Forsikringsaftale. Topd,--qpr"P,.[1. # Si lang tid gelder Denne aftale galder 3 5r og udlober den 1. januar aftalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsaftale. Topd,--qpr"P,.[1. # Si lang tid gelder Denne aftale galder 3 5r og udlober den 1. januar 2015. aftalen"

Transkript

1 Forsikringsaftale Topd,--qpr"P,.[1. # E/F Groskenstrade 3-13 C/O Carsten Sandergaard Groskenstrade 3, 2 Th 3000 Helsingor Datoi 22. juli 2014 Attalenr.: Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger om Vi har fiet oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger. ier Las aftalen igennem Det er vigtigt, at I laser aftalen grundigt igennem. Hvis der eroplysninger, som ikke svarertil det, vi har aftalt, skal I kontakte os hur- tigst muligt. - Forsikringerne i denne aftale galder fra de datoer, som I kan se p5 aftalens oversigt. Det er nu denne aftale, som galderfor jeres virksomhed, og den afloser aftaler, vi tidligere har sendt til jer. Se ieres vilkir pi vo- Vilk6r, der galder for:jeres forsikringer, kan ses og downloades fra res hjemmeside Mf,nedn hvor I skal betale I betaler jeres forsikringer den 1. januar. Mined, hvor vi fornyer Vi fornyer aftalen hvert 5r i januar maned. aftalen Si lang tid gelder Denne aftale galder 3 5r og udlober den 1. januar aftalen o Telefon Fax Erhverv Salg og Service. Boeskarvej 11A Vejle BtzzAoozl Topdanmark FoBikring fus CVR-nr '114

2 Afraleoversigt t-pt*.!*!'u...*:r:' 7a E/F Groskenstrade 3-13 C/O Carsten Sondergaard Groskenstrade 3, 2 Th 3000 Helsingor Datoi 22. juli 2014 Aftalenr.: Side: 2 Sidan laser I oversigten Aftaleoversigt Vi har opdelt oversigten i 3 kolonner. Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens hojre kolonne viser, fra hvilken dato forsikringstypen er endret Den midterste kolonne viser, om forsikringen er andret eller uandret. Forsikringstype, status Forsikringstype og galdende dato Ansvarsforsikrino Ejendomsforsikring Groskenstrade Helsingor Status Geldende fra Uandret Andret Vi beder jer vare opmerksomme p6, at hver enkelt forsikring, som er navnt i den ne oversigt, er en selvstandig forsikring. Las mere om betydningen af dette i vilksrene under opsigelse og varsling. 6 o n Telefon ' Fax Erhverv Salg og Service' Boeskrervej 11A'7100 Vejle BtzzAoozB Topdanmark Forsikring A"/S CVR-nr

3 Toodanmark l- torslf,rlno' Penslon w E/F Groskenstrade 3-13 C/O Carsten Sondergaard Groskenstrade 3, 2 Th 3000 Helsingor Daiai 22. juli 2014 Side: 3 Ansvarsforsikring Vilkir Sikrede Virksomhedens aktiviteter Vilk6rsnr , og gg10-1 galder for forsikringen. E/F Groskenstrede 3-13, c/o carsten sondergaard, Groskenstrade 3,2 Th,3000 Helsingor Ejerforening. Dakningsomrflde Dakninger og dakningssummer Erhvervsansvar: Kendt reeksport Hele verden Ejerforen ing Sidan er I dakket Hojeste samlede erstatningsudbetaling Heraf dog hojst Europa Dakningssum pr, 6r 10.fl)0.fl)0 kr. Selvrisiko Erhvervsansvar Foruren i n g (fra forsi krin gsstedet) Fareafuargelse (erhvervs- og produktansvar) Produktansvar lngrediens- og / eller komponentskade lngrediens- og / eller komponentskade og tab Behandling og bearbejdning (produktansvar) Bestyrelsesansvar for andelsbolig-/ejerleilighedsforening Retshjalp (andelsbolig- og ejerlejlighedsforening) Udvidet ansvar for beboelseseiendom Erhvervsansvar Der gelder en selvrisiko pi kr. af enhver tingskade kr. Selvrisikobelsb er fastsat i 2014 og bliver indeksreguleret hvert Ar. Telefon 70' ' Fax Erhverv Salg og Service. 11A.7100 Vejle BrzzAoD2B Topdanmark ForEikring tus CVR-nr

4 ropd.-q=llrsfll( 3& Dalai 22. juli 2014 Side: 4 lndeksregulering af summer Sarlige vilkir Summer bliver ikke indeksreguleret. For virksomheden galder folgende: i'tiffffjtrj?lr.iroriro dakker uderukkende sikredes hus- os srundejeransvar. : Hus- og grundejeransvarsforsikring A: Dakningssummer pr. forsikrings6r: Dakn i n gssu mm er frem 96r u nder hveft en kelt forsikri n gssted. Belsbene indeksreguleres ikke. B: Forsikringen dakker erstatningsansvar for skade pi personer, dyr og ting, nar erstatningsansvaret kan pslagges l.forsikringstageren som ejer eller bruger af den forsikrede ejendom' 2.medhjalp i forbindelse med pasning af den forsikrede ejendom' C: Forsikringen dakker ikke ansvar for 1. undladelse af at opfylde aftaler eller ansvar ifolge garantitilsagn. 2. formuetab, der ikke er en folge af skade pa personer, dyr eller ting. 3. skade pa dyr eller ting, som tilhsrer forsikringstageren. Det samme galder for skade pa dyr og ting, som er modtaget til l6n, leje, opbevaring, benyttelse, befor-dring, eller som af anden Srsag er taget i varetagt eller besiddelse. 4. skade pi dyr og ting forvoldt ved sprangstoffer, udgravnings-, nedbrydnings- eller nedramningsarbejde samt jord- og grundvandssankning i forbindelse her-med. 5. skade, for hvilken forsikringstageren alene er ansvarlig som bygherre. 6. skade forvoldt ved benyttelse af luftfartai, sofarlai eller motordrevet korelaj. 7. skade forvoldt af selvksrende arbejdsmaskiner i det omfang, ansvaret dakkes af motorkoretojsforsi kri n gen. 8. skade forvoldt af hunde. L skade forvoldt med forsat eller under selvforskyldt beruselse. 10. forvoldt ved forurening af eller gennem luft, jord eller vand, samt derved for-voldt skade p5 person eller ting. 11. Dog dakkes sidant ansvar, safremt skaden er opstiet uventet, utilsigtel og ved et pludseligt uheld, og ikke er en folge af, at sikrede har tilsidesat Telefon ' Fax Erhverv Salg og Service Boeskarvej 11A ' 7100 Vejle B,zzAoozB Topdanmark Foreikring A/s cvr-nr

5 ropdgg,tlr3j:1. X Datoi22. juli 2014 Aftalenr.: S57 Side: 5 de til enhver tid galdende offentlige forskrifter. D: Skadetilfalde skal snarest anmeldes til Topdanmark. Sikrede m5 ikke aner-kende eller afgore noget erstatningskrav, men skal overlade dette til Topdan mark eller Topdanmarks advokat. o Telefon 7A www.topdanmark.dk. Fax Erhverv Salg og Service. Boeskarvej 11A ' 7100 Vejle B,zzAooz,B Topdanmark FoEikring tus CVR-nr

6 E/F Groskenstrade 3-13 C/O Carsten Sondergaard Groskenstrede 3, 2 Th 3000 Helsingar Daloi 22. juli 2014 Side: 6 Ejendomsforsikring Vilkir Forsikringssted Matrikelnummer Oplysninger om bygningen Vilkirsnr , og galder for forsikringen. Groskenstrade 3-1 3, 3000 Helsingor Helsingor Bygrunde. Ejendomsforsikringen er opretlet pa baggrund af oplysninger fra BBR, med mindre andet er oplyst. Bygning I Beboelse/u benyttet Oplysninger om bygningen Bruttoetageareal Sddan er bygningen dakket Storm og nedbor Udstromning af vand lnsekt Rsrskade GIas 584 m2 O o/o celler Beboelse, anvendelse: Bygning 2 Beboelse Ubenyttet, anvendelse: Oplysninger om bygningen Bruttoetagearea I 168 m2 O o/. Telefon ' ' Fax Erhverv Salg og Service. 11A.7100 Vejle BtzzAoazB Topdanmark FoEikring A,/S CvR-nr

7 Topd,3p,l}r*i:1. K Datoi 22. juli 2014 Side: 7 Sidan er bygningen dakket Storm og nedbar Udstromning af vand lnsekt Rarskade Glas Bygning 3 Beboelse celler beboelse, anvendelse: Oplysninger om bygningen Bruttoetageareal Sfldan er bygningen dekket Storm og nedbor Udstramning af vand lnsekt Rorskade Glas 451 m2 O o/o celler Beboelse, anvendelse: r Ejerforeninger o Telefon www.topdanmark.dk. Fax Erhverv Salg og Service' Boeskarvej 11A'7100 Vejle B,zzAoozB Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr

8 Dato: 22. juli 2014 Side: 8 Bygning 4 Beboelse/u benyttet Oplysninger om bygningen Bruttoetag earea I Sidan er bygningen dakket Storm og nedbor Udstrsmning af vand lnsekt Rarskade Glas celler Beboelse, anvendelse: yverdi 227 m2 O o/o Bygning 5 Beboelse/ubenYttet Ubenyttet, anvendelse: Oplysninger om bygningen Bruttoetage a rea I Sidan er bygningen dekket Storm og nedbor Udstromning af vand lnsel<t Rorskade Glas 158 m2 a,/o 6 oo6 Telefon 'www'topdanmark'dk ' Erhverv Salg og Service'BoeskErvej 11A Topdanmark Forsikring A,/S CVR'nr ' 7100 Vejle ' Fax BrzzAoo2B

9 ropdgp,tp35. w Dato:22. juli 2014 Kundenr.: 0721 B43 Side: I celler Beboelse, anvendelse: Bygning 6 Garage 5 stk. halvtage pi 6 m2-ialt30m2 Ubenyttet, anvendelse: Oplysninger om bygningen Bruttoetageareal Sddan er bygningen dekket Storm og nedbar Udstramning af vand lnsekt Rorskade Glas celler Garage, anvendelse: Oplysninger om bygningsanlag ByggeAr KorebanetaS Sidan er anlagget dakket Storm og nedbor 20 m2 O o/o kr. O o/" o Telefon ' ' Fax Erhverv Salg og Service' Boeskarvej 11A'7100 Vejle TnndanmerL Fnrcilrind A/S CVR-nr 7R B,zzAoozB

10 ropdgpllr,*1.3& Daloi22. juli 2014 Side:10 Qlvrige oplysninger om Siaan er alle bygninger dakket virksomhedens Jordskade bygninger Restvardi, Skadegrad 507o Oprydning Lovliggorelse El-skade Omstilling af lsse Hanrerk Sanitet Stikledning Udvidelse for beboelsesejendom Huslejetab y-, til- og ombygning kr kr. Selvrisiko Ved enhver skade er der en selvrisiko pa kr. Selvrisikobelsb er fastsat i 2AM og bliver indeksreguleret hved 5r. lndeksregulering af Summer er fastsat i 2O14 og bliver indeksreguleret hvefi 6r. summer Telefon 'www.topdanmark.dk. Fax Erhverv Salg og Service. 11A.7100 Vejle BEzAoozB Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr. 784'16114

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved. Forsikringsaftale Side: 1 E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S,,. Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger.

Læs mere

Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er private

Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er private Forsikringsaftale Seniorbo H»rning Leif Jessen Vester Alle 29 8362 H»rning Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

All Risks forsikring Nytegnet 01.02.2014

All Risks forsikring Nytegnet 01.02.2014 Hotel Kongens Ege Aps Borupvang 4 2750 Ballerup All Risks forsikring for udlejningsejendom, erhverv I denne police og i vilk}rene, er der oplysninger om de forsikringer, som vi har aftalt med jer. Det

Læs mere

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Betingelser for Property Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17 DK-2640 Hedehusene, Denmark

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr.

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr. TILBUD Tilbud nr. : 10406-3 Forsikring : Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringstager : Mand & Bil V/ Mikael Truelsen Adresse : Damhusvej 66, 5000 Odense C Virksomhedens CVR. nr. : 21-19-75-72

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Indboforsikring Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1 Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Husforsikring 1 2 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere