Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2013"

Transkript

1 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/ Baggrund Forordningens krav til indhold af nødplan 2012/ Indhold af nødplan generelt november 2012 JBJ/HIK 3. Proces og tidsplan for udarbejdelse af nødplan Beredskabet for naturgassektoren i Danmark Ansvarsfordeling Samarbejde internt i sektoren Operativt samarbejde Samarbejde med myndigheder Håndtering af krisesituationer Håndtering af forsyningskriser Håndtering af kriser i øvrigt på gassystemet Den nationale beredskabsplan Procedure for ændring af beredskabsniveauer for gassektoren og implementering af beredskabsforanstaltninger Koordinering med andre sektorer Informationsflow i beredskabssituationer Indberetningsflow ved landsdækkende hændelser Frekvens for indsamling af informationer Anvendelse af informationerne Information til eksterne parter Den danske markedsmodel og roller på gasmarkedet Markedsmodellen Roller på det danske gasmarked modellen for forsyningssikkerhed modellen for forsyningssikkerhed overordnet Generelt modellen Værktøjer i 2012-modellen Forventninger til bidraget fra foranstaltningerne og håndtering af ekstraordinære situationer Dok , Sag 10/7217 1/25

2 10.2 Balance- og nødredskaber i 2012-modellen Buffer Swap mellem lagre Systemoperatørlager Afbrydelig kapacitet i transit/entry-punkterne Reduceret kapacitet Balancegas Trykserviceaftale med Deudan Forhøjede incitamentsbetalinger Kommercielt afbrydelige forbrugere (Hyperafbrydelighed) Nødlager og nødudtræk Fyldningsrestriktioner Syd-Arne sørøret Afbrydelse af ikke-beskyttede forbrugere Transit Leverancer til Sverige Leverancer til Tyskland Tekniske begrænsninger Afbrydelighed i normalsituationer Afbrydelighed i normalsituationer generelt Specifik problemstilling med leverancer fra Tyskland Svigt af leverancer og forsyning i Alert Generelt om leverancer i alert Leverancer til Sverige i alert Svigt af leverancer og forsyning i Emergency Detaljerede procedurer og foranstaltninger, som skal følges for hvert kriseniveau Mekanismer, der benyttes til at samarbejde med andre medlemsstater for hvert kriseniveau Referencer Dok , Sag 10/7217 2/25

3 1. Baggrund I Europa Parlamentets og Rådets forordning nr. 994/2010 af 20. oktober 2010 om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden ( Forordningen ) artikel 4 er det anført, at: Hver enkelt medlemsstats kompetente myndighed opstiller, jf. dog stk. 3, på nationalt plan efter høring af naturgasvirksomhederne, de relevante organisationer, som repræsenterer private og industrielle gaskunders interesser, og den nationale regulerende myndighed, for så vidt denne ikke er den kompetente myndighed: a) en forebyggende handlingsplan med foranstaltninger, som er nødvendige for at afbøde de konstaterede risici i overensstemmelse med de risikovurderinger, der er foretaget i henhold til artikel 9, og b) en nødplan med foranstaltninger, som skal træffes for at eliminere eller afbøde konsekvenserne af en afbrydelse af gasforsyningen i overensstemmelse med artikel 10. Den kompetente myndighed i Danmark er Energistyrelsen. Energistyrelsen har overdraget det til Energinet.dk at udarbejde en forebyggende handlingsplan og en nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2013. Den forebyggende handlingsplan er beskrevet i et separat dokument. Som supplement hertil foreligger Energistyrelsens notat om beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (af 30. november 2012). Notatet er en del af planmaterialet. Nærværende instruks er nødplanen for 2012/2013 til opfyldelse af Forordningens artikel 4. Nødplanen er i henhold til forordningen vedtaget efter konsultation med de kompetente myndigheder i Sverige og Tyskland samt offentliggjort og anmeldt til EU- Kommissionen. 2. Forordningens krav til indhold af nødplan 2012/ Indhold af nødplan generelt I henhold til Forordningens artikel 10 skal der i nødplanen bl.a.: 1. defineres roller og ansvarsområder for: a. naturgasvirksomheder og industrielle gaskunder b. de kompetente myndigheder og de øvrige organer, der er tildelt opgaver c. en kriseleder eller et krisehold, og dennes/dettes rolle defineres 2. fremgå detaljerede procedurer og foranstaltninger, som skal følges for hvert kriseniveau, herunder ordninger for informationsstrømme 3. fastslås bidraget fra de markedsbaserede foranstaltninger, navnlig dem, som er opført i bilag II, med henblik på at tackle situationen på alarmniveau og afbøde konsekvenserne på nødsituationsniveau 4. fastslås bidraget fra andre foranstaltninger end markedsbaserede foranstaltninger Dok , Sag 10/7217 3/25

4 5. beskrives de mekanismer, der benyttes til at samarbejde med andre medlemsstater for hvert kriseniveau 6. udspecificeres rapporteringsforpligtelser, som pålægges naturgasvirksomheder på alarm- og nødsituationsniveauerne 7. opstilles en liste over forud fastsatte foranstaltninger med sigte på at stille gas til rådighed i tilfælde af en nødsituation, herunder kommercielle aftaler mellem de parter, som deltager i sådanne foranstaltninger og kompensationsmekanismerne for naturgasvirksomheder 8. foranstaltninger på tværs af landegrænser mellem medlemsstater og/eller naturgasvirksomheder. Ved opstillingen og gennemførelsen af nødplanen på nationalt og/eller regionalt niveau skal denne plan behandle og fastsætte tekniske begrænsninger, der indvirker på nettets drift, herunder de tekniske og sikkerhedsmæssige årsager, som kan føre til begrænsning af strømmene i tilfælde af en nødsituation. 3. Proces og tidsplan for udarbejdelse af nødplan Proces og tidsplan for udarbejdelse af nødplanen er følgende: De kompetente myndigheder udveksler inden vedtagelsen på nationalt niveau af en nødplan deres udkast til nødplaner senest den 3. juni 2012 og konsulterer hinanden på det relevante regionale niveau, og EU- Kommissionen Nødplanerne, herunder i givet fald de fælles planer, skal vedtages og offentliggøres senest den 3. december Sådanne planer skal anmeldes uden forsinkelse til EU-Kommissionen De nationale og fælles nødplaner ajourføres hvert andet år. Den danske nødplan består af: A. En beskrivelse af, hvordan beredskabssituationer, herunder gassektorspecifikke hændelser, overordnet set håndteres i den danske gassektor, og ved større hændelser som en del af det nationale beredskab. Beskrivelsen indeholder en definition af hvilke roller og ansvarsområder, naturgasvirksomheder og myndigheder har i tilfælde af beredskabssituationer, der medfører afbrydelse eller trussel om afbrydelse af gasforsyningen B. En beskrivelse af det danske gasmarked og de procedurer og instrukser, der i henhold til forsyningssikkerhedsmodellen anvendes i en krisesituation. Dok , Sag 10/7217 4/25

5 4. Beredskabet for naturgassektoren i Danmark Der henvises herom til Energistyrelsens notat om beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (af 30. november 2012). 4.1 Ansvarsfordeling Energistyrelsen er den sektoransvarlige myndighed for beredskab i naturgassektoren, jf. nedenstående figur 3.1, og har herunder ansvaret for at koordinere beredskabet mellem energisektorerne og i forhold til andre myndigheder. Energistyrelsen har uddelegeret en del af ansvaret til Energinet.dk, og der er i naturgasforsyningsloven og BEK 1025 fastsat regler for, hvordan arbejdet skal udføres. Figur 3.1. Overordnet ansvar for beredskabet i naturgassektoren. Ansvaret for koordineringen mellem de enkelte sektorer er i krisesituationer placeret hos politiet og regeringen. Ved større nationale kriser kan den Nationale Operative Stab (NOST) indkaldes, hvis der er behov herfor. Energistyrelsen deltager i NOST og kan anmode Energinet.dk og andre parter om at bistå i arbejdet. I krisesituationer kan politidirektøren fra en politikreds indkalde den lokale beredskabsstab i politikredsen. Energinet.dk har ansvaret for naturgassektorens deltagelse i de lokale beredskabsstabe. Den lokale beredskabsstab vil blive sammensat afhængig af den konkrete situation, og har derfor ikke nødvendigvis deltagelse fra naturgassektoren. Energinet.dk deltager i de lokale beredskabsstabe, når naturgassektoren bliver indkaldt. I nogle tilfælde vil Energinet.dk være repræsenteret ved medarbejdere fra distributionsvirksomheder. Dok , Sag 10/7217 5/25

6 De enkelte virksomheder med bevilling efter naturgasforsyningsloven har ansvaret for: at lave beredskabsplaner for deres del af sektoren, så de kan håndtere en krisesituation at håndtere beredskabshændelser at begrænse konsekvenserne af hændelserne inden for virksomhedens del af sektoren. I en krisesituation skal den enkelte virksomhed: genetablere forsyningen så hurtigt og effektivt som muligt informere samarbejdsparterne om situationen, herunder Energinet.dk og øvrige virksomheder i sektoren orientere politi, brandvæsen m.fl., hvis det er nødvendigt modtage informationer fra myndigheder og samarbejdsparter, herunder Energinet.dk informere myndigheder, forbrugere, pressen og offentligheden om situationen i nødvendigt omfang. 4.2 Samarbejde internt i sektoren Samarbejdet internt i sektoren foregår via Danske Naturgasselskabers Beredskabsudvalg (DNB) og direkte kontakt mellem Energinet.dk og de beredskabs- Dok , Sag 10/7217 6/25

7 koordinatorer, som de bevillingshavende virksomheder har udpeget. Dette samarbejde har ikke operationelle opgaver Operativt samarbejde Under beredskabshændelser foregår samarbejdet i sektoren primært via Energinet.dk s KontrolCenter Gas (KGC) og de udpegede operationelle kontakter. Energinet.dk orienterer i øvrigt beredskabskoordinatorerne via og beredskabssitet, hvis det er hensigtsmæssigt, ligesom de beredskabsansvarlige kan kontakte hinanden for erfaringsudveksling. Energinet.dk s KontrolCenter Gas videregiver desuden de varsler, de modtager om beredskabssituationer. Dette kan f.eks. ske i forbindelse med varsler: fra DMI om ekstreme vejrforhold som orkaner, isslag etc. fra GovCERT om IT-trusler fra PET om trusselsniveauer Hvis en virksomhed modtager varsler om beredskabssituationer, som ikke kommer fra Energinet.dk, skal virksomheden orientere Energinet.dk s Kontrol- Center Gas herom. Herefter bringer Energinet.dk s kontrolcenter varslet videre i henhold til ovenstående Samarbejde med myndigheder De bevillingshavende virksomheder varetager samarbejdet med de lokale myndigheder (politi, brandvæsen m.m.) under krisen. Energinet.dk varetager på sektorens vegne samarbejdet med centrale myndigheder: Politiet i form af de lokale beredskabsstabe Energistyrelsen Rigspolitiet Politiets Efterretningstjeneste Samarbejdet i sektoren er nærmere beskrevet i Energistyrelsens notat Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og i energisektoren i øvrigt. 5. Håndtering af krisesituationer 5.1 Håndtering af forsyningskriser En forsyningskrise i det danske gassystem vil blive håndteret med anvendelse af de foranstaltninger og instrukser, der beskrives i afsnit 10 om forsyningssikkerhedsmodellen. Derudover må det forventes, at en større forsyningskrise, som i væsentligt omfang påvirker samfundet, vil forudsætte koordinering på tværs af sektorerne, som beskrevet i afsnit 4. Dok , Sag 10/7217 7/25

8 5.2 Håndtering af kriser i øvrigt på gassystemet Gasudslip, gasbrande, havarier på ledninger m.m. håndteres af den eller de berørte virksomheder. Opstrøms- og nedstrømsvirksomheder, der påvirkes af krisen, informeres hurtigst muligt i henhold til kapitel 8. Såfremt den berørte virksomhed har behov derfor, bistår de øvrige virksomheder med materialer, mandskab mv. med henblik på hurtigst mulig normalisering af forholdene. Rollefordelingen i håndtering af kriser er uddybet i Energistyrelsens notat Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og i energisektoren i øvrigt. 6. Den nationale beredskabsplan I henhold til den nationale beredskabsplan udarbejder Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste trusselsvurderinger og fastsætter trusselsniveauet. Politiet fremsender meddelelse herom til sektormyndigheder og til relevante interessenter. Virksomheder med anlæg i klasse 1 og 2 skal via deres beredskabsplaner hurtigt kunne gennemføre beredskabsforanstaltninger, jf. BEK Procedure for ændring af beredskabsniveauer for gassektoren og implementering af beredskabsforanstaltninger Denne procedure findes beskrevet i særskilt dokument. 7. Koordinering med andre sektorer Det danske beredskab bygger på sektoransvar. Dette betyder, at hver enkelt myndighed har det beredskabsmæssige ansvar inden for eget myndighedsområde. I en konkret beredskabssituation, hvor flere myndigheder medvirker, varetager politiet de koordinerende opgaver. 8. Informationsflow i beredskabssituationer De enkelte virksomheder har i henhold til BEK1025 en forpligtelse til at informere myndighederne, Energinet.dk, forbrugerne m.fl. om situationen under større naturgasafbrydelser. Energinet.dk har en særlig forpligtelse til løbende at informere myndighederne om situationen i sektoren og til at koordinere sektorens krisehåndtering og dermed til at have et overblik over situationen i sektoren. Virksomhedernes informationsforpligtelse er nærmere beskrevet i Energistyrelsen notat Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og i energisektoren i øvrigt. 8.1 Indberetningsflow ved landsdækkende hændelser Energinet.dk vil i forbindelse med indberetning fra naturgassektorens virksomheder ved landsdækkende hændelser iværksætte rapporteringen og samtidig angive, hvornår indberetningerne skal foregå. Dok , Sag 10/7217 8/25

9 8.1.1 Frekvens for indsamling af informationer Under en længerevarende hændelse i alarm- og nødsituationsniveau skal sektorens virksomheder opdatere og indberettet informationerne til Energinet.dk ca. hver anden time, mens hændelsen udvikler sig. Ved landsdækkende hændelser vil tidspunkterne for indberetning blive meddelt i forbindelse med, at proceduren sættes i værk. I genetableringsfasen skal der rapporteres mindst én gang i døgnet Anvendelse af informationerne Informationer fra sektoren skal give myndigheder og virksomheder et fælles, opdateret situationsbillede, både under hændelsen og efterfølgende. Ved større hændelser vil Energinet.dk oplyse om situationen til pressen og offentligheden, bl.a. via og pressemeddelelser. Det vil fremgå: hvor mange forbrugere, der er uden naturgas i hele landet og i enkelte landsdele hvor lang tid der forventes at gå, inden forsyningen er genetableret hvornår informationerne opdateres næste gang hvor forbrugerne kan få mere detaljeret information om deres situation hvor og hvordan forbrugerne kan kontakte deres lokale naturgasvirksomhed Overbliksinformation bliver formidlet, mens hændelsen udvikler sig, og indtil det vurderes, at situationen er normaliseret. Med normaliseret forstås ikke, at alle forbrugere igen har gas, men at forsyningssituationen er under kontrol. 8.2 Information til eksterne parter Alle virksomheder skal angive i deres beredskabsplaner, hvordan de informerer myndigheder (inkl. politi), samarbejdsparter, gasforbrugere, pressen, offentligheden mv. jf. BEK 1025, 7, stk. 3. Princippet for ansvarsfordelingen i forbindelse med information til interessenter er, at informationsarbejdet er placeret tættest muligt på driftsforstyrrelsen, og at informationsarbejdet ikke er delt mellem flere virksomheder. Organiseringen af informationsarbejdet er: den direkte kontakt til naturgasforbrugerne om konkrete forhold vedrørende de enkelte forbrugere varetages af forbrugerens lokale naturgasvirksomhed kontakten til Energistyrelsen og andre centrale beredskabsmyndigheder varetages af Energinet.dk i forbindelse med afbrydelser, som skyldes fejl i naturgasvirksomhedernes egne anlæg/net, og som kun rammer forbrugere inden for et selskabsområde, varetages informationsforpligtelsen til lokale politimyndigheder, den lokale presse og offentligheden af den pågældende virksomhed Dok , Sag 10/7217 9/25

10 i forbindelse med afbrydelser, som skyldes fejl i transmissionssystemet, varetages informationsforpligtelsen til den lokale politikreds af ejeren af det pågældende anlæg. Informationsforpligtelsen til pressen og offentligheden varetages af Energinet.dk i forbindelse med hændelser, som rammer flere virksomheder, varetager den enkelte virksomhed informationen til de lokale politikreds og til den lokale presse Energinet.dk varetager ansvaret for at formidle det generelle overblik til myndighederne og offentligheden, når en driftsforstyrrelse går på tværs af flere virksomheders områder. Informationen og pressehåndtering koordineres mellem de berørte virksomheder ved alle større hændelser og i de tilfælde, hvor pressen er involveret. Energinet.dk s formidling af det generelle overblik til pressen kan foregå via DR og TV2 jf. Varslingsaftalen [5], via Energinet.dk s hjemmeside samt via medier, som henvender sig til Energinet.dk. Dok , Sag 10/ /25

11 9. Den danske markedsmodel og roller på gasmarkedet 9.1 Markedsmodellen Markedsmodellen for det danske transmissionssystem er sammensat som en entry-exit model illustreret i nedenstående figur 9.1. Figur 9.1. Den danske markedsmodel Markedsmodellen består af: Tre entrypunkter i Nybro, Ellund og Dragør, hvor naturgassen kan komme ind i Danmark. I Dragør er der kun tale om muligt kommercielt flow. Ét entrypunkt for bionaturgas - BNG Entry punkt - hvor transportkunderne virtuelt kan føre bionaturgas ind i transmissionssystemet Én exitzone, hvor danske forbrugere bliver forsynet med naturgas af gasleverandørerne via distributionsnettet Exitzonen består af seks distributionsområder med hver deres distributionsselskab. I exitzonen er der ligeledes tre store kraftværker (Avedøre ІІ, H. C. Ørstedsværket og Skærbækværket), som er direkte forbundet med transmissionsnettet Tre transit exitpunkter i Nybro, Ellund og Dragør, hvor naturgassen kan eksporteres ud af Danmark. I Nybro er der kun tale om muligt kommercielt flow. To virtuelle handelspunkter for gas; Gas Transfer Facility (GTF) og Nord Pool Gas Facility (NPTF), hvor transportkunderne kan handle med gas. Ét virtuelt handelspunkt - Link4Hubs (L4H), hvor transportkunderne kan benytte Link4Hubs platformen til at reservere og bestille kapacitet på tværs af grænserne mellem Danmark, Tyskland og Holland To fysiske lagerpunkter, som dækker over lagrene i hhv. Stenlille og Lille Torup. Her kan lagerkunderne lægge gas på lager og trække den ud igen Dok , Sag 10/ /25

12 Det danske transmissionssystem afgrænses mod vest af Nybro terminalen, som modtager gas fra det danske offshore system i Nordsøen. Det danske gassystem er offshore forbundet til det hollandske gassystem med en ledning fra Tyra platformen til platformen F3, som via Nogat-ledningen er forbundet til det hollandske gastransmissionssystem. Det danske offshore system er et opstrømsrørledningssystem, som ikke er omfattet af reglerne for transmissionssystemerne på land, men offshore systemet har indvirkning på forsyningssikkerheden for det danske transmissionssystem både hvad angår infrastruktur og gasleverancer, hvorfor offshore systemet indgår som en del af nødplanen. 9.2 Roller på det danske gasmarked Der henvises til den forebyggende handlingsplan, hvor roller og ansvar for aktørerne på det danske gasmarked er beskrevet modellen for forsyningssikkerhed modellen for forsyningssikkerhed overordnet Generelt Energinet.dk har i samarbejde med Energistyrelsen udarbejdet grundlaget for nødplanen for gasmarkedet ved en beskrivelse af den kommende forsyningssikkerhedsmodel, som er trådt i kraft den 1. oktober Forsyningssikkerhedsmodellen er i det følgende benævnt 2012-modellen, og er beskrevet i et særkilt modelpapir [1]) modellen er anmeldt til Energitilsynet i henhold til naturgasforsyningslovens 36a, hvorefter Energitilsynet skal godkende Energinet.dk s metode for fastsættelse af priser og vilkår. Modellen er godkendt den 25. september Modelpapiret har endvidere dannet baggrund for de fornødne ændringer i Energinet.dk s Regler for Gastransport (RfG), der ligeledes er trådt i kraft den 1. oktober Modelpapiret og konsekvenserne af modellen har været drøftet med den svenske kompetente myndighed (Energimyndigheten), systemoperatøren (Svenska Kraftnät) og ejeren af transmissionssystemet (Swedegas), og der er enighed om, at modellen kan fungere i praksis i 2012/2013. Udarbejdelsen af nødplanen sker tilsvarende i tæt samarbejde med disse organisationer. Selv om principperne for håndtering af forsyningssikkerheden med modellen er fastlagt for 2012/2013 forventer Energinet.dk, at der kan ske tilpasninger i 2012-modellen pr. 1. oktober 2014, hvor der er indhentet erfaringer med modellen bl.a. i relation til den svenske håndtering af det svenske marked. Hertil kommer, at udbygningen af infrastrukturen mod Tyskland forventes idriftsat, hvorfor forsyningsbilledet vil ændre sig væsentlig. Dok , Sag 10/ /25

13 modellen 2012-modellen består af de i nedenstående figur 10.1 nævnte kriseniveauer, systembalanceredskaber og nødforsyningsredskaber. Balanceredskaber (transporttariffen) Nødredskaber (nødtariffen) Ingen forsyningsafbrydelser Forsyningsafbrydelser Normal state of operation (0) Early warning ( 1) Alert (2) Emergency (3) 1. Buffer 2. Swap mellem de to lagre 3. Systemoperatørlager inkl. udtrækskapacitet 4. Afbrydelig kapacitet i transit/ entry - punkterne 5. Reduceret kapacitet 6. Balancegas 7. Trykservice - og kapacitetsaftale med DEUDAN 8. Forhøjede incitamentsbetalinger 9. Hyperafbrydelige kunder 9.a Reduceret kapacitet mod Sverige 10. Nødlager og nødudtræk 11. Fyldningsrestriktioner 12. Syd Arne - sørøret 13. Afbrydelse af ikke - beskyttede forbrugere Figur modellen for forsyningssikkerhed Kriseniveauerne early warning (varsling), alert (alarmering) og emergency (nødsituation) er defineret i forordningens artikel 10, stk. 3: a) Tidligt varslingsniveau (early warning): når der foreligger konkrete, alvorlige og pålidelige oplysninger om, at der kan indtræffe en hændelse, som formodentlig vil resultere i en betydeligt forringet forsyningssituation og formodentlig vil føre til, at alarm- eller nødsituationsniveauet vil blive udløst. Det tidlige varslingsniveau kan aktiveres af en tidlig varslingsmekanisme b) Alarmniveau (alert): når en afbrydelse af forsyningerne eller en usædvanlig høj gasefterspørgsel forekommer, som vil resultere i en betydeligt forringet forsyningssituation, men markedet er stadig i stand til at håndtere denne afbrydelse eller efterspørgsel uden at bruge ikke-markedsbaserede foranstaltninger c) Nødsituationsniveau (emergency): i tilfælde af en usædvanlig høj gasefterspørgsel eller en betydelig afbrydelse af forsyningen eller anden betydelig forringelse af forsyningssituationen og i tilfælde af, at alle relevante markedsforanstaltninger er blevet gennemført, men at gasforsyningen er utilstrækkelig til at opfylde den resterende gasefterspørgsel, således at ikke-markedsbaserede foranstaltninger også skal indføres navnlig med henblik på at sikre forsyninger til beskyttede kunder i henhold til artikel 8. Dok , Sag 10/ /25

14 Der kan være forsyningsafbrydelser både i alert og i emergency. Forskellen mellem de to kriseniveauer er grundlæggende, om markedet selv er i stand til at håndtere forsyningsafbrydelsen. Hvis dette ikke er tilfældet, må Energinet.dk erklære emergency for derved at få adgang til at anvende ikkemarkedsbaserede redskaber og for navnlig at sikre forsyningerne til de beskyttede forbrugere. I emergency vil de ikke-beskyttede forbrugere blive afbrudt Værktøjer i 2012-modellen Alle systembalanceredskaberne (1-7) kan anvendes både i normal drift og i de forskellige kriseniveauer. Fra kriseniveauet varsling, dvs. også i alert og i emergency, vil der være mulighed for at fastsætte forhøjede incitamentsbetalinger ved ubalancer (8). Incitamentsbaseret balancebetaling vil i en early warning, alert og emergency situation kunne blive forhøjet af Energinet.dk. Fra kriseniveauet alert og i en evt. efterfølgende emergency situation, vil de kommercielt afbrydelige forbrugere, som afbrydes senest efter 3 timer (hyper3) og i et tidsrum på indtil 69 timer, kunne blive aktiveret. Tilsvarende vil hyper72, som afbrydes tidligst efter 72 timer og i et tidsrum på 72 timer, kunne anvendes, således at der undgås forbrugsstigning efter 72 timer, hvor hyper3 ikke længere er afbrudt. Inden der er gået 72 timer skal der tages stilling til, om der skal erklæres emergency. Hyperafbrydelighed vil blive anvendt som et markedsbaseret systembalanceredskab til i videst muligt omfang at undgå at erklære emergency. Efter 2012-modellen vil nødforsyningsredskaberne dermed være nødlager og nødudtræk, fyldningsrestriktioner i lagrene samt kapacitet i opstrømsrørledningen Syd Arne, der under normale driftsforhold forsyner Danmark med gas. Som ansvarlig for forsyningssikkerheden har Energinet.dk ansvaret for nødforsyning til det danske gasmarked. Dette indebærer, at Energinet.dk i en nødforsyningssituation overtager forsyningen af det danske gasmarked fra markedsaktørerne, jf. RfG. Energinet.dk indkøber til nødforsyningsformål muligheden for alternative gasleverancer gennem opstrømsrørledningen Syd Arne, reserverer kapacitet i lagrene og køber hyperafbrydelighed hos en række større forbrugere. Tyske og svenske eksportkunder kan også få gas i emergency, hvis de kan stille en tilsvarende mængde gas til rådighed fra ét af lagrene eller i Nybro via Syd Arne. Energinet.dk har endvidere indgået aftale med ejerne af det nordtyske transmissionssystem om, at der er mulighed for fysisk transport af gas fra Tyskland. Dok , Sag 10/ /25

15 Forventninger til bidraget fra foranstaltningerne og håndtering af ekstraordinære situationer Energinet.dk vurderer, at man med 2012-modellen ved langt de fleste hændelser er i stand til undgå erklæring af emergency. Såfremt emergency erklæres, vil det ved de fleste hændelser først ske efter en periode med alert, hvor de markedsbaserede mekanismer forventes i væsentligt omfang at have tilpasset markedet til de aktuelle forsyningsmuligheder. I kriseniveauet alert vil det på baggrund af en konkret vurdering være muligt efter aftale med den svenske systemoperatør (SVK) at reducere nomineringer/leverancer til det svenske marked for at undgå erklæring af emergency i Danmark. Såfremt emergency erklæres i Danmark, vil det indebære afbrydelse af forsyningen til alle svenske ikke-beskyttede kunder efter få timer, jf. også afsnit modellen indeholder et regimeskift og nye redskaber, og det er svært på forhånd præcist at forudsige samspillet mellem disse og resultaterne heraf. Derfor vil ekstraordinære og uforudsigelige situationer blive håndteret bedst muligt inden for rammerne af forordningen. Det er forventningen, at der med udgangspunkt i et øget erfaringsgrundlag løbende vil kunne ske en revision af modellen. Der er dog visse faktorer i markedsmodellerne i det danske og svenske system, der med en vis sandsynlighed vil kunne give anledning til, at en helt ekstraordinær situation kan opstå. Et eksempel er, at der i kriseniveauet alert forudsættes, at transportkunderne hele tiden aktivt medvirker til, at den fysiske balance opretholdes, og at man derved undgår, at der erklæres emergency. Dette kan f.eks. ske ved anvendelse af maksimalt udtræk fra lagre med både reserveret og ikke-reserveret kapacitet. Hvis dette mod forventning ikke sker, har Energinet.dk mulighed for at anvende lagre på lige vilkår med øvrige lagerkunder. Dette vil dog kun ske helt ekstraordinært. Et andet eksempel er, at det er uafklaret, om der på det svenske marked i 2012/13 findes markedsbaserede redskaber, som i tilstrækkelig grad ved alert i Sverige sikrer en kontrolleret tilpasning af markedet til de aktuelle forsyningsmuligheder. Dette vil afhænge af den konkrete forsyningssituation, som vurderes af Sverige. Ved alert og aktivering af de kommercielt afbrydelige forbrugere i Danmark informerer Energinet.dk Svenska Kraftnät (SVK) om, at det med det aktuelle forsyningsniveau i Dragør ikke er muligt at undgå, at Danmark erklærer emergency. Energinet.dk oplyser, hvilket niveau på nomineringer/leverancer i Dragør, som vurderes at være realisable. Efter en vurdering af situationen erklærer Svenska Kraftnät emergency i Sverige. SVK beordrer Swedegas til at begrænse overførslen i det svenske transmissionsnet ved at nedjustere tilførslen i Dragør til et holdbart niveau. Swedegas anmoder Energinet.dk om at begrænse tilførslen til Sverige til et holdbart niveau, hvorefter Energinet.dk reducerer nomineringer/leverancer i Dragør. Dok , Sag 10/ /25

16 Dette sker for at undgå erklæring af emergency i Danmark. Skulle dette ikke være tilstrækkeligt, vil Energinet.dk kunne finde det nødvendigt at erklære emergency i Danmark efter en konkret vurdering af forsyningssituationen. Hvis det efter erklæring af emergency efterfølgende viser sig, at situationen meget hurtigt stabiliserer sig, og der mod forventning er mulighed for, at transmissionssystemet kan håndtere forsyning af mere end det ikke-beskyttede marked, forventes det, at situationen vil skulle håndteres ved brug af ekstraordinære tiltag, der dog ligger indenfor rammerne af 2012-modellen. I den konkrete situation vil Energinet.dk meddele, hvilke mængder der vurderes nødvendige for at dække det beskyttede markeds behov og samtidig meddele, hvor stort et marked det vurderes, at der yderligere kan forsynes. Mængderne vil blive stillet til rådighed for det ikke-beskyttede marked i Danmark, Sverige og Tyskland på ikke-diskriminerende vilkår. På længere sigt er det målsætningen, at Energinet.dk i nødforsyningssituationer alene sikrer tilstrækkelig infrastruktur, og at transportkunderne sikrer tilgængelighed af gas til det danske gasmarked. Derved vil ovenstående problemstilling skulle håndteres af markedet inden for rammerne af nødforsyningsmodellen. Indtil dette er opfyldt, er det dog nødvendigt for Energinet.dk at have mulighed for at anvende ekstraordinære værktøjer. I de efterfølgende afsnit beskrives kort principperne for anvendelsen af balance- og nødredskaberne i modellen, jf. figur 9.1, samt håndtering af afbrydelsen af de ikke-beskyttede kunder og transit Balance- og nødredskaber i 2012-modellen Buffer I driftssamarbejdsaftalerne med de tilstødende systemer (Ellund, Dragør, Nybro, Stenlille gaslager, Lille Torup gaslager) er fastlagt nogle buffergrænser, dvs. grænser for, hvor store afvigelser der kan tillades mellem fysiske leverancer og kommercielle bestillinger. Forskellen mellem de fysiske og kommercielle leverancer opgøres på timebasis og bufferens størrelse vurderes på døgnbasis. Parterne vurderer løbende størrelsen af bufferkontoen på baggrund af driftserfaringer med henblik på en eventuel justering af bufferkontoens maksimum Swap mellem lagre Swap anvendes for at forene lagerselskabernes og Energinet.dk s fysiske driftsbehov med lagerkundernes allokeringer for at opnå en samlet kapacitetsoptimering af transmissionssystemet og lagrene i normalsituationer, vedligehold og emergency. Swap foreligger, når de fysiske bevægelser til eller fra det enkelte lager bliver ændret i forhold til lagerkundernes allokeringer vedrørende lageret ved en swapbestilling fra Energinet.dk sendt til det pågældende lager. Dok , Sag 10/ /25

17 Swap kan anvendes både af Energinet.dk og lagerselskaberne, og anvendelsen er nærmere beskrevet i driftsaftalerne mellem Energinet.dk og de to lagerselskaber Systemoperatørlager Energinet.dk har behov for lagervolumen-, injektions- og udtrækskapacitet til som TSO at håndtere den fysiske balance i transmissionssystemet, dvs. lager til at håndtere forskellen mellem de fysiske og kommercielle leverancer/aftag samt optimering af trykforhold i systemet, eksempelvis til trykøgning i Østdanmark. Energinet.dk køber til dette formål systemoperatørlager i såvel Stenlille lageret som Lille Torup lageret. Ved eventuelle situationer med reduceret kapacitet kan volumenkapaciteten anvendes, men udtrækskapaciteten er ikke tilstrækkelig, når der er erklæret emergency, hvor det egentlige nødlager skal anvendes. Volumen-, injektions- og udtrækskapacitet til brug for balancering prissættes efter markedsprisen, dvs. den pris, som de øvrige lagerkunder betaler for de efterspurgte produkter. Energinet.dk har ligesom andre lagerkunder mulighed for at købe afbrydelig kapacitet på markedsvilkår. Dette kunne tænkes at ske, hvis markedet mod forventning ikke reagerer aktivt i alarmeringsniveau-situationer. Energinet.dk kan i disse tilfælde for at undgå udløsning af en egentlig emergency købe udtrækskapacitet Afbrydelig kapacitet i transit/entry-punkterne Afbrydelig kapacitet er i henhold til RfG en kapacitet, hvorunder transporten kan afbrydes helt eller delvist, hvis Energinet.dk mangler kapacitet. Afbrydelig kapacitet tilbydes kun i tilfælde af mangel på uafbrydelig kapacitet i transmissionssystemet. Anvendelsen af afbrydelig kapacitet fremgår af RfG Reduceret kapacitet I RfG 12.1 punkt 16.1 er Energinet.dk s mulighed for at erklære reduceret kapacitet (reduced capacity) beskrevet på følgende måde: If physical or operational matters result in temporarily reduced Capacity in all or parts of the Transmission System, Energinet.dk Gastransmission may issue a reduced capacity notice ("Reduced Capacity Notice") to the Shippers. If a Reduced Capacity Notice is issued, Energinet.dk Gastransmission is entitled to order Shippers, on non-discriminatory terms, to reduce or interrupt deliveries and offtake in the Danish Natural Gas System for as long as Capacity is reduced in all or parts of the Transmission System. Via the Gas Suppliers the Shipper shall ensure that the Consumers relevant to the Shipper comply with the order. Energinet.dk Gastransmission shall distribute the part of the Capacity available among the affected Shippers and other parties along the following lines: a) Consumers with Interruptible Supply shall be reduced before other Protected and Non-protected Consumers; and Dok , Sag 10/ /25

18 b) The consequences for the Consumers shall be minimised, including by not interrupting deliveries to Consumers sensitive to irregularities in their Natural Gas supply. Som udgangspunkt vil der blive erklæret emergency for det samlede transmissionssystem. Reduceret kapacitet kan dog eksempelvis typisk tænkes anvendt, hvis det på en delstrækning i transmissionssystem er nødvendigt midlertidigt at nedsætte driftstrykket på grund af en pågravningsskade, som kun påvirker forsyningen i dele af det danske transmissionssystem, dvs. kun dele af exit zonen. I forståelse med Sverige kan reduceret kapacitet i 2012 også i tænkes anvendt i forhold til det svenske marked. Der kan således, som nævnt i afsnit , opstå situationer, hvor Energinet.dk er i stand til at opretholde forsyningen til mere end det beskyttede marked i Sverige, men hvor det ikke er muligt at opretholde forsyningen til hele det ikke-beskyttede svenske marked. Ved anvendelse af reduceret kapacitet kan det således undgås at erklære emergency i det samlede danske system, med de i afsnit 10.4 beskrevne konsekvenser Balancegas Balancegas er nærmere defineret i RfG. Transportkunden er indenfor nærmere fastsatte grænser forpligtet til hvert gasdøgn at levere til transmissionssystemet en døgnmængde, som svarer til de samlede naturgasmængder, som transportkunden i samme gasdøgn aftager. Hvis den samlede døgnleverance afviger fra det samlede aftag betegnes den resulterende positive eller negative naturgasmængde som balancegas. I exitzonen ydes en fri balancemargin svarende til +/- 3 procent af den maksimale daglige mængde. For så vidt angår BNG entrypunktet ydes der en fri balancemargin svarende til +/- 15 procent af den maksimale døgnmængde i transportkundens BNG entrypunktskapacitet. Grunden til, at en balancemargin kun er gældende for exitzonekapacitet er, at der kun er usikkerhed, hvad angår levering til exitzonen. Allokeringer i entry-, GTF-, lager- og transitpunkterne vil altid være lig med de godkendte nomineringer. Transportkunden har mulighed for at indgå en balanceserviceaftale med Energinet.dk. En balanceserviceaftale indebærer, at transportkunden inden for de i balanceserviceaftalen fastlagte mængdegrænser i begrænset omfang kan udvide sin balancemargin og derved undgå at skulle betale for at være i ubalance Trykserviceaftale med Deudan Energinet.dk har indgået en aftale med ejerne af det nordtyske transmissionssystem Deudan om, at der indtil 1. oktober 2013 kan leveres op til m 3 /h naturgas ved et garanteret tryk på 68 barg fra Tyskland til Danmark på afbrydelige vilkår. Dok , Sag 10/ /25

19 Forhøjede incitamentsbetalinger Der er tale om incitamentsbaseret balancebetaling ved for stort aftag. Hvis transportkunden aftager mindre gas end leveret ind i transmissionssystemet, hvorved der er et overskud af gas, køber Energinet.dk den overskydende gasmængde til en incitamentsbaseret pris. Hvis transportkunden aftager mere gas end leveret ind i transmissionssystemet, og der dermed mangler gas, sælger Energinet.dk den manglende gasmængde til transportkunden til en incitamentsbaseret pris. Begrundelsen for at fastsætte forhøjede incitamentsbaserede balancebetalinger i kriseniveauerne er, at det i en presset forsyningssituation ofte vil være af afgørende betydning for, om krisen eskaleres. Ved at transportkunderne holder sig i balance inden for deres balancemargin, bidrager transportkunderne til at stabilisere transmissionssystemet Kommercielt afbrydelige forbrugere (Hyperafbrydelighed) Med 2012-modellens ikrafttræden vil hyperafbrydelighed kunne anvendes som et systembalanceredskab allerede i alarmniveauet. Hyperafbrydelighed (hyper 3) anvendes i tilfælde af et forsyningsafbrud for at sikre tilstrækkelig kapacitet i transmissionssystemet. Et forsyningsafbrud vil indebære, at trykket falder i transmissionssystemet. Hvis forbruget ikke reduceres, vil trykket kunne falde til et så lavt niveau, at det hydraulisk ikke er muligt at levere gas til forbrugerne. Derfor er det nødvendigt at aktivere hyperafbrydelige forbrugere, som kan afbryde deres forsyninger senest inden for 3 timer. Der er også indført produktet hyper72. Disse forbrugere varsles samtidig med varsel af hyper3, men forbrugerne afbrydes første efter 72 timer, når hyper3 ikke længere er afbrudt. Dette sker for at undgå øgning af forbruget efter 72 timer. Inden 72 timer skal der tages stilling til, om der skal erklæres emergency. Hvis en forsyningsafbrydelse indtræder, er det Energinet.dk s vurdering, at det i mange tilfælde vil kunne undgås at erklære emergency, hvis gasforbruget reduceres inden for få timer. Hyperafbrydelighed vurderes at være et markedsbaseret redskab, hvorfor det efter Forordningen kan anvendes på kriseniveauet alert Nødlager og nødudtræk Energinet.dk har behov for lagervolumen-, injektions- og udtrækskapacitet til at håndtere emergency situationer, og reserverer derfor den nødvendige kapacitet i lagrene Fyldningsrestriktioner Da lagrene er en del af Energinet.dk s nødforsyningsstrategi, har Energinet.dk mulighed for at inkludere naturgasmængder dækket af fyldningsrestriktioner. Dok , Sag 10/ /25

20 Energinet.dk betaler lagerkunder for på givne tidspunkter (1. november 1. april) at have gas i lagrene, som Energinet.dk i tilfælde af emergency har rådighed over. Fyldningsrestriktionerne er en måde at udnytte synergien mellem lager til normalforsyning og nødforsyning. Normalt vil lagerkunderne i perioden have gas i lagrene og kun sidst på lagersæsonen (marts) vil fyldningsrestriktioner være en reel begrænsning i lageranvendelsen Syd-Arne sørøret Energinet.dk har indgået en aftale, der i nødforsyningssituationer muliggør leverancer fra Tyra-feltet via Harald-feltet gennem Syd Arne-Nybro opstrømsrørledningen til forsyning af det danske marked, såfremt det ikke er muligt at levere gas gennem Tyra-Nybro opstrømsrørledningen. Normalt transporteres gassen via Harald-ledningen fra Harald-feltet til Tyraplatformen, hvor den behandles, inden den sendes til land via Tyra-ledningen. I en nødforsyningssituation vil gassen fra Tyra-feltet skulle transporteres den modsatte vej i Harald-ledningen og transporteres via Syd Arne-ledningen til land sammen med gasmængder fra Syd Arne-feltet Afbrydelse af ikke-beskyttede forbrugere I 2012-modellen afbrydes forsyningerne til de ikke-beskyttede forbrugere i emergency med 3 dages varsel. Følgende procedurer følges for at sikre, at forsyningerne rent faktisk er afbrudt efter 3 dage: 1. Energinet.dk udpeger årligt de ikke-beskyttede forbrugere på baggrund af målerdata fra distributions- og bygasselskaberne, baseret på en kubikmetergrænse fastlagt af Energistyrelsen 2. Distributionsselskaberne og bygasselskaberne stiller et fysisk beredskab til rådighed, som kan tages i anvendelse i tilfælde af, at ikke-beskyttede forbrugere i strid med leveringsaftaler fortsætter med at aftage gas efter 3 døgn Transit Leverancer til Sverige Sverige kan kun aftage gas fra Danmark. De to transmissionssystemer er derfor på mange måder indbyrdes fysisk afhængige. Det vil som hidtil fortsat indgå i de danske nødplaner og -procedurer, at forsyningerne af gas til Sveriges ikke beskyttede forbrugere fuldstændigt afbrydes med 2-4 timers varsel i en emergency med henblik på at sikre trykket i det danske transmissionssystem. Kun på denne måde kan forsyningerne til de danske forbrugere, som alle betaler en nødtarif, opretholdes. Sverige har på nuværende tidspunkt muligvis ikke markedsbaserede redskaber, der i tilstrækkelig grad kan bidrage til at stabilisere transmissionssystemet i Danmark/Sverige i alert. Forsyningssikkerheden i det dansk-svenske marked afhænger af Energinet.dk s anvendelse af systembalanceredskaberne i det danske transmissionssystem. Dette betyder, at opretholdelse af forsyninger til de Dok , Sag 10/ /25

21 svenske ikke-beskyttede kunder kan være udslagsgivende for at Energinet.dk er nødsaget til at erklære emergency for at sikre forsyningen til de beskyttede kunder både i Danmark og Sverige. På længere sigt forventer Danmark, at der i det svenske marked indføres yderligere markedsbaserede værktøjer, som sikrer løbende tilpasning af det svenske marked til leverancemulighederne i Dragør. I fælles forståelse med den svenske TSO og den svenske kompetente myndighed, Energimyndigheten, vil det i 2012/2013 i kriseniveauet alert i Danmark være muligt at foretage en tilpasning af nomineringerne/leverancerne i Dragør til de aktuelle forsyningsmuligheder gennem det danske system for at undgå erklæring af emergency i Danmark, som ellers ville indebære afbrydelse af forsyningen til alle de svenske ikkebeskyttede kunder efter få timer. Information om nødvendigheden af reducerede nomineringer/leverancer i Dragør vil medføre, at man fra svenske side vil skulle vurdere forsyningssituationen, og hvorvidt en ændring af kriseniveau er nødvendig. Energinet.dk har en klar målsætning om i videst muligt omfang at undgå at erklære emergency, hvilket bl.a. sker ved at aktivere de hyperafbrydelige forbrugere allerede ved alert og tilpasse nomineringerne/leverancerne til det svenske marked i det omfang, det vurderes nødvendigt i den konkrete situation. Hvis det alligevel bliver nødvendigt at erklære emergency, vurderes det som altovervejende sandsynligt, at transmissionssystemet er så presset, at der ikke er overskydende kapacitet (dvs. et tilstrækkeligt højt tryk) til at forsyne de ikke-beskyttede forbrugere i Sverige, uanset om der måtte være overskydende gasmængder i lagrene eller muligheder for gas fra Tyskland. Hvis der mod forventning alligevel måtte være tilstrækkelig kapacitet i det dan- ske transmissionssystem, vil Energinet.dk sørge for transporten af gas til Sverige, forudsat at Sverige selv har indkøbt de fornødne gasmængder. Se også afsnit Leverancer til Tyskland Det vil indgå i de danske nødplaner og -procedurer, at forsyningerne af gas til Tyskland fuldstændigt afbrydes med 2-4 timers varsel i emergency med henblik på at sikre trykket i det danske transmissionssystem. Kun på denne måde kan forsyningerne til de danske forbrugere, som alle betaler en nødtarif, kunne opretholdes. 11. Tekniske begrænsninger 11.1 Afbrydelighed i normalsituationer Afbrydelighed i normalsituationer generelt Afbrydelighed i normalsituationer anvendes kun i punkter, hvor der er fysiske begrænsninger. I 2012/2013 vil der være en række fysiske begrænsninger. For exitzonen er kun angivet en maksimal teknisk kapacitet på ca m 3 /h svarende til over 25 mio. m 3 /døgn. Der forventes ikke afsætning til Exitzonen, som er større end dette selv ved 20 års hændelsen, som er afsætningen ved en døgngennemsnitstemperatur på C. Denne mængde vil uden proble- Dok , Sag 10/ /25

22 mer kunne leveres til distributionssystemet, idet M/R stationerne har den nødvendige kapacitet til at levere de ønskede mængder ned til et tilgangstryk på 44 barg. Der vurderes således ikke at være fysiske begrænsninger i exitzonen. Det svenske system kan ikke modtage selv den definerede uafbrydelige kapacitet i Dragør på m 3 /h ved 44 barg, idet dette tryk forventeligt ikke er tilstrækkeligt til, at alle svenske kunder kan modtage gassen. Energinet.dk vil derfor søge at opretholde et tryk, som er væsentlig højere end 44 barg. Dette betyder samtidig, at M/R stationerne har et højere tilgangstryk og i realiteten vil den danske Exitzones kapacitet være ubegrænset. Før oktober 2010 blev der kun fysisk leveret gas fra Danmark til Tyskland, og kapaciteten i exit Ellund er fastlagt til ca m 3 /h. Der er endnu ikke taget stilling til, om denne kapacitet skal øges i forbindelse med udbygningen mod Tyskland. I entrypunkt Ellund er der kun afbrydelig kapacitet, dvs. den uafbrydelige kapacitet er Specifik problemstilling med leverancer fra Tyskland Så længe kapaciteten mod Tyskland ikke er udbygget, vil det samlede transmissionssystem have en række begrænsninger, som er nærmere beskrevet i den forebyggende handlingsplan. I normale forsyningssituationer kan der opstå kritiske forsyningssituationer ved højt flow og lavt tryk i entrypunkt Ellund kombineret med højt aftag i exitzonen, Sverige og lagre. Energinet.dk har gennemført en række tiltag, som forventes at minimere konsekvenserne af de trykmæssige udfordringer i 2012/2013: Energinet.dk har indgået aftale med ejerne af det nordtyske net om at levere så højt tryk som muligt (>68 barg) Energinet.dk anvender alle de mulige operationelle værktøjer (Swap, buffer, systemoperatørlager), før der foretages afbrydelse af kapacitet i Dragør, Ellund og på lagrene Energinet.dk har aftalt med lagerselskaberne, at der defineres kapaciteter på lagrene, som indebærer, at lagerinjektion kan afbrydes i henhold til RfG ligesom afbrydelse af afbrydelige kapaciteter på andre punkter Energinet.dk fremrykker om muligt idriftsættelsen af minimum én kompressor i Egtved fra 1. oktober 2013 til juni I forhold til det svenske marked kan der opstå situationer, hvor svenske forbrugere ikke kan forsynes, idet visse kunder kræver relativt højt tryk. I henhold til Driftssamarbejdsaftalen med den svenske ejer af transmissionsnettet (Swedegas), som blev indgået før EU s forsyningssikkerhedsforordning trådte i kraft, skal Energinet.dk i normalsituationer opretholde et indgangstryk i Dragør på minimum 44 barg, uden at Energinet.dk dog er juridisk forpligtet hertil. Dok , Sag 10/ /25

23 Såfremt der er ekstraordinære kapacitetsbegrænsninger på den svenske side af Dragør Border, foretager Energinet.dk de nødvendige reduktioner i forbindelse med matchingprocessen. SVK er ansvarlig for information til de balanceansvarlige om årsag til reduktionen. Når bufferen på Dragør stiger, er det et tegn på, at Energinet.dk ikke kan levere de bestilte mængder til Sverige. Energinet.dk skal derfor reducere nomineringer svarende til, hvad der fysisk leveres med fradrag af bufferafvikling, og SVK skal orientere det svenske marked om at årsagen til reduktionen er en flaskehals i det svenske net. Såfremt Energinet.dk ikke kan håndtere øgning af bufferen indenfor de aftalte grænser vil Energinet.dk anmode SVK om, at bufferen holdes indenfor de fastsatte grænser Svigt af leverancer og forsyning i Alert Generelt om leverancer i alert Energinet.dk vil erklære alert, når en afbrydelse af forsyningerne eller en usædvanlig høj gasefterspørgsel forekommer, og som vil resultere i en betydeligt forringet forsyningssituation, men hvor markedet stadig er i stand til at håndtere denne afbrydelse eller efterspørgsel uden at bruge ikke-markedsbaserede foranstaltninger. Energinet.dk har i denne situation to yderligere markedsbaserede værktøjer til håndtering af situationen: Forhøjet incitamentsbetaling Hyperafbrydelige forbrugere i Danmark Der kan være forsyningsafbrydelser både i alert og i emergency. Forskellen mellem de to kriseniveauer er grundlæggende set, om markedet selv er i stand til at håndtere forsyningsafbrydelsen. Hvis dette ikke er tilfældet, må Energinet.dk erklære emergency Leverancer til Sverige i alert I kriseniveauet alert i Danmark vil det være muligt at foretage en tilpasning af nomineringerne/leverancerne i Dragør til de aktuelle forsyningsmuligheder gennem det danske system for at undgå erklæring af emergency i Danmark (se afsnit ) Svigt af leverancer og forsyning i Emergency Energinet.dk vil erklære emergency i tilfælde af en usædvanlig høj gasefterspørgsel eller en betydelig afbrydelse af forsyningen eller anden betydelig forringelse af forsyningssituationen og i tilfælde af, at alle relevante markedsforanstaltninger er blevet gennemført, men at gasforsyningen er utilstrækkelig til at opfylde den resterende gasefterspørgsel, således at ikke-markedsbaserede foranstaltninger også skal indføres navnlig med henblik på at sikre forsyninger til beskyttede kunder. Dok , Sag 10/ /25

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Energistyrelsen 27. november 2014 2 1. Indledning Denne nødplan er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Energinet.dk som følge af de vurderinger,

Læs mere

BILAG til nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2014

BILAG til nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2014 BILAG til nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Baggrund... 3 Forordningens krav til indhold af nødplan 2012/2014... 3 2.1 Indhold af nødplan generelt...

Læs mere

BILAG til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2016

BILAG til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2016 BILAG til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Baggrund... 3 Forordningens krav til nødplanens indhold... 3 2.1 Indhold af nødplanen... 3 Nødplanens indhold... 4 Beredskabet

Læs mere

Forebyggende handlingsplan 2014/2016

Forebyggende handlingsplan 2014/2016 Forebyggende handlingsplan 2014/2016 24. november 2014 HIK/JBJ/MGN 1. Indledning Denne forebyggende handlingsplan er en opfyldelse af artikel 4 i EU Forordning nr. 994/2010 om foranstaltninger til opretholdelse

Læs mere

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1 Transport af gas i Danmark - kort fortalt November 2006 Version 6.1 Indhold 1. Det danske naturgassystem...2 2. Markedsmodellen for gas...3 3. Aktørerne i det danske naturgassystem...4 4. Optagelse på

Læs mere

Kommerciel afbrydelighed Hyper3

Kommerciel afbrydelighed Hyper3 Kommerciel afbrydelighed Hyper3 Informationsmøde Helle Øgaard og Camilla Mejdahl, Energinet.dk September 2016 Informationsmøde 1 Konceptet Energinet.dk køber retten til at lukke eller reducere en virksomheds

Læs mere

Informationsmøde 1 Kommerciel afbrydelighed

Informationsmøde 1 Kommerciel afbrydelighed Informationsmøde 1 Kommerciel afbrydelighed Helle Øgaard Martin Gram Dato - Dok.nr. 1 Ændringer Kommerciel afbrydelighed vil ikke længere være et nødværktøj, men et balanceringsredskab til anvendelse i

Læs mere

Kommerciel afbrydelighed Hyper3

Kommerciel afbrydelighed Hyper3 Kommerciel afbrydelighed Hyper3 Informationsmøde Helle Øgaard og Camilla Mejdahl September 2015 Informationsmøde 1 Konceptet Energinet.dk køber retten til at lukke eller reducere en virksomheds gasforbrug

Læs mere

Godkendelse af justering i metoden til beregning af nødforsyningstariffen for beskyttede og ikkebeskyttede danske gaskunder (UDKAST)

Godkendelse af justering i metoden til beregning af nødforsyningstariffen for beskyttede og ikkebeskyttede danske gaskunder (UDKAST) 19. september 2014 ENGROS 14/07685 HNJ Godkendelse af justering i metoden til beregning af nødforsyningstariffen for beskyttede og ikkebeskyttede danske gaskunder (UDKAST) Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om det europæiske

Læs mere

GMR 2016-06-14. Forsyningssikkerhed for det danske og svenske gasmarked. Christian Meiniche Andersen. Klassificering: 1

GMR 2016-06-14. Forsyningssikkerhed for det danske og svenske gasmarked. Christian Meiniche Andersen. Klassificering: 1 GMR 2016-06-14 Forsyningssikkerhed for det danske og svenske gasmarked Christian Meiniche Andersen Klassificering: 1 Redegørelse for gasforsyningssikkerhed 2015 Torben Brabo, Direktør for Gas, er meget

Læs mere

Information om forsyningssituationen 2011-2013

Information om forsyningssituationen 2011-2013 Information om forsyningssituationen 2011-2013 Information om forsyningssituationen 2011-2014 Det danske naturgassystem Roller i Gasmarkedet Forsyningssituationen Udbygning af transmissionsnettet Hvorfor

Læs mere

Hvorfor vil naturgassen ændre sig?

Hvorfor vil naturgassen ændre sig? Hvorfor vil naturgassen ændre sig? Torben Brabo Energinet.dk DGF Gastekniske Dage 2008 Energinet.dk Torben Brabo 1 Agenda for min præsentation Energinet.dk og Naturgas (fokus i organisationen) Naturgas

Læs mere

Forebyggende handlingsplan 2017/2018

Forebyggende handlingsplan 2017/2018 Forebyggende handlingsplan 2017/2018 3. december 2016 CMJ/JBJ/MGN/HOG 1. Indledning Denne forebyggende handlingsplan er en opfyldelse af artikel 4 i EU Forordning nr. 994/2010 om foranstaltninger til opretholdelse

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Inddragelse af svenske forbrugere af gas i Energinet.dk s kommercielle afbrydelighedskoncept Hyper3 metodegodkendelse (gas)

Inddragelse af svenske forbrugere af gas i Energinet.dk s kommercielle afbrydelighedskoncept Hyper3 metodegodkendelse (gas) Punkt 4 Energitilsynets møde den 27. maj 2014 27. maj 2014 Engros 14-01637 SAAN/IHO/HNJ Inddragelse af svenske forbrugere af gas i Energinet.dk s kommercielle afbrydelighedskoncept Hyper3 metodegodkendelse

Læs mere

Industriforum. 10. September 2014. Dato - Dok.nr. 1

Industriforum. 10. September 2014. Dato - Dok.nr. 1 Industriforum 10. September 2014 Dato - Dok.nr. 1 Program Dato - Dok.nr. 2 Forsyningsbillede 2014-2015 Christian Meiniche Andersen can@energinet.dk Dato - Dok.nr. 3 Forsyningsbilledet Forsyningssikkerheden

Læs mere

Informationsmøde. Ikke-beskyttede kunder. Maj 2016, Energinet.dk. Informationsmøde 13/

Informationsmøde. Ikke-beskyttede kunder. Maj 2016, Energinet.dk. Informationsmøde 13/ Informationsmøde Ikke-beskyttede kunder Maj 2016, Energinet.dk Informationsmøde 13/80604-129 1 Hvem er vi samlet her i dag? Informationsmøde 13/80604-129 2 Agenda Baggrunden for opdeling mellem beskyttede

Læs mere

Afbrydelighedsaftale for Gasåret 2014/2015

Afbrydelighedsaftale for Gasåret 2014/2015 Afbrydelighedsaftale for Gasåret 2014/2015 Denne afbrydelighedsaftale (i det følgende kaldet Aftalen ) er indgået mellem Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia CVR: 28980671 (i det følgende kaldet

Læs mere

Beredskab i el- og gassektoren

Beredskab i el- og gassektoren Beredskab i el- og gassektoren Dansk Gasteknisk Forenings årsmøde 17.-18. november 2005 Ernst Hagge/Energinet.dk Beredskab generelt Stor interesse for beredskab fra samfundets side Beredskab i dag rettet

Læs mere

Beredskab og øvelser i elsystemet

Beredskab og øvelser i elsystemet Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Beredskab og øvelser i elsystemet Beredskab er rettet mod alle former for krisesituationer i freds- og krigstid, forårsaget

Læs mere

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som "Parterne")

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som Parterne) Kontrakt Energinet.dk Lautruphøj 5-7 2750 Ballerup ( Energinet.dk Gastransmission ) og Navn: Adresse: ( Forbrugeren ) (Samlet betegnet som "Parterne") Afbrydelighedsaftale for 2011/2012 1 Grundlag Nærværende

Læs mere

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 23. september 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 155 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager

Læs mere

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet Betingelser og vilkår for distribution af naturgas I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der er anvendt ved fastlæggelsen af betingelser og vilkår for distribution

Læs mere

Forsyningssikkerhedsforordningen Risikovurdering

Forsyningssikkerhedsforordningen Risikovurdering Forsyningssikkerhedsforordningen Risikovurdering 2. juni 2014 mgn 0. Executive summary... 3 1. Formål... 4 2. Proces og konklusioner... 4 2.1 Arbejdsproces... 4 2.2 Konklusioner... 4 2.3 Kontakt til nabolande...

Læs mere

BEK nr 11 af 07/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 11 af 07/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 11 af 07/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2401/1402-028 Senere ændringer til

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Energinet.dk s nye kommercielle balanceringsmodel - metodegodkendelse (naturgas)

Energinet.dk s nye kommercielle balanceringsmodel - metodegodkendelse (naturgas) Punkt 4 Energitilsynets møde den 23. september 2014 23/09/2014 ENGROS 14/03714 /CDY/IHO/HNJ Energinet.dk s nye kommercielle balanceringsmodel - metodegodkendelse (naturgas) Resumé 1. I denne sag skal Energitilsynet

Læs mere

Beredskabsarbejdet i el- og naturgassektoren. Dato: 22. marts 2007. Dokument nr. 131275-07

Beredskabsarbejdet i el- og naturgassektoren. Dato: 22. marts 2007. Dokument nr. 131275-07 Beredskabsarbejdet i el- og naturgassektoren 2006 Udarbejdet af Beredskab el og gas/rie Gath Dato: 22. marts 2007 Dokument nr. 131275-07 Indhold 1 Indledning...3 2 Energinet.dk...5 3 Organisering af beredskabet...5

Læs mere

Regler for Gastransport Version 10.1 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM

Regler for Gastransport Version 10.1 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM Regler for Gastransport Version 10.1 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM Maj 2011 Regler for Gastransport, version 10.1 ("RfG") 2 DEL I: DET DANSKE NATURGASSYSTEM OG DETS AKTØRER...

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Energinet.dk s metoder for fastsættelse af priser og vilkår i gastransmissionsnettet

Energinet.dk s metoder for fastsættelse af priser og vilkår i gastransmissionsnettet Til Energitilsynet Fra Energinet.dk Kopi Energinet.dk s metoder for fastsættelse af priser og vilkår i gastransmissionsnettet september 2006 I henhold til lovbekendtgørelse 2005-04-20 nr. 287, jf. 40 skal

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

Anmeldelse af ændring af overleverancegebyr (Exit Zone) og overleveringsgebyr (BNG Entry) 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet

Anmeldelse af ændring af overleverancegebyr (Exit Zone) og overleveringsgebyr (BNG Entry) 1. Baggrund. Sekretariatet for Energitilsynet Til Sekretariatet for Energitilsynet Anmeldelse af ændring af overleverancegebyr (Exit Zone) og overleveringsgebyr (BNG Entry) 1. august 2016 CMJ/CRU Nærværende metodeanmeldelse søger Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Regler for Gastransport Version 8.09.0

Regler for Gastransport Version 8.09.0 Regler for Gastransport Version 8.09.0 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM 4. marts1. oktober 2008 Endelig udgave Regler for Gastransport, version 8.09.0 ("RfG"), Endelig udgave 2 DEL

Læs mere

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk

Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007. Udgivet af Energinet.dk Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Naturgasforsyningssikkerhedsplan 2007 Udgivet af Energinet.dk Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44

Læs mere

Gas i Danmark. Forsyningssikkerhedsplan 2009

Gas i Danmark. Forsyningssikkerhedsplan 2009 Gas i Danmark Forsyningssikkerhedsplan 2009 Gas i Danmark Forsyningssikkerhedsplan 2009 Udgivet af Energinet.dk Rapporten kan fås ved henvendelse til: Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf.

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet 1. November 2007 13. november 2007 Titel 1 Indhold Energinet.dks rolle Mulige nye infrastrukturprojekter Eksempel: Tysk gas til Danmark kort sigt Nye gaskvaliteter

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde den 25. september 2012

Referat Energitilsynsmøde den 25. september 2012 Referat Energitilsynsmøde den 25. september 2012 15-10-2012 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr. 135 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Regler for Gastransport Version 9.0

Regler for Gastransport Version 9.0 Regler for Gastransport Version 9.0 FÆLLES REGLER FOR ADGANG TIL DET DANSKE NATURGASSYSTEM 1. oktober 2008 Endelig udgave Oversættelse ikke juridisk bindende Regler for Gastransport, version 9.0 ("RfG"),

Læs mere

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser Til Energitilsynets sekretariat. Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser 30. april 2015 SKL/SKL Dette notat beskriver håndteringen af leveringen

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0052 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0052 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0052 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 7. marts 2016 Forslag til forordning om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerhed

Læs mere

Temperaturen på det liberaliserede gasmarked

Temperaturen på det liberaliserede gasmarked Temperaturen på det liberaliserede gasmarked - Et udpluk af iagttagelser Præsentation til DGFs målekonference 31. oktober 2007 Christian Meiniche Andersen / Majbritt Astrup, Energinet.dk Dato - Dok.nr.

Læs mere

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune Odense Kommune Beredskabsplan Odense Kommune 11-10-2012 Odense Kommune Internbrug Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Information om beredskabsplanen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Fremtidens naturgas i nettet

Fremtidens naturgas i nettet Fremtidens naturgas i nettet DGF Gastekniske Dage 2010 Jesper Bruun Energinet.dk 1 Agenda Status på infrastruktur - Nordgående flow Ellund 2010-2013 - Udbygning af Ellund Egtved - Andre projekter Fremtidens

Læs mere

Energinet.dk s forsyningssikkerhedsmodel - metodegodkendelse

Energinet.dk s forsyningssikkerhedsmodel - metodegodkendelse Punkt 6 Energitilsynets møde den 25. september 2012 25. september 2012 Engros «Sagsnummer» /IHO/JD Energinet.dk s forsyningssikkerhedsmodel - metodegodkendelse (gas) Resumé 1. Energitilsynet skal i denne

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Beredskabsarbejdet i el- og gassektoren (2005)

Beredskabsarbejdet i el- og gassektoren (2005) Beredskabsarbejdet i el- og gassektoren (2005) Udarbejdet af Beredskab el og gas/stine Bjerregaard Pedersen Dato: 1. maj 2006 Indhold 1 Indledning... 3 2 Status for beredskabsarbejdet... 3 2.1 Internt

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Energinet.dk godkendelse af ændrede tariferingsmetoder (gas)

Energinet.dk godkendelse af ændrede tariferingsmetoder (gas) Punkt 4 Energitilsynets møde den 23. september 2013 Dato: 23. september 2013 Sag: 13/01922 Afd.: Engros og Transmission Sagsbehandler: /IHO/HTH Energinet.dk godkendelse af ændrede tariferingsmetoder (gas)

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Resumé: Dokumentet beskriver, hvordan transmission og distributionsselskaberne håndterer situationer, hvor der ikke kan sendes korrekte måledata til tiden.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

METODEGODKENDELSE CMP IMPLEMENTERING I DANMARK

METODEGODKENDELSE CMP IMPLEMENTERING I DANMARK PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 METODEGODKENDELSE CMP IMPLEMENTERING I DANMARK 29. september 2015 Engros & Transmission 15/03882 HNJ RESUMÉ 1. Denne sag er en principel metodesag på

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1)

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-076167 Senere ændringer

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 3 NOTAT Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Det er en ambition at sikre befolkningen og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

REDEGØRELSE FOR GASFORSYNINGS- SIKKERHED 2017

REDEGØRELSE FOR GASFORSYNINGS- SIKKERHED 2017 REDEGØRELSE FOR GASFORSYNINGSSIKKERHED 2017 2 REDEGØRELSE FOR GASFORSYNINGSSIKKERHED 2017 ORDFORKLARING Graddage: Graddage er et mål for, hvor koldt det har været. Et døgns graddage er forskellen mellem

Læs mere

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren)

Firma Adresse Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) Mellem Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) og Postnr. og By CVR-nr.: (i det følgende betegnet Gasleverandøren) er der dags dato indgået følgende KONTRAKT om levering af naturgas

Læs mere

11. september Dato - Dok.nr. Industriforum

11. september Dato - Dok.nr. Industriforum 11. september 2013 Dato - Dok.nr. Industriforum 1 Program 11.30 Frokost og netværk 12.15 Velkommen - Jeppe Danø, Energinet.dk 12.30 Kort introduktion til gassystemet - Malene Hein Nybroe, Energinet.dk

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmission og distribution af naturgas

Godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmission og distribution af naturgas Energitilsynet: Godkendelse af metoder til fastsættelse af priser og vilkår for transmiss... Side 1 af 17 Printet: 09:16 http://www.energitilsynet.dk/afgoerelser-og-praksis/1/afgoerelser-gas/godkendelse-af-metoder-til-fastsaettelse-af-priser-og-vilkaar-fortransmission-og-distribution-af-naturgas/

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Transport af gas i Danmark. November 2008

Transport af gas i Danmark. November 2008 Transport af gas i Danmark November 2008 Indhold 1. Det danske naturgassystem... 2 2. Markedsmodellen for gas... 3 3. Aktørerne i det danske naturgassystem... 4 4. Energinet.dk som lagerejer... 6 5. Optagelse

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Deltag i debatten. Hvordan Danmarks gastransportsystem skal udbygges LANDSPLANAFDELINGEN

Deltag i debatten. Hvordan Danmarks gastransportsystem skal udbygges LANDSPLANAFDELINGEN LANDSPLANAFDELINGEN Deltag i debatten Det er endnu ikke besluttet, hvordan udbygningen af Danmarks gastransportsystem skal foregå. Statens energiselskab DONG har peget på flere muligheder, men inden der

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0) Regler for Gasdistribution (Version 1.0) Gældende fra 1. maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 I medfør af 39, stk. 1, 45 c, 55, stk. 1 og 3, og 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD

BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF SKYBRUD Alternative title s LISE COLD, PROJEKTLEDER INDHOLD Formål med beredskabsplanen Planlægningsproces og parter Beredskabsplanens indhold og opbygning Værktøjer i

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

BIOGAS OG SYSTEMDRIFT

BIOGAS OG SYSTEMDRIFT BIOGAS OG SYSTEMDRIFT Gastekniske dage 2017 23. maj 2017, Søren Balle Rasmussen INDHOLD Hvorfor skal gassen være grøn? Netudbygning og systemdrift Tre cases fra Energinet Opsamling 2 GASSEN GRØNNE FREMTID

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 90 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 90 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 90 Offentligt Redegørelse for gasforsyningssikkerhed 2016 Indhold Forord... 4 Resumé...5 1....7 1.1 i europæisk kontekst...7 1.2 Energinet.dk

Læs mere

ANALYSE: KONKUR RENCEN PÅ DET DANSKE ENGROSMARKED FOR NATURGAS UDKAST KLAUSULERET

ANALYSE: KONKUR RENCEN PÅ DET DANSKE ENGROSMARKED FOR NATURGAS UDKAST KLAUSULERET ANALYSE: KONKUR RENCEN PÅ DET DANSKE ENGROSMARKED FOR NATURGAS UDKAST KLAUSULERET UDKAST KLAUSULERET UDKAST KLAUSULERET ENERGITILSYNET DECEMBER 2015 ANALYSE AF KONKURRENCEN PÅ DET DANSKE ENGROSMARKED FOR

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Gas i Danmark 2010. Forsyningssikkerhed og udvikling

Gas i Danmark 2010. Forsyningssikkerhed og udvikling Gas i Danmark 2010 Forsyningssikkerhed og udvikling Gas i Danmark 2010 Forsyningssikkerhed og udvikling 1 Indhold Introduktion til og sammenfatning af Gas i Danmark 2010...5 1. Aktuelle temaer i den danske

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere