Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik"

Transkript

1 Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge), som trådte i kraft 1. juli 2010, udarbejde en plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet. Planen er et tillæg til den sammenhængende børnepolitik, som Gladsaxe Kommunes Byråd vedtog i juni Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet beskriver, hvordan Gladsaxe Kommune har tilrettelagt arbejdet med at begrænse ungdomskriminaliteten i kommunen og yde en tidlig og forebyggende indsats. Undersøgelser viser, at unge mellem 15 og 24 år er tre gange så hyppigt repræsenteret i det strafretlige system som i hele befolkningen 1, hvilket viser, hvor utrolig vigtigt det er at have fokus på netop ungdomskriminalitet. Denne plan er inddelt i to, hvor første del kan betragtes som en indledning og anden del er selve planen for indsatsen med en klar beskrivelse af handlinger og indsatser i Gladsaxe Kommune i forhold til ungdomskriminalitet. Lovgrundlag Det juridiske grundlag for arbejdet med ungdomskriminalitet er beskrevet i følgende lovsamlinger: Serviceloven, 52, 54 a, 57, Retsplejeloven, 114 og 115, Persondataloven, 5, 6, 7, 8, 11, 38 og 40, Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven. Formål Den sammenhængende børnepolitik og planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet i Gladsaxe Kommune har til formål at sikre en tidlig og forebyggende indsats overfor børn og unge i kommunen. Der er derfor fokus på barnet og den unges udviklingsmuligheder og inddragelse af alle de voksne omkring den unge, der kan hjælpe den unge i sin udvikling. Især er samarbejdet med forældrene vigtigt. En tidlig indsats i Gladsaxe Kommune betyder en indsats, der er såvel tidlig i forhold til den alder, hvor børn og unge typisk påbegynder kriminalitet, som tidlig i forhold til den enkelte kriminelle handling. Forebyggende indsats defineres i forhold til ungdomskriminalitet, som forebyggende tiltag, der generelt er rettet mod at hindre en uønsket tilstand, hændelse eller problem. Der er mange eksempler på, at den tidlige kriminalitetsforebyggende indsats har særlig stor betydning i forhold til at begrænse ungdomskriminalitet 2. Med en plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet er det Gladsaxe Kommunes ønske, at styrke samarbejdet, at sikre en øget koordination, at tydeliggøre ansvarsfordelingen og at sikre, at der bliver reageret hurtigere, når børn og unge bliver kriminalitetstruede. Værdigrundlag Gladsaxe Kommune skal være en tryg kommune at færdes i. Det er blandt andet derfor, at kommunen prioriterer en tidlig indsats og forebyggelse af kriminalitet på gadeplan og i øvrigt. 1 Jf. Justitsministeriets Forskningsenheds rapport om ungdomskriminalitet, Jf. Justitsministeriet, Indsatsen mod ungdomskriminalitet, Betænkning J. nr A00 1

2 I arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune anvendes et helhedsorienteret perspektiv. Fagpersoner i Gladsaxe Kommune arbejder ud fra den opfattelse, at barnet eller den unge kun kan forstås ud fra den sammenhæng vedkommende lever i. Dermed tænkes indsatser ind i dette perspektiv, så de ikke blot retter sig mod det enkelte barn eller unge, men også mod deres omgivelser i form af familie, venner og øvrige (daglige) netværk. I arbejdet fokuseres der ikke alene på problemer, men i lige så høj grad på de ressourcer, der er hos barnet eller den unge samt familie og netværk, og som kan bidrage til at skabe løsninger og den rette udvikling for den unge. Det er væsentligt i Gladsaxe Kommune, at der arbejdes med en fokuseret og understøttende indsats for at sikre, at de unge forbliver i og gennemfører uddannelse og/eller arbejde. Politiske målsætninger Gladsaxe Kommunes værdigrundlag for børn, unge og familier, som er beskrevet i den sammenhængende børnepolitik og ovenfor, udgør den tilgang kommunens medarbejdere har til at varetage børn og unges udviklingsbehov. På baggrund af værdierne har Gladsaxe Kommune opstillet konkrete målsætninger for, hvad der lægges vægt på i henhold til bekæmpelsen af ungdomskriminalitet: Tryghed og mindre ungdomskriminalitet Borgerne skal føle sig trygge i kommunen Børn og unge skal vide, hvor de skal gå hen for at få hjælp Der ydes en tidlig og forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Når unge udsluses efter varetægtsfængsling eller afsoning af frihedsstraf, iværksættes målrettet social og uddannelsesmæssig støtte Målgruppen Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet retter sig gennem den almene indsats og forebyggende arbejde til alle børn og unge i kommunen op til deres 18. år. Derudover retter de foregribende og indgribende indsatser sig imod børn og unge i kommunen, som er i det kriminelle miljø, har en uroskabende eller voldelig adfærd, eller som er kendetegnet ved gentagen og alvorlig kriminalitet (jf. næste afsnit). I Gladsaxe Kommune indledes der en koordineret overlevering fra Familieafdelingen til voksenafdelingen, når de unge fylder 16 ½ år. Kategorier for indsatsen Gladsaxe Kommune arbejder, som beskrevet i den sammenhængende børnepolitik, overordnet med fire kategorier for indsatsen i forhold til børn og unge. Disse er: Den almene indsats Den forebyggende indsats Den foregribende indsats Den indgribende indsats Den almene indsats er den indsats, der retter sig mod alle børn og unge i kommunen. Det vil sige en indsats, der ydes i forhold til grupper, hvori der ikke har været tegn på kriminel adfærd. Det kan for eksempel være i form af holdningsbearbejdende undervisning i skole eller i form af fritidstilbud som idræt, klub eller lektiehjælp. Den forebyggende indsats er den indsats, der drejer sig om forebyggende tiltag, der generelt er rettet mod at hindre en uønsket tilstand, hændelse eller problem. Et eksempel på en forebyggende indsats i Gladsaxe Kommune er SSP læseplanen med kriminalpræventivt undervisningsmateriale. Læseplanen dækker hele skoleforløbet fra børnehaveklasse til 9. klasse. J. nr A00 2

3 Den foregribende indsats er den indsats, der ydes i forhold til børn og unge, der har vanskeligheder og som allerede har været på kant med loven eller viser tegn på omsorgssvigt. Et eksempel på en foregribende indsats er SSP-teamets gruppeorienterede indsats, hvor man gennem målrettede projekter hjælper grupper af unge til at komme ud af deres misbrug eller begyndende kriminalitet, og hjælper dem med at finde deres plads i samfundet gennem relevant uddannelse og arbejde. Familieafdelingen kan ligeledes iværksætte foregribende indsatser, såsom kontaktpersoner og intensiv familiebehandling mm. Den indgribende indsats er den indsats, der ydes over for børn og unge, som har begået kriminalitet, hvor der sættes ind for at forsøge at hindre dem i at fortsætte ad den vej. Eksempler på indgribende indsatser kan være anbringelse på sikret institution eller anbringelse på døgninstitution. Centrale aktører og mødefora Overordnet er det Familieafdelingen, der vurderer hvilke samarbejdsparter, der inddrages i de enkelte sager. På den baggrund indkalder Familieafdelingen centrale aktører efter behov, eksempelvis PPR, psykiatriske afdelinger, Rusmiddelcenteret, Jobcenteret og UU Nord. SSP-samarbejdet (Tirsdagsmødet) SSP er det lokale samarbejde mellem Skole, det sociale område (Familieafdelingen) og Politi. SSP-samarbejdet danner rammen om den overordnede tværfaglige indsats i kommunen i forhold til det kriminalitetsforebyggende arbejde. SSP-samarbejdet går ud på at afdække årsagerne til, at børn og unge begår kriminalitet og på at bearbejde disse årsager. I Gladsaxe Kommune er samarbejdet blandt andet formaliseret ved et ugentligt møde. På mødet deltager SSP-konsulenter, politi, Familieafdelingen, klubkonsulent og Skoleafdelingen. På mødet drøftes bekymringer vedrørende børn og unge i Gladsaxe Kommune, der udviser uhensigtsmæssig adfærd. Alle bidrager med konkret og relevant viden. Afslutningsvis besluttes det, hvorledes forældrene og den unge inddrages bedst muligt samt hvem, der indkalder til teamnetværksmøde, hvis det findes relevant. SSP-teamet SSP-teamet består af to SSP-konsulenter og en SSP gademedarbejder. SSP-teamets overordnede opgave er at koordinere og udvikle kommunens kriminalpræventive arbejde. Mere information om SSP-teamets arbejde kan findes i deres pjecer og årsrapporter som ligger på Gladsaxe Kommunes hjemmeside ( under SSP og udgivelser. Ungeteamet Familieafdelingens ungeteamvaretager sagsbehandlingen i forhold til kriminalitetstruede børn og unge. Via ungeteamet optimeres indsatsen omkring netop denne målgruppe. Teamnetværk Formålet med teamnetværket er at sikre samarbejdet og koordinationen omkring konkrete børn og unge. Teamet skal drøfte og koordinere aftaler, så der sker en fælles koordineret indsats omkring det konkrete barn/den unge. I teamnetværket deltager de samarbejdspartnere, der er relevante i den konkrete sag. Endvidere deltager forældre og evt. den unge sagen drejer sig om. Omfanget af deltagere afhænger af den konkrete sag. I sager omkring ungdomskriminalitet, vil der typisk være repræsentanter fra Familieafdelingens ungeteam, den unges skole, klub, SSP-konsulent og relevante personer fra den unges liv, herunder gerne forældrene. Teamnetværket har kompetence til at sikre de relevante og nødvendige indsatser, der er behov for i en konkret sag. J. nr A00 3

4 Planen for indsatsen: Sådan gør vi det i Gladsaxe Kommune Niveauinddeling Gladsaxe Kommune anvender en niveauinddeling af målgruppen med beskrivelse af signaler, som kan være en rettesnor til vurdering af alvorsgraden, og hvem der har ansvaret for at handle inden for en given tidsramme. Ved at beskrive signalerne og bekymringsgraden opnår man et fælles sprog omkring børnene og de unge, hvilket betyder, at det er lettere at sætte ind med den rigtige indsats så hurtigt som muligt. Følgende niveaudeling anvendes: 1. Forebyggende indsats 2. Bekymrende adfærd 3. Førstegangskriminalitet 4. Gentagen og/eller alvorlig kriminalitet 5. Personfarlig kriminalitet Niveau 1 er ikke defineret ud fra konkret kriminalitet, men kan have en kriminalpræventiv effekt og består blandt andet af kriminalpræventiv undervisning, iværksættelse af diverse kampagner, oplysning om uddannelses- og fritidsaktiviteter, kriminalpræventive kursustilbud til lærere og pædagoger, foredrag, artikler i lokalaviser og det opsøgende arbejde i kommunerne. Niveau 2 betragtes ikke som egentlig kriminel adfærd, men er et kraftigt signal til omgivelserne om, at barnet eller den unge kan have behov for hjælp og støtte. Niveau 3, 4 og 5 er defineret som konkrete kriminelle handlinger, hvor Familieafdelingen er i kontakt med barnet/den unge og familien med henblik på vurdering af fremtidig behov for hjælp og støtte. Niveau 1: Forebyggende indsats En stor del af den generelle forebyggelse foregår gennem undervisning og projekter i folkeskolen og andre uddannelsesinstitutioner, ungdomsklubber, fritidsklubber, boligforeninger mm. SSP-samarbejdet er med til at skabe rammer og motivere for den generelle kriminalpræventive indsats overfor børn og unge i kommunen. Dette niveau varetages i skolerne af SSP-lærerne og SSP-konsulenterne. Handling SSP læseplan fra 0. til 9. klasse. En SSP-lærer er repræsenteret på hver enkel skole og bruges primært til at formidle kriminalitetsforebyggende tiltag. Derudover kan SSP-læreren mægle mellem elever, hvis der opstår behov for det. SSP-lærerne samarbejder med SSP-konsulenterne, og opdateres med viden på området. Præventiv undervisning til unge og forældre om blandt andet alkohol, hash, mm. SSP-netværksmøder fordelt på 5 distrikter i kommunen, hvor hver enkel skole, klub, interne behandlingstilbud, SSP-konsulent og Familieafdelingen i distriktet er repræsenteret. Hvert distrikt mødes 5-6 gange årligt og i henhold til 115 i retsplejeloven arbejdes der forebyggende med de unge i området. Hver ungdomsklub i Gladsaxe Kommune har én udgående SSP-klubmedarbejder. Den generelle indsats foregår i samarbejdet mellem SSP-lærerne, og SSP-korpset (SSPgademedarbejderen og SSP-konsulenterne) i den unges lokalmiljø. Forskning har vist, at det er ved lokale indsatser man forebygger bedst muligt 3. 3 Der refereres i denne forbindelse til Ringstedforsøget fra For yderligere informationer se Det Kriminal Præventive Råds hjemmeside. J. nr A00 4

5 Niveau 2: Bekymrende adfærd Signalerne kan f.eks. være: Problematiske udeblivelser fra skolen. Den unge observeres på gaden om aftenen. Eksperimenteren med rusmidler færden omkring hash miljøer og tidlig debut med alkohol. Flirten med det kriminelle miljø. Herunder også synlige på døgnrapporten ved gentagne gange at blive truffet i sammenhæng med kriminelle hændelser. Den unge ses i periferien af utryghedsskabende ungegrupperinger (fra niveau 3, 4 og 5) eller er en del af en gruppe, som udviser uhensigtsmæssig adfærd. Dette niveau varetages primært af SSP-konsulenterne, som er ansvarlig for at fastlægge og varetage den fornødne indsats. Bekymringerne behandles på tirsdagsmødet, hvor det fastlægges, hvordan der evt. skal handles, og hvem der har ansvaret for indsatsen. Ydermere er det væsentligt, at pædagogisk personale orienterer SSP og Familieafdelingen, når der observeres bekymrende adfærd. Handling SSP- teamet tæt på den unge, SSP-lærer og SSP-klubmedarbejder orienteres (jf. retsplejeloven 115). Dette gøres for at flere voksne, der er tæt på den unge kan støtte og bakke op. Der foretages hjemmebesøg af SSP-konsulent/gademedarbejder inden en uge efter drøftelse på tirsdagsmødet. Der indgås klare aftaler med hjemmet om tidspunkter for hjemkomst, pasning af skolegang, støtte til tilmelding til fritidsaktiviteter mm.). Hvis det drejer sig om en ung under 15 år skal forældrene være enige og er den unge over 15 år kan den unge sige nej tak. De unge har partsstatus fra de fylder 15 år. Der kan træffes afgørelse om ungepålæg af Familieafdelingen. Ved konflikter vurderes muligheden for mægling. Der er blandt andet mulighed for åben anonym rådgivning Erfaringer viser, at en hurtig indsats hjælper, idet man bl.a. sikrer, at netværket omkring den unge involveres og tager ansvar. En hurtig aktivering af f.eks. forældre har i de fleste tilfælde en stor forebyggende betydning. Parternes forpligtelse SSP-konsulenterne har som udgangspunkt ansvaret for at handle, og sørger for at inddrage Familieafdelingen, når det vurderes relevant. På tirsdagsmødet kan der iværksættes mægling, kontakt med gadeplansmedarbejdere og/eller samtaler med politiet, hvor det skønnes relevant. SSP kan egenhændigt iværksætte mægling og samtaler og det gælder både SSPlærere, SSP-gademedarbejdere og SSP-klubmedarbejdere. Niveau 3: Førstegangskriminalitet Signalerne kan f.eks. være: Simpelt tyveri fra venner eller butik. Hærværk. Besiddelse af hash. Overtrædelse af våbenloven typisk besiddelse af kniv. Dette niveau varetages af Familieafdelingen i samarbejde med SSP-konsulenterne. Handling: Hvis Familieafdelingens rådgiver fra ungeteamet vurderer, at den unges familie er i stand til at støtte op om barnet eller den unge, overdrager rådgiveren opgaven til Familie- og Ungecentret. Familie- og Ungecentret indkalder familien til en kriminalpræ- J. nr A00 5

6 ventiv samtale. Familie- og Ungecentret fremsender efterfølgende dokumentation for afholdte samtaler til rådgiveren. Vurderer Familie- og Ungecentret, at familien har brug for yderligere støtte, kontakter de Familieafdelingens ungeteam, som indkalder familien og den unge til teamnetværksmøde senest en uge fra modtaget dokumentation fra politiet. En SSP-konsulent deltager i samtalen og den unges klub og/eller skole vil typisk også være repræsenteret. Ved konflikter vurderes muligheden for mægling. Parternes forpligtelse Familieafdelingen er ansvarlig for kontakten med hjemmet - Sikrer gennemførelse af samtalen. - Sikrer inddragelse af andre relevante samarbejdspartner, herunder PPR. - Sørger for at sende modtaget dokumentation fra politiet til Familie- og Ungecenteret. - Sørger for at sagen tages op på tirsdagsmødet (jf. retsplejeloven 115) med henblik på at indsatsen koordineres. Familieafdelingens ungeteam og SSP-konsulenterne er i tæt samarbejde om den unge. På tirsdagsmødet kan der iværksættes mægling og kontakt med gadeplansmedarbejdere. Niveau 4: Gentagen og alvorlig kriminalitet Signalerne kan f.eks. være: Indbrud skole, virksomheder, butikker, beboelse. Biltyveri. Groft hærværk. Salg af stoffer. Trusler om vold. Overtrædelse af våbenloven, herunder besiddelse og anvendelse af våben. Deltagelse i tæskehold. Dette niveau varetages af Familieafdelingen i samarbejde med SSP-konsulenterne Handling: Familieafdelingens ungeteam afholder, evt. sammen med SSP-konsulent, samtale/hjemmebesøg med den unge og forældre inden for syv dage efter modtagelse af dokumentation fra politiet om begået kriminalitet. Familieafdelingens ungeteam udarbejder i samarbejde med familien en midlertidig handleplan inden for syv dage og endelig handleplan inden for tre uger. Der afholdes teamnetværksmøde med barnets eller den unges netværk senest 14 dage efter modtagelse af dokumentation fra politiet. Teamnetværksmøderne afholdes med det formål, at få relevante ressourcepersoner i barnets eller den unges liv til at støtte op om målene i den midlertidige handleplan. Erfaringer viser, at det mindsker sandsynligheden for ny kriminalitet, når personerne omkring den unge er bevidste om og engagerede i dennes handlinger. Succesen afhænger af, at der er relevante ressourcepersoner i barnets eller den unges liv. Parternes forpligtelser Familieafdelingen er ansvarlig for udarbejdelse af handleplanen og forestår den løbende kontakt med hjemmet - Sikrer gennemførelse af samtalen. - Sikrer inddragelse af andre relevante samarbejdspartner. - Sørger for indkaldelse til netværksmøde, med inddragelse af relevante samarbejdspartner, herunder PPR. J. nr A00 6

7 Niveau 5: Personfarlig kriminalitet Signalerne kan f.eks. være: Røveri. Overfald. Vold. Anvendelse af våben. Dette niveau varetages af Familieafdelingen og på tirsdagsmøderne, hvor SSPkonsulenterne om muligt inddrages. Handling På baggrund af sagens alvor og i forlængelse af evt. afhøring, vurderes graden af akut indsats. Familieafdelingen foretager hjemmebesøg indenfor en uge og udarbejder derefter midlertidig handleplan også inden for syv dage, endelig handleplan inden for tre uger. Der fokuseres på langsigtet planlægning og familien støttes så godt som muligt. Derudover søges der langtidsholdbare løsninger for de problemstillinger, der vedrører skolegang og fritidsliv. I forbindelse med løsladelse efter varetægtsfængsling eller afsoning af frihedsstraf tilbyder Familieafdelingen en udslusningsordning hurtigst muligt og helst inden løsladelse. Tilbuddet har en varighed på mindst seks måneder efter løsladelse. Familieog Ungecentret varetager udslusningsopgaven med udgangspunkt i de målsætninger Familieafdelingen fastsætter i handleplanen. Udslusningstilbuddet vil som udgangspunkt være i form af en kontaktpersonsordning, hvor den unge bliver tilknyttet en fast kontaktperson. Der afholdes opfølgende møde (teamnetværksmøde) en måned efter løsladelse for at sikre at den rette hjælp og støtte er iværksat. Formålet med handlingerne er, at sikre en resocialiserende proces og opfølgning på den unge samt yderligere kriminalitetsforebyggelse. Parternes forpligtelse Familieafdelingen er ansvarlig for kontakt med hjemmet i forhold til midlertidig og endelig handleplan. Derudover er Familieafdelingen ansvarlig for etablering af udslusningsordning, inddragelse af relevante samarbejdsparter og at indkalde til teamnetværksmøder for at koordinere indsatsen. Evaluering af planen Gladsaxe Kommune følger op på og evaluerer resultaterne af indsatserne. Evalueringen af planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet indgår som en del af den samlede evaluering af den sammenhægende børnepolitik. Der vil være særlig fokus på at evaluere de centrale indsatser og politiske målsætninger, herunder viden om hvor man kan få hjælp, de tidlige og forebyggende indsatser og udslusningsordningen. Evalueringen af planen foretages i forbindelse med revisionen af den sammenhængende børnepolitik i 2013 og vil indgå som en af de mange delevalueringer, som til sammen udgør den samlede evaluering af den sammenhængende børnepolitik. I forbindelse med evalueringen inddrages om muligt forskningen på området. J. nr A00 7

8 Evalueringen kan foregå ved: Brugertilfredsundersøgelse Dokumentation Spørgeguide i forbindelse med samtalerne i Familieafdelingen eller Familie- og Ungecentret J. nr A00 8

NOTAT. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

NOTAT. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik NOTAT Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Den 14. marts 2012 Sagsbeh: Sagsnr.: 2012/0008264 Dok.nr.: 2012/0008264-8 Børne- og ungeområdet Skoleafdelingen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune December 2016 Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service (Serviceloven)

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING af børn og unge under 18 år S P... SKOLE... SOCIAL... POLITI FORORD Kriminalitetsforebyggelse og forebyggelse af børn og unges trivsel har en høj prioritet i Holstebro Kommune.

Læs mere

HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE.

HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE. HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE. Samarbejdet mellem Nordfyns kommune og Fyns Politi, bør indebære et standardiseret, skriftligt

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. Del to: Fokusområder, organisering og retningslinjer

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. Del to: Fokusområder, organisering og retningslinjer Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 Del to: Fokusområder, organisering og retningslinjer Indholdsfortegnelse Indledning...3 Fokusområde 1: En tidlig og forebyggende indsats...4

Læs mere

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være...

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være... Om individorienteret forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i Køge Kommune Vejledning til alle ansatte, der arbejder med børn og unge op til 18 år > HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og

Læs mere

Koncept for håndtering på de 4 kriminalitetsniveauer:

Koncept for håndtering på de 4 kriminalitetsniveauer: UNDERVÆRKET Stemannsgade 9C, DK 8900 Randers C Tlf. +45 4086 7408 EAN. 5798004314555 ch@randers.dk www.ssp-randers.dk Koncept for håndtering på de 4 kriminalitetsniveauer: Forord Lokalrådet for Samarbejdet

Læs mere

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv.

KOMMISSORIUM. 3. Tirsdagsmødets formand (SSPK lederen) har ansvaret for at følge op på respektive analyser, navnelister mv. KOMMISSORIUM Tirsdagsmøder i det kriminalitetsforebyggende samarbejde U18 Formål: 1. Tirsdagsmøderne har til formål at opkvalificere kommunens indsats over for unge, som har begået kriminalitet eller er

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Vedtaget af Fanø Byråd den xx Vision På Fanø prioriterer vi det gode børneliv, og alle børn og unge skal opleve, at de kan leve et trygt og sundt liv baseret

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Sagsnr A Dato: Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Sagsnr A Dato: Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Sagsnr. 27.24.00-A00-2-17 Dato: 28.09.2018 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Horsens Kommune 2018 1. Indledning Som en del af en sammenhængende børne- og ungepolitik har Horsens

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Fokusområder, organisering og retningslinjer Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Fokusområde 1: En tidlig og forebyggende indsats...

Læs mere

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014

Informationsmøde om Netværkssamråd. Oktober 2014 Informationsmøde om Netværkssamråd Oktober 2014 Program Kl. 10.00 Velkomst Kl. 10.10 Den nye lovgivning om netværkssamråd baggrund og intentioner. Kl. 10.40 Socialstyrelsens rådgivning i forbindelse med

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Del 1: Observationer og vurderinger... 3 Særligt for Bydele med uro... 5

Del 1: Observationer og vurderinger... 3 Særligt for Bydele med uro... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning... 3 Del 1: Observationer og vurderinger... 3 Særligt for 2018... 3 Bydele med uro... 5 Del 2: Data og statistik.. 9 Kriminalitetsudvikling 9 Udvikling i enkeltsager..

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN 2 INDHOLD Indledning... 4 Enkeltsagsbehandlingen i lokaludvalg og ledergrupper... 7 Niveau 1 Bekymrende adfærd... 8 Niveau 2 Førstegangskriminalitet...

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år Standarder for sagsbehandlingen vedrørende afdækning af de særlige forhold og indsatser i forhold til unge, der er fyldt 15 år Politisk målsætning for unge der er fyldt 15 år Fald i antallet af anbringelser

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Vi forebygger kriminalitet

Vi forebygger kriminalitet et i Haderslev Kommune Vi forebygger kriminalitet Hvad er et? et i Haderslev Kommune er et netværk for de personer og grupper, som arbejder med kriminalitetsforebyggelse blandt kommunens unge. et er både

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler

Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler Brønderslev Gymnasium og HF er imod rusmidler, men ikke imod unge, der bruger rusmidler. Formålet med beredskabsplanen er, at alle med tilknytning til skolen;

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Helsingør Kommune, Center for Børn, Unge og Familier, SSP-organisationen, Rønnebær Allé Helsingør -

Helsingør Kommune, Center for Børn, Unge og Familier, SSP-organisationen, Rønnebær Allé Helsingør   - SSP+ Med udbygningen af SSP-området, det såkaldte SSP+, opnår Helsingør Kommune en mere direkte og bedre indsats for stop af uhensigtsmæssig adfærd og udvikling af kriminalitet blandt unge over 18 år,

Læs mere

Vejledning til Forandringskompasset på børne- og ungeområdet 10

Vejledning til Forandringskompasset på børne- og ungeområdet 10 Vejledning til Forandringskompasset på børne- og ungeområdet 0 Forandringskompasset er Socialforvaltningens effektstyrings- og læringskoncept, som gør det muligt systematisk at følge med i borgerens trivsel

Læs mere

TRIVSEL OG INKLUSI PÅ FARSTRUP SKOLE

TRIVSEL OG INKLUSI PÅ FARSTRUP SKOLE TRIVSEL OG INKLUSI N PÅ FARSTRUP SKOLE Indholdsfortegnelse Værdigrundlag - pædagogisk udgangspunkt............. 3 Indsatsområder, procedure og handling................ 5 Forløb ved fravær..............................

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Familieafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Familieafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Familieafdelingen SSP-struktur i Gladsaxe Kommune. Dato 03.03.2003 Af: Claus Jul SSP - Samarbejdet i Gladsaxe Kommune Indholdsfortegnelse 1. SSP - Strukturen

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er:

2. Værdigrundlaget og den professionelle indsats Det fælles værdigrundlag for arbejdet med børn og unge i Gladsaxe Kommune er: Gladsaxe Kommune Familieafdelingen august 2006 Sammenhængende børnepolitik i Gladsaxe kommune 1. Indledning Gladsaxe Kommunes Sammenhængende børnepolitik 2007-2009 skal sikre sammenhæng i overgangene mellem

Læs mere

Redskaber målrettet det boligsociale arbejde. Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge. Viden til gavn

Redskaber målrettet det boligsociale arbejde. Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge. Viden til gavn Redskaber målrettet det boligsociale arbejde Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge Viden til gavn Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf:

Læs mere

EN FOLDER OM TRIVSELSPROJEKTET PÅ CAMPUS FREDERIKSSUND

EN FOLDER OM TRIVSELSPROJEKTET PÅ CAMPUS FREDERIKSSUND EN FOLDER OM TRIVSELSPROJEKTET PÅ CAMPUS FREDERIKSSUND ALKOHOL? SKILSMISSE? Seksualitetsforvirring? Vold? Præstationsangst? HASH? ENSOMHED? FREMTIDEN? Mobning? STUDIEPRES? DØDSFALD? Spiseforstyrrelser?

Læs mere

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne Socialdistriktsbaserede møder, hvor der udveksles oplysninger om kriminalitetstruede unge mellem politi og kommune

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen

Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christina Bundgaard/ Ane Løfstrøm Eriksen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Aftaleforum Børn med behov for en samlet social og undervisningsmæssig indsats skal mødes af én kommune, der - med barnet i centrum-

Læs mere

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune

Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Familiekonsulent til flygtningefamilier I Langeland kommune Målsætning Familiekonsulenternes mål er at familierne bliver selvhjulpne og engageret i lokalsamfundet. Langeland Kommune har besluttet at alle

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

SSP Dragør er et lokalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning, Politi, Fritids/ungdomsklubber,

SSP Dragør er et lokalt samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning, Politi, Fritids/ungdomsklubber, Dragør Kommune 2013 Indhold SSP Dragør... 3 Model for det forebyggende arbejde... 3 Niveauer i det opsøgende og forebyggende arbejde... 5 Organisering SSP Dragør... 6 Styregruppe... 6 SSP arbejdsgruppe...

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014

Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Kriminalpræventiv handleplan 2011-2014 Bornholms regionskommune 2011 1 Forord...3 Indledning...3 Visionen for arbejdet...3 Bornholm i tal...4 Lovgivning...5 Aktører i det kriminalpræventive arbejde...9

Læs mere

Socialforvaltningen har givet input til spørgsmål 1-3 og har besvaret spørgsmål 4 selvstændigt.

Socialforvaltningen har givet input til spørgsmål 1-3 og har besvaret spørgsmål 4 selvstændigt. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Badar Shah, MB E-mail: Badar_Shah@kk.dk Kære Badar Shah 25. februar 2019 Sagsnr. 2019-0046943 Dokumentnr. 2019-0046943-1

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger

1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger Bevillingsområde 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse

Læs mere

vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR

vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR vordingborg.dk RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF SKOLEFRAVÆR Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Afdeling for Skoler FORORD I Vordingborg Kommune tager

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

SSP HELSINGØR KOMMUNE SKOLE SOCIAL & SUNDHED POLITI

SSP HELSINGØR KOMMUNE SKOLE SOCIAL & SUNDHED POLITI HELSINGØR KOMMUNE SKOLE SOCIAL & SUNDHED POLITI HVAD ER? #FOKUS I Varetagelse af Helsingør Kommunes generelle forebyggelsesstrategi. Særlig indsats til unge som udviser risikoadfærd eller bekymringstegn

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN INDHOLD Indledning side 3 Enkeltsagsbehandlingen i lokaludvalg og ledergrupper side 4 Niveau 1 Bekymrende adfærd side 5 Niveau 2 Førstegangskriminalitet side 7 Niveau

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

SSP I MIDDELFART KOMMUNE

SSP I MIDDELFART KOMMUNE SSP I MIDDELFART KOMMUNE ORIENTERING TIL MEDARBEJDERE 2011 Forord Denne folder giver medarbejdere i Middelfart Kommune en generel orientering om SSP-arbejdet i kommunen. Denne folder skal suppleres med

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att: Ellinor Colmorten og Dan Holmgreen Dato: 20/1-10 /hado Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til

Læs mere

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 Kort om SSP-arbejdet...3 2. SSP-Vallensbæk... 3 3. Strategiske indsatser for SSP-området...

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte

Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Standarder for sagsbehandlingen vedrørende tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte Politisk målsætning vedr. tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2016 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken

Børne- og Ungepolitikken Revideret udgave. V.0.4 15/11-11 Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken - Politikken sætter fokus på sammenhængen mellem almen- og specialområdet. .hjælpen skal sætte ind i tide Sårbare børn og unge

Læs mere

Redskaber målrettet SSP-samarbejdet. Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge. Viden til gavn

Redskaber målrettet SSP-samarbejdet. Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge. Viden til gavn Redskaber målrettet SSP-samarbejdet Systematisk kortlægning af kriminalitetstruede børn og unge Viden til gavn Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger... 1

1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger... 1 GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie Bilag 1: Notat vedrørende KL's 12 opmærksomhedspunkter NOTAT Dato: 2. august 2012 Af: Rikke Schønning KL s 12 opmærksomhedspunkter 1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FRAVÆR I FOLKESKOLEN i Lolland Kommune - mindsker sandsynligheden for frafald på ungdomsuddannelserne

FOREBYGGELSE AF FRAVÆR I FOLKESKOLEN i Lolland Kommune - mindsker sandsynligheden for frafald på ungdomsuddannelserne FOREBYGGELSE AF FRAVÆR I FOLKESKOLEN i Lolland Kommune - mindsker sandsynligheden for frafald på ungdomsuddannelserne Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING

BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING BEKYMRENDE ELEVFRAVÆR EN HANDLEVEJLEDNING INDLEDNING Børn med bekymrende skolefravær skal hjælpes tidligere. Bekymrende fravær fra grundskolen er et fælles problem. Det er ikke alene den enkeltes elevs,

Læs mere

Vi betragter et misbrug som en reaktion på en livssituation der kræver hjælp. Derfor må misbruget ikke ses isoleret fra resten af den unges sfære.

Vi betragter et misbrug som en reaktion på en livssituation der kræver hjælp. Derfor må misbruget ikke ses isoleret fra resten af den unges sfære. Baggrund Skolen ønsker via vores misbrugspolitik at medvirke til, at ingen unge er nødsaget til at stoppe i deres uddannelse på grund af et misbrug. Vi tager ethvert misbrug meget alvorligt og ønsker aktivt,

Læs mere

Ny SSP-struktur i Kolding Kommune

Ny SSP-struktur i Kolding Kommune Ny SSP-struktur i Kolding Kommune SSP-ledergruppen Politimesteren Vicepolitimesteren Børne- og uddannelsesdirektøren Skolechefen Social- og beskæftigelsesdirektøren Områdechefen for rådgivningsafsnittet

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Holbæk d. 8. august Faktaark - UngHolbæk Fritid og Forebyggelse: Holbæk Ungdomsskole

Holbæk d. 8. august Faktaark - UngHolbæk Fritid og Forebyggelse: Holbæk Ungdomsskole Holbæk d. 8. august 2016 Faktaark - UngHolbæk Fritid og Forebyggelse: Holbæk Ungdomsskole Tilbyder almen undervisning i dansk, engelsk, matematik, sprog mm. Endvidere prøveforberedende undervisning til

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Forslag til Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Forslag til Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Forslag til Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord ved Borgmesteren Her kommer tekst fra borgmesteren J. nr. 16.20.00P22 2 Indhold 1. Rusmiddelpolitik for Gladsaxe Kommune...

Læs mere

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge

Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Forslag til styrkelse af den forebyggende indsats over for misbrug og kriminalitet blandt unge Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 at afsætte 1,0 mio. kr. i 2014

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats

Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats Kommissorium for: Styrkelse af den forebyggende indsats, herunder særligt den kriminalpræventive indsats Opgaven Direktionen fik med budgetaftalen for 2018 til opgave at: Styrke den forebyggende indsats

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Ringsted kommune Årsrapport 2012

Ringsted kommune Årsrapport 2012 Ringsted kommune Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 13 Side 20 Side 21 Indledning med hovedtendenser Ungdomskriminaliteten

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder

Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder Skabelon til beskrivelse af udvalgte indsatsområder Indsatsens navn Mentorordningen Indsats Formål Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke udfordringer adresserer den? Mentorordningen skal medvirke til

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

gladsaxe.dk Sammenhæng for alle børn

gladsaxe.dk Sammenhæng for alle børn gladsaxe.dk Sammenhæng for alle børn Den sammenhængende børnepolitik 2010-2013 2 Børnepolitik skal skabe helhed i tilbuddene til børn og unge Gladsaxe Byråd har vedtaget denne reviderede sammenhængende

Læs mere

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune

SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune SSP- og trivselslæseplan i Aalborg Kommune Indhold Forord 1 Generel forebyggelse på skolen/trivselsforum 2 Undervisningens placering 3 Undervisningen sigter på 4 Fase 1 5 Fase 2 6 Fase 3 7 Oversigt over

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. bekymring mistanke - viden. Indledning... s. 2

Indholdsfortegnelse: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. bekymring mistanke - viden. Indledning... s. 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke eller konkret viden.. s. 3 Baggrundsteamet... s. 4 Handleguide... s. 5 bekymring mistanke - viden Pjecen er udgivet af Skive Kommune Torvegade

Læs mere

Anti-mobbe-strategi. Børn, som mobbes har brug for hurtig og effektiv intervention fra omgivelserne skole, kammerater og forældre.

Anti-mobbe-strategi. Børn, som mobbes har brug for hurtig og effektiv intervention fra omgivelserne skole, kammerater og forældre. Anti-mobbe-strategi Mobning er en pågående, vedvarende, utryghedsskabende og ekskluderende adfærd, som fratager en enkelt person eller en gruppe sin integritet. De(n) mobbede er afmægtige i situationen

Læs mere