Prækvalifikation til parallelkonkurrence om Køge Kyst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prækvalifikation til parallelkonkurrence om Køge Kyst"

Transkript

1 Invitation til prækvalifikation Køge Kyst P/S Havnen 39 DK-4600 Køge Prækvalifikation til parallelkonkurrence om Køge Kyst Arealudviklingsselskabet Køge Kyst ønsker at afvikle en idékonkurrence om udviklingen af et nyt byområde i Køge med udgangspunkt i selskabets arealer på Køge Havn og disse arealers relation til naboområderne. Køge Kyst er et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania Arealudvikling. Idékonkurrencen afholdes som en 2-faset parallelkonkurrence, som er en kombination af en konkurrence og et parallelopdrag. Målet for parallelkonkurrencen er at skabe grundlaget for en samlet udviklingsplan for Køges nye bydel, der omfatter de tre delområder Stationsområdet, Collstropgrunden og Søndre Havn. Der er tale om et samlet område på næsten 24 hektar. Køges placering på Danmarkskortet styrkes markant i de kommende år med gennemførelse af ny baneforbindelse til Ringsted via Køge samt etableringen af Femernforbindelsen. Køge Kyst vil udnytte disse muligheder gennem en markant strategisk indsats, hvor byen vender sig mod vandet og knytter den nye bydel til den historiske bymidte. Samtidig vil byen udnytte sin infrastrukturelle placering til at spille en central regional rolle indenfor såvel boligudbygning som detailhandel, kultur og erhverv. Over de næste 20 år forventes det, at der vil blive etableret godt etagekvadratmeter nybyggeri på de tre delområder fordelt på bolig, erhverv, kultur og detailhandel. Det forventes, at boligarealet alene vil blive udvidet med etagekvadratmeter, butiksarealet med kvadratmeter og kontorerhvervsarealet med etagekvadratmeter svarende til omtrent arbejdspladser. Køge Kyst inviterer derfor tværfaglige hold med de nødvendige kompetencer til at deltage i udviklingen af Køge by med udgangspunkt i selskabets arealer på Køge Havn. Invitationen omfatter såvel danske som udenlandske og blandede hold.

2 Køge Kyst har en vision for byudviklingen der består af seks visionspunkter og denne vision vil være ledetråden for både byudviklingen og parallelkonkurrencen. De tværfaglige hold skal demonstrere deres kompetencer inden for følgende seks visionspunkter Udvikling af kultur- og fritidsliv Udvikling af koncepter for og lokalisering af detailhandel og øvrige erhverv Udarbejdelse af planer for trafik og infrastruktur samt modeller for parkering Byudvikling, byomdannelse og byliv Samarbejde og dialog med interessenter og borgere Bæredygtighed miljømæssigt, socialt/sundhedsmæssigt og økonomisk Det forudsættes endvidere, at de deltagende hold har indgående indsigt mht. økonomien i større byudviklingsprojekter. Køge Kyst påregner at prækvalificere 5-7 hold, som efter en indledende konkurrencerunde reduceres til forventeligt tre hold. De tre udvalgte hold vil derefter fortsætte i parallelkonkurrencens anden fase. Indsatsen vil blive honoreret med euro pr. hold i Fase 1 og euro pr. hold i Fase 2. Derudover vil der være et beløb på indtil euro, som dommerkomitéen kan anvende til at præmiere helhedsgreb og/eller enkeltelementer. Information om prækvalifikationskrav, konkurrenceform samt køreplan se www. koegekyst.dk Ansøgning med dokumentationsmateriale skal være Køge Kyst i hænde senest 9. december 2009 kl. 12. Materialet sendes i papirform (6 eksemplarer) samt elektronisk til Køge Kyst P/S Havnen Køge Jørgen Nue Møller Formand for bestyrelsen Marie Stærke Bestyrelsesmedlem Borgmester i Køge Claus Steen Petersen Bestyrelsesmedlem Byrådsmedlem i Køge Mette Lis Andersen Bestyrelsesmedlem Adm. direktør i Realdania Arealudvikling Peder Baltzer Nielsen Bestyrelsesmedlem Chefkonsulent i Realdania Arealudvikling Kent Jönsson Projektchef

3 Prækvalifikationskrav Ansøgning om prækvalifikation skal Køge Kyst P/S Havnen 39 DK-4600 Køge Beskrive de deltagende holds erfaringer og kompetencer på følgende områder - Udvikling af kultur- og fritidsliv - Udvikling af koncepter for og lokalisering af detailhandel og øvrige erhverv - Udarbejdelse af planer for trafik og infrastruktur samt modeller for parkering - Byudvikling, byomdannelse og byliv - Samarbejde og dialog med interessenter og borgere. - Bæredygtighed miljømæssigt, socialt/sundhedsmæssigt og økonomisk - Indsigt i økonomien i større byudviklingsprojekter Angive relevante kontaktoplysninger Oplyse om de relevante opgaver, som holdet har løst, med oplysninger om såvel kunde som medarbejder(e). Oplyse om de medarbejdere, der personligt indgår i Køge Kyst-opgaven, såfremt holdet opnår prækvalifikation, og vedlægge disses CV. Redegøre for holdets tværfaglige sammensætning og interne organisering. Derudover skal ansøgningen dokumentere, at holdledelsen vil gennemføre opgaven og personligt deltage i de udvalgte arrangementer i Køge. Redegøre for, hvordan honoraret vil blive fordelt mellem holdets parter i projektets to faser. Redegøre for holdets konkrete erfaringer med dialogsamarbejde med interessentgrupper som dem, der ifølge projektets køreplan inddrages i arbejdet. Maksimalt fylde 20 sider i A4 format eller 10 sider i A3 format. Afleveres i 6 eksemplarer i papirform samt elektronisk Ovenstående skal være Køge Kyst P/S Havnen Køge i hænde den 9. december 2009 kl. 12.

4 Parallelkonkurrence Køge Kyst ønsker opgaven udført som en 2-faset parallelkonkurrence, som er en kombination af konkurrence og parallelopdrag. Før parallelkonkurrencen afholdes en prækvalifikationsrunde. Køge Kyst P/S Havnen 39 DK-4600 Køge Målet for parallelkonkurrencen er at skabe grundlaget for en samlet udviklingsplan for Køges nye bydel, der omfatter de tre delområder Stationsområdet, Collstropgrunden og Søndre Havn. Fase 1 er en konkurrence med fem-syv deltagende hold. I denne fase ønsker Køge Kyst at få procesbeskrivelser og projektbeskrivelser, der beskriver, hvordan projektets visioner kan udfoldes. I Fase 2 ønsker Køge Kyst gennem et parallelopdrag med tre deltagende hold at få mere konkrete bud på, hvordan projektet kan gennemføres bæredygtigt og gestaltes fysisk. Helheder og/eller elementer fra procesbeskrivelser, projektbeskrivelser og bud på udviklingsplaner implementeres i den endelige udviklingsplan. Derudover ønsker Køge Kyst, at borgere og interessenter bliver inddraget i processen, således at gode forslag og betragtninger herfra kan blive tænkt med ind i udviklingsplanen. Beskrivelse af parallelkonkurrencen: Før parallelkonkurrencen afholdes en prækvalifikationsrunde. I prækvalifikationen udvælges 5-7 hold. Parallelkonkurrenceprogrammet (program 1) udsendes til de fem- syv prækvalificerede hold som grundlag for forberedelse til et programseminar. I Fase 1 arbejder de udvalgte hold med procesbeskrivelse og projektbeskrivelse. Fasen afsluttes med, at de fem-syv hold hver afleverer en projektbeskrivelse og en detaljeret procesbeskrivelse. Projektbeskrivelsen skal komme med forslag til hovedgreb/angrebsvinkler på visionspunkterne og beskrive hvordan og i hvilken form - projektet skal realiseres. Projektbeskrivelsens form kan være overvejelser om funktioner, sammenhænge og strukturer, der er suppleret med markeringer på et kort. Der er ikke tale om fysisk gestaltning i denne fase. Procesbeskrivelsen skal beskrive, hvordan holdet vil løse opgaven, og hvordan holdet vil sikre, at opgaven fuldføres. Procesbeskrivelsen skal også indeholde en beskrivelse af opgavefordelingen på holdet. På baggrund af disse beskrivelser udvælges tre hold, som skal fortsætte i parallelkonkurrencens Fase 2. Parallelkonkurrencens anden fase indledes med et startseminar. Startseminaret omfatter en dialog mellem de tre udvalgte hold, Køge Kyst og inviterede specialister/eksperter. Dialogen skal sikre en fælles forståelse af opgaven.

5 Deltagerne arbejder med opgaven frem til et 2-dagsseminar. Her forelægger og diskuterer deltagerne de foreløbige resultater med Køge Kyst samt inviterede specialister, udvalgte interessenter og borgere. Udgangspunktet for diskussionen er de foreløbige forslag til udviklingsplaner På baggrund af 2-dagsseminaret kan Køge Kyst præcisere parallelkonkurrenceprogrammet yderligere (program 3). De tre hold arbejder videre i Fase 2 og afleverer deres forslag til en udviklingsplan. Materialet udstilles samlet. Bedømmelsen sker parallelt med udstillingen med efterfølgende offentliggørelse. Deltagende hold får hver et honorar på euro for Fase 1 og euro for Fase 2, inkl. udlæg. Derudover er der mulighed for at dække udenlandske medvirkendes rejse- og opholdsudgifter inden for en samlet beløbsramme på euro pr. hold. Herudover kan dommerkomiteen præmiere helhedsgreb og/eller enkeltelementer inden for en ramme på euro. Dommerkomiteen består af bestyrelsen i Køge Kyst suppleret med særligt udpegede fagspecialister, der tilsammen dækker temaerne i partnerskabets seks visioner samt den økonomiske dimension. Herefter omsættes konkurrencebesvarelserne og reaktionerne herpå til en udviklingsplan i regi af Køge Kyst. For yderligere detaljer se venligst Køreplan for parallelkonkurrence.

6 Køreplan for parallelkonkurrencen OKTOBER Ultimo oktober offentliggøres invitationen til parallelkonkurrencen. Sideløbende arbejdes der på parallelkonkurrenceprogrammet. December Medio december afleverer interesserede hold prækvalifikationsmateriale til Køge Kyst. Januar 2010 Ultimo januar: på baggrund af besvarelserne på invitationen udvælges fem-syv hold, der prækvalificeres. Parallelkonkurrenceprogrammet (program 1) udsendes til disse. Februar Primo februar afholdes programseminar, hvor de fem-syv hold diskuterer parallelkonkurrenceprogrammet. På seminaret deltager de fem-syv hold, udvalgte interessenter og borgere samt Køge Kyst. Holdene arbejder individuelt til medio marts med deres procesbeskrivelse og projektbeskrivelse. Procesbeskrivelse og projektbeskrivelse beskrives nærmere i dokumentet Parallelkonkurrence. Marts Medio marts afleverer de fem-syv hold hver en detaljeret procesbeskrivelse og projektbeskrivelse til Køge Kyst (aflevering 1). April På baggrund af procesbeskrivelser og projektbeskrivelser udvælges tre hold, der fortsætter parallelkonkurrencen. Parallelkonkurrenceprogrammet revideres og præciseres (program 2), og programmet udsendes derefter til de tre hold. Ultimo april afholdes startseminar for de tre udvalgte hold. På seminaret deltager desuden Køge Kyst og inviterede specialister. På seminaret præsenterer de tre hold deres proces- og projektbeskrivelser, og parallelkonkurrenceprogrammet gennemgås.

7 Maj Medio maj afholdes der 2-dagsseminar for de tre udvalgte hold. På seminaret arbejder holdene med udviklingsplanen i dialog med Køge Kyst, borgere og væsentlige interessenter, f.eks. eksperter i bæredygtighed, infrastruktur, detailhandel samt potentielle bygherrer. På baggrund af inputs fra seminaret kan der foretages en endelig præcisering af parallelkonkurrenceprogrammet (program 3). De tre hold arbejder individuelt med udviklingsplanen fra 2-dagsseminaret medio maj til afleveringen ultimo juli. Juni De tre hold arbejder individuelt med deres forslag til udviklingsplan. Juli Ultimo juli afleverer de tre hold deres forslag til en udviklingsplan (aflevering 2). August Primo august udstilles de tre forslag til udviklingsplaner offentligt, og de tre hold laver en kort præsentation af deres forslag. Parallelt med udstillingen foretages bedømmelsen. Ultimo august offentliggøres bedømmelse og præmiering. Køge Kysts bestyrelse overrækker præmier. På baggrund af de tre forslag til udviklingsplaner - og gode idéer fra den indledende rundes procesbeskrivelser og projektbeskrivelser - arbejdes der videre med en endelig udviklingsplan. Hvis det på baggrund af parallelkonkurrencen er oplagt, kan ét af de tre forslag danne grundlaget for eller udgøre den endelige udviklingsplan.

8 Køge Kyst Køreplan for parallelkonkurrence Sept. Oktober Nov. Dec. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Prækvalifikation Parallelkonkurrence Fase 1 Parallelkonkurrence Fase 2 BEGIVENHED INVOLVEREDE Hold Køge Kyst Bestyrelse Borgere Interessenter PROCESAKTIVITET Udpegning 3 hold Udstilling Aflevering 2 Annonce Aflevering af ansøgning Udpegning 5-7 hold Aflevering 1 Programseminar Startseminar 2 dagsseminar Offentliggørelse og præmiering Bedømmelse Bedømmelse Programudarbejdelse - Program 1 Program 2 Program 3 Bearbejdning til udviklingsplan

9 Projektets forudsætninger Arealudviklingsselskabet Køge Kyst har vedtaget et bærende princip om, at byomdannelsen i Køges nye bydel skal være karakteriseret af høj kvalitet, således at byens liv og mangfoldighed kan udfoldes i optimale fysiske rammer. Køge Kyst P/S Havnen 39 DK-4600 Køge Partnerskabsaftalen mellem Køge Kommune og Realdania Arealudvikling beskriver de fælles intentioner for byudviklingen. Med udgangspunkt i partnerskabsaftalen har Køge Kyst opstillet seks sideordnede visioner, der omhandler kultur detailhandel infrastruktur byomdannelse og arkitektur borgerinddragelse bæredygtighed Det er gennem en realisering af de potentialer og muligheder, der knytter sig til disse visioner, at projektet skal udfoldes. Parallelkonkurrencens mål er, at de deltagende holds forslag til udviklingsplaner belyser disse potentialer og muligheder. Forslagene skal ligge til grund for den endelige udviklingsplan og den langsigtede, etapevise gennemførelse af projektet. For at opnå dette mål er det afgørende, at de deltagende holds forslag til udviklingsplan er gennemarbejdede i forhold til alle visionspunkterne ikke mindst på det økonomiske område, som er forudsætningen for projektets økonomiske bæredygtighed. Projektet realiseres økonomisk gennem salg af byggeretter, hvorfor dokumenteret økonomisk indsigt i større byudviklingsprojekter fra de deltagende holds side er af stor betydning. Køge Kyst forventer derfor, at hold, der søger om prækvalifikation, er opmærksomme på disse forudsætninger. Efter prækvalifikationen er det i første omgang de fem-syv holds opgave at udarbejde en detaljeret procesbeskrivelse og en projektbeskrivelse. Sidstnævnte er et forslag til, hvordan de enkelte visionspunkter tænkes behandlet/angrebet i det videre forløb (se i øvrigt parallelkonkurrencebeskrivelsen). De tre hold, der går videre i konkurrencen, skal senere i processen komme med et forslag til en udviklingsplan, der skal tjene som grundlag for udarbejdelse af en endelig udviklingsplan. Konkurrencedeltagerne kan blive involveret i dette arbejde, hvis Køge Kyst finder det ønskeligt.

10 Herunder gennemgås de seks visioner og de udfordringer, der knytter sig til visionerne. Kultur Det er ønskeligt, at muligheden for at bruge kulturen som drivkraft i byomdannelsesprocessen udnyttes aktivt særligt på Søndre Havn, hvor kulturen er tiltænkt en større rolle. På Søndre Havn findes ledige arealer og bygninger, der gør det oplagt at etablere nye kulturelle aktiviteter samtidig med, at man synliggør og videreudvikler allerede eksisterende kultur- og fritidsaktiviteter (Tapperiet, roklubben, kano- og kajakklubben, vinterbaderne m.v.). Nye kulturelle aktører i området kunne være levende værksteder, udstillinger, musikbegivenheder, konkurrencer m.m. Det forventes, at satsningen på kultur kan bidrage positivt til at øge områdets attraktionsværdi, gøre området kendt i en regional geografi og fremme liv og trivsel i den helt nye bydel. På den baggrund forventes det, at satsningen på kultur vil skabe incitament til, at investorer og andre vil bygge, virksomheder etablere sig og privatpersoner købe bolig. I parallelkonkurrenceprogrammet vil der blandt andet blive efterspurgt forslag til konkrete løsninger på følgende udfordringer: hvordan kan kulturen bruges som drivkraft i udviklingen af den nye bydel? hvordan tages der hensyn til eksisterende og fortsættende virksomheder og aktiviteter i de tre delområder, og hvordan kunne en plan for midlertidige aktiviteter se ud? hvordan kan midlerne fra Kulturpuljen bedst anvendes til at understøtte udviklingsplanen? hvordan kan kunst og kultur i det offentlige rum tænkes med ind i udviklingsplanen? hvordan skaber man de rette betingelser for, og hvordan driver man, byrum, der inviterer til kulturelle og rekreative aktiviteter både for Køges borgere og besøgende og hvordan skaber man ejerskab til disse byrum? hvad er fordele og ulemper ved et kulturhus i ny eller eksisterende bygning? hvordan sikrer man, at Køge får en skarp kulturprofil i regional og måske endda i international kontekst? Bør man overveje muligheden for et kulturelt fyrtårn i Køge? Detailhandel Visionen er, at den historiske bymidte bliver udvidet med et stort antal kvadratmeter detailhandel. Det giver byen mulighed for større butikstyper og et større vareudbud. Den nye og den eksisterende detailhandel skal integreres i byens nuværende struktur på en måde der sikrer, at borgere og gæster oplever mange naturlige forløb rundt i hele bymidten. Planlægningen af området skal tage højde for, at der skal skabes en fornuftig sammenhæng i trafikken, både for fodgængere, cyklister og bilister. De arkitektoniske rammer for detailhandelen skal tilgodese både forretningsmæssige krav og den historiske bys struktur og identitet.

11 I parallelkonkurrenceprogrammet vil der blandt andet blive efterspurgt forslag til konkrete løsninger på følgende udfordringer: hvordan sikrer man en naturlig sammenhæng mellem Køges eksisterende detailhandel i bymidten og den kommende udvidelse af detailhandelen både arkitektonisk og erhvervsmæssigt? Infrastruktur Der skal skabes sammenhæng og fysisk rumlige forbindelser mellem den historiske del af byen og de nye byområder på den anden side af jernbanen. Der skal anvises løsninger på de tre tværgående forbindelser mellem den historiske bymidte og havnearealerne både for cyklister, gående og bilister. Der vil blive stillet høje krav til parkering i konstruktion fortrinsvis under terræn - da intentionen er at undgå at beslaglægge for mange friarealer. Desuden skal der arbejdes bevidst med muligheden for dobbeltudnyttelse af parkeringspladser til bolig og erhverv. Der lægges vægt på, at parkeringsløsningerne er økonomisk realistiske, samtidig med at de får et arkitektonisk udtryk, der både er acceptabelt og tilfører området arkitektoniske og æstetiske kvaliteter. Parkeringsløsningerne skal samtidig forsøge at begrænse den parkeringssøgende trafik i bymidten. I parallelkonkurrenceprogrammet vil der blandt andet blive efterspurgt forslag til konkrete løsninger på følgende udfordringer: hvordan ser den samlede infrastruktur og parkeringsløsning ud for området og dets relation til den eksisterende infrastruktur i byen herunder den nye busterminal? hvordan udnyttes den stationsnære beliggenhed bedst, og hvordan skabes der optimale forhold for fodgængere og cyklister? hvordan etableres forbindelser på tværs af jernbanen for fodgængere, cyklister og biltrafik, som på én gang er trafikalt funktionsdygtige og visuelt indpassede i bymiljøet? hvordan løses udfordringen med fortrinsvis at etablere parkering under terræn eller i konstruktion, og hvordan imødekommer man ønsket om dobbeltudnyttelse af parkeringspladser til erhverv og bolig? Byomdannelse og arkitektur I hele udviklings- planlægnings- og bebyggelsesfasen skal der være fokus på kvalitet. Det betyder ikke, at der til hver en tid skal vælges de dyreste materialer eller byggemetoder. Der, hvor det nye byområde møder den historiske bymidte, vil der (for at tage særligt hensyn til den eksisterende arkitektur) blive lagt vægt på, at løsningerne demonstrerer, hvordan den moderne by fysisk og rummeligt gennem valg af bygningshøjder, former, materiale og farver spiller sammen med den eksisterende bystruktur.

12 Køge Kyst lægger vægt på, at Køge bliver et eksempel på, hvordan der kan skabes energi og udvikling, når nyt og gammel mødes. Det er intentionen, at der i udviklingsplanen skal arbejdes med relativt høje bebyggelsesprocenter. Målet med de høje bebyggelsesprocenter er at understøtte og forstærke vilkårene byoplevelsen og bylivets intensitet. Der er også et element af bæredygtighed forbundet med en fortætning af byområder. Det er vigtigt, at den høje tæthed kombineres med tilstrækkelige og attraktive byrum og friarealer. Der skal være tilstrækkeligt med muligheder for udfoldelse og aktivitet for byen og området som helhed og nær den enkelte bolig. I parallelkonkurrencen skal det vurderes, hvordan bevaringsværdige industribygninger (og andre eksisterende bygninger) kan bruges til nye formål. Målet er at skabe byrum, der understøtter brugen af området, herunder af de, der bor og arbejder i området eller besøger byen i et kulturelt/rekreativt øjemed. Byrummene skal opfordre og invitere til forskellige aktiviteter. Det kan være caféliv, kulturelle aktiviteter eller spontan idræt. Det er derfor ønskeligt, at nogle af de centrale byrum i området færdigetableres så betingelserne for byliv er til stede allerede relativt tidligt i processen. Muligheden for kunst i det offentlige rum bør aktivt indtænkes i processen. I parallelkonkurrenceprogrammet vil der blandt andet blive efterspurgt forslag til konkrete løsninger på følgende udfordringer: hvordan ser den første etape af en hovedstruktur for byrum, promenader, løbestier m.m. ud? Hvordan hænger denne etape sammen med kulturelle og midlertidige aktiviteter i området og med de eksisterende virksomheders fortsatte drift i Søndre Havn? i hvilken grad kan man benytte bevaringsværdige industribygninger på Søndre Havn samt andre eksisterende bygninger til nye formål? hvordan imødekommes ønsket om bevaring af Køges kulturarv? hvordan fastholdes et fokus på kvalitet uden at det nødvendigvis betyder valg af de dyreste løsninger? hvordan imødekommer man ønsket om relativ tæt bebyggelse i Stationsområdet, på Søndre Havn og på Collstropgrunden, samtidig med at der sikres tilstrækkelige friarealer? hvordan skabes behagelige vindforhold i området, der understøtter intentionerne om godt byliv og udeophold? hvordan integrerer man bedst de tre delområder med naboområderne? Der tænkes blandt andet på hensynet til den historiske bymidte og den eksisterende arkitektur i overgangen til de tre nye delområder

13 Borgerinddragelse En forudsætning for projektets bæredygtighed er, at borgerne og øvrige interessenter bliver inddraget i projektet, og at de får mulighed for at komme med gode idéer og inputs i processen. Køge Kyst lægger vægt på, at borgere og interessenters ønsker og behov til den nye bydel bliver afdækket og inddraget. På den måde skal borger- og interessentinddragelsen skal skabe interesse for og ejerskab til projektet. I parallelkonkurrenceprogrammet vil der blandt andet blive efterspurgt forslag til konkrete løsninger på følgende udfordringer: hvordan sikres en kontinuerlig og tæt dialog med borgere og øvrige interessenter gennem hele projektets forløb? Bæredygtighed Køge Kyst anvender begrebet bæredygtighed i begrebets bredeste forstand. Projektet skal være bæredygtigt på alle niveauer og i alle projektets faser hvilket vil sige, at bæredygtighed skal være i fokus både i planlægningsfasen og i den udførende fase. Den stationsnære beliggenhed for alle tre områder, og de dertil hørende gode muligheder for offentlig transport, skal udnyttes, således at man med en relativ høj bebyggelsesprocent kan understøtte bæredygtig udvikling med fokus på miljø, energi og klima. Der skal skabes optimale muligheder for fodgængere og cyklister i hele området, således at behovet for biltrafik minimeres. Muligheder for at fremme sundheden gennem organiseret og spontan idræt, bevægelse og fysisk udfoldelse skal tænkes ind i projektet. Miljømæssig og økonomisk bæredygtighed skal ligeledes tænkes ind i kravene til såvel kommende byggerier som anlægsarbejder i forhold til energiforbrug, byggematerialer, vandforbrug, vedligeholdelse mm. Kravene vil derefter blive omsat i lokalplaner og salgsbetingelser for grundene. Der skal tænkes i muligheder for forskellige boligtyper for at understøtte den sociale bæredygtighed i projektet. Områdets bæredygtighed vil også afhænge af balancen mellem bolig, detailhandel og erhverv, og derfor skal der arbejdes kreativt med koncepter for og lokalisering af detailhandel og andre erhverv. Det mangfoldige byliv skal understøttes, og derfor skal projektet samtidig anvende flere instrumenter, der tilsammen skaber grundlag og forudsætninger for et mangfoldigt byliv. Det mangfoldige byliv er en forudsætning for, at projektet bliver socialt bæredygtigt.

14 De forskellige instrumenter kan være en blanding af byfunktioner (midlertidige) kulturelle aktiviteter en blanding af boligtyper, -størrelser og ejerformer et krav om et vist antal offentligt tilgængelige funktioner i stueetagen spændende byrum spredt over området sundhedsfremmende strukturer i og på tværs af området modeller, der sikrer et lavt huslejeniveau i mindre dele af bebyggelsen integration af detailhandel og andre erhverv, så det på én gang styrker den eksisterende bymidte og den nye bydel. Bæredygtig byudvikling er et begreb med mange facetter og er dermed et begreb, som er svært at definere. Det er derfor nødvendigt at definere en fælles platform, som kan være udgangspunktet for en faglig diskussion af begrebet og tilgrænsende emner. Køge Kyst har til hensigt at anvende en sådan platform - eller værktøj - som gør det muligt at systematisere diskussionen om bæredygtighed og bedømmelsen af de tre forslag til udviklingsplaner. Et sådan værktøj omfatter ikke alle tænkelige aspekter af bæredygtighed men fokuserer på et udvalg af de vigtigste aspekter, som ønskes behandlet i denne parallelkonkurrence. Værktøjet omfatter de tre dimensioner Miljø, Social/sundhed og Økonomi. I parallelkonkurrenceprogrammet vil der blandt andet blive efterspurgt forslag til konkrete løsninger på følgende udfordringer: hvordan opfylder udviklingsplanen ønsket om, at byudviklingen skal være bæredygtig (miljømæssigt, socialt/sundhedsmæssigt og økonomisk)? er der alternativer til den nuværende og relativt CO2-belastende - varmeforsyning (naturgas)? hvordan håndteres de miljøtekniske begrænsninger på området (den konstaterede jordforurening og de gener, der vil komme fra de virksomheder, der de næste år vil være i området)? hvordan er løsningerne fremtidssikrede overfor mulige vandstandsstigninger? Økonomi Men henblik på forslagenes realiserbarhed vil de enkelte teams vil blive bedt om at aflevere økonomioverslag på deres forslag til udviklingsplan (konkurrencens anden fase) og dets delelementer (fx infrastruktur, parkering, byrum m.m.) Disse overslag vil blive holdt op imod Køge Kyst projektøkonomi og vil spille en central rolle i vurderingen og bedømmelsen. I programmet vil kravene hertil blive præsenteret nærmere.

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge Et af Danmarks største byudviklingsprojekter indledes i dag med en international konkurrence for tværfaglige teams om at udvikle det

Læs mere

Partnerskabsaftale om byudvikling og -omdannelse

Partnerskabsaftale om byudvikling og -omdannelse Mellem Køge Kommune og Realdania Arealudvikling A/S (CVR-nr. 30 81 32 51) er der indgået følgende Køge Kyst Partnerskabsaftale om byudvikling og -omdannelse 1 Aftalens formål Denne partnerskabsaftale er

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Udvikling af levende byer

Udvikling af levende byer Udvikling af levende byer Estate Media konference den 25. marts 2015 om udvikling af byområder Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania By, cra@realdaniaby.dk Hvem er Realdania By Vores byudviklingsprojekter

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Fakta om byudviklingen

Fakta om byudviklingen Fakta om byudviklingen Den forestående byudvikling i Køge skal finde sted på et samlet område i det centrale Køge. Området er på 24 hektar og omfatter tre centrale arealer: Stationsområdet, Søndre Havn

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt Søndre Havn 15 ha Stationsområdet 6 ha Collstrop 3 ha Boliger: 152.000 kvm Erhverv: 118.000 kvm Detail: 22.000 kvm Kultur: 15.000 kvm Offentlig

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

NærHeden Fremtidens forstad

NærHeden Fremtidens forstad Mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By A/S (CVR-nr. 30 81 32 51) er der indgået følgende Partnerskabskabsaftale om byudvikling af NærHeden Fremtidens forstad Aftalens formål Høje-Taastrup Kommune

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Bykvalitet, bæredygtig byudvikling og projektøkonomi

Bykvalitet, bæredygtig byudvikling og projektøkonomi Bykvalitet, bæredygtig byudvikling og projektøkonomi Dansk Byplanlaboratorium, seminar om økonomi i byudvikling den 6. februar 2014 Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania By Realdanias mission Skabe livskvalitet

Læs mere

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen 2 Introduktion Introduktion Byudvikling er en multidisciplinær opgave med mange interessenter og faggrupper Sadolin & Albæks indgangsvinkel

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager.

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager. 15-03-2016 Side 5 4. ØU - Arkitektkonkurrence for Degnejorden Sagsnr.: 13/18661 Resumé: har besluttet, at der skal gennemføres en arkitektkonkurrence for udviklingen af Degnejorden. Torsdag den 11. februar

Læs mere

Forslag til Højhusstrategi for København

Forslag til Højhusstrategi for København Bilag 4 Forslag til Højhusstrategi for København Forord København er en attraktiv europæisk storby, der indtager en central rolle i udviklingen af en stærk Øresundsregion. Mange ønsker at arbejde og bo

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN

PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN 2 PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG: VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN FOR AGRO FOOD PARK I AARHUS Agro Food Park A/S og Realdania indbyder hermed

Læs mere

Samarbejdsstrategier helhedsorienteret byudvikling. Annette Walter, Plan og Økonomi anw@cowi.dk

Samarbejdsstrategier helhedsorienteret byudvikling. Annette Walter, Plan og Økonomi anw@cowi.dk Samarbejdsstrategier helhedsorienteret byudvikling 1 Annette Walter, Plan og Økonomi anw@cowi.dk Byudvikling skaber samfundsværdier og flytter rundt på mia. af kroner Øget fokus på: Hvem betaler for at

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDLÆG AF BESTYRELSESFORMAND JØRGEN NUE MØLLER PÅ KØGE KYSTS BORGERMØDE 24. OKTOBER 2013

INDLÆG AF BESTYRELSESFORMAND JØRGEN NUE MØLLER PÅ KØGE KYSTS BORGERMØDE 24. OKTOBER 2013 INDLÆG AF BESTYRELSESFORMAND JØRGEN NUE MØLLER PÅ KØGE KYSTS BORGERMØDE 24. OKTOBER 2013 Jeg synes jo, at Køge Kyst er et fantastisk, men bestemt også udfordrende projekt og jeg har været glad for og stolt

Læs mere

VÆRktøj TIL bæredygtig byudvikling. Introduktion

VÆRktøj TIL bæredygtig byudvikling. Introduktion VÆRktøj TIL bæredygtig byudvikling Introduktion 2 VÆRktøj TIL bæredygtig byudvikling Et konkurrenceforslag om at etablere kanaler i byudviklingsprojektet FredericiaC blev underbygget gennem brugen af Værktøj

Læs mere

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen

A) Opgaven: Et visionært strategiarbejde målrettet bosætning flere spillere på hjemmebanen Dato: 1. oktober 2015 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling Himmerlandsgade 27 9600 Aars Anna Oosterhof Mail: anoo@vesthimmerland.dk Prækvalifikation Konsulentydelser Nye spillere på hjemmebanen Vesthimmerlands

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T

T E K N I S K U D V A L G 8. M A J U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T T E K N I S K U D V A L G 8. M A J 2 0 1 7 U d v i k l i n g s p l a n f o r S Y D H A V N S K V A R T E R E T Sydhavnskvarteret Sydhavnskvarteret skal være en levende og spændende sydligste etape i den

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling

Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling v/ Chefkonsulent Peder Lind Pedersen, Realdania By Projektsekretær Britt Lindy Knudsen, FredericiaC Norske arkitekters landsforbund Oslo, 20.

Læs mere

den røde løber - procesbeskrivelse team vandkunsten

den røde løber - procesbeskrivelse team vandkunsten den røde løber - procesbeskrivelse team vandkunsten 01 Procesplan for Fase 2 Team Vandkunsten har i fase 1 afprøvet forskellige samarbejdsmetoder, og vi mener vi er nået frem til, hvordan vi bedst bringer

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Notat. Vedr. SMARTE løsninger

Notat. Vedr. SMARTE løsninger Notat Dato: 08.05.2016 Center for Teknik Team Plan horsholm.dk Vedr. SMARTE løsninger Vedlagte notat beskriver mulige spørgsmål og tilgange, der kan inspirere til hvordan parallelopdragets visioner og

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER

BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER BILAG 2: PROJEKTER PRÆKVALIFICERET TIL PARTNERSKABER OFFENTLIGT INDHOLD: PARTNERSKABSPROJEKTER GENERELT S. 2 SENIORBOFÆLLESSKAB I TIKØBSGADE S. 3 A.C. MEYERS VÆNGE S. 4 STRANDLODSVEJ S. 5 GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3.

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3. DEBATOPLÆG Kommuneplan 2013-25 Indkaldelse af ideer og forslag til debat om Kommuneplan 2013 Høringsperiode fra 20. august til 3. september 2013 Indledning Dette debatoplæg er opstarten til udarbejdelse

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Investér i Køge Kyst og få del i

Investér i Køge Kyst og få del i Investér i Køge Kyst Investér i Køge Kyst Køge Kyst-området (markeret med modelbyggeri) ligger i umiddelbar nærhed af Køges bymidte, vand og natur. Investér i Køge Kyst og få del i Køges vækst, som yderligere

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog Punkt 11. Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog 2012-5422 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender ovennævnte Værdi- og Kvalitetskatalog som

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum

Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Skejby som fyrtårn: Nye attraktive grønne byrum Analyselag fra Skov & Landskab Vision og temaer Cecil C. Konijnendijk Konkurrencedygtighed Christian Fertner Brug og effekt af virksomheders udearealer Lene

Læs mere

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling

Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling København den 15. november 2011 Vi søger en praktikant der brænder for byudvikling Har du lyst til at omsætte din teoretiske viden om byudvikling til analyser og konkrete løsninger i et ungt og tværfagligt

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum. Mellem. SAB, fsb og Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Indhold Samarbejdsaftale om byudvikling i Tingbjerg/Husum 1. Formål 2. Geografisk afgrænsning 3. Leverancer Bilag 1: Kort Bilag 2: Procesbeskrivelse

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

LIVET FØR BYEN - BYEN FOR LIVET Udviklingsplan for Køge Kyst

LIVET FØR BYEN - BYEN FOR LIVET Udviklingsplan for Køge Kyst LIVET FØR BYEN - BYEN FOR LIVET Udviklingsplan for Køge Kyst 1 November 2011 LIVET FØR BYEN BYEN FOR LIVET En udviklingsplan for Køge Kyst Er udarbejdet af Køge Kyst P/S I samarbejde med konsulentfirmaerne:

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Thomas B. Thriges Gade. Projektchef Svend Heegaard

Thomas B. Thriges Gade. Projektchef Svend Heegaard Thomas B. Thriges Gade Projektchef Svend Heegaard Thomas B. Thriges Gade Projektområdet er ca. 51.000 m2 1954 2011 VISION Hvorfor Med omdannelsen skal der skabes et sammenhængende, bæredygtigt og tæt Odense

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø

Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. august 2017 Klik her for at angive tekst. Udbud og udviklingsplan for den sydlige del af Aarhus Ø Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager

Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Effektivisering af lokalplanprocedurer og af plansager Projektet med at effektivisere lokalplanprocedurer og plansager begyndte i 2011. type: Fagområde For at opnå et flow i arbejdet, så skal implementeringen

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Forskellige typer projekter i kommuneplanen Analyse- og udviklingsprojekter

Læs mere

Vandet er Kokkedals fremtid

Vandet er Kokkedals fremtid Vandet er Kokkedals fremtid Pressemeddelelse 22. august 2012 Borgerne i Kokkedal kan se frem til en ny stor og bæredygtig bydel langs Usserød Å. Men skal bydelen have kanallandskaber og et centrum omkranset

Læs mere

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus

Udbud af Stenløse Rådhusanneks. Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus Udbud af Stenløse Rådhusanneks Ejendom i byen ved indkøbsmuligheder, S-tog og kulturhus 1 2 sti Ejendom i centrum af byen Ejendom til salg centralt i Stenløse Egedal Kommune udbyder hermed en ejendom til

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Byen som vækstdriver. Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013. Arealudvikling Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune Byen som vækstdriver Bente Lykke Sørensen Arealudviklingschef 8. maj 2013 Globale trends/mega trends Urbaniseringen ( ) handler om tilgængelighed til arbejdspladser og uddannelse. Arbejdspladserne placerer

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere