ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN"

Transkript

1 ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN Udarbejdet af Statistisk Kontor og 10. Kontor, Økonomiforvaltningen, januar KØBENHAVNS KOMMUNE BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI

2 BILAG TIL ERHVERVSPOLITISK STRATEGI ERHVERVSLIVET I KØBENHAVN Udarbejdet af Statistisk Kontor og 10. Kontor, Økonomiforvaltningen, januar Tekst og redaktion: Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Kommentarer kan indsendes til: Københavns Kommune Økonomiforvaltningen, 10. kontor Rådhuset København V Att. Jette V. Kristensen:

3 Disposition 1. Vision og strategi for Københavns Kommunes erhvervspolitik i Sammenfatning Generel erhvervsstatistik Antal arbejdspladser Antal virksomheder Omsætning Bruttoværditilvækst København som metropol København som kreativ by København som vidensby København som omdrejningspunkt København som driver for udviklingen Iværksætteri København og globaliseringen Private virksomheders eksport Udenlandske investeringer... 24

4 1. Vision og strategi for Københavns Kommunes erhvervspolitik i København vil i tæt samspil med private virksomheder, offentlige myndigheder og forskningsog uddannelsesinstitutioner styrke og udbygge byens position som: Vidensbaseret, kreativ og mangfoldig metropol, omdrejningspunkt for vækst og udvikling i Danmark og Øresundsregionen, en aktør på den internationale scene, der udnytter globaliseringens muligheder. Styrkelse af København som metropol skal ske gennem: udvikling af Københavns kreative kvaliteter, rammebetingelser der gør det attraktivt for de kritiske vidensmedarbejdere at bosætte sig i København, rammebetingelser der understøtter vilkårene for de videns-, service-, kultur og handelsvirksomheder, som er karakteristiske for en metropol. Styrkelse af København som omdrejningspunkt for vækst skal ske gennem: bred politisk og folkelig accept af København som driver for udviklingen i hele landet, offentligt privat samarbejde om brugerdreven innovation, der tager afsæt i, at mange af de kommunale og statslige opgaver, der løses i København kan udvikles i samarbejde med innovative virksomheder fra hele landet, støtte til iværksætteri, udvidelse af Københavns Kommunes fokus fra udelukkende at omfatte københavnske virksomheder til også at fokusere på Hovedstadsregionens og Øresundsregionens vækstvirksomheder. Udnyttelse af globaliseringens muligheder gennem: tiltrækning af nye investeringer, arbejdspladser og turister til regionen, brugerdreven innovation, synliggørelse af København og danske virksomheder på den internationale scene. 4

5 2. Sammenfatning I København genereres de fleste arbejdspladser i ressourceområderne Øvrige erhverv samt Offentlig administration herunder statsadministrationen i landets ministerier og styrelser. Den største vækst skal findes inden for områder som Øvrige Erhverv, IT / Kommunikation, og. Med hensyn til antallet af virksomheder er det kendetegnende for København og den resterende Hovedstadsregion, at området Øvrige Erhverv fylder særdeles meget. Området rummer jo både rådgivningsbranchen som revisor- og advokatvirksomheder, men også mere traditionelle fremstillingserhverv er indeholdt. Derudover er de vigtigste sektorer i Hovedstadsregionen og. I det øvrige Danmark er det ligeledes Øvrige Erhverv fulgt af og som de mest centrale sektorer. Generelt viser omsætningstallene, at samtlige områder har haft en pæn omsætningsstigning i perioden 1999 og, hvor der ligeledes som bekendt var en generel konjunkturfremgang. I både København og den resterende Hovedstadsregion er det og, som har haft den største fremgang, mens det er og, der har haft størst fremgang i det øvrige Danmark. Tallene for bruttoværditilvæksten viser bl.a., at det er kendetegnende at Bygge/bolig skiller sig markant ud i det øvrige Danmark, hvor der er langt ned til det næste område, som er. I København er det, som genererer den største bruttoværditilvækst, og i Hovedstadsregionen er det, men billedet er mere broget i både København og Hovedstadsregionen, hvor flere ressourceområder spiller en vigtig rolle. Med hensyn til eksport er det område, som eksporterer langt mere i både København og det resterende Hovedstadsregionen, hvor det er, der skiller sig ud i det øvrige Danmark. Når det gælder opstart af nye virksomheder viser tallene dels, at der er væsentligt flere iværksættere i København og i Hovedstadsregionen end i det øvrige Danmark. I København udgør nye virksomheder godt 15 pct. af de eksisterende virksomheder, hvilket må vurderes at være højt. De vigtigste områder er:, Forretningsservice,,, Øvrige Erhverv samt. København topper med andre ord som den region i Danmark, hvor der er flest iværksættere i forhold til det eksisterende antal virksomheder. De generelle tal tyder dels på, at det stadig er de traditionelle erhverv som transport, der er vigtig for det københavnske erhvervsliv med hensyn til omsætning og eksport. Men samtidig tyder tallene på, at brancher som og spiller en stadig vigtigere rolle med hensyn til f.eks. beskæftigelsen og iværksættere. Tallene indikerer ligeledes, at vækst i områder som og tyder på, at den kreative branche i København er ved at slå igennem. Begge områder er i vækst på en række områder som beskæftigelse og nye virksomheder. 5

6 Virksomhederne i København kræver højere kvalifikationer hos deres medarbejdere, hvilket den tiltagende uddannelseskløft mellem Hovedstadsregionen og resten af landet vidner om. Det er København og Hovedstadsregionen, der tiltrækker de udenlandske investeringer i Danmark, hvilket tyder på, at regionen har potentialet til at styrke sin position som en metropol og den mest betydningsfulde metropol i Nord-Europa. København er sammen med Hovedstadsregionen og Øresundsregionen ved at indtage positionen som den vigtigste region i Nord-Europa. 3. Generel erhvervsstatistik Indledningsvist skal det bemærkes, at tallene i denne redegørelse er bygget op således: Dels tal/data for Københavns Kommune, Dels tal/data for Hovedstadsregionen (HUR), Dels tal/data for det øvrige Danmark minus Hovedstadsregionen (HUR). Denne opdeling gælder for langt den meste statistik i denne redegørelse. Hensigten er at understrege evt. forskelle mellem de forskellige regioner i Danmark. Det statistiske materiale baseres hovedsageligt på særkørsler fra Danmarks Statistik og på bearbejdede data fra Købmandsstandens Oplysningsbureau. Der benyttes en brancheopdeling i ressourceområder, hvor hvert område omfatter alle de brancher, der medvirker i produktionen af beslægtede slutprodukter (varer eller tjenesteydelser). Det giver mulighed for at indfange de nyere brancher såsom og. Denne opdeling har kun vanskeligt kunnet foretages helt korrekt på basis af en fintmasket brancheopdeling, og bruttoværditilvækst, omsætning og eksport er derfor opgjort på tillempede grovere branchestrukturer Antal arbejdspladser Væksten i beskæftigelsen dækker fortsat over en væsentlig omstrukturering af arbejdspladstyper i København. I løbet af de seneste 20 år er der sket et markant fald i antallet af arbejdspladser inden for fremstillingserhvervene og modsat en vækst inden for brancher som forretningsservice, samt hotel- og restaurationsbranchen. Ser man på udviklingen i arbejdspladser fordelt på ressourceområder, som opdeler de enkelte brancher i erhvervstyper og dermed indfanger de nyere brancher såsom IT & Kommunikation samt, er det muligt at tegne et tydeligere billede af erhvervsudviklingen. Figur 1 viser antallet af arbejdspladser i Københavns Kommune fordelt på ressourceområderne i hhv og. To områder skiller sig markant ud fra de øvrige: både den 1 Denne opdeling i ressourceområder har kun vanskeligt kunne foretages helt korrekt på basis af en finmasket brancheopdeling. Således er bruttoværditilvækst, omsætning, eksport og antal ansatte opgjort på tillempede grovere branchestrukturer. Bruttoværditilvækst og antal ansatte er baseret på regionaliserede nationalregnskabstal, mens omsætning og eksport baseres på regnskabsstatistik for firmaer efter hovedkontorsadresse og branche. Tal for omsætning og eksport dækker kun den private sektor. 6

7 Offentlige administration (med statsadministrationen beliggende i kommunen) samt gruppen af Øvrige erhverv 2. Denne gruppe genererer de fleste arbejdspladser i København med ca , men er også vokset betragteligt i den 4-årige periode, hvorimod gruppen af Offentlig administration er faldet. Antallet af arbejdspladser er også vokset i den 4-årige periode i områder som IT/ kommunikation, Bygge/bolig,, Møbler/beklædning samt i mindre grad i områderne Sociale foranstaltninger, Engroshandel og. Virksomheder inden for områder som Offentlig administration,, Energi/miljø og har skabt færre jobs i end i Figur 1. Antal arbejdspladser i København (fuldtidsbeskæftigede). Øvrige Erhverv Engroshandel Finansiering og forsikring Offentlig administration Undervisning Sociale foranstaltninger Antal arbejdspladser (1.000) Figur 2 viser de tilsvarende tal fra Hovedstadsregionen, og her er billedet nogenlunde det samme. Gruppen af Øvrige erhverv er langt det største område, og det område der har været mest i vækst i den 4-årige periode. Andre områder i fremgang er: Bygge/bolig,, og Medico/sundhed. Flere af områderne har uændret antal arbejdspladser, og kun to områder skaber færre arbejdspladser i end i 1998: Offentlig administration og. 2 Øvrige erhverv dækker over en lang række erhverv ifølge Danmarks Statistik herunder kultur og fritid, renovation og personlig service m.v. Opdelingen i ressourceområder indfanger således ikke de nye tendenser inden for de kreative erhverv, der blandt andet er indeholdt i denne samlekategori øvrige erhverv, men også optræder på tværs i de øvrige kategorier, f.eks. computerspil i kategorien IT/kommunikation. 7

8 Figur 2. Antal arbejdspladser i Hovedstadsregionen (fuldtidsbeskæftigede). Øvrige Erhverv Engroshandel Finansiering og forsikring Offentlig administration Undervisning Sociale foranstaltninger Antal arbejdspladser (1.000) Figur 3. Antal arbejdspladser i hele landet ekskl. Hovedstadsreg. (fuldtidsbeskæftigede). Øvrige Erhverv Engroshandel Finansiering og forsikring Offentlig administration Undervisning Sociale foranstaltninger Antal arbejdspladser (1.000) Figur 3 viser antallet af arbejdspladser i hele landet ekskl. Hovedstadsregionen. Ligeledes her udgør gruppen af Øvrige erhverv det største område, men i markant mindre grad end i København og Hovedstadsregionen. Områderne Bygge/bolig og generer langt flere jobs i resten af landet end i Hovedstadsregionen. 8

9 Områder som har genereret flere jobs i den omtalte periode er: Sociale foranstaltninger, Øvrige erhverv, Medico/sundhed, IT/kommunikation samt Bygge/bolig. Områder i nedgang er Offentlig administration,, Møbler/beklædning og Energi/miljø. På baggrund af tallene om arbejdspladser kan det bl.a. påpeges, at tallene antyder, at den kreative branche er i vækst både i København og Hovedstadsregionen, idet både Bygge/ bolig og Møbler/beklædning generer flere arbejdspladser i end i 1998, mens Møbler/beklædning har haft et fald i beskæftigelsen og Bygge/bolig en meget lille beskæftigelsesfremgang i det øvrige Danmark. Ligeledes er det tydeligt, at har beskæftigelsesfremgang i både København og Hovedstadsregionen, hvor der er fald i beskæftigelses i det øvrige Danmark. Til slut kan der opsummeres, at de to ressourceområder og er i vækst med hensyn til beskæftigelsen i hele landet, men væksten er større i både København og Hovedstadsregionen især med hensyn til Antal virksomheder Det samme billede gør sig gældende, når antallet af virksomheder undersøges nærmere. Figur 4 viser, at langt de fleste virksomheder i København er under området Øvrige erhverv (næsten i ), og at antallet af virksomheder i denne gruppe stiger betragteligt. Derudover er Bygge/bolig og IT/kommunikation områder med flest virksomheder. Områder med stigende antal virksomheder er udover Øvrige erhverv, IT/kommunikation,, Medico/sundhed og. Områder med faldende antal virksomheder er Bygge/bolig, Energi/miljø og Møbler/beklædning. Figur 4. Antal virksomheder i København Øvrige erhverv Antal, ultimo november 9

10 Figur 5 viser et tilsvarende billede for Hovedstadsregionen. De tre områder med flest virksomheder er: Øvrige erhverv, Bygge/bolig og. Områder med stigende antal virksomheder er: Øvrige erhverv,, og Medico/sundhed. Områder med faldende antal virksomheder er: Bygge/bolig, og. Figur 5. Antal virksomheder i Hovedstadsregionen Øvrige erhverv Antal, ultimo november Figur 6. Antal virksomheder i hele landet ekskl. Hovedstadsregionen Øvrige erhverv Antal, ultimo november 10

11 Tallene fra hele landet minus Hovedstadsregionen afviger en del: Det er ligeledes her gruppen af virksomheder under Øvrige erhverv topper, men herefter er det og. Områder, som har et stigende antal virksomheder er især Bygge/bolig og i mindre grad og. Områder som rummer et faldende antal virksomheder er:, og. Med hensyn til antallet af virksomheder er det kendetegnende for København og den resterende Hovedstadsregion, at området Øvrige Erhverv fylder særdeles meget. Området rummer jo både rådgivningsbranchen som revisor- og advokatvirksomheder, men også mere traditionelle fremstillingserhverv er indeholdt. Derudover er de vigtigste sektorer i Hovedstadsregionen og. I det øvrige Danmark er det ligeledes Øvrige Erhverv fulgt af og som de mest centrale sektorer Omsætning Tal for virksomhedernes omsætning omfatter kun den private sektor og reelt kun aktive private virksomheder (over 0,5 årsværk i løbet af året). Virksomheder med flere filialer er placeret efter deres hovedkontors adresse, hvorfor især København og delvis Hovedstadsregionen er væsentligt overrepræsenteret. Figur 7 viser virksomhedernes omsætning i København, og her skiller tre områder sig markant ud:, og Øvrige erhverv. Således er det også disse tre områder, der har haft den største vækst i omsætning i den 3-årige periode Det skal dog bemærkes, at tallene for blandt andet er påvirket af væsentlige DSB-aktiviteter, der indgår i perioden på grund af overgang fra offentlig til privat virksomhed. Alle områder viser vækst i omsætningstallene herunder, og. Kun området har et mindre fald i omsætningen. 11

12 Figur 7. Omsætning i København Øvrige erhverv Mio. DKK, løbende priser Nedenstående figur 8 viser nogenlunde det samme billede for Hovedstadsregionen: Områderne,, og Øvrige Erhverv er både markant større end de øvrige områder, og de har en større fremgang i omsætningen. Områder som og Energi/miljø har ligeledes en pæn fremgang i omsætningen, mens har et svagt fald. Figur 8. Omsætning i Hovedstadsregionen Øvrige erhverv Mio. DKK, løbende priser 12

13 Tallene fra hele landet minus Hovedstadsregionen (figur 9) viser et markant anderledes billede: her er langt det største område, og det område med langt den største fremgang i omsætningen i perioden Derudover er der stigning i omsætningen i samtlige ressourceområde, med undtagelse af, hvor der tilsyneladende er en stagnation. Figur 9. Omsætning i hele landet minus Hovedstadsregionen. Øvrige erhverv Mio. DKK, løbende priser Generelt viser omsætningstallene, at samtlige områder har haft en pæn omsætningsstigning i perioden 1999 og, hvor der ligeledes som bekendt var en generel konjunkturfremgang. I både København og den resterende Hovedstadsregion er det og, som har haft den største fremgang, mens det er og, der har haft størst fremgang i det øvrige Danmark. Tallene skal selvfølgelig tages med forbehold i henhold ti, at omsætningen beregnes efter en virksomheds hovedkontor Bruttoværditilvækst Udviklingen i bruttoværditilvæksten viser, hvor meget de enkelte erhvervsområder bidrager til i samfundsmæssig vækst, idet det er udtryk for produktionsværdien fratrukket forbrug i produktionen. Nedenstående figur 10 viser udviklingen i bruttoværditilvæksten i København fordelt på de enkelte ressourceområder. Tallene viser, at adskiller sig markant fra de øvrige områder dels som det område med langt den største bruttoværditilvækst, dels som det område med langt den største stigning i den 4-årige periode Områder som, og Finansiering/Forsikring har ligeledes oplevet store stigninger i bruttoværditilvæksten. og har haft faldende bruttoværditilvækst. 13

14 Figur 10. Bruttoværditilvækst i virksomheder i København. Øvrige Erhverv Engroshandel Finansiering og forsikring Offentlig administration Undervisning Sociale foranstaltninger Mia. DKK Tallene for Hovedstadsregionen viser, at især 3 områder har en stor bruttoværditilvækst: Bygge/bolig, Engroshandel og. Ligeledes her områderne, Medico/sundhed og Finansiering/forsikring haft en relativ pæn stigning i bruttoværditilvæksten i den 4-årige periode. Områderne Offentlig administration samt har oplevet en mindre tilbagegang i bruttoværditilvæksten ifølge tallene. Figur 11. Bruttoværditilvækst i virksomheder i Hovedstadsregionen. Øvrige Erhverv Engroshandel Finansiering og forsikring Offentlig administration Undervisning Sociale foranstaltninger Mia. DKK 14

15 Tallene fra hele landet ekskl. Hovedstadsregionen viser, at Bygge/bolig er det altdominerende ressourceområde, og at området er i vækst. Derudover er mindre stigning i bruttoværditilvæksten især i områder som, Engroshandel og. Tilsvarende er der faldende bruttoværditilvækst i områderne, Møbler/beklædning og Offentlig administration. Figur 12. Bruttoværditilvækst i virksomheder i hele landet ekskl. Hovedstadsregionen. Øvrige Erhverv Engroshandel Finansiering og forsikring Offentlig administration Undervisning Sociale foranstaltninger Mia. DKK Tallene for bruttoværditilvæksten viser bl.a., at det er kendetegnede, at Bygge/bolig skiller sig markant ud i det øvrige Danmark, hvor der langt ned til det næste område, som er. I København er det, som genererer den største bruttoværditilvækst, og i Hovedstadsregionen er det, men billedet er mere brog-et i både København og Hovedstadsregionen. 15

16 4. København som metropol 4.1. København som kreativ by De kreative erhverv, som omfatter TV/radio, mode, bøger, reklame, musik, forlystelser, billedkunst, computerspil, arkitektur, design, teater og film, har de seneste år oplevet en enorm vækst, der forventes at fortsætte. For eksempel er omsætningen inden for de seneste 10 år inden for filmbranchen mere end fordoblet til 5,6 mia. kr. i, mens både omsætningen (2,2 mia. kr.) og eksporten (450 mio. kr.) inden for design er firedoblet inden for de sidste 10 år. Figur 13. Vækst i den kreative branche i København, Københavns Kommune Vækst i beskæftigelsen i den kreative branche i København Vækst i antal arbejdspladser Vækst i pct Musik ,8 Teater ,5 Bøger ,3 Kunsthandel ,5 Film/video ,6 Trykte medier ,5 Radio/TV ,4 Arkitektur ,9 Design ,6 Legetøj/forlystelser ,1 Den kreative branche samlet ,1 Tallene for den kreative branche viser ligeledes, at næsten hver 4. kreativ virksomhed i Danmark er beliggende i Københavns Kommune i. Der er i alt kreative virksomheder i København med i alt arbejdspladser dvs. 5,2 medarbejder i gennemsnit København som vidensby Udviklingen i sammensætningen af arbejdskraften i Hovedstadsregionen viser en stigning i anvendelsen af højtuddannet arbejdskraft. Dette afspejler den specialisering, der er foregået i Hovedstadsregionen inden for de vidensbaserede erhverv. Nedenstående tabel viser stigningen i antallet af årige borgere i København med en videregående uddannelse igennem de sidste ti år: 16

17 Figur 14. Udviklingen i antallet af årige i København med en videregående Antal København Tallene viser, at københavnere med en videregående uddannelse er vokset betragteligt gennem 90 erne. Nedenstående tabel viser endvidere, at københavnere har fået et højere uddannelsesniveau end resten af landet gennem dette årti. Figur 15. Antal borgere med videregående uddannelse. Borgere år med videregående uddannelse, i pct København... 20,8 29,3 Hovedstadsregionen... 21,8 27,9 Hele landet... 17,9 22,8 Kilde: Københavns Statistiske Kontor. Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser ligeledes, at de beskæftigedes uddannelse har ændret sig markant i årene fra 1993 til Således er der i Københavns Kommune blevet 6,4 pct. flere beskæftigede med en lang videregående uddannelse i 2003 end i 1993, i Hovedstadsregionen er der blevet 3,6 pct. flere, og i landet som helhed ekskl. Hovedstadsregionen er der blevet 0,9 pct. flere beskæftigede med en lang videregående uddannelse i 2003 end i Med andre ord er uddannelseskløften mellem Hovedstadsregionen og resten af landet blevet markant større igennem de seneste årti. 17

18 5. København som omdrejningspunkt 5.1. København som driver for udviklingen Nedenstående figurer 16 og 17 viser en benchmarking af Hovedstadsregionens præstationer inden for de fire nye vækstdrivere: Menneskelige ressourcer, innovation, iværksætteri og informations- og kommunikationsteknologi 34. Figur 16 viser, at Hovedstadsregionen skiller sig markant ud fra de øvrige danske regioner, og der er langt til de regioner, som kommer nærmest på Hovedstadsregionen: Århus og Trekantsområdet. Figur 16. Hovedstadsregionens præstationer inden for menneskelige ressourcer, iværksætteri og informations- og kommunikationsteknologi. Indeksværdi Hovedstadsregionen Fyn Vest- og Sydsjælland Sønderjylland Trekantområdet Århus Midt- og- Vestjylland Nordjylland Derimod viser figur 17, at Hovedstadsregion ikke kan holde den flotte position sammenlignet med de øvrige nord-europæiske metropoler her er både Helsinki, Stockholm, Amsterdam og Oslo bedre. 3 På vej mod en erhvervsstrategi for København hvad viser eksisterende analyser om regionens udgangspunkt?, Inside Consulting,

19 Figur 17. Hovedstadsregionens internationale præstationer inden for menneskelige ressourcer, iværksætteri og informations- og kommunikationsteknologi. Indeksværdi Hovedstadsregionen Helsinki Stockholm Oslo Hamburg Berlin Amsterdam Tal fra Danmarks Turistråd viser 5, at en meromsætning på 100 mio. kr. har en spredningseffekt, uanset om merinvesteringen finder sted i Hovedstadsregionen eller det øvrige Danmark, men at der er stor forskel i den såkaldte spredningsfaktor. Figur 18. Spredningseffekter af en meromsætning på 100 mio. kr. Direkte effekt i antal nye job Afledt effekt i antal nye job Spredningsfaktor Hovedstadsregionens effekt på det øvrige Danmark ,30 Øvrige Danmarks effekt på Hovedstadsregionen ,07 Kilde: Beregning fra Danmarks Turistråd i Hovedstaden og globaliseringen, Copenhagen Economics, Således tyder tallene på, at Hovedstadsregionen klarer sig tilfredsstillende i et nationalt perspektiv, men ikke tilfredsstillende i et internationalt perspektiv. Hovedstadsregionen har forudsætningerne for at kunne være driveren bag den fremtidige udvikling af både regionen og Danmark som helhed, og investeringer i Hovedstaden kommer også det øvrige Danmark til gode. 5 Hovedstaden og globaliseringen Danmarks strategiske udfordring, Copenhagen Economics,

20 5.2. Iværksætteri Antallet af nye virksomheder er den vigtigste kilde til vækst ifølge analyser fra OECD. Det er derfor vigtigt løbende at følge antallet af nye virksomheder i København og regionen som helhed. Figur 19. Nye virksomheder efter ressourceområde Antal Hele landet ekskl. HUR og Kbh. Hovedstadsreg. ekskl. Kbh. København Handel 10. Finansiering 11. Forretningsservice 12. Offentlig administration 13. Undervisning 14. Sociale institutioner 15. Uoplyst/øvrige erhverv Figur 19 viser antallet af nye virksomheder i hhv. København, Hovedstadsregionen og det øvrige Danmark. Det tyder på, at københavnerne etablerer flest virksomheder inden for Forretningsservice, Øvrige Erhverv, samt. I Hovedstadsregionen er det næsten de samme områder, der topper: Forretnings-service,, Øvrige Erhverv, Handel og Finansiering. I det øvrige Danmark er det, Øvrige Erhverv, og Finansiering. 20

21 Figur 20. Nye virksomheder i procent af bestand Pct. 25 København Hovedstadsreg. ekskl. Kbh. Hele landet ekskl. HUR og Kbh Møbler/ Beklædning IT/Kom Medico/ Sundhed 9. Handel 10. Finansiering 11. Forretningsservice 12. Offentl. adm. 13. Undervisning 14. Sociale inst. 15. Uoplyst mv. Figur 20 viser de nye virksomheder i forhold til de eksisterende virksomheder i hhv. København, Hovedstadsregionen og det øvrige Danmark fordelt på ressourceområder. Generelt viser tallen, at der skabes forholdsvist langt flere virksomheder især i København, men også i Hovedstadsregionen sammenlignet med den eksisterende bestand. Kun på to områder, Finansiering og Sociale institutioner, ligger København med lavere vækstrater end de øvrige regioner med hensyn til at skabe nye virksomheder. Inden for alle de øvrige områder ligger København øverst med hensyn til vækstrater set i forhold til allerede eksisterende antal virksomheder over det resterende Hovedstadsregion og det øvrige Danmark. For København viser tallene, at nye virksomheder inden for ganske mange områder udgør tæt på 20 pct. af de eksisterende virksomheder, hvilket må vurderes at være højt. Disse områder er:, Forretningsservice,,, Øvrige Erhverv samt. I den resterende Hovedstadsregion er der ligeledes tale om pæn vækst, når det gælder nye virksomheder, men vækstraterne ligger ikke så højt som i København. De vigtigste områder i forbindelse med nye virksomheder er:, Forretningsservice,, Øvrige Erhverv, Handel og. I det øvrige Danmark genereres der ikke så mange nye virksomheder i forhold til det nuværende antal. Alle ressourceområder har vækstrater, der er lavere end 15 pct., så der altså en markant forskel på iværksætteri imellem især København og i mindre grad Hovedstadsregionen og så det øvrige Danmark. I det øvrige Danmark er det områderne Finansiering,, Handel og Forretningsservice, der genererer den største vækst med hensyn til nye virksomheder. 21

22 København topper med andre ord som den region i Danmark, hvor der er flest iværksættere i forhold til det eksisterende antal virksomheder. Men internationalt ligger København i bund i sammenligning med Berlin, Hamburg, Amsterdam, Helsinki, Stockholm og Oslo, når det handler om entrepreneurship, dvs. opstart og udvikling af nye virksomheder. Undersøgelsen viser videre, at der er en lav andel af vækstvirksomheder blandt de nye virksomheder i Hovedstadsregionen, dvs. virksomheder, der har en vis vækst og dermed bidrager til konkurrencen og dynamikken i regionerne. Figur 21. International Benchmarking af Hovedstadsregionen, HUR,. Vækstvirksomheder i nord-europæiske storbyer Index Oslo Stockholm Helsinki Hamburg Berlin Hovedstadsregionen Hovedstadsregionen har i forhold til resten af Danmark en højere etableringsrate for nye virksomheder (andelen af nye virksomheder i København og Frederiksberg udgør omkring 7 procent, mens den for resten af landet udgør omkring 4 procent), men samtidig at der er en lavere overlevelsesandel. 6. København og globaliseringen 6.1. Private virksomheders eksport Tal for virksomhedernes eksport udtrykker private virksomheders salg til udlandet. Tallene er genereret ud fra momslovgivningen, hvor indenlandsk salg er momspligtigt, mens eksport m.v. ikke er belagt med moms. Der er dog enkelte undtagelser, hvor indenlandsk salg er momsfrit, og dermed indgår i eksporttallene. Det gælder salg af aviser, brevporto, salg og udlejning af fly og skibe samt transport til og fra udlandet, hvorfor der på nogle områder vil være en skævvægtning. Figur 22 viser private virksomheders eksport i København i 1999 sammenlignet med. I denne tabel skiller sig ud med en meget stor eksport i forhold til de øvrige erhvervsområder. Tallene skal imidlertid tages med et stort forbehold, idet problemstillingen med momsfrit indenlandsk salg (eksempelvis transport til og fra udlandet) givetvis spiller ind her. Øvrige områder med en relativt stor men langtfra ligeså stor eksport er, samt. Stort set alle områder (undtagen samt ) har oplevet vækst de seneste år, herunder særligt, samt og Øvrige Erhverv. 22

23 Figur 22. Eksport (afgiftsfritaget omsætning) - København Øvrige erhverv Mia.DKK, løbende priser Ser man på Hovedstadsregionen (figur 23) gør samme pointe vedrørende sig også gældende her, om end knap så markant. Men herudover er det i Hovedstadsregionen, s samt Øvrige Erhverv, der har en særlig høj eksport. Områder, der har oplevet stor vækst er særligt samt også Øvrige Erhverv, samt. Figur 23. Eksport (afgiftsfritaget omsætning) - Hovedstadsregionen Øvrige erhverv Mia.DKK, løbende priser 23

24 Ser man på hele Danmark ekskl. Hovedstadsregionen (figur 24) tegner sig til gengæld et helt andet billede. Her er det gruppen, der har den markant største eksport. Det er samtidig den gruppe, der har oplevet størst fremgang i perioden, om end også her har oplevet en pæn fremgang. For de øvrige grupper placerer de sig jævnt med en eksport på omkring mio. kr., undtagen dog, som har en bemærkelsesværdig lille eksport i forhold til de øvrige grupper. Figur 24. Eksport (afgiftsfritaget omsætning) - hele landet ekskl. Hovedstadsregionen. Øvrige erhverv Mia.DKK, løbende priser Således viser tallene, at er det område, som eksporterer langt mere i både København og den resterende Hovedstadsregion, hvor det er, der skiller sig ud i det øvrige Danmark Udenlandske investeringer Udenlandske investeringer opgøres nedenfor i investeringsprojekter, hvilket dækker over, når udenlandske virksomheder etablerer sig i en region, og når udenlandske virksomheder, der allerede er etableret i en region, vælger at ekspandere med yderligere aktiviteter. Hovedstadsregionen (inkl. København) og Stockholm byregion er de storbyregioner i Skandinavien, der har tiltrukket flest udenlandske investeringer og placerer sig på en delt 6. plads i Europa med hver 34 investeringsprojekter i 2003, jf. som afspejlet i nedenstående figur

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005

Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner. Januar 2005 Portræt af iværksætterne i Danmarks nye regioner Januar 2005 2 1. Indledning Regionerne har en afgørende betydning for erhvervsudviklingen i Danmark. Iværksætterne og de etablerede virksomheder skal udnytte

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Store kommunale forskelle i iværksætteri

Store kommunale forskelle i iværksætteri 5. oktober 217 217:12 Store kommunale forskelle i iværksætteri Af Christina Juul Steengaard, Anne Kaag Andersen, Michael Drescher og Elias Stapput Knudsen Fremkomst af nye firmaer er med til at skabe job,

Læs mere

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Faktaark: Iværksætternes fortrop Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere,

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern?

Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern? Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern? www.estatistik.dk 04-05-2009 Disposition for faktabaseret iværksætterpolitik

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Greater Copenhagen står stærkest med Skåne

Greater Copenhagen står stærkest med Skåne Greater Copenhagen står stærkest med Skåne I kampen om at tiltrække udenlandske investeringer klarer København sig middelmådigt. Greater Copenhagen inklusiv Skåne er et stærkt kort, som giver klare konkurrencefordele

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER

MANGE JOB INDEN FOR FØDEVARER FAXE Side 1 Resume STABIL UDVIKLING Beskæftigelsesudviklingen i Kommunes private sektor er relativ stabil og de fleste brancher ser ud til at kunne fastholde deres nuværende beskæftigelsesniveau. Det er

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier

Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Arbejdsmarkedsforandringer og virksomhedsstrategier Kalle Emil Holst Hansen Ph.d. studerende Kalle.Hansen@ign.ku.dk Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet Slide 1 Indhold

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND

AJOUR MAJ 2010 MAJ 2010 VÆKSTFORUM SJÆLLAND MAJ 2010 1 UDGIVELSE Vækstforum Sjælland September 2009 REDAKTION & LAYOUT Regional Udvikling Lars Tomlinson ltom@regionsjaellna.dk Anette Moss anettm@regionsjaelland.dk OPLAG 50 eksemplarer 2 Øget vækst

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen 2001-2007 16. april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere udviklingen 2001-2007 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige

Læs mere

International attraktiv videnserviceregion

International attraktiv videnserviceregion International attraktiv videnserviceregion Styrker, udfordringer og et muligt område for en klyngeindsats? Oplæg g for Vækstforum V Hovedstaden 17. april 2008 v/ Torben Vad, Partner, DAMVAD København Århus

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Fyn Væksten og produktiviteten på Fyn er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få Fyn tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

lejre VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

lejre VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 212-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.85 14.1 13.579 13.594 13.695 13.12 12.75 11.24 11.143 11.88 11.1 11.138 11.123 11.123 1.78 1.55 1.57 1.157 9.68 21.722

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. greve. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. greve. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv greve VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 transport og logistik 19 eksport 23 iværksætteri resume 1000 NYE JOB Siden

Læs mere

A 11.6 Virksomheder efter bydele og erhverv Business units by city districts and industry 170

A 11.6 Virksomheder efter bydele og erhverv Business units by city districts and industry 170 Erhverv - A.11 166 Erhverv Industry Nr. (No.) Side (Page) Erhverv (tekst) Industry (text) 167 Virksomheder Business units A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry

Læs mere

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015

Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109. 2. november 2015 Bernhard Bangs Alle 25 2000 Frederiksberg + 45 33862887 Interactivedenmark.dk Cvr nr: 35180109 2. november 2015 Det Interaktive Danmark i Tal 2014 1. Indledning Den interaktive branche består af en lang

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 1. KVARTAL 216 27. juni 216 De foreløbige nationalregnskabstal fra Grønlands Statistik viser, at der var tilbagegang i den grønlandske økonomi i 212,

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser

Udflytning af statslige arbejdspladser Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal 2017 Forfatter: Anders Hedetoft 16-06-2017 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyse 13. august 2015

Analyse 13. august 2015 Analyse 13. august 2015 Fordeling af statslige arbejdspladser Af Nicolai Kaarsen og Edith Madsen Regeringen planlægger at udflytte statslige arbejdspladser. En tidligere analyse fra Kraka gennemgik erfaringerne

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // --

BYREGIONER I DANMARK. Jyllandskorridoren. TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- BYREGIONER I DANMARK Jyllandskorridoren TEMA: Business Region Aarhus Pendlingsanalyse -- // -- INDHOLD Et blik på helheden Sammenhæng og afhængighed... 3 Overblik... 4 Den eksterne pendling... 7 Perspektiv

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.

VækstVilkår. vordingborg 2012-13. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12. VækstVilkår 2012-13 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv 13.991 14.085 14.001 13.579 13.594 13.695 13.012 12.075 11.204 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere