BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING"

Transkript

1 NOTAT 1. NOVEMBER 2013 DIF UDVIKLING, TEAM ANALYSE BEFOLKNINGENS HOLDNING TIL MATCHFIXING Fra: Kasper Lund Kirkegaard og Michael Fester, Team Analyse I forbindelse med DIF s vedtagelse af et regelsæt gældende inden for foreningsidrættens rammer vedrørende matchfixing, er der opstået en interesse for at måle på befolkningens holdninger til matchfixing. Disse målinger skal betragtes som en række nul-punktsmålinger, som en kommende oplysningskampagne målrettet idrætsforeninger sigter på at forbedre. Befolkningsundersøgelsen er, så vidt vides, den første større danske kvantitative undersøgelse af fænomenet matchfixing, herunder også spil på egen sejr, og befolkningens holdninger til dette. Undersøgelsen af befolkningens holdning til matchfixing er blandt andet relevant fordi DIF, så vidt vides, er den første idrætsorganisation blandt IOC s nuværende 204 medlemslande, der har udarbejdet og vedtaget et så gennemgribende regelsæt vedrørende matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd. Dette notat indeholder hovedresultaterne fra den gennemførte befolkningsundersøgelse. Data i undersøgelsen er leveret af virksomheden Survey Sampling International (SSI), der har benyttet et stående panel af respondenter, der består af et repræsentativt udsnit af den danske befolkning på centrale parametre som køn, alder og geografisk spredning. Både alders- og kønsfordelingen samt den geografiske spredning svarer således fint overens med den reelle fordeling i den danske befolkning, hvorfor datakvaliteten er yderst tilfredsstillende. Undersøgelsen er gennemført i september 2013 i ugerne 38 og 39. I alt har repræsentativt udvalgte respondenter (herefter tallet N) besvaret deltaget i undersøgelsen. Nedenfor er undersøgelsens hovedresultater afrapporteret. Herefter præsenteres en række delresultater. I delresultaternes tabeloversigt er udelukkende fokus på de signifikante statistiske sammenhænge 1 mellem et udsagn og de gennemgående baggrundvariable, som er: 1) køn, 2) medlemskab af en idrætsforening, og 3) frivillig træner/leder i en idrætsforening. 1 Undersøgelsens resultater er baseret på statistiske tests, der har gjort det muligt at vurdere, om de fundne sammenhænge og forskelle er rigtige eller blot et udtryk for statistiske tilfældigheder. I dette notat har vi udelukkende anvendt chi-2 test, der tester sammenhængen mellem to nominalskalavariable. I denne undersøgelse har vi sat grænsen for statistisk signifikans ved p<0,05, hvilket indebærer, at der maksimalt må være op til 5,0 pct. usikkerhed for, at de fundne sammenhænge beror på statistiske tilfældigheder. Hvis p- værdien er større 5,0 pct., betragtes sammenhængene følgelig ikke som signifikante, hvorfor de ikke er medtaget i dette notat.

2 Hovedresultater Kort opsummeret vidner undersøgelsens resultater om: 1. Mænd er generelt set markant mere sportsinteresserede end kvinder. Dette giver blandt sig andet udslag i, at mænd i højere grad end kvinder spiller svarer, at de spiller penge på sportskampe, mens kvinderne derimod mere generelt svarer irrelevant/ved ikke til spørgsmålene. 2. Undersøgelsen påviser også, at der blandt den danske befolkning er udbredt bekymring om sportens integritet, såfremt sporten bliver præget af matchfixing. Den udbredte bekymring gælder i samtlige at undersøgelsens holdningsbaserede udsagn, hvor respondenterne er blevet bedt om at erklære sig enig eller uenig med et udsagn. 3. Medlemmer i idrætsforeninger i Danmark er i højere grad end den generelle befolkning sensitive over for truslen fra matchfixing. Ved mistanke om matchfixing falder foreningsmedlemmernes interesse for at spille penge på sportskampe således endnu mere drastisk end tilfældet er blandt den øvrige befolkning. 4. Idrætsforeningers frivillige trænere/ledere generelt er derimod mindre påvirkelige ift. at ændre holdninger til spillemønstre end den resterende del af befolkningen. I direkte sammenligning med den øvrige befolkning er de frivillige trænere/ledere mere tilbøjelige til stadig at ville spille penge på sportskampe uagtet mistanke om matchfixing. Dertil er frivillige trænere og ledere også mere tolerante i forhold til spørgsmålet om hvorvidt en aktiv idrætsudøver må spille penge på sin egen sejr. SIDE 2 AF 7 Undersøgelsen påviser på denne måde store holdningsforskelle mellem medlemmer af idrætsforeninger og de selvsamme foreningers frivillige træner og ledere. Hvad der forklarer disse forskelle er ikke umiddelbart til at sige. Notatet er på denne måde deskriptivt og forholder sig derfor til mulige analyser af bagvedliggende årsager til de konkrete svarfordelinger. Delresultater af enkeltspørgsmål Det første spørgsmål i undersøgelsen gik på, om respondenten inden for det seneste år har spillet penge på en sportskonkurrences resultat. Svarfordelingen fremgår af nedenstående tabel. SP: Har du inden for det seneste år spillet penge på en sportskonkurrences resultat? Andel N Ja 23,4 235 Nej 76,6 770 Total Tabellen viser, at 23,4 pct. af befolkningen har spillet penge på mindst én sportskonkurrence i det seneste år. Dette tal svarer fint overens med andre eksisterende undersøgelsesresultater på dette område.

3 Når svarfordelingen krydses med de gennemfående baggrundsvariable - køn, medlemskab af en idrætsforening samt frivillig træner/leder, viser følgende statistisk signifikante sammenhænge sig: Mænd spiller i udpræget grad mere på sportskonkurrencers udfald end kvinder (34,4 pct. af mænd svarer ja til spørgsmålet ift. 13,1 pct. af kvinderne). Nuværende medlemmer af idrætsforeninger spiller mere på sportskonkurrencers udfald end ikke-medlemmer (33,1 pct. af medlemmerne svarer ja til spørgsmålet ift. 20,2 pct. ikke-medlemmerne). Nuværende frivillige trænere/ledere spiller markant mere på sportskonkurrencers udfald ikke-trænere/-ledere (42,1 pct. af trænerne/lederne svarer ja til spørgsmålet ift. 21,9 pct. af ikke-trænere/-ledere). Det første holdningsbaserede spørgsmål omhandlede respondentens vurdering af udsagnet om, at matchfixing udgør en trussel mod fair play i idrætten og idrættens troværdighed?'. Svarfordelingen til dette spørgsmål fremgår af nedenstående tabel. SIDE 3 AF 7 SP: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 'Jeg mener, at matchfixing er en trussel mod fair play i idrætten og idrættens troværdighed?' Andel N Meget enig 59,5 598 Enig 20,9 210 Hverken enig eller uenig 9,1 91 Uenig 1,0 10 Meget uenig,7 7 Ikke relevant/ved ikke 8,9 89 Over 80 pct. af befolkningen svarer, at det er meget enig eller enig i udsagnet, mens kun sammenlagt under 2 pct. svarer, det de enten er uenige eller meget uenige i udsagnet. Når denne svarfordeling krydses med de gennemgående baggrundsvariable - køn, medlemskab af en idrætsforening, og frivillig træner/leder viser der sig ingen statistisk signifikante forskelle. Respondenternes holdninger til udsagnet er således ikke afhængigt af hverken køn, om de er medlemmer af en idrætsforening, eller om de er frivillig træner /leder. Det andet holdningsprægede udsagn i spørgeskemaundersøgelsen omhandlede befolkningens holdninger til hvorvidt deres interesse for at følge med i sportskonkurrencer falder, hvis respondenten har mistanke om, at resultatet er aftalt på forhånd. Svarfordelingen kan ses af nedenstående tabel.

4 SP: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 'Min interesse for at følge sportskonkurrencer falder, hvis jeg har mistanke om, at resultatet er aftalt på forhånd.' Percent N Meget enig 58,8 591 Enig 21,8 219 Hverken enig eller uenig 6,4 64 Uenig 2,1 21 Meget uenig 1,0 10 Ikke relevant/ved ikke 10,0 100 Over 80 pct. af respondenterne svarer, at de enten er meget enige eller enige i udsagnet, mens kun godt 3 pct. svarer, at de er uenige eller meget uenige. Når denne svarfordeling krydses med de gennemgående baggrundsvariable - køn, medlemskab af en idrætsforening, og frivillig træner/leder viser følgende statistiske signifikante sammenhænge sig: SIDE 4 AF 7 Mænd er mere uenig eller meget uenig i udsagnet end kvinder. Der er en større andel af kvinder, der svarer ikke relevant/ved ikke end mænd. 26,5 pct. af kvinderne svarer således ikke relevant/ved ikke ift. 15,9 pct. af mændene. Nuværende medlemmer af en idrætsforening er mere enige i udsagnet end ikkemedlemmer. Sammenlagt svarer 85,3 pct. af foreningsmedlemmerne, at de enten er meget enig eller enig i udsagnet ift. 79,0 pct. blandt ikke-medlemmer. Nuværende frivillige trænere/ledere er lidt mindre enige i udsagnet end ikkeledere/trænere. Sammenlagt er der kun 76,3 pct. af trænerne/lederne, der erklærer sig meget enig eller enige i udsagnet ift. 80,9 pct. blandt ikketrænere/ledere. Endvidere er der kun 2,6 pct. af de frivillige trænere/ledere, der svarer ikke relevant/ved ikke, mens dette tal for ikke-trænere/-ledere er 10,5 pct. Det tredje holdningsprægede udsagn i spørgeskemaundersøgelsen omhandlede befolkningens holdninger til hvorvidt deres interesse for spille penge på sportskonkurrencer falder, hvis der er mistanke om, at resultatet er aftalt på forhånd. Svarfordelingen kan ses af nedenstående tabel. SP: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: 'Min interesse for at spille penge på sportskampe falder, hvis jeg har mistanke om, at resultatet er aftalt på forhånd.' Percent N Meget enig 54,5 548 Enig 15,2 153 Hverken enig eller uenig 7,0 70 Uenig 1,1 11 Meget uenig,8 8 Ikke relevant/ved ikke 21,4 215 Et stort flertal på næsten 70 pct. af respondenterne svarer, at de enten er meget enige eller enige i udsagnet. I direkte sammenligning med det ovenstående udsagn, som udelukkende gik på interessen for sporten - og ikke det at spille penge sport - er

5 der dog ca. 10 pct. points forskel. Dette betyder indirekte, at ca. 10 pct. af respondenterne stadig vil spille penge på sportskonkurrencer på trods af at de mister deres mere generelle interesse for sport. Hvad der ligger bag denne interesse for at spille penge på sportskampe selvom man har mistet sin generelle interesse for sporten, er ikke umiddelbart til at sige. Når ovenstående svarfordeling krydses med de gennemgående baggrundsvariable - køn, medlemskab af en idrætsforening, og frivillig træner/leder, viser følgende statistisk signifikante sammenhænge sig: Kvinder svarer i markant højere fra ikke relevant/ved ikke til udsagnet ift. mænd. Hvor andelen for kvinder er på 26,5 pct. er den tilsvarende andel for mænd, der svarer ikke relevant/ved ikke på kun 15,9 pct. Tilsvarende forholder det sig også mellem medlemmer af idrætsforeninger og ikke-medlemmer. Andelen af ikke-medlemmer, der svarer ikke relevant/ved ikke er markant højere end blandt medlemmer. Hvor andelen er 23,2 pct. for ikkemedlemmer, er den blandt medlemmer kun på 15,9 pct. Forholdet mellem frivillige trænere/ledere og ikke-trænere/-ledere er mere interessant end de to forrige. Her er andelen af trænere/ledere, der erklærer sig meget enig og enig i udsagnet nemlig markant mindre end for ikke-trænere/- ledere. Andelen blandt trænere/ledere, der svarer meget enig og enig er således kun på 61,8 pct. mens den tilsvarende andel for ikke-trænere/-ledere er på hele 70.4 pct. Trænere/ledere vil således hypotetisk set - i højere grad være mere tilbøjelige til stadig spille penge på sportskampe end den resterende del af befolkningen. Hvad der forklarer dette forhold er ikke umiddelbart til at sige. SIDE 5 AF 7 Det fjerde spørgsmål var formuleret som et udsagn, som respondenterne blev bedt om at vurdere sandheden af. Respondenterne skulle således vurdere om det er sandt eller falsk, at idrættens egne regler allerede i dag forbyder, at idrætsudøveren spiller på sine egne kampe. I nedenstående tabel kan svarfordelingen til dette udsagn ses. SP: Er dette udsagn sandt eller falsk: 'Idrættens egne regler forbyder allerede i dag, at idrætsudøveren spiller på sine egne kampe'. Percent N Udsagnet er sandt 62,7 630 Udsagnet er falsk 6,7 67 Ved ikke 30,6 308 Langt størsteparten af respondenterne svarer korrekt, at udsagnet er sandt. Herefter erklærer over 30 pct., at de ikke ved om udsagnet er sandt eller falsk. Kun næsten 7 pct. af respondenterne erklærer, at de tror, at udsagnet er falsk. Når den tilsvarende måling gennemføres efter en målrettet oplysningskampagne vil det være interessant at se på om disse svarfordelinger har forskubbet sig i en endnu mere positiv retning.

6 Når ovenstående svarfordeling krydses med de gennemgående baggrundsvariable - køn, medlemskab af en idrætsforening, og frivillig træner/leder, viser følgende statistisk signifikante sammenhænge sig: Mænd rammer i markant højere grad end kvinder korrekt ved at svare, at udsagnet er sandt. Sammenlagt 68,5 pct. af mændene svarer, at udsagnet er sandt, mens det tilsvarende tal for kvinder er 57,3 pct. Markant flere mænd end kvinder svarer dog også forkert, idet at hele 9,7 pct. af mændene svarer, at de tror, at udsagnet er falsk. Det tilsvarende tal for kvinder er kun på 3,8 pct. Afslutningsvis tilkendegiver markant flere kvinder end mænd, at de ikke ved om udsagnet er sandt eller falsk. Hele 38,8 pct. af kvinderne svarer således ved ikke, hvor den tilsvarende andel for mænd kun er 21,9 pct. Den samme tendens som i ovenstående fordeling gør sig også gældende i forholdet mellem medlemmer og ikke-medlemmer. Nuværende medlemmer af idrætsforeninger svarer således i markant højere grad end ikke-medlemmer, at udsagnet er sandt. Hvor andelen blandt medlemmer, der svarer sandt er 73,7 pct. er den tilsvarende blandt ikke-medlemmer kun på 59,0 pct. Andelen blandt medlemmer, der svarer, at de tror at udsagnet er falsk, er på 8,4 pct., mens det tilsvarende tal for ikke-medlemmer er på 6,1 pct. Dertil er andelen, der svarer, at de ikke ved om udsagnet er sandt eller falsk blandt ikke-medlemmer markant større end blandt medlemmer. Hele 34,9 pct. af ikke-medlemmerne svarer ved ikke, hvor det tilsvarende tal for medlemmer er 17,9 pct. Samme tendenser gør sig også gældende, når vi ser på de statistiske forskelle mellem frivillige trænere/leder og ikke-trænere/-ledere. 71,1 pct. at trænerne og lederne svarer, at udsagnet er sandt, mens dette tal for ikke-trænere/-ledere er 62,0 pct. 13,2 pct. af trænere/ledere svarer dog også, at udsagnet er falsk, mens den tilsvarende andel for ikke-trænere/-ledere kun er på 6,1 pct. Afslutningsvis er der hele 31,9 pct. blandt ikke-trænere/-ledere, der svarer ved ikke til udsagnet, mens tallet for trænere/ledere kun er på 13,2 pct. SIDE 6 AF 7 Det afsluttende spørgsmål i undersøgelsen omhandlede befolkningens holdninger til, om en idrætsudøver gerne må spille penge på egen sejr. Svarfordelingen kan ses af nedenstående tabel. SP: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg synes, at en idrætsudøver gerne må spille penge på egen sejr.' Percent N Meget enig 8,4 84 Enig 14,8 149 Hverken enig eller uenig 17,2 173 Uenig 16,0 161 Meget uenig 34,6 348 Ikke relevant/ved ikke 9,0 90 Flertallet bestående af lige over 50 pct. af respondenterne svarer, at de enten er uenige eller meget uenige i dette udsagn. I modsætning hertil svarer 23,2 pct., at de enten er enige eller meget enige i udsagnet. På denne baggrund synes den massive opbakning fra befolkningen, som ses i de andre ovenstående spørgsmål ikke at være til stede i samme omfang i denne konkrete sammenhæng. Accepten af, at en

7 udøvende spiller satser penge på at vedkommende selv vinder, er således generelt mere udbredt i samfundet end i de andre ovenstående tilfælde. Når dette spørgsmål om spil på egen sejr krydses med de gennemgående baggrundsvariable - køn, medlemskab af en idrætsforening, og frivillig træner/leder, viser følgende statistisk signifikante sammenhænge sig: Mænd er markant mere enige i udsagnet end kvinder. Hele 29,7 pct. af mændene svarer meget enig eller enig til udsagnet ift. kvinderne, hvor den tilsvarende andel kun er på 17,1 pct. Blandt frivillige trænere/ledere er der lidt flere, der svarer meget enig og enig end blandt ikke-trænere/-frivillige. Andelen blandt trænere/ledere, der svarer meget enig og enig til ovenstående spørgsmål er således 34,2 pct.., mens den tilsvarende andel, der svarer meget enig og enig blandt ikke-trænere/-ledere kun er på 22,3 pct. Samtidig er andelen blandt trænere/ledere, der erklærer sig uenige eller meget uenige i udsagnet er relativt høj - på 39,5 pct., mens den tilsvarende andel blandt ikke-trænere/-ledere er endnu højere og oppe på hele 51,6 pct. Trænere/ledere synes således i højere grad at kunne acceptere, at udøverne spiller på egne sejr. SIDE 7 AF 7 Også i denne sammenhæng vil det blive interessant at måle på om en informationskampagne målrettet foreningslivet vil kunne ændre disse svarfordelinger ift. holdninger til spil på egen sejr.

MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT. Jonas Hjortdal og Michael Fester

MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT. Jonas Hjortdal og Michael Fester MATCHFIXING I DANSK ELITEIDRÆT Jonas Hjortdal og Michael Fester 2016 Titel Matchfixing i dansk eliteidrætmatchfixing i dansk eliteidræt Forfattere Jonas Hjortdal og Michael Fester Omslagslayout DIF Udgave

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser

Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser Meningsmåling vedr. offentlig produktion i forbindelse med erhvervsuddannelser LO har bedt om at få målt befolkningens holdning til reel produktion i det offentlige i form af praktikpladscentre som alternativ

Læs mere

Lærernes troværdighed

Lærernes troværdighed Radius Kommunikation Lærernes troværdighed Befolkningsanalyse 08.04.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

SQUASH MEDLEMSUNDERSØGELSE

SQUASH MEDLEMSUNDERSØGELSE NOTAT 14. AUGUST 2018 SQUASH MEDLEMSUNDERSØGELSE DIF Analyse, Mie Dupont Bruun og Michael Fester 1. INDLEDNING Dette notat er en afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse, foretaget for at undersøge

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

Faggruppernes troværdighed 2015

Faggruppernes troværdighed 2015 Faggruppernes troværdighed 2015 Radius Kommunikation November 2015 Troværdighedsanalysen 2015 Radius Kommunikation har undersøgt den danske befolknings holdning til forskellige faggruppers troværdighed.

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse Kommunerapport April 2010 Netop at tage fat i trivselsarbejdet er et kodeord. For hvis undersøgelsen står alene og ikke bliver fulgt op på, er den stort set værdiløs. Derfor er der

Læs mere

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne

Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne ANALYSENOTAT Februar 2014 Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene

Læs mere

I HAR SERVERETTEN! Badmintonsportens medlemspotentialer - profilen på den succesfulde badmintonklub

I HAR SERVERETTEN! Badmintonsportens medlemspotentialer - profilen på den succesfulde badmintonklub I HAR SERVERETTEN! Badmintonsportens medlemspotentialer - profilen på den succesfulde badmintonklub Foreningskonference, lørdag d. 23. august kl. 10-18 i Ballerup Kasper Lund Kirkegaard, Forskningsansvarlig

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL MATCHFIXING. Jonas Hjortdal og Michael Fester

DANSKERNES HOLDNING TIL MATCHFIXING. Jonas Hjortdal og Michael Fester DANSKERNES HOLDNING TIL MATCHFIXING Jonas Hjortdal og Michael Fester 2016 Titel Danskernes holdning til Matchfixing Forfattere Jonas Hjortdal og Michael Fester Omslagslayout DIF Udgave 1. udgave, Brøndby,

Læs mere

NOTAT VEDR. ESTIMAT PÅ VÆRDIEN AF DET FRIVILLIGE ARBEJDE I

NOTAT VEDR. ESTIMAT PÅ VÆRDIEN AF DET FRIVILLIGE ARBEJDE I DIF Den 22. januar 2013 NOTAT VEDR. ESTIMAT PÅ VÆRDIEN AF DET FRIVILLIGE ARBEJDE I DIF Til: DIF Udvikling og Sekretariatet CC: Hans Bay Fra: Team Analyse v. Michael Fester og Kasper Lund Kirkegaard Vedr.:

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt

Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om kampagnen Sig det højt gør det fagligt FOA har i perioden fra 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse gennem forbundets elektroniske

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Version 1 Side 1 af 5 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Folkebibliotekernes værdi målt ved borgernes betalingsvillighed

Folkebibliotekernes værdi målt ved borgernes betalingsvillighed Folkebibliotekernes værdi målt ved borgernes betalingsvillighed Indhold 1. Konklusion 2. Tre betalingsvillighedsbegreber 3. Nærmere analyse af biblioteksværdisætning og kryds 4. Metode 1. Konklusion Betalingsvillighedsundersøgelsen

Læs mere

FINANSIEL FORSTÅELSE OG REGNEFÆRDIGHED

FINANSIEL FORSTÅELSE OG REGNEFÆRDIGHED FINANSIEL FORSTÅELSE OG REGNEFÆRDIGHED PENGE- OG PENSIONSPANELET OKTOBER 2016 METODE Undersøgelsen er baseret på en svensk undersøgelse fra Finansinspektionen fra 2014 1. Det er forsøgt at gøre den danske

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Af: Juniorkonsulent Christoffer Thygesen og cheføkonom Martin Kyed Notat 6. februar 06 Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier Analysens hovedresultater Kun hver

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Troværdighedsanalysen 2012

Troværdighedsanalysen 2012 Troværdighedsanalysen 2012 Radius Kommunikation 16.10.2012 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017

POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, 2017 SYDSJÆLLAND POLITIETS TRYGHEDSUNDERSØGELSE I GRØNLAND, EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE GRØNLAND NUUK BEBYGGELSE MED POLITISTATION BEBYGGELSE UDEN POLITISTATION MARTS 2018 1 INDHOLD

Læs mere

Hver anden vil benytte øget åbningstid i dagtilbud

Hver anden vil benytte øget åbningstid i dagtilbud Børnefamiliers dagtilbud og arbejdsliv 17. maj 18 Hver anden vil benytte øget åbningstid i dagtilbud Halvdelen af alle lønmodtagere med børn mellem -13 år ville benytte sig af udvidede åbningstider i deres

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

DGI Kendskabsanalyse. En analyse af danskernes kendskab til idrætsforeninger. December 2017

DGI Kendskabsanalyse. En analyse af danskernes kendskab til idrætsforeninger. December 2017 DGI Kendskabsanalyse En analyse af danskernes kendskab til idrætsforeninger December 2017 2 ud af 3 danskere har kendskab til lokale idrætsforeninger og sportsklubber i Danmark. Selv blandt de inaktive

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet

Skilsmisse og privatøkonomi august 2014. Penge- og Pensionspanelet Skilsmisse og privatøkonomi august 2014 Penge- og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 31-10-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere.

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Resumé YouGov har på vegne af A kassernes brancheorganisation AK samvirke spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion

HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion HAVETS MOTIONISTER En klub- og medlemsundersøgelse i Dansk Sejlunion Af DIF Analyse v. Kasper Lund Kirkegaard HAVETS MOTIONISTER Baggrund for undersøgelsen Præsentation af de tre delnotater Hovedpointer

Læs mere

DANSKERE BEKYMRER SIG MERE OG MERE OVER BREXIT

DANSKERE BEKYMRER SIG MERE OG MERE OVER BREXIT DANSKERE BEKYMRER SIG MERE OG MERE OVER BREXIT Kontakt: Seniorforsker, Maja Kluger Dionigi +45 30 59 55 87 mkr@thinkeuropa.dk RESUME Et flertal af danskerne ser Brexit som et dårligt valg for Storbritannien,

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar Gallup

Læs mere

Plast og kemi. - Resultater af survey om danskernes holdning

Plast og kemi. - Resultater af survey om danskernes holdning Plast og kemi - Resultater af survey om danskernes holdning Det mener danskerne om plast og kemi Undersøgelsen giver tre hovedkonklusioner: 1. Hovedparten af danskerne er overordnet glade for plasten i

Læs mere

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år

Vilde dyr. Målgruppe: Den danske befolkning år Vilde dyr Målgruppe: Den danske befolkning - 18+ år Sp.22 Hvad er din overordnede holdning til at se shows med vilde dyr? Med "shows med vilde dyr" menes underholdning, der foregår foran et publikum, hvor

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO Økonomisk analyse 4. juni 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne efterspørger mere viden om GMO En spørgeskemaundersøgelse foretaget

Læs mere

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet

Bankrådgiver Penge og pensionspanelet Bankrådgiver 2014 Penge og pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er ved forskellige

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Undersøgelse af implementeringen af Sundhedsplatformens konsekvenser for overlægernes tidsforbrug på konkrete arbejdsopgaver i Region Sjælland.

Undersøgelse af implementeringen af Sundhedsplatformens konsekvenser for overlægernes tidsforbrug på konkrete arbejdsopgaver i Region Sjælland. Undersøgelse af af Sundhedsplatformens konsekvenser for overlægernes tidsforbrug på konkrete arbejdsopgaver i Region Sjælland. Indledning og baggrund for analysen Overlægeforeningen besluttede i efteråret

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

VENSTREORIENTEREDE ER MEGET MINDRE EU-SKEPTISKE END HØJREORIENTEREDE

VENSTREORIENTEREDE ER MEGET MINDRE EU-SKEPTISKE END HØJREORIENTEREDE VENSTREORIENTEREDE ER MEGET MINDRE EU-SKEPTISKE END HØJREORIENTEREDE Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk RESUME Danske vælgere er over en bred politisk kam særdeles

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte

Seksuel chikane på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Seksuel chikane på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med seksuel chikane i arbejdslivet blandt STEM-ansatte Juni 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology,

Læs mere

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser

Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Danskerne vil have velfærd - men også skattelettelser Befolkningen har en meget mere nuanceret holdning til skattelettelser og velfærd, end de hidtidige undersøgelser har givet udtryk for. Faktisk mener

Læs mere

MANGFOLDIGHED I TRÆNERGERNINGEN

MANGFOLDIGHED I TRÆNERGERNINGEN MANGFOLDIGHED I TRÆNERGERNINGEN - EN UNDERSØGELSELSE AF FIRE SPECIALFORBUNDS TRÆNERUDDANNELSER I ET KØNSPERSPEKTIV Michael Fester 2014 Titel Mangfoldighed i trænergerningen En undersøgelse af fire specialforbunds

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016

Radius Kommunikation // November Troværdighedsundersøgelsen 2016 Radius Kommunikation // November 2016 Troværdighedsundersøgelsen 2016 1 Indholdsfortegnelse TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN 2016...1 AFSNIT 1: OM TROVÆRDIGHEDSUNDERSØGELSEN...3 AFSNIT 2: FAGGRUPPERNES TROVÆRDIGHED...4

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Markedsanalyse. 11. juli 2018

Markedsanalyse. 11. juli 2018 Markedsanalyse 11. juli 2018 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Officielle anbefalinger og kostråd ja tak Sundhedsdebatten fortsætter, og der

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Ny teknologi og nye kompetencer

Ny teknologi og nye kompetencer NOTAT 17-0150 - MAER - 27.04.2017 KONTAKT: Mads Eriksen - MAER@FTF.DK - TLF: 33 36 8820 Ny teknologi og nye kompetencer Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling,

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

Medievaner 2016. Koda

Medievaner 2016. Koda Medievaner 2016 Koda Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 16. 21. marts 2016 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet i Danmark. Målgruppe

Læs mere

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune

Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune Økonomiudvalget 19.06.2012 Punktnr. 165, bilag 1 Trivselsmåling 2012 Gladsaxe Kommune J. nr. 87.15.00P20 Sag: 2011/08405 010 Indhold Indhold... 2 Trivselsmåling 2012... 3 Resume:... 3 Metode... 4 Svarprocent...

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE GRØN OMSTILLING OG VINDMØLLER PÅ BORNHOLM T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L 2 0 1 9 P R O J E K T L E D E R E : C O N N I E F. L A R S E N

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Kvinder på toppen. om kvinder, idræt og ledelse. Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3

Kvinder på toppen. om kvinder, idræt og ledelse. Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3 Kvinder på toppen om kvinder, idræt og ledelse Sammenfatning af delrapport 1, 2 og 3 Gertrud Pfister i samarbejde med Laila Ottesen og Ulla Habermann Kvinder på toppen om kvinder, idræt og ledelse Sammenfatning

Læs mere

VI ER TILFREDSE MED EU, MEN BEKYMREDE FOR AT MISTE SUVERÆNITET

VI ER TILFREDSE MED EU, MEN BEKYMREDE FOR AT MISTE SUVERÆNITET VI ER TILFREDSE MED EU, MEN BEKYMREDE FOR AT MISTE SUVERÆNITET Kontakt: Ph.d.-studerende, Karsten Tingleff Vestergaard +45 26 70 52 25 ktv@thinkeuropa.dk RESUME Et stort flertal af danskerne er tilhængere

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet arbejdsløse inden for de seneste 12 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja Gram Marie

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Undersøgelse blandt rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente

Undersøgelse blandt rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente Undersøgelse blandt rådhus-, biblioteks- og regionsbetjente Oktober 2009 Denne analyse bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 353 rådhus-, biblioteks- samt regionsbetjente og er gennemført i perioden

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8

Selvledelse blandt akademikere Baggrundsvariable Indflydelse Klare mål og forventninger... 8 Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 3 Baggrundsvariable... 4 Indflydelse... 6 Klare mål og forventninger... 8 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 10 Stress og selvledelse... 11 Balance

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 2: Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. : Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse AUGUST 17 Social kontrol blandt nydanskere og personer med dansk oprindelse 1. Hovedpointer Social

Læs mere

Boliglån Penge og Pensionspanelet

Boliglån Penge og Pensionspanelet Boliglån 2014 Penge og Pensionspanelet Statistisk usikkerhed ved forskellige stikprøvestørrelser 30-06-2014 Tabellen nedenfor viser beregninger for, hvilke fejlmarginer (statistiske usikkerheder) der er

Læs mere

Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne.

Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne. Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne. Epinion Capacent Indhold 1 Indledning...3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Karakteristik af respondenter... 3 1.3 Centrale

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Den danske befolknings idrætsvaner

Den danske befolknings idrætsvaner Den danske befolknings idrætsvaner Idrætskonference, Frederikssund, 13. november 2012 Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet Forskning og overblik

Læs mere