Transportret og erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transportret og erhverv"

Transkript

1 Transportret og erhverv Kortlægning af transportbarrierer i Øresundsregionen Delrapport 1:2

2

3 Transportret og erhverv STMØ fase 1 Delrapport 1:2

4 2

5 Transportret og erhverv - kortlægning af barrierer i Øresundsregionen Delrapport 1:2 Interreg llla-projektet Strategic Transport Management i Øresundsregionen Lise Skovby 3

6 Transportbarrierer Øresundsregionen delrapport 1:2 Strategic Transport Management i Øresundsregionen Copenhagen Business School Omslag och layout: Rolf Åberg ISSN ISBN Utgivare: Malmö högskola Printed in Sweden Prinfo Team Offset & Media Malmoe Copyright STMØ & Lise Skovby

7 Indhold 1 Indledning Almindelige bemærkninger Baggrund i et Øresundsperspektiv Baggrund i et retligt perspektiv Den kommercielle sammenhæng Almindelige bemærkninger De primære aftaler i den kommercielle sammenhæng De sekundære aftaler i den kommercielle sammenhæng Barrierer i den transportretlige regulering Almindelige bemærkninger Nærmere om aftaleformer ved transport af gods Almindelige bemærkninger om valget af transport- og aftaleformer Nærmere om rejsetransport Nærmere om konsekutiv rejsetransport Nærmere om kvantumstransport Nærmere om tidstransport Leje/leasing af transportmidlet Bare-boat-befragtning/bare-hull-charter Retsvirkningen af transportaftaleformen Nærmere om personerne involveret i transport af gods Almindelige bemærkninger Transportørsiden Transportordregiversiden Nærmere om unimodal og intermodal transport Unimodal transport Successiv unimodal transport Ikke-unimodal transport - Intermodal transport Reglernes baggrund Almindelige bemærkninger De unimodale transporter Intermodal transport Reglernes anvendelsesområde og præceptivitet Almindelige bemærkninger Retsreglernes anvendelsesområde Retsreglernes præceptivitet Transportaftalens indgåelse mv Almindelige bemærkninger Aftalers indgåelse, ugyldighed og uvirksomhed Transportdokumentets betydning Transportaftalens parter Almindelige bemærkninger Transportøren Transportordregiveren Særligt om transportaftalens forpligtelser og misligholdelse Almindelige bemærkninger Nærmere om parternes forpligtelser efter transportaftalen Nærmere om transportørens misligholdelse Transportordregiverens misligholdelse Særligt om transportørens ansvar Almindelige bemærkninger Generelt om ansvar Særligt om transportansvaret Almindelige bemærkninger Nærmere om transportansvaret Transportretlig sammenfatning Barrierer i den terminalretlige regulering Almindelige bemærkninger Stevedoring Reglerne, stevedoreaftalens indgåelse m.v. og stevedoreaftalens parter

8 4.2.2 Særligt om terminaloperatørens ansvar som stevedore Sammenfatning af stevedoring Opbevaring Reglerne, opbevaringsaftalens indgåelse m.v. og opbevaringsaftalens parter Særligt om terminaloperatørens ansvar som opbevarer Sammenfatning af opbevaring Terminalretlig sammenfatning Barrierer i den transportformidlingsretlige regulering Almindelige bemærkninger Særligt om afgrænsningen mellem transportformidleren og transportøren Særligt om afgrænsningen mellem transportformidleren og andre formidlere/rådgivere Spedition Reglerne, speditionsaftalens indgåelse m.v. og speditionsaftalens parter Særligt om speditørens ansvar som transportformidler Sammenfatning af spedtion Skibsmægling Reglerne, skibsmæglingsaftalens indgåelse m.v. og skibsmæglingsaftalens parter Særligt om skibsmæglerens ansvar som transportformidler Sammenfatning af skibsmægling Transportformidlingsretlig sammenfatning Barrierer i den øvrige transportrelaterede retlige regulering Almindelige bemærkninger Særligt om ejendomsretten betydning for transport og logistik Almindelige bemærkninger Kort om ejendomsrettens overgang Sammenfatning af barrierer i den transportrelaterede retlige regulering og regelharmonisering og modernisering Almindelige bemærkninger SWOT-analyse Bilag 1 - Sammenstilling af dansk sølov og svensk sjölag (uddrag) Bilag 2 - Sammenstilling af CMR-lov og CMR-konvention Figurfortegnelse Figur nr. 1: De primære aftaler i den kommercielle sammenhæng Figur nr. 2: Parterne i de primære aftaler Figur nr. 3: Retsstilling som debitor og kreditor med tilknyttede ydelser Figur nr. 4: De sekundære aftaler i den kommercielle sammenhæng Figur nr. 5: Parterne i den sekundære aftaler Figur nr. 6: Transportaftalens parter og personer involveret i transport Figur nr. 7: Successive transportaftaler (én og samme transportaftale) Figur nr. 8: Ikke-successive transportaftaler (flere transportaftaler) Figur nr. 9: Transportansvar Figur nr. 10: Personer ved ejendomsretten overgang Figur nr.11: Konflikter ved ejendomsretten overgang

9 Forord Strategic Transport Management i Øresundsregionen handler om gennem nedbrydelse af transportrelaterede barrierer at sikre og øge integrationen på tværs af grænserne mellem Danmark og Sverige i Øresundsregionen med det formål at styrke den økonomiske og sociale udvikling i Øresundsregionen og dermed styrke Øresundsregionens internationale konkurrenceevne. En opnåelse af dette formål skal ske gennem en kortlægning af de eksisterende transportrelaterede barrierer, som skal danne grundlag for det videre arbejde med at nedbryde disse, og gennem udvikling af metoder og procedurer, som skal sikre, at nye barrierer ikke opstår i takt med, at de gamle forsvinder. Dette arbejde skal samtidig danne grundlag for nyt undervisningsmateriale for og ny kandidatundervisning i Strategic Transport Management, der kan udbydes på universiteterne i Øresundsregionen under Øresundsuniversitet. Derved sikres det, at beslutningstagere i fremtiden får en bredt funderet tværfaglig viden om betydningen og forekomsten af transportrelaterede barrierer i Øresundsregionen, samt hvorledes disse transportrelaterede barrierer gennem optimal bæredygtig Transport Management kan minimeres eller elimineres. I denne rapport om Transportret og erhverv foretages undersøgelser og beskrivelser af, hvilke barrierer der opstår i relation til lovgivningen og den retlige regulering i øvrigt, som har betydning for logistik og transport af gods i og imellem landene i Øresundsregionen samt til og fra disse lande. På STMØ-projektets vegne vil vi gerne takke alle, som har bidraget til, at udarbejdelsen af denne rapport blev mulig, samt takke Interreg IIIA Øresundsregionen, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling samt andre, der gennem økonomisk støtte har muliggjort STMØprojektet. Jeg, Lise Skovby, vil også særligt takke Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, CBS, som har gjort det muligt for mig at deltage i dette projekt. København og Malmö Tage Skjøtt-Larsen og Lise Skovby 7

10 8

11 1 Indledning 1.1 Almindelige bemærkninger Rapporten Transportret og erhverv er en af fire rapporter, der udarbejdes i fase 1 i projektet Strategis Transport Management i Øresundsregionen (STMØ). STMØ-projektet er et projekt under EU s INTEREG IIIA ordning 1, der har som målsætning at sikre samarbejde mellem regioner på tværs af grænser. Det søges via INTERREG IIIA at fremme samarbejde inden for: udvikling af by-, land- og kystområder, infrastruktur, iværksætterkultur, turisme, uddannelse, integration på arbejdsmarkedet, sundhedsvæsen, miljøbeskyttelse samt juridisk og administrativt samarbejde. 2 STMØ-projektet forløber over tre faser, og det søger at identificere barrierer og deres forudsætninger samt at finde og udbrede et løsningsrum for disse. De fire rapporter, der foreligger efter fase 1, skal tilsammen danne overblik over, hvilke barrierer der findes inden for de definerede indsatsområder. Disse områder spænder over forskellige aspekter inden for transport mht. økonomi, jura, teknologi og erhvervsliv etc. 3. Den samlede kortlægning af de eksisterende barrierer skal danne grundlag for det videre arbejde med at udvikle metoder og procedurer, som kan bidrage til at fjerne eller formindske de eksisterende barrierer, og som sikrer at nye barrierer ikke opstår i takt med at de gamle forsvinder. Dette søges gjort i STMØ-projektets 2. og 3. fase ved at etablerer løsningsforslag. Dette skal slutteligt munde ud i nyt undervisningsmateriale og undervisning, der kan udbydes under Øresundsuniversitet. Materialet i STMØ skal være med til at sikre at planlæggere i Øresundsregionen har en bredt funderet viden om betydningen og forekomsten af transportrelaterede barrierer samt hvorledes disse kan minimeres eller elimineres Baggrund i et Øresundsperspektiv Efter etableringen af broen over Øresund, er der skabt gode muligheder for udviklingen af en Øresundsregion gennem en sammenbinding af hhv. København og Malmø, Hovedstadsområdet og Skåne, Danmark og Sverige. Disse muligheder har medført og vil forsat medføre - ændringer i logistik- og transportmønstre, som alle er tæt knyttede til niveauet af Øresundsintegrationen. Niveauet af Øresundsintegrationen vil derfor kunne tænkes at få indflydelse på den lovgivning og den retlige regulering i øvrigt, som har betydning for logistik og transport af gods i Øresundsregionen samt til, hhv. fra Øresundsregionen Samarbejde på tværs af grænser og regioner støttes af EU der søger at styrke en balanceret udvikling indenfor EU. Til gennemførelse af dette anvendes INTERREG - programmet, der består af tre dele: * INTERREG A omfatter samarbejde mellem grænseregioner * INTERREG B omfatter transnationalt samarbejde * INTERREG C omfatter interregionalt samarbejde Det overordnede mål for INTERREG IIIA Öresundsregionen er, at regionen skal blive en af EU s mest integrerede og funktionelle grænseregioner, jfr. Øresundskomiteen: Interreg Et EU-program som fremmer udviklingen i Øresundsregionen, Europa-kommissionen: 1. Interreg III, ved Europa-kommissionens repræsentation i Danmark. De fire rapporter vil omhandle områderne: 1) Transportlogistik, teknologi og erhverv, 2) Transportret og erhverv, 3) Transportstruktur og økonomi og samt 4) Transportnet, planlægning, miljø og trafiksikkerhed. Strategic Transport Management i Øresundsregionen STMØ, ansøgning og Short description i English, 9

12 Der har hverken før og efter Øresundsbroens etablering været foretaget undersøgelse eller beskrivelser af, hvilke barrierer der kunne opstå i relation lovgivningen og den retlige regulering i øvrigt, som har betydning for logistik og transport af gods, ligesom der heller ikke er foretaget undersøgelser eller beskrivelser af, hvilken udvikling der kunne forventes på dette område. Der findes derfor ingen beskrivelser af Øresundsintegrationens omfang, muligheder og barrierer med hensyn til den retlige regulering af logistik og transport af gods. 1.3 Baggrund i et retligt perspektiv De retlige barrierer for optimal bæredygtig Transport Management kan give sig udslag på mange måder. Lovgivningen og den retlige regulering i øvrigt af transport omhandler både transport af gods og af personer, ligesom lovgivningen for disse områder omhandler både forholdet mellem myndighederne og erhvervet (de personer, som forestår transport mv. af gods, hhv. personer) og forholdet mellem parterne (de personer, som indgår aftaler om transport m.v.). De samfundsmæssige krav til ikke mindst transport- og logistikerhvervet er i takt med udviklingen og væksten af person- og godstransporten og i takt med en øget - både national og international regulering, herunder krav om en bæredygtig udvikling, blevet stadig mere omfattende. Dette fremgår blandt andet af CEMT: Substainable Transport Policies, 2000, 5 Europa Kommissionen: Den europæiske transportpolitik frem til De svære valg, 2001, 6 Banverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Vägverket: Trafikverkens miljörapport år 2000, 2001, 7 Godstransportdelegationen: Godstransporter för tillväxt - en hållbar strategi, 2001, (SOU 2001:61, del A 8 og del B 9 ), Erhvervs- og Boligstyrelsen: Transport - en erhvervsanalyse, 2002, 10 Arbetsgruppen för Hållbar mobilitet transportsektorn Nordisk Råds rapport: Fordeling mellem transportformerne - en eksempelsamling, 2003, 11 Økonomi- og Erhvervsministeriet, Trafikministeriet og Miljøministeriet: Godstransport, Godstransportdelegationen: Godstransporter - noder och länkar i samspel, 2004 (SOU 2004:76, del A 13 og del B 14 ) og Nasjonal transportplan , 2004 (St.meld. nr. 24 ( ) 15 ). Begrebet bæredygtighed og bæredygtig udvikling har også ændret sig i takt med udviklingen. Begrebet "bæredygtig udvikling" er ikke et entydigt eller statisk begreb, men må anses for at have undergået en udvikling fra 1987 i Brundtland-kommissionens rapport: Vores Fælles Fremtiden (Our Common Future), hvor hensynet (alene) til miljøet var det fremtrædende spørgsmål for "bæredygtig udvikling", til 2002 i Johannesburg-erklæringen om det fremtidige arbejde med at opnå bæredygtig udvikling og i handlingsplanen vedtaget på Verdenstopmødet i Johannesburg i 2002 om Bæredygtig udvikling (World Summit on Substainable Development (WSSD)), 16 hvor integration mellem sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn er de fremtrædende spørgsmål for en "bæredygtig udvikling". Se også Meddelelse fra Kommissionen: En bæredygtig udvikling i Europa for en bedre verden: En EUstrategi for bæredygtig udvikling (A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy

13 for Sustainable Development, 2002) 17 og Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: 2005-revision af EU s strategi for bæredygtig udvikling: første status og fremtidige retningslinjer (The 2005 Review of the EU Sustainable Development Strategy: Initial Stocktaking and Future Orientations) ((KOM2005) 37 endelig), 18 hvor også hensyn til terror, navnlig på baggrund af hændelserne den 11. september 2001 i USA og den 11. marts 2004 i Madrid, medtages. Selv om den del af den retlige regulering, som omhandler forholdet mellem myndighederne og erhvervet (det offentligretlige forhold), er meget afgørende for optimal bæredygtig Transport Management, ikke mindst den del af den offentligretlige regulering, som angår erhvervets rammevilkår i forbindelse med reglerne om markedsadgangen og retten til at udføre godstransport, f.eks. reglerne om retten til at udføre godskørsel på vej 19 og reglerne om arbejdsvilkår, herunder køre- og hviletidsregler, 20 men også den del af den offentligretlige regulering som angår infrastrukturen, herunder den mere tekniske regulering heraf, f.eks. reglerne om havnesikring, 21 og selv om det offentligretlige forhold er meget afgørende for en bæredygtig, ikke mindst miljørigtig, integrationen i Øresundsregionen, ikke mindst når denne retlige regulering indebærer forskellige rammevilkår for erhvervet i Danmark, hhv. Sverige, vil denne rapport ikke eller kun i begrænset omfang omhandle disse offentligretlige forhold. En del af disse offentligretlige reguleringer er i Danmark og Sverige baseret på EUreguleringer, mens andre reguleringer er nationale reguleringer. Men fælles for disse reguleringer, navnlig de tekniske og infrastrukturelle reguleringer, er, at de vanskeligt på kort sigt kan ændres, idet dette vil kræve store økonomiske investeringer. Dette er baggrunden for udeladelse i denne rapport og dermed begrænsningen af rapporten. Men hertil kommer, at overtrædelse af mange af de offentligretlige reguleringer er strafferetligt sanktioneret, hvilket er meget afhængig af den øvrige nationale strafferetlige regulering og syn herpå, og derfor heller ikke på kort sigt kan ændres væsentligt. Selv om transport af personer (persontrafik) er meget afgørende for integrationen i Øresundsregionen, og selv om optimal bæredygtig Transport Management i lige så høj grad vedrører eller kan vedrøre såvel persontrafik som godstransport, vil denne rapport fokusere på forhold i forbindelse med transport af gods (godstransport), således at transport af personer (persontrafik) alene er medtaget i begrænset omfang og behandles alene i det omfang, det er væsentligt for at belyse godstransportens vilkår, hhv. har en væsentlig betydning for godstransporten. Baggrunden for denne begrænsning er, at de forhold, som har betydning for optimal bæredygtig Transport Management ved persontrafik på det retlige område adskiller sig væsentligt fra de forhold, som har betydning for optimal bæredygtig Transport Management ved godstransport. Men hertil kommer, at den globalisering og internationalisering, som er sket i de sidste årtier, og som er en afgørende faktor for den økonomiske udvikling, i højere grad indebærer transport af gods end transport af personer. Endelig er indholdet af denne rapport efter titlen Transportret og erhverv, hvilket i højere grad vedrører godstransport end 17 samt Jfr. bekendtgørelse nr. 108 af 19. februar 2003 af lov om godskørsel med senere ændringer (http://www.retsinfo.dk/_getdoc_/accn/a regl), hhv. Yrkestrafiklag (1998:490) (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/ htm) 20 Jfr. bekendtgørelse nr. 688 af 29. juni 2005 om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport med senere ændringer (http://iwww.retsinfo.dk/_getdocm_/accn/b regl) hhv. Förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/ htm) 21 Jfr. Bekendtgørelse nr. 144 af 8. marts 2004 om sikring af havnefaciliteter (http://www.maritimsikring.dk/love/2004/bekendtgørelse%20om%20sikring%20af%20havnefaciliteter.pdf), hhv. Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd den 22. juni 2004 (SJÖFS 2004:13) (http://www.sjofartsverket.se/upload/sjöfs/ pdf) 11

14 persontrafik, idet meget lidt godstransport udføres som led i ikke-erhvervsmæssig transport, mens persontrafikken i langt højere grad udføres som ikke-erhvervsmæssig transport. Men den metode, som udvikles i forbindelse med godstransport, vil kunne anvendes ved undersøgelse af retlige barrierer ved persontrafik. Denne rapport vil derfor i det væsentligste behandle den del af godstransporten, som angår forholdet mellem parterne, d.v.s. det privatretlige forhold, f.eks. om ansvar og ansvarsbegrænsning i forbindelse med bortkomst eller beskadigelse af gods. Denne rapport vil behandle en del af de reguleringer, som har væsentlig betydning for transport af gods og for transportrelaterede ydelser, og som indebærer barrierer for en fortsat forøget udvikling af samhandlen. Lovgivningen og den retlige regulering i øvrigt på det område, som har betydning for logistik og transport og transportrelaterede virksomheder, tager ikke højde for den kompleksitet og den udvikling, som er sket og stadigvæk vil ske i fremtiden med hensyn til logistik og transport af gods. Således er væsentlige dele af den retlige regulering baseret på regler, som er tilblevet fra 1890'erne til 1930'erne. Endvidere indebærer udviklingen en række problemer i relation til de aftaler (kontrakter), som virksomhederne inden for produktion, handel, logistik og transport indgår, herunder de mange standardbestemmelser og almindelige betingelser, som er udarbejdet af virksomheder og brancheorganisationer, og som er udarbejdet på baggrund af de mere traditionelle produktions-, handels- og transportfunktioner. 22 Derved kan hverken parterne i produktion, handel, logistik og transport af gods, herunder parterne i en transportrelateret virksomhed eller andre, for hvem viden om logistik og transport har betydning, 23 få overblik over de risici, som indgåelsen af de pågældende aftaler indebærer. Dette medfører, at parterne ikke er i stand til at handle proaktiv, og dermed ikke i stand til - i det omfang dette ikke forhindres af præceptive bestemmelser - at minimere de retlige risici. Dette kan ikke alene modvirke andre hensyn, herunder miljø- og mobilitetshensyn, og ønsker, f.eks. ønsket om overflytning af gods fra landevejstransport til søtransport, ikke mindst til nærskibssøfart, men det er også egnet til en konkurrencefordrejning/-forvridning mellem transportformerne. Se nærmere f.eks. EU s hvidbog: Den europæiske transportpolitik frem til De svære valg, , van Miert rapport: High Level Group on the Trans-European Transport Network Report, , og Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Energi og Transport, Maritime Transport and Intermodality, Consultation Paper: Freight Integrator Action Plan Supporting the organisers of intermodal freight transport, , samt Integrated Services in the Intermodal Chain (ISIC) - Final Reports: Task B: Intermodal liability and documentation Transportfunktioner skal i denne sammenhæng forstås i bred forstand, d.v.s. ikke alene den egentlige transport, men også transportrelateret virksomhed, f.eks. terminalvirksomhed og transportformidling. 23 Som eksempel herpå kan nævnes de forsikringsselskaber, som forestår transport-, hhv. vareforsikring

15 Disse forhold indebærer, at en del af de retlige reguleringer vil kunne opfattes som retlige handelshindringer, som ikke alene påvirker konkurrencen, men også påvirker mobiliteten, hhv. integrationen mellem de forskellige transportformer. Derfor er den retlige regulering af afgørende betydning, idet denne regulering i det omfang, der er forskellige bestemmelser vedrørende det samme forhold, vil indebære en hindring barrierer for transportens gennemførelse og dermed også for samhandlen. Denne rapport skal undersøge de retlige forskelle i nordiske, navnlig dansk, henholdsvis svensk ret, som gælder henholdsvis for transportret (d.v.s. den retlige regulering af transport af gods), for terminalret (d.v.s. den retlige regulering af opbevaring af gods), logistikret (d.v.s. den retlige regulering af den værdiskabelse, som sker i forbindelse med logistikydelser value-added-service ) og for transportformidlingsret (d.v.s. den retlige regulering af formidling af transportaftaler) med henblik på at undersøge og behandle de retlige barrierer, som disse regelsæt indebærer for optimal bæredygtig Transport Management. Dette vil blandt andet indebære en undersøgelse de retlige forskelle i nordiske, navnlig dansk, henholdsvis svensk ret, som gælder for obligations- og ejendomsret i relation til logistik og transport af gods. Den gældende retlige regulering behandler alene transport af gods, henholdsvis opbevaring af gods, ligesom den gældende retlige regulering behandler transport og transportrelaterede ydelser ud fra nogle traditionelle retlige synsvinkler, der ikke svarer til de behov og krav, som virksomhederne inden for produktion, handel, logistik og transport dels har, dels må stille ved anvendelse af allerede eksisterende Transport Management metoder, dels må stille ved en anvendelse af nye forskningsbaserede metoder og modeller, dels må stille til et innovativt og hensigtsmæssigt forretningskoncept. Forandringer i logistik- og transporterhvervets funktion i retning af at deltage i og varetage effektive sammenhængende produktions-, handels- og transportsystemer stiller således helt nye krav til den retlige regulering. Selv om de transportretlige spørgsmål om transportørens sikkerhedsrettigheder i et vist omfang er reguleret i visse internationale konventioner, og selv om disse konventioner i det væsentligste er den regulering, som den danske og svenske regulering heraf er baseret på, vil dette ejendomsretlige spørgsmål på grund af de øvrige forskelle i dansk og svensk ejendomsretlige regulering være af væsentlig betydning for en samlet integration for produktion, handel, logistik og transport af gods i samt til og fra Øresundsregionen og for placering af hubs i Øresunds-regionen til brug for og som led i Supply Chain samt de logistikydelser ( value-added-services ) som opfyldes i en sådan hub. Ved den nærmere fastlæggelse af de retlige barrierer for optimal bæredygtigt Transport Management må der henses til, at de retlige barrierer opstår/består på flere niveauer. Der vil således kunne være retlige barrierer mellem aftalerne i den kommercielle sammenhæng, ligesom der vil kunne være retlige barrierer ikke alene mellem aftalerne om transport, logistik og terminaloperation, men også mellem de aftaler, som angår transport, d.v.s. sø-, vej-, jernbane- og lufttransportaftalerne samt de intermodale transportaftaler. Endelig vil der også i varierende omfang kunne være retlige barrierer mellem dansk og svensk ret. Det er disse retlige barrierer, som nærmere beskrives i det følgende. 13

16 Denne rapport vil ikke indeholde en fuldstændig komparativ undersøgelse af den privatretlige regulering af transport af gods og dertilhørende transportrelaterede ydelser, men alene en fremhævelse af væsentlige forskelle i den retlige regulering af transport af gods. Heri indgår navnlig en undersøgelse af væsentlige forskelle i ansvarsreguleringen af international transport af gods. En sådan ansvarsregulering omfatter ikke alene ansvarsgrundlag, men også erstatningsbegrænsning, både i form af særlige erstatningsberegningsregler, som ikke tager udgangspunkt i det individuelle, kausale og adækvate tab, men i standardberegningsregler, f.eks. godsets værdi, og i form af egentlige maksimalerstatninger. 14

17 2 Den kommercielle sammenhæng 2.1 Almindelige bemærkninger Virksomheder, som beskæftiger sig med produktion og handel, hhv. produktions- og handelsforsyningskæder (Production Supply Chain), skal som led i Risk Management og dermed som led i Transport Management kunne identificere, analysere og vurdere de faktiske og de dertil knyttede retlige risici. Det samme gælder for de virksomheder, som beskæftiger sig med logistik og transport, samt transportrelaterede ydelser, hhv. logistik- og transportforsyningskæder (Logistic and Transportation Supply Chain). Derfor vil legal Risk Management udgøre en væsentlig del af optimal bæredygtigt Transport Management. Optimal bæredygtig Transport Management forudsætter, at der er sammenhæng mellem de enkelte aftaler, eller at der skabes en sammenhæng og et samspil og ikke modspil mellem dels mellem de enkelte aftaler, dels mellem transportformerne. Derved kan barriererne for Optimal bæredygtig Transport Management undgås eller formindskes. Dette gælder ikke alene for aftalerne om transport af gods, 28 men også den aftale, der er grundlaget for indgåelse af en transportaftale (købeaftalen), samt de øvrige aftaler, som har betydning for og indgår som led i en samhandel. Disse aftaler kan med et fællesbegreb betegnes som aftalerne i den kommercielle sammenhæng. En manglende sammenhæng mellem aftalerne i den kommercielle sammenhæng vil fungere som barriere, enten fordi parterne ved aftalens indgåelse, i det omfang dette ikke forhindres af en præceptiv lovgivning, i aftalerne bliver eller bør blive nødt til for at undgå konflikter ved at træffe aftale til forebyggelse af den manglende sammenhæng, eller fordi parterne i modsat fald ved en manglende forebyggende foranstaltning på et senere tidspunkt vil kunne blive udsat for konflikter i anledning af den manglende sammenhæng. I begge tilfælde vil barriererne komme til at indebære økonomiske virkninger, enten som følge af omkostninger til forebyggelse af konflikter, eller som følge af omkostninger til løsning af allerede opståede konflikter. De aftaler, som indgår i den kommercielle sammenhæng, kan enten være aftaler, som direkte angår varen/godset, f.eks. køb af varer eller transport af gods, eller være aftaler, som indirekte angår varen/godset, f.eks. formidling, hhv. rådgivning og lignende af de aftaler, som direkte angår varen/godset. Den første type aftale kan betegnes som de primære aftaler i den kommercielle sammenhæng, idet en eller flere af disse aftaler altid indgår i den kommercielle sammenhæng. Den sidstnævnte type aftale kan betegnes som de sekundære aftaler i den kommercielle sammenhæng, idet disse aftaler indgår som mere eller mindre sædvanlige led i den kommercielle sammenhæng. 28 Jfr. nærmere nr og nr om aftalerne i den transportretlige regulering. 15

18 2.2 De primære aftaler i den kommercielle sammenhæng I almindelighed skal en produktionsvirksomhed ikke selv (for)bruge de varer, som den producerer, men skal sælge varen til en anden virksomhed. Det samme gælder, når en handelsvirksomhed videresælger en vare enten til en anden handelsvirksomhed (B2B) eller til en forbruger (B2C). Der vil den forbindelse blive indgået en købeaftale. Den retlige regulering af købeaftalen er væsentlig forskellig, afhængig af, om der foreligger et erhvervskøb eller et forbrugerkøb. Således gælder den internationale købelov, som er udarbejdet på grundlag af De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb, undertegnet i Wien, den 11. april 1980 (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods - CISG), og som er ratificeret af både Danmark og Sverige både, alene erhvervskøb. Derudover er der en meget væsentlig forskel på de køberetlige reglers præceptivitet, idet erhvervskøb alene er undergivet en deklaratorisk regulering, mens forbrugerkøb i det væsentligste er undergivet en præceptiv regulering, som ikke kan fraviges til ugunst for forbrugeren (d.v.s. beskyttelsespræceptiv ). Disse forskelle vil også få betydning for de afledede aftaler, f.eks. transportaftalerne. Når en produktions- eller handelsvirksomhed beliggende på sted A har solgt varer til en anden virksomhed, og disse varer skal (for)bruges på et andet sted B, må der nødvendigvis ske en transport af godset fra sted A til sted B. Det kan være produktions- eller handelsvirksomheden selv, som forestår denne transport. Men ofte er det ikke produktions- eller handelsvirksomheden, der selv foretager denne transport fra sted A til sted B, men overlader dette til en selvstændig transportør. Der vil i den forbindelse blive indgået en transportaftale. Denne transportaftale kan afhængig af stedernes beliggenhed enten være en sø-, vej-, jernbane- hhv. lufttransportaftale eller en aftale om kombination af mindst to af de fire transportformer. Den førstnævnte transportaftale betegnes ofte en unimodal transportaftale og den sidstnævnte som en intermodal/multimodal transportaftale. Produktionen af, hhv. handlen med varen kan ske en tid før, at transporten skal foregå. Varen skal derfor opbevares forud for transporten, ligesom den ofte skal opbevares efter transporten, inden den skal (for)bruges. Denne opbevaring kan ske hos produktions- eller handelsvirksomheden selv. Men ofte - og i stadig stigende omfang - vil opbevaringen ske hos en selvstændig terminaloperatør. Der vil den forbindelse blive indgået en opbevarings- /terminalaftale. Det forekommer, at produktionsvirksomheder ikke foretager al produktion eller anden (færdig)behandling af varen, f.eks. samling af komponenter, (butiks)emballering, prismærkning, men overlader det til en selvstændig virksomhed at foretage dette som en value-added-services, d.v.s. logistik (i snæver forstand) (tredjepartslogistik). Der vil i den forbindelse blive indgået en logistikaftale. Da varen under transport er udsat for at kunne bortkomme, blive beskadiget eller forsinket, og da hverken sælger eller køber af varen selv ønsker at påtage sig denne økonomiske risiko, vil varen ofte være forsikret. Der vil i den forbindelse blive indgået en forsikringsaftale. Endelig forekommer det, at produktions- eller handelsvirksomheden har brug for at få finansieret købet. Der vil i den forbindelse blive indgået en finansieringsaftale. Alle disse aftaler indgår som primære aftaler i den kommercielle privatretlige - sammenhæng. 16

19 Købeaftalen er den grundlæggende aftale, som alle de øvrige aftaler udspringer af og har relation til, idet uden en købeaftale ville der ikke være behov for en transportaftale, en terminalaftale etc. Grafisk kan den kommercielle sammenhæng mellem de primære aftaler illustreres med følgende figur: Transport Terminal Forsikring KØB Logistik Finansiering Figur nr. 1: De primære aftaler i den kommercielle sammenhæng Lise Skovby Hver af de primære aftaler i den kommercielle sammenhæng er selvstændige aftaler mellem to parter. Grafiks kan de enkelte primære aftaler og parter i den kommercielle sammenhæng illustreres med følgende figur: Køberen Transportøren Forsikringsgiveren Forsikringstageren Ternimaloperatøren Logistikordregiveren Transportordregiveren Ternimalordregiveren Finansieringsgiveren Finansieringstageren Logistikoperatøren aftale mellem relation til Figur nr. 2: Parterne i de primære aftaler Sælgeren Lise Skovby 17

20 Det forhold, at de primære aftaler i den kommercielle sammenhæng er selvstændige aftaler, kommer bl.a. til udtryk gennem indholdet af det løfte, som en sælger, en transportør, en terminaloperatør, en logistikoperatør (3.partslogistikoperatør (TPL/3PL)), en forsikringsgiver, hhv. en finansieringsgiver afgiver. Ved de primære aftaler i den kommercielle sammenhæng afgiver sælgeren, transportøren, terminaloperatøren, hhv. logistikoperatøren over for køberen, transportordregiveren, terminalordregiveren, hhv. logistikordregiveren løfte om levering af en vare, af en transportydelse, af en terminalydelse, f.eks. opbevaring, hhv. en logistikydelse og har som primær forpligtelse leveringen af varen, transporten, terminalydelsen, f.eks. opbevaringen, hhv. logistikydelsen, f.eks. færdigbearbejdning af varen. Da indholdet af den ydelse, som sælgeren, transportøren, terminaloperatøren, hhv. logistikoperatøren skal opfylde, er andet end en pengeforpligtelse, kan enhver af disse personer med den fællesbetegnelse betegnes som realdebitor. Forsikringsgiveren, hhv. finansieringsgiveren afgiver over for forsikringstageren, hhv. finansieringstageren løfte om levering af en forsikringsydelse, hhv. en finansieringsydelse og har som primære forpligtelse betaling af penge. Selv om indholdet af den ydelse, som forsikringsgiveren, hhv. finansieringsgiveren skal opfylde, er en pengeforpligtelse, er denne ydelse ikke en ydelse, der er modydelse i form af betaling af vederlag. Derfor kan også forsikringsgiveren, hhv. finansieringsgiveren betegnes som realdebitor. Udover den primære forpligtelse kan sælgeren, transportøren, terminaloperatøren, hhv. logistikoperatøren have påtaget sig nogle sekundære forpligtelser over for køberen, transportordregiveren, terminalordregiver, hhv. logistikordregiveren. Disse sekundære pligter, som i forhold til den primære ydelse er selvstændige ydelser, der enten er mere eller mindre sædvanlige led i sælgerens, transportørens etc. ydelse, eller en ydelse, der alene opfyldes efter en opfordring hertil, kan følge af bestemmelser i de love, som regulerer forholdet mellem parterne, f.eks. de særlige transportretlige love, jfr. f.eks. søl. 294, smh.m. søl. 292, stk. 1, 29 om søtransportørens pligt til på afskiberens forlangende at udstede et transportdokument, der indeholder en erkendelse af, at godset er modtaget og kun vil blive udleveret mod dokumentets tilbagelevering (et konnossement). Sekundære forpligtelser kan også være en følge af bestemmelser herom i købeaftalen, transportaftalen etc., jfr. f.eks. CMR og CIM art. 17 om transportørens opkrævning af efterkravsbeløb, NSAB , stk. 1, nr. 3, om mærkning af godset, NSAB , stk. 1, nr. 4, om forsikring af godset, eller NSAB , stk. 1, nr. 1-2, og nr. 5, om fortoldning og andre offentretlige forpligtelser, herunder forhandling med myndigheder eller banker. Både den primære og sekundære forpligtelse må henregnes til realdebitors hovedforpligtelse. Sondringen mellem primære og sekundære forpligtelser går alene på, om der er tale om en ydelse, som er et mere eller mindre sædvanligt led i realdebitors ydelse, eller en ydelse, som kun opfyldes på opfordring. Sondringen mellem primære og sekundære forpligtelser går derimod ikke på, om forpligtelsens formål alene er at tage hensyn til den anden parts interesser og foretage positive handlinger til beskyttelse heraf. 29 Se nærmere bilag 1 med en sammenstilling af de danske og svenske bestemmelser i sølovene. 30 Se nærmere bilag 2 med sammenstilling af de danske bestemmelser i CMR-loven og CMR-konventionen. 18

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010 DSV Incoterms Seminar DSV Horsens November 2010 Incoterms 2010 Dus med DAT og DAP og i øvrigt også med de andre klausuler! 2 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen Og hvad er så

Læs mere

Transportforsikring og Incoterms 2000

Transportforsikring og Incoterms 2000 Transportforsikring og Incoterms 2000 Cargo-ship Internationale varetransporter er - uanset om de foregår til lands, til vands eller i luften - underkastet utallige love, regler, klausuler og konventioner.

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

Fakta om Transportforsikring

Fakta om Transportforsikring Fakta om Transportforsikring At købe og sælge varer, der skal fragtes over en vis strækning, kræver både omtanke og ansvarlighed. Da den økonomiske risiko ikke nødvendigvis ligger hos den, der transporterer,

Læs mere

Fakta om Transportforsikring

Fakta om Transportforsikring Fakta om Transportforsikring At købe og sælge varer, der skal fragtes over en vis strækning, kræver både omtanke og ansvarlighed. Da den økonomiske risiko ikke nødvendigvis ligger hos den, der transporterer,

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Kromann Reumert Advokatfirma Rådhuspladsen 3 8100 Århus C Tlf.: 70 12 12 11 05-11-2003 2 Relevante problemstillinger Gælder CMR-loven? Øgede krav

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Næsten halvdelen af alle forsendelser under transport er utilstrækkeligt forsikret.

TRANSPORTFORSIKRING. Næsten halvdelen af alle forsendelser under transport er utilstrækkeligt forsikret. TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING Næsten halvdelen af alle forsendelser under transport er utilstrækkeligt forsikret. Modtagere og afsendere er ofte ikke klar over, hvad der er på spil, og hvem der

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. oktober 2010 Sag 96/2009 (2. afdeling) Itella Logistics A/S (advokat Jesper Windahl) mod Scandlines A/S (advokat Jørgen Rasch) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært nordisk søretsmøde om Rotterdamkonventionen Mandag den 25. januar 2010, kl. 9.00-14.00

REFERAT. Ekstraordinært nordisk søretsmøde om Rotterdamkonventionen Mandag den 25. januar 2010, kl. 9.00-14.00 REFERAT 26. januar 2010 Vores reference: Sag 200912616 Arkivkode 30.80.21 Center for Maritim Regulering /haa Ekstraordinært nordisk søretsmøde om Rotterdamkonventionen Mandag den 25. januar 2010, kl. 9.00-14.00

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

JURIDISK RISK MANAGEMENT

JURIDISK RISK MANAGEMENT JURIDISK RISK MANAGEMENT Alene kendte risici kan håndteres og alene korrekt håndtering minimerer disse risici v/ advokat Rasmus Køie JURA SOM RISIKOSTYRINGSVÆRKTØJ IDENTIFICERE OPTIMERE RISIKO VURDERE

Læs mere

Handel og markedsføring på Internettet - Juridiske aspekter

Handel og markedsføring på Internettet - Juridiske aspekter Handel og markedsføring på Internettet - Juridiske aspekter IBM den 25. februar 1998 Jan@Trzaskowski.dk Agenda Jura og den moderne teknologi Aftaleindgåelse på Internettet Lov- og forumvalg på Internettet

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg)

SLUTSEDDEL. Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) SLUTSEDDEL Handel med brugt båd mellem private (kontantsalg) Dansk Sejlunion håber, at dette udkast kan være til gavn i forbindelse med indgåelse af aftaler. Der kan naturligvis være individuelle forhold,

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Købs- og Leveringsaftale

Købs- og Leveringsaftale Købs- og Leveringsaftale mellem Svendborg Vejbelysning A/S Centrumpladsen 7 5700 Svendborg og Svendborg Kommune Centrumpladsen 7 5700 Svendborg om vejbelysning i de tidligere Egebjerg og Gudme Kommuner

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

NSAB 2000. b) når han gennem et udtrykkeligt transportløfte eller på anden måde har påtaget sig et transportøransvar (kontraherend transportør).

NSAB 2000. b) når han gennem et udtrykkeligt transportløfte eller på anden måde har påtaget sig et transportøransvar (kontraherend transportør). NSAB 2000 Overenskomst om disse bestemmelser til ikrafttræden den 1. juni 1998 er truffet efter forhandlinger mellem Nordisk Speditørforbund på den ene side og nedenstående organisationer: Danmark: Erhvervenes

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler.

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. VELKOMMEN TIL Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. Som speditør er der nok at se til i hverdagen: transporter skal organiseres, og logistik skal implementeres. I den forbindelse

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Kapitel I: Indledning, teser og formål

Kapitel I: Indledning, teser og formål Kapitel I: Indledning, teser og formål...15 1. Præsentation af emnet...15 2. Afhandlingens teser og formål...16 3. Teserne underbygges...21 3.1. Indledning...21 3.2. Ad tese nr. 2 Forholdet til anden præceptiv

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Djævelen ligger som bekendt i detaljen hvem siger hvad, hvornår og hvorfor? Det søger advokater at fastslå, når tingene er gået galt. Der er dog ingen grund til først at kontakte advokaterne,

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 14 Bilag 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 1. oktober 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen

Læs mere

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision?

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? I krisetider kæmpes der af naturlige årsager lidt mere om pengene, og spørgsmålet om hvorvidt en provision kan inddrages er et væsentligt emne mellem

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Bilag 4. Akademiuddannelse i International Transport og Logistik. 1. Formålet med uddannelsen

Bilag 4. Akademiuddannelse i International Transport og Logistik. 1. Formålet med uddannelsen Bilag 4 Akademiuddannelse i International Transport og Logistik 1. Formålet med uddannelsen Akademiuddannelsen i International Transport og Logistik har til formål at kvalificere den studerende til selvstændigt

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere