvad der ellers er nsdvendigt. A/S FORSIKRINGSSELSKABET CODAN,'-M P-eter Zobel Adm. Direktdr Flemming-1{ie-lsån Vicedirektdr Codan Forsikring. cammel Kongevej København V. Tlf 'l. Fax Telex A/S Forsikringsselskabet codan, vir Codan Arbejdsskadeforsikring A/s, v Rl A/S Forsikringsselskabet Codan Liv, VtRtZi.ee+. A/S Forsikringsselskabet Codan Pension, VIR Forsikringsselskabet Hafnia Liv A/S, V R Side 2

3 dqn Forsi kri ngsbeti ngelser Udskrevet den: Erhvervsansva rsdækn i ng For forsikringen gaelder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsafialer, så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Hvem er dækket? 1. De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i fors i kri n gstage ren s ij e neste væ ren de pe rson e r (de sikrede). Erhverusansvanidækningen omfatter 2, Erhvervsansvar Forsi kringen dækker sikredes erstatni n gsansvar for skade tilføjet personer eller ting under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed samt erstatningsansvar, der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyltes ved virksomhedens drift. Erhvervsansvarsdækni ngen omfatter ikke 3. Produktansvar, egne ting, ting i varetægt m.v. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade: a) forvoldt af fejl, mangler eller andre defekter ved sikredes produkter eller ydelser, efter de er bragt i omsætning eller præsteret, b) på ting, tilhørende forsikringstageren, c) på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse al d) på ting, som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets udførelse, e) på ting, forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem eller ikke præsteres rettidigt, D på ting, forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optraekning af spunsvægge eller andet, nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre g ru n dva n ds reg u leri n ger, g) på ting, forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer, h) på ting, forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved virksomhedens drift, i form af; - byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning m.v.), hvad enten de udføres af sikrede eller andre, - jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v. som nævnt i pkt. 3f og sådanne arbejder udførl af andre end sikrede. 4. Forurening Forsikringen dækker kun ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller dens bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter samt derved forvoldt skade på person eller ting, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge al at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har ovedrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, og i øvrigt kun med den herfor i policen særskilt angivne dækningssum. Omfattes den forsikrede virksomhed af den i henhold til "Lov om erstatning for miljøskader" indeholdte liste over virksomheder, for hvilke der gælder et objektivt ansvar, er dækning efter denne bestemmelse betinget af, at policen bærer speciel påtegning herom. Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende som følge af udledning gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun med de i nærværende pkt. angivne begrænsninger. 5. Formuetab Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, med mindre dette er en følge af en af forsikringen dækket person- eller tingskade. Codan Forsikring: Gammel Kongevej Ksbenhavn V. Tlf Fax Telex 15469,a./s Forsikrinssserskabet -.ff,-'il',ii['iffi"1:s'""::lil;'x5llffii AN1-E s;i;l #":i"oi:fiåi'ii.?i1 le#iå'y,llj]ji:i:r" Hårnia Liv A/s, vrr172.e74 Side

4 dsn Ft,kringsbetingelser Udskrevet den: Bøder og lignende Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder "punitive damages". Afværgelse af skade 7. Undladelse af at afværge skader Forsikringen dækker ikke skade, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har undladt at afuærge. Attaler om ansvar og erstatning 8. Aftaler om videregående ansvar Forsikringen dækker ikke ansvar, som følger af et tilsagn fra sikrede om en anden erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end, hvad der følger af almindelige erstatningsregler, Geografisk dækningsområde : 9. Geografisk område Forsikringen dækker skade, som er sket indenfor det i policen angivne geografiske område. For skade sket uden for det i policen angivne geograflske område dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af sikrede under rejse eller midlertidigt ophold der ikke skyldes sikredes ai 3ement af eller deltagelse i udstillinger, de',,onstration af produkter eller ydelser, betjening af maskiner eller maskinelle anlæg eller anden deltagelse i produkionsprocesser. Afgrænsninger over for særlige ansvarsforsikringer 10. Forsikringen daekker ikke ansvar for a) skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet l<øreløj. Såfremt der er tegnet motorkøretøjsforsikrin g for sådant køreløj, dækker nærværende forsikring på policens almindelige betingelser det ansvar, der ikke er omfattet af motorkøretøjsfors i kri n gen. Forsikringen dækker dog ansvar i forbindelse med benyttelse af motordrevne redskaber under 7,5 KW og denne dækning ydes efter Færdselslovens regler og med Færdselslovens summer. For lånt motordrevel køretøj, dækker forsikringen ikke ansvar for skade på ejeren af det lånte køretøjs ting, herunder bygninger. b) skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj, c) skade forvoldt af sikredes hund, d) skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfang, sådant ansvar dækkes af jagtforsikringen, e) skade som defineret i paragraf 1 i lov om erstatning for atomskader (nukleare skader). Forsæt, grov uagtsomhed m.v. 11. Forsæt, beruselse Forsikringen daekker ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt eller under selvforskyldt beruselse Tilsidesættelse af sikkerhedsforanstaltn inger Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting, når skaden skyldes sikredes grove tilsidesætte I se af e le m entære si kkerh ed sfora n sta ltn i n- ger. Hvornår dækker forsikringen? 13, Forsikringstiden Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, 14. Hvornår anses et erstatningskrav for rejst? Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter: a) def tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning af en skade med krav om erstatning, b) det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den hvem det på dennes vegne påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om, at der er indtrådt en skade, eller der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade, som kan være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser, produker eller ydelser. 15, Anmeldelsesfrist Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til selskabet Codan Forsikring. Gammel Kongevej København V. Tlf Fax febx A/S Forsikringsselskabet Codan, V R Codan Arbejdsskadeforsikring A/S, VIR A/S Forsikringsselskabet Codan Liv, VIR' A/S Forsikringsselskabet Codan Pension, VIR Forsikringsselskabet Hafnia LivA/S, VIR172,974 AN1.E Side 6

5 dsn Forsikri ngsbetingelser Udskrevet den: 30.'12.91 mere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Selv om et erstatningskrav, som i henhold til pkt. 14b er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til selskabet senest 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anføft i plct. 14a og anmelder dette til selskabet senest 2 år efter forsikringens ophør. 16. Skade konstateret før dækningens ikrafftrædelse Forsikringen dækker ikke skade konstateret før den i policen herom angivne dato (dato for ikraft fra). Forsikringssummer 17. Summer pr. forsikringsår Policens dækningssummer er den højeste grænse for selskabets forpligtelse for erstatningskrav rejst inden for det enkelte forsikringsår. Codan skal godkende 18. Omkostninger og renter Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål deekkes, såfremt de er afholdt med selskabets god kendelse. Sådan ne om kostni nger og renter af idømte erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes i øvrigt a) ved skade sket uden for Norden, kun i det omfang, dækningssummerne ikke derved overskrides, b) ved skade sket i Norden, fuldt ud, selv om dækningssummerne derved overskrides. Er dækningssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb dækkes alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb, selskabet skal betale. Anmeldelse af forandringer 19. Ændring af risiko skal anmeldes Såfremt der sker ændringer i den i policen anførte risiko, skal dette uden ophold anmeldes til selskabet, der da træffer bestemmelse om, hvor- vidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte. Er sådan anmeldelse ikke sket, hæ,fter selskabet i skadetilfælde kun på de vilkår og i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fodsat forsikrihgen, hvis forandringen havde været det bekendt. Forholdsregler ved skade 20. Anmeldelse af skade Såfremt erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst, skal det uden ophold anmeldes til selskabet jf. pkt Anerkendelse af erstatningspligt og -krav Anerkendelse af erstatn i ngspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun st<e med selskabets samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. 22. Godans krav mod tredjemand I det omfang selskabet har udredet en erstatningsydelse, indtræder det i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand. Andre forsikringer mod samme risiko 23. Anden tilsvarende forsikring I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse. Er det fastsat i anden forsikringsafiale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet steds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. Betaling af præmie 24. Opkrævning Codan opkræver præmien ved at sende ei giroindbeialingskort til den opgivne adresse. Præmien kan også betales gennem Codan Konto Service (CKS) eller Pengeinstitutternes BetalingsService (PBS). 0,l å ) o I ) 0 ) Codan Forsikring. Gammel Kongevej København V. Tlf Fax Tetex A/S Forsikringsselskabet Codan, VlR Codan Arbejdsskadeforsikring A/S, VlRl A/S Forsikringsselskabet Codan Liv, VIR , A/S Forsikringsselskabet Codan Pension, VlR Forsikringsselskabet Hatnia LivA/S, V R AN1-E Side 7

6 ffidsn Fc kringsbetingelser Udskrevet den: Præmiens betaling Den første præmie forfalder til betaling når forsikringen iræder i kraft. Senere præmier forfalder til betaling på forsikringens præmieforfaldsdage. 26. Betalingsfrist Præmien skal betales senest den dato, der står på giroindbeta ingskortet, idet forfaldsdato og sidste rettidige indbetalingsdag er sammenfaldende. 27. Påmindelse Hvis Codan ikke har modtaget indbetalingen rettid' ' sender vi Dem en påmindelse. Der opkreeve. gebyr for påmindelsen. Gebyret tilleegges næste opkrævning. 28. Manglende betaling Hvis præmien ikke er betalt inden 14 dage efter den dato, der er angivet på påmindelsen, ophører forsikringens dækning. 29. Gebyrern afgifter, renter Codan er berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr for opkrævning af præmien samt morarenter. Rykkergebyr (se punkt 27). Codan kan - herudover - beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og for andre serviceydelser. Eventuelle afgifter til staten og ekspeditionsgeby'-'opkræves sammen med præmien. lndeksregulering af præmie 30. Anvendt lndeks Forsikringen indeksreguleres på baggrund af Timelønsindekset, der udgives af Danmarks statistik. Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, har Codan ret til at forlsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Staiistik. 31. Årlig regulering Der reguleres hved år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks. Regulering af præmier der beregnes efter antallet af beskæftigede/enheder samt faste præmier sker pr. hovedfiorfald. Præmierne ændres med den procent, som indekset er stegeufaldet i forhold til det på policen anføde indekstal. Præmieregulering 32. Præmieforskud Forsikringen er tegnet med præmieregulering, og den anførte præmie betragtes som et præmieforskud, der kan reguleres ved hver hovedforfaldsdag. 33. Reguleringsskema Præmieregulering kan foretages hvert år pr. hovedforfa I dsd ato, og fors i kri n gstag eren e r pl i gti g til at indsende det fremsendte reguleringsskema påført de nødvendige oplysninger inden den 21. i forfaldsmåneden. 34. Skønsmæssig fastsættelse af præmie Efierkommer forsikringstageren ikke sådan anmodning, er selskabet berettiget til at fastsætte præmien efter skøn. 35. Dokumentation af reguleringsoplysninger På forlangende er forsikringstageren pligtig til at godtgøre rigtigheden af opgivelserne til brug ved præmiereguleringen, Fornyetse og opsigelse 36. Forsikringens opsigelse eller forlængelse Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag. Opsiges forsikringen ikke, fornys den automatisk for 1 år ad gangen. Vaerneting og lovvalg 37. Tvister vedrørende forsikringsaftalen Tvi ste r ved røre n de fors i kri n g saft a len afgøres efter dansk ret ved danske domstole; Codan Forsikring. cammel Kongevej København V. Tlf Fax Telex A/S Forsikringsselskabet Codan, V Rl Codan Arbejdsskadeforsikring A/S, V R A/S Forsikringsselskabet Codan Liv, V R172.S34. A/S Forsikringsselskabet Codan Pension, V Rl Forsikringsselskabet Hafnia LivA/S, V R AN1-E Side 8

7 Gdsh Forsi kri n gsbeti n g el se r Udskrevet den: Datoforekomsters påvi rkni ng 38. Datoforekomsters påvirkning Forsikringen dækker ikke ansvar for skade eller tab, som direkte eller indirekte, helt eller delvis skyldes: - datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæ9, systemer eller kombinationer heral - tilsyn med eller rådgivning om datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæ9, systemer eller kombinationer heral - kontrol, godkendelse, beslutning, attestation eller påtegning om forhold for hvilke datoforekomsters påvirkning af funktioner i anlæ9, systemer eller kombinationer heraf har betydning (herunder - men ikke begrænset til - direktørers, bestyrelsesmedlemmers og revisorers udførelse af deres opgaver). Denne undtagelse omfatter atle datoforekomster, uanset om der er tale om datoer i forbindelse med årtusindskifiet eller et hvilket som helst andei tidspunkt. Ved d atofore komst forstås en hver tid sa n g ivelse, der baserer sig på et kalendersystem, når tidsangivelsen fungerer som oplysning, kode, signal eller på en hvilken som helsl anden måde i et anlæg, system eller kombination heraf. Ved anlæg forstås enhver maskine, produk og enhver anden fysisk genstand eller gruppe af genstande, uanset om de har karakter af fast ejendom eller løsøre, herunder - men ikke begrænset til - edb-hardware,- software eller integreret elektron ik (heru nder m ikroprocessorer og chips). Ved system forstås enhver information, instruktion eller samling heraf og ethveft medium for informationer og instruktioner, uanset om det er på edb, papir eller i form af stråler, bølger, fusiske påvirkninger, kemiske processer eller andet af materiel eller immateriel karakter. Codan Forsikring. cammel Kongevej København V. Tlf Fax leler< A/s Forsikrinssserskaber *aff''i,l''ii['il!å:1:t,i"":1"14!ilj5ll3-?f;3;ffj gffi.oi:[iå?'r"i3$':e#"'i,y,]åjl'i3'?i'" Hårnia Liv A/s, vtri72.s74 AN1_E Side

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

Betingelsesnummer: Bil 1.1

Betingelsesnummer: Bil 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: Bil 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 AUTOFORSIKRING Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret. Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 5 Erstatningens

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere