fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren."

Transkript

1 fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr pr. aar tegnes ved alle ste side kr pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter og paa Fiskeri- Onsdag 6 februar 927 sider kr ved henvendelse til direktørens kontor. Fiskeridirektc rens kontor. Nr. 7 Fisket. Uken 6/2-2/2. S t 'O r s i l d fis k et gavet mindre tilfredsstillende fangstutbytte i sidste uke og den væsentlige grund hertil var det stormende veir i den største del av uken, saa kun dampskibene og enkelte,av de større motorbaater kom sig ut paa fangstfeltet enkelte dage. Det viste sig at der var meget sild fremdeles tilstede saavel paa Svinøyhavet som utenfor KrisHansund. \an hadde saaledes tra Aalesund en enkelt dag ophl 500 hl. Fisket staar tilbake for fjoraarets med over 200' 000 hl. Sildefisket i S og n 'O g F j 'O r d a il e var i sidste uke for det meste hindret av uveir. De tidige'fe i Buland og Solund satte landnotstæng er hovedsagelig nu optat. uken er tilkommet et større parti ved eftermelding av snurpenotsild, som var ført direkte fra fangstfeltet og saaledes ikke,før blit medtat i opgaven. Den samlede tilvekst i uken utgj'orde hl.. Den GpHskedemængde utgjør over det dobbelte av fjoraarets. V a a r is i l cl fis k e t var i sidste uke begunstiget av meget godt sjøveir, saa fisket faldt bra. Der var pent drivgarnshske paa hele strækningen fm Jærens rev og nordover. Snurpenotfisket var ogsaa noksaa jevnt helst paa strækningen Kvitingsøy-Utsira.og fisket med landsætgarn har gjort en bra begyndelse utenfor Aaikrehavn og i de :sdste dage ogsaa saa smaat utenfor Egersund. Fisket er ved ukens gode utbytte nu naadd 'OVer fjoraarets. S kre i fis k e r,i ene var i sidste uke hindret av uveir, Lofoten var der mest landligge. l\tlan hadde enkelte steder ganske bra fangster, men belægget er meget mindre end ifjor. Nu er fremmøtt hare 774 baater mot 322 ifjor. Ser man hen til det mindre belæg har utbyttet iaar været bra mot ifjor da deltagels'en var henimot dobbelt saa stor. Prisene er iaar ikke halvparten av prisen ifjor. aar er den,i Lofoten tor usløiet fisk øre pr. stk illgt øre ilfjor. Prisen paa sløiet fisk er iaar 4-8 øre mot ifjor 3-8 øre. Lever iaar øre pr. liter mgt øre ifjor og for rogn øre pr. liter mot øre ifjor. Troms fylke er lfisket bedre end ilfjor, men paa Yttersiden og Helgeland har uveiret hindret i sidste uke, saa partiet er mindre. Møre 'er en stor del av fiskerne endnu optat med storsildtfilsket. fisket ligger nu ubetydelig under fjoraarets. Bankfisket. Fangstmeldinger fra opsyn, fylkesmænd, lensmænd, vrakere og specielt ansatte tællingsmænd. Mør e. - Aalesund og Borgund 6/2,-2/2: Opfisket 0000 kg., derav kveite logo it kr..32, torsk 4000 it 0.20, hyse 5000 it 0.B5. Desuten haabrand 40 s,tk. it lb, haa 2000 stk. it 0.0. Alt iset. Torskefisket. Tro ms 2/2: Hillesøy, ukepartiet kg., hvor&v saltet, 6000 hængt, damptran 5 hl., fiskepris 7-8, leverpris 20, fiskevegrt B70, tranpct. 5, Berg og Torsken ukepartiet kg., hvorav 2;6 400 saltet, hængt, damptran 8 hl., rogn 5 hl. saltet og 2 iset, fiskepris 7-8, lever 5-30, rogn 0, storm og landligge omtrent hele uken. - Fylkets kvantum , hvorav 90S 400 saltet, iset, hængt, damptran 642 hl., lever 6, rogn 304. Nor d l and. - Øksnes /2: Øksnes, Langenes denne uke faa hele, mest delvise trækninger, to og tre nætters garn ; uveir, strøm hindrer, opfisket stk. torsk, hvorav iset 63900, hængt 3 600, saltet 92 8'00, damptran 28S hl., rogn 280 hl., hvorav iset 20'8, saltet 72, fiskevegt , leverholdighet , tranprocent 40-50, priser, beæg uforandret. Nor d l and. - Bø i Vesteraalen 2/2: Siden forrige beretning -S nætters garn Hovden , Nykvaag

2 -~~~----~- - FS i\: E.t S o ANG 6 februar ~--~~ tllv-3ll{)-50, Aasandfjord , Strøumsjøen 200- loot-4[,o, Skaarvaagen , Vinjesjøen, Steinesjøen og Værøy Opfisket parh stk. torsk, hv'orav saue'! stk., hængt stk. og iset GOOO,' damptran 380 hl rogn 6 hl., leverholdighet 275, tranpct , lis'kevegt og priser uforandret, belæg 60 motorfartøier, 0 landkjøpere og 3 kjøpefartøier. N Dr {t tan d. - Borge 2/2: Mandag fire-nætter:;; garn 0v-6Ull; Lrredag delvis trækning ', øvrige dage landligge, i~skeparti torsk, hvorav hængt 30000, resten saltfisk, lov hl. damptran, 90 hl.,rogn, belæg som før. G;,) l' ": i :. :0. d. - Yttersiden 2/2: alt opfisket slk. iorsk, l~vorav hængt 3000, saltet ', isel 02,900, damptran :lg23~'l rogn 625. N {) -:.' (:. ~~, n d. - Helgeland 2/2: alt opfisket stk. Torsk, :;l\''':;~<l\.' hængl 86600, saltel 6000, iset 7300, damptran 42 ill., ''-',::::, ~'9. N Cl :l'~i..~ ~. n d. - Lofotens op'syns,distrikt 2i2: Fiskeparti 0.73 mimon stk., hv,orav saltet 0.50 hængt, resten iset, leverpartl SL l, medicinlran 866, rognpar,u 472 hl., leverholdighet , tranpct ,.fiskevegt garnfisk 332, linefisk 298, fiskepris usløiet 25-40, kilopris 4-8, leverpris 25-36, fersk rogn 20-26, baatantal 742, hvorav 43 garnbaalter, 477 doro/er fra 893 motorfarkoster, 0stlofoten 850, Henningsvær 393, Ves,t- 0[oten 385, Værøy, Røs,t 4, kjøpefartøiør 6l, hvorav 34 0stlofolten, Henningsvær, Vestlod'oten 4, Værøy og Røst 2, 06 landkjøpere jevnt fordelt,onsdag landligge, torsdag gjennemsnitlig garn Risvær, Svolvær, Henningsvær, Stamsund 60, Brettesnes, Skroven 60, Kabelvaag, Hopen, Balstad 20, Røsl 400, linemotorer. Brettesnes, Kabelvaag 20, Hopen, HenningsiVær 200, Stamsund, Ure, Bals:tad, Nusd'jord 250, lineskøiter Svolvær 460, Henningsvær 280, Balstad 330, dypsagn Skroven, Kabelvaag 70, Svolvær 00, Hopen 230, Henningsvær 50, fredag gjennemsnitlig garn Risvær, Svolvær 50, Brettesnes, Henningsvær, Stamsund 00, Kabelvaag, Sund 50, Hopen, Balstad 200, Værøy, Røst 460, linemotorer Risvær, Brettesnes 60, Kabelvaag 30, Hopen, Balstad, V æmy 240, Henningsvær 60, Stamsund, Sund 200, SørV'aagen SO, lineskøiter Svolvær 400, H'8mingsvær i 300, Balstad 830, dypsagn Brettesnes 40, Svolvær, Kabelvaag 90, Henningsvær 200, idag sydvest. N 'O r d - Trø n del 2. g. - Halten 2.9/-5/2: Tilstede 27 baater med 9 mand, 2 kjøpefartøier, landkjøper,.sjøveirsdagene har været noksaa hyppige og gode, men fangstøne har været bedrøvelig smaa, ret ofte sorte garn. - Fiskepartiet derfor ikke nævneværdig. Litt skrei er bet solgt til 40 it 50 øre pr. stk. rund. Agnsildd'iske for beho'vet. Orkanagtig stolrm nat til 4/2, reven motorbaat ut av sine fortøininger i Hundsundkjeilen og drev den høit op paa land. Nogen skade blev og.saa forvoldt paa sykehuset, idet dobbelt vindu i husets 2den elt age blev presset ind midt paa natten. - nfluenzaen brer sig paa en uhyggelig maate. S ø l' - T l' ø n del a g. - Lensmanden i Bjørnør beretter 0/2 om skreijfisket i Bjørnør: Deltagende 98 større garnbaaler, 20 line- og snørebaater med tilsammen 690 mand. - Siden fiskets begyndelse antages opfiske,t 20000,stk skrei, utvundet damptran 5 hl., lever til andre lransorter 5 hl, rogn 5 hl. - Fisken gjennemgaaende liten og mager, 'Og der synes at være utsigter til snøre- 'Og linefiske; for garnfiske mindre gode utsigter. S ø "- T l' ø n del a g 2/2: Fylkets samlede fiskeparti 28000, lever 3'5 og rogn 25, tilsltede 520. mand og 2,65 baater. Mør e 9/2. - ndimeldt 09 dækkede m'otorbaaler, B6 aapne, 279 robaater, 2 mand, skreifisket Nordmørsværene garn og line 40-80, snøre , Nordre SUUlJløre overstaatte garn 00, Borgundfjorden garn 5-00, størstedelen av fiske:l'laatendriver end nu storsildfiske. lv øre 2./2: Fiskekvantum stk. skrei, rogn 6, lledicinlran 45 hl., fiskevegt 240, rundfiskpris 50-60, lever- pris 25, Nordmørs,værene onsdag landligge, torsdag 2 llætters garn 30-60, liner , snøre 50-30, fredag landligge, Romsdalsværene.onsdag garn 40-l00, torsdag , fredag ; Sunlimør, Borgundjorden onsdag garn 0-GO, torsdag 5-55, fredag 5-40, størstedelen av fiskeflaaten driver endnu storsildfisket. S o g n og F j.o r dan e 2/2: TOTskeHsket endnu ubety;delig. S'O gnog F jo r,d ane 0/2: Fisket ubetydelig. Storsildfisket. Til 2/ Derav' Uke- Total- Til Distrikt fangst fangst set Saltet sildhl. hl. hl. hl. oljefabrik Nordenfor Statt: ~ Halten Titran Kristiansund Bjørnsundværene O Romsdalsværene O N. Søndmør Aalesund S. Søndmør )~_500i l 2300 alt ~8~7~8~6-'-~8~7~~8~2-20-:?97!587 Sogn og fjordane R 2350 ) Desuten 50 hl. til hermetik. S ø l' - Trø n del a g. - Titran 8/2: 22 drivere hl., pris 5.00, sterk sydvestkuling, landligge. M ø l' e. - Kristiansund tirsdag 8/2: Fra Griphavet, Baksbotnen 02 drivere hl., pris 3.90, sydvestkuling, endel garntarp. Mør e. Aalesund 8/2: 42 drivere ' hl., pris M ø re Nordre Søndmør 8/2: 3 drivere 60 hl., pris 3.70, landligge. M ø l' e. - Romsdals,værene 8/2: Fra Onahavet 29 motorbaater 5-30'-,6 hl., pris 3.70, sydvestkuling, landligge. lv ø l' e. ~ Søndre 8øndmør 8/2: 20 drivere 5-80'-5 hl pris 4.00, landligge. Mør e. - Bjørnsund 8/2: ndkommet 49 molorbaater ,53 hl., pris Mør e. - Kristiansund 9/2: Storm, landligge, tilsled e 5 fiskedampskibe, 07 motol~baater, 2 salte- og transportfartøier, 2,6 landsaltere, 0f.20 mand. Mør e. - Aalesund 9/2: dag ingen drivere hertil, delvis utseiling. Mør e. - Aalesund torsdag 0/2: 3-6 dampskibe, 2 motorbaater ,248 hl., pris 2.70, utrygt veil'. Mør e. _. Kristiansund 0/2: damrpskib 20 hl., pris 3.90, sydvestkuling. M ø l' e. - Søndre Søndmør 0/2: Landligge sidste 2 dage. Mør e. - Nor:dre Søndmør 0./2: Landligge sid ste 2,dage. Mør e. - Romsdal:sværene 0/2: Landligge sidste 2 dage. M ø l' e. - Aalesund torsdag 0/2: Vendereise. Mør e. - Aalesund /2: Fredag ingen utseiling.

3 6 fe! lruar 927 f S K E T S o A N O 65 Mør e. - Kristiansund lørdag 2/2:: 5 drivere hl., pris Mør e. - Aalesund 2/2 :34 drivere hl., pris Mør e. - Søndre Søndmør 2/2: 5 drivere hl., pris M ø l' e. - Aalesund 4/2: 26 drivere hl., pris M ø l' e. - Kristiansund 4/2: 2 drivere taakehindring , pris 6.00, idag godveir. Mør e. - Romsdalsvæl~ene 4/2: baat uten nævneværdig fangst, iaftenalmindelig utseiling. S o gnog F j o l' dan e 0'/2: Delvis stormhindring, enkelte drivere længst vest bra fangster, resten av landnotstængene Solund, Bueland opiages nu, Bueland hvalutsigter, deltagelse sildefisket 03 notlag, 99 motordrivere, 4 drivdampskibe, 5 seilere, 3 kjøpefartøier, isebaat, 8 landkjøpere, 72, mand. S o gnog F j ord ane 2/2: De sidste dage for det meste stormhindring, landnotsilden Bueland, Solund hovedsagelig optat, gjenshar anslagsvis 000 hl. fetsildfisket. Fin n m ark 8/2. - Lensmanden, Tana, telegraferer 7/2: Vesteriana a. 000 kasser agnsild. Fin n m a l' k 2/2,: Lensmanden, Talvik, telegraferer, flere mindre sildestæng sidslte uke, bladsild og kril, optat 3000 hl. fabrikvare, pris Totalkvantum idag 0 640' hl., hvorav 78 40'0 fabrikvare, handelsvare og 5805 agn. T l' oms. - Skjervøy 2/2: denne og forrige uke opfisket i Sørkjos i Nordreisa 700' hl. smaasim og smaa garnsild, hvorav solgt til agn 450' hl. og resten til sildolje:fabrik, pris sildoljefabrik 2.00 pr. hl. og agn :illr pr. hl. - Tilstede 0 landnotbruk a 4 mand. Al sild optat og solgt idag men utsigt til muligens senere stæng. Det forannævnte kvantum er det samlete kvantum, optisket for Sørkjos s,iden nytaar. Tro ms 2/2: Ersfjord i Hillesøy tre smaa stæng, optat 375 hl. fabrikvare, pris 2.70, tilstede 2 bruk. - Fykets kvantum 7873 hl. Nord-Trøndelag 2/2: Denne uke 2 større sildestæng 500 hl., alt optat, solgt til skjæresild, garnsild opfisket 900' h., hvorav 800 iset, 00 saltet handelsvare, ialt fylkett opfisket Vaarsildfisket. Hordaland 9/2: Driv,fangster inat Sto'lmen-Feclje fra 5 til 00 hl., bedst Korsfjorden, endel landsætfiske Fedje- Hegg- holmen. Hor d a l a:n d 0/2: Drivgarnsfiske in at Stolmen-Nordøysund 20-l50-40 hl., godt natsætfiske Heggholmen, Nordøysund. Hor d a la n d /2: Drivfiske inat Stolmen-Nordøyen 0 th 75 hl., endel landsætfiske Heggholmen-Nordøyen. Hor d a l and 2/2: Drivfiske inat Fedje-Stolmen fra ;) til 80 hl., bedst Korsfjol'den. H o rel a l and 3/2: gaarahes stæng Hernar, Heggholmen. Hor d a l and 5/2: Driv'fi:ske inat Kors,fjorden-Fedje fra 0 til 80' hl. R o g a l and /2: Paa natsæt idag strækningen Hemnes, Svortingen god fornemmelse, enkelte baater indtil 0 hl. Ro g a l and 9/2: Endel posenotfangster, hver paa et par hundrede hl. fra Skudenesfjordens munding igaaraftes, pris Haugesund , paa Utsiraihavet ca. 70 drivere 0'-,00-42 og i SkudEmesil'jordens munding et snes drivere 30-,00-59 hl. inat, pris Haugesund R og al and 0/2: ndkomne 2 drivere fra SV av Jeidung 0-,50 hl: R o g a l a n cl 0'/2: Noksaa bra snurpefangster vestenom saavel KvHtingsøen:e og Bømmelbaat igaaraftes som. vestenfor Jarsteinen imorges, pris pr. hl., hvori 355 sild, paa Sirahavet ina! ca. 70' drivere og i Skudes,fjordens munding 2,5 drivere 5-50'-53 hl., pris Haugesund 4.30' R.o g a and 0/2: svak fornemmelse. Paa natsæt idag vestenfor Nyvingen, R o g a l and 0/2: 20 skøiter god' fornemmelse natsæt Kleppagrunden utfor Egersund, gode utsigter. Ro g a l and /2: baat natsæt Boerne-Jeidmig, for.. nemmese. R 'O g a l a n cl /2: Ca. 00 skøuer svak fornemmelse natsæt utfor Egersund. Ro g a l and /2: Bra snurp8lfangster vestenom saavel Jarsrtein og Kvittingsøene som Bømmelbaat igaaraftes og imorg8ls,. pris 4.2:5-4.00' pr. hl., paa Utsirahavet ina! ca. 63 drivere 8-l20-,sB og utenfor Kvitingsøene 30 drivere 0-l00-43 hl., pris Haugesund R,o g a l and /2: vestend'or Nyving. Nogen baater bra dagsætfangs.ter R o g a l a li d 2/2: Paa natsæt idag Hemnes, Svortingen noget ujevnt, helst bra fangster. Ro g a l a n cl 2/2: Endel posenotfangster fra Utsirafjorden igaarail'tes og imorges, pris , paa Utsirahavet inllit ca. 66 drivere 0-l00-40 og utenfor Kvitingsøene ca. 2:3 drivere 5-l50-52 hl, pti,s Haugesund 3.50'-4.00'. Ro g a and 2/2: Paa natsæt ira Hemnes til Jarstein inat svak fornemmelse. Ro g a l and 4/2: Nogen skøiter svak fornemmelse natsæt utenfor Egersund. Ro g a l and 4/2: Paa l'atsæt idag sydveslenfor Nyvingen kun fornemmelse. R o gal and 4/2: Et par snurpere hver 00 hl. paa Sirafjorden iaftes, pris 4.0'0', et par drivere optil 20 hl. ll'ellem Bømmelbaat og Sve inat. Ro g a l and 5/2: gaar eftermiddag et mindre stæng Skarvenesvaagen, Utsira, paa Utsirahavet ca. 65 drivere 25-20'-60' og vestenfor Kvitingsøene ca. 25 drivere 25-20'- 73 hl. inai, prijs Haugesund 4-5. Ro g a l and 5/2: 30' skøiter ujevne tildels bra fangster natsæt Kleppagrunden utenfor Egersund. Ro g a ~ and 5/2: Paa latsæt idag Svortingen, Hemnes meget ujevnt, enkelte baater fangster. Ro gal and 5/2: Paa natsæt ira Hemnes, Haaskjærene, Jeitung, Fedjo sorte garn, 8 drivere sydvest Jeitung, Skudefjorden hl., pris 3.00 pr. hl. R o g a l and 5/2: Gode dagsætfangs,ter sydvestenfor Nyvingen. S ø n cl rev a a r s i dd i s tri k t 4/2: sidst forløpne uke da ypperlig sjøveir, gjennemgaaende pent drivgarnsiiske hele strækningen nordenfor Jærens Rev, noksaa jevnt posenotfiske, helstt i strøket Kvitingsøy-Utsira, og landsætfisket vel paabegyndt uterufor Aakrehavn og saa smaat utenfor Egersund, optat garrnsild , landnotsild 9'600 og posellotsild hl., respektive middelpriser 4.0', 0 og 4.25 kr. pr. h., hvori 350 notsilcl. Herav antagelig iset , saltet 2 500', røket 000, til formelfabrikker 6500, til hermetik 2000 og til hj~mmelforbru:k 500 hl., torske- og seifisket smaat endnu.

4 66 f.s K E T S fisket utenlands. Det svenske sildefiske.. Opfisket, hl. Saltet, hl. Utført tdr. 926/27 26/ / 8 _ {2/ 8-3/ /8-925/26 2/8_3 / /8-- Uken 6/2~2/2: Oplfisket hl., derav - hl. (- va~ar) garnsild, 9<69 hl. trawlsild, 2547 hl. notsild. Middelpris i Gøteborg trawlsild kr. 3 pr. hl., notsild kr Saltning 50 hl. Sæsongen til 2/2 927: Opfisket hl., hvorav hl. ( valar) garnsild, hl. trawlsild, hl. notsild. Sæsongen til 3/2 926: Opfisket hl., hvorav 3454 hl. ( valar) garnsild, hl. trawsild, hl. llotsid. Fiskemarkedet indenlands. Nedenstaaende prisnoteringer angaar indenbys handel mellem kjøbmænd for varer leveret fra lager paa almindelige betalingsvilkaar, netto kontant. for Bergens vedk. er rnoteringene uttryk for hvad der ansees som markedspris, mens noteringene for Aalesunds og Kristiansunds vedk. gjælder priser, hvortil omsætning har fundet sted. T ran: Bergen. 8/2 Kr. Uklaret damptran, nordlands: »- finmarks ,,- sei damptran.... Prima koldklaret damptran.... l Raamedicin, nordl., uklaret.... Blank medie in, nordl..... Blank industriel Brunblank, medicin, nordlands.... do. industriel Bruntran Pressetran, bundklar Sildolje, lys Sildolje, brunblank / Rogn:. sort pr. eksportfyldt td /2 Kr pr. tønde pr. tønde pr. td. pr. td. Rundfisk: U sorteret Lofots" /l.00 0/.00 pr. vegt Usorteret helgelands.... Tynd vestre, hollænder fyldig vestre hollænder Almindelig hollænder... 5/5.5t) 5.00 Bremer Samfængt (italiener) Høstrundfisk.... Afrika rundfisk 30/ Do. do. 50/ U~orteret finmarks, over 200 gr Finmarks, gr do gr do. over 600 gr Titling: Hollænder Bremer finmarks 00/200 gr Rotskjær: ZarHisk pr. vegt o ANG ----~------~ /2 Kr. Høkkerfisk..., 6.00 Danskfisk, stor do. smaa Sei: Prima storsei 50/ " middelsei 40/ Afrikasei 50, do. 40/ Smaasei 30/ Brosmer: flækket Rund..., Hyser: Afrika, høsthyse} 40/ do. hyse 30/40..., Samf. vaarhyse 40/50.. JO.25 Almindelig do. 30/ ::0.25 Længer: Skruelænger.... Klipfisk: ste sort, Lofots Petsild: Garnsild, fiskepakket 0/2 stk. } Do. do. 2/4 j, -,,- Do. do. 0/2" ="=} Do. do. 2/4 '0 " Skjæresild, eksportpakket februar.)27 2 Kr pr. vegt pr. vegt Storsild: Eksportpakket pr. 0 kg pr. tønde Fiskepakket, rund, /0.50 0/0.50 Vaarsild: Exportpakket pr. 0 kg.... fiskepakket, rund.... slandssild... Aalesund. 4/2 Tran: Uklaret damptran, Søndmørs Kr. eller Nordlands Do. finnmarks.... Koldklaret damptran Sæltran.... /2 Kr pr.tønde Rogn: ste sort eksportpakket... pr. tønde 2den sort.... 3dje sort.... K li P fis k: Søndmørsk....75/2.25 2/2.25 pr. vegt Lofots /0.75 finnmarks / /0.75 Længe.... Brosme.... Saltfisk: Nordlands torsk, fob fiskeplads Pr ess e fis k : Presset lange.... Rotskjær: Sei, samfængt.... S i l d: 4.00 Storsild, eksportpakket 0 kg / /4.50 pr. td. Vækkedisk... 5/6.0 O 5/-00 o slandssild, fiskepak~et,80 kg /0.50 0/0.50

5 6 februar 927 F S K E T S Kristiansund N. Tran: 4;2 /2 Uklaret damptran, Nordmørs og Kr. Kr. Nordlands... 95/98.00 HO.OO pr. td. finnmarks.... Raa mediein.... Blank mediein.... pr. l<g. Rogn: Nordmørs samfængt stavfyldt td... t pr. td. Lofots... f Klipfisk: Nordmørs... \ Lofots..., f pr. vegt finnmarks Saltfisk: finnmarks... :.... pr.20kg Tørfisk: Prima storsei, 50/60 cm \ " smaasei 30/40 "... f 0,48/0.52 0,48/0.52 S i d: Storsild, eksportpakket 0 kg., rundsalt. slandssild.... Haugesund. pr. td. 4/2 /2 kr. kr. Vaa:~sild, eksportpk., ganet, 0 kg. fob ) pr. td. Do. do. mindremerker,ganet, 0 kg. 6/700 Do. do. flækket.... M indre merker, ganet, 0 kg. Lo.b. 925 Storsild, eksportpakket ganet, 0 kg. fob slandssild, f.o.b. fiskepakket.... fetsild, notsild 6/8 stk. 00 kg. " fiskepakket fra lager....,makrei, saltet i tdr Sildolje: Lys f.o.b... '...' ) 5.50/5 2 ) 0.35 pr. td. Mørk f.o.b. efter kvalitet Sildemel / ) Nominelt. 2) Ny, nominelt. Fiskemarkedet utenlands. pr.l00 kg. k v in t a l = 50 kg. i Bilbao, Vigo, Santander. Karta gen:l, Malaga ; 40 kg. i Barcelona, Tarragona; 60 kg. i Portugal. ka s s e = 45 kg. i Havana, Buenos Aires; 58 kg. i Rio de Janeiro. ty s k P un d = 0.5 kg. eng e l s k P un d 0.45 kg. Klipfisk og tørfisk. B i l b a o. - Generalkonsulatet beretter 8/2: Ukeimport Bilbao 8000 kvintaler islandsk. Behol.dning islandsk, :i 20.0 norsk. Priser, norsk 73-78, is.landsk ptas. Kurs, pund 28.9'5, francs Ukeirnport Coruna 500 norsk. Beholdninger 700. M e s.s i n a. - Konsulatet, beretter 4/2 om markedet i jan. 927: mport av stokfisk i maaneden med S.8.»Livorno«fra Hull 2500 kg., s.s.»8evilla«fra Bergen kg., tilsammen 9000 kg. - mport av. klipfisk: 8.s.»Florentino«fra Liverpool 9'800 kg., s.s.»livorno«fra Hull 6000, s.s.»brasile«fra o A N O 67 Neapel 4400, s.s.»8evilla«fra Bergen 2500,'S.8.:>->Gisneros«fra Neapel 2500, 8.S.»Amalfi«fra Hamburg 250,s.s.»Piaruggia«fra Neapel Kurante priser (Lit pr. 00 kg.): Klipfisk, Gaspe 5,50, St. Jonn's 500, norsk 40.0 ; stokfisk, hollænder 650. italiener 500, Finnmarken tolclisk og klipesk opblødt hos detaljhandlerne Lit H a va na. - Legationen beretter /2: Klipfisktilførsel siden 27/ 0000 kasser. Beholdning 5000, pris 0.50 dollars kassen, liten efterspørse. Bue nos A i l' e s. - Legationen beretter /2: Klipfisktilførsel siden 22/ 3000 kasser. Beholdning 8000, pris 3 pesos ka~lsen. Kurs 46% pence pr. guldpeso, ankomne fisk gjen nemgaaende tilfredsstillende kvalitet, liten efterspørsel. L iss a bon. - Legationen gir følgende kommentar til sin beretning for 2den halvdel jan. (indtat i forrige nr.): Det~ljprisen ligger omkring esc til esc mportørenes beholdninger ved maanedsskiftet var smaa, men til gjengjæld findes der betydelige lagre av national fisk som bidrager til at trykke prisene paa importert vare. Den natiollale fisk o,flfereres nu til omkring esc iO pr. 60 kg. Nyfundlandsfisk orffereres ogsaa til lave priser fra Oporto, og dette bidrager til at trykke mar:kedet. - M.s.»8egovia«som netop er ankomhertil fra Norge hadde ikke stor last med til dette marked. L i vor n o. - Konsulatet beretter 8/2 om markedet l jan.: januar maaned 927 indførtes til Livorno følgende kvanta: Fra Norge intet, fra Frankrige 850 b. klipfisk, kasser, fra sland direkte 500 b. klipfisk, kasser. - Følgende priser notertes (Lit. pr. 00 kg. cif. Livorno): Høstfisk (spugnoso) , westre unotert, italiener unotert, fransk }ave, klirpfisk , islandsk, Labrador St yle O p o r to. - Legationen, Lissabon, beretter 2/2 om markedet i 2den halvdel jan.: mport norsk ton, nyfundlandsk 48, anden. Beholdning norsk 249 ton, nyj'undlandsk 3882, anden 383. Priser norsk stor og middels middel esc., nylfundlandsk stor middels, rørsle sort 280, anden 220. srnaaralden første , anden , middet 90, tysk 58-.f60, portugisisk stor middels 200; liten Bar c e lon a. - Konsulatet beretter 8/2: Siden konsu latets forrige indheretning ang. det herværende klipnskmarked har følgende tilførsler fundet sted: Norsk d.s.»ravnedal«fra sland 227 6,25 kg., norsk d.s.»cresco«fra sland kg.. norsk d.s.»8amlanes«fra sland kg., norsk d.s.»bro«, fra sland 65000'0 kg. og sipansk d.s.»pizarroof, fra Liverpool med 6565 kg. alt }{yg. ah av islandsk og færøisk oprindelse med undtagelse av det sidste parti som var engelsk. --Avsætningen paa dette marked har i den sidste tid været noget S'lap, idet kjøperne forholder sig avventende paa gru ml av de store tilførsler som har fund et sted, og som fremdeles vil findested, og man venter derfor paa et fald i prisene. - Dagens detaljpriser dreier sig omkr ptas. for første sort, med vanlig avslag for anden sort, pr. 40 kg. i magasin. - Dagens behojdninger anslaaes til tons. Fersk fisk og sild. H u l. - Konsulatet beretter 8/2: gaar eftermiddag Wilso'l!baaten 5,00 kasser storsild 8/-9/. dag en baat 700 kasser blandet kvalitet 4( -i, 4000 kasser forskjellige kvaliteter fra igaar 6/-/. H u l. ~ Konsulatet beretter 9/2: 2 baater 5000 kasser sud, faa solgt 20/-,22/ kassen, en overligger roveret, koldt NO, R u l. - Konsulatet beretter /2: baat l600 kasse,' sild,faa sogt 7/-4/, rester fra onsdag og torsdag, flaut salg 6/-4/ kassen.

6 68 f S K E T S o ANG 6 februar 927 H u l. - Konsulatet beretter 2/2: baat 00 ka,sser og 200 kasser, rester fra torsdag, fredag størstedelen solgt 2/-4/ kassen. H u l. - Konsulatet beretter 4/2: 2 baater notsild 4300 kasser, faa solgt 6/, baat 200 kasser flaut salg 5/-3/, yder.st flaut. G l' i m s b y. - Konsulatet, Hull, beretter 8/2: gaar 000 kasser, endel 8/, idag 2/. G l' i m s b y. - Konsulaltet, Hull, beretter 4/2: 200 kasser notsild 7/6-6/ kassen. L ond o n. - Konsulatet, Hull, beretter 8/2: 93 kasser norsk fisk, flyndre 0/-/, meget skotsk sild. L ond o n. - Konsulatelt, Hull, beretter /2: 5 kasser fisk, pris flyndre 0/ pr. stone. New c a st e. - Konsulatet, Hull, beretter 9/2: gaar 439 kasser fisk, flyndre 6/~8i, kveite 7/-5/ pr. stone, 85 kasser sild 0/6-,4/ pr. kasse, New c as te. - Konsulatet, Hull, beretter /2: Onsdag og torsdag 400 kasser fisk, pris kveite 9/-5/, flyndre 7/-9/ pr. stone, 427 kasser sild, pris helkasse 4/-6/, halvkasse 7/-9/. W ese r m li n d e. - Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 2/2: uken 2/2-8/2 ankom til Wesermlinde fiskemarked 42 trawl Te med tilsammen pund fersk fisk. Derav fra Nords,jøen med pund, 8 fra sland med pund, gjennemsnitlig 77 90'0 pund, 5 fra Nordkap med pund, gjennemsnitlig pund, 7 fra østersjøen med pund, gjennemsnitlig pund og fra Nordsjøen og østersjøen med 6400 pund. -Fra Norge ankom direkte baat med 4680 kasser fersk sild. - Efterspørse~en efter fers-k fisk var litt livligere end i den foregaaende uke. - Auktionspdsene var (pf. pr. pund): Hyse 9-89, l 0-67, torsk 5%-40%, l 6%-3%, sei 6-80%, rødspættel' 27-65, pigvar 43-,8 og kveite Ham b u l' g - A l t o n a, Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 7/2: Ankommet fra Norge 4,200 kasser', fra Skotland 00 tons, forhaandspris 6-{)lj pf. pr. pund; auktion Hamburg, middels kveite 85-9, smaa , stor hyse med hode 4-5%, middels 2%-4, smaa 0-, uten hode stor 3-4, middels 0, smaa 9lj, torsk uten hode stor 530, middels 2, sild 3%-7. - AUona, haabrand 22-29%, sild 6;'~-7. Ham b u l' g - A l t ona. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 8/2: Ankommet ca. 000' kasser, forhaandspris 6-6% pi. pl'. pund; auktion Hamburg, Nordlands~hyse 0'-3. middels kveite 73-79, smaamiddel 68-7, 50' kasser sild 7-7%. - AUona, Møre-hyse originalpakning 50-58, sei med hode 6-7, haabrand 23-34, pighai Ham b u l' g - A l t o n a, Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 9/2: Ankommet 450 kasser sild, forhaanclsprls 530- G 'pf. pr. pund, auktion Hamburg, Møre-hyse stor 43!~-56, middels ,smaa 83%-40', Nordlands~hyse 030-8, stor sei med hode 6, middels 7lj-8, uten hode 7--n';, haabrancl 30~-34~, pighai 5;~-20, 400' kasser sild 5%-6. - Altona, haabrand 80-38, pighai 7-8,sei uten hode 530-6, uer middels 6%-9%, smaakveite 63-0, stor uten hode 47-89, Møre-hyse original 40-50, Nordlands-hyse 9%-030, 400 kasser sild 6-6%. Ham b u l' g - A l t ona. Fiskeriagenten, Hamburg, beretter /2: Forhaandspris fersksild 5-5% pf. pundet Ham b u l' g - A l : o n a, Fiskeriagenten, Hamburg, beretter /2: AuMion Alt ona, Nordlands-hyse 3-5, haabrand 25%-80' pf. pundet. Ha m b u l' g - A l to n a, Fiskeriagenten, Hamburg, beretter 2/2: Ankommet 2200 kasser sild, forhaandspris 5-5~ pf. pr. pund, fra Skotland '00 tons., - Auktion Altona haabrand 25-36, pighai 5-,5~, :sei uten hode 5%-7%, flyndre 3-45 Nordlands-hvse 4 l\løre-hyse stor 30'-8, middels 25-30, s.~aa 8%, 200 kas~er sild 0%-7,. Hamburg haabrand 23%-2,6~. Ham bur g - A l t ona. Fiskeriagenten, Ham burg, beretter 2/2: Til St. Pauli fiskemarked (Hamburger Fischauktion G. m. b. H.) ankom i ukens løp med ruteskibene fra Norge 3,66,50 pund fersk fisk, som efter kvalitet og markedets Stilling opnaad-de i auktionen (pf. pr. pund): Kveite, middels 73-9, smaamiddel 63-7, smaa54-80, hyse (Møre) stor 43>~ -56, middels , smaa ', hyse, (Nordlands) stor, uten hode -3, med hode 0-3, torsk uten hode, stor 5}6, middes 2, sei stor med hode 6, middels 730-8, uten hode 7-7%, haabrand 30%-3430 og pighai 5%-2. - Til Altona fiskemarked (H. Koser) ankom i ukens løp dels med ruteskibene og dels pr. jernbane 0500' pund fersk fisk, som efter kvalitet og markedets stilling opnaadde i auktionen (pf. pr. pund): Kveite, s:or uten hode 47-8, smaa 63-0, hyse (Møre) originalpakning 40'-58, hylse (Nor:dlands) originalpakning R- 2, torsk 9%-2, sei med hode 6-7, uten hode 6-9, uer, middels 6%-9%, haabrand 5-38 og pighai Med 6 direkte baater ankom i ukens løp fra Norge 20' 05 kasser og med ruteskibene 77/ og 90/2 kasser. - Markedet var gjenenmgaaende flaut og prisen homt sig mellem pl 5% og p. 6~ pr. pund. dag er stemningen yderugere flauere og svømmende.laster sælges til pi. 5-5lj pr. pund. - Paa St. Pauli fiskeillarked 'solgtes i ukens løp ved auktion 920 kasiser, som opnaadde fra pl 5:X til p. 7% og paa Altona fiskemarked 850 kasser, somopnaaclde fra pf. 4 til pf. 7 pr. pund e[:er kvalitet og markedets stilling. -:-- Fra Skotland ankom 2 direkte bauter med 22:3 tons løs sild og med ruteskibene fra Leith og Dundee 239 kasser. Prisen for skotsk sild var efter kvalitet ira pf. 9 til pi. 20 pr. pund. Ber l in. - Fiskeriagenten, Hamburg, indsellder følgende beretning fra trafikinspektør Kverum, Berlin, datert 0/2: Tilførselen av storsild har desværre været for stor i forhold til markedets optagelsesevne og det har været et litet taknem melig arbeide at søke salg istand bragt da kjøpelysten har været minimal og prisen tilsvarende. Der har i de sidste dage været frembudt prima storsild i rullende vogn efter pl'. kasse franco jernbane uten at det har ~edet til forretning..jeg har i brev til eksportørene advaret mot at sende usolgte partier, da jeg befrygtet tap paa saadanne, og som svar har man latt mig vite, at jeg aabenibart ser f-or mørkt paa forholdene. ntet skulde glæde mig mere Dm saa var tilfælde, men jeg kan fremdele,s. paadette punkt ikke bekjende mig til nogen slags optimisme. Jeg tror, at Berlin for storsildens vedkommende i denne sæsong vil bli en stor skuffelse. Det er og,saa fra norsk side anført at hvis salg ikke kan istandbringøs i Berlin, maaue muligheter kunne foreligge for salg utenfor Berlin. Selvfølgelig er vi opmerkesom paa disse muligheter og undtagelsesvis har underbringese utenf-or Berlin lykkedes. Men eiksportørene maa væreopmel'ksom paa at det som utgjør hindring for salg i Berlin av»jernbanesild«fra Norge, nemlig den store tilførsel av billig vare sjøveien over Hamburg og de andre kyststeder ogsaa er tilstede i Tyskland forøvrig. Naar vi for jernbanes ild i Leipzig for eksempel forlanger kr. 6.0'0 fob. Bergen, møtes vi av offerter ruv dampskibvare paa M levert her. En saajdan konkurranee kan kjølevognsilden ikke bestaa. - fetsild derimot er det gode konjunkturer, men ogsaa naturligvis liten tilførsel. Deropnaaes nu kr pr. halvkasse oplastet jernbanevogn. Det er en pris som antagelig skaffer eksportørene en bra fo'rtjenest~. - Der er livlig efterspørsel. e~ter Møre-hyse, men desværre ingen vare.

7 , " 6 februar 927 F S K E T S o A N O 69 Fylke Opfisket mængde Hl. Vintersildefiskeriene 927 (Storsild- og vaarsildfisket). Rapport nr. 4 om fisket til 2/2 Herav med Totalfangstens anvendelse Gj.snits- Fisketid snurpelandnot pris s et Saltet Fettpd. Begyndt Til sild- Til hermegarn not olje tik Avsluttet Hl. Hl. Hl. Kr._ ~r. _ h. H. Hl. Hl. H. ~;;~røndelag} , Sogn & Fjordane ' ~~~~fill~~d} ~ 600\ 3~_ ~2 ~ Vest-Agder og østov~ - T_il_S_.~-_-_-7_2~5~5~0-0~-_-_-5_3-~4~4~0~0~ omkr.'/ omkr. Hit 2_2_9_0_0_~ 6_ ~----~---34" ~-0~ ~omkr. 9/!is. 926 til 3/'2... Sør-Trøndelag og ' Møre 926 til 3/ , _i3~~~ _5_4_40_0-!- 7_37_6_0_0 5_7_4_00 5_9_40_ i ~~ l_---=- -o-m----:kcṟ-. -4/-:- ::=~ -----_=_ SOlT~~~?~rd~n~926: (j. 222,300 H~~~~a~lg2~g~~~o~,~ ~~ ~ ~ ~7sool ~~ _,.'2_, 3 Sild fra Korsfjord~n 82.3 pel fet~, Korsfjorden 9/2 ~.7, Korsfjorden /2 6.3, Korsfjorden 2 7.5, Korsfjorden 2/2 8,8, 4 Garnsld kr. 4.05, sllurpenotslld 5.26, landnotslld Garnsld kr. 4.0, snurpenotsild 4.25, landnotsild G Garnsild kr. 5.90, snurpenotsild 5.90, landnotsild Hummer ,--~~--~--~~--- - No.g8 bedring i den norske forretning kan formodentlig Ham bur g. Fiskeriagenten beretter 2/2: lvlell ruteskibene først paaregnes efter at fersksildimporten ophører. fra Norge ankom i ukens løp 9 kasser levende hum Ste t t in. - Fiskeriagenten, Hamburg, indsender følg. mer. Prisen var uforandret M pr. pund fortoldet. - beretning datert Stettin 9/2: denne uke ankom større tilifør,sler mark er idag = kr. O:92.L a'v slo.sid og her er nu rikelig utvalg. Desværre er efterspørselen Uten. - Der betales her (kr. pr. td.): 4-500' og Rogn. Nor d - S p a n i e n. - Generalkonsulatet, Bilbao, beretter og fremdeles til kr. 8 eif. - Fra Bergen og Aalesund tilbyd8ls Skjæresild, vaarsild og fetsild er 8/2: Begyndende sardinnske Vizcaya. - Vigo 350 kurver. - vanskeug at faa anbragt. Der sælges kun bagateller. - Fra Ellers intet. Yapmouth ankom i denne uke en last paa litt over 4000 tdr. Ogs-aa denne last gik til lager, da forretningen i saltsild er Tran. meget svak. - Dersom veiret blir varmere. regner vi med at H a ill b u l' g. - Fiskeriagenten beretter 2/2: Fra Norge fersksildhandelen vil ta av. Foreløbig er d~n i fuld gang. ' ankom 553 fate o.g 9 tdr. Fra Japan 00 fate, fra Skolland 36 fate, fra Holland 43 fate, fra Portugal 36 fate, fra Levanten 23 rate og 2 fate fra Darumark. - Markedet var rolig. Medieintran Skib laster -. noteres litt lavere, nemlig kr cit, mens de øvrige M.s.»To.ledo«laster øst/vest-norge primo mars for noteringer er ufomndret. - Linolje er fast og noteres fra Savannah, Havana og Vera Cruz. - Wilh. Welhilmsen. Holland Fl og for tysk vare M. 73 pr. 00 kg. netto fortoldet. Salt sild. Kon i g s ber g. - Konsulatet beretter 9/2: Angaaende norsk sild er intet ny,t at berette. Med s.s.»ulsnes«som er strandet paa Skagen var der ca. 500 Mr. norsk slosild bestemt for Konigsberg. Om disse ikke blir reddet maa vel nye kjøp foretages. - Forøvrig var forretningen ret tilfredsstillende og der spores allerede mangel paa god vare. Markedets tendens er fast og de billige tilbud av Vestkyst-sild har ingen indflydese paa de øvrige engelske sildesorter. Her noteres: Yarmouth matiulls 5'5/ til 57/, Yarmouth matties 48 til 50/ ei, Tilførslene bestod i denne uke av 405/ og 525/2 tønder fra Lowestoft. Ham bur g. - Fiskeriagenten beretter 2/2: Tilførslene andl'olg til 4952 tdr. Derav 893 tdr. fra Norge, Mr. fra Skotland og 20 tdr. fra Holland. - Forretningen i norsk sild viste ingen bedring og noteringene er uforandret. - Tilførslene fra Skotland bestod hovedsagelig a~r vintersild, som heller ikke fandt synderlig intere.sse, da kvaliteten ikke var tilfredsstillende.. S.s.»Louisiana«laster Øst-Norge ult. februar, Vest-Norge pnmo mars fo'r Boston, Philadelphia, Baltimore og Norfolk. - Wi,lh. Wilhelmsen. Det portugisiske klipfiskmarked 926. aarsoversigten i,forrige nr. var klipfiskimporten til Oporto i februar 926 feilagtig op!ført med 455 ton, mens det rigtige tal er 268 ton. Den samlete import til Oporto i 926 blir da ca ton og ikke som tidligere opgit ca ton,' meddeler legationen, Lissabon. Fiskeindførselen til Oslo. ndførselsværdien av fersk fisk indført fra utlandet til Oslo sjøtoldsted i uken 6/2-2/2 927: Fra Dan m ark levende fisk kr. 2870, fersk fisk kr. 720, s'at fisk 20 kg. - Fra Sve l' i gelevende fisk kr. 360, fersk fisk kr. 9'5. - Fra Ty sk a n cl salt fi:.;;\. 420 kg. - Fra U. S. A. salt fisk 2392 kg.

8 f S K E T S NORGE MEXCO GULF LNJEN Wilh. Wilhelmsen, Oslo & Ørsnæs pr. Tønsberg Regelmæssige, maanedlige seilmger fra øst- & Vest-Norge til Bos to n, B a t i ill ore, P h i l a cl e l p h i a & New p ort New s, Havana (Cuba), Vera Cruz (Mexico), New Orleans, Galveston & Houston Det Nordenfjeldske Dampskibsselskap v/ Aktieselskapet Thv. Halvorsen Bergen OmJadning ogomisningavfiskelorsendelser Telefon egen central Telegr.adr. "Nordenfjeldske" Det beds te Marked for Klipfisk er Bilbao Rarnon Ortaga Fernandez del Campo no. 7 - BLBAO jeg ønsker at representere Klipjisk- og Rogneksportører Ved Konsignationsforsendelser indrømmes partielle Fo rs ku d Salgsavregning sendes inden en Maaned efter Varens Ankoms Bankforbindelse: Banco Urquijo Vascongado Telegr.adr.: "Orlegal", Bilbao Als John Griegs Boktrykkeri Telefoner: Telegramadresse: Bergen 3468,0687 k, 080 "Bok grieg" Vaskerelvsgaten 8 Boktryk., Sten/ryk.. Oflsettryk., Notetryk., Klicheer TE SPED~ BERGEN internafionatt Speditionsselskap - mportspedition - Eksportspedition Noterer gjennemgangsfragter og utsteder gjennemgangskonnossementer til europæi,lie og oversjøiske havner. Agenter for Norddeutscher Lloyd mj. linjer Fiskets Gang A weeldy intehigence organ of the Norwegian fisheries pubished by The Director of Fisheries, Bergen. Nor w e g i a n fis her i es. Statement showing the landings of the main Norwegian fisheries now bcing earried on, from the beginning of the year, 927 to February 2th. L arg e her r ing s in hedolitres (hl.) landed ieed , saltet 84000, "to fish oil fadories S p ri n g Her ri ngs in hectolitres (hl.): landed , ieed 8400, saltet and to fish oil fadories C o d in number of fish: landed , prepared for stoekfish for salted and dried fish Cad liver oil produeeed in hl. 4385, livers of cod to other oils in hl. 597, cod roes in hl G ANG 6 februar 927 DET BERGENSKE DAMPSKBSSELSKAB E. D. s. BERGEN Kontortid og 430-7, Lørdage 9-2 Telefon (centralapparat-6 linjer) nr Tel efonvakt 8 fm.-0 em. søndage 9 fm -0 em.) Telegramadresse: Bergenske. Forlang Dem tilsendt selskapets rutehefte nr. 7. Det indeholder ddaljerte oplysninger om alle selskapets in den- og utenlandske ruter c. A. GUNDE~SEN Als BE~GEN S p edit i o ns av de l inge n: Ekspedition og omisning av fisk Telegramadr.: "Cagsped" fragter noteres og gjennemgangskonnossementer tegnes til alle eksporthavne Telegramadr. : "Caglinie" Det Bergenske Datnpskibsselskabs Speditionsavdeling, Bergen Omladning samt omisning avjerskjisk Haugsholmens Mel & Sildolje Fabrik, Bergen Sildolje - Telegramadresse : ~Bergensped D Mel Telegr. : WLFLOK Erling W. flock EXPORTAGENT Sild, Fislrctnel etc. Telegr.: PROGRESS Vekselkursene (sal~skurser). ~~_t ~ri J '/2 _ ~LOhJ Uh J '~2.~'/~. OsQ.' ---;:, kr. kr. kr.. kr. -kr. i kr. æ [ 8.90 i 8.8:! 8.87 R. M ' i 92.2::> i Fres Sv. kr i D. kr ' : i '03.75 Gylden l' i, i Sw. frcs , l Dollar ' % Bp.ga i 54.5 F. mark ,5 Pesetas i Lire i 6.85 Czek. kr i sl. kr. l ) ~6.00 0sterr kr pO ::>5.00, London: sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. sh. d. l sh. d. Eseudo / / /32 i[ 2 33 /(;4 Pes0 2 ) -4:6.65 [ /Jn l 47 /6 Mis 3 ) /s 5 7 /s 5 57 /6H [ 5 57 / 64 Yen 4 ) 2 3 / /32 i 2 5 /32 2 /8 Tael 5 ) 2/8 7 /s 2/7/2 2/7 2/6 5 (; 2/6 /2 Bombay.. /6 /6 /6 / /64 il/563/g4 Honkong 2/l3/4 2/J5/s 2//2 2/- il 2/- ) Bergensnotering. 2) Buenos Aires. 3) Rio. 4) Yokohama. 5) Shanghai.

9 28! til 2. februar Rapport rtr. 2 om to'rskefisket 927. Torsk i 000 stk. Finnmark Vinterfiske til 3/ il) 390! , stk. Derav sløiet torsk Lever til- ---~---- vegt i 'kg. Damp- overs til leverhol- medicin- andre hængt. saltet dighet 5 tk. tran i hl. transorter 000 stk stk. lever i hl. i h. 3 ) Troms fylke... (2) 558 i Lofotens opsynsdistr.. (Herunder Værøy og Røst), Rogn i hl. sløiet torsk 77: Yttersiden... ' Helgeland-Salten.., _42 N.-Trøndelag-Vikten UbetYdeli fiske - - S.-Trøndelag-Fosen. i :4) i i Priser for lever pr. hl. rogn pr. hl Møre fylke... " i 43-0! 45-6 [4 25 Sogn o.g. _ fjordane fylke} t d }' j f' k - -, S d f Ub =, e y e 9 S e, l øn en or. '~i~~a'~~~nl "-' Mot i 926 til 3/ " i 925-4/ , " / i i " / ! 263 " / ! i " /2 6). 969 i " / i " / Lofoten i 926 til 3/ i i lyo i l :HO i 92 _ 2/ i i 99 _ 5/ i 98 - sløiet i i 96-2/ i 95 _ 3/ i 94 _ 4/ i 93 _ 37 l l i ~-5~ _ 50-=~ ~_ ' 6--4 rund 7-0 Tilstede kjøpe baatc r far- - tøier fiskere -- - ( 5 ) , i -- --, -! -- : ~! i,- 6-l598 > 7 [_ 2;J6S_ ~~ _5~~~ Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. ) kg. omgjort til stykker efter 270 kg. = 00 stk. - 2) kg. omgjort til stk. -- 3) 00 liter lever gav i Lofoten 45-50, i Hillesøy 5 i Bø og i Øksnes liter dampmedicintran. - 4) Prisen for 00 stk. usløiet torsk var i Lofoten fra kr. og i Møre 50'--60 kr. - 5) Herav 432 garnbaater og 477 doryer fra 893 motorfarkoster. Østlofoten er stationert 850, i Henningsvær 393, i Vestlofoten 385 og i Værøy og Røst 4. baater. - 3) Opgave fra finmarken mangler.

10 38407! Norges utførsel av fiskeprodukter fra januar til 5 februar 927 og uken som endte 5 februar. Toldsteder.. Fetsld ~.! Nord.sja-!.. slands-! Klipfisk, Rot Hyse, Anden D.m. R.m. Brun i Haa- i Hænlet V aarslld og s~aaretl "torsld sild ' Brlslmg sild norsk, Rundfisk skjær Sei rund tarflsk Rogn tran tran Blank blank Brun i kjærr.. hvahran tdr. sild tdr. td' tdr.! td k kg. k kg. k k tdr. td td tdr. td tdr. td' tdr. tdr. r. r. g. g. g. g. r. r, r. r., OS!( ) , l Kristiansand., ' 2 ' i! Egersund.... Tl -- Stavanger 2) ; 200, ' Kopervik Ha ugesund H).., 7 2~)8 48 i Bergen 4 ) ! ) Florø = i l ! l l Måløy....' = l = - Aalesund G ) Molde ! - Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær 7 ) Narvik Tromsø _ ! 25 HammerfestS) l' : - Vardø Vadsø Andre 9 )... ) alt uken = = i ) l ' i Toldsteder Hvaltran tdr. Sæltran tdr. Bottle- Sildetran: s. ild fersk Sild, Makrei, Makrei, Laks, Levende Anden nosetran 'rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk tdr. tdr. ks. kg. tdr. kg. kg. kg. kg. Fisk Fisk Fiskemel Hummer Ræker. saltet saltet Sildemellevermel; Sælskind stk. kg. fartai i tdr. kg. fiskeguano kg. kg. k~.. Hermetik kg. Osl0 ) Kristiansand Egersund Stavanger 2) Kopervik... Haugesund 3 ) l Bergen 4 )...! Florø ~åløy Aalesund 6 ) Molde... Kristiansund ! Trondhjem... Bodø Svolvær 7) Narvik i5 Tromsø Hammerfest 8) Vardø Vadsø , Andre 9 ).. ~ = _ alt _447 i i uken 256! ,2) i 3803 i ! ! l 980 ' ! ; ! = l _ ' , = 9496 = - l ~) ) Desuten 4S tdr. stearin. 2) Desuten 3 tdr. kryddersild, 3 tdr. ansjos, 500 kg. islandsk klipfisk. 3) Desuten 5 tdr. krydret islandssild, kg. hvalrnei, 2700 l<g. hvalbarder, kg. hvalguano. 4) Desuten 395 tdr. stearin. 5) Herav kg. Finmarks og kg. anden rundfisk. 6) Desuten 258 tdr. stearin og 293 tdr. pressetran. 7) Desuten 375 tdr. pressetran. 8) Desuten 700 kg. hvalroshuder. D) Desuten 532 tdr. hvaloljefettsyre, kg. margarit, 2250 kg. krydret sild. l0) Fra Fredrikstad. ) Herav 780 tdr. fra Skudeneshavn. 2) Herav 2364 /2 ks. fra Bergen.

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6750 fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12 fi kets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 18 aarg. ABONNEMENT kr..00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 23

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fis ets Gang 8 aarg. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren., ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige.

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt

Pi k t Gang. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen. Fetsildfisket. Fylke Ialt ~~ Pi k t Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 7 a.c 'lrg.

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Bankfisket. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle post anstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 11 mai 1927 sider kr.2.00 ved henvendelse til. Torskefisket. ,...~,... fisets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. -- 8 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925

fiskets Gang Fisket Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 5 august 1925 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 5

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19 fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fsker bedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 7 aarg. postanstalter

Læs mere

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f.

Bergen Onsdag 1 oktober Fisket. Oversigt - utarbeidet efter Uke n sep t e m b e f. QO 85 hl., hvorav saltet 45 595 hl. mot ifjor 25 377 hl, hvorav saltet 7 882 hl. Sør- Trøndelag er der litt notfiske enkelte steder, saaledes blev der i sid-ste uke sm 2 not-stæng i Hitra. Herav biev optat

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere