Transportret og erhverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transportret og erhverv"

Transkript

1 Transportret og erhverv Kortlægning af transportbarrierer i Øresundsregionen Delrapport 1:2

2

3 Transportret og erhverv STMØ fase 1 Delrapport 1:2

4 2

5 Transportret og erhverv - kortlægning af barrierer i Øresundsregionen Delrapport 1:2 Interreg llla-projektet Strategic Transport Management i Øresundsregionen Lise Skovby 3

6 Transportbarrierer Øresundsregionen delrapport 1:2 Strategic Transport Management i Øresundsregionen Copenhagen Business School Omslag och layout: Rolf Åberg ISSN ISBN Utgivare: Malmö högskola Printed in Sweden Prinfo Team Offset & Media Malmoe Copyright STMØ & Lise Skovby

7 Indhold 1 Indledning Almindelige bemærkninger Baggrund i et Øresundsperspektiv Baggrund i et retligt perspektiv Den kommercielle sammenhæng Almindelige bemærkninger De primære aftaler i den kommercielle sammenhæng De sekundære aftaler i den kommercielle sammenhæng Barrierer i den transportretlige regulering Almindelige bemærkninger Nærmere om aftaleformer ved transport af gods Almindelige bemærkninger om valget af transport- og aftaleformer Nærmere om rejsetransport Nærmere om konsekutiv rejsetransport Nærmere om kvantumstransport Nærmere om tidstransport Leje/leasing af transportmidlet Bare-boat-befragtning/bare-hull-charter Retsvirkningen af transportaftaleformen Nærmere om personerne involveret i transport af gods Almindelige bemærkninger Transportørsiden Transportordregiversiden Nærmere om unimodal og intermodal transport Unimodal transport Successiv unimodal transport Ikke-unimodal transport - Intermodal transport Reglernes baggrund Almindelige bemærkninger De unimodale transporter Intermodal transport Reglernes anvendelsesområde og præceptivitet Almindelige bemærkninger Retsreglernes anvendelsesområde Retsreglernes præceptivitet Transportaftalens indgåelse mv Almindelige bemærkninger Aftalers indgåelse, ugyldighed og uvirksomhed Transportdokumentets betydning Transportaftalens parter Almindelige bemærkninger Transportøren Transportordregiveren Særligt om transportaftalens forpligtelser og misligholdelse Almindelige bemærkninger Nærmere om parternes forpligtelser efter transportaftalen Nærmere om transportørens misligholdelse Transportordregiverens misligholdelse Særligt om transportørens ansvar Almindelige bemærkninger Generelt om ansvar Særligt om transportansvaret Almindelige bemærkninger Nærmere om transportansvaret Transportretlig sammenfatning Barrierer i den terminalretlige regulering Almindelige bemærkninger Stevedoring Reglerne, stevedoreaftalens indgåelse m.v. og stevedoreaftalens parter

8 4.2.2 Særligt om terminaloperatørens ansvar som stevedore Sammenfatning af stevedoring Opbevaring Reglerne, opbevaringsaftalens indgåelse m.v. og opbevaringsaftalens parter Særligt om terminaloperatørens ansvar som opbevarer Sammenfatning af opbevaring Terminalretlig sammenfatning Barrierer i den transportformidlingsretlige regulering Almindelige bemærkninger Særligt om afgrænsningen mellem transportformidleren og transportøren Særligt om afgrænsningen mellem transportformidleren og andre formidlere/rådgivere Spedition Reglerne, speditionsaftalens indgåelse m.v. og speditionsaftalens parter Særligt om speditørens ansvar som transportformidler Sammenfatning af spedtion Skibsmægling Reglerne, skibsmæglingsaftalens indgåelse m.v. og skibsmæglingsaftalens parter Særligt om skibsmæglerens ansvar som transportformidler Sammenfatning af skibsmægling Transportformidlingsretlig sammenfatning Barrierer i den øvrige transportrelaterede retlige regulering Almindelige bemærkninger Særligt om ejendomsretten betydning for transport og logistik Almindelige bemærkninger Kort om ejendomsrettens overgang Sammenfatning af barrierer i den transportrelaterede retlige regulering og regelharmonisering og modernisering Almindelige bemærkninger SWOT-analyse Bilag 1 - Sammenstilling af dansk sølov og svensk sjölag (uddrag) Bilag 2 - Sammenstilling af CMR-lov og CMR-konvention Figurfortegnelse Figur nr. 1: De primære aftaler i den kommercielle sammenhæng Figur nr. 2: Parterne i de primære aftaler Figur nr. 3: Retsstilling som debitor og kreditor med tilknyttede ydelser Figur nr. 4: De sekundære aftaler i den kommercielle sammenhæng Figur nr. 5: Parterne i den sekundære aftaler Figur nr. 6: Transportaftalens parter og personer involveret i transport Figur nr. 7: Successive transportaftaler (én og samme transportaftale) Figur nr. 8: Ikke-successive transportaftaler (flere transportaftaler) Figur nr. 9: Transportansvar Figur nr. 10: Personer ved ejendomsretten overgang Figur nr.11: Konflikter ved ejendomsretten overgang

9 Forord Strategic Transport Management i Øresundsregionen handler om gennem nedbrydelse af transportrelaterede barrierer at sikre og øge integrationen på tværs af grænserne mellem Danmark og Sverige i Øresundsregionen med det formål at styrke den økonomiske og sociale udvikling i Øresundsregionen og dermed styrke Øresundsregionens internationale konkurrenceevne. En opnåelse af dette formål skal ske gennem en kortlægning af de eksisterende transportrelaterede barrierer, som skal danne grundlag for det videre arbejde med at nedbryde disse, og gennem udvikling af metoder og procedurer, som skal sikre, at nye barrierer ikke opstår i takt med, at de gamle forsvinder. Dette arbejde skal samtidig danne grundlag for nyt undervisningsmateriale for og ny kandidatundervisning i Strategic Transport Management, der kan udbydes på universiteterne i Øresundsregionen under Øresundsuniversitet. Derved sikres det, at beslutningstagere i fremtiden får en bredt funderet tværfaglig viden om betydningen og forekomsten af transportrelaterede barrierer i Øresundsregionen, samt hvorledes disse transportrelaterede barrierer gennem optimal bæredygtig Transport Management kan minimeres eller elimineres. I denne rapport om Transportret og erhverv foretages undersøgelser og beskrivelser af, hvilke barrierer der opstår i relation til lovgivningen og den retlige regulering i øvrigt, som har betydning for logistik og transport af gods i og imellem landene i Øresundsregionen samt til og fra disse lande. På STMØ-projektets vegne vil vi gerne takke alle, som har bidraget til, at udarbejdelsen af denne rapport blev mulig, samt takke Interreg IIIA Øresundsregionen, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling samt andre, der gennem økonomisk støtte har muliggjort STMØprojektet. Jeg, Lise Skovby, vil også særligt takke Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi, CBS, som har gjort det muligt for mig at deltage i dette projekt. København og Malmö Tage Skjøtt-Larsen og Lise Skovby 7

10 8

11 1 Indledning 1.1 Almindelige bemærkninger Rapporten Transportret og erhverv er en af fire rapporter, der udarbejdes i fase 1 i projektet Strategis Transport Management i Øresundsregionen (STMØ). STMØ-projektet er et projekt under EU s INTEREG IIIA ordning 1, der har som målsætning at sikre samarbejde mellem regioner på tværs af grænser. Det søges via INTERREG IIIA at fremme samarbejde inden for: udvikling af by-, land- og kystområder, infrastruktur, iværksætterkultur, turisme, uddannelse, integration på arbejdsmarkedet, sundhedsvæsen, miljøbeskyttelse samt juridisk og administrativt samarbejde. 2 STMØ-projektet forløber over tre faser, og det søger at identificere barrierer og deres forudsætninger samt at finde og udbrede et løsningsrum for disse. De fire rapporter, der foreligger efter fase 1, skal tilsammen danne overblik over, hvilke barrierer der findes inden for de definerede indsatsområder. Disse områder spænder over forskellige aspekter inden for transport mht. økonomi, jura, teknologi og erhvervsliv etc. 3. Den samlede kortlægning af de eksisterende barrierer skal danne grundlag for det videre arbejde med at udvikle metoder og procedurer, som kan bidrage til at fjerne eller formindske de eksisterende barrierer, og som sikrer at nye barrierer ikke opstår i takt med at de gamle forsvinder. Dette søges gjort i STMØ-projektets 2. og 3. fase ved at etablerer løsningsforslag. Dette skal slutteligt munde ud i nyt undervisningsmateriale og undervisning, der kan udbydes under Øresundsuniversitet. Materialet i STMØ skal være med til at sikre at planlæggere i Øresundsregionen har en bredt funderet viden om betydningen og forekomsten af transportrelaterede barrierer samt hvorledes disse kan minimeres eller elimineres Baggrund i et Øresundsperspektiv Efter etableringen af broen over Øresund, er der skabt gode muligheder for udviklingen af en Øresundsregion gennem en sammenbinding af hhv. København og Malmø, Hovedstadsområdet og Skåne, Danmark og Sverige. Disse muligheder har medført og vil forsat medføre - ændringer i logistik- og transportmønstre, som alle er tæt knyttede til niveauet af Øresundsintegrationen. Niveauet af Øresundsintegrationen vil derfor kunne tænkes at få indflydelse på den lovgivning og den retlige regulering i øvrigt, som har betydning for logistik og transport af gods i Øresundsregionen samt til, hhv. fra Øresundsregionen Samarbejde på tværs af grænser og regioner støttes af EU der søger at styrke en balanceret udvikling indenfor EU. Til gennemførelse af dette anvendes INTERREG - programmet, der består af tre dele: * INTERREG A omfatter samarbejde mellem grænseregioner * INTERREG B omfatter transnationalt samarbejde * INTERREG C omfatter interregionalt samarbejde Det overordnede mål for INTERREG IIIA Öresundsregionen er, at regionen skal blive en af EU s mest integrerede og funktionelle grænseregioner, jfr. Øresundskomiteen: Interreg Et EU-program som fremmer udviklingen i Øresundsregionen, Europa-kommissionen: 1. Interreg III, ved Europa-kommissionens repræsentation i Danmark. De fire rapporter vil omhandle områderne: 1) Transportlogistik, teknologi og erhverv, 2) Transportret og erhverv, 3) Transportstruktur og økonomi og samt 4) Transportnet, planlægning, miljø og trafiksikkerhed. Strategic Transport Management i Øresundsregionen STMØ, ansøgning og Short description i English, 9

12 Der har hverken før og efter Øresundsbroens etablering været foretaget undersøgelse eller beskrivelser af, hvilke barrierer der kunne opstå i relation lovgivningen og den retlige regulering i øvrigt, som har betydning for logistik og transport af gods, ligesom der heller ikke er foretaget undersøgelser eller beskrivelser af, hvilken udvikling der kunne forventes på dette område. Der findes derfor ingen beskrivelser af Øresundsintegrationens omfang, muligheder og barrierer med hensyn til den retlige regulering af logistik og transport af gods. 1.3 Baggrund i et retligt perspektiv De retlige barrierer for optimal bæredygtig Transport Management kan give sig udslag på mange måder. Lovgivningen og den retlige regulering i øvrigt af transport omhandler både transport af gods og af personer, ligesom lovgivningen for disse områder omhandler både forholdet mellem myndighederne og erhvervet (de personer, som forestår transport mv. af gods, hhv. personer) og forholdet mellem parterne (de personer, som indgår aftaler om transport m.v.). De samfundsmæssige krav til ikke mindst transport- og logistikerhvervet er i takt med udviklingen og væksten af person- og godstransporten og i takt med en øget - både national og international regulering, herunder krav om en bæredygtig udvikling, blevet stadig mere omfattende. Dette fremgår blandt andet af CEMT: Substainable Transport Policies, 2000, 5 Europa Kommissionen: Den europæiske transportpolitik frem til De svære valg, 2001, 6 Banverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Vägverket: Trafikverkens miljörapport år 2000, 2001, 7 Godstransportdelegationen: Godstransporter för tillväxt - en hållbar strategi, 2001, (SOU 2001:61, del A 8 og del B 9 ), Erhvervs- og Boligstyrelsen: Transport - en erhvervsanalyse, 2002, 10 Arbetsgruppen för Hållbar mobilitet transportsektorn Nordisk Råds rapport: Fordeling mellem transportformerne - en eksempelsamling, 2003, 11 Økonomi- og Erhvervsministeriet, Trafikministeriet og Miljøministeriet: Godstransport, Godstransportdelegationen: Godstransporter - noder och länkar i samspel, 2004 (SOU 2004:76, del A 13 og del B 14 ) og Nasjonal transportplan , 2004 (St.meld. nr. 24 ( ) 15 ). Begrebet bæredygtighed og bæredygtig udvikling har også ændret sig i takt med udviklingen. Begrebet "bæredygtig udvikling" er ikke et entydigt eller statisk begreb, men må anses for at have undergået en udvikling fra 1987 i Brundtland-kommissionens rapport: Vores Fælles Fremtiden (Our Common Future), hvor hensynet (alene) til miljøet var det fremtrædende spørgsmål for "bæredygtig udvikling", til 2002 i Johannesburg-erklæringen om det fremtidige arbejde med at opnå bæredygtig udvikling og i handlingsplanen vedtaget på Verdenstopmødet i Johannesburg i 2002 om Bæredygtig udvikling (World Summit on Substainable Development (WSSD)), 16 hvor integration mellem sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn er de fremtrædende spørgsmål for en "bæredygtig udvikling". Se også Meddelelse fra Kommissionen: En bæredygtig udvikling i Europa for en bedre verden: En EUstrategi for bæredygtig udvikling (A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy

13 for Sustainable Development, 2002) 17 og Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: 2005-revision af EU s strategi for bæredygtig udvikling: første status og fremtidige retningslinjer (The 2005 Review of the EU Sustainable Development Strategy: Initial Stocktaking and Future Orientations) ((KOM2005) 37 endelig), 18 hvor også hensyn til terror, navnlig på baggrund af hændelserne den 11. september 2001 i USA og den 11. marts 2004 i Madrid, medtages. Selv om den del af den retlige regulering, som omhandler forholdet mellem myndighederne og erhvervet (det offentligretlige forhold), er meget afgørende for optimal bæredygtig Transport Management, ikke mindst den del af den offentligretlige regulering, som angår erhvervets rammevilkår i forbindelse med reglerne om markedsadgangen og retten til at udføre godstransport, f.eks. reglerne om retten til at udføre godskørsel på vej 19 og reglerne om arbejdsvilkår, herunder køre- og hviletidsregler, 20 men også den del af den offentligretlige regulering som angår infrastrukturen, herunder den mere tekniske regulering heraf, f.eks. reglerne om havnesikring, 21 og selv om det offentligretlige forhold er meget afgørende for en bæredygtig, ikke mindst miljørigtig, integrationen i Øresundsregionen, ikke mindst når denne retlige regulering indebærer forskellige rammevilkår for erhvervet i Danmark, hhv. Sverige, vil denne rapport ikke eller kun i begrænset omfang omhandle disse offentligretlige forhold. En del af disse offentligretlige reguleringer er i Danmark og Sverige baseret på EUreguleringer, mens andre reguleringer er nationale reguleringer. Men fælles for disse reguleringer, navnlig de tekniske og infrastrukturelle reguleringer, er, at de vanskeligt på kort sigt kan ændres, idet dette vil kræve store økonomiske investeringer. Dette er baggrunden for udeladelse i denne rapport og dermed begrænsningen af rapporten. Men hertil kommer, at overtrædelse af mange af de offentligretlige reguleringer er strafferetligt sanktioneret, hvilket er meget afhængig af den øvrige nationale strafferetlige regulering og syn herpå, og derfor heller ikke på kort sigt kan ændres væsentligt. Selv om transport af personer (persontrafik) er meget afgørende for integrationen i Øresundsregionen, og selv om optimal bæredygtig Transport Management i lige så høj grad vedrører eller kan vedrøre såvel persontrafik som godstransport, vil denne rapport fokusere på forhold i forbindelse med transport af gods (godstransport), således at transport af personer (persontrafik) alene er medtaget i begrænset omfang og behandles alene i det omfang, det er væsentligt for at belyse godstransportens vilkår, hhv. har en væsentlig betydning for godstransporten. Baggrunden for denne begrænsning er, at de forhold, som har betydning for optimal bæredygtig Transport Management ved persontrafik på det retlige område adskiller sig væsentligt fra de forhold, som har betydning for optimal bæredygtig Transport Management ved godstransport. Men hertil kommer, at den globalisering og internationalisering, som er sket i de sidste årtier, og som er en afgørende faktor for den økonomiske udvikling, i højere grad indebærer transport af gods end transport af personer. Endelig er indholdet af denne rapport efter titlen Transportret og erhverv, hvilket i højere grad vedrører godstransport end 17 samt Jfr. bekendtgørelse nr. 108 af 19. februar 2003 af lov om godskørsel med senere ændringer ( hhv. Yrkestrafiklag (1998:490) ( 20 Jfr. bekendtgørelse nr. 688 af 29. juni 2005 om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport med senere ændringer ( hhv. Förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. ( 21 Jfr. Bekendtgørelse nr. 144 af 8. marts 2004 om sikring af havnefaciliteter ( hhv. Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd den 22. juni 2004 (SJÖFS 2004:13) ( 11

14 persontrafik, idet meget lidt godstransport udføres som led i ikke-erhvervsmæssig transport, mens persontrafikken i langt højere grad udføres som ikke-erhvervsmæssig transport. Men den metode, som udvikles i forbindelse med godstransport, vil kunne anvendes ved undersøgelse af retlige barrierer ved persontrafik. Denne rapport vil derfor i det væsentligste behandle den del af godstransporten, som angår forholdet mellem parterne, d.v.s. det privatretlige forhold, f.eks. om ansvar og ansvarsbegrænsning i forbindelse med bortkomst eller beskadigelse af gods. Denne rapport vil behandle en del af de reguleringer, som har væsentlig betydning for transport af gods og for transportrelaterede ydelser, og som indebærer barrierer for en fortsat forøget udvikling af samhandlen. Lovgivningen og den retlige regulering i øvrigt på det område, som har betydning for logistik og transport og transportrelaterede virksomheder, tager ikke højde for den kompleksitet og den udvikling, som er sket og stadigvæk vil ske i fremtiden med hensyn til logistik og transport af gods. Således er væsentlige dele af den retlige regulering baseret på regler, som er tilblevet fra 1890'erne til 1930'erne. Endvidere indebærer udviklingen en række problemer i relation til de aftaler (kontrakter), som virksomhederne inden for produktion, handel, logistik og transport indgår, herunder de mange standardbestemmelser og almindelige betingelser, som er udarbejdet af virksomheder og brancheorganisationer, og som er udarbejdet på baggrund af de mere traditionelle produktions-, handels- og transportfunktioner. 22 Derved kan hverken parterne i produktion, handel, logistik og transport af gods, herunder parterne i en transportrelateret virksomhed eller andre, for hvem viden om logistik og transport har betydning, 23 få overblik over de risici, som indgåelsen af de pågældende aftaler indebærer. Dette medfører, at parterne ikke er i stand til at handle proaktiv, og dermed ikke i stand til - i det omfang dette ikke forhindres af præceptive bestemmelser - at minimere de retlige risici. Dette kan ikke alene modvirke andre hensyn, herunder miljø- og mobilitetshensyn, og ønsker, f.eks. ønsket om overflytning af gods fra landevejstransport til søtransport, ikke mindst til nærskibssøfart, men det er også egnet til en konkurrencefordrejning/-forvridning mellem transportformerne. Se nærmere f.eks. EU s hvidbog: Den europæiske transportpolitik frem til De svære valg, , van Miert rapport: High Level Group on the Trans-European Transport Network Report, , og Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Energi og Transport, Maritime Transport and Intermodality, Consultation Paper: Freight Integrator Action Plan Supporting the organisers of intermodal freight transport, , samt Integrated Services in the Intermodal Chain (ISIC) - Final Reports: Task B: Intermodal liability and documentation Transportfunktioner skal i denne sammenhæng forstås i bred forstand, d.v.s. ikke alene den egentlige transport, men også transportrelateret virksomhed, f.eks. terminalvirksomhed og transportformidling. 23 Som eksempel herpå kan nævnes de forsikringsselskaber, som forestår transport-, hhv. vareforsikring

15 Disse forhold indebærer, at en del af de retlige reguleringer vil kunne opfattes som retlige handelshindringer, som ikke alene påvirker konkurrencen, men også påvirker mobiliteten, hhv. integrationen mellem de forskellige transportformer. Derfor er den retlige regulering af afgørende betydning, idet denne regulering i det omfang, der er forskellige bestemmelser vedrørende det samme forhold, vil indebære en hindring barrierer for transportens gennemførelse og dermed også for samhandlen. Denne rapport skal undersøge de retlige forskelle i nordiske, navnlig dansk, henholdsvis svensk ret, som gælder henholdsvis for transportret (d.v.s. den retlige regulering af transport af gods), for terminalret (d.v.s. den retlige regulering af opbevaring af gods), logistikret (d.v.s. den retlige regulering af den værdiskabelse, som sker i forbindelse med logistikydelser value-added-service ) og for transportformidlingsret (d.v.s. den retlige regulering af formidling af transportaftaler) med henblik på at undersøge og behandle de retlige barrierer, som disse regelsæt indebærer for optimal bæredygtig Transport Management. Dette vil blandt andet indebære en undersøgelse de retlige forskelle i nordiske, navnlig dansk, henholdsvis svensk ret, som gælder for obligations- og ejendomsret i relation til logistik og transport af gods. Den gældende retlige regulering behandler alene transport af gods, henholdsvis opbevaring af gods, ligesom den gældende retlige regulering behandler transport og transportrelaterede ydelser ud fra nogle traditionelle retlige synsvinkler, der ikke svarer til de behov og krav, som virksomhederne inden for produktion, handel, logistik og transport dels har, dels må stille ved anvendelse af allerede eksisterende Transport Management metoder, dels må stille ved en anvendelse af nye forskningsbaserede metoder og modeller, dels må stille til et innovativt og hensigtsmæssigt forretningskoncept. Forandringer i logistik- og transporterhvervets funktion i retning af at deltage i og varetage effektive sammenhængende produktions-, handels- og transportsystemer stiller således helt nye krav til den retlige regulering. Selv om de transportretlige spørgsmål om transportørens sikkerhedsrettigheder i et vist omfang er reguleret i visse internationale konventioner, og selv om disse konventioner i det væsentligste er den regulering, som den danske og svenske regulering heraf er baseret på, vil dette ejendomsretlige spørgsmål på grund af de øvrige forskelle i dansk og svensk ejendomsretlige regulering være af væsentlig betydning for en samlet integration for produktion, handel, logistik og transport af gods i samt til og fra Øresundsregionen og for placering af hubs i Øresunds-regionen til brug for og som led i Supply Chain samt de logistikydelser ( value-added-services ) som opfyldes i en sådan hub. Ved den nærmere fastlæggelse af de retlige barrierer for optimal bæredygtigt Transport Management må der henses til, at de retlige barrierer opstår/består på flere niveauer. Der vil således kunne være retlige barrierer mellem aftalerne i den kommercielle sammenhæng, ligesom der vil kunne være retlige barrierer ikke alene mellem aftalerne om transport, logistik og terminaloperation, men også mellem de aftaler, som angår transport, d.v.s. sø-, vej-, jernbane- og lufttransportaftalerne samt de intermodale transportaftaler. Endelig vil der også i varierende omfang kunne være retlige barrierer mellem dansk og svensk ret. Det er disse retlige barrierer, som nærmere beskrives i det følgende. 13

16 Denne rapport vil ikke indeholde en fuldstændig komparativ undersøgelse af den privatretlige regulering af transport af gods og dertilhørende transportrelaterede ydelser, men alene en fremhævelse af væsentlige forskelle i den retlige regulering af transport af gods. Heri indgår navnlig en undersøgelse af væsentlige forskelle i ansvarsreguleringen af international transport af gods. En sådan ansvarsregulering omfatter ikke alene ansvarsgrundlag, men også erstatningsbegrænsning, både i form af særlige erstatningsberegningsregler, som ikke tager udgangspunkt i det individuelle, kausale og adækvate tab, men i standardberegningsregler, f.eks. godsets værdi, og i form af egentlige maksimalerstatninger. 14

17 2 Den kommercielle sammenhæng 2.1 Almindelige bemærkninger Virksomheder, som beskæftiger sig med produktion og handel, hhv. produktions- og handelsforsyningskæder (Production Supply Chain), skal som led i Risk Management og dermed som led i Transport Management kunne identificere, analysere og vurdere de faktiske og de dertil knyttede retlige risici. Det samme gælder for de virksomheder, som beskæftiger sig med logistik og transport, samt transportrelaterede ydelser, hhv. logistik- og transportforsyningskæder (Logistic and Transportation Supply Chain). Derfor vil legal Risk Management udgøre en væsentlig del af optimal bæredygtigt Transport Management. Optimal bæredygtig Transport Management forudsætter, at der er sammenhæng mellem de enkelte aftaler, eller at der skabes en sammenhæng og et samspil og ikke modspil mellem dels mellem de enkelte aftaler, dels mellem transportformerne. Derved kan barriererne for Optimal bæredygtig Transport Management undgås eller formindskes. Dette gælder ikke alene for aftalerne om transport af gods, 28 men også den aftale, der er grundlaget for indgåelse af en transportaftale (købeaftalen), samt de øvrige aftaler, som har betydning for og indgår som led i en samhandel. Disse aftaler kan med et fællesbegreb betegnes som aftalerne i den kommercielle sammenhæng. En manglende sammenhæng mellem aftalerne i den kommercielle sammenhæng vil fungere som barriere, enten fordi parterne ved aftalens indgåelse, i det omfang dette ikke forhindres af en præceptiv lovgivning, i aftalerne bliver eller bør blive nødt til for at undgå konflikter ved at træffe aftale til forebyggelse af den manglende sammenhæng, eller fordi parterne i modsat fald ved en manglende forebyggende foranstaltning på et senere tidspunkt vil kunne blive udsat for konflikter i anledning af den manglende sammenhæng. I begge tilfælde vil barriererne komme til at indebære økonomiske virkninger, enten som følge af omkostninger til forebyggelse af konflikter, eller som følge af omkostninger til løsning af allerede opståede konflikter. De aftaler, som indgår i den kommercielle sammenhæng, kan enten være aftaler, som direkte angår varen/godset, f.eks. køb af varer eller transport af gods, eller være aftaler, som indirekte angår varen/godset, f.eks. formidling, hhv. rådgivning og lignende af de aftaler, som direkte angår varen/godset. Den første type aftale kan betegnes som de primære aftaler i den kommercielle sammenhæng, idet en eller flere af disse aftaler altid indgår i den kommercielle sammenhæng. Den sidstnævnte type aftale kan betegnes som de sekundære aftaler i den kommercielle sammenhæng, idet disse aftaler indgår som mere eller mindre sædvanlige led i den kommercielle sammenhæng. 28 Jfr. nærmere nr og nr om aftalerne i den transportretlige regulering. 15

18 2.2 De primære aftaler i den kommercielle sammenhæng I almindelighed skal en produktionsvirksomhed ikke selv (for)bruge de varer, som den producerer, men skal sælge varen til en anden virksomhed. Det samme gælder, når en handelsvirksomhed videresælger en vare enten til en anden handelsvirksomhed (B2B) eller til en forbruger (B2C). Der vil den forbindelse blive indgået en købeaftale. Den retlige regulering af købeaftalen er væsentlig forskellig, afhængig af, om der foreligger et erhvervskøb eller et forbrugerkøb. Således gælder den internationale købelov, som er udarbejdet på grundlag af De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb, undertegnet i Wien, den 11. april 1980 (United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods - CISG), og som er ratificeret af både Danmark og Sverige både, alene erhvervskøb. Derudover er der en meget væsentlig forskel på de køberetlige reglers præceptivitet, idet erhvervskøb alene er undergivet en deklaratorisk regulering, mens forbrugerkøb i det væsentligste er undergivet en præceptiv regulering, som ikke kan fraviges til ugunst for forbrugeren (d.v.s. beskyttelsespræceptiv ). Disse forskelle vil også få betydning for de afledede aftaler, f.eks. transportaftalerne. Når en produktions- eller handelsvirksomhed beliggende på sted A har solgt varer til en anden virksomhed, og disse varer skal (for)bruges på et andet sted B, må der nødvendigvis ske en transport af godset fra sted A til sted B. Det kan være produktions- eller handelsvirksomheden selv, som forestår denne transport. Men ofte er det ikke produktions- eller handelsvirksomheden, der selv foretager denne transport fra sted A til sted B, men overlader dette til en selvstændig transportør. Der vil i den forbindelse blive indgået en transportaftale. Denne transportaftale kan afhængig af stedernes beliggenhed enten være en sø-, vej-, jernbane- hhv. lufttransportaftale eller en aftale om kombination af mindst to af de fire transportformer. Den førstnævnte transportaftale betegnes ofte en unimodal transportaftale og den sidstnævnte som en intermodal/multimodal transportaftale. Produktionen af, hhv. handlen med varen kan ske en tid før, at transporten skal foregå. Varen skal derfor opbevares forud for transporten, ligesom den ofte skal opbevares efter transporten, inden den skal (for)bruges. Denne opbevaring kan ske hos produktions- eller handelsvirksomheden selv. Men ofte - og i stadig stigende omfang - vil opbevaringen ske hos en selvstændig terminaloperatør. Der vil den forbindelse blive indgået en opbevarings- /terminalaftale. Det forekommer, at produktionsvirksomheder ikke foretager al produktion eller anden (færdig)behandling af varen, f.eks. samling af komponenter, (butiks)emballering, prismærkning, men overlader det til en selvstændig virksomhed at foretage dette som en value-added-services, d.v.s. logistik (i snæver forstand) (tredjepartslogistik). Der vil i den forbindelse blive indgået en logistikaftale. Da varen under transport er udsat for at kunne bortkomme, blive beskadiget eller forsinket, og da hverken sælger eller køber af varen selv ønsker at påtage sig denne økonomiske risiko, vil varen ofte være forsikret. Der vil i den forbindelse blive indgået en forsikringsaftale. Endelig forekommer det, at produktions- eller handelsvirksomheden har brug for at få finansieret købet. Der vil i den forbindelse blive indgået en finansieringsaftale. Alle disse aftaler indgår som primære aftaler i den kommercielle privatretlige - sammenhæng. 16

19 Købeaftalen er den grundlæggende aftale, som alle de øvrige aftaler udspringer af og har relation til, idet uden en købeaftale ville der ikke være behov for en transportaftale, en terminalaftale etc. Grafisk kan den kommercielle sammenhæng mellem de primære aftaler illustreres med følgende figur: Transport Terminal Forsikring KØB Logistik Finansiering Figur nr. 1: De primære aftaler i den kommercielle sammenhæng Lise Skovby Hver af de primære aftaler i den kommercielle sammenhæng er selvstændige aftaler mellem to parter. Grafiks kan de enkelte primære aftaler og parter i den kommercielle sammenhæng illustreres med følgende figur: Køberen Transportøren Forsikringsgiveren Forsikringstageren Ternimaloperatøren Logistikordregiveren Transportordregiveren Ternimalordregiveren Finansieringsgiveren Finansieringstageren Logistikoperatøren aftale mellem relation til Figur nr. 2: Parterne i de primære aftaler Sælgeren Lise Skovby 17

20 Det forhold, at de primære aftaler i den kommercielle sammenhæng er selvstændige aftaler, kommer bl.a. til udtryk gennem indholdet af det løfte, som en sælger, en transportør, en terminaloperatør, en logistikoperatør (3.partslogistikoperatør (TPL/3PL)), en forsikringsgiver, hhv. en finansieringsgiver afgiver. Ved de primære aftaler i den kommercielle sammenhæng afgiver sælgeren, transportøren, terminaloperatøren, hhv. logistikoperatøren over for køberen, transportordregiveren, terminalordregiveren, hhv. logistikordregiveren løfte om levering af en vare, af en transportydelse, af en terminalydelse, f.eks. opbevaring, hhv. en logistikydelse og har som primær forpligtelse leveringen af varen, transporten, terminalydelsen, f.eks. opbevaringen, hhv. logistikydelsen, f.eks. færdigbearbejdning af varen. Da indholdet af den ydelse, som sælgeren, transportøren, terminaloperatøren, hhv. logistikoperatøren skal opfylde, er andet end en pengeforpligtelse, kan enhver af disse personer med den fællesbetegnelse betegnes som realdebitor. Forsikringsgiveren, hhv. finansieringsgiveren afgiver over for forsikringstageren, hhv. finansieringstageren løfte om levering af en forsikringsydelse, hhv. en finansieringsydelse og har som primære forpligtelse betaling af penge. Selv om indholdet af den ydelse, som forsikringsgiveren, hhv. finansieringsgiveren skal opfylde, er en pengeforpligtelse, er denne ydelse ikke en ydelse, der er modydelse i form af betaling af vederlag. Derfor kan også forsikringsgiveren, hhv. finansieringsgiveren betegnes som realdebitor. Udover den primære forpligtelse kan sælgeren, transportøren, terminaloperatøren, hhv. logistikoperatøren have påtaget sig nogle sekundære forpligtelser over for køberen, transportordregiveren, terminalordregiver, hhv. logistikordregiveren. Disse sekundære pligter, som i forhold til den primære ydelse er selvstændige ydelser, der enten er mere eller mindre sædvanlige led i sælgerens, transportørens etc. ydelse, eller en ydelse, der alene opfyldes efter en opfordring hertil, kan følge af bestemmelser i de love, som regulerer forholdet mellem parterne, f.eks. de særlige transportretlige love, jfr. f.eks. søl. 294, smh.m. søl. 292, stk. 1, 29 om søtransportørens pligt til på afskiberens forlangende at udstede et transportdokument, der indeholder en erkendelse af, at godset er modtaget og kun vil blive udleveret mod dokumentets tilbagelevering (et konnossement). Sekundære forpligtelser kan også være en følge af bestemmelser herom i købeaftalen, transportaftalen etc., jfr. f.eks. CMR og CIM art. 17 om transportørens opkrævning af efterkravsbeløb, NSAB , stk. 1, nr. 3, om mærkning af godset, NSAB , stk. 1, nr. 4, om forsikring af godset, eller NSAB , stk. 1, nr. 1-2, og nr. 5, om fortoldning og andre offentretlige forpligtelser, herunder forhandling med myndigheder eller banker. Både den primære og sekundære forpligtelse må henregnes til realdebitors hovedforpligtelse. Sondringen mellem primære og sekundære forpligtelser går alene på, om der er tale om en ydelse, som er et mere eller mindre sædvanligt led i realdebitors ydelse, eller en ydelse, som kun opfyldes på opfordring. Sondringen mellem primære og sekundære forpligtelser går derimod ikke på, om forpligtelsens formål alene er at tage hensyn til den anden parts interesser og foretage positive handlinger til beskyttelse heraf. 29 Se nærmere bilag 1 med en sammenstilling af de danske og svenske bestemmelser i sølovene. 30 Se nærmere bilag 2 med sammenstilling af de danske bestemmelser i CMR-loven og CMR-konventionen. 18

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010 DSV Incoterms Seminar DSV Horsens November 2010 Incoterms 2010 Dus med DAT og DAP og i øvrigt også med de andre klausuler! 2 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen Og hvad er så

Læs mere

Transport- og logistikkontrakter. Ved advokat Louise Lundsby Wessel

Transport- og logistikkontrakter. Ved advokat Louise Lundsby Wessel Transport- og logistikkontrakter Ved advokat Louise Lundsby Wessel 2 Samspillet mellem handelskæden og transportkæden Sælger Køber Transportkunde Transportør (kontraherende/udførende) Transportør (kontraherende/udførende)

Læs mere

DSV Incoterms Seminar. DSV Brøndby November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Brøndby November 2010 DSV Incoterms Seminar DSV Brøndby November 2010 HVAD ER INCOTERMS? OPRINDELSE OG HISTORIK Udarbejdet af Det Internationale Handelskammer - ICC Udarbejdet første gang i 1936 Siden revideret 7 gange 2 DSV

Læs mere

Transportforsikring og Incoterms 2000

Transportforsikring og Incoterms 2000 Transportforsikring og Incoterms 2000 Cargo-ship Internationale varetransporter er - uanset om de foregår til lands, til vands eller i luften - underkastet utallige love, regler, klausuler og konventioner.

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden

Nyt Teknisk Forlag Logistik i virksomheden 1 2 3 4 5 6 7 8 Fig. 8.1 Eksempel på en lang distributionskæde. 1 2 3 Fig. 8.2 Eksempel på kort distributionskæde. Fig. 8.3 Eksempel på transportzoner. Transportmarked Traditionelt Moderne Indsatsområde

Læs mere

Fakta om Transportforsikring

Fakta om Transportforsikring Fakta om Transportforsikring At købe og sælge varer, der skal fragtes over en vis strækning, kræver både omtanke og ansvarlighed. Da den økonomiske risiko ikke nødvendigvis ligger hos den, der transporterer,

Læs mere

Gensidigt løfte. Varer/ydelse. Penge/modydelse. ig. 7.1 To aftaleparter der indgår en aftale om udveksling af ydelser.

Gensidigt løfte. Varer/ydelse. Penge/modydelse. ig. 7.1 To aftaleparter der indgår en aftale om udveksling af ydelser. ig. 7.2 Oversigt over samspillet mellem aftaleloven og købeloven. Gensidigt løfte Varer/ydelse Sælger Penge/modydelse Køber ig. 7.1 To aftaleparter der indgår en aftale om udveksling af ydelser. ette kapitel

Læs mere

Fakta om Transportforsikring

Fakta om Transportforsikring Fakta om Transportforsikring At købe og sælge varer, der skal fragtes over en vis strækning, kræver både omtanke og ansvarlighed. Da den økonomiske risiko ikke nødvendigvis ligger hos den, der transporterer,

Læs mere

Fælles spilleregler fra dør til dør - nye multimodale transportregler

Fælles spilleregler fra dør til dør - nye multimodale transportregler Fælles spilleregler fra dør til dør - nye multimodale transportregler Advokat Per Vestergaard Pedersen Bech-Bruun Dragsted Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. 72 27 00 00 Fax 72 27 00 27 www.bechbruundragsted.com

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Transportretligvoldgift

Transportretligvoldgift Transportretligvoldgift Voldgiftens dag den 28. november 2013 ved advokat Jes Anker Mikkelsen 2 Facts Voldgiftsinstituttet: Omkring 4 transportretlige sager om året (ca. 3 % af alle sager) Oslo: Størstedelen

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

ROTTERDAMREGLERNE - fra et redersynspunkt. Kaare Christoffersen Maersk Line

ROTTERDAMREGLERNE - fra et redersynspunkt. Kaare Christoffersen Maersk Line ROTTERDAMREGLERNE - fra et redersynspunkt Kaare Christoffersen Maersk Line Oversigt I. Maersk Line II. Maersk Line s virkeområde De gældende regler for transport af gods til søs De gældende søretlige regelregimer

Læs mere

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber

Skyldforhold. Obligationsrettens grundbegreber Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber Erik Werlauff Skyldforhold Obligationsrettens grundbegreber 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Erik Werlauff Skyldforhold Obliationsrettens

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Køberet. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo

Køberet. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Køberet Jura for kortere videregående uddannelser Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Forord Dette e-kapitel er er en del af en kapitelserie, der bredt dækker de juridiske emner, der er relevante for

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

NOTAT. Sølovsudvalgets 4. betænkning om aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne)

NOTAT. Sølovsudvalgets 4. betænkning om aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne) NOTAT 12. juni 2012 Vores reference: Sag 201201527 Arkivkode 31.70.01 JUS /snr Sølovsudvalgets 4. betænkning om aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne) Indledning FN

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes

Læs mere

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Kromann Reumert Advokatfirma Rådhuspladsen 3 8100 Århus C Tlf.: 70 12 12 11 05-11-2003 2 Relevante problemstillinger Gælder CMR-loven? Øgede krav

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande.

Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande. Handel med udlandet 1. Indledning Et internationalt køb kan kort beskrives som en aftale om køb mellem erhvervsdrivende, der har forretningssteder i forskellige lande. I et overraskende stort antal tilfælde

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

JURIDISK RISK MANAGEMENT

JURIDISK RISK MANAGEMENT JURIDISK RISK MANAGEMENT Alene kendte risici kan håndteres og alene korrekt håndtering minimerer disse risici v/ advokat Rasmus Køie JURA SOM RISIKOSTYRINGSVÆRKTØJ IDENTIFICERE OPTIMERE RISIKO VURDERE

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter)

Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) November 2015 Vejledning Samarbejdsaftale (Store projekter) INNOVATIONSFONDEN / ØSTERGADE 26 A, 4. SAL / 1100 KØBENHAVN K T: +45 6190 5000 / W: INNOVATIONSFONDEN.DK / E: KONTAKT@INNOFOND.DK CVR. NR.: 29

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

International købelov (CISG)

International købelov (CISG) International købelov (CISG) Med kommentarer af Bernhard Gomard René Franz Henschel Jurist- og Økonomforbundets Forlag International købelov (CISG) med kommentarer Bernhard Gomard og René Franz Henschel

Læs mere

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.

AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010. AFTALE OM AKTIVOVERDRAGELSE AF ROSKILDE KOMMUNES VARMEFORSYNINGSVIRKSOMHED TIL ROSKILDE VARME A/S (UNDER STIFTELSE) W:\42523\146104\000010.doc Side 2 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 2.4 Anlægskartoteker pr. 1.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret TUN12 1 Disposition Overblik og baggrund Gennemgang af udvalgte ændringer Særligt vedr. udvidet reklamationsret Præsentation af www.tun12.dk 2 Hvorfor nye TUN-salgsbetingelser? TUN 2002 har været gældende

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0593 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. februar 2006 /DAL Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Carsten Willemoes Jørgensen Toldskyldens opståen og ophør Den EU-retlige regulering af pligten til at betale told Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Toldskyldens

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

International factoring

International factoring International factoring 333 International factoring Af højesteretssagfører EBBE SUENSON, Danmark International factoring spiller en stadigt stigende rolle i den internationale handel, da det har vist sig,

Læs mere

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG HENRY USSING KØB VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetallene er anført i parentes S 1. Indledning. Begrebet køb (1-3) I Historisk udvikling. Terminologi

Læs mere

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren

Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren : : : : 16. februar 2006 Vækst og globalisering: Nye muligheder og udfordringer for transportsektoren 1 Indledning Transport er en hovedhjørnesten i den handel og produktion, som giver hele grundlaget

Læs mere

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne

Høringssvar EU-Kommissionens forslag til modernisering af momsreglerne for e- handel mellem virksomheder og forbrugere på tværs af grænserne Skatteministeriet Moms, afgifter og Told Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Pr. mail: KER@skm.dk, LLJ@skm.dk og juraogsamfundsøkonomi@skm.dk 25. januar 2017 Høringssvar EU-Kommissionens forslag

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union 1)

Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union 1) LBK nr 746 af 15/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Styrelsen for Dataforsyning

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

Lærebog i dansk og international køberet

Lærebog i dansk og international køberet Lærebog i dansk og international køberet 4. udgave Lars Hedegaard Kristensen Anne-Dorte Bruun Nielsen Torsten Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lærebog i dansk og international køberet Lars Hedegaard

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2:

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2: SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET Spedition er meget andet end transport! Speditionsbranchen er kendetegnet ved at udgøre den del af transportkæden, som logistisk tilfører andet og mere end blot

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen for

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

CMP - fra infrastruktur til meget mere

CMP - fra infrastruktur til meget mere CMP - fra infrastruktur til meget mere CEO Johan Röstin Danske Havnes konference 2016 CMP forhistorien Øresundsbro 2000 Dragør-Limhamn lukket oktober 1999 Dan-Link lukket juni 2000 To Flyvebådsruter Malmö-

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 527 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG om EU's strategi og handlingsplan

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Harmonisering af materiel ret (CISG) Harmonisering af IP&P (EU og EFTA)

Harmonisering af materiel ret (CISG) Harmonisering af IP&P (EU og EFTA) Jan Trzaskowski!"##$ % Hvad er det egentlig? Forskellige retsområder Civilretligt I kontrakt Uden for kontrakt Offentligretligt Blandede Harmonisering af materiel ret (CISG) Harmonisering af IP&P (EU og

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Afsnit Indhold Side nr.

Afsnit Indhold Side nr. Udvidede Danske Betingelser Bilag nr. 02.10 lbnr. 01 Afsnit Indhold Side nr. 1.0 Forsikringens omfang... 1 2.0 Havari Grosse... 1 3.0 Forsikringen dækker særlige omkostninger... 1 4.0 Forsikringens undtagelser...

Læs mere

EKSPORT TIL ET NYT MARKED

EKSPORT TIL ET NYT MARKED Optioner, muligheder og udfordringer ved etablering af EKSPORT TIL ET NYT MARKED MICHAEL H. SVENDSEN MICHAEL@MHSVENDSEN.COM TEL 51 18 02 22 Michael H. Svendsen ARBEJDSOMRÅDER Internationale kontrakter

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER

NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER NORDISK SPEDITØRFORBUNDS ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 IKRAFTTRÆDEN PR.1. JANUAR 2016 Note: Originaltekst på engelsk. Disse bestemmelser, som træder i kraft den 1. januar 2016, er resultatet af forhandlinger

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere